فهرست مطالب

نشریه مهارت های روانشناسی تربیتی
سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 53، بهار 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه احمدی، مسعود عموپور* صفحات 1-9
  این پژوهش با هدف  پیش بینی خود ناتوان سازی تحصیلی بر اساس حمایت اجتماعی و سلامت روان در دانش آموزان انجام شد. نوع پژوهش توصیفی و روش آن همبستگی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر سنگر در سال تحصیلی 96-1395 به تعداد 460 نفر بود که از بین آنها تعداد 210 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های حمایت اجتماعی شربورن و استوارت (1991)، سلامت روانی گلدبرگ و هیلر (1979) و خود ناتوان سازی تحصیلی جونز و رودوالت (1982) استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و بوسیله نرم افزارSPSS24  تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان  داد که بین حمایت اجتماعی و سلامت روان با خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان همبستگی منفی معناداری وجود دارد (05/0>P). با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که حمایت اجتماعی و سلامت روان پیش بین مناسبی برای کاهش خود ناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان می باشد.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، سلامت روان، خود ناتوان سازی تحصیلی، دانش آموزان
 • حسین رضاپور، منصوره بهرامی پور اصفهانی*، هاجر ترکان صفحات 10-21
  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه باورهای هسته ای ضداجتماعی، اضطراب اجتماعی و هیجان تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای اجتناب تجربه ای و حل مساله اجتماعی در دانش آموزان 15 تا 18 ساله انجام شد. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نوع داده ها و نحوه پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان نوبت دوم ناحیه 2 آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1401-1400 در شهر اصفهان که 3000 نفر می باشند. از این میان با روش نمونه گیری  خوشه ای و بااستفاده از جدول مورگان تعداد 341 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های باورهای هسته ای ضداجتماعی (آپشه و دی-میو، 2012)، اضطراب اجتماعی نوجوانان (پاکلک، 2004)، هیجان تحصیلی (پکران و همکاران، 2002)، اجتناب تجربه ای پذیرش و عمل (باند و همکاران ،2011) و توانایی حل مساله اجتماعی (درزیلا و همکاران، 2011) استفاده گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده نرم افزارهای SPSS-24 و AMOS-26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اجتناب تجربه ای نقش واسطه ای در ارتباط میان متغیرهای عنوان شده را به خوبی ایفا کرده و تمامی اثرات در سطح 05/0 معنادار بوده و بجز در مورد اثر مستقیم باورهای هسته ای ضداجتماعی بر حل مساله اجتماعی سطح 01/0 قابل تعمیم خواهد بود.
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، اجتناب تجربه ای، باورهای هسته ای ضد اجتماعی، هیجان تحصیلی، حل مساله اجتماعی
 • کریم عباسی اول، منصور بیرامی*، امیر پناه علی، تورج هاشمی نصرت آباد صفحات 22-46

  پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزش تنظیم شناختی هیجان وکفایت اجتماعی برخودتنظیمی هیجانی فراگیران انجام شد. طرح این پژوهش پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل نابرابر و روش پژوهش نیمه آزمایشی بود که در آن از پرسشنامه «خودتنظیمی هیجانی» استفاده شد. جامعه آماری، دانش آموزان پایه یازدهم در سال تحصیلی1399- 1398 شهرستان مرند بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 60 نفر در سه گروه آزمایشی 1 و گروه آزمایشی 2 و گروه کنترل جهت شرکت در پژوهش انتخاب و جایگزین گردیدند. به گروه آزمایشی اول «تنظیم شناختی هیجان» در 18جلسه (2 بار در هفته و هر جلسه 45 دقیقه) آموزش داده شد؛ به گروه آزمایشی دوم «کفایت اجتماعی» در 8جلسه (2 بار در هفته و هر جلسه 45 دقیقه) آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. پرسشنامه خود تنظیمی هیجانی گراتز و رومر(2004) ابزار پژوهش بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS 24 تحلیل شد. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه ها در افزایش خودتنظیمی هیجانی (05/0>p) وجود دارد. این یافته ها نشان داد که دو روش آموزش کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان در بهبود عدم پذیرش پاسخ های هیجانی؛ دشواری در انجام رفتار هدفمند، دشواری در کنترل تکانه و عدم وضوح  هیجانی اثر متفاوت دارند و این تفاوت به نفع آموزش تنظیم شناختی هیجان (35/32=F ، 05/0>p) است؛ اما این دو روش در بهبود فقدان آگاهی هیجانی و دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی اثر یکسان دارند. بر اساس این یافته ها نتیجه گرفته شد که آموزش «برنامه تنظیم شناختی هیجان» و «برنامه کفایت اجتماعی» باعث افزایش خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان می شود.

  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، کفایت اجتماعی، خودتنظیمی هیجانی
 • مرضیه قدیم آبادی، غلامرضا رضایی سراجی*، علی حسینایی صفحات 47-54
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی رشد اجتماعی بر اساس رشد معنوی و عزت نفس در دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان آزادشهر بود. روش تحقیق برحسب هدف کاربردی واز نظر گردآوری داده ها توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت است از کلیه دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان آزدشهر که تعداد آنها 1280 نفر بود. روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای چند مرحله ای بود و حجم نمونه در این پژوهش بر اساس جدول مورگان 295 نفر بوده است. ابزار پژوهش پرسشنامه رشد اجتماعی سیلور (2001)، پرسشنامه عزت نفس کوپر و اسمیت (1963) و پرسشنامه سنجش معنویت هال و ادواردز (1986) بود. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات در تحلیل استنباطی از رگرسیون به کمک نرم افزار SPSS-22 استفاده شد. یافته ها نشان داد که رشد معنوی و عزت نفس، رشد اجتماعی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان آزادشهر را پیش بینی می کند و 28 درصد رشد اجتماعی بر اساس رشد معنوی و عزت نفس قابل پیش بینی است. بنابراین، با آموزش شیوه های افزایش رشد معنوی و عزت نفس به مسیولین مدارس و خانواده های دانش آموزان می توان به رشد اجتماعی آنان کمک نمود.
  کلیدواژگان: رشد معنوی، عزت نفس، رشد اجتماعی
 • محمدجواد کشاورز، سید احسان امیرحسینی، ولی نوذری صفحات 55-69

  هدف پژوهش، ارایه الگوی مدیریت عملکرد بر اساس رویکرد ساختاری-تفسیری با نقش میانجی هوش هیجانی بود. تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی است و داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی، مدیران فدراسیون، مدیران باشگاه های سطح اول دوچرخه سواری و روسای هیات های دوچرخه سواری استانها، برابر با 74 نفر بود. به دلیل محدود بودن اعضا، جامعه با نمونه برابر شد. ابزار تحقیق در بخش اول، پرسشنامه محقق ساخته، شامل 35 شاخص مدیریت عملکرد فدراسیون دوچرخه سواری و در بخش دوم، پرسشنامه خودتعاملی ساختاری بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن، با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد (88/0=α). برای محاسبه میزان هوش هیجانی از پرسشنامه استاندارد بارآن (2006) استفاده گردید. جهت ساختاردهی مولفه های مدیریت عملکرد دوچرخه سواری از تکنیک مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدیریت عملکرد فدراسیون دوچرخه سواری دارای 9 مولفه و 35 شاخص است و مولفه ها در شش سطح ساختاردهی شدند. مولفه های منابع مالی و نظام رشد آفرین و انگیزشی در سطح زیربنایی و فرایندهای اجرایی در سطح اول مدل قرار گرفتند، همچین هوش هیجانی نقش مهمی در مدیریت عملکرد دارد. می توان گفت که همراه با سازوکارهای تشویقی، توسعه ظرفیت های یادگیری و بازاریابی، درآمدزایی و جذب حامیان مالی، بالابردن سطح هوش هیجانی، ایجاد و یا تقویت دیگر مولفه های مدیریت عملکرد فدراسیون دوچرخه سواری را تسهیل و به توسعه این رشته ورزشی کمک خواهد کرد.

  کلیدواژگان: مدیریت عملکرد، هوش هیجانی، فدراسیون دوچرخه سواری
 • امیر یکانی زاد*، اکبر سلیمان نژاد صفحات 70-84

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسیله بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خودتنظیمی دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری تمام دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر خوی در سال تحصیلی 1402- 1401 که تعداد آن ها 5936 بود. نمونه شامل 40 نفر دانش آموز بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزماش و گواه گمارده شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه تنظیم هیجان (گروس و جان، 2003) و پرسشنامه خودتنظیمی (بوفارد و همکاران 1995) بود که تمام آزمودنی ها در مرحله پیش آزمون آن را تکمیل کردند. برنامه مداخله ای مهارت های حل مسیله دزوریلا و گلدفرید (1971) به گروه آزمایش مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش داده شد؛ و در نهایت، پس آزمون و پیگیری از دو گروه آزمایش و گواه گرفته شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه های مکرر تحلیل شد. نتایج تحلیل داده های این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های حل مسیله تاثیر معناداری بر افزایش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خودتنظیمی دانش آموزان دارد (001/0<p). همچنین اثربخشی در مرحله پیگیری 3 ماهه تداوم داشت. درمجموع، نتایج به دست آمده از این پژوهش، سودمندی و تاثیر آموزش مهارت های حل مسیله بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و خودتنظیمی دانش آموزان را تایید می کند.

  کلیدواژگان: آموزش حل مساله، راهبردهای تنظیم شناختی، خودتنظیمی
|
 • Fatemeh Ahmadi Sarvandi, Masoud Amoopour * Pages 1-9
  This research was conducted with the aim of predicting academic self-disability based on social support and mental health in students. The type of descriptive research and its method was also correlational. The statistical population included all 460 female students of the second secondary school in Sangar, out of which 210 were selected by simple random sampling. To collect the required data, the social support questionnaires of Sherborn and Stewart (1991), mental health of Goldberg and Hiller (1979) and academic self-handicapping of Jones and Rudwalt (1982) were used. The data were analyzed using the inferential test of Pearson's correlation coefficient and regression and SPSS24 software. The results showed that there is a significant negative correlation between social support and academic self-handicapping of students (P<0.05). There is a significant negative correlation between mental health and academic self-handicapping of students (P<0.05). According to the findings of the research, it can be concluded that social support and mental health are suitable predictors for reducing the academic self-handicapping of students.
  Keywords: social support, mental health, Academic self- handicapping, Students
 • Hossien Rezapour, Mansoureh Bahramipour Isfahani, *, Hajar Turkan Pages 10-21
  The present study was conducted to determine the relationship between core anti-social beliefs, social anxiety and academic excitement, considering the mediating role of experiential avoidance and social problem-solving in 15-18 years-old students. The research method is applied in terms of purpose and descriptive correlation in terms of the type of data and research method. The statistical population includes 3000 male high school students in the second round of the 2nd education district in the academic year of 2022 in Isfahan City. Among these, 341 people were selected as a sample using the cluster sampling method and using Morgan's table. To collect data from questionnaires of antisocial core beliefs (Apshe and De-Meo, 2012), adolescent social anxiety (Paklek, 2004), academic excitement (Pekrun et al., 2002), experimental avoidance of acceptance and action (Bond et al., 2011) and the ability to solve social problems (Drizila et al., 2011) were used. The collected data were analyzed using SPSS-24 and AMOS-26 software. The results showed that experiential avoidance plays a mediating role in the relationship between the mentioned variables and all the effects are significant at the 0.05 level and can be generalized except for the direct effect of antisocial core beliefs on social problem-solving at the 0.01 level.
  Keywords: Social anxiety, experiential avoidance, core antisocial beliefs, Academic Excitement, social problem-solving
 • Karim Abbasiaval, Mansour Bayrami *, Amir Panahali, Touraj Hashemi Nosratabad Pages 22-46

  The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of the cognitive regulation of emotion and social competence training program on the emotional regulation of learners. The design of this research was pre-test-post-test with an unequal control group and the research method was semi-experimental in which the "emotional self-regulation" questionnaire was used before and after the training. The statistical population of the research was students in the 11th grade in the academic year of 1398-99 in Marand city, who were selected to participate in the research using a multi-stage cluster random sampling method of 60 people in three experimental groups 1, 2 and control and were replaced. The first experimental group was taught "cognitive emotion regulation" in 18 sessions (2 times a week and each session is 45 minutes); The second experimental group was taught "social competence" in 8 sessions (2 times a week and each session was 45 minutes) and the control group did not receive any training. The emotional self-regulation questionnaire of Gratz and Roemer (2004) was the tool of this research. Data were analyzed by SPSS-24 software. The results of multivariate and univariate covariance analysis showed that there is a significant difference between the groups in increasing emotional self-regulation (p<0.05). These findings showed the two methods of teaching social adequacy and cognitive regulation of emotion in improving non-acceptance of emotional responses; Difficulty in performing purposeful behavior, difficulty in impulse control, and lack of emotional clarity have different effects, and this difference is in favor of cognitive emotion regulation training (F=32.35, p<0.05). Is; But these two methods have the same effect in improving the lack of emotional awareness and limited access to emotional regulation strategies. Based on these findings, it was concluded that the training of "Cognitive Emotion Regulation Program" and "Social Adequacy Program" increases emotional self-regulation in students.

  Keywords: cognitive regulation of emotion, Social Adequacy, emotional self-regulation
 • Marzieh Ghadimabadi, Gholamreza Rezaie Reraji *, Ali Hoseinaie Pages 47-54
  The aim of the present research was to predict social growth based on piritual growth and self-esteemre in sixth grade elementary students of Azadshahr city. The researh method was applied interm of purpose and interm of data collection descriptive- correlational. The statistical population of the present study consists of all sixth grade students of Azadshahr city, whose number is 1280. The sampling method in this study is a multi-stage cluster, and the sample size in this study was 295 based on Morgan's table. The research tools were Silver's social growth questionnaire (2001), Cooper and Smith's self-esteem questionnaire (1963), and the spirituality measurement questionnaire of Hall and Edwards (1986). In order to analyze data in inferential analysis, correlation and regression were used with spss22 software. The findings showed that spiritual growth and self-esteem predict the social growth of the sixth grade students of Azadshahr city And 28% of social growth can be predicted based on spiritual growth and self-esteem. Therefore, by teaching the methods of increasing spiritual growth and self-esteem to school officials and students' families, it is possible to help their social growth.
  Keywords: spiritual development, self-esteem, Social Development
 • MohammadJavad Keshavarz, Seyed Ehsan Amirhosseini, Vali Nowzari Pages 55-69

  The purpose of the research was to present the performance management model of the cycling federation based on the interpretative structural approach with the mediator role of emotional intelligence. This research is practical in terms of purpose and research data was collected in the field and in a mixed way (qualitative and quantitative). The statistical population consisted of 18 experts in the qualitative section and 74 people in the quantitative section, the directors of the federation, the directors of the first level cycling clubs and the heads of the cycling boards of the provinces. Due to the limited number of members, the population was equal to the sample. The research tool in the first part was a researcher-made questionnaire, including 35 performance management indicators of the cycling federation, and in the second part, a structured self-interaction questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by 10 sports management professors of the university and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (α = 0.88). Also, Baron's standard questionnaire (2006) was used to calculate the level of emotional intelligence. In order to structure the components of cycling performance management, interpretive structural modeling technique was used. The findings showed that the performance management of cycling federation has 9 components and 35 indicators and the components were structured in six levels. The components of financial resources and the growth-creating and motivational system at the infrastructure level and executive processes were placed at the first level of the model. Such emotional intelligence plays an important role in performance management. It can be said that incentive mechanisms, development of learning and marketing capacities, income generation and attraction of financial sponsors, raising the level of emotional intelligence, creating or strengthening other performance management components of the cycling federation will facilitate and help the development of this sport.

  Keywords: Performance Management, emotional intelligence, cycling federation
 • Amir Yekanizad *, Akbar Soleimannezhad Pages 70-84

  The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of problem solving skills training on cognitive emotion regulation strategies and self-regulation of students. The method of the present study was semi-experimental with pre-test, post-test, and control groups with 3-month follow-up periods. The statistical population consisted of all boys' secondary high school students of Khoy city in the academic year of 2022-2023(5936 student). The sample consisted of 40 students who were selected by multi-stage random sampling and randomly assigned to two experimental and control groups. The data collection tool was the quality of emotion regulation questionnaire (Gross and John, 2003) and self-regulation questionnaire (Bufard & et al, 1995), which all subjects completed in the pre - test phase. Intervention problem solving skills training D'zurilla and coldfried (1971) was conducted for the experimental group during 10 sessions of 90 minutes, and finally, post-test and follow-up were taken from the two experimental and control groups. Data were analyzed using repeated measures variance. The results showed that problem solving skills training had a significant effect on cognitive emotion regulation strategies and self-regulation students (P< 0.01). also this effectivenes was stable at the follow-up 3-month stag. In sum, the results of this study confirm the usefulness and impact of problem solving skills training on cognitive emotion regulation strategies and self-regulation students.

  Keywords: Problem Solving Training, cognitive emotion regulation strategies, Self-regulation