فهرست مطالب

نشریه توسعه حرفه ای معلم
سال هشتم شماره 1 (پیاپی 27، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدحسن بازوبندی*، مهدی سلگی، محمد حسین نژاد صفحات 1-17

  هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش معکوس بر یادگیری پایدار در آموزش بخش زمین‎شناسی درس علوم تجربی دانش‎ آموزان دختر پایه هشتم است. روش پژوهش حاضر، از لحاظ هدف، کاربردی است و از لحاظ میزان نظارت و درجه کنترل متغیرها، در زمره پژوهش های میدانی است. روش پژوهش، نیمه‎ آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش‎آموزان پایه هشتم مدارس دخترانه منطقه خزل استان همدان در شهرستان نهاوند، تشکیل می دهند. روش نمونه گیری، مبتنی بر هدف بوده و 30 نفر از جامعه آماری انتخاب و به‎ صورت غیرتصادفی در دو گروه همگن 15 نفری آزمایش و کنترل به‎ صورت مساوی گمارده شده‎اند. ابزار پژوهش، پرسشنامه یادگیری پایدار زکی‎خانی و همکاران (1399) بود. ابتدا دانش ‎آموزان گروه آزمایش و کنترل، پرسشنامه ‎ها را تکمیل و سپس در طی شش جلسه در کلاس‎های آموزشی حضور پیدا کردند. یافته ‏های پژوهش، حکایت از آن دارد که آموزش به روش یادگیری معکوس، بر یادگیری پایدار (استمرار یادگیری، تقویت حل مسیله، ایجاد تفکر خلاق و معناداری یادگیری) تاثیر معناداری دارد و منجر به افزایش در هرچهار مقیاس فوق می‎گردد. این یافته ‏ها، به فرایند فعال شدن دانش‎آموزان در فرایند یاددهی-یادگیری و افزایش دانش ‏آموزمحوری در کلاس درس -که در ماهیت این روش قرار دارد-، نسبت داده می شود. با توجه به نتایج پژوهش، به مسیولان توصیه می‎شود که در جلسات ضمن خدمت معلمان علوم تجربی، مراحل روش معکوس را آموزش و سایر روش‎ها را مورد بازنگری قرار دهند.

  کلیدواژگان: یادگیری پایدار، یادگیری معکوس، درس علوم تجربی، زمین‎شناسی
 • شکوفه رحیم پور*، بهناز صابری، فاطمه هوشمند صفحات 19-31

  پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه نابرایری جنسیتی با سلامت روان دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان، انجام شده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر دوره کارشناسی امور تربیتی دانشگاه فرهنگیان، پردیس فاطمه ‏الزهرا (س) یزد به تعداد 90 نفر بود که در سال تحصیلی 1402 -1401 در این دانشگاه، مشغول به تحصیل بودند. کل جامعه با روش نمونه‏ گیری سرشماری، انتخاب شدند و درنهایت 73 نفر به پرسش‎نامه ‎ها پاسخ دادند. گردآوری داده ‏ها از طریق دو پرسش‏نامه سلامت روان گلدبرگ (1972) و پرسش‏نامه نابرابری جنسیتی جلیل دهنوی (1384) صورت گرفت. برای تحلیل داده های توصیفی و همبستگی بین متغیرهای پژوهش از نرم افزار  SPSS  استفاده شد. یافته ها نشان دادند که رابطه نابرابری جنسیتی با سلامت روان 352/0 درصد است که رابطه مثبت و معناداری است؛ به طوری که هرچه احساس نابرابری کمتر باشد، سلامت روان افراد، بهتر است. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که به‎ منظور ارتقای سطح سلامت روان دانشجو معلمان باید به ارزش های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و تساوی آن ها بین دختران و پسران توجه شود.

  کلیدواژگان: نابرابری جنسیتی، سلامت روان، دانشجومعلم، دانشگاه فرهنگیان
 • عباس اخوان خداشهری*، سید ضیاءالدین شفائی املشی صفحات 33-50

  پژوهش حاضر به ‏منظور رفع مشکل یکی از دانش آموزان پایه دوم دبستان مدرسه شهید مطهری در شهرستان املش در سال تحصیلی 1399-1400 صورت گرفته است. در این مطالعه به بررسی عدم ارسال تکالیف صوتی توسط دانش آموز در شبکه آموزشی شاد پرداخته شده و هدف آن بررسی و تبیین علل مشکل دانش آموز و اقدام جهت رفع آن است. روش پژوهش، کیفی و از نوع اقدام پژوهی است. داده ها از طریق مشاهده عملکرد دانش آموز در کلاس مجازی شاد، مصاحبه تصویری در شبکه های مجازی با والدین و جست‏وجو در پایگاه های علمی، گردآوری شد. در نتیجه جمع آوری اطلاعات، علل مشکل دانش آموز، همه گیری ویروس کرونا، آموزش مجازی و مشغله کاری والدین تشخیص داده شد؛ بدین منظور برای رفع مشکل، از ساخت پادکست برای ایجاد علاقه در دانش آموز جهت ارسال تکالیف استفاده شد. نتایج، بیانگر این بود که استفاده از پادکست های ساخته شده با صدای دانش آموز تاثیر مثبتی در ایجاد علاقه جهت انجام تکالیف صوتی، توسط دانش آموز در شبکه آموزشی شاد دارد.

  کلیدواژگان: پادکست، همه گیری کرونا، شبکه آموزشی شاد، اقدام پژوهی
 • کامران مالکپور لپری*، اعظم بختیاری رنانی، زهرا تقدیری صفحات 51-64

  هدف پژوهش حاضر، بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی به تعاملات عناصر آموزشی در آموزش سنتی، الکترونیکی و ترکیبی بوده است، بنابراین این پزوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده‎ ها کمی، از نوع مطالعات پیمایشی می‏باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل معلمان زبان انگلیسی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1400-1401 می‏باشد. با استفاده از روش نمونه‏ گیری در دسترس، تعداد 150 نفر از آن‏ها به‏ عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع‏ آوری داده ‏ها از پرسش‏نامه تعامل عناصر آموزشی کریمی و همکاران (1399) استفاده گردید. روایی محتوایی پرسش‏نامه توسط خبرگان علوم تربیتی و مربیان زبان انگلیسی و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید. داده‏ های پژوهش بر اساس آزمون t تک نمونه ای جهت مقایسه میانگین‎ ها و آزمون فریدمن جهت رتبه‎ بندی روش‎های آموزش، تحلیل شدند. یافته‏ های پژوهش نشان داد که نگرش معلمان در مورد تعاملات عناصر آموزشی با انواع روش ‎های آموزش سنتی، الکترونیکی و ترکیبی مطلوب است (05/0>p). علاوه بر آن، نتایج رتبه‎ بندی سه روش آموزش نشان داد که به‎ ترتیب روش‎های ترکیبی، الکترونیکی و سنتی در تعامل با عناصر آموزشی، در رتبه اول تا سوم قرار دارند. با توجه به نتایج تحقیق، به مدیران نظام آموزش و پرورش پیشنهاد می‎شود که برای آموزش درس زبان، به روش‎های آموزش الکترونیکی توجه بیشتری نمایند.

  کلیدواژگان: تعاملات عناصر آموزشی، آموزش سنتی، آموزش الکترونیکی، آموزش ترکیبی
 • فاطمه فضلعلی* صفحات 65-84

  هدف این پژوهش، بررسی وضعیت حرفه ‎ای‎ گرایی و تعهد سازمانی معلمان ایرانی زبان انگلیسی بود. نمونه آماری شامل 156 معلم زبان انگلیسی، در سنین 23 تا 52 سال، شاغل در مدارس دولتی و غیرانتفاعی شهر تهران بود. در این پژوهش از روش آمیخته استفاده شد. ابزار جمع‎ آوری داده ‏ها، پرسش‏نامه و مصاحبه بود. برای تحلیل داده‏ها از آمار توصیفی، ضریب همبستگی و آزمون t مستقل استفاده شد. تحلیل داده ‏ها، نشان داد که حرفه ‎ای ‎گرایی و تعهد سازمانی معلمان زبان انگلیسی در سطح بالایی قرار دارد و بین حرفه ‎ای‎ گرایی و تعهد سازمانی معلمان، رابطه همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین، معلمان زن نسبت به همتایان مرد خود و معلمان مدارس غیرانتفاعی در مقایسه با معلمان مدارس دولتی در مقطع متوسطه دوم از نظر حرفه ‎ای ‎گرایی و تعهد سازمانی در سطح بالاتری قرار دارند. تحلیل محتوای مصاحبه ها نشان داد که معلمان حرفه ای به تدریس خود تعهد دارند و به این دلیل به نیازهای فراگیران، حساس هستند و به‏طور فعال به دنبال فرصت‏های توسعه حرفه‏ای هستند. یافته های این پژوهش می تواند برای سیاست گذاران، ناظران، مدیران و معلمان زبان انگلیسی مفید باشد.

  کلیدواژگان: حرفه‎ای‎گرایی، تعهدسازمانی، معلمان زبان انگلیسی، محیط آموزشی، مدارس دولتی و غیرانتفاعی
 • علیرضا مطلبی نژاد*، پریسا یوسفیان، فرزانه عباسی مطلق، شقایق موجه صفحات 85-97

  معلم به‎ عنوان عنصر اصلی در فرایند تدریس برای ارایه یک تدریس مطلوب می‎بایست هم‎زمان مجموعه‎ ای از دانش ‎ها و مهارت‏ها را به ‏طور هنرمندانه با یکدیگر ترکیب کرده و با به ‏کارگیری آن‏ها تدریس اثربخش را طراحی و در کلاس ارایه کند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه توسعه حرفه‏ای و توانمندی روان‎شناختی معلمان با روش تدریس اثربخش آن‏ها انجام شد. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن و مرد مقطع دبستان شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی 1401- 1402 بود. نمونه آماری متشکل بود از 302 نفر از این معلمان که مطابق جدول مورگان برآورد و با روش نمونه‎ گیری طبقه‏ای انتخاب شدند. ابزار جمع ‏آوری داده ‎ها پرسش‎نامه توسعه حرفه ‏ای کنتاکی (1993)، پرسش‎نامه توانمندسازی روان‎شناختی اسپریتزر و میشرا (1995) و پرسش‎نامه تدریس اثربخش آموزگاران محمودی و همکاران (1398) بود. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین روش تدریس اثربخش با توسعه حرفه‏ای، توانمندی روان‎ شناختی و مولفه ‏های آن، رابطه معنادار و مستقیم آماری وجود دارد (p≤0.01).  نتیجه آزمون تحلیل رگرسیون چندمتغیری حاکی ازآن بود که توسعه حرفه‏ای، توانمندی روان‎شناختی و مولفه‏ های استقلال، حس اهمیت، شایستگی و اثربخشی توان پیش‏بینی تدریس اثربخش را دارند (p≤0.05).   از این یافته ‏ها نتیجه‎ گیری می‏شود که با ارتقای سطح توسعه حرفه‏ای و افزایش توانمندی روان‎شناختی معلمان می‏توان به بهبود تدریس موثر آن‏ها و درنتیجه، افزایش کیفیت آموزش و یادگیری کمک نمود.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه‏ای، توانمندی روان‎شناختی، روش تدریس اثربخش
|
 • MohammadHassan Bazoobandi *, Mehdi Solgi, Mohammad Hoseinnejad Pages 1-17

  The purpose of this research was to investigate the effectiveness of flipped learning on sustainable learning in the teaching of the geology section of the science course for eighth grade female students. The current research is practical in terms of its purpose and in terms of the amount of monitoring and the degree of control of variables, it is among field researches. The research method is quasi-experimental with a pre-test and post-test design with two experimental and control groups. The statistical population of the research consisted of all female eighth grade students in Nahavand city. The sampling method was purpose-based based on which 30 people were selected from the statistical population and randomly assigned to two homogenous groups of 15 people, test and control. First, the students of the experimental and control groups completed the questionnaires and then attended the training classes during six sessions. The findings of the research indicate that flipped learning method has a significant effect on sustainable learning (continuing learning, strengthening problem solving, creating creative thinking and meaningful learning) and leads to an increase in all the four scales. These results can be attributed to the process of students' activation in the teaching-learning process and increasing student-centeredness in the classroom, which is in the nature of this method. According to the results of the research, it is recommended that authorities teach the steps of the flipped learning method and review the other methods in the in-service meetings of science teachers.

  Keywords: Filpped learning, Science course, sustainable learning, geology
 • Shekoofeh Rahimpour *, Behnaz Saberi, Fatemeh Hooshmand Pages 19-31

  This study investigates the relationship between gender inequality and mental health among student teachers of Farhangian University in Yazd. It is descriptive-correlational in terms of methodology and applied in terms of purpose. The population included all female BA students of educational sciences from Farhangian University, Fatima Al-Zahra (S) campus, Yazd city, in the academic year 2022-2023. The census sampling method was used, and 73 students were selected. Data collection was done through Goldberg's Mental Health Questionnaire (1972) and Jalil Dahnavi's Gender Inequality Questionnaire (2014). SPSS software was used to analyze descriptive data and correlation between research variables. The findings showed that the relationship between gender inequality and mental health is /352, which is a positive and significant relationship. Therefore, the lower the feeling of inequality, the better the mental health of people. Based on the findings of this research, it can be concluded that in order to improve the mental health of student-teachers, attention should be paid to cultural, social, economic and political values and their equality between girls and boys.

  Keywords: Gender inequality, mental health, Student teacher, Farhangian University
 • Abbas Akhavan Khodashari *, Seyed Ziyauddin Shafaee Amlashi Pages 33-50

  The present study was conducted to solve the problem of one of the second grade students of Shahid Motahari primary school in Amlash city in the academic year 1399-1400. In this study, the non-submission of audio assignments by the student on the Shad educational network is investigated and its purpose is to investigate and explain the causes of the student's problem and to take action to solve it. The research method is qualitative and action research type. Data was collected through observation of student performance in a Shad virtual classroom and video interviews in virtual networks with parents and searches in scientific databases. As a result of data collection, the causes of the student's problem were identified to be the coronavirus pandemic, virtual education, and parental occupation were identified. To solve the problem, a podcast was used to motivate the student to send homework. The results showed that the use of podcasts made with the student's voice has a positive effect on creating interest in the student's audio assignments on the Shad educational network.

  Keywords: podcast, coronavirus pandemic, shad educational network, Action research
 • Kamran Malekpour Lapari *, Azam Bakhteyari Reneni, Zahra Taghdiri Pages 51-64

  The purpose of the current research was to investigate the attitude of English language teachers toward the interactions of educational elements in traditional, electronic and combined education. This research is a quantitative survey study. The statistical population of the present study includes English language teachers in Isfahan city in the academic year of 2021-2022. Using available sampling method, 150 of them were selected as the research sample. Karimi et al.'s (2019) Educational Elements Interaction Questionnaire was used to collect data. The content validity of the questionnaire was evaluated by educational science experts and English teachers and its reliability was estimated using Cronbach's alpha test. Research data were analyzed based on Student's t-test to compare averages and Friedman's test to rank teaching methods. The findings of the research showed that the attitude of the teachers regarding the interaction of educational elements with various traditional, electronic and combined teaching methods is favorable (p<0.05). In addition, the results regarding the ranking of the three teaching methods showed that combined, electronic and traditional methods in interaction with educational elements are ranked first to third. According to the results of the study, it is suggested that the administrators of the education system pay more attention to electronic education methods for teaching language lessons.

  Keywords: Interactions of educational elements, Traditional education, Electronic Education, Combined Education
 • Fatemeh Fazlali * Pages 65-84

  This study investigated the status of professionalism and organizational commitment among EFL teachers in Iran. The participants included 156 EFL teachers, aged from 23 to 52, working at different public and non-profit schools in Tehran. A mixed method was employed in this research. To collect data questionnaires and interviews were used. Descriptive statistics, correlation coefficient, and Independent samples T-test were used for data analysis. Thje findings showed that professionalism and organizational commitment of EFL teachers were at a high level and there was a positive correlation between professionalism and organizational commitment of teachers. The results indicated that female EFL teachers had a higher level of both professionalism and commitment in the context of Iran. Moreover, EFL teachers in private schools had a higher level of both professionalism and commitment than those in public schools. The content analysis of the interviews showed that the professional teachers were committed to their teaching and were therefore sensitive to the needs of the learners and actively sought professional development opportunities. The findings of this research can be useful for policy makers, supervisors, managers and EFL teachers.

  Keywords: Professionalism, Organizational commitment, EFL Teachers, Context, public, non-profit schools
 • Alireza Motallebinezhad *, Parisa Yosofian, Farzaneh Abbasy Motlagh, Shaghayegh Movajjah Pages 85-97

  As the main element in the teaching process, the teacher must simultaneously combine a set of knowledge and skills in an artistic way and design an effective teaching method by to present in a class. The present study was conducted with the aim of investigating the relationship between professional development and the psychological ability of teachers with effective teaching methods. The descriptive research method was correlation type. The statistical population included all male and female primary school teachers in Kermanshah city in the academic year 2022-2023. The statistical sample consisted of 302 of these teachers who were estimated according to Morgan's table and selected by stratified sampling method. The data collection tool was the Kentucky’s Teacher Professional Development Questionnaire (1993), the Spreitzer and Mishra’s Psychological Empowerment Questionnaire (1995), and The Effective Teaching Questionnaire Of Teachers. (Mahmoodi, et al.  2018). The result of the Pearson correlation test showed that there is a significant and direct statistical relationship between the effective teaching method and professional development, psychological ability, and its components (p≤0.01). The result of the multivariate regression analysis test indicated that professional development, psychological ability, and the components of independence, sense of importance, competence, and effectiveness have the ability to predict effective teaching (p≤0.05). Based on the findings, it is concluded that by improving the level of professional development and increasing the psychological ability of teachers, it is possible to help improve their effective teaching and thus increase the quality of teaching and learning.

  Keywords: Professional Development, psychological ability, effective teaching method