فهرست مطالب

لسان مبین (پژوهش ادب عرب) - پیاپی 53 (پاییز 1402)

فصلنامه لسان مبین (پژوهش ادب عرب)
پیاپی 53 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالباسط عرب یوسف آبادی* صفحات 1-19
  از منظر زبان شناسی شناختی، نظام مفهومی که انسان بر اساس آن فکر می کند و سخن می گوید ماهیتی مبتنی بر استعاره دارد؛ بنابراین استعاره بخش مهمی از زبان را تشکیل می دهد و می تواند یکی از راه های شناخت ساختار روانی افراد جامعه و مفاهیم ذهنی آن ها باشد. به تبع آن، استعاره برگرفته از فناوری نیز می تواند بیان کننده ساختار روانی گویشوران زبان و مفاهیم ذهنی آن ها درباره نحوه مواجهه انسان با فناوری و چگونگی تعامل این دو با هم باشد. در این پژوهش تلاش شده با تکیه بر روش توصیفی-تحلیلی، استعاره مفهومی «انسان، فناوری است» در زبان محاوره عربی بررسی شود. نتایج نشان می دهد در زبان محاوره عربی یک مدل شناختی-آرمانی از ارتباط انسان و فناوری وجود دارد که در آن، قلمرو منبع شامل عناصری همچون «ماشین»، «تلفن همراه»، «رایانه»، «اینترنت» و «صنعت» است و «انسان» به عنوان قلمرو هدف، نقطه ثقل این مدل شناختی است. بنابراین استعاره مفهومی «انسان، فناوری است» با تمامی اجزایش، به طور ناخودآگاه در زبان محاوره عربی برانگیخته شده و نگاشت استعاری میان قلمرو منبع و هدف را پدید می آورد. نگاشتی که بر مبنای آن مفاهیم انتزاعی با زبانی ساده و ملموس بیان می شود و به نوعی تداعی گر استیلای فناوری بر ذهن و زبان انسان و ناتوانی او در برابر فناوری است.
  کلیدواژگان: انسان، فناوری، زبان شناسی شناختی، استعاره مفهومی، زبان محاوره عربی
 • حجت رنجی*، سید محمد میرحسینی، احمد پاشازانوش، علیرضا نظری صفحات 21-38
  آیه نور از دیر باز مورد توجه بیشتر قرآن پژوهان بوده است. خداوند به رغم نفی قاطع هر گونه همانندی بین ذات الهی خویش و دیگر کاینات، در این آیه توحیدی از تمثیل و زبان تمثیلی استفاده کرده است. مفسران قرآن عمدتا آیه مذکور را بر اساس اعتقاد به معنای ظاهری و باطنی تفسیر کرده اند و هر مفسر با اصل قرار دادن یکی از این دو درصدد معنایابی این آیه بر آمده است. این مقاله به روش توصیفی - تحلیلی با انتخاب تفاسیر سه مفسر بزرگ: سید مرتضی، ملاصدرا و سلطان محمد گنابادی به بررسی تفسیر آن ها از آیه نور و مقایسه آن ها می پردازد. این مفسران با گرایش فکری مختلف و گاهی متضاد رویکرد متفاوتی در فرآیند فهم معنای این آیه داشته اند؛ علی رغم اینکه هر سه از معنای ظاهری عدول می کنند، سید مرتضی آیه را با اصل قرار دادن ادله عقلی، در محدوده زبان عربی و قابلیت های آن می فهمد؛ زیرا کلام الهی نوعی خطابه است. در مقابل، ملاصدرا و گنابادی قایل به معنای باطنی آیات بوده و قرآن را کلامی رمزگونه می دانند که ظرفیت معنایی بالایی داشته و لازمه دریافت معنای آن، مکاشفه و درون سازی معنوی است. کار سید مرتضی به معنای سنتی همان تفسیر مبتنی بر عقل و زبان است که در این مسیر از دانش زبانی و کلامی خود بهره برده، ولی این کوشش برای فهم معنا در نزد ملاصدرا و گنابادی بیشتر تاویل به معنای تطبیق آیه بر مصادیق متعدد و حتی بیشمار است.
  کلیدواژگان: : آیه نور، ظاهر و باطن قرآن، سید مرتضی، ملاصدرا، سلطانعلیشاه گنابادی
 • مریم علی یاری*، ابوالحسن امین مقدسی صفحات 39-60

  اندیشه سلفی، به عنوان یک پدیده ریالیستی، از مهم ترین موضوعاتی است که در صد سال اخیر در عرصه سیاسی اجتماعی و بالطبع در عرصه ادبی راه یافته و به یک گفتمان تبدیل شده است. این اندیشه در معنای اصطلاحی امروز، نتیجه جریانی در تاریخ اسلام است که در تمسک به دین، خود را تابع سلف صالح دانسته و در اعمال و اعتقادات از سلف، یعنی پیامبر اسلام (ص)، صحابه و تابعین پیروی می کنند. البته آنچه امروزه در عرصه سیاسی و اجتماعی مشاهده می شود، جریانات انحرافی سلفیه است که محصول تفسیر نادرست ابن تیمیه از مفاهیم توحید، شرک، سنت و بدعت است. این پژوهش، با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، به تحلیل گفتمان سلفی در اشعار احمد محرم، شاعر ناسیونالیست و اسلام گرای مصری پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که اشعار سیاسی محرم متکی بر ایدیولوژی اسلامی در سه محور اسلام گرایی، ملی گرایی و گرایش های قومی و عربی تبلور می یابد. گفتمان سلفی اصلاح گرا در شعر احمد محرم متاثر از گرایش سلفی سیدجمال الدین اسدآبادی و محمد عبده به موضوعاتی مانند تشکیل جامعه اسلامی، بازگشت به اسلام اصیل و قرآن، حاکمان نالایق، جهل، غفلت و ضعف اراده در مردم و مبارزه با استعمار می پردازد. اشعار سیاسی محرم بیانگر یک هویت تکواره است که از نگرش اسلامی وی نشات گرفته است. از سوی دیگر، تقابل با گفتمان عرفی و سکولار در جامعه مصر، رجوع به گذشته و جامعه آرمانی، مفاهیمی هستند که هویت مقاومت را در سلفی گری شاعر ایجاد و تقویت نموده اند.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، فرکلاف، سلفی گری، احمد محرم، شعر معاصر
 • مریم محمدی، مرتضی قائمی* صفحات 61-84
  صدای دستوری به عنوان یک موقعیت ویژه دستوری، به بازنمود دلالت ساخت های نحوی می پردازد. متن نهج البلاغه به عنوان متنی جامع خواننده را به جستجوی معنا ، کنجکاو می کند. نویسندگان، صدای دستوری را که ارتباط ساخت های نحوی جملات با یکدیگر را آشکار می کند، برای تحقیق در این نامه مهم انتخاب نمودند و چون تناوب تغییر معنا را در دو ساخت نحوی به ظاهر یکسان ایجاد می کند، در عنوان جای گرفت. آن چه به کمک روش توصیفی- تحلیلی و به واسطه منابع اینترنتی موثق و نیز مراجعه به کتاب خانه، حاصل آمد، به این قرار است: تناوب فعال/ میانی معرفی در مطابقت بر افعال نامه پنجاه و سوم نهج البلاغه، بیش ترین بسامد را داشت. تناوب نشان دار در دسته صداهای فعال/ میانی، نیز دارای بیش ترین فراوانی است. تناوب منظم از نظر کلایمن در 10 فعل به ایجاد معنا می پردازد. تناوب مکانی، مفعول غیرمستقیم را به صحنه فعلی نزدیک تر و در نتیجه کنش پذیرتر کرده است. کلید واژه ها: معنا و نحو، صدای دستوری، کلایمن، تناوب، نهج البلاغه، نامه پنجاه و سوم.
  کلیدواژگان: صدای دستوری، کلایمن، تناوب، نهج البلاغه، نامه پنجاه و سوم
 • علی اصغر یاری اصطهباناتی*، آزاده قادری صفحات 85-105

  با توسعه مطالعات روانشناسی و توجه به ابعاد رشد شناختی، شخصیتی، هیجانی و اجتماعی کودک، ضرورت برخورداری از بهزیستی روان شناختی جهت عملکرد مثبت در زندگی و خلق آینده ای سازنده و پربار برای کودکان، مشخص گردیده است؛ بنابراین کارکرد ادبیات و به ویژه داستان به عنوان روش راهبردی غیرمستقیم در توسعه و بهبود همه جانبه رشد کودک انکارناپذیر است؛ زکریا تامر نویسنده عرب زبان در حوزه ادبیات کودک، داستان را بستری می داند که دارای کارکرد تربیتی و روان شناختی است و در پرورش و شکوفایی شخصیتی کودک و تامین سلامت روانی او موثر است این جستار با روش توصیفی- تحلیلی و در نظر داشتن ضرورت سلامت روانی و افزایش میزان سطح بهره وری و خودشکوفایی کودکان به بررسی مولفه های بهزیستی پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که زکریا تامر با اسلوبی روان با خیالی ساده که مبتنی بر واقعیت بیرونی می باشد و در قالب شخصیت هایی حیوانی، برگرفته از عناصر طبیعت و گاهی انسانی به موازات تبیین ارزش های اخلاقی در داستان هایش به ابعاد رشد شخصیتی کودک و بهبود سلامت روانی و در نهایت به تبیین شاخص های بهزیستی روان شناختی ازجمله رشد فردی، خویشتن پذیری، خودمختاری، ارتباط مثبت و موثر با دیگران، معنامندی در زندگی، داشتن قدرت موثر و تسلط در مدیریت شرایط جهان پیرامون می پردازد همچنین با کاربردهای نمادین و استعاری زبان در تلاش است دوری از خود انگاری آرمانی و توجه به خود پنداره را در نهاد کودک نهادینه کند.

  کلیدواژگان: مولفه های بهزیستی، زکریا تامر، داستان کودک، سلامت روان
 • سید محمد موسوی بفرویی* صفحات 107-127

  آگاهی و به کارگیری روش های نوین ارایه شده در فلسفه زبان، نقش موثری در دریافت بهتر پیام متن دارد. یکی از آنها توسط پل ریکور ارایه شده است. روش او با قوس هرمنوتیکی، از سه بخش: تبیین معنا، فهم و به خود اختصاص دادن، شکل می گیرد. از آنجا که قصیده "هل کان حبا" به خوبی باآن قابل تطبیق است و زیبایی های ادبیش از تخیلات شاعرانه و تشخیص و غیره را در هر سه بخش به نمایش گذاشته، لذا نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به پیاده سازی این مدل فهمی در اثر بدر شاکرالسیاب، شاعر مشهور عراقی در قرن بیستم پرداخته تا بتواند به شناخت هسته اصلی شعر (پلات) دست یابد و همچنین وجوه نامحسوس متن، از سه جهت، به صورت جداگانه در قالب آن بررسی و تحلیل شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاعر از عناصر طبیعت ساکن و متحرک سخن گفته، همچنین از کلمات ایستا معنا و ساده کمتر استفاده نموده و معانی غایب را از رهگذر استعاره ها و مجازها ارایه نموده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نیز حکایت از آن دارد که شاعر در اثر خود با سبک سوال و جواب، شعر را به روش محاوره ای درآورده تا از این طریق نظرات خود را از نقاب به سایه برون اندازد. بر این اساس، اوزان شعری معمول در مقابل زبانش خاضع شده است. همچنین شخصیت و عاطفه انسانی برای وصال و زمزمه سرود عشق در شعر وی نمایان گشته است. البته در اثر بدر شاکر می توان گفتمان های اجتماعی و فرهنگی متناسب با آن را نیز شاهد بود که با روش روساخت در ساختارگرایی قابل تحلیل است.

  کلیدواژگان: بدرشاکرسیاب، بدر شاکرسیاب، معناشناسی، قوس هرمنوتیکی، هل کان حبا
|
 • Abdolbaset Arab Yousofabady * Pages 1-19
  From cognitive linguistics' point of view, the conceptual system according to which man thinks and acts has a metaphorical nature. Therefore, metaphor is an important part of colloquial language and can be one of the ways to understand the psychological structure of people in society and their mental concepts. Consequently, technology-derived metaphor can also express the psychological structure of language speakers and their mental concepts about how humans encounter technology and the way these two interact with each other. Enjoying the descriptive-analytical method, this study has investigated the anthropological role of the conceptual metaphor of "man is technology" in the colloquial Arabic. Studies show that, in the colloquial Arabic, there is a cognitive-ideal model regarding the relationship between man and technology, in which the source territory includes elements such as "car", "cell phone", "computer", "internet" and "industry" and "Man", as the target territory, is the center of gravity in this cognitive model. The conceptual metaphor of "man is technology" with all its components is subconsciously evoked in the colloquial Arabic which creates a metaphorical mapping between the source and target territories. Based on this mapping, abstract concepts are expressed in a simple and tangible language and they somehow convey the inability of man against technology and the domination of technology over his present and future life.
  Keywords: man, Technology, cognitive linguistics, Conceptual metaphor, colloquial Arabic
 • Hojjat Ranji *, Seyyed Mohammad Mir Hosseini, Ahmad Pasha Zanoos, Alireza Nazari Pages 21-38
  Many Quran scholars have long been fascinated by the An-Nur verse. Despite the absolute denial of any similarity between his holy nature and the rest of the cosmos, this monotheistic verse contains metaphorical language. Most Qur'anic interpretations have focused on the idea that there are outside and inner meanings and each interpretation has sought to decipher the meaning of this verse using one of these two ideas. This descriptive-analytical study explores and compares the interpretation of the An-Nur verse by Sharif al-Murtaza, Mulla Sadra, and Sultan Muhammad Sultan Ali Shah Gunabadi with their interpretations. The verse's meaning has been interpreted differently by these interpreters, who have divergent and, at times, contradictory intellectual orientations. Even though all three of them deviate from the apparent meaning, Sharif al-Murtaza interprets the verse by placing the concept of reasonable arguments within the field of the Arabic language and its capacities because the holy word is a type of speech. Mulla Sadra and Gunabadi, on the other hand, are proponents of the inner meaning of the verses and view the Qur'an as a mystical word with a high meaning potential that requires revelation and spiritual internalization to comprehend. The conventional definition of Sharif al-Murtaza's work is a commentary built on logic and language that benefits from his knowledge of both languages and words. Nevertheless, according to Mulla Sadra and Gunabadi, this attempt to comprehend the meaning is more interpretation in applying the verse to multiple and even endless cases.
  Keywords: The Noor Verse, the apparent or deep meaning, Sharif al-Murtaza, Mulla Sadra, Sultan Alishah Gonabadi
 • Maryam Aliyari *, Abolhasan Amin Moghadasi Pages 39-60

  One of the most significant subjects to have entered the social-political sphere, as well as the literary sphere, in the past100 years is the ideaof Salafismasa realist phenomenonthat hassince developed intoadiscourse.This concept understood idiomatically, is the outcomeofa historicaltrend in Islamthatviews itselfassubmissivetothe virtuous predecessor(Salaf-e-Saleh) interms of religious observanceandemulates the Prophet of Islam(pbuh), his companions, and subordinates indeeds and beliefs.The Salafi movements however,whicharethe result of IbnTaymiyah's misinterpretations ofthe ideas of monotheism, polytheism, tradition, and heresy, are what we witnesstoday in the political andsocial spheres.the current study examined the Salafi discours in AhmedMuharram's political court, an Egyptian nationalist and Islamist poet using Fairclough's critical discourse as a guide.The study's findings suggest that the threeaxes of Islamism, nationalism, and ethnic-Arabictendencies are consolidated in Muharram political poems based onIslamic philosophy.Thesethree axes have beenused t guide theselection ofwords and expressions at the levelof description.The reformist Salafi discourse in Ahmed Muharram's poetry is influenced bythe Salafi inclination of Seyed Jamaluddin Asadabadi and Muhammad Abdo toward issues like the establishment of the Islamic society, returning to true Islam andthe Qur'an, inept rulers, ignorance, neglect, and a lack of willpowerin the people, as well as the struggle againstcolonialism. The solitary identity found in this poetry hasonly one significant source: Islam. This sense of identity segregation demonstrates the poet's mentality tobe heavily influenced by Islamic thought. On the other hand, opposition to the traditional andsecular discourse of Egyptian society, as well as references to thepast and the ideal society, are ideas thathave cultivated and developed the poet's Salafi identityof resistance.

  Keywords: critical discourse analysis, Fairclough, Salafism, Ahmed Muharram, modern poetry
 • Mortaza Ghaemi, Morteza Ghaemi * Pages 61-84
  In letter 53 of Nahjul Balaghah, syntactical and semantic coherence between various grammars is noticeable. Since Nahjul Balaghah is a literary, social, cultural, and political text, it drives the reader to seek meaning in it. Hence, the authors used grammatical voices in this letter which reveal syntactical constructions, since grammatical voices are examined in verbs. In the meantime, alternation is part of a verb’s descriptive situation that is focused attention and hence creates a changing meaning in two seemingly-similar syntactical constructions. Using the descriptive-analytical method and also credible Internet sources, and reference to library methods, it was concluded active/middle alternation, which saw the highest frequency when matched with the verbs of the letter 53. Marked alternation in active/middle voices by rating participants’ roles in the present situation had the highest frequency..
  Keywords: grammatical sounds, alternation, Nahjul Balaghah, letter 53
 • Aliasghar Yari Istahbanati *, Azadeh Ghaderi Pages 85-105

  Based on the progress of psychology studies and the attention paid to children's cognitive, personality, emotional, and social development, it has been shown that psychological well-being is important for having a good life and helping children grow up to have productive and successful lives. Zakaria Tamer is a writer who works in the field of children's literature and writes in the Arabic language. He believes that the story is a platform that has an educational and psychological function and that it is effective in nurturing and flourishing the child's personality and ensuring that the child's mental health is maintained. A descriptive-analytical approach was taken in this study to investigate the components of well-being. Taking into account the importance of mental health as well as the need to raise the level of children's productivity and self-actualization, the present study was carried out. According to the obtained results, Zakaria Tamer tries to influence children's personality development and enhance their mental health by using a smooth style, a straightforward fantasy that is based on external reality, and animal characters that are drawn from natural elements and occasionally human. He also explains moral principles in his stories. Finally, he describes psychological well-being indicators in his stories, including personal development, independence, autonomy, effective and positive interpersonal communication, a sense of purpose in life, and control over one's environment. Tamer also aims to institutionalize away from idealistic self-concept and attention to self-concept in the child's institution through symbolic and metaphorical language use.

  Keywords: well-being, Zakaria Tamer, Children', s story, Mental health
 • Seyed Mohamad Mosavi Bafrouei * Pages 107-127

  In the field of language philosophy, awareness and utilization of innovative methods play a significant role in better understanding the message of a text. One of these methods is proposed by Paul Ricoeur. His method, through the hermeneutic arc, consists of three parts: meaning clarification, understanding, and self-appropriation. Since this model can be effectively applied to the poem "هلکانحبا " and its literary beauty, including poetic imagination and discernment, are showcased in all three parts, this paper employs a descriptive-analytical approach to implement this interpretive model in understanding the aforementioned poem by Badr Shakir Al-Sayyab, a famous Iraqi poet of the 20th century. The aim is to comprehend the central core of the poem (plot) and analyze the imperceptible elements of the text from three different perspectives. The research findings indicate that the poet employs the elements of both stationary and moving natural objects while using fewer static and simplistic words and presenting hidden meanings through metaphors and figures of speech. The results also demonstrate that the poet, by using a question-and-answer style, approaches the poem in a conversational manner, allowing his thoughts to emerge from behind a mask. Accordingly, the customary poetic meters are subordinate to his language. Moreover, human character and emotions are manifest in his poetry, specifically in expressing love and the whispering of romantic songs. Additionally, in Badr Shakir Al-Sayyab's work, social and cultural discourses can also be observed, which are analyzable through the method of reconstruction in structuralism.

  Keywords: Badr Shakir Al-Sayyab, Semantics, Hermeneutic arc, هل کان حبا