فهرست مطالب

مجله مدیریت بازاریابی
پیاپی 60 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • کبری نجفی، کامبیز حیدرزاده*، محسن خون سیاوش صفحات 1-21

  هدف پژوهش:

   پژوهش با هدف بررسی تاثیر اتاق پرو فروشگاه ها در مراکز خرید بر واکنش های رفتاری و هیجانی است.

  روش پژوهش: 

  پژوهش بر اساس رویکرد ترکیبی انجام شده است. ابتدا با استفاده از روش کیفی و پارادایم پدیدارشناسی به بررسی امکانات مورد نیاز اتاق پرو و رابطه آن ها با واکنش های رفتاری و هیجانی، در جامعه زنان نسل وای پنج فروشگاه بزرگ شهر تهران پرداخته شده، سپس مطالعه کمی - تجربی با طرح عاملی 2×2 و بر اساس پرسش نامه مبتنی بر سناریو اجرا شده است. مطالعه کیفی با 16 مشارکت کننده و انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته و مطالعه کمی - تجربی با 240 نفر از مشتریان اجرا و شواهد مطالعه کیفی با کدگذاری مصاحبه ها و داده های کمی با تحلیل واریانس دو سویه و رگرسیون فرآیندی تجزیه و تحلیل شده است.

  یافته های پژوهش:

   در بخش کیفی مقوله های تسهیلاتی، بهداشتی، ساختاری، اساسی، واکنش های هیجانی و رفتاری مثبت و منفی، ارزیابی درست از محصولات شناسایی شده است. در بخش کمی - تجربی، از اثرات اصلی و متقابل متغیرهای مستقل نوع اتاق پرو و ارزیابی مشتری از اتاق پرو بر واکنش هیجانی و رفتاری به صورت معنادار حمایت شده است.

  نتیجه گیری

  امکانات اتاق پرو محرکی مهم در فرآیند تصمیم گیری خرید پوشاک است که مناسب بودن امکانات آن باعث پیامدهای هیجانی و رفتاری مثبت می شود. ارزیابی مشتری از اتاق پرو ضمن تاثیر بر واکنش های هیجانی و رفتاری، تاثیر امکانات اتاق پرو بر واکنش ها را تعدیل می کند. بنابراین توجه به امکانات اتاق پرو و نیازها و خواسته های مشتریان می تواند نتایج مثبت برای فروشگاه ایجاد نماید.

  کلیدواژگان: نوع اتاق پرو، واکنش های هیجانی و رفتاری، تجربه مشتری، ارزیابی مشتری
 • فاطمه شهدکار، تقی ترابی*، فریدون رهنمای رود پشتی صفحات 23-36

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر به کارگیری مدل کسب وکار اقتصاد دایره ای برای شرکت های دانش بنیان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، در دسته پژوهش های کاربردی و بر اساس نحوه جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش عبارتند از کلیه مدیران شرکت های دانش بنیان پنج استان کشور که در سال 1400 به خدمت اشتغال داشته اند؛ که تعداد 354 نفر به عنوان نمونه تحقیق، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده های گردآوری شده از آزمون های کولموگروف- اسمیرنف، به منظور نرمال بودن داده ها و همچنین تحلیل عاملی تاییدی و روش معادلات ساختاری از نرم افزار (AMOS24) استفاده شد. یافته ها نشان داد که در بین مولفه های مورد مطالعه به ترتیب: فرآیند با ضریب مسیر (0/76)، الزامات اجرای اقتصاد دایره ای (0/88)، رابط کاربری (0/97)، اکوسیستم با ضریب مسیر (0/99)، ساختار مالی (0/99) و ارزش (0/99) بیشترین تاثیر را در مدل کسب وکار اقتصاد دایره ای دارند. مدل حاصل از این پژوهش می تواند راه گشای دست اندرکاران و برنامه ریزان معاونت علمی ریاست جمهوری، وزارت علوم، مدیران پارک های علم و فناوری جهت پیاده سازی و اجرای موفق اقتصاد دایره ای و مدل کسب وکار مربوطه، ارتقای سطح اقتصادی کشور و نیز ایجاد فرصت های نوآورانه و سازگار با محیط زیست جهت افزایش اشتعال و رونق اقتصادی می باشد.

  کلیدواژگان: اقتصاد خطی، اقتصاد دایره ای، مدل های کسب وکار، شرکت های دانش بنیان، مدل های کسب وکار اقتصاد دایره ای
 • شیما شاه حسینی بیده، سید حسن حاتمی نسب*، شهناز نایب زاده، محمدرضا دهقانی اشکذری، سید مجید میرحسینی صفحات 37-52
  مقدمه

  هدف از انجام این پژوهش، ارایه تصویری جامع از وضعیت فعالیت های علمی در حوزه بازاریابی ویروسی و ترسیم نقشه هم رخدادی واژگان براساس مقالات علمی نمایه شده در پایگاه وب آف ساینس است.

  روش پژوهش:

   پژوهش حاضر از نوع علم سنجی است که با استفاده از شاخص های علم سنجی و روش تحلیل شبکه انجام شده است. به طوری که با مراجعه به پایگاه وب آف ساینس، اطلاعات 250 مدرک حوزه بازاریابی ویروسی مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل شبکه ویس ویور بهره گرفته شده است.

  یافته ها

  پس از جست وجو، غربال گری و ارزیابی کیفی مطالعات، تحلیل نهایی بر روی 250 مقاله در بازه زمانی 2001 تا 2021 میلادی انجام شد. تحلیل عمیق مقالات منتخب نشان داد که بیش ترین تحقیقات در زمینه بازاریابی ویروسی مربوط به سال 2020 میلادی با تعداد 49 مقاله است. کشور آمریکا با تعداد 75 مقاله فعال ترین کشور در این زمینه است و بعد از آن کشورهای چین و سنگاپور به ترتیب بالاترین تعداد تحقیقات و ارتباط بین نویسندگان را از آن خود کرده اند. کشور ایران نیز در رتبه دوازدهم قرار گرفته است. همچنین در سیر تحول کلمات کلیدی تمرکز اولیه بر روی "رسانه های اجتماعی" و "محبوبیت" بوده است و در سال های بعدی به ترتیب به کلمات "دهان به دهان"، "بازاریابی ویروسی"، "دهان به دهان الکترونیکی"، "توییتر" و "فیس بوک" رسیده است.

  نتیجه گیری

  توجه به پرکاربردترین و کم کارترین کشورها و محققان از طریق علم سنجی می تواند فرصت ها و ضعف های تحقیقاتی در زمینه بازاریابی ویروسی را آشکار ساخته و افق پیش روی محققین ایرانی را جهت درخشش نتایج آن ها در سطح بین المللی روشن نماید. با توجه به نتایج به دست آمده کشور ایران در حوزه بازاریابی ویرروسی اگرچه نویسندگانی برتری دارد ولی از لحظ ارتباط با سایر نویسندگان داری نقاط ضعف می باشد.

  کلیدواژگان: بازاریابی ویروسی، تبلیغ ویروسی، علم سنجی، وب آف ساینس
 • عرفان داداش زاده، هرمز مهرانی*، کریم حمدی صفحات 53-73

  پیشرفت تکنولوژی و دیجیتال سازی، کانال های ارتباطی مختلف مانند اینترنت، تلفن های همراه، رسانه های اجتماعی و فروشگاه های فیزیکی، در دسترس مشتریان برای ارتباط با خرده فروشان است، اما این کانال ها مستقل مدیریت شده و منجر به عدم تطابق داده ها و اطلاعات در کانال های مختلف می شود و برای دست یابی به یکپارچه سازی در کانال های مختلف، باید به رویکرد همه جانبه تغییر کرد. این پژوهش به "بررسی حفظ مشتریان با تجربه استفاده از تلفن همراه به عنوان ابزار کانال های همه جانبه با توجه به نقش اضافه بار اطلاعاتی محصول و جذابیت محصولات جایگزین" می پردازد. تحقیق از حیث هدف، کاربردی، و از حیث ماهیت و روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری کلیه مشتریان برندهای رستورانی شهر تهران که به هر دو صورت حضوری و تحت نرم افزارهای موبایلی به ارایه خدمات می پردازند، در یک نمونه 384 نفره تشکیل داده اند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نظرسنجی شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه با 43 سوال بوده و آزمون فرضیه ها با روش معادلات ساختاری و نرم افزار pls انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داده است تجربه اتصال بر یکپارچگی دسترسی به، تجربه یکپارچگی بر یکپارچگی دسترسی به اطلاعات، تجربه انعطاف پذیری بر یکپارچگی دسترسی به اطلاعات، تجربه شخصی سازی بر یکپارچگی دسترسی به اطلاعات، تجربه شخصی سازی بر یکپارچگی غنای اطلاعاتی، یکپارچگی دسترسی به اطلاعات بر حفظ مشتری، و یکپارچگی غنای اطلاعاتی بر حفظ مشتری تاثیر مثبت دارد. تجربه تداوم استفاده بر یکپارچگی دسترسی به اطلاعات، تجربه اتصال بر یکپارچگی غنای اطلاعاتی، تجربه یکپارچگی بر یکپارچگی غنای اطلاعاتی، تجربه تداوم استفاده بر یکپارچگی غنای اطلاعاتی، و تجربه انعطاف پذیری بر یکپارچگی غنای اطلاعاتی، تاثیر مثبت ندارند. همچنین اضافه بار اطلاعاتی محصول دارای نقش تعدیل گر منفی در تاثیر تجربه اتصال بر یکپارچگی دسترسی به اطلاعات؛ و در تاثیر تجربه اتصال بر یکپارچگی غنای اطلاعاتی است. جذابیت محصولات جایگزین نیز دارای نقش تعدیل گر منفی در تاثیر تجربه اتصال بر یکپارچگی دسترسی به اطلاعات و در تاثیر تجربه اتصال بر یکپارچگی غنای اطلاعاتی است.

  کلیدواژگان: کانال های توزیع همه جانبه، تجربه مشتری، اضافه بار اطلاعاتی محصول، جذابیت محصولات جایگزین، حفظ مشتری
 • یاسمین گل افشان یوسفی، اعظم رحیمی نیک*، سینا نعمتی زاده، ماندان مومنی صفحات 75-91
  اگرچه می توان بسیاری از جنبه های تیوری برند را برای مقاصد گردشگری و مکان های مختلف به کار برد ولی فرآیند برندسازی مقاصد گردشگری بسیار پیچیده تر از برندسازی برای محصولات و کالاها است. به همین دلیل شناسایی عواملی که منجر به برندسازی اماکن گردشگری می شوند، لازم و حایز اهمیت است. در این مقاله سعی شده با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون به ارایه مدل توسعه برند در صنعت گردشگری بپردازیم. برای ارایه مدل، ابتدا ادبیات تحقیق مطالعه شده و سپس با 10 تن از خبرگان صنعت گردشگری مصاحبه شده است. داده های حاصله از مصاحبه ها کدگذاری شده، مقوله ها تعریف شده و در نهایت 7 تم اصلی به دست آمدند که شامل دلبستگی به مکان، آگاهی از برند مقصد گردشگری، عوامل کالبدی، شرایط زمینه ای، ارزش مکان، ارتباطات و اطلاع رسانی، تاسیسات و خدمات است.
  کلیدواژگان: توسعه برند، صنعت گردشگری، بازاریابی مکان، مکان های طبیعی
 • سعیده صادقی افجه، حسین بوداغی خواجه نوبر*، بهناز خوش طینت، صمد عالی صفحات 93-106

  مشارکت مشتریان (درگیری مشتری) یک ارتباط در کسب وکار است که بر رابطه میان مشتریان و ذینفعان سازمان از طریق کانال های مختلف دلالت دارد. در این رویکرد بر گسترش و بهبود رابطه با مشتریان تاکید می شود. این مشارکت میسر نمی شود مگر آنکه برای افزایش اعتماد اجتماعی چاره اندیشی شود. مشتری محوری و مشارکت مشتریان از موضوعات مهم در شهرداری ها است و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری در ایجاد و توسعه این مشارکت نقش اساسی دارند. هدف پژوهش حاضر، اعتبارسنجی الگویی برای مشارکت مشتریان شهرداری مبتنی بر بازاریابی اعتماد اجتماعی است. این پژوهش از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، یک پژوهش پیمایشی- مقطعی است. جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهر تهران می باشد. به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری، با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید و نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام شد. برای اعتبارسنجی الگوی مشارکت مشتریان شهرداری از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شد. همچنین شاخص های مشارکت مشتریان شهرداری با روش تحلیل عاملی تاییدی، اعتبارسنجی و با روش سوارا، اولویت بندی شده اند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه است که با روش روایی سازه و روایی همگرا اعتبارسنجی گردید. همچنین با استفاده از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی نیز قابلیت اعتماد پرسش نامه مطلوب ارزیابی شد. نتایج پژوهش نشان داده است مدیریت ارتباط با مشتریان شهرداری بر مسیولیت اجتماعی و برقراری اعتماد اجتماعی موثر است. این دو مقوله خود موجب بهبود کیفیت خدمات شهرداری و جلب رضایت اجتماعی مشتریان شهرداری می شود. در سایه بهبود کیفیت و افزایش اعتماد و رضایت دستیابی به اهداف بازاریابی اعتماد اجتماعی محقق می شود و در نهایت به مشارکت مشتریان شهرداری منجر می شود.

  کلیدواژگان: مشارکت مشتریان، شهرداری، بازاریابی اعتماد اجتماعی، شهرداری تهران
 • سیامک آزادی، فرشید نمامیان*، فخرالدی معروفی، علیرضا مرادی صفحات 107-121
  امروزه توجه به مفهوم بازاریابی پایدار ضرورتی برای تمامی شرکت‍ های هزاره جدید است. در واقع بازاریابی پایدار بر آن است تا با خلق ارزش های اجتماعی و زیست محیطی برای مشتریان هدف خود مزیت آفرینی نماید. هدف این پژوهش ، ارایه چارچوبی به منظور تبیین مولفه های بازاریابی پایدار با بهره گیری از اطلاعات موجود در پایگا ه های علمی معتبر و نظرات خبرگان می باشد. تحقیق حاضر بر مبنای هدف از نوع تحقیقات اکتشافی ، بر اساس دستاورد یا نتیجه تحقیق ، یک تحقیق کاربردی و همچنین از حیث نوع داده ها یک تحقیق کیفی به شمار می آید. برای انجام این پژوهش در مرحله اول و برای تحلیل ادبیات پژوهش از روش فراترکیب استفاده شد. سپس با استفاده از روش دلفی دو مرحله ای که در دور اول تعداد 14نفر و در دور دوم 11 نفر از ایشان همکاری نموده اند ، نظرات خبرگان شرکت های دانش بنیان غرب کشور اخذ گردیده و در قالب 10 مقوله و 31 مفهوم طبقه بندی شدند. نتایج حاکی از آن است که مولفه های بازاریابی پایدار در شرکت های دانش بنیان از مقوله های مدیریت ارزش مشتری ، توسعه برند پایدار ، پایداری زیست محیطی ، توسعه محصولات پایدار ، سرمایه محیطی و اجتماعی ، کسب وکار پایدار ، نوآوری پایدار ، مدیریت بازاریابی سبز ، مدیریت استراتژیک پایدار و مدیریت تغییر یکپارچه تشکیل شده است.
  کلیدواژگان: بازاریابی پایدار، فرا ترکیب، دلفی، شرکت های دانش بنیان
|
 • Kobra Najafi, Kambiz Heidarzadeh *, Mohsen Khonsiavash Pages 1-21
  Research purpose

  Purpose of the study was to investigate the effect of fitting rooms in Shopping centers in behavioral and emotional response.

  Research Method

  The research is based on a blinded approach. First, using qualitative method and phenomenology paradigm, requirements of being fitting rooms and their relationship with behavioral and emotional reactions were investigated in the Y’s generation of women and five major stores in Tehran, then a quantitative experimental study with 2 ×2 factorial design based on a scenario- based questionnaire was conducted. Qualitative study with 16 participants and conducting Semi-structured interviews and quantitative empirical study with 240 costumers were conducted and qualitative evidence was analyzed by coding interviews and qualitative data with two way ANOVA and regression analysis.

  Results

  In the qualitative section of the categories of facilities, health, Structural and basic and positive and negative emotional and behavioral actions, and proper assessment of the products was identified. In the qualitative- empirical part, the main and interactive effects of independent variables of types of fitting room and customer’s evaluation of fitting room on the emotional and behavioral response are significantly supported.

  Conclusion

  Fitting room’s facilities are important stimulus to the decision – making process of buying clothes which suitability of their facilities has positive emotional and behavioral implications. The customer’s assessment of fitting room modifies impact of emotional and behavioral response, and impact of fitting rooms’ facilities on responses. So, paying attention to the possibilities of fitting room can create positive results for the store.

  Keywords: Fitting Room Type, Emotional, Behavioral responses, Customer Experience, Customer Evaluation
 • Fatemeh Shahdkar, Taghi Torabi *, Fereydoon Rahnama Roodposhti Pages 23-36

  The purpose of this study is to evaluate the effect of applying the circular economy business model to knowledge-based companies. In terms of purpose, this research is in the category of basic-developmental research and based on the method of data collection, it is descriptive-survey. The statistical population of this study includes all managers of knowledge-based companies in five provinces of the country in 1400, in which 354 people were selected as the research sample by stratified random sampling. In this study, a standard questionnaire was used whose validity and reliability were confirmed. Kolmogorov-Smirnov tests were used to analyze the collected data in order to normalize the data as well as confirmatory factor analysis and structural equation method (AMOS24). Findings showed that among the studied components are: process with path coefficient (0/76), implementation requirements of circular economy (0/88), user interface (0/97), ecosystem with path coefficient (0/99), financial structure (0/99) and value (0/99) have the greatest impact on the business model of the circular economy. The results showed that using a business model can open the way for those involved and planners of the Vice President for Science, Ministry of Science, managers of science and technology parks to improve the country's economic level and also create innovative and environmentally friendly opportunities to increase prosperity and economic prosperity.

  Keywords: Linear Economy, circular economy, Business Models, knowledge-based companies, Circular Economy Business Models
 • Shima Shahhosseini Bideh, Sayyed Hasan Hataminasab *, Shahnaz Nayebzadeh, Mohammadreza Dehghani Ashezari, Sayyed Majid Mirhosseini Pages 37-52
  Introduction

  The purpose of this research is to present a comprehensive picture of the state of scientific activities in the field of marketing and to draw a co-occurrence map of words in scientific articles introduced in the Web of Science database.

  Methods

  The current research is a scientometric type, which was carried out using scientometric indicators and network analysis method. So that by referring to the Web of Science database, the information of 250 degrees in the field of viral marketing was examined. VOSviewer network analysis software was used for data analysis.

  Results

  After searching, screening and qualitative evaluation of the studies, the final analysis was performed on 250 articles in the period from 2001 to 2021. In-depth analysis of the selected articles showed that the most research in the field of viral marketing is related to 2020 with the number of 49 articles. The United States is the most active country in this field with 75 articles, followed by China and Singapore, respectively, with the highest number of research and communication between authors. Iran is ranked fourteenth. Also, in the evolution of keywords, the primary focus has been on "social media" and "popularity", and in the following years, respectively, the words "word of mouth", "viral marketing", "electronic word of mouth", "Twitter" and "Facebook" has arrived.

  Conclusion

  Paying attention to the most used and least used countries and researchers through scientometrics can reveal research opportunities and weaknesses in the field of viral marketing and illuminate the horizon for Iranian researchers to shine their results at the international level. According to the results obtained in Iran in the field of viral marketing, although it has superior authors, it has weak points due to communication with other authors.

  Keywords: viral marketing, Viral Advertising, scientometrics, Web of Science
 • ERPHAN DADASHZADEH, HORMOZ MEHRANI *, KARIM HAMDI HAMDI Pages 53-73

  With the advancement of technology and digitalization, various communication channels such as the Internet, mobile phones, social media and physical stores are available for customers to communicate with retailers, but these channels are independently managed and It leads to the mismatch of data and information in different channels, and in order to achieve integration in different channels, it is necessary to change to an all-round approach.This research deals with "investigating the retention of customers with the experience of using mobile phones as tool of omnichannel with regard product information overload and the attractiveness of alternative products". The research is applied, descriptive and survey. The population of brands restaurant customers in Tehran is a sample of 384 people who were surveyed by stratified sampling method. The data collection tool is a 43questionier, and hypotheses were tested with structural equations and pls software. The results show that the experience of connection is on access integrity, the experience of integration is on the integrity, the experience of flexibility is on the integrity, the experience of personalization is on the integrity, the experience of personalization is on the information richness integrity, access integrity customer retention, and information richness integrity has positive effect on customer retention. The experience of continuity of use on the integrity, the experience of connection on the information richness integrity, the experience of integrity on the information richness integrity, the experience of continuity of use on the integrity of information richness, and the experience of flexibility on the information richness integrity do not have a positive effect. Information overload is a negative moderating role in the impact of connection experience on access integrity; and the effect of connection experience on the information richness integrity. The attractiveness of alternative products has negative moderating role in the effect of the connection experience on the access integrity and the effect of the connection experience on the information richness integrity.

  Keywords: omnidirectional distribution channels, Customer Experience, product information overload, attractiveness of alternative products, Customer retention
 • Yasamin Golafshan Yousefi, Azam Rahiminik *, Sina Nematizadeh, Mandan Momeni Pages 75-91
  Although many aspects of brand theory can be applied to tourism destinations and different places, the branding process of tourism destinations is much more complicated than branding for products and goods. For this reason, it is necessary and important to identify the factors that lead to the branding of tourist places. In this article, we have tried to present a brand development model in the tourism industry using a qualitative approach and thematic analysis method. To present the model, first the research literature was studied and then 10 tourism industry experts were interviewed. The data obtained from the interviews were coded, the categories were defined and finally 7 main themes were obtained, which include attachment to the place, awareness of the tourism destination brand, physical factors, background conditions, place value, communication and information. Facilities and services.
  Keywords: Brand development, tourism industry, place marketing, natural places
 • Saeedeh Sadeghi Afjeh, Hossein Budaghi Khajeh Nobar *, Behnaz Khosh Tinat, Samad Aali Pages 93-106

  Customer involvement (customer engagement) is a communication in business that implies the relationship between customers and stakeholders of the organization through different channels. In this approach, the expansion and improvement of the relationship with customers is emphasized. This participation is not possible unless measures are taken to increase social trust. Customer orientation and customer participation are important issues in municipalities, and customer relationship management systems play an essential role in creating and developing this partnership.The purpose of this study is to validate a model for municipal customer participation based on social trust marketing. This research is a cross-sectional research in terms of data collection method and time period. The statistical population includes all citizens of Tehran. Due to the infinity of the statistical population, the sample size of 384 people was estimated using Cochran's formula and sampling was done by simple random method. Structural equation modeling method and LISREL software were used to validate the municipal customer participation model. Also, the indicators of municipal customer participation have been prioritized by the method of confirmatory factor analysis, validation and by Savara method. The data collection tool was a questionnaire that was validated by construct validity and convergent validity methods. The reliability of the questionnaire was also assessed using Cronbach's alpha and combined reliability. The results show that managing the relationship with municipal customers is effective on social responsibility and establishing social trust. These two categories improve the quality of municipal services and attract social satisfaction of municipal customers. In the shadow of improving the quality and increasing trust and satisfaction, achieving the marketing goals of social trust is achieved and ultimately leads to the participation of municipal customers.

  Keywords: Customer participation, Municipality, Social Trust Marketing, Tehran Municipality
 • Siyamak Azadi, Farshid Namamian *, Fakhraddin Maroofi, Alireza Moradi Pages 107-121
  Today, attention to the concept of sustainable marketing is the need for all new millennium. In fact, its value is one of its advantages and disadvantages. The purpose of this study is to provide a framework to explain the components of sustainable marketing using the information available in reputable scientific databases and expert opinions. The present study is based on purpose of the type of exploratory research, on the basis of achievement or result, an applied study and in terms of data type is considered a qualitative research. To conduct this research in the first stage and to analyze the research literature, the meta- synthesis method was used. then, using the two - step Delphi method in the first round of 14 people and in the second round of 11 of them, experts ' opinions were based on the foundations of knowledge firms in the west of the country and were classified into 10 categories and 31 concepts. The results show that the components of sustainable marketing in knowledge-based companies from 10 categories of customer value management, sustainable brand development, environmental sustainability, sustainable product development, environmental and social capital, sustainable business, sustainable innovation, green marketing management, Sustainable strategic management and integrated change management have been formed.
  Keywords: Sustainable Marketing, Meta-synthesis, Delphi, student companies