فهرست مطالب

نشریه پژوهش های معماری اسلامی
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 39، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مسعود ناری قمی، محمدجواد عباس زاده* صفحات 1-15

  در بررسی روحانیت فضای مسجد، بحث در رابطه با هدف غایی و ایدیال در معماری اسلامی کاملا واضح و روشن است و جایگزین نمودن مسیله «الوهیت» به عنوان هدف غایی روحانیت فضای مسجد کمتر بحثی را میان صاحب نظران این حوزه در پی دارد؛ اما همین اصطلاح می تواند معانی بسیار متغیری را به خودش بگیرد که مسیله اصلی تحقیق حاضر تدقیق معانی متغیر و رسیدن به چهارچوبی درست از منظر اسلام است. هدف از نگارش مقاله این است که نقش پرورش دهنده معماری از زوایای جدیدی بررسی شود و ارتباط آن با بعد روحانی زندگی انسان واضح تر گردد. مقاله حاضر در مرحله گردآوری داده ها از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای بهره برده است و در مراحل بعد، از روش استدلال قیاسی استفاده شده است. این پژوهش در جست وجوی نظریه نوین برای خوانش مسجد در اسلام، ابتدا رویکرد زیباشناسانه و معرفت گرا درباره نقش مسجد را از منظر متن سنت نقد می کند و آن را به عنوان رویکردی که کالبد یا فضای مسجد را در جایگاه غایت روحانیت می نشاند، فاقد اصالت لازم از دید اسلامی معرفی می کند. سپس با نگاهی دقیق تر در رابطه با رویکرد «ابزاری» به نقش مسجد در احراز روحانیت به جای نگاه غایتی، موضوع رابطه مفهوم مسجد با بحث فلسفه تکنولوژی را طرح می کند که این تغییر نگرش، دریچه جدیدی را به سوی فهم رابطه اسلام و معماری باز می کند. لذا ضمن مطرح نمودن رویکرد نوین برای ورود مبانی اسلامی در طراحی مسجد، از لحاظ ممانعت از تحریفات دینی در مسجد و دیگر فضاهای مذهبی نیز می تواند رویکرد کاراتری را پیش رو نهد. در نهایت، نتایج تحقیق حاکی از آن اند که از میان ارتباطات پنج گانه معماری به عنوان ابزار حضور، ارتباط پس زمینه ای منطبق ترین وضعیت را با اقتضایات اسلامی در حوزه مسجد دارد که تبعات طراحانه آن باید در آینده دقیق تر بررسی شوند.

  کلیدواژگان: مسجد، غایت معرفتی، ابزار حضور، پساپدیدارشناسی
 • بابک عالمی*، پریسا اشرفی صفحات 16-36

  اصطلاح تاب آوری در عرصه معماری و شهرسازی مفهومی تازه است که اخیرا موردتوجه کارشناسان و نظریه پردازان این حوزه قرار گرفت. این واژه در طول زمان گسترش یافت و به وجوه دیگر مرتبط با جوامع شهری همچون اجتماعی و اقتصادی و... نیز توجه شد. یکی از ابعاد مهم تاب آوری بعد فضایی است که به معنای پایداری و حیات بنا طی تغییر و تحولات مختلف تاریخی با حفظ هویتشان است. مسجدجامع یکی از انواع فضاهای شهری است که با وجود تحولات و آسیب های مختلف محیطی، در تاریخ به نحو مطلوبی به حیاتش ادامه داده است. بنابراین، این سوال مطرح می شود که چه عواملی سبب تاب آوری مساجد تاریخی، به طور خاص مسجدجامع اصفهان، طی دوره های گذشته شده اند؟ لذا در این پژوهش به بررسی مسجدجامع شهر اصفهان و عوامل تاثیرگذار در تاب آوری این فضای تاریخی پرداخته شد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی و رویکرد تحلیل محتواست. ابتدا با شیوه استدلال قیاسی و مراجعه به منابع معتبر، دو عامل اجتماعی و کالبدی تاب آور از لابه لای مفاهیم نظری این حوزه استخراج شدند و به عنوان شاخص های مدل مفهومی تاب آوری فضایی ارایه گردیدند و سپس با بررسی نمونه موردی تحقیق، سنجش و ارزیابی قرار گرفتند. نتیجه اجمالی این تحقیق حاکی از این است که هندسه بنا، انعطا ف پذیری، آسایش محیطی، خوانایی، نظام دسترسی و حرکت سبب ارتقای تاب آوری کالبدی این مسجد و عواملی همچون تنوع، هویت اجتماعی، ایمنی و امنیت، آگاهی، مشارکت اجتماعی، عدالت اجتماعی، آسایش روان شناختی و توجه به عوامل زیبایی شناختی باعث تاب آوری اجتماعی بنا شده اند که سرانجام به تاب آوری فضایی مسجدجامع اصفهان انجامیده اند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، تاب آوری فضایی، مساجد تاریخی، مسجد جامع اصفهان
 • سمانه هاشم زهی، جمال الدین مهدی نژاد درزی*، باقر کریمی صفحات 37-65

  معمار معاصر به جایگاه خودش به مثابه یک «هنرمند» اتکای بسیار زیادی دارد و به اصطلاحاتی چون زبان فردی و خودآگاه خیلی اعتماد می کند. در مطالعات معماری، مبناهای فکری متفاوتی در تولید فرم تاثیرگذارند که این بنیان ها در حوزه های متعددی دسته بندی می شوند، از جمله خودآگاه و ناخودآگاه. پژوهشگر درصدد است دریابد تا چه اندازه ضمیر ناخودآگاه در تولید فرم در دوره صفویه و همچنین تا چه اندازه ضمیر خودآگاه در تولید فرم در دوره معاصر موثر بوده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و مبتنی بر دو راهبرد تاریخی تطبیقی و اسنادی انجام گرفته است. محیط مطالعه اسناد و مدارکی اند که درباره بنیان های فکری دوره صفویه و بنیان های فکری دوره معاصرند. بر اساس آرای مطرح شده، در هر دو دوره، پیوند بین تولید فرم و خلاقیت حایز اهمیت است. بنابراین، بر پایه این شاخص و مولفه های تاثیرگذار بر آن مقایسه انجام گرفت. خلاقیت به صورت علمی و منطقی ماهیت خودآگاه و خلاقیت شهودی و هنری ماهیت ناخودآگاه دارد. نتایج مقایسه ای نشان دادند در معماری صفویه در فرآیند آفرینش آثار و مصنوعات خویش، هنرمند خودش نیز متحول می شد و آفرینشی تازه و خلقی نو می یافت. وظیفه هنرمند در رابطه متقابل با محصول آفریده خویش، هدایت نفس در حرکت جوهری و ایجاد بستر مناسب برای فعلیت قوای متعالی و مجرد آن است، یا به عبارتی زمینه ساز برای تجرد نفس است. علم انسان عقلی، علمی شهودی است. دوره صفویه بنیان های فکری غنی و قوی در فرآیند ناخودآگاه داشته است که به تبع آن، معماری و تولید فرم از آن متاثر است. هنر قدسی بر خلاف هنر مدرن، قبل از آنکه سبک باشد، معناست. معماران مولف، اعتقاد به پدیدار دارند و از کل و تضادهای موجود در زمینه و انعطاف صحبت می کنند؛ اما معمار از دید آن ها کسی است که واقعیت را بازآفرینی می کند و آنچه مهم است، مخاطب اثر است که متن را زنده می کند. از وحدت سرشت انسان ها و تجربیات وجودی و شهود صحبت می کنند؛ ولی به کیفیت این تجربه و کشف واقعیت وجودی و ارتقای آن در جهت سرشت واحد خبری نیست. معمار در مواجهه با اطلاعات بسیاری قرار می گیرد که به ناچار اطلاعاتی که در خودآگاهش می تواند حلاجی کند، در الویت قرار می گیرند و گاها به تعبیر آیزنمن، این بیان فردی با تاکید بر یک خلاقیت انزواطلبانه، بدون توجه به یک نظم یکپارچه، در حال پیش روی است. با اتکا و تحلیل این بنیان ها می توان گفت بهره گیری از فرآیند ناخودآگاه در تولید فرم در جهت ارتقای کیفی طراحی و هم خوانی با زمینه نیاز مبرم است. با توجه به اینکه توانایی معمار در درک کامل و همه جانبه ارزش ها و مفاهیم موجود در جهان هستی و اتصال به ناخودآگاه محدود است، می توان بدون قرار دادن فرم در زمینه واقعی آن، با درنظرگرفتن ناسازگاری ها به این مهم دست یافت. نتیجه حصول سازگاری بنا با زمینه است.

  کلیدواژگان: حکمت، ناخودآگاه، خودآگاه، معماری صفویه، معماری معاصر
 • محمدرضا عطایی همدانی*، لطیفه ربیعی صفحات 66-83

  نقوش گچ بری در معماری خانه تاریخی بروجردی ها به عنوان تزیین، جلوه گر زیبایی بصری و به عنوان نماد، منتقل کننده مفاهیم خاصی اند. تنوع به کاررفته در این گچ بری ها بسیار چشم گیر و بیان کننده معماری ارزشمند عصر خودش در شهر کاشان است. در بسیاری از خانه های تاریخی کاشان که عمدتا متعلق به دوره قاجارند، نقوش برجسته گچ بری با تنوع و جایگاه های متفاوت دیده می شوند. در این میان، خانه بروجردی ها به لحاظ کثرت و تعدد نقوش جایگاه ویژه ای دارد. هدف اصلی از این پژوهش مستند نگاری و پرداختن هرچه بیشتر به یکی از مهم ترین هنرهای عصر قاجار (گچ بری) است. در گام اول، دسته بندی نقوش گچ بری، در گام دوم، تعدادشماری و ثبت موقعیت مکانی و در گام سوم، بررسی مفاهیم نمادین مستتر هر نقش انجام پذیرفت. پژوهش حاضر به روش آمار توصیفی و تحلیل محتوا و بر اساس مشاهدات میدانی و انطباق آن با مفاهیم به دست آمده از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.در این مطالعه از تکنیک های مختلف گردآوری اطلاعات همچون مشاهده، پیمایش، تصویربرداری و کدگذاری بهره گرفته شده است. در بررسی های انجام شده، نقوش اشیا، گیاهان، میوه ها، حیوانات خصوصا نقوش گرفت وگیر با تنوع بسیار زیاد، انسان و موجودات ماورایی (جن) مشاهده شده اند. علاوه بر این موتیف های پرکننده، به ویژه نقوش ختایی نیز در سطوح متعدد به عنوان پس زمینه وجود دارند. یافته پژوهش این است که به لحاظ تعداد 450 نقش شمارش شده اند که در 8 موقعیت مکانی شامل سردر، شاه نشین، مهتابی، ضلع شمالی حیاط، تاج بنا، تالار اصلی و گوشواره های غربی و شرقی پراکنده اند. محتوای نقوش برگرفته از اساطیر باستانی، باورهای دینی، حرفه و وضعیت معاش ساکنان و تعدادی از نقوش نیز تحت تاثیر هنر غرب طراحی شده اند.

  کلیدواژگان: نقوش گچبری، نمادگرایی، آرایه های تزئینی، مستندنگاری، خانه بروجردی ها
 • سجاد بهزادی، سمانه جلیلی صدرآباد* صفحات 84-102

  در سال های اخیر و به دنبال بروز بلایا، به مفهوم تاب آوری در بسیاری از محافل علمی توجه بسیاری شده است. تاب آوری مفهومی چندجانبه است که درصدد به حداقل رساندن خسارات ناشی از بحران است. در این میان، توجه اغلب برنامه ریزان بیشتر بر بعد کالبدی معطوف شده است. این در صورتی است که عدم قطعیت از شدت و نوع مخاطرات، بروز بحران های جدید و انسان ساخت و همچنین توجه به ظرفیت های اجتماعات در مواجهه با اختلالات و بهبود شرایط، کانون توجهات را به سمت بعد اجتماعی تاب آوری سوق داده است. تمرکز و تاکید بر نقش اعضای جامعه در مواجه با بحران و توانایی و ظرفیت آن ها برای بهبود اوضاع نیز برای آن است که افراد و اجتماعات تاب آور می توانند فارغ از هر نوع بحران، به مقابله با آن بپردازند و بدون ناامیدی شرایط را تغییر دهند. در این میان، مساجد از دیرباز خودشان را درگیر بحران ها و مسایل جامعه کرده اند و به عنوان کانونی جهادی با بهره گیری و سازمان دهی ظرفیت های مردمی، در مواجه با بحران ها و تغییر و بهبود شرایط و به طور کلی تاب آوری جوامع، نقش کلیدی ایفا کرده اند. در این پژوهش سعی شده است جایگاه مساجد و تاثیری که بر تاب آوری اجتماعی ساکنان می گذارند ارزیابی شوند و به این پرسش بپردازد که مساجد تا چه میزان توانسته اند بر تاب آوری اجتماعی ساکنان محله ناصرخسرو و شهرک نگین ماثر واقع شوند؟در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، محله ناصرخسرو و شهرک نگین که در مجاورت یکدیگرند، اما از نظر بافت کالبدی تفاوت جدی دارند، به عنوان نمونه های مطالعاتی بررسی شده اند. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و برای دستیابی به داده های تکمیلی از پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش نیز با استفاده از فرمول کوکران برای محله ناصرخسرو 375 و برای شهرک نگین 374 نفر برآورد شده است. همچنین به منظور تحلیل و بررسی اطلاعات، ضریب هم بستگی اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاکی از آن اند که مساجد تاثیر بسزایی بر افزایش تاب آوری اجتماعی دارد و هرچه حضور در مساجد بیشتر باشد، تاب آوری نیز افزایش می یابد. به طور کلی، مساجد به دلیل قابلیت پذیرش عملکردهای متعدد و همچنین ظرفیتی که در پذیرش و جلب مشارکت اقشار مختلف جامعه در حوزه های مختلف دارند، می توانند به صورت غیرمستقیم تاثیر بسیاری بر عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی داشته باشند و همچنین از این ظرفیت در راستای مقابله با انواع بحران ها و تغییر و بهبود شرایط استفاده کنند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، تاب آوری اجتماعی، مساجد، شهرک نگین اصفهان، محله ناصرخسروی اصفهان
 • سید عبدالهادی دانشپور، بابک اکبری* صفحات 103-119

  آیین های عاشورایی مانند هر پدیدار اجتماعی دیگری ویژگی های منحصر به فردی دارند که قبض و بسط تاریخی آن ها تاثیرات مکانی خاص خودش را در پی دارد. به عبارت دیگر، مکانمند شدن امر آیینی در گرو عبور از یک فرآیند تاریخی و اجتماعی است. این پژوهش در پی آن است که با شناخت چیستی پدیدار آیین از منظر علوم اجتماعی و یافتن جنبه های مختلف آن، چگونگی نمودهای کالبدی و فضایی هرکدام از این جنبه ها و چگونگی فرآیند تاریخی و اجتماعی مکانمند شدن امر آیینی عاشورایی را توضیح دهد. برای این منظور، داده های نظری و تاریخی بر مبنای روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی داده ها بررسی می شوند. نخست، یک کدگذاری باز بر مبنای چیستی امر آیینی صورت می گیرد که تعریفی سه وجهی از آن را به دست می دهد و عبارت است از تعریف آیین به مثابه امر استعاری و امر انضباطی و امر نمایشی. سپس با دسته بندی داده های تاریخی بر اساس کدگذاری باز مذکور، مفاهیم پایه ای تحلیل تولید می شوند. این مفاهیم نمودهای فضایی و کالبدی ناشی از تکوین، تحول و تکامل تاریخی جنبه های استعاری، انضباطی و نمایشی امر آیینی را روشن می کنند که در نهایت، با جمع بندی آن ها می توان تم ها یا همان نتایج نهایی را تبیین کرد که بیانگر فرآیند تاریخی مکانمند شدن آیین های عاشورایی اند. یافته های این پژوهش نشان می دهند که این فرآیند سه دوره تاریخی متفاوت را از سر گذرانده است. دوره نخست مقارن است با دوران امارت آل بویه که تکوین وجه انضباطی آیین عاشورایی منجر به برپایی خیمه هایی در بازارگاه های شهرها می شود تا نخستین مرحله از مکانمند شدن امر آیینی با تولید فضاهای آیینی نقطه ای در بازار به عنوان قلب شهر شکل بگیرد. همچنین تکوین وجه استعاری آیین های عاشورایی در این دوران صورت می گیرد؛ اما آیین از این منظر فرصت بروز فضایی و مکانی نمی یابد تا در دوره دوم، در حکومت صفوی، با تکامل وجه استعاری، امر آیینی در فضای خصوصی منازل با برپایی مراسم روضه خوانی مکانمند گردد. این امر هم زمان عامل تکوین وجه نمایشی آیین نیز است. تکامل وجه انضباطی آیین در این دوران با تلاش ها در بسط و کنترل هم زمان نزاع های محلی، امر آیینی را در معابر شهری به عنوان محمل حرکت دسته های سوگواران مکانمند می کند که در نهایت، برای کنترل حکومت بر اجرای مراسم، این مسیر ها به میادین حکومتی ختم می شوند. در دوره سوم، مقارن حکومت قاجاریه، فضاهای آیینی خصلتی تماشاخانه ای و موزه ای پیدا می کنند که ناشی از تحول وجه استعاری امر آیینی است. در این دوره، تکامل وجه نمایشی، امر آیینی را در واپسین مرحله از فرآیند مکانمند شدن خویش به گسترش ساخت تکایا و حسینیه ها با الهام از خانقاه های صوفیان و حلقوی کردن مسیرهای حرکت دسته های سوگواران در شهرها وامی دارد.

  کلیدواژگان: مکان آیینی، آیین عاشواریی، تعزیه، تکیه، روضه
 • سمیرا مهرافزا، محمود رضایی*، طاهره کمالی زاده صفحات 120-135

  تفکر هویت دار ایرانی حلقه گمشده در شکل گیری هویت فرهنگی فضاهای امروز است که می تواند در معماری وشهرسازی امروز نقش داشته باشد و به آینده هم منتقل شود. مفاهیم حکمی در طول زمان وجود دارند که با تفسیرهای سطحی نمی توان به جایگاه والای آن ها دست یافت. این مقاله به دنبال این پرسش است که چه نسبتی بین مفاهیم آرای فلسفی ملاصدرای شیرازی وجود دارد و این نسبت چگونه در فضای شهری تفسیر می شود؟ هدف پژوهش شناساندن و واکاوی آرای این حکیم و قابلیت کاربرد و تطبیق آن درشهرسازی یگانه ایرانی است. واکاوی مفاهیم حکمی و تطبیق آن با فضا می تواند در خلق فضاهای معماری و شهرسازی ایرانی موثر باشد و به شکل یک هویت فرهنگی ایرانی واحد در فضاها استمرار یابد. پژوهش با روش داده بنیاد و شیوه تحلیل محتوا و نیز با استدلال منطقی هدایت شده است، به این صورت که از تلخیص و تحلیل متون عتیق و اصیل، پژوهش های مرتبط شهری، مصاحبه و کدگذاری داده ها با نرم افزار اطلس تی آی بهره گرفته شده است. مفاهیم اصلی در سه مرحله به کمک کدهای باز و محوری و منتخب کدگذاری شدند. مفاهیم مرتبط با بازار ایرانی با کدگذاری محوری به مفاهیم کدهای منتخب مرتبط شده اند. مفاهیم وحدت، تشکیک، حرکت جوهری و محاکات به عنوان کدهای گزینشی تفکیک شدند و از یافته های پژوهش این است که واجب الوجود در عین اصالت و وحدت شخصی خودش، وحدت تشکیکی با موجودات عالم دارد که شدت و ضعف آن متفاوت است و با حرکت جوهری موجودات، این وحدت شکل می گیرد. تفسیر آن در فضا به این صورت است که حرکت جوهری به شکل سیالیت و پویایی فضا و تشکیک به صورت سلسله مراتب در فضا و درون گرایی باعث ایجاد وحدت فضا و یکی شدن با بافت شهری پیرامون خودش می شود و محاکات صدرایی شکل گیری این وحدت در فضاهای شهری است که فراتر از واژه ممیسس (تقلید) با اتصال خیال هنرمند طراح با عالم مثال و محاکات از این عالم، این فضای معماری یا شهری یکپارچه ظهور می یابد.

  کلیدواژگان: حرکت جوهری و سیالیت، تشکیک و سلسله مراتب، محاکات و طراحی، وحدت فضا
 • سید مجید فارغیان قمی، فرشته احمدی*، مصطفی بهزادفر، شیرین طغیانی صفحات 136-154

  سنت گرایی به عنوان رویکردی در فلسفه معاصر، مکتبی است که نسبت به مدرنیته، موضعی به شدت انتقادی دارد. آرا و دیدگاه های انتقادی سنت گرایان نسبت به مدرنیته در حوزه های گوناگون از جمله فلسفه هنر سبب شده اند دیدگاه های آنان در حوزه شهرسازی و معماری نیز مورد توجه و عنایت قرار گیرد. گرچه تقریبا هیچ یک از چهره های سرشناس و نظریه پرداز سنت گرا، معمار یا شهرساز نبوده اند، اما نقدهای جدی آنان به مدرنیته و بیان مفاهیمی چون «تقدس زدایی از فضای شهر» و «دنیوی سازی مکان و زمان» و نیز تدوین آثاری درباره هنر اسلامی و آسیب شناسی تمدن اسلامی (مانند بعضی آثار بورکهارت و سید حسین نصر) سبب شده اند دیدگاه های آنان به طور جدی در حوزه شهرسازی و معماری جوامع اسلامی به ویژه ایران مطرح و اثرگذار باشند. در عین حال، آرای سنت گرایان با نقدهای جدی نیز مواجه بوده اند. این نوشته سعی دارد با بررسی دیدگاه های سنت گرایان و نقدهای وارد بر ایشان، ضمن ارزیابی نسبت به دست آوردها و کاستی های این مکتب به ویژه در حوزه شهرسازی ایرانی اسلامی، به تحلیلی درباره میزان اثرگذاری و قابلیت دیدگاه سنت گرایی در فرآیند تحقق شهر اسلامی ایرانی دست یابد. این نوشته به نقد و بررسی سنت گرایی طبق تعریف مصطلح آن می پردازد. سنت گرایان مزبور در مجموع دچار افراط و تفریط هایی شده اند. در این مقاله سعی می شود رویکردهای دیگری از سنت گرایان اصول گرا که همه جانبه گر و عمیق تر نسبت اسلام را با خلق آثار هنری و معماری و شهرسازی بیان نموده اند، برای تحقیقات بعدی و مکمل این تحقیق معرفی شوند. این پژوهش به روش اسنادی-کتابخانه ای در مرحله جمع آوری اطلاعات و به روش استدلال منطقی در مرحله تحلیل و استنتاج به این نتیجه رسید که بخش بزرگی از دستاوردهای سنت گرایی در تقابل با مدرنیته در مقام نقد مدرنیته است. به نحوی که آسیب شناسی پیامدهای نامطلوب مدرنیته در حوزه شهرسازی و معماری توانسته است الهام بخش و عامل محرک برای بسیاری از اندیشمندان، صاحب نظران، اساتید و تصمیم گیران باشد. لکن در عمل و در مقام تحقق پذیری و دستیابی به شهر اسلامی توفیق چندانی پیدا نکرده است. در این متن تلاش شده است با کنکاش و بررسی این موضوع، به رهیافتی برای تحقق پذیری شهر اسلامی دست یابیم.

  کلیدواژگان: شهر اسلامی، سنت گرایی، نقد مدرنیته، شهرسازی معاصر
|
 • Masoud Nari Ghomi, MohammadJavad Abbaszadeh* Pages 1-15

  The issue of the ultimate goal in Islamic architecture, contrary to contemporary views, is not so vague, and to consider "divinity" as this goal would be less controversial. However, this term can take on very variable meanings, and the main issue of the present study is to refine the variable meanings and reach the correct framework from the perspective of Islam. This paper aims to study the role of nurturing architecture from new angles and make its connection with the spiritual dimension of human life clearer. In search of a new theory for reading the mosque in Islam, this paper first criticizes the aesthetic and epistemological approach to the role of the mosque from the perspective of the traditional text and as an approach that places the body or space of the mosque in the position of the spirituality and points out that it lacks the necessary authenticity from an Islamic point of view. Then, by proposing an "instrumental" approach to the role of the mosque in achieving the spirituality instead of a goal, the issue of the relationship between the concept of the mosque and the philosophical discussion of technology can be raised, which opens a new window to understanding the relationship between Islam and architecture. Therefore, while creating a new possibility to include Islamic principles in the design of the mosque, in terms of preventing religious distortions in the mosque and other religious spaces, it can also lead to a more effective approach. In this study, among the five architectural connections as a means of presence, the background connection of the most compatible situation with the Islamic requirements in the field of the mosque is advanced, the design consequences of which should be examined more carefully in the future.

  Keywords: mosque, epistemological goal, means of presence, post-phenomenology
 • Babak Alemi*, Parisa Ashrafi Pages 16-36

  The term “resilience” in the field of architecture and urban planning is a new concept that has recently been considered by experts and theorists in this circle. This phrase (resilience) has spread during time and the other aspects and dimensions related to urban communities such as social, economic, etc. have been also considered. The most important part is that spatial aspect. This dimension deals with the resilience of urban spaces that is continuing of the existence while preserving their identity during historical various changes. One of the types of urban spaces that despite its various environmental changes and crises throughout its history has desirably continued its life are The Grand mosques. So this question is posed that what factors have led to the resiliency of historical mosques over a long period of time? Therefore, this study be posed to investigate the Jameh Mosque of Isfahan and factors that have caused this urban space being resilient. The research method is descriptive-analytical method and content analysis approach. Initially, with the method of deductive reasoning and referring to reliable sources, two social and physical resilience factors were extracted from the theoretical concepts of this field and presented as indicators of the conceptual model of spatial resilience and then it was evaluated by examining the research case study for which was chosen the Jameh Mosque of Isfahan. In general, the effective factors in the spatial resilience of the mosque can be mentioned as follows: Physically resilience; fistly, it would be permeability which has increased resilience. And concerning the second, it could be readability 3. Flexible construction of the mosque through the appropriate ratio between mass and space, modulation (standardization) along with unique and special elements of the mosque (this is significant factor whether in an architectural unit or on an urban scale) 4. Strength in the construction of the building through design, execution And suitable materials have become possible and with the continuous restoration of the space, which has made it possible to update and adapt the function of this urban space, has caused the improvement of the physical resilience of this mosque and consequently its spatial resilience. From a social point of view; 1. Existence of various uses through the flexible form and universality of space to fit contemporary needs, mixing cultural, economic and religious uses in space, which facilitates the performance of today's uses in the body of yesterday. 2. Possibility of access and movement from this space to adjacent uses. 3. Existence of environmental comfort in this space, which is due to the air conditioning and away from pollution (air, sound) caused by the sub-climate in this space and other facilities in this space. 4. Paying attention to aesthetic factors in the design of the mosque, which is a motivating factor for the continuation of activities in the mosque 5. The unique identity of the mosque, which has been obtained due to the existing historical, cultural and social values. 6. The sense of belonging and attachment of the visitors to the place, has caused the continuation of the use of this space and subsequently the spatial adaptation of this historic mosque. These factors, which are components of the spatial resilience model structure, are categorized in eight general categories. As a result, this research indicate that spatial resilience is eight factors behind this.

  Keywords: Spatial Resilience Factors In Jameh Mosque of Isfahan
 • Samaneh Hashemzehi, Jamaleddin Mahdinezhad Darzi*, Baqher Karimi Pages 37-65

  The modern architect places a lot of weight on his status as an artist and heavily relies on changes like unique and self-aware language. Different intellectual foundations are effective in the production of form in architectural studies, which can be categorized in many areas, including conscious and unconscious. The researcher is attempting to determine how much the conscious mind and how much the unconscious contributed to the production of form during the contemporary era and the Safavid era, respectively. Two historical-comparative and documentary guidelines served as the foundation for this research, which was carried out using a qualitative approach. The study environment consists of documents that discuss the conceptual foundations of both the Safavid and contemporary eras. Based on the votes provided during both eras, it is important to consider the relationship between form production and creativity. As a result, a comparison was done using this index and the variables that affect it. Intellectual and artistic creativity has an unconscious nature, while scientific and logical creativity has a conscious nature. The comparative findings demonstrated that in Safavid architecture, the artist himself is transformed and finds new creativity throughout the creation of his works of art. To guide the soul in its substantial motion and to build a suitable platform for the realization of its transcendental powers, or, in other words, to lay the foundation for the immateriality of the soul, is the responsibility of the artist in the reciprocal relationship with his created product. The science of rational man is a sensual science. The Safavid era had rich and powerful intellectual roots in the unconscious process, which had an impact on the production of forms in architecture. Sacred art, in contrast to modern art, places meaning before style. Author architects discuss the phenomenon as a whole, as well as the contradictions between context and flexibility. From their perspective, however, the audience of the work is what matters since they bring the text to life, not the architect who merely recreates reality. They discuss intuition, existential experiences, and the unity of human nature. However, there is no information available regarding the nature of this encounter, the identification of the existential reality, or the advancement of it in the direction of a singular nature. Given the volume of information available to him, the architect must prioritize what can be resolved in his mind. Additionally, Eisenman believes that this individual expression occasionally promotes isolationist inventiveness without consideration for a unified order. Based on these foundations and their analysis, it is possible to conclude that it is urgently necessary to use the unconscious process in the creation of form in order to enhance the quality of the design and make it appropriate for the environment. This can be accomplished without placing the shape in its actual context by taking into consideration the inconsistencies since the architect's capacity to fully and completely comprehend the values and concepts in the universe and connect to the subconscious is constrained. Contextual construction compatibility is the result.

  Keywords: wisdom, unconscious, self-conscious, Safavid architecture, contemporary architecture
 • MohammadReza Ataee Hamedani*, Latifeh Rabiee Pages 66-83

  Plaster motifs in the architecture of the historical house of Boroujerdi have been used not only for decoration of the house but as symbols to convey certain concepts. The diversity used in these plaster works is very impressive and expresses the valuable architecture of its era in the city of Kashan. In many historical houses of Kashan, which mainly belong to the Qajar period, stucco motifs can be seen in different areas of the house. This grand house, the house of Boroujerdi, has one of the highest ranks in terms of the abundance and multiplicity of motifs. The main goal of this research is to document as much as possible about one of the most important arts of the Qajar era, plaster art. As the first step, we classified the plaster motifs Based on their form and design. Secondly, we counted the motifs and recorded their locations. Finally, we investigated the hidden symbolic concepts in each motif. The present research was conducted using descriptive statistics and content analysis based on field observations, and matching the data with the concepts obtained from library studies. In this study, various information-gathering techniques such as observation, survey, imaging, and coding were used. Our observation discovered a great diversity of plaster motifs picturing objects, plants, fruits, animals, people, and extraterrestrial beings (Jinn). In addition, there were some filling motifs in the background including Khotai motifs. We were able to find 450 figures scattered in 8 locations, including the entrance, alcove, the north side of the courtyard, the decorative gable, the main hall, and the east and west rooms next to the main hall. The motifs concepts were taken from ancient myths, religious beliefs, professions, and occupations. However, a number of motifs are also created under the influence of Western art.

  Keywords: plaster motifs, decorative arrays, documentation, Boroujerdi house, Qajar period
 • Sajjad Behzadi, Samaneh Jalilisadrabad* Pages 84-102

  Problem expression: 

  The manifestation of modern thinking in urban life and, consequently, the spread of the culture of individualism and civic indifference in recent years, has faced problems for urban dwellers such as isolationism and reduced social interactions. Therefore, people's need for places for social interactions and psychological needs has become one of the necessities of urban life. Thus, recognizing human beings and how they relate to others as a social being, as well as examining potential camps and capacities for social action in order to achieve this, is very important and is one of the factors that many planners and city managers consider. For this purpose, in recent years, the issue of social interactions has been of great importance due to its impact on factors such as social cohesion and solidarity, responsibility and sense of belonging of residents, supervision and social security. To this end, many efforts have been made to create a suitable environment for the creation or increase of social interactions. In this regard, the focus of the planners has been on spaces such as local parks, social hangouts, neighborhood centers which in most cases have not been able to meet expectations. Meanwhile, mosques have been neglected due to their potential capacity to accept diverse functions and have long played a significant role in social interactions among residents. These inaccuracies have persisted to the point that mosques that have been the center of social interaction and interaction are currently content with only their religious role.
  The Objective of research: In this research, an attempt has been made to examine the status of mosques and the effect it has on social interactions between residents.

  Research Method

  In order to achieve the objectives of the research, the present research approach is case-oriented. For this purpose, The Shahshahan neighborhood of Isfahan has been studied in order to achieve the goals of the research due to a large number of mosques. The present study is observational in terms of nature, descriptive-analytical, and data collection tools in this research. The statistical population of this study was selected according to Cochran's formula of 95 people, and the Spearman correlation coefficient was used to analyze the information.

  Findings of the research:

   In order to evaluate the social interactions of the residents of Shahshahan neighborhood of Isfahan, four indicators of neighborhood members' knowledge, social contacts, social trust, and intimacy, and social relations, which are extracted from the theoretical literature of the research, have been used. According to the information obtained, the amount of social interactions in the Shahshahan neighborhood can be evaluated as average. Also, in order to investigate the role and position of mosques on the level of social interactions in the Shahshahan neighborhood of Isfahan, first, the level of presence of neighborhood members in mosques has been studied. According to the information gathered, about half of the members of the Shahshahan neighborhood have a small presence in mosques. Also, according to the observations made, many mosques in the the Shahshahan neighborhood are inactive, and most of the mosques that are active in the neighborhood have only been content with their religious role. Then, in order to measure the role of mosques on the social interactions of the residents of the neighborhood, criteria were developed for this purpose, and the role of the mosques of the neighborhood on the interactions and interactions between the members of the neighborhood was examined. The results show that mosques have a relatively significant impact on the social interactions of the residents of the Shahshahan neighborhood, and more than half of the statistical samples have stated that mosques are effective in their social interactions with their neighbors and all their neighborhoods. Finally, in order to investigate the role and position of mosques on the level of social interactions of residents of the Shahshahan neighborhood of Isfahan, Spearman correlation coefficient has been used to investigate the intensity and relationship between indicators. The findings show that there is a relatively high correlation between the presence of neighborhood residents in mosques and the impact that mosques have on social interactions between residents. Also, by accordance with different levels of social interactions, mosques can promote social interactions among residents to the highest level due to their ability to accept multiple maps as well as their capacity to accept and attend different sections of society. The results also show that more than half of the population of statistical sample of their social interactions in mosques as much as the conversation with members of the neighborhood and about 25% of the statistical sample expressed their level of social interactions in mosques at the highest level of social interaction (collective action). Have done. This means that the level of social interactions in mosques is at a high level, and these spaces also can strengthen social interactions among the residents of the neighborhood. Therefore, a deep understanding of the functions and functions of this sacred space, as well as a detailed and analytical look at the unique features of mosques and their use in today's cities can be useful in promoting social interactions between residents and increasing environmental quality.

  Keywords: Social Interactions, Mosque, Shahshahan neighborhood of Isfahan
 • Seyed Abdolhadi Daneshpour, Babak Akbari* Pages 103-119

  Ashura rituals, as one of the important components of Shiite culture, arise from a historical fact that has gradually acquired a social nature. These rituals, like any other social phenomenon, have unique features that will have their own spatial effects throughout history. the localization of the ritual matter depends on going through a long historical and social process. This research seeks to examine this historical and social process by recognizing the nature of ritual from the perspective of social sciences such as anthropology and sociology to find different aspects of how the physical and spatial manifestations of each of these aspects Explain the ritual and explain how the historical and social process of localization of the Ashura ritual. For this purpose, theoretical and historical data are reviewed based on a research method called qualitative content content analysis. Based on this research method, an open coding is performed based on the nature of the ritual, which provides a three-dimensional definition of the ritual. This study shows that the ritual as a metaphor is a reflection of the culture of a society and at the same time as a disciplinary matter is a pattern of behavior and regulatory system and in addition a dramatic matter can be It counts. Then, by classifying the historical data based on the above-mentioned open coding or the same aspects of the ritual, the basic concepts of analysis in research are produced. These concepts illuminate the spatial and physical manifestations of the emergence, metamorphose, and historical evolution of each of the metaphorical, disciplinary, and theatrical aspects of the ritual. Finally, by summarizing these concepts, the themes or the final results of the research can be obtained, which represent the historical process of localization of Ashura rituals. The findings of this study show that the historical process of localization of Ashura rituals in the history of post-Islamic Iran has gone through three different historical periods. Each period can be identified based on how the metaphorical, disciplinary and theatrical aspects of the ritual took place. Also, how these aspects emergenceed, metamorphosed and evolved leads the Ashura ritual to create different spatial features. The first period coincides with the reign of Albuyeh in the first centuries AH. During this period, the emergence of the disciplinary aspect of Ashura Rituals led to the establishment of lamentation tents in the Bazaars of cities. In this way, the first step of localizing the Ashura ritual is formed by producing pointing ritual spaces in the bazaar as the heart of the city. Also, the emergence of the metaphorical aspect of Ashura mirrors takes place in this period, but ritual from this perspective does not have the opportunity to appear in space until the second stage, ie the Safavid period in the ninth and tenth centuries AH. In the second period, with the evolution of the metaphorical aspect, rituals are performed in the private spaces of homes. These private spaces are associated with the establishment of the Recitation of Rawza tradition. the Recitation of Rawza tradition is also the cause of the dramatic aspect of Ashura rituals. The evolution of the disciplinary aspect of the religion in this period, with efforts to expand and control local conflicts at the same time during the performance of Ashura rituals, causes the ritual matter to be located in the city streets as a platform for mourning groups. Eventually, in order for the government to control the performance of rituals, these routes end in government squares. The third period is contemporaneous with the Qajar period, in which ritual spaces acquire the character of a theater and a museum, which is due to the evolution of the metaphorical aspect of ritual. In this period of dramatic development, the ritual in the last stage of its localization process leads to the expansion of the construction of Tekyeh's and Hosseiniyah's based on the spatial and physical pattern of Khanghah's of Sufies and circular axes of movement of mourning groups. In this way, the movement of mourning groups started from a local Tekyeh and after crossing the streets and squares of the city and Bazar, it ended again in the same original Tekyeh. The localization of ritual in the third period leads to the creation of classified, feminized, museum, and theatrical ritual spaces, and forms the last stage of this historical process.

  Keywords: Ashura Rite, Ta'ziyeh (Islamic Passion play or Condolence Theater), Tekyeh (Islamic Theater), Rawza (Islamic Threnody)
 • Samira Mehrafza, Mahmud Rezaei*, Tahere Kamalizade Pages 120-135

  Thought that has had an Iranian identity is a linking that was lost in the formation of cultural identity of the contemporary spaces that can have been a role in the architecture, and urban planning and be transfer to the future. There are concepts of wisdom over the time that it cannot reach to its sublime place with the superficial interpretations. This article seeks this question that what are the relation among the concepts of Molla-sadea- Shirazi's philosophical viewpoints and how does it interpret in the urban spaces? The purpose of this essay is to identify and analyze this polymath's points of view, as well as their applicability to the adaptation of a distinctive Iranian urban design. It is possible to create Iranian architectural and urban spaces and maintain them in the spaces as a kind of an Iranian cultural identity unit by examining the notions of wisdom and corresponding to the place. This study is conducted on a grounded theory method, and contains logical reasoning with a content-analysis approach. Using ATLAS.ti, it and codding of data, also it contains summarizing and analyzing the original texts, the studies of urban design, questionnaires. The main concepts were coded in three stages in open, axial and selected codes. The concepts of Iranian Bazaar with the axial codes are correlated to the concepts of selected codes. The concepts of unity, substantial motion, gradation, and mimesis are divided as selective codes. One of the findings of research shows that “Vaajeb-al-vojood” the existent by necessity, just like its originality and personal unity has the unity of gradation with the beings of world, its intensity and weakness is different that the entities of this unity are formed with the substantial motion of the creature. The formation of this unity in the urban space that emerges can be understood spatially as substantial motion in the form of fluidity and dynamism of the space, gradation in the form of hierarchy in the space, introversion creates unity of space and integration with the surrounding urban context, and mimesis of Sadra. Beyond the word of imitation with connecting the imagination of the artist to the world of idea and mimesis of this word, the integrated architectural and urban space emerge.

  Keywords: substantive motion, fluidity, gradation, hierarchy, mimesis, unity of space
 • Seyed Majid Fareghian Ghomi, Fereshteh Ahmadi*, Mostafa Behzadfar, Shirin Toghyani Pages 136-154

  Traditionalism as an approach in contemporary philosophy has a highly critical stance towards modernity. The opinions and critical views of traditionalists towards modernity in various fields, including the philosophy of art, have caused their views to be taken into account in the urbanism and architecture. Although almost none of the famous traditionalist theorists were architects or urban planners, their serious criticisms of modernity, has helped to shape the concepts such as the desanctification of the city space and the "secularization" of space and time. Also, Burkhart and Seyed Hossein Nasr works on Islamic art and the pathology of Islamic civilization have been created seriously prominent and influential in urbanism and Islamic architecture, especially in Iran. At the same time, the opinions of traditionalists have faced serious criticism. This article tries to make an assessment of the achievements and shortcomings of this school, especially in the field of Islamic Iranian urbanism, by examining the traditionalist viewpoints and the criticisms leveled at theme and analysis of the effectiveness and capability of traditionalist viewpoints in the process of realizing the Islamic-Iranian city. This article reviews traditionalism according to its terminological definition. The above-mentioned traditionalists have suffered extremes and excesses. In this article, it is tried to introduce other approaches of fundamentalist traditionalists who have expressed the comprehensive and deeper relation between Islam and the creation of artworks, architecture and urbanism. It is also necessary to introduce these approaches for further and complementary of this research.  This research came to the conclusion that a large part of the achievements of traditionalism in contrast with modernity is in the position of criticism of modernity, using the method of library documents in the information gathering stage and the method of logical reasoning in the analysis and inference stage. In such a way that the pathology of the adverse consequences of modernity in urbanism and architecture has been able to inspire and motivate many thinkers, experts, professors and decision-makers; However, in practice and in terms of realization and achieving the Islamic city, it has not been very successful. In this text, an attempt was made by exploring and examining this issue to reach an approach for the realization of the Islamic city.

  Keywords: Islamic city, traditionalism, criticism of modernity, contemporary urbanism