فهرست مطالب

پژوهش های زبانی - سال چهاردهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

نشریه پژوهش های زبانی
سال چهاردهم شماره 1 (بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محیا احمدی*، آزیتا عباسی صفحات 1-22
  جمع آوری و تحلیل داده های خطاهای زبانی از جمله موضوعاتی است که از دیرباز همواره مورد توجه محققان بوده است. زبان آموزان در طی مراحل فراگیری زبان مرتکب خطاهای مختلفی می شوند که خطاهای مربوط به مطابقت بین فعل و فاعل یکی از این خطاها است. در این نوع از خطاها ویژگی های شخص و شمار فعل و فاعل با یکدیگر مطابقه ندارند. براساس نظریه صرف توزیعی در این نوع از خطاها ویژگی های صرفی که باید روی گره های پایانی مشخص شوند از منبعی اشتباه دریافت می شوند. در مقاله حاضر ساختار درونی خطاهای مطابقه فعل و فاعلی که توسط فراگیران زبان فارسی تولید شده اند را در چارچوب نظریه صرف توزیعی تحلیل و بررسی می کنیم تا این مسیله را تبیین کنیم که چگونه دریافت مشخصه ای اشتباه از منبعی اشتباه توسط فعل (هسته Agr) می تواند منجر به نادستوری شدن جمله ها شود. نمونه های بررسی شده مربوط به آزمون نگارش پایان دوره فارسی آموزان بنیاد سعدی است که از پیکره همین موسسه استخراج شده اند. خطاهای مورد بحث در دو گروه مطابقه موضعی و مطابقه از راه دور تقسیم بندی می شوند. در نوع اول،  منبع خطا از نظر خطیی نسبت به فاعل واقعی به فعل نزدیک تر است در حالی که در نوع دوم منبع خطا نسبت به فاعل در فاصله دورتری قرار دارد. با بررسی جمله هایی مانند «من و دوستم فیلم دیدم» و «استاد به من یاد دادم» که نمونه هایی از مطابقه موضعی هستند این موضوع را نشان می دهیم که منبع خطا علاوه بر آن چه در پژوهش پیشین به آن اشاره شده است، می تواند موضوع هدف (goal) باشد و فعل به جای آن که با فاعل موضعی خود مطابقه کند با موضوع هدف مطابقه می کند و مشخصه های آن را می گیرد. همچنین با تحلیل ساختار درونی خطاهای مطابقه از راه دوری مانند «من به سینما رفتم و خواهرم به دانشگاه رفتم» و «من غذا که مادرم در خانه پختم خوردم» به این بحث ها می پردازیم که 1 در این نوع از خطاها امکان مطابقه فعل هم پایه دوم با فاعل هم پایه اول وجود دارد و 2 فعل بند موصولی می تواند با فاعل بند اصلی مطابقت کند.
  کلیدواژگان: خطاهای زبانی، صرف توزیعی، مطابقه فعل و فاعل، مطابقه موضعی، مطابقه از راه دور
 • غزال اسدی، سحر بهرامی*، اردشیر ملکی مقدم صفحات 23-47
  در اکثر زبان ها، فرایند واژه سازی ترکیب، از فرایندهای دیگر زایاتر است، به همین دلیل این فرایند جایگاه ویژه ای در صرف هر زبان داشته و بیشتر مورد توجه دستورنویسان و زبان شناسان قرار گرفته است. واژه های مرکب یک زبان به صورت های مختلفی قابل طبقه بندی هستند، یکی از این روش های طبقه بندی، تقسیم ترکیب ها به دو دسته برون مرکز و درون مرکز است. در این مقاله به بررسی ترکیب های برون مرکز سه جزیی با ساختار N-P-N در زبان فارسی در چارچوب نظریه صرف ساخت می پردازیم. این پژوهش روابط معنایی نظام مند، طرحواره ممکن ناظر بر عملکرد ساخت N-P-N، زیرطرحواره های آن و ساختار سلسله مراتبی این ساخت را در واژگان گویشوران زبان فارسی بررسی می کند. داده های مورد بررسی در این پژوهش از کتاب «فرهنگ فارسی عامیانه» اثر ابوالحسن نجفی (1387) انتخاب شده اند که جمعا 88 داده جمع آوری شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. رویکرد این پژوهش ساخت بنیان است و کوشیده است به روش تحلیلی-توصیفی و با بررسی محتوای استعاری و معنایی ترکیب های برون مرکز سه جزیی، الگوهای واژه سازی ناظر بر آن ها را بر اساس مفهوم «ساخت» و «طرحواره های ساختی» تبیین نماید. یافته های این پژوهش گویای این است که همه ترکیب های برون مرکز سه جزیی N-P-N که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند در قالب ده رابطه معنایی طبقه بندی می شوند؛ این روابط معنایی عبارت اند از: ویژگی، ویژگی شخص، زمان، مکان، حالت، چیز، وضعیت، شخص، کنش و تکرار زمان. هریک از این روابط معنایی و تفاوت آنها به کمک طرحواره های ساختی که به طور همزمان صورت و معنا را لحاظ می کند؛ ارایه شده اند. یکی دیگر از نتایج این پژوهش رابطه مستقیم بین میزان شفافیت معنایی یک ساخت در زبان فارسی با بسامد وقوع و زایایی آن بود. در پژوهش حاضر، تعداد ترکیب های عطفی N-be-N، 70 داده بوده که به صورت معناداری از دیگر ترکیب ها بیشتر است و این بسامد بالا گویای این است که در زبان فارسی این ساخت شفافیت معنایی و زایایی بیشتری برای اهل زبان دارد.
  کلیدواژگان: ترکیب سه جزئی، برون مرکز، صرف ساخت، طرحواره های ساختی، N-P-N
 • مرضیه سادات رضوی*، گلناز مدرسی قوامی صفحات 49-75

  تعارف در فرهنگ ایرانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و جلوه های زبانی آن نیز متنوع و شایان توجه اند. چون تعارفات در بافت تعاملات زبانی گویشوران زبان فارسی به کار می روند، انتظار می رود که آهنگ گفتار در بیان این تعارف ها متاثر از عوامل گفتمانی و از بافتی به بافت دیگر متفاوت باشد. در این پژوهش، از رویکرد برزیل (1975، 1978، 1997) و برزیل و همکاران (1980) به آهنگ برای بررسی ویژگی های آهنگین تعارف های فارسی استفاده شد. ویژگی این رویکرد نسبت به دیگر رویکردهای تحلیل الگوهای آهنگ تمرکز و توجه آن به تاثیر بافت کلامی بر الگوهای آهنگ است. هر یک از این الگوها معنای خاص خود را دارند. در اینجا منظور از «معنا» مفاهیمی نگرشی مانند «متعجب» یا «متوقع» یا مفاهیمی دستوری مانند «پرسشی» یا «خبری» نیست. بلکه منظور نقش تعاملی آهنگ است یعنی ارزیابی مستمر گفتمان توسط گوینده و انتخاب الگوی آهنگ مناسب با هدف دستیابی به پیوستگی و انسجام در گفتمان. به همین منظور، نواخت و سطح برجستگی هجاهای آغازه (کلید) و نواختی (پایانه) در 29 عبارت تعارف در سریال هیولا با استفاده از نرم افزار پرت برچسب زنی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که نواخت غالب در این عبارت ها از نوع افتان یا هموار است. سطوح زیروبمی کلید عمدتا میانه و زیر و پایانه عمدتا میانه بود. پس از آن از آنجا که الگوهای آهنگین هر نمونه از تعارف های زبانی فارسی وابسته به بافت موقعیتی و کلامی آن است و بررسی همه نمونه های گردآوری شده در این پژوهش در مقاله حاضر ممکن نیست، عبارت قربونت برم به عنوان یک نمونه از تعارف ها که با 4 رخداد پرتکرارترین تعارف در پیکره این پژوهش نیز بود، انتخاب شد و به طور جداگانه تحلیل شد. یافته ها نشان می دهند که عبارات تعارف علی رغم کلیشه ای بودن و ثبات واژگانی نحوی می توانند تحث تاثیر قراردادهای اجتماعی ادب، روابط قدرت، پیش بینی قضاوت شنونده و انتظار موافقت شنونده الگوهای آهنگین متفاوتی را نشان دهند.

  کلیدواژگان: عبارت های تعارف، آهنگ گفتمان، نواخت، کلید، پایانه، زبان فارسی
 • حسین روح الامینی نجف آبادی*، علی افخمی صفحات 77-101
  ساخت های بازگشتی، ساخت هایی که بازنمایی آن ها حاصل اعمال چندباره یک قاعده نحوی است، به وفور در زبان های مختلف مشاهده و بررسی شده اند. پژوهش حاضر به کمک یک آزمایش تجربی، فراگیری ساخت بازگشتی مکانی ها را نزد کودکان فارسی زبان بررسی کرده و شواهد جدیدی در موضوع مسیر فراگیری کودکان به دست می دهد که به بازبینی نظریه زبانی درباره بازنمایی این ساخت در ذهن کمک می کند. زبان های مختلف ساخت های بازگشتی را به صورت یکپارچه خوش ساخت یا بدساخت نمی شمارند. همچنین در زبان هایی که یک ساخت بازگشتی یکسان را خوش ساخت می شمارند، امکان دارد زمان فراگیری این ساخت یکسان توسط کودکان گویشور زبان های گوناگون متفاوت باشد. تبیین تفاوت فوق در زمان فراگیری منجر به فهم بهتر ساخت بازگشتی می شود. آزمایش های تجربی تمایزی میان سن گویشوران زبان های انگلیسی و ژاپنی در فراگیری بازگشت مکانی ها گزارش می کنند. در این پژوهش ها فراگیری زودهنگام ساخت های مکانی دارای حرف اضافه یکسان و همچنین فراگیری زودهنگام در زبانی که ساخت بازگشتی را با عنصر نقشی آشکار نشانه گذاری می کند، مشاهده می شود. ناکاتو و روپر (2021) در تبیین این مشاهده ها یک مسیر سه مرحله ای در فراگیری بازگشت در زبان اول پیشنهاد می دهند: 1. جستجو برای عناصر صرفی آشکار 2. جستجو برای عناصر واژگانی آشکار 3. توانایی تعبیر ساخت بازگشتی حتی بدون حضور عناصر آشکار یکسان. در ساخت بازگشتی مکانی های زبان فارسی مانند زبان ژاپنی و برخلاف زبان انگلیسی، عنصر نقشی آشکار حضور دارد: کسره اضافه. حضور کسره اضافه در مقام یک عنصر نقشی آشکار در این ساخت، مشمول مرحله اول مسیر فراگیری بالا شده و از این رو پیش بینی می شود فراگیری ساخت بازگشت مکانی ها در فارسی مانند ژاپنی و برخلاف انگلیسی زودهنگام رخ دهد. این پژوهش از حضور عنصر نقشی آشکار در ساخت بازگشت مکانی های فارسی بهره برده و با طراحی و اجرای یک آزمایش تجربی در ادامه آزمایش های پیشین، فراگیری بازگشت مکانی ها نزد کودکان فارسی زبان را سنجیده و به وسیله داده های جمع آوری شده مسیر فراگیری پیشنهادی بالا را بررسی می کند.
  کلیدواژگان: عصب شناسی زبان، آسیب نیمکره راست، اختلال گفتمانی، بندهای موصولی
 • محسن طاهری، علی علیزاده*، حامد مولایی کوهبنانی صفحات 103-133
  هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین ترتیب سازه ای جملات حاوی عناصر مبتدا شده در فرآیند مبتداسازی غیرضمیرگذار در زبان فارسی بر اساس دستور گفتمانی نقشی است. از آنجا که این دستور قایل به مفاهیمی نظیر حرکت نیست، به دنبال تبیین پایه زایشی این فرآیند نیز خواهیم بود. لذا در پژوهش حاضر و به جهت نیل به اهداف فوق، نحوه نگاشت عناصر زبانی جملات حاوی عناصر مبتداسازی شده غیرضمیرگذار فارسی در قالب های ساختواژی-نحوی در چهار جایگاه مطلق: ابتدایی، ثانویه، میانی و پایانی و بی نهایت جایگاه نسبی معرفی شده در دستور گفتمانی نقشی مدنظر قرار گرفت و بر اساس سازوکارهای تعیین ترتیب سازه ای دستور گفتمانی نقشی مورد تحلیل واقع گردید. روش انجام کار به صورت توصیفی- تحلیلی است و داده ها برگرفته از نمونه های منتخب از گفتار و متون نوشتاری فارسی است که پس از معرفی سازوکارهای دستور گفتمانی نقشی، بر اساس اصول این نظریه مورد تحلیل قرار گرفته اند. روش تعیین ترتیب سازه ای به کار گرفته شده در پژوهش حاضر، روش پویای رویکرد دستور گفتمانی نقشی است که با الهام از روش تعیین ترتیب سازه ای گرین برگ گرفته شده و در آن به جای سه مقوله فاعل، مفعول و فعل، به ترتیب مفاهیم اثرگذار، اثرپذیر و محمول، ترتیب سازه ای زبان های دنیا را تعیین می نمایند. نتایج حاکی است از آنجا که در ساخت نشان داری چون مبتداسازی غیرضمیرگذار، با عنایت به نیت ارتباطی سخنگو، عناصر مختلفی شامل عناصر موضوعی و غیر موضوعی و حتی محمول می توانند سازه مبتدا واقع گردند و از طرف دیگر، با توجه به اینکه بر اساس اصول این دستور، سازه تاکیدی در سطح بینافردی در اولویت ورود به قالب های ساختواژی- نحوی قرار می گیرد، لذا فرآیند مبتداسازی غیرضمیرگذار حاصل حرکت نبوده بلکه عنصر مبتدا شده به صورت پایه زایشی در همان جایگاه اصلی خود تولید می شود. نتایج همچنین نشان می دهد که دستور گفتمانی نقشی با مراجعه به اصول سه گانه تصویرگونگی، تمامیت دامنه و ثبات نقشی در تعیین آرایش سازه ای جملات حاوی عناصر مبتداسازی شده فارسی روشی مناسب و کارآمد در تعیین ترتیب سازه ای این فرایند است.
  کلیدواژگان: دستور گفتمانی نقشی، مبتداسازی غیرضمیرگذار، ساخت اطلاعی، زبان فارسی، تاکید
 • علی عموشاهی*، علی درزی صفحات 135-153
  هدف اصلی مقاله پیش رو بررسی چگونگی وقوع بندهای موصولی در جایگاه پسافعلی و قرارگیری آنها با فاصله از هسته اسمی توصیف شونده شان است. در این راستا، ابتدا بندهای موصولی به دو گونه تحدیدی و غیرتحدیدی تقسیم می شوند. به دلیل گستردگی این حوزه، مقاله حاضر تنها سازوکار گونه تحدیدی را مورد بررسی قرار می دهد. در این مقاله، ضمن اتخاذ رویکردی غیر حرکتی به جملات موصولی پسافعلی در قالب نظریه کمینه گرا و با ارایه استدلال های حاصل از فرایند ارتقا سور و ادغام سازه اداتی، از فرضیه ای حمایت می کنیم که به موجب آن بند های موصولی پسافعلی به نسخه ای از گروه اسمی موصوف که خود به گره ای نقشی در حاشیه سمت چپ ارتقا می یابد، متصل می شوند. بعلاوه، پیشنهاد می کنیم که مشخصه قوی [uD*] موجود بر روی هسته گره نقشی مورد نظر که به صورت اختیاری از برشماری انتخاب می شود، انگیزه حرکت نسخه گروه اسمی مبدا است. بدین ترتیب، در صورت قبول فرضیه حرکت فعل و حرکت بندهای متممی در زبان فارسی برای بازبینی مشخصه نوع جمله، محل وقوع بندهای موصولی پسافعلی باید بالاتر از محل اتصال بندهای متممی باشد تا از نظر توالی خطی پس از بند متممی واقع شوند، پیش بینی که صحت آن نشان داده خواهد شد. در نهایت، محدودیت حضور تنها یک بند موصولی و نیز اجباری بودن حضور دسته ای از بندهای موصولی در جایگاه پسافعلی را تبیین خواهیم کرد.
  کلیدواژگان: بند موصولی، بند متممی، کپی گروه اسمی مبدا، گره نقشی، اتصال
 • حبیب گوهری*، مهرانگیز براورده صفحات 155-181
  پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کمینه گرایی مک دونالد (2008) به بررسی تفاوت بین نمودهای حصولی و تحققی در زبان کردی کلهری پرداخته است. طبق این رویکرد، موضوع درونی نقشی محوری در خوانش نمودی محمول های حصولی و تحققی بر عهده دارد. همچنین، وجود و خوانش مشخصه های ساختار رویداد (ES) و انطباق مفعول با رویداد (OTE) در اشتقاق محمول های نمودی نقشی تعیین کننده دارد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش نشان داد که در زبان کردی کلهری محمول های حصولی و تحققی دارای موضوع های درونی با مشخصه [-q] انطباق مفعول با رویداد، از دامنه خوانش نمودی کمینه برخوردار هستند و مشخصه زیررویداد پایان  [fe] در دامنه خوانش قرار نمی گیرد؛ اما موضوع های درونی با مشخصه [+q] انطباق مفعول با رویداد در محمول های حصولی و تحققی، باعث ایجاد دامنه خوانش گسترده نمودی می شوند و همچنین باعث خوانش مشخصه زیررویداد پایان [fe] می گردند. بر این اساس، مشخص شد که در زبان کردی کلهری وجود مشخصه [+q] انطباق مفعول با رویداد بر روی موضوع درونی، شرط لازم برای نهایت پذیری محمول های حصولی و تحققی است. علاوه بر این، در زبان کردی کلهری، تفاوت بین نمودهای حصولی و تحقیقی به این صورت مشخص شد که در نمودهای حصولی دو مشخصه زیررویداد آغاز [ie] و مشخصه زیررویداد پایان  [fe] که در هسته گروه نمود قرار دارند، بر یکدیگر تسلط و سازه فرمانی ندارند. ولی در نمودهای تحققی مشخصه زیررویداد آغاز [ie] در گروه نمودی بر مشخصه زیررویداد پایان [fe] که در گروه فعلی بزرگ قرار دارد، تسلط و سازه فرمانی دارد. این وضعیت به صرف زمان بین آغاز و پایان رویدادهای تحققی اشاره می کند که برخلاف رویدادهای حصولی، شروع و پایان در این رویدادها همزمان نیست. در واقع در محمول های تحققی بین دو نقطه رویداد آغازی ورویداد پایانی، سپری شدن زمان رخ می دهد بر این اساس، بین مشخصه زیررویداد آغاز و مشخصه زیررویداد پایان نوعی رابطه تسلط و سازه فرمانی وجود دارد. ولی در محمول های حصولی، بین دو نقطه رویداد آغازی و رویداد پایانی، سپری شدن زمان رخ نمی دهد؛ بنابراین بین مشخصه های زیررویداد آغازی و زیررویداد پایانی رابطه تسلط و سازه فرمانی وجود ندارد
  کلیدواژگان: کلهری، نمود حصولی، نمود تحققی، مشخصه
|
 • Mahya Ahmadi *, Azita Abbasi Pages 1-22
  Researchers have paid a lot of attention to collecting and analyzing the language errors. Language learners commit various mistakes during the stages of language learning, and Subject Verb Agreement (SVA) is one of these mistakes. In this type of errors, the features of the person and the number of the verb and the subject do not match with each other. Based on the theory of Distributed Morphology (DM), in this type of errors, the morphologic features that should be specified on the final nodes are received from a wrong source. In this article, we analyze and examine the internal structure of the SVA errors produced by Persian learners in the framework of the DM in order to explain how copying a wrong feature from the wrong source can lead to the production of wrong sentences. The examined samples are related to the final writing test of Persian learners of Saadi Foundation, which were extracted from the corpus of this institution. The discussed errors are divided into two groups: local agreement and long distance agreement. In the first type, the source of error is linearly closer to the verb than the real subject, while in the second type, the source of error is located at a further distance from the subject. By examining examples of local agreement errors of Persian learners, we will show that the source of the error can be the goal, and instead of agreeing with its local subject, the verb agrees with the goal and takes its features. Also, by analyzing the internal structure of long distance agreement errors, we will introduce two new sources which verb can agree with them and takes their features. First, in a coordination structures the verb of the second conjunct mistakenly agrees with the subject of the first conjunct. Second, the verb of the relative clause can agree with the subject of the main clause.
  Keywords: Linguistic errors, Distributed Morphology, Subject verb agreement, Local agreement, Long distance agreement
 • Ghazaal Asadi, Sahar Bahrami-Khorshid *, Ardeshir Maleki-Moghadm Pages 23-47
  In many languages, compounding as a word-formation process is more productive than the other processes. According to this fact, compounding has a special role in the morphology of languages and this process has been concentrated by grammarians and linguists. Compound words of a language can be classified in various ways. In one of these classification methods, compounds are divided into two major categories: exocentric compounds and endocentric compounds. This research is an attempt to explore the N-P-N tripartite exocentric compounds of Persian within the framework of Construction Morphology. The research examines the systematic semantic relations, the possible schema of the N-P-N construction, its subschemas, and the hierarchical structure of this construction in the lexicon of Persian speakers. The data under the study have been collected from the reference book “Farhang-e Farsi-ye Āmiyāne” (Persian Slang Dictionary) written by Abolhasan Najafi which totally includes 88 tripartite compounds. The approach of this research is construction-based and tries to examine the metaphorical and semantic content of the above-mentioned compounds and to justify their word-formation pattern of them based on the concept of “construction” and “constructional schemas”. The method of this research is descriptive-analytical and the result of the research demonstrates that all the compounds that are examined in this research can be encoded by 10 semantic relations: property, person property, time, location, state, thing, condition/situation, person, action and repetition of time. Each of these semantic relations and their differences has been represented as a schema which is a pairing of form and meaning.  The results also evinced that there is a direct relation between the semantic transparency of a construction and its frequency and productivity in Persian, there are 70 N-be-N compounds in the corpus which is considerably more than other types of compounds. Therefore, it is concluded that the frequency of the N-P-N compounds is rooted in their semantic transparency.
  Keywords: tripartite compound, exocentric, construction morphology, constructional schemas, N-P-N
 • Marzieh Sadat Razavi *, Golnaz Modarresi Ghavami Pages 49-75

  Ta’arof has a special place in the Iranian culture and its linguistic repesentations are various and considerable. Since Ta’arof expressions are used in interactive contexts by native speakers of Persian, it is expected that the intonation patterns of these expressions be affected by discourse factors and vary as a function of context. The present study adopts Brazil’s (1975, 1978, 1997) and Brazil et al.’s (1980) approach to intonation with the main purpose of investigating the intonation patterns of Ta’arofs in Persian. The distinguishing feature of Brazil’s approach to intonation is its focus on the effect of discoursal context on intonation patterns each with a meaning of its own. In his approach, “meaning” does not refer to attitudes such as “surprised” or “expectant”, nor to grammatical meanings such as “interrogative” or “declarative”. Rather, it refers to the interactive role of intonation i.e., constant evaluation of discourse by the speaker and choosing the appropriate intonation pattern to achieve coherence and cohesion in discourse. To this end, the intonation features of tone and the prominence level of the onset (key) and tonic (termination) syllables were annotated and analyzed using the Praat software in 29 Ta’arof expressions in the Iranian series Hayula. Results showed that the dominent tone in these expressions is level or fall. Keys were mostly mid or high, while terminations were mostly mid. Considering the fact that intonation patterns of each Ta’arof expression depends on its situational and discoursal context, the Taarof expression ̒Gorbunet beram̓ ‘(lit.) may I be sacrificed for you’ with 4 different representations was chosen and analysed as one of the most frequent Ta’arof expression in the corpus of this study. Results showed that Ta’arof expressions although fixed lexically and syntactically, show different intonation patterns due to the influence of social norms such as politeness, power relations, the prediction of listener’s judgment, and listener’s agreement expectation.

  Keywords: Ta’arof expressions, discourse intonation, Tone, key, termination, persian
 • Hossein Rouhalamini Najafabadi *, Ali Afkhami Pages 77-101
  Recursive structures, structures whose representation is produced by the repeated application of a syntactic rule, have been observed and investigated extensively in languages. By means of an experiment, the present study investigates the acquisition of recursive locatives in Persian-speaking children and provides new evidence on the subject of children's learning path, which lends its support to theoretical insights about the representation of this structure in the mind. Different languages do not uniformly deem recursive structures well-formed. Furthermore, in languages that consider the same recursive structure well-formed, it is possible for the acquisition age of this same structure to be different in children speaking different languages. Experiments report differences in the age that English and Japanese speakers acquire recursive locatives. In these studies, early acquisition of locative structures that employ identical prepositions is observed, as well as early acquisition in the language that marks the recursive structure by an overt functional element, namely, Japanese. Explaining these observations, Nakato and Roeper (2021) propose a three-step path in the acquisition of recursion: 1. Search for overt morphological elements 2. Search for overt lexical elements 3. The ability to interpret recursive structures without the presence of identical overt elements. In the recursive structure of the locatives of Persian, similar to Japanese and contrary to English, we witness an overt functional element: Ezafe. The presence of Ezafe in this structure qualifies as the first stage of the proposed acquisition path, and therefore it is predicted that the acquisition of recursive locatives in Persian will occur early. This article takes advantage of the presence of the overt element in Persian recursive locatives and by designing and implementing an experiment in accordance with the previous experiments, investigates the acquisition of locative recursion among Persian-speaking children and by means of the collected data examines the proposed acquisition path above.
  Keywords: Persian language, Recursion, Locative, first language acquisition, Ezafe
 • Mohsen Taheri, Ali Alizadeh *, Hamed Mowlaei Kuhbanani Pages 103-133
  The main purpose of this study is to explain the word order of topicalized constituents in non-pro.making persian topicalization based on Functional Discourse Grammar. Since this grammar does not believe in concepts such as movement, we will also seek to explain this process in base-generated procedures. Therefore, in this study, in order to achieve the above goals, the method of mapping the linguistic elements of sentences containing non-pro.making Persian topicalized constituents in morphosyntactic templates in four absolute initial, second, medial and final positions and infinite relative ones presented in Functional Discourse Grammar was considered. This study is based on a descriptive-analytical method and the examples are taken from selected samples of Persian speech and written texts, which after introducing the mechanisms of this grammar,have been analyzed based on the principles of this theory. The method of determining the order of constituents used in the present study is the dynamic method of FDG that is inspired by the method of determining the word order of Greenberg. In this approach instead of three categories of subject, object and verb, respectively, the concepts of actor, undergoer and predicate, determine the word order of the languages of the world. The results indicate that in marked constituents such as topicalization, considering the communicative intention of the speaker, various elements including ,thematic and non-thematic elements and even predicates can be topicalized and on the other hand, considering that, based on the principles of this grammar, the topicalized constituent in the interpersonal level is given priority in entering morphosyntactic templates, so the topicalization process is not the result of movement, but the topicalized element is produced in base-generated procedures in the same position. The results also show that Functional Discourse Grammar is an appropriate and efficient method by referring to the three principles of iconicity, domain integrity and functional stability in determining the constituent arrangement of sentences containing non-pro.making Persian topicalization.
  Keywords: Functional Discourse Grammar, Non-Pro.Making Topicalization, Information Structure, Persian language, focus
 • Ali Amoushahi *, Ali Darzi Pages 135-153
  The present article mainly aims to investigate the process through which relative clauses appear postverbally and distant from the noun they modify. To do so, relative clauses are first classified into two categories of Restrictive (RRC) and Non-restrictive Relative Clauses (NRRC). The article focuses only on the RRCs given the vastness of the research area. Adopting a non-movement analysis for postverbal RRCs within Minimalism, arguments coming from Quantifier Raising and Adjunct Merger are presented to support the hypothesis that RRCs are adjoined to a copy of the NP they modify after the latter adjoins to a functional projection in the left periphery to host the RRC. Furthermore, it is proposed that the head of the aforementioned fumctional projection may come from the lexicon with an optional strong D feature ([uD*]) that triggers the movement of the copy of the source NP. As such, assuming that we have verb movement in Persian and that complement clauses in this language move to their surface position within TP to check a clause type feature, the postverbal RRCs are predicted to follow complement clauses to give the right relative order of the two postverbal clauses, a prediction that is borne out. Finally, the restriction on the presence of only one RRC postverbally is scrutinized in addition to the compulsory postverbal appearance of RRCs in certain structures.
  Keywords: relative clause, complement clause, copy of source NP, functional projection, adjunction
 • Habib Gowhary *, Mehrangiz Baravarde Pages 155-181
  The present research has investigated the difference between achievement and accomplishment aspects in Kalhori based on the minimalist approach of Mc Donald (2008). According to this approach, the internal subject plays a central role in the aspectual interpretation of achievement and accomplishment predicates. Likewise, the presence and interpretation of event structure (ES) and object-to-event mapping (OTE) features play a decisive role in derivation of aspectual predicates. The analysis of the research data showed that in Kalhori, achievement and accomplishment predicates having internal subjects with the OTE feature [-q], have a minimal aspectual interpretation domain; and the final subevent feature [fe] It is not included in the interpretation range. However, internal subjects with the feature [+q] in the achievement and accomplishment predicates, cause an extensive  domain  of aspectual interpretation and also cause interpretation of the final subevent feature [fe].Therefore, it was found that in Kalhori that the presence of the feature [+q] on the internal subject is a necessary condition for telicity of achievement and accomplishment predicates. In addition, in Kalhori, the difference between achievement and accomplishment aspects was determined in this way that in the achievements the initial subevent feature [ie] on the aspectaul group has not dominance and c-command over the feature of the initial subevent feature [fe]. But, in the accomplishments, the initial subevent feature [ie] on the aspectaul group has dominance and c-command over the final subevent feature [fe], which is placed on VP.This situation refers to the time spent between the beginning and the end of the accomplishment events, which unlike the achievement events the beginning and end are simultaneous.In fact ,in the accomplishment predicates between two points of initial event and final event occurs the passage of time,according to this ,there is a dominance and c-command between the initial subevent feature [ie] and the final subevent feature [fe]. But in the achievement predicates between two points of initial event and final event not occur the spend of time,so it is not a dominance and c-command between two features of the initial subevent and the final subevent.
  Keywords: Kalhori, achievement aspect, accomplishment aspect, feature