فهرست مطالب

پاتوبیولوژی مقایسه ای - سال بیستم شماره 80 (تابستان 1402)

فصلنامه پاتوبیولوژی مقایسه ای
سال بیستم شماره 80 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدیه مغانی قهرمانلو، محمد تقی شیبانی، علی طاهری میرقائد صفحات 4095-4104
  در این مطالعه که برای اولین بار انجام می گیرد، نای 5 قلاده فوک خزری مورد بررسی قرار گرفتند. جهت مطالعه ماکروسکوپی، موقعیت نای ها و وضعیت حلقه های غضروفی آنها به دقت بررسی گردیدند. جهت بررسی میکروسکوپی، پس از طی مراحل معمول بافت شناسی، برش های 6 میکرونی تهیه و به روش های هماتوکسیلین-ایوزین، پریودیک اسید شیف، تری کروم ماسون، ورهوف و آلسین بلو رنگ آمیزی گردیدند و با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج ماکروسکوپی نشان دادند که مجرای نای به شکل بیضی کشیده شده بوده اما در سطح قدامی نای سطح مقطع بطور کامل گرد می باشد. حلقه های غضروفی بصورت C شکل بوده اما غضروف هایی که بعد از غضروف کریکویید قرار دارند به صورت حلقه های کامل دیده می شوند. تعداد حلقه های غضروفی در 5 نمونه بین 85 تا 95 غضروف بوده که حلقه های کامل آنها حدود 28 عدد می باشند. نتایج بافت شناسی نشان دادند که اپیتلیوم از نوع استوانه ای شبه مطبق با سلول های جامی فراوان می باشد. پارین از بافت همبند سست حاوی بافت های لنفاوی متراکم و زیرمخاط از بافت همبند سخت تشکیل شده است. وجود و تراکم رشته های کلاژن و الاستیک در زیر مخاط نسبت به پارین بیشتر بوده و شبکه عروقی گسترده ای با فضاهای لاکونایی و ساختارهای دریچه مانند در بافت های همیندی نای دیده می شوند. عضلات نایی عمدتا در جهت طولی قرار گرفته و حلقه های غضروفی در ناحیه پشتی نای در چند لایه باهم همپوشانی دارند.
  کلیدواژگان: فوک خزری، نای، میکروسکوپی، ماکروسکوپی
 • رودابه سرشار، جمشید قیاسی قلعه کندی صفحات 4105-4114
  120 قطعه جوجه گوشتی یک روزه از سویه تجاری راس 308 به صورت تصادفی در 4 تیمار شامل شاهد، تیمار 1 لیتر آب زرشک در 1000 لیتر آب، تیمار 2 لیتر آب زرشک در 1000 لیتر آب و تیمار 4 لیتر آب زرشک در 1000 لیتر آب انتخاب شد. طول دوره آزمایش 42 روز بوده که شامل دوره آغازین (از روز 7 تا انتهای روز 21) و دوره رشد (از روز 22 تا پایان روز 42) بود. باتوجه به نتایج، تیمار 1 با کاهش مصرف دان و تیمار 2 و 3 با افزایش مصرف دان نسبت به گروه شاهد همراه بوده اند که تنها بین تیمار 1 و 3 این تفاوت معنی دار بود (P<0.05). بهترین عملکرد پرورشی با کمترین ضریب تبدیل نیز در تیمار 1 به دست آمد. در فراسنجه های خونی بهبودهایی در پارامترهای مختلف مشاهده شد اما تنها عامل معنی دار مقادیر آلبومین در تیمار 3 بود که نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری را نشان داد(P<0.05). در بررسی طول پرزها تمامی تیمارها در 10% ابتدایی افزایش معنی داری داشتند و بیشترین مقدار افزایش مربوط به تیمار 1 بود(P<0.05). همچنین در عمق خمل ها نیز تیمار 1 بیشترین مقدار معنی دار را نشان داد (P<0.05). نتیجه گیری می شود استفاده از میزان 1 لیتر آب زرشک در 1000 لیتر آب در جیره طیور می تواند تاثیرات مثبتی بر وزن گیری بهبود عملکرد جوجه های گوشتی دارد.
  کلیدواژگان: آب زرشک، فراسنجه های خونی، روده باریک، طیور گوشتی
 • شاهین حسن پور، سارا زاهدی، امیر حسام صرفی صفحات 4115-4120
  مطالعه حاضر به منظور بررسی نقش مسیرهای اوپیوییدرژیک، نیتریک اکساید و هیستامینرژیک در مهار درد بواسطه کویرستین در موش کوچک آزمایشگاهی انجام گرفت. 85 سر موش کوچک آزمایشگاهی نر بطور تصادفی در 5 مرحله آزمایشی با چهار گروه و 5 تکرار در هر گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در آزمایش 1 بمنظور بررسی اثرات ضد دردی کویرستین گروه اول بعنوان کنترل، گروه دوم الی چهارم به ترتیب سطوح 50، 100 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم کویرستین و گروه پنجم مورفین (5 میلی گرم بر کیلوگرم) را دریافت کردند. پس از مشخص شدن سطح موثر کویرستین آزمایشات مراحل دوم الی چهارم طراحی و اجرا شد. در آزمایش دوم گروه های آزمایشی شامل کنترل، تزریق کویرستین (150 میلی گرم بر کیلوگرم)، نالوکسان (آنتاگونیست غیر انتخابی گیرنده های اوپیوییدی، 2 میلی گرم بر کیلوگرم) و تجویز توام کویرستین (150 میلی گرم بر کیلوگرم) با نالوکسان (2 میلی گرم بر کیلوگرم) در آزمایشات سوم و چهارم L-NAME (مهارکننده سنتز نیتریک اکساید، 10 میلی گرم بر کیلوگرم) و سیپروهپتادین (آنتاگونیست غیر انتخابی گیرنده های هیستامین، 4 میلی گرم بر کیلوگرم) بجای نالوکسان استفاده شد. سپس تست فرمالین بواسطه تزریق آن به کف پای راست انجام و مدت زمان حس درد (زمان لیسیدن و گاز گرفتن پای تزریق شده) در دوره های زمانی 5-0 دقیقه (فاز اول) و 30-15 دقیقه (فاز دوم) اندازه گیری شد. باتوجه به نتایج بدست آمده، تزریق سطوح مختلف کویرستین بطور معنی داری موجب کاهش زمان درد شد (05/0P<). تزریق توام نالوکسان یا L-NAME به علاوه کویرستین بطور معنی داری موجب کاهش اثرات ضد دردی کویرستین شد (05/0P<). نتایج نشان دهنده این بود که کویرستین دارای خاصیت ضددردی است و این اثر از طریق مسیر نیترارژیک و اوپیوییدرژیک میانجی گری در موش می شود.
  کلیدواژگان: کوئرستین، درد التهابی، موش
 • علی خداداده جیقه، یونس انزابی صفحات 4121-4130
  شناسایی سروتیپ های سالمونلا در نمونه های طیور صنعتی، با استفاده از روش های سنتی میکروبیولوژیکی انجام می شود که سبب مشکلاتی در تشخیص دقیق و به موقع آن ها می شود، اما روش های تشخیص مولکولی این مشکلات را تا حدودی رفع کرده است. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزیابی امکان شناسایی سریع سالمونلا های تیفوییدی و غیرتیفوییدی در نمونه های طیور، با استفاده از روشmultiplex-PCR بود. 40 سالمونلای مربوط به نمونه های طیورصنعتی از آزمایشگاه های دامپزشکی شهر تبریز تهیه شد. بعد از انجام آزمایشات افتراقی و سرولوژیکی لازم، از بین40جدایه مذکور، تعداد 15جدایهء سالمونلاگالیناروم، 7جدایهء سالمونلاانتریتیدیس، 2جدایهء سالمونلاتایفی موریوم و 3جدایهء سالمونلاپولوروم تشخیص داده شد. 13جدایه متعلق به سالمونلاانتریکا نبودند. در ادامه با استفاده از پرایمرهای اختصاصی، جهت تکثیر ژن های invA، rfbJ، lygD، I137_08605 و  speCو به کمک روشmultiplex-PCR ، جدایه های فوق از لحاظ ژنوتیپی بررسی شدند. یافته ها نشان داد که همه 27جدایه به همراه سوش های استاندارد هر 4سروتیپ مذکور، ژن اختصاصی مشترک invA را دارا هستند. همچنین مشخص شد که ژن I137_08605 در همه جدایه ها و سوش های استاندارد سروتیپ های سالمونلاگالیناروم و سالمونلا پولوروم ، ژن های rfbJ و lygD در همه جدایه ها و نیز سوش های استاندارد سالمونلاانتریتیدیس و سالمونلا تایفی موریوم و ژن speC در همه جدایه های سالمونلا گالیناروم و برخی ازجدایه ها و سوش های استاندارد سالمونلاانتریتیدیس و سالمونلاتایفی موریوم حضور دارند. به نظر می رسد روشmultiplex-PCR ، سالمونلاگالیناروم و سالمونلا پولوروم را از همدیگر و از متداول ترین سالمونلاهای غیر تیفوییدی طیور تشخیص داد که با جلوگیری از اشاعه بیشترآن ها، سبب جلوگیری از خسارت به صنعت طیور شود.
  کلیدواژگان: طیور، سالمونلاهای واکنش زنجیره ای پلی مراز
 • روح الله کامیابی، علیرضا جهاندیده، نگار پناهی، صمد محمدنژاد صفحات 4131-4140
  بیماری سرطان از مهمترین علل مرگ در جوامع امروزی به شمار می رود. عوارض غیر قابل تحمل و مقاومت نسبت به داروهای شیمی درمانی دانشمندان را نسبت به ابداع ترکیبات دارویی جدید با عوارض کمتر ترغیب نموده است. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثرات سینرژیک کویرستین کپسوله شده در نانوذرات کیتوزان بر سمیت سلولی، آپوپتوز و رشد سلولی رده سلولی K562 بوده است. فلاونویید کویرستین در نانوذرات کیتوزان کپسوله شدند و ویژگی های فیزیکی آنها با استفاده از روش های استاندارد، بررسی FTIR و تصویر میکروسکوپ SEM تعیین گردید. سلول های K562 در محیط کشت سلولی کشت شدند، سمیت سلولی داروها با روش MTT و اثرات نانوداروها بر آپوپتوزیس در آنها مورد بررسی قرار گرفت.  میزان IC50 در طی  24 و 48 ساعت در معرض قرار گیری سلولها با داروی نانوکویرستین 16.71 و 10.36 میکروگرم بر میلی لیتر تعیین گردید. نانوداروی کویرستین دارای پتانسیل زتای مثبت بود. داده ها نشان داد که فرم نانوداروی کویرستین کپسوله شده با کیتوزان در مقایسه با فرم خالص کویرستین به صورت معنی دار از نظر آماری دارای تاثیر گذاری بیشتری بر روی سلولهای سرطانی بود (p<0.05).  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که فرم انکپسوله نانوداروی کویرستین با کیتوزان دارای سمیت سلولی بیشتری نسبت به فرم خالص داروها بوده است. از سوی دیگر نتایج نشان داد که کویرستین به صورت کمپلکس نانودارو دارای اثر قابل توجه در القای آپوپتوز در سلولهای لوسمی میلوییدی مزمن انسانی بوده است. از این رو این نانودارو میتواند در زمینه درمان لوسمی میلوییدی مزمن مقاوم به درمان مورد تحقیقات بیشتری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کوئرستین، نانودارو، کیتوزان، رده سلولی K562
 • طرلان احمدی، احسان خاکسار، شهرام شهرام جمشیدی، عباس وشکینی، سیامک مشهدی رفیعی، طه کوه پائی صفحات 4141-4148
  بیماری کلیه پلی کیستیک شایع ترین بیماری ژنتیکی کلیوی در گربه های نژاد پرشین و مخلوط پرشین است. شیوع این بیماری در ایران 33.8 % گزارش شده است. بیشترین علت مرگ و میر در این نژاد، عوارض ناشی از بیماری نارسایی مزمن کلیوی و اختلالات الکترولیتی ناشی از آن می باشد. در این پژوهش تغییرات کلسیم توتال و یونیزه در گربه های مبتلا به بیماری کلیه پلی کیستیک مورد بررسی قرار گرفت و با گروه کنترل مقایسه شد، همچنین در گام بعدی این پژوهش تغییرات این الکترولیت ها  با فاکتور حجم کیست به حجم کلیه   مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام این مطالعه،50 گربه سالم و مبتلا به بیماری کلیه پلی کیستیک از نژاد پرشین و مخلوط پرشین مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین منظور اطلاعات حیوانات شامل سن ، جنس و جیره غذایی و سابقه بیماری اخذ گردید و پس از اولتراسونوگرافی از محوطه شکمی گربه هایی که دارای یک یا بیشتر کیست ان اکو با دیواره ای صاف و مشخص در یک یا هر دو کلیه بودند و بیماری انسدادی و یا سنگ کلیه نداشتند جز بیماران هدف قرار گرفتند. همچنین بیماران مثبت از نظر نسبت حجم کیست به حجم کلیه  طبقه بندی شدند. سپس  خونگیری جهت انجام آزمایشات بیوشیمایی انجام گرفت. در این مطالعه 25 گربه مبتلا به کلیه پلی کیستیک و غیر ازوتمیک و 25 گربه سالم  به عنوان گروه کنترل مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در 22% از گربه های مبتلا به بیماری کلیه پلی کیستیک کلسیم توتال بالاتر از حد نرمال بود. اما اختلاف معنی داری بین گروه کنترل نشان ندادند و هایپو کلسمی توتال نیز در هیچ کدام از هر دو گروه دیده  نشد و  از نظر میزان کلسیم یونیزه هایپر کلسمی در 52% از گربه ها و هایپوکلسمی یونیزه در 12% وجود داشت اما اختلاف معنی داری بین دو گروه دیده نشد. نکته حایر اهمیت در این تحقیق ارتباط  معنی دار  میزان کلسیم توتال و  نسبت حجم کیست به حجم کلیه در هر دو کلیه بود که  در این بررسی مشخص شد در گربه های مبتلا به کیست کلیه غیر ازوتمیک میزان کلسیم توتال با افزایش نسبت حجم کیست به حجم کلیه ارتباط مستقیم دارد و از انجا که هایپر کلسمی یکی از علل شایع در بروز نارسایی مزمن کلیه می باشد توصیه میشود که در گربه های مبتلا به بیماری کلیه پلی کیستیک و هایپرکلسمی همزمان علی رغم عدم ازتمیک بودن تغییر جیره غذایی و آزمایشات تخصصی بیشتر جهت ارزیابی کلیه انجام شود.
  کلیدواژگان: کلیه پلی کیستیک، کلسیم توتال، کلسیم یونیزه
|
 • M Moghani Ghahramanloo, MT Sheibani, A Taheri Mirghaed Pages 4095-4104
  In this study, performing for the first time, the tracheas of 5 Caspian seals were examined. For macroscopic study, the appearance features of the tracheas and the position of their cartilaginous rings were carefully examined. For microscopic examination, after the usual histological procedures, 6-micron sections were prepared and stained with hematoxylin-eosin, periodic acid Schiff, Masson's trichrome, Verhoeff and Alcian blue and studied with a light microscope. The macroscopic results showed that the tracheal lumen was elongated in an oval shape, but in the anterior surface of the trachea the cross section was completely round. The cartilaginous rings are C-shaped, but the cartilages located caudal to the cricoid cartilage appear as complete rings. The number of cartilaginous rings in 5 samples was between 85 and 95 cartilages, and their complete rings are about 28. The histological results showed that the epithelium is pseudo stratified columnar with many goblet cells. The lamina propria consists of loose connective tissue containing dense lymphatic tissues and the submucosa is composed of dense connective tissue. The presence and density of the collagen and elastic fibers in the submucosa seem to be higher than in the lamina propria, and a wide vascular network with lacunal spaces and valve-like structures can be seen in the connective tissues of the trachea. The muscles of the trachea are mainly oriented in the longitudinal direction and the cartilaginous rings in the dorsal region of the trachea overlap in several layers.
  Keywords: Caspian seal, Trachea, Microscopic, Macroscopic
 • R Sarshar, J, Ghiyasi-Ghalehkandi Pages 4105-4114
  120 one-day-old broiler chickens of the Ras 308 commercial strain were randomly placed in 4 treatments including control, 1, 2 and 4 liters of barberry juice in 1000 liters of water. The length of the test period was 42 days, which included the initial period (from the 7th day to the end of the 21st day) and the growth period (from the 22nd day to the end of the 42nd day). According to the results, treatment 1 was associated with a decrease in fertilizer consumption, and treatments 2 and 3 were associated with an increase in fertilizer consumption compared to the control group, and this difference was significant only between treatments 1 and 3 (P<0.05). The best breeding performance with the lowest conversion rate was also obtained in treatment 1. Improvements in various parameters were observed in blood parameters, but the only significant factor was albumin values in treatment 3, which showed a significant decrease compared to the control group (P<0.05). In examining the length of the villi, all the treatments had a significant increase in the first 10%, and the highest increase was related to treatment 1 (P<0.05). Also, treatment 1 showed the highest significant value (P<0.05) in the depth of the leaves. It can be concluded that the use of 1 liter of barberry juice per 1000 liters of water in the poultry diet can have positive effects on weight gain and improve the performance of broiler chickens.
  Keywords: Barberry juice, Blood parameters, Small intestine, Broiler
 • S Hassanpour, S Zahedi, H Sarfi Pages 4115-4120
  The present study was conducted in order to investigate the role of opioidergic, nitric oxide and histaminergic pathways in pain inhibition by quercetin in mice. 85 male mice were randomly evaluated in 5 experimental phases with four groups and 5 repetitions in each group. In experiment 1, in order to investigate the analgesic effects of quercetin, the first group as a control, the second to fourth groups received levels of 50, 100 and 150 mg/kg of quercetin, respectively, and the fifth group received morphine (5 mg/kg). After determining the effective level of quercetin, the experiments of the second to fourth stages were designed and implemented. In the second experiment, experimental groups included control, injection of quercetin (150 mg/kg), naloxone (non-selective antagonist of opioid receptors, 2 mg/kg) and combined administration of quercetin (150 mg/kg) with naloxone (2 mg/kg). In third and fourth experiments, L-NAME (nitric oxide synthesis inhibitor, 10 mg/kg) and cyproheptadine (non-selective antagonist of histamine receptors, 4 mg/kg) were used instead of naloxone. Then the formalin test was performed by injecting it into the sole of the right foot and the duration of pain (time of licking and biting the injected foot) was measured in time periods of 0-5 minutes (first phase) and 15-30 minutes (second phase). According to the results, injection of different levels of quercetin significantly reduced pain time (P<0.05). Co-injection of naloxone or L-NAME plus quercetin significantly reduced the analgesic effects of quercetin (P<0.05). The results showed that quercetin has analgesic properties and this effect is mediated through the nitrergic and opioidergic pathways in mice.
  Keywords: Quercetin, Inflammatory pain, Mouse
 • A Khodadadeh Jigheh, Y Anzabi Pages 4121-4130
  The Salmonella serotypes are detected mainly through traditional microbiologic methods, which are associated with problems. The invention of rapid molecular detection methods has somewhat resolved these problems. This study aimed to assess the possibility of rapid detection of typhoid and non-typhoid Salmonellas in poultry using the multiplex polymerase chain reaction (PCR). A total of 40 isolates of Salmonella from industrial poultry were collected veterinary laboratories in Tabriz, Iran. After microbiological and serological tests, we confirmed that 27 out of 40 isolates belonged to the Salmonella entrica species. Differential tests revealed that 15, 7, 2, and 3 isolates were Salmonella Gallinarum, Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, and Salmonella Pullorum, respectively. We then used specific primers to multiply the genes invA, rfbJ, lygD, I137_08605, and speC. The 27 isolates were then genotypically analyzed through multiplex-PCR. The results showed that all 27 isolates and the standard strains of all 4 bacteria carry the invA gene, while this gene was absent in 13 non-Salmonella isolates. The I137_08605 genes was present in all isolates and the standard strains of S. Gallinarum and S. Pullorum; the rfbJ and lygD genes were present in all isolates of S. Enteritidis and S. Typhimurium and their standard strains; and the speC gene was present in all isolates of S. Gallinarum and some isolates of S. Typhimurium and S. Entritidis and their standard strains. It seems that typhoid Salmonellas of poultry, i.e., S. Gallinarum and S. Pullorum, can be discriminated from non-typhoid Salmonellas through the multiplex-PCR molecular method. This can prevent further damage to the country's poultry industry by preventing their further spread.
  Keywords: Poultry, Typhoid Salmonella, Multiplex polymerase chain reaction
 • R Kamyabi, A Jahandideh, N Panahi, S Mohamamdnezhad Pages 4131-4140
  Cancer is one of the most important causes of death in today's societies. Intolerable side effects and resistance to chemotherapy drugs have encouraged scientists to invent new drug compounds with less side effects. This study aimed to evaluate the synergistic effects of quercetin encapsulated in chitosan nanoparticles on cytotoxicity, apoptosis, and cell growth of K562 cell line. The flavonoid quercetin was encapsulated in chitosan nanoparticles and their physical characteristics were determined using standard methods, FTIR and SEM microscope images. K562 cells were cultured in cell culture medium, the cytotoxicity of drugs was evaluated by MTT method and the effects of nanodrugs on apoptosis in them were evaluated by flow cytometry. IC50 during 24- and 48-hours exposure of cells with nanoquercetin drug was determined as 16.71 and 10.36 μg/ml. Quercetin nanomedicine had a positive zeta potential. The data showed that the form of quercetin nanomedicine encapsulated with chitosan compared to the pure form of quercetin had a statistically significant effect on cancer cells (p<0.05). The results of the present study show that the encapsulated form of quercetin nanomedicine with chitosan has more cytotoxicity than the pure form of drugs. On the other hand, the results showed that quercetin in the form of a nano-drug complex had a significant effect in inducing apoptosis in human chronic myeloid leukemia cells. Therefore, this nanomedicine can be further investigated in the treatment of chronic myeloid leukemia.
  Keywords: Quercetin, Nanomedicine, Chitosan, K562
 • T Ahmadi, E Khaksar, S Jamshidi, A Veshkini, S, Mashhadi Rafiee, T Koohpaei Pages 4141-4148
  PKD is the most common genetic kidney disease in Persian and mixed Persian cats. The prevalence of this disease in Iran is reported to be 33.8%. The most common cause of death in this breed is the complications caused by chronic kidney failure and electrolyte disorders caused by it. In this research, the changes of total and ionized calcium in cats with PKD were investigated and compared with the control group. Also, in the next step of this research, the changes of these electrolytes were investigated with the factor (cyst volume)/(kidney volume). In order to carry out this study, 50 healthy and PKD cats of Persian and mixed Persian breeds were evaluated. For this purpose, animal information including age, sex, food ration, and disease history were obtained, and after ultrasonography, the abdominal area of cats with one or more echo cysts with a clear and smooth wall in one or both kidneys and obstructive disease and or did not have kidney stones except patients were targeted. Also, positive patients were classified according to the ratio (cyst volume)/(kidney volume). Then blood sampling was done to perform biochemical tests. In this study, 25 cats with polycystic and non-azotemic kidneys and 25 healthy cats were evaluated as a control group. The results of the present study showed that total calcium was higher than normal in 22% of cats with PKD. But they did not show a significant difference between the control group and total hypocalcemia was not seen in either of the two groups, and in terms of the amount of ionized calcium, hypercalcemia was present in 52% of the cats and ionized hypocalcemia was present in 12%, but there was a significant difference between Two groups were not seen. The most interesting point in this research was the significant relationship between the amount of total calcium and the ratio of the volume of the cyst to the volume of the kidney in both kidneys. It has a direct relationship, and since hypercalcemia is one of the common causes of chronic kidney failure, it is recommended that in cats with PKD and hypercalcemia at the same time, despite the lack of asthma, diet changes and more specialized tests to evaluate the kidneys.
  Keywords: Polycystic kidney, Total calcium, Ionized calcium