فهرست مطالب

فصلنامه حکمت اسلامی
پیاپی 37 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید سعید میراحمدی*، رحمان احترام خاکی صفحات 11-23
  اکثر ریاضی دانان معاصر، نظریه مجموعه های فوق متناهی کانتور (Cantor’s transfinite set theory) را پذیرفته اند. در این نظریه، برهان قطری کانتور از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و دارای کاربردهای بسیار جالب و عجیبی است. جهت شناخت ماهیت برهان قطری و همچنین ارزیابی میزان ارزش و اعتبار این برهان، بهتر است برهان قطری در مساله ای به کار گرفته شود که شامل مفاهیم و مقدماتی کمتر و بدیهی تر باشد. ازاین رو در این مقاله، برهان قطری را جهت اثبات یک قضیه فلسفی به کار گرفته ایم. فلسفی بودن مساله مورد مطالعه موجب شده است تا برهان قطری ارایه شده، تنها بر مفاهیمی مانند "شیء"، "ترتیب" و "نامتناهی بالفعل" استوار باشد و نیازی به استفاده از مفاهیم پیچیده تر ریاضیاتی موجود در برهان قطری ارایه شده توسط کانتور وجود نداشته باشد. روشن می شود که ارزش و اهمیت فلسفی برهان قطری ارایه شده، کمتر از براهینی مانند تطبیق، طرف و وسط، سلمی، مسامته و براهینی از این دست نیست.
  کلیدواژگان: مساله فلسفی، برهان قطری کانتور، نامتناهی شیء بالفعل، مجموعه های ناشمارا
 • داود حسن زاده کریم آباد* صفحات 25-43
  مهم ترین عوالم خلقی و گسترده ترین تعینات کونیه، عالم عقل یا عالم ارواح است. شناخت این عالم به جهت درجه تجرد ویژه اش برای اذهان معمولی که تجرد مثالی آنها نیز کامل نیست چندان میسور نیست و به سلوک علمی و عملی خاصی نیاز دارد. وصول به این عالم در متون حکمی و عرفانی اندیشمندان اسلامی مورد بحث بوده است. تحلیل های فلسفی مشایی و حتی اشراقی در این وادی چندان دقیق نبوده و در حکمت متعالیه بر آن خرده گرفته اند. حکمت متعالیه با تبیین حرکت جوهری نفس و صیروت وجودی آن تا وصول به وجود للمدرک عقل فعال و اتحاد با آن و با دیگر عقول در مراتب طولی و شمول و جمعیت یافتن نسبت به مراتب ما دون، وصول به عالم عقل را معنا نموده است. در عرفان اسلامی نیز نفس با تلبس به احوال متعاقب در طی سلوک الی الله از قیودات و احکام به ودیعت گرفته در معراج ترکیب، منسلخ گشته و به سوی بساطت و کلیت خویش پیش می رود تا آنکه با همه عقول و ارواح قدسی متحد می گردد. این دو تحلیل روح واحدی دارند؛ به طوری که می توان گفت آنچه عارف با شهودات خود از معنای وصول به عالم ارواح به دست داده است، در حکمت متعالیه صورت برهانی به خود گرفته است.
  کلیدواژگان: عالم ارواح، عالم عقل، وصول، حکمت اسلامی، عرفان اسلامی
 • محمدرضا نورمحمدی* صفحات 45-65

  صدرالمتالهین تجرد را بر دو قسم مثالی و عقلی دانسته و ازاین رو ادله تجرد نفس را به دو قسم تفکیک کرده است. در مقام اثبات تجرد عقلی، تکیه صدرالمتالهین بر دلایلی است که بر ادراک کلیات مبتنی اند. این ادله گرچه درست و قابل قبولند، اما به نظر او شامل عموم نفوس انسانی نمی شوند. بخش دیگری از ادله اثبات تجرد عقلی نفس، دلایلی از فیلسوفان پیشین است که در آنها سعی شده از طریق استقلال عقل از بدن و قوای بدنی، تجرد قوه عاقله اثبات شود. بدین معنا که: از راه عدم بروز ناتوانی های شناختی به موازات فرآیند پیر شدن بدن، یا با تکیه بر یکسان نبودن تاثیر تفکر بر نفس و بدن، و یا براساس استقلال برخی کارکردهای شناختی عقل از قوای بدنی، تجرد قوه عاقله انسان نتیجه گرفته شده است. حقیقت این است که این ادله علاوه بر اینکه از اثبات تجرد عقلی نفس ناتوانند، بر فهم عرفی یا تجربی سده های قبل استوارند و ازاین رو داوری نهایی درباره آنها منوط به بازتقریرشان براساس یافته های علوم شناختی است. البته دست کم برخی از این ادله می توانند در اثبات تجرد مثالی نفس به کار آیند.

  کلیدواژگان: نفس، بدن، تجرد مثالی، تجرد عقلی، صدرالمتالهین
 • محمدحسین طالبی* صفحات 67-88

  روش دست یابی به دانش در حوزه های گوناگون علوم امری مهم بوده و نتایج مهمی به دنبال دارد. یکی از مسایل دانش فلسفه حق، پاسخ این پرسش است که بشر با چه روش یا روش هایی می تواند حقوق طبیعی موجودات را شناسایی کند؟ این مقاله تلاش می کند این پرسش را به صورت زیر پاسخ دهد. حق (داشتن) به معنای شایستگی است. این مفهوم مفهومی فلسفی است که از مقایسه هر موجود (هدف مند) با هدف آن فهمیده می شود. به دلیل آنکه صاحبان حق به دسته های گوناگون تقسیم می شوند، برای شناسایی حقوق طبیعی آنها روش های مختلف به شرح زیر به کار می روند: شناسایی حقوق طبیعی بشر از راه علم انسان به نفس خویش، یعنی به روش شهودی ممکن است. شناسایی حقوق ذاتی خدای متعال به یکی از سه روش شهودی، عقلی و نقلی امکان دارد. حقوق طبیعی دیگر انواع موجودات (فرشتگان، جنیان، حیوانات، گیاهان، جمادات و گروه های اجتماعی) به روش عقلی، نقلی، عقلی تجربی یا نقلی تجربی شناخته می شوند. حاصل آنکه، حقوق طبیعی (ذاتی) موجودات را نه از یک روش خاص، بلکه از روش های مختلف می توان شناخت. این روش ها عبارتند از: روش عقلی، روش شهودی، روش نقلی و یا ترکیبی از آنها. روش پژوهش در این مقاله روش عقلی است.

  کلیدواژگان: حق، شایستگی، صاحبان حق، روش شناخت حق طبیعی موجودات، حق گروهی
 • محمدرضا امامی نیا* صفحات 89-109

  محقق طوسی مساله «بساطت وجود» را به عنوان یکی از مسایل امور عامه در کتاب «تجرید الاعتقاد» بیان کرده و پس از وی، شارحان این کتاب به شرح دیدگاه محقق طوسی پرداخته اند.صدر المتالهین در برخی از آثارش به این مساله صرفا اشاره نموده و در کتاب "اسفار" فصلی را برای آن سامان داده است.شارحان حکمت متعالیه نیز این مساله را در آثار خود تبیین کرده اند. بساطت وجود در برخی منابع عرفانی، همچون کتاب "تمهید القواعد" نیز بیان شده است.این مساله در منابع مزبور با دو تعبیر ایجابی (یعنی الوجود بسیط) و سلبی (یعنی لا جزء له، لا جزء خارجی له و لا جزء حملی، لا حد له و لا جنس له و لا فصل له) عنوان شده است.بساطت وجود و عدم ترکب آن از سه جهت اجزای ذهنی، خارجی و مقداری قابل بررسی است. این مساله، کاربست های مهمی همچون بداهت تصوری وجود، وحدت تشکیکی وجود، اشتراک مراتب وجود در اوصاف کمالی، کامل بودن وجود و وجوب بالذات وجود دارد.پژوهش حاضر با تتبعی گسترده در منابع کلامی، حکمی و عرفانی و به روش توصیفی- تحلیلی، مساله بساطت وجود و کاربست های آن را با رویکردی انتقادی تبیین و بررسی کرده است.

  کلیدواژگان: بساطت، وجود، بداهت، تشکیک، وجوب
 • مصطفی عزیزی علویجه* صفحات 111-130

  تبیین پیوند نفس و بدن از دیرباز توجه اندیشمندان را به خود معطوف داشته است. در روایتی زیبا امیر مومنان علی علیه السلام رابطه روح و بدن را به پیوند میان "معنا و لفظ" تشبیه فرموده اند. در این نوشتار بر آنیم تا در پرتو نظریات مطرح در زبان شناسی و نشانه شناسی و نیز با روش تحلیلی عقلی و با رویکردی تطبیقی، این تشبیه را به عنوان یک فرضیه در باب رابطه نفس و بدن مورد واکاوی قرار دهیم. ازاین رو پرسش اصلی این تحقیق آن است که بنیان ها و احکام مشترک میان این دو پیوند (یعنی پیوند نفس و بدن از یک سو و پیوند معنا و لفظ از سوی دیگر) چیست؟ره آورد این پژوهش دست یافتن به احکام کلی مشترک میان لفظ و معنا و نفس و بدن می باشد؛ احکامی مانند اعتباری و حقیقی، تجرد و مادیت، ثبات و تغیر، بطون و ظهور، فناء و اندکاک، اصالت معنا و روح و تبعی بودن لفظ و بدن، انتقال زشتی و زیبایی هریک از لفظ و بدن و معنا و روح به یکدیگر، و لایه لایه بودن معنا و روح.

  کلیدواژگان: روح، بدن، نفس، لفظ، معنا، تجرد
 • محمد عباسی*، حسین سوزنچی صفحات 131-151
  هراری اندیشمندی اسراییلی است که در تحلیل خود از تاریخ، آینده و چالش های انسان، بارها از ماهیت ادیان و تاثیرات آن در حیات بشر سخن به میان آورده است. او با ارایه تقسیمی سه گانه از حقایق هستی، دین و در راس آن خداوند را در حد یک ماهیت اسطوره ای و ذهنیت مشترک تنزل داده است. از نگاه او، واقعیت خیالی دین کارکردها و مخاطراتی را در زندگی بشر پدید آورده است که باید نسبت به آنها هوشیار بود. او تذکر می دهد که دین افسانه ای علی رغم کارکردهای انکارنشدنی خود، در هر صورت پدیده ای خیالی است  و در صورت اصالت یافتن باورهای آن، می تواند عاملی برای انحراف مسیر زندگی بشر و ترویج خشونت گردد. در این نوشتار، ضمن ارایه تصویری منسجم از نظریات پراکنده هراری در مورد دین و پیامدهای مختلف آن، به بررسی و نقد  آنها مبادرت شده است. رویکرد غالب مباحث، عقلی و فلسفی است و در مواردی نیز به تناسب ادعاهای هراری، از مباحث تاریخی و درون دینی سخن به میان آمده است تا براساس آنها، صحت و سقم ادعاها و تحلیل های هراری، در بوته نقد قرار گیرد. بر این اساس نشان داده شده است که خلط بین مقام اثبات و ثبوت در تبیین واقعیت های بین الاذهانی و عدم تمایز بین دین حق و دین محقق، از اصلی ترین لغزشگاه های هراری بوده است.
  کلیدواژگان: هراری، انسان خردمند، دین، اسطوره، بین الاذهانی
 • جواد پارسایی*، محمدمهدی گرجیان، حسن عبدی صفحات 153-171

  مسایل مربوط به قوای نفس یکی از مهم ترین مباحث علم النفس صدرایی است. به دو جهت مسایل قوای نفس با پیش فرض های طبیعی آمیخته شده است؛ جهت اول آنکه فلاسفه پیش از ملاصدرا، مسایل علم النفس را در بخش طبیعیات مورد بحث قرار داده اند و جهت دوم آنکه نفس و بدن رابطه وثیقی با یکدیگر دارند، به طوری که پرداختن برخی مسایل مربوط به قوای نفس مستلزم بحث از مسایل مربوط به بدن نیز می باشد. در این نوشتار که داده ها به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده و به روش عقلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، مشخض شده که پیش فرض های طبیعی همچون نظریه عناصر اربعه، مزاج و افلاک نه گانه و گزاره های تجربی مربوط به آثار و عملکرد اعضای بدن حیوان به سه نحو در مباحث قوای نفس به کار رفته است؛ به این صورت که برخی از این پیش فرض ها در اثبات مسایل به کار رفته است؛ مانند احصاء و اثبات قوای نفس، ضروری بودن قوه لامسه و اثبات قوای نفوس فلکی. برخی دیگر از این پیش فرض ها نیز در تبیین مسایل استفاده شده است؛ مانند تعریف و تحدید قوای نفس، تبیین عملکرد قوای نفس و جایگاه آلات و قوای نفس؛ و برخی از پیش فرض های طبیعی، منشا طرح مسایل خاص در مباحث قوای نفس شده است؛ مانند مسایل قوای نفس فلکی.

  کلیدواژگان: نفس، قوای نفس، علم النفس صدرایی، پیش فرض های طبیعی، پیش فرض های تجربی
 • عزالدین رضانژاد*، محمدباقر صداقت، سید علی داعی نژاد صفحات 173-195

  وحی قرآنی به جهت آنکه اساس و زیر بنای معرفت دینی و تعالیم اسلامی می‏باشد، مبدا فاعلی آن از اهمیت والایی برخوردار است؛ زیرا اگر الهی بودن آن مورد شک و تردید قرار گیرد، معرفت بخشی آن زیر سوال خواهد رفت. برخی نواندیشان، الهی بودن وحی قرآنی را به چالش کشانده و قایل به بشری بودن وحی قرآنی شده‏اند. برای باسابقه جلوه دادن دیدگاه خود فاعل بشری داشتن  را به برخی از متکلمان سنتی نیزنسبت داده‏اند. از این رو ضروری است که فاعلی وحی قرآنی از دیدگاه متکلمان سنتی و آراء جدید با تکیه به منابع دینی بررسی گردد.این نوشتار با روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی در صدد بررسی دیدگاه‏های متکلمان اسلامی که تفسیر سنتی از وحی دارند و آراء جدید با اتکا به منابع دینی است که آیا از متکلمان سنتی کسی قایل به بشری بودن وحی قرآنی هستند؟ بعد از بررسی دیدگاه‏ها به این نتایج رسیده است که متکلمان سنتی بر الهی بودن وحی قرآنی اتفاق دارند. آیات و روایات نیز بر آن دلالت دارند و بشری بودن وحی قرآنی با منابع دینی سازگاری ندارد.

  کلیدواژگان: وحی قرآنی، فاعلیت الهی، متکلمان اسلامی، آراء جدید
 • رضیه برجیان*، رضا حاجی ابراهیم صفحات 197-217
  در این مقاله به مفهوم جسم و عوامل موثر بر حرکت آن از منظر ابن سینا پرداخته و تاثیر این مفاهیم و گزاره ها بر مکانیک کلاسیک را بررسی خواهیم کرد.ضمن بیان نظرات ابن سینا،  سیر تحول این مباحث فلسفی در فلسفه غرب (فلسفه دکارت، فلسفه لایب نیتس و مباحث فلسفی اختیار شده توسط نیوتن) را تحلیل نموده و نهایتا به اثبات اصل ماند و قوانین پایستگی انرژی و اندازه حرکت می پردازیم. همچنین مبانی فلسفی را که منجر به پذیرش قانون واحد برای توصیف حرکت های زمینی و آسمانی شد مطرح کرده و با روش تحلیلی نشان خواهیم داد که اندیشه های بوعلی سینا که از طریق ترجمه آثار ابن رشد به اروپا راه یافت تاثیری به سزا در تدوین مکانیک کلاسیک داشته است.همچنین به اجمال نشان خواهیم داد که بخشی از  فلسفه طبیعی  ابن سینا این قابلیت را دارد که هرگاه با ریاضیات مناسب ترکیب گردد، برخی از معادلات اساسی فیزیک را به طور کامل تر به دست دهد.
  کلیدواژگان: مکانیک کلاسیک، فلسفه سینوی، اصل ماند، مفهوم جسم، قانون پایستگی انرژی، قانون پایستگی تکانه
|
 • Sayyed Saied Mirahmadi *, Rahman Ehterami Khaki Pages 11-23
  Most contemporary mathematicians have accepted Cantor's transfinite set theory. In this theory, Cantor's diagonal argument holds special significance and has many interesting and unusual applications. To understand the nature of the diagonal argument and to assess its value and credibility, it's better to employ the diagonal argument in a problem that involves fewer but more self-evident concepts and preliminaries. Therefore, in this article, we have used the diagonal argument to prove a philosophical problem. The philosophical nature of the problem under study has led the presented diagonal argument to be based solely on concepts such as "object", "order", and "actual infinity" without the need for the more complex mathematical concepts presented by Cantor's diagonal argument. It becomes clear that the philosophical value and significance of the presented diagonal argument is not any less than proofs like the proof of correspondence (taṭbīq), the proof of endpoint and midpoint (ṭaraf wa wasaṭ), the proof of ladder (sullamī), the proof of convergence (musāmatah) and other similar proofs.
  Keywords: Philosophical problem, Cantor's diagonal argument, Actual infinite object, uncountable sets
 • Davoud Hasanzadehkarimabad * Pages 25-43
  One of the most significant realms of creation and the broadest determinations of the universe is the realm of intelligence or the world of spirits. Due to its special degree of incorporeality, understanding this realm is not quite possible for ordinary minds whose ideal incorporeality has not yet attained perfection. It requires a particular scientific and practical wayfaring. Attainment to this realm has been a topic of discussion in philosophical and mystical texts of Muslim scholars. Philosophical analyses based on Peripatetic philosophy and the philosophy of Illumination have not been particularly precise in this regard, and are subject to criticism in transcendent philosophy. Transcendent philosophy defines the attainment to the realm of intelligence by elaborating the substantial motion of the soul and its existential transformation until reaching the perceiving active intellect, uniting with it as well as the other levels of intellect in the hierarchical order and being inclusive of the subordinate levels. In Islamic mysticism too, the soul embarks on a spiritual journey towards God, progressively assuming various states and shedding the confines of restrictions and regulations acquired in compound ascension (Mīʿrāj-i Tarkībī) along the way. It, then, proceeds towards its simplicity and totality until it unites with all intellects and holy souls. Both of these analyses have a single essence and it could be concluded that the meaning of attainment to the world of spirits the mystic has arrived at through spiritual experiences, is presented in a demonstrative manner in transcendent philosophy.
  Keywords: World of spirits, Realm of intelligence, Attainment, Islamic Philosophy, Islamic mysticism
 • MohammadReza Noormohammadi * Pages 45-65

  Mulla Sadra has categorized incorporeality into two types: imaginal incorporeality and intellectual incorporeality. Accordingly, he has differentiated the arguments for the incorporeality of the soul into two categories. In the context of proving intellectual incorporeality, Mulla Sadra relies on arguments grounded in the perception of universals. While these arguments are valid and acceptable, they do not apply universally to all human souls according to him.Another group of arguments for the intellectual incorporeality of the soul is presented by the previous philosophers. In these arguments, an attempt is made to prove the incorporeality of the faculty of reason through the independence of the intellect from the body and bodily faculties. This conclusion is made through different means such as: by negating the occurrence of cognitive disabilities concurrent with the aging process of the body, by relying on the unequal effects of thought on the soul and body, and by the independence of certain cognitive functions of the intellect from bodily faculties.The truth is that these arguments, apart from being inadequate in establishing the intellectual incorporeality of the soul, are rooted in the common understanding or experimental knowledge of previous centuries. Therefore, a final judgment regarding them depends on their reinterpretation based on the findings of cognitive sciences. However, some of these arguments can at least be applied in proving the imaginal incorporeality of the soul.

  Keywords: soul, Body, Ideal incorporeality, Intellectual incorporeality, Mulla Sadra
 • MohammadHossein Talebi * Pages 67-88

  The method of acquiring knowledge in various fields of science is essential and yields significant outcomes. One of the problems within the field of philosophy of rights is deal with the following question: Through what method(s) can human beings identify the natural rights of creatures? This article aims to answer this question as follows: Right (entitlement) signifies worthiness. This is a philosophical concept which is understood by comparing each (purposeful) being with its purpose. Due to the division of rights-holders into various categories, different methods are employed to identify their natural rights, as outlined below: Identification of human natural rights is possible through self-awareness, namely through intuitive means. Identification of the inherent rights of the Almighty God is possible through one of three methods intuitive, rational, or scriptural. Natural rights of other types of beings (angels, jinn, animals, plants, inanimate objects, and social groups) are recognized through rational, scriptural, rational-experiential, or scriptural-experiential methods. Consequently, the natural (inherent) rights of beings can be recognized not through one particular method, but through various methods. These methods include: rational, intuitive, scriptural, or a combination of them. The research method employed in this article is the rational method.

  Keywords: Right, Worthiness, Rights-holders, Method of recognizing natural rights of beings, Collective rights
 • MohammadReza Emaminiya * Pages 89-109

  Mulla Sadra has categorized incorporeality into two types: imaginal incorporeality and intellectual incorporeality. Accordingly, he has differentiated the arguments for the incorporeality of the soul into two categories. In the context of proving intellectual incorporeality, Mulla Sadra relies on arguments grounded in the perception of universals. While these arguments are valid and acceptable, they do not apply universally to all human souls according to him.Another group of arguments for the intellectual incorporeality of the soul is presented by the previous philosophers. In these arguments, an attempt is made to prove the incorporeality of the faculty of reason through the independence of the intellect from the body and bodily faculties. This conclusion is made through different means such as: by negating the occurrence of cognitive disabilities concurrent with the aging process of the body, by relying on the unequal effects of thought on the soul and body, and by the independence of certain cognitive functions of the intellect from bodily faculties.The truth is that these arguments, apart from being inadequate in establishing the intellectual incorporeality of the soul, are rooted in the common understanding or experimental knowledge of previous centuries. Therefore, a final judgment regarding them depends on their reinterpretation based on the findings of cognitive sciences. However, some of these arguments can at least be applied in proving the imaginal incorporeality of the soul.

  Keywords: soul, Body, Ideal incorporeality, Intellectual incorporeality, Mulla Sadra
 • Mostafa Azizi Alavijeh * Pages 111-130

  The exposition of the connection between the soul and the body has long attracted the attention of scholars. In a beautiful narration, Imam Ali (peace be upon him) likened the relationship between the soul and body to the connection between "meaning and word". In this writing, we aim to explore this analogy as a hypothesis concerning the relationship between the soul and body, utilizing prevalent linguistic and semiotic theories. An analytical, rational and comparative approach is employed. Hence, the primary question of this investigation is: What are the foundations and shared principles between these two connections (the connection between the soul and body on one hand, and the connection between meaning and word on the other)?This research aims to unveil the general principles shared between word and meaning, as well as soul and body. Principles that are explored include unreality and reality, immateriality and materiality, stability and change, inner and outer aspects, annihilation and subsistence, the originality of meaning and soul, and the subordination of word and body. Furthermore, the transfer of ugliness and beauty between each of word and body, meaning and soul to one another and the layered nature of meaning and soul are explored.

  Keywords: soul, Body, self, word, Meaning, Incorporeality
 • Mohammad Abbasi *, Hosein Souzanchi Pages 131-151
  Yuval Noah Harari is an Israeli thinker who, in his analysis of history, the future and human challenges, has frequently discussed the nature of religions and their impact on human life. He has presented the existential realities, religion, and above all, God, into three divisions and devalued them to the mythical nature and collective imagination. From his viewpoint, the imagined reality of religion has applications in human life as well as risks that must be approached with vigilance. He points out that despite its undeniable applications, fictional religion is ultimately an imagined phenomenon and can, if its beliefs are embraced as genuine, become a catalyst for human deviation and the promotion of violence. In this paper, we provide a coherent overview of Harari's scattered theories concerning religion and its various consequences, and proceed to critically examine and critique them. The rational and philosophical approach is mostly taken into consideration, with instances where historical discourses and discussions within religion are integrated as per Harari's claims to subject his assertions and analyses to critical evaluation. It is demonstrated that the confusion between the position of reality as it is and the position of something for us in explaining intersubjective realities, and the failure to distinguish between true religion and existing religion, have been some of Harari's main misapprehensions.
  Keywords: Harari, Intelligent being, religion, myth, Intersubjective
 • JAVAD PARSAEE *, MohammadMehdi Gorjian, Hassan Abdi Pages 153-171

  Explorations concerning the faculties of the soul are among the most important discussions within Sadrian psychology. Based are two aspects, the discussions on faculties of the soul are interconnected with natural assumptions. Firstly, philosophers prior to Mulla Sadra have discussed psychological problems in the section on natural sciences. Secondly, the soul and body have a close relationship, to the extent that addressing certain issues related to faculties of the soul necessitates discussing bodily issues. In this paper, compiled data have been analyzed and examined using a rational method. It is established that natural assumptions, such as the theory of the four elements, the mizaj (temperaments) and the nine spheres of heaven, as well as empirical propositions regarding the effects and functions of animal body parts, have been employed in three ways in discussions related to the faculties of the soul. Some of these assumptions have been utilized in proving problems, such as enumerating and proving the faculties of the soul, the necessity of the faculty of touch, and proving the faculties of the heavenly souls. Other assumptions have been employed in expounding issues, such as defining and specifying faculties of the soul, elucidating the functions of faculties of the soul, and clarifying the position of tools and faculties of the soul. Some natural assumptions have even originated specific problems related to the discussions on faculties of the soul, such as the problems of faculties of the heavenly soul.

  Keywords: soul, faculties of the soul, Sadrian Psychology, Natural assumptions, Empirical assumptions
 • Ezzedine Rezanejad *, MohammadBagher Sadaghat, Seyyed Ali Daeinejad Pages 173-195

  The Quranic revelation is the foundation and basis of religious knowledge and Islamic teachings. Thus, the efficient origin of this revelation holds paramount importance. If its divine nature comes under doubt, its enlightening role would be questioned. Some modern thinkers have challenged the divine nature of Quranic revelation and believe in its human origin. In order to show that their standpoint has a history, they have even attributed human agency to certain traditional theologians. Therefore, it is necessary to examine, based on religious sources, the efficient origin of Quranic revelation from the perspectives of both traditional theologians and modern thinkers.Using analytical, descriptive, and comparative approach, and based on religious sources, this paper aims to investigate the views of Muslim theologians, who hold a traditional interpretation of revelation, and the opinions of modern thinkers. It determines whether any of the traditional theologians asserts the humanness of Quranic revelation or not. After examining the standpoints, it has been concluded that traditional theologians unanimously affirm the divine nature of Quranic revelation. Moreover, verses and narrations also indicate the divine aspect, rendering the human origin incompatible with religious sources.

  Keywords: Quranic revelation, divine agency, Muslim theologians, Modern thinkers
 • Raziah Borjian *, Reza Haji Ebrahim Pages 197-217
  In this article, we delve into the concept of body and the factors influencing its motion from Ibn Sīnā's perspective, and we explore the impact of these concepts and propositions on classical mechanics. In addition to discussing Ibn Sīnā's opinions, we analyze the evolution of these philosophical topics in Western philosophy (from Descartes and Leibniz to philosophical concepts of Newton) and ultimately provide evidence for the law of inertia, and the laws of conservation of energy and momentum.We also address the philosophical foundations that led to the acceptance of a unified law for describing terrestrial and celestial motions. Through an analytical approach, we demonstrate that the ideas of Ibn Sīnā, transmitted to Europe through the translation of the works of Ibn Rushd, have significantly contributed to the development of classical mechanics. Furthermore, we briefly demonstrate that a portion of Ibn Sīnā's natural philosophy, when combined with appropriate mathematics, can provide a more complete set of some of the fundamental equations in physics.
  Keywords: Classical mechanics, Ibn Sīnā's philosophy, Law of inertia, Concept of body, Law of conservation of energy, Conservation of momentum principle