فهرست مطالب

مشکوه - پیاپی 159 (تابستان 1402)

فصلنامه مشکوه
پیاپی 159 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی کامل رضانیا، سید محمود طباطبایی*، احد فرامرز قراملکی، محمدرضا سالاری فر صفحات 4-28

  در نظام تربیتی اسلام، سقوط و انحطاط یا کمال و تعالی انسان با رفتار ارتباطی بین شخصی او هم بستگی مستقیم دارد. تنظیم این نوع از رفتارها و شناسایی عوامل آن مورد اهتمام اندیشمندان بوده است. روان شناسان جنبه های زیستی، رویدادهای بیرونی، یادگیری و نگرش ها را از عوامل موثر بر رفتار ارتباطی بین شخصی انسان می دانند. آموزه های دینی نیز بر تبیین و تنظیم رفتار انسان تاکید می کنند. در پژوهش حاضر انگاره های ذهنی به عنوان عامل زیربنایی در تنظیم رفتار ارتباطی انسان بر پایه آموزه های دینی جست وجو شده و به روش توصیفی _ تحلیلی، نحوه شکل گیری خودبنده انگاری به عنوان عاملی زیربنایی در تنظیم رفتار ارتباطی انسان شده است. متون دینی با ترویج توحید در مالکیت و ربوبیت و توجه دادن به فقر ذاتی انسان، نیازمندی مطلق به خداوند را در او نهادینه می کنند. درک نیازمندی انسان به خداوند، خودبنده انگاری را در ذهن و اندیشه آدمی ایجاد می کند. وجود این انگاره نیز به تحقق نگرش عبودیت در مومن انجامیده و با کمک واسطه نگرش عبودیت، فرد می تواند بر مبادی رفتاری خود اعم از نفس، غرایز و صفات اخلاقی تاثیرگذار باشد.

  کلیدواژگان: انگاره، خودبنده انگاری، فرایند شکل گیری انگاره، مبادی رفتار
 • مهدی مردانی گلستانی* صفحات 29-51

  بر پایه آموزه های قرآن و سنت، الگوگیری از سیره معصومان (ع) یک تکلیف دینی است. این مهم، زمانی به شایستگی محقق خواهد شد که از پشتوانه ای علمی برخوردار باشد و از منطقی عملی پیروی کند. پژوهش حاضر کوشیده است با ترسیم مراحلی عملی، چگونگی الگوگیری از معصومان (ع) را نشان داده و شیوه بهره گیری از سیره ایشان را تبیین کند. نتیجه حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی به دست آمده، نشان می دهد که الگوگیری از سیره معصومان (ع) فرایندی چهار مرحله ای است که از مرحله گزارش فعل معصوم تا مرحله عمل به سیره معصوم را دربر می گیرد. در واقع اثبات صدور فعل معصوم، احراز سیره بودن فعل معصوم، بررسی روا بودن تاسی به سیره معصوم و انتخاب طریقه تاسی به سیره معصوم، اصلی ترین مراحل الگوگیری از سیره معصومان (ع) است که درصورت درست پیموده شدن به نتیجه ای مطلوب و تاثیرگذار خواهد انجامید.

  کلیدواژگان: سیره معصوم، سنت فعلی، روش تاسی، مراحل الگوگیری
 • سید علی دلبری*، غلامرضا رضوی دوست، البرز محقق گرفمی صفحات 52-72

  یکی از راهکارهای بهره بردن از اخبار ضعیف اصطلاحی، به کارگیری قاعده ای است که به «تسامح در ادله سنن» نام بردار شده است. ازآنجاکه درباره شمول دامنه این قاعده به اخبار ضعیف دربردارنده موضوعاتی چون فتوای مجتهد، فضایل سور و فضایل و مناقب اهل بیت (ع)، رویکرد یکسانی در میان اندیشوران شیعی وجود ندارد، بررسی جواز بهره گیری از این قاعده در موارد پیش گفته و واکاوی ادله آن بایسته می نماید. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای در پی امکان سنجی جواز گستراندن قاعده تسامح به اخبار ضعیف دربردارنده فضایل، مناقب یا مصایب اهل بیت (ع) است. برای دستیابی به این هدف، در گام نخست، دلایلی که این شمول را قابل قبول می سازد، به شکل زیر تبیین شده است: عموم آیه تعاون، اطلاق اخبار من بلغ، عموم روایات فضایل گریاندن، حکم عقل بر نیکو بودن نقل فضایل و سیره اصحاب امامیه بر نقل این اخبار. بنابر تحلیل های پژوهش حاضر، همه ادله یادشده به ناراستی هایی دچار هستند. در دومین گام، نظریه برگزیده براساس معتبر بودن طرق دست یافتن به حدیث، کذب مخبر و قول به غیرعلم سامان یافته است. دستاورد پژوهش نیز این است که با بهره گیری از قاعده تسامح نمی توان راهکاری مناسب برای بهره برداری از اخبار ضعیف شامل فضایل و مصایب اهل بیت (ع) بنیان نهاد.

  کلیدواژگان: تسامح در ادله سنن، فضائل اهل بیت(ع)، اخبار ضعیف، کذب خبری، کذب مخبر
 • مهدی حیاتی، محمدحسن رستمی*، عباس اسماعیلی زاده صفحات 73-99

  درباره گستره کاربرد عقل و وحی در معرفت نبوی علمای فریقین سه دیدگاه دارند: برخی از اندیشمندان اهل سنت معتقدند که پیامبر (ص) در دین اجتهاد عقلی می کرده است؛ حال آنکه عده ای از علمای اهل سنت و شیعه این دیدگاه را نمی پذیرند. دیدگاه سوم قایل به تفصیل است؛ یعنی اینکه پیامبر (ص) در امور دنیایی همچون جهاد، آزادی اسرا و غیره که درباره آن ها وحیی نازل نشده، پس از مشورت با صحابه، براساس نظر اجتهادی خویش عمل می کرده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت پذیرفته و پرسش اصلی این است که چه نسبتی میان نظرات مبتنی بر عقل رسول اکرم (ص) و نظرات مبتنی بر وحی آن حضرت وجود دارد. در واقع هدف پژوهش حاضر ارایه دیدگاهی نو در تحلیل گستره کاربرد عقل و وحی در معرفت رسول اکرم (ص) است. مهم ترین نتیجه پژوهش این است که آن حضرت نیز، ملزم به کاربست آرای عقلی خویش بوده و به استناد آیه 3 و 4 سوره نجم، منطق پیامبر (ص) چیزی جز وحی نیست. بنابراین آرای عقلی آن حضرت ذیل چارچوب و کلیات وحی قرار داشته و از دیگر سو براساس «علمک ما لم تکن تعلم» (نساء/ 113) در جایی که نوع بشر محدودیت عقلی برای ادراک معرفت دارد، رسول اکرم (ص) نیز سکوت می کرده و منتظر نزول وحی می مانده است.

  کلیدواژگان: معرفت نبوی، نسبت عقل و وحی، اجتهاد وحیانی پیامبر، آرای عقلی پیامبر، منطق پیامبر
 • محمدجواد عنایتی راد*، وحیده فخار نوغانی، سید مبین هاشمی، عبدالباسط حیدری صفحات 100-122

  برداشت های سنتی و نادرست برخی تفاسیر از آیات مربوط به خانواده، از جمله عواملی است که سبب شده پاره ای از جوامع اسلامی مانند افغانستان از جایگاه زن و مرد و چگونگی تعامل زوجین در زندگی مشترک باور درستی نداشته باشند. در این پژوهش آیه 34 سوره نساء و مفهوم «قوامون» با شیوه تلفیق کتابخانه ای و میدانی (پرسش از اساتید و فرهیختگان افغان و تحلیل آن) بررسی شده است؛ و ثابت شده برداشت های ظاهری و نادرست مفسران جامعه افغانستان از آیه، پیامدهای ناگواری برای مردم آن دیار به بار آورده است.ایجاد نگرش منفی به زن و حقوق وی، سبک زندگی ناسالم، تبعیض جنسیتی و برخوردهای خشونت بار از جمله پیامدهای این برداشت سطحی در افغانستان برشمرده شده که بایسته است با نگاه همه جانبه تدبیری اساسی برای رفع آن اندیشیده شود.

  کلیدواژگان: فهم تفسیر نادرست، زنان افغانستان، مفهوم قوامیت، آیه 34 نساء
 • محمد سبحانی نیا* صفحات 123-146

  سه نظریه اخلاقی؛ فضیلت گرایی، غایت انگاری و وظیفه گرایی در فلسفه اخلاق برای تعیین ملاک ارزش فعل اخلاقی مطرح شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که گزاره های اخلاقی نهج البلاغه با کدامیک از موارد یادشده، سازگارتر است؟در این راستا، عرضه نظریات رایج در فلسفه اخلاق بر نهج البلاغه به عنوان یکی از منابع اصیل تفکر اسلامی، در ترسیم نظام اخلاقی اسلام راه گشاست. مقاله حاضر با روش توصیفی_ تحلیلی، با توجه به کلام امیرالمومنین (ع)، سرنخ هایی از فهم هنجارهای اخلاقی اسلام را ارایه کرده است. در فرایند تحقیق از گزاره های متعدد در نهج البلاغه، نظریه تلفیقی «غایت انگاری فضیلت بنیاد» به دست می آید. یافته های پژوهش نشان می دهد غایت مورد نظر آن حضرت (ع)، توحید حضوری و انقطاع الی الله است که از نظر مصداق، با هیچ یک از دیدگاه ‎ های غایت گرایی رایج، قابل انطباق نیست.

  کلیدواژگان: غایت گرایی، وظیفه گرایی، فضیلت گرایی، نهج البلاغه، اخلاق هنجاری اسلام
|
 • Ali Kamel Rezania, Seyyed Mahmoud Tabatabai *, Ahad Faramarz Gharamaleki, MohammadReza Salarifar Pages 4-28

  In the Islamic educational system, human degeneration or perfection has a direct correlation with interpersonal communication behavior. Thinkers have always been concerned about regulating these behaviors and identifying their factors. Psychologists consider biological aspects, external events, as well as learning and attitudes as effective factors on human interpersonal communication behavior. Religious teachings also emphasize the explanation and regulation of human behavior. In this research, mental images are searched as the underlying factor in regulating human communication behavior based on religious teachings. This article examines the formation of Self-servitude as an underlying factor in human communication behavior using a descriptive analytical method. By promoting monotheism in ownership and lordship and paying attention to the human's inherent poverty, religious texts institutionalize his absolute need for God. Self-servitude in human's thought comes from the understanding of man's need for God. This presupposition has led to the realization of the attitude of worship in the believer. With the help of the intermediary of attitude, a person's servitude can affect his behavioral principles, including ego, instincts and moral traits.

  Keywords: Presupposition, self-servitude, presupposition formation process, behavior principles
 • Mahdi Mardani Golestani * Pages 29-51

  Based on the Qur'an and the traditions teachings, modeling the Infallibles’ lifestyle is a religious obligation and plays an essential role in the human lifestyle. When this issue has scientific support and follows practical logic, it will be done properly. This research has tried to show how to make a model of the Infallibles’ lives by drawing practical steps and explain the practice. The result of this research, which was obtained by descriptive and analytical method, shows that taking a role model from infallibles' lifestyle has four-stage that includes the action announcement to practical lifestyle. These steps include: proving that the action is done; confirming that the act was a part of the Infallibles’ lifestyle; examining the correctness of imitating the lifestyle and choosing the method of imitating the Infallibles’ lifestyle. These are the main steps of modeling infallibles' lifestyle, which, if followed correctly, will be a conscious and effective modeling process.

  Keywords: Infallibles’ lifestyle, current tradition, modeling method, modeling steps
 • Seyyed Ali Delbari *, Gholamreza Razavi Dust, Alborz Mohaghegh Garfami Pages 52-72

  One of the methods to benefit from a weak tradition is to apply the rule of tolerance in examining the document of recommended actions narrations. There is no uniform approach among Shi’ite thinkers regarding the scope of this rule including topics such as juridical opinion, Surahs and the Household of the Apostle’s virtues. Therefore, it is necessary to examine the validity of this rule in the aforementioned cases and analyze its evidence. The present research is based on descriptive-analytical method and using library sources to investigate the feasibility of extending the tolerance rule to the weak traditions that contains the virtues, merits or sufferings of the household of the Apostle of God. To achieve this goal, in the first step, the reasons that rationalize this inclusion are explained as follows: The cooperation verse (5:2), the application of recommended actions narrations (the narrations of the virtues of crying, the judgment of reason on the goodness of reciting virtues, and the lifestyle of the Imams' companions of these narrations). According to the analysis of this research, all these evidences are partly wrong. In the last step, the selected theory is organized based on the validity of the methods of obtaining the tradition, the falsehood of the informant, and the promise of non-science. The achievement of the article is that using the tolerance rule, it is not possible to establish a suitable solution for exploiting weak traditions including the virtues and sufferings of the household of the Apostle of God.

  Keywords: tolerance in the evidence of traditions, virtues of the household of the Apostle of God, weak traditions, false traditions, false informer
 • Mehdi Hayati, MohammadHasan Rostami *, Abbas Esmailizadeh Pages 73-99

  Scholars have three views about the reason and revelation ratio in prophetic knowledge: Some Sunni scholars believe that the Prophet did intellectual interpretative reasoning in religion; however, some Sunni and Shi’ite scholars do not accept this point of view. The third point of view is detailed; the Prophet acted based on his interpretative reasoning opinion in world affairs such as war, release of captives, etc., which there was no revelation, after consulting with companions. This research was carried out in a descriptive-analytical method using library sources, and the main question is: “What is the relationship between the opinions based on the Holy Prophet’s intellect and the opinions based on the revelation? The most important result is that the Holy Prophet was also required to use his rational opinions, and based on verses 3 and 4 of An-Najm Surah, the Prophet's logic is nothing but revelation. Therefore, Prophet’s intellectual opinions were in the revelation framework. On the other hand, based on “and He has taught thee that thou knewest not“ (4:113), where the human has intellectual limitations to perceive knowledge, the Holy Prophet also remained silent and waited for the revelation.

  Keywords: Prophet’s knowledge, reason, revelation ratio, Prophet's interpretative reasoning, Prophet's rational opinions, Prophet's logic
 • MohammadJavad Enayati Rad *, Vahida Fakhar Noghani, Seyed mobin Hashemi, Abdulbasit Heydari Pages 100-122

  The traditional and incorrect interpretations of some family verses are among the factors that have caused some Islamic societies such as Afghanistan to have an incorrect belief about husband and wife position and couples' interaction. In this research, verse 34 of An-Nisa Surah and the concept of “Qawāmūn” (in charge) has been investigated by combining library and field methods (asking Afghan professors and intellectuals and analyzing it). It has been proven that the Afghan commentators’ incorrect interpretations have brought unfortunate consequences for the people. Negative attitude towards women and their rights, unhealthy lifestyle, gender discrimination and violent encounters are among the consequences of this superficial perception in Afghanistan, which should be considered with a comprehensive approach.

  Keywords: Understanding incorrect interpretation, Afghan women, “Qawāmūn” concept, Verse 34 of An-Nisa
 • Mohammad Sobhaninia * Pages 123-146

  Three moral theories of Virtueism, idealism, and dutyism have been proposed in the philosophy of ethics to determine the value of moral action. The main question of the research is: Which of the mentioned cases are more compatible with the moral propositions of Nahj al-Balāgha? In this regard, presenting the ideas accepted in the philosophy of ethics on Nahj al-Balāgheh as one of the original sources of Islamic thought is a way to define Islam moral system. This article has provided some clues for understanding the moral norms of Islam according to the words of Imam Ali (A.S.) and has presented it in a descriptive-analytical way. In the process of researching several propositions in Nahj al-Balagheh, a unified theory of "virtue-based idealism" is obtained. The findings of the research show that Imam Ali's goal is monotheism in deeds and separation from anything but God, which is not compatible with any of the popular idealism views.

  Keywords: Virtueism, Idealism, dutyism, Nahj al-Balāgha, Islam normative ethics