فهرست مطالب

مجله مطالعات علوم پزشکی
سال سی و چهارم شماره 8 (آبان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/08/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • دارا صالح نیا، ناصر مسعودی*، سیف الله رضایی صفحات 427-437
  پیش زمینه و هدف

  آسیب اسفنکتر آنال یک وضعیت بالینی است که باعث بی اختیاری مدفوع می شود و می تواند کیفیت زندگی فرد را به شدت مختل کند. اسفنکتروپلاستی همپوشانی ارجاع ترین روش جراحی برای ترمیم ASI است. هدف از این مطالعه بررسی اتیولوژی و نتایج جراحی موارد آسیب کامل اسفنکتر آنال (ASI) در مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی جامعه مطالعه شامل در تمام موارد جراحی ASI در بخش جراحی بیمارستان امام خمینی ارومیه از ابتدای سال 1397 تا پایان سال 1400 موردبررسی قرار گرفته اند. اطلاعات مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون تحلیل واریانس و مربع کای مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. سطح معنی داری 05/0 لحاظ شد.

  یافته ها

  درمجموع 45 بیمار مبتلا به ASI انتخاب شدند. نتایج نشان داد در بیماران با ASI بین شدت بی اختیاری مدفوع و نوع بی اختیاری مدفوع (گاز، مایع، جامد) قبل از جراحی با بعد از جراحی تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0>P). همچنین بر اساس امتیاز Wexner، شدت بی اختیاری مدفوع[1] قبل از عمل جراحی (7/3 ± 9/16) نسبت به بعد از عمل جراحی (6/3 ± 1/4) بیشتر بود، که نشان دهنده کاهش آن بعد از عمل جراحی است (05/0>P). همچنین بر اساس امتیاز Wexner، میانگین بهبودی بی اختیاری در زنان 6/3 ± 14 و در مردان 2/4 ± 8/11 بود که ارتباط معنی داری نداشتند و درنتیجه جنسیت تاثیری در بهبود بی اختیاری نداشت (05/0<P). همچنین نتایج نشان داد، سن بیماران تاثیری بر بهبودی بی اختیاری نداشت (05/0<P). بااین حال، میزان بهبودی بی اختیاری در بیماران زایمان کرده و مبتلا به تروما از بیمارانی که جراحی کرده بودند، بیشتر بود (05/0>P).

  بحث و نتیجه گیری

  شدت بی اختیاری مدفوع بعد از عمل جراحی نسبت به قبل از عمل جراحی کاهش یافته است و میزان بهبودی بی اختیاری در بیماران زایمان و تروما از بیماران جراحی شده بیشتر بود.

  کلیدواژگان: آسیب اسفنکتر آنال، عوارض، پیامد، اتیولوژی، جراحی
 • محسن برغمدی*، فریبرز ایمانی، آذین جهانگیرپورثمرین، علی نصرتی هشی، مرتضی شکرزاده صفحات 438-449
  پیش زمینه و هدف

  پرونیشن پا یکی از شایع ترین ناهنجاری های اندام تحتانی است؛ لذا هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر آنی و طولانی مدت کفی  Arch support بر فعالیت الکتریکی عضلات طی فرود در تکنیک شوت سه گام در هندبالیست های دارای پای پرونیت بود.

  مواد و روش کار

  تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این تحقیق هندبالیست های مرد دارای پای پرونیت بودند. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شد و 10 نفر افراد دارای پای پرونیت و 10 نفر سالم انتخاب شدند. کفی کفش مورد استفاده در این پژوهش دارای برجستگی در قسمت لبه داخلی پا (Arch support)، بود. برای اندازه گیری فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی به وسیله دستگاه الکترومایوگرافی ثبت و توسط برنامه بایومتریک دیتالیت تحلیل شد. همچنین برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری تکراری و برای بررسی یکسان بودن شرایط اولیه  از آزمون تی مستقل استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد عضلات دوقلوداخلی (04/0=P)، پهن داخلی (001/0=P) و دوسررانی (089/0=P) در گروه پای پرونیت بعد از 4 هفته استفاده از کفی  Arch support در مقایسه با پیش آزمون طی فرود افزایش معنی داری داشت. همچنین عضله پهن داخلی (06/0=P) در گروه پای پرونیت در مرحله بلافاصله در مقایسه با مرحله پیش آزمون افزایش معنی داری داشت. به علاوه عضله نیمه وتری (035/0=P) در گروه پای پرونیت بعد از 4 هفته در مقایسه با مرحله بلافاصله افزایش معنی داری داشت.

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد که استفاده آنی و بلندمدت از کفی Arch support می تواند علاوه بر بهبود فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در هنگام پرش و فرود منجر به بهبود تعادل، جذب شوک های ناشی از فرود و ثبات مفصل مچ پا در هندبالیست های دارای پرونیشن پا شود.

  کلیدواژگان: کفی Arch support، فعالیت الکتریکی، هندبالیست ها، عضلات، پای پرونیت
 • امیرعلی جعفرنژادگرو*، زینب نوروزی، ابراهیم پیری صفحات 450-460
  پیش زمینه و هدف

  خستگی یکی از عوامل موثر در تغییر فعالیت الکتریکی عضلات به شمار می آید، به نحوی که این شاخص در ارتباط مستقیمی با افزایش پتانسیل آسیب های عضلانی و افت عملکرد در مراحل مختلف ورزشی قرار دارد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی مقایسه مقادیر فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی قبل و بعد از خستگی در افراد با سابقه کووید 19 در مقایسه با افراد سالم طی راه رفتن بود.

  مواد و روش کار

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زنان با سابقه ابتلا به کووید-19 و زنان سالم استان اردبیل بود. نمونه آماری به تعداد 28 نفر با دامنه سنی 30-18 سال به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه های آماری شامل دو گروه 14 نفر افراد سالم و 14 نفر افراد باسابقه ی کووید-19 بودند. روش پرسش از افراد برای سابقه ابتلا به بیماری کووید-19 به گونه ای که حداقل دو ماه از زمان ابتلا به این ویروس گذشته بود، درحالی که تست PCR آن ها قبلا مثبت شده بود در تقسیم بندی گروه های کووید-19 و افرادی که هیچ گونه علایمی نداشتند به عنوان گروه سالم انتخاب شدند. داده های الکترومایوگرافی با استفاده از برنامه بایومتریک دیتالیت قبل و بعد از پروتکل خستگی تحلیل شد. از آزمون آنالیز واریانس دوسویه با اندازه های تکراری جهت تحلیل آماری و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح معناداری 05/0 P<استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد اثر تعاملی گروه و خستگی بر فرکانس فعالیت عضلات پهن خارجی (033/0=P)، پهن داخلی (029/0=P) و سرینی میانی (035/0= P) معنادار بود، به طوری که کاهش فرکانس فعالیت این عضلات بعد از خستگی نسبت به قبل از آن در گروه سالم بیشتر از گروه کووید بود.

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد که کاهش فرکانس فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در فازهای مختلف راه رفتن پس از خستگی در افراد مبتلا به کووید-19 متفاوت از افراد سالم است که می تواند زمینه ی جدی برای بروز آسیب و کاهش ثبات مفاصل حین راه رفتن باشد. بااین حال اثبات هر چه بهتر این موضوع نیاز به پژوهش های بیشتر در آینده دارد.

  کلیدواژگان: کووید-19، الکترومایوگرافی، خستگی، عضلات اندام تحتانی، راه رفتن
 • سعید خرم نیا، مهدی جلیلی، مینا سلاجقه، محسن منصوری* صفحات 461-470
  پیش زمینه و هدف

  باملانیویماب یک آنتی بادی مونوکلونال برای درمان موارد خفیف تا متوسط بیماری حاصل از کرونا ویروس-19 (کووید-19) است. هدف از مطالعه مروری متاآنالیز حاضر، اثربخشی داروی باملانیویماب در مقایسه با درمان استاندارد در درمان بیماران مبتلا به کووید-19 بود.

  مواد و روش کار

  پایگاه های الکترونیکی PubMed، Scopus، Cochrane Library و Web of Science به منظور شناسایی مقالات مرتبط از 2020 تا 2023 مورد جستجو قرار گرفتند. همچنین یک جستجوی دستی در منابع مطالعات مروری و کلیدی اولیه انجام گرفت. هیچ محدودیتی برای زبان مطالعات در نظر گرفته نشد. ارزیابی کیفیت مطالعات با ابزار نیوکاسل انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Review Manager نسخه 5.4 انجام گرفت.

  یافته ها

  درمجموع، 16 مطالعه شامل 23166 بیمار کووید-19 وارد مطالعه شدند. نتایج متاآنالیز نشان داد که یک اختلاف معنادار بین گروه های باملانیویماب و درمان استاندارد در میزان مرگ و میر (نسبت شانس: 26/0 با فاصله اطمینان 95/0 (42/0-17/0)، P<0.001)، میزان بستری شدن در بیمارستان (نسبت شانس:45/0 با فاصله اطمینان 95/0 (66/0-31/0)، P<0.001) و میزان پذیرش در بخش مراقبت های ویژه (نسبت شانس: 39/0 با فاصله اطمینان 95/0 (72/0- 21/0)، P=0.003) مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  طبق شواهد حاصل از بررسی فعلی، باملانیویماب مرگ و میر، خطر بستری شدن در بیمارستان و میزان پذیرش در بخش مراقبت های ویژه را در بیماران مبتلا به کووید-19 خفیف یا متوسط کاهش می دهد. نتایج این مطالعه می تواند به سیاستگذاران سلامت در انتخاب درمان های اثربخش در بیماران مبتلا به کووید-19 کمک کند.

  کلیدواژگان: باملانیویماب، کووید-19، اثربخشی، درمان استاندارد، درمان
 • یوسف حقیقی مقدم*، محمدامین ولیزاده حسنلویی، الناز حسین نژاد، جواد رسولی صفحات 471-478
  پیش زمینه و هدف

  افزایش فشار داخل شکم که اغلب در بررسی بیماران از چشم دور می ماند، بیماران بدحال و استراحت مطلق را با تبعات گاه غیرقابل جبران مواجه می کند. تغییرات وضعیت متعدد و متوالی می تواند در به وجود آوردن شرایط لازم برای افزایش فشار داخل شکم موثر باشد. مطالعه حاضر به بررسی نحوه تاثیر تغییر وضعیت در تخت بر مقادیر فشار داخل شکم بیماران تحت تهویه مکانیکی پرداخته است.

  مواد و روش کار

  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی بود که در آن 68 بیمار به صورت تصادفی ساده انتخاب و وارد مطالعه شدند. اندازه گیری فشار داخل شکم به روش داخل مثانه ای و با استفاده از مانومتر آب صورت گرفت. سایر پارامترهای همودینامیک و تنفسی توسط دستگاه ونتیلاتور BENNETT 840 و مانیتورینگ همودینامیک SAADAT اندازه گیری شد. داده ها در چک لیست تهیه شده وارد و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آماره های آزمونی پارامتریک و ناپارامتریک تجزیه وتحلیل شدند. در این مطالعه سطح معنی داری P<0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین فشار داخل شکم بیماران در وضعیت های مختلف اختلاف آماری معنی داری داشت. بیماران در وضعیت 15 درجه و 45 درجه، دارای کمترین و در وضعیت 30 درجه به پهلوی راست، دارای بیشترین فشار داخل شکمی بودند (P<0/001). فشار متوسط شریانی و فشار پرفیوژن شکم در وضعیت 30 درجه به پهلوی راست دارای کمترین، و در وضعیت 15 درجه و 45 درجه دارای بیشترین مقادیر بودند. بیشترین مقادیر فشار راه هوایی نیز در وضعیت 30 درجه به پهلوی راست مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  تغییر وضعیت در تخت برای بیماران تحت تهویه مکانیکی در بخش های مراقبت ویژه می تواند با تغییرات قابل توجه تنفسی و همودینامیکی همراه باشد.

  کلیدواژگان: فشار داخل شکم، تهویه مکانیکی، تغییرات فیزیولوژیک، تغییر وضعیت
 • آزاده فروغی*، کیقباد قدیری، آرزو بزرگ امید، رویا چگنه لرستانی، سمیه جعفری صفحات 479-485
  پیش زمینه و هدف

  Escherichia albertii یک باکتری گرم منفی و بی هوازی اختیاری است که در سال های اخیر به عنوان عامل ایجادکننده اسهال جدا شده است. به دلیل نبود اطلاعات کافی در مورد خصوصیات فنوتیپی و بیوشیمیایی این باکتری، تشخیص آن از سایر گونه های انتروباکتریاسه به ویژه پاتوتیپ های اشریشیا کلی دشوار است. لذا هدف از این مطالعه بررسی شیوع E. albertii در نمونه ادرار و مدفوع بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های کرمانشاه با استفاده از روش های کشت و مولکولی می باشد.

  مواد و روش کار

  400 نمونه با فنوتیپ تایید شده به عنوان انتروباکتریاسه جمع آوری شد و پس از کشت مجدد و انجام تست های بیوشیمیایی، در نهایت کلنی های سفید روی XRM-McConkey آگار (مشکوک به E. albertii) انتخاب و با استفاده از پرایمر اختصاصی برای ژن cdt  (Eacdt) مورد تست PCR قرار گرفتند.

  یافته ها

  تنها 5 نمونه (25/1%) در کشت نهایی روی XRM-MacConkey آگار مثبت بودند. هیچ یک از آنها در PCR به عنوان E. albertii تایید نشد.

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد استفاده از پرایمر اختصاصی Eacdt برای تشخیص این باکتری کارآمد نباشد. با این حال، مطالعات بیشتری برای تایید آن توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اشرشیا آلبرتی، انتروباکتریاسه، ادرار، مدفوع، کرمانشاه، PCR
|
 • Dara Salih Nia, Naser Masoudi*, Saifullah Rezaei Pages 427-437
  Background & Aim

  Anal sphincter damage is a clinical condition that causes fecal incontinence and can severely disrupt a person's quality of life. Overlap sphincteroplasty is the most commonly referred surgical procedure for ASI repair. The aim of this study was to investigate the etiology and surgical outcomes of the patients with complete anal sphincter injury (ASI) in Imam Khomeini Medical Training Center, Urmia, Iran.

  Materials & Methods

  In this descriptive-analytical study, the study population included all cases of ASI surgery in the surgery department of Imam Khomeini Hospital in Urmia from March 2018 to March 2022 were investigated. Data has been analyzed by SPSS version 20 software using analysis of variance (ANOVA) and chi-square tests. A significance level of 0.05 was considered significant.

  Results

  A total of 45 patients with ASI were selected. The results showed that there was a significant difference between severity and type of fecal incontinence (gas, liquid, solid) before and after the surgery in the patients with ASI (P<0.001). Also, according to the Wexner score, the severity of fecal incontinence before surgery (16.9 ± 3.7) was higher than it after surgery (4.1 ± 3.6), which indicates its reduction after surgery (P>0.05). Also, according to the Wexner score, the average improvement in incontinence was 14 ± 3.6 in women and 11.8 ± 4.2 in men no significant relationship, indicating that gender had no effect on the improvement of incontinence (P>0.05). Also, the results showed that the age of the patients had no effect on the recovery of fecal incontinence (P>0.05). However, the recovery rate of fecal incontinence in trauma patients was higher than the patients who underwent surgery (P<0.05).

  Conclusion

  The severity of fecal incontinence after surgery has decreased compared to it before the surgery, and the recovery rate of incontinence in childbirth and trauma patients was higher than it in surgical patients.

  Keywords: Anal Sphincter Injury, Complications, Consequence, Etiology, Surgery
 • Mohsen Barghadi*, Fariborz Imani, Azin Jahangirpoor Somarin, Ali Nosrati Heshi, Morteza Shokrzadeh Pages 438-449
  Background &  Aims

  Pronation of foot is one of the most common abnormalities of the lower limb; so the purpose of this study was to compare the immediate and long-term effects of arch support on the electrical activity of muscles during landing in the three-step shot technique in handball players with pronation foot.

  Materials & Methods

  The present study was semi-experimental with a pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of this research was male handball players with pronated foot. Sampling was done using convenient sampling method, and 10 people with pronated foot along with 10 healthy people were selected. The sole of the shoe used in this study had a protrusion on the inner edge of the foot (Arch support). To measure the electrical activity of the muscles of the lower limbs, it was recorded by an electromyography device and analyzed by the biometric datalite program. ANOVA test with repeated measurements was used to analyze the data, and the independent t-test was used to check the sameness of the initial conditions.

  Results

  The results showed that there were significant increases in gastrocnemius muscles (P=0.04), vastus medialis (p=0.001), and biceps femoris muscles (p=0.089) in the pronation foot group after 4 weeks of using arch support insoles compared to the pre-test stage. Also, there was a significant increase in the vastus medialis muscle (p=0.06) in the pronation group in the immediate stage compared to the pre-test stage. In addition, the semitendinosus muscle in the pronation group had a significant increase after 4 weeks compared to the immediate phase (p=0.035).

  Conclusion

  It seems that in addition to improving the electrical activity of the lower limb muscles during jumping and landing, the immediate and long-term use of Arch Support insoles can lead to improved balance, absorption of landing shocks, and stability of the ankle joint in handball players with pronation foot.

  Keywords: Arch Support Insole, Electrical Activity, Handball Players, Muscles, Pronated Foot
 • Amirali Jafarnezhadgero*, Zeinab Noroozi, Ebrahim Piri Pages 450-460
  Background & Aims

  Fatigue is one of the effective factors in changing the electrical activity of muscles, so that this index is directly related to the increase in the potential of muscle injuries and performance loss in various sports stages. Therefore, the aim of the present study was to compare the electrical activity values of the lower limb muscles before and after fatigue in the people with a history of Covid-19 compared to healthy people during walking.

  Materials & Methods

  The present research was of semi-experimental and laboratory one. The statistical population of the present study included women with a history of Covid-19 and healthy women in Ardabil province. A statistical sample of 28 people with an age range of 18-30 years was selected by purposive sampling. The statistical samples included two groups of 14 healthy people and 14 people with covid-19. The method of asking people for their history of contracting the Covid-19 disease was in such a way that at least two months had passed from their infection and their PCR test results were already positive. healthy people didn't have any symptoms and had negative PCR results. Electromyography data were analyzed using Datalite Biometric program before and after the fatigue protocol. Two-way analysis of variance (ANOVA) with repeated measures was used for statistical analysis, and bonferroni post hoc test was used at the significance level of P<0.05.

  Results

  The results showed significant group-by-fatigue interaction effect for frequency of the vastus latlarais (P=0.031), vastus medialis (P=0.029), and gluteus medius (P=0.035) muscles during loading response phase. The reduction of frequency content at post-test compared with pre-test in healthy group was greater than that Covid-19 group.

  Conclusion

  It seems that the difference in the frequency of electrical activity of the muscles of the lower limbs in different phases of walking after fatigue in people with Covid-19 compared to healthy ones can be a serious reason for the occurrence of injury and decrease in the stability of the joints during walking. However, more confirmatory researches in the future are needed to prove this relationship.

  Keywords: Covid-19, Electromyography, Fatigue, Lower Limb Muscles, Walking
 • Saeed Khorramnia, Mehdi Jalili, Mina Salajegheh, Mohsen Mansouri* Pages 461-470
  Background &  Aims

  Bamlanivimab is a monoclonal antibody for the treatment of mild to moderate cases of Coronavirus disease 2019 (COVID-19). The aim of the current meta-analysis review study was to compare the efficacy of bamlanivimab and standard treatment in the treatment of patients with Covid-19.

  Materials & Methods

  PubMed, Scopus, Cochrane Library and Web of Science databases were searched to identify relevant articles from 2020 to 2023. Also, a manual search was performed in the sources of primary review and key studies. There were no restrictions on the language of the studies. Evaluation of the quality of studies was done with the Newcastle tool. Data analysis was done using Review Manager software version 5.4.

  Results

  In total, 16 studies including 23166 covid-19 patients were included in the study. The results of the meta-analysis showed that a significant difference was observed between the bamlanivimab and standard care groups in terms of mortality rate (odds ratio [OR] = 0.26, confidence interval [CI]: 0.17 to 0.42, P>0.001), hospitalization rate (OR= 0.45; 95% CI: 0.31 to 0.66, P>0.001), and ICU admission (OR= 0.39; 95% CI: 0.21 to 0.72, P=0.003).

  Conclusion

  According to evidence from the current review, bamlanivimab reduces mortality, risk of hospitalization, and intensive care unit (ICU) admission in the patients with mild or moderate Covid-19. The results of this study can help health policy makers in choosing effective treatments for Covid-19 patients.

  Keywords: Bamlanivimab, Covid-19, Efficacy, Standard Care, Treatment
 • Yusef Haghighi Moghadam*, MohammadAmin Valizade Hasanloei, Elnaz Hosseinnejhad, Javad Rasouli Pages 471-478
  Background & Aim

  Increased intra-abdominal pressure, which is often hidden in the evaluating of patients, causes critical and complete-rest patients with irreparable consequences. Numerous and consecutive position changes can be effective in creating conditions to increase intra-abdominal pressure. The present study aimed to investigate the effect of position changes on intra-abdominal pressure in mechanically ventilated patients.

  Materials & Methods

  The present study was a clinical trial in which 68 patients were randomly selected and enrolled. Intra-abdominal pressure was measured by intrablader method using water manometer. Other hemodynamic and respiratory parameters were measured by BENNETT 840 ventilator and SAADAT hemodynamic monitoring device. Data were entered into a checklist and analyzed using SPSS software version 22 and parametric and non-parametric statistical tests. In this study, a significance level of P < 0.05 was considered significant.

  Results

  The mean intra-abdominal pressure of patients in different conditions had statistically significant differences. Patients in the 15° and 45° positions had the lowest and in the 30° position to the right side, the patients had the highest intra-abdominal pressure (P<0.001). Mean arterial pressure and abdominal perfusion pressure were the lowest in the position of 30° to the right side, and the highest values were in the position of 15° and 45°. The highest values of airway pressure were observed in the position of 30° to the right side.

  Conclusion

  Changing of position for mechanically ventilated patients in Intensive Care Units can be associated with significant respiratory and hemodynamic consequences.

  Keywords: Intra-Abdominal Pressure, Mechanical Ventilation, Physiological Alterations, Position Changing
 • Azadeh Foroughi*, Keyghobad Ghadiri, Arezoo Bozorgomid, Roya Chegeneh Lorestani, Somayeh Jafari Pages 479-485
  Background & Aims

  Escherichia albertii is a gram-negative and facultatively anaerobic bacterium that has been isolated as a causative agent of diarrhea in recent years. Due to the lack of sufficient information on the phenotypic and biochemical characteristics of this bacterium, it is difficult to distinguish it from other species of the Enterobacteriaceae, especially Escherichia coli pathotypes. So, the aim of this study was to evaluate the prevalence of E. albertii in the urine and stool samples of patients with urinary tract and gastrointestinal tract infection in Kermanshah hospitals using culture and molecular methods.

  Materials & Methods

  Four hundred samples consisted of 200 urine and 200 stool samples confirmed as Enterobacteriaceae phenotypically were collected. After subculture and biochemical tests, finally white colonies on XRM-McConkey agar (suspected to be E. albertii) were selected and subjected to PCR using specific primer for cdt gene (Eacdt). SPSS version 16 software was used for the statistical analysis of the data, and the p-value less than 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Only 5 samples (1.25%) were positive in the final culture on XRM-MacConkey agar. None of them were then confirmed as E. albertii by the PCR.

  Conclusion

  According to the phenotypic isolation of this bacterium in present study and previous studies on the prevalence of it, it seems that the use of Eacdt specific primer is not efficient for the detection of this bacterium. However, further studies are recommended to confirm it.

  Keywords: Enterobacteriaceae, Escherichia Albertii, Kermanshah, PCR, Stool, Urine