فهرست مطالب

مجله طب نظامی
سال بیست و پنجم شماره 5 (پیاپی 123، آذر و دی 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مصطفی اکبری قمی، حسن ابوالقاسمی، شعبان مهرورز* صفحات 1983-1985
 • سعید زندیه* صفحات 1986-1995

  گاز اشک آور یا 2-کلروبنزیلیدین مالونونیتریل (2-Chlorobenzylidene malononitrile) یکی از پرکاربردترین تجهیزات برای کنترل اجتماعات است. هدف مطالعه حاضر بررسی سیستماتیک اثرات بالقوه گاز اشک آور بر سلامتی انسان است. سی و پنج مطالعه (25 گزارش موردی، 7 مطالعه توصیفی و 3 مطالعه تحلیلی) در این مقاله مروری بررسی شدند. در 25 مورد گزارش، 90 مورد مواجهه با گاز اشک آور و اثرات بالینی آن ها ارایه شده است. میانگین سنی آن ها 25/7 سال و 62 درصد جنسیت مرد بودند. از اثرات بالینی می توان به 61 درصد موارد پوستی، 40 درصد تنفسی، 57 درصد چشمی اشاره کرد. همچنین بیشترین آسیب مربوط به اثرات طولانی مدت بر سلامتی افراد قرار گرفته در معرض فضای بسته می باشد. نتایج توصیفی و تحلیلی نرخ آسیب را بین 30 تا 60 درصد نشان داده است. جدا از اثرات بالینی گذرا، گاز اشک آور می تواند اثرات پایدار و جدی بر سلامت انسان داشته باشد. عوامل تقویت کننده برای آسیب شدیدتر شامل شرایط محیطی، زمان قرارگرفتن در معرض گاز اشک آور و غلظت های بیشتر عامل شیمیایی در فضاهای بسته می باشد. با توجه به نتایج، علایم و عواقب خطرناکی برای سلامتی افرادی مثل کارکنان پلیس به جهت استفاده طولانی مدت از گاز اشک آور وجود خواهد داشت که در آینده زمینه ساز بیماری های لاعلاج و کشنده متعددی می تواند باشد.

  کلیدواژگان: مراقبت های بهداشتی، سلاح های کشنده، کنترل اجتماعات، گاز اشک آور
 • مهدی محمودخانی، زینب مرادی، یاسر اسمعیل لو، مهدی تیموری*، دنیا شیبانی طهرانی صفحات 1996-2005
  زمینه و هدف
  کمردرد یکی از شایع ترین بیماری هایی است که جمعیت عمومی بزرگسالان را با مشکلات متعدد جسمانی، روانی، اقتصادی و اجتماعی روبرو می سازد. باتوجه به آن که بیماران در این دوران درجات مختلف ناتوانی را تجربه می کنند، مطالعه حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی و عملکرد در بیماران تحت عمل جراحی دیسک کمر انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی-مداخله ای بود که در سال 1401 انجام شد. 120 نفر از بیماران تحت عمل جراحی دیسک کمر به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. بیماران قبل از عمل، 3، 6 و 12 ماه پس از عمل توسط پرسشنامه فرم کوتاه 12سوالی جهت سنجش کیفیت زندگی، پرسشنامه ناتوانی عملکردی اسوستری برای سنجش شدت ناتوانی، پرسشنامه کیفیت زندگی اروپایی جهت سنجش کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و پرسشنامه پریشانی روانشناختی جهت سنجش افسردگی، اضطراب و استرس بررسی شدند. داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 22 و سطح معناداری کمتر از 0/05 مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  کیفیت زندگی در بعد جسمی پس از 12 ماه بهبود نشان داد (0/05>P). شاخص ناتوانی عملکردی اسوستری از حد شدید به سمت ناتوانی متوسط بهبودیافته و ناتوانی قبل از عمل نسبت به 12 ماه پس از عمل بهبودیافته بود (0/05>P). شاخص کیفیت زندگی اروپایی پس از گذشت 12 ماه بهبودیافته و نسبت به قبل از عمل تفاوت معنادار داشت (0/05>P). استرس قبل و 12 ماه پس از عمل تفاوت معنادار داشت (0/05>P). در نهایت نتایج حاکی از آن بود که بین شاخص ناتوانی عملکردی اسوستری با شاخص توده بدنی (0/002=P) و سن (0/01=P)، افسردگی با جنسیت (0/003=P) ارتباط معنادار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که کیفیت زندگی، توانایی عملکردی و استرس در بیماران تحت عمل جراحی دیسک کمر، پس از 12ماه بهبودیافته است.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، ناتوانی، افسردگی، اضطراب، استرس، جراحی دیسک کمر
 • احمد خنچه، روح الله زابلی، محمد نیک پور اقدم، محمدجواد بهزادنیا* صفحات 2006-2015
  زمینه و هدف

  تغییرات ماهوی اپیدمی کووید-19 در سراسر جهان و همه گیری آن، بارها مدیریت و پروتکل های تشخیصی و حتی درمانی را دستخوش تغییر نمود. منظور از تغییر مفهوم تریاژ در واقع تعدیل روند تریاژ عادی بیمارستانی به تریاژ خاکستری و دو لایه است. در این مطالعه به ارزیابی میدانی نقاط قوت و ضعف مدیریت و تریاژ بیماران کووید-19 و طراحی الگوی تریاژ بیولوژیک در یک بیمارستان منتخب نظامی پرداخته شده است.

  روش ها

  این تحقیق به لحاظ هدف از نوع توصیفی و به لحاظ روش، یک مطالعه کیفی است که با روش دلفی انجام شد. جامعه مورد مطالعه، متخصصین و نخبگان مرتبط با درمان کووید-19، شامل متخصصین طب اورژانس، عفونی، داخلی، ریه و بیهوشی و نیز کارشناسان و مدیران ارشد بیمارستانی در کمیته علمی کرونای دانشگاه بودند. نمونه گیری به روش هدفمند و با روش در دسترس انجام شد. با استفاده از بحث گروهی متمرکز، پانل های تخصصی و مصاحبه های کیفی نظرات افراد اخذ گردید. تحلیل نتایج دلفی در سه مرحله با آنالیز محتوی برای شناسایی موضوعات اصلی و استفاده از شاخص های توافق جمعی انجام گردید.

  یافته ها

  با برگزاری پانل خبرگان نتایح یافته های پژوهش در پانل های کیفی، نتایج در قالب سه مقوله ارایه شد. ابتدا نقاط ضعف و قوت پروتکل های موجود و ابلاغی وزارت بهداشت شناسایی شد. سپس راهکار های اجرایی برای بهبود و ارتقای پروتکل ترپاژ در بیمارستان توسط متخصصین در کمیته علمی کرونا ارایه و در نهایت الگوریتم اجرایی مورد توافق اکثریت خبرگان ارایه شد. جداسازی حداکثری بیماران از ابتدای ورود به واحد تریاژ خاکستری، استفاده از حداکثر ظرفیت اورژانس در پاندمی و بهره گیری از شیوه های هوم کر در جهت تسریع روند ترخیص بیماران بهبودیافته از مهمترین ویژگی های الگوریتم پیشنهادی است.

  نتیجه گیری

  آموزش مناسب و تداوم این آموزش ها بر اساس آخرین یافته ها، جداسازی کامل محوطه تریاژ تا بستری بیماران کووید-19، استفاده از سازه های مقاوم، توسعه تخت های پشتیبان در اورژانس و انجام مانور های آمادگی در پاندمی های بیولوژیک بر اساس یک الگوریتم منسجم حایز اهمیت ویژه ای است.

  کلیدواژگان: اورژانس، حوادث بیولوژیک، کووید-19، تریاژ
 • لیلا فصیحی*، معرفت سیاه کوهیان، بهمن ابراهیمی ترکمانی صفحات 2016-2023
  زمینه و هدف
  بیماری عروق کرونر شایع ترین شکل بیماری قلبی عروقی است و اغلب باعث انفارکتوس میوکارد می شود. سالانه میلیاردها دلار خسارت مالی و میلیون ها مرگ در سراسر جهان به بار می آورد. روش استاندارد برای تشخیص بیماری های قلبی عروقی آنژیوگرافی است که تهاجمی و خطرناک است. سیستم یادگیری ماشین به طور گسترده ای به عنوان یک رویکرد سریع، مقرون به صرفه و غیر تهاجمی برای تشخیص بیماری های قلبی عروقی استفاده شده است. بنابراین، هدف از این تحقیق استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای پیش بینی بیماری عروق کرونر قلب در زنان میانسال فعال بود.
  روش ها
  در این مطالعه، از سوابق پزشکی 372 زن میانسال مبتلا به بیماری عروق کرونر که در دو بیمارستان منتخب طی سال های 1400-1395 بستری شده بودند استفاده شد. از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان برای تشخیص بیماری عروق کرونر استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار MATLAB در سطح معنی داری 0/05 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که با استفاده از سوابق پزشکی حاوی 14 ویژگی مشترک، مربوط به اطلاعات آنتروپومتری، تست های تشخیصی، نتیجه آنژیوگرافی و فعالیت بدنی، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان می تواند با دقت 70 درصد و صحت 76 درصد بیماری عروق کرونر را پیش بینی کند.
  نتیجه گیری
  استفاده از رویکرد یادگیری ماشین توانایی پیش بینی حضور بیماری عروق کرونر را با دقت و حساسیت بالا فراهم می‎کند. بنابراین به پزشکان اجازه می‎دهد تا درمان پیشگیرانه به موقع را در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر انجام دهند.
  کلیدواژگان: عروق کرونر، الگوریتم، ماشین بردار پشتیبان، میانسال
 • شمس الدین رضایی* صفحات 2024-2034
  زمینه و هدف
  امروزه تاثیرات مثبت فعالیت های ورزشی به عنوان یک روش غیر دارویی بر همگان روشن است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی هشت هفته تمرینات ورزشی در آب بر تعارضات زناشویی و خودتنظیمی هیجانی جانبازان غیرفعال شهر ایلام انجام شد.
  روش ها
  روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه جانبازان شهر ایلام می باشد که از این تعداد 28 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه در دو گروه آزمایش (14 نفر) و کنترل (14 نفر) به عنوان نمونه انتخاب شد. جلسه های تمرین در آب به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هر جلسه 70 دقیقه، با گروه آزمایش برگزار شد. در این مدت، گروه کنترل در هیچگونه برنامه تمرینی خاصی شرکت نکردند. جهت گردآوری داده ها از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید؛ بدین ترتیب که به منظور جمع آوری پیشینه و مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی ثنایی ذاکر و براتی (1387) و خودتنظیمی هیجانی هافمن و کاشدان (2010) استفاده شد که روایی و پایایی آن ها نیز مورد تایید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره به کمک نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه آزمایش و کنترل (در سطح اطمینان 95 درصد) بعد از تمرینات ورزشی در آب در متغیر خودتنظیمی هیجانی تفاوت معناداری وجود دارد (0/004≥P)، اما در متغیر تعارضات زناشویی تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/141≥P). بنابراین تمرینات ورزشی در آب بر خودتنظیمی هیجانی گروه آزمایش تاثیر معناداری دارد، اما بر تعارضات زناشویی تاثیر معناداری ندارد.
  نتیجه گیری
  تمرینات ورزشی در آب باعث بهبود خودتنظیمی هیجانی جانبازان می شود؛ لذا بنیاد شهید و امور ایثارگران می تواند از این روش مداخله به منظور ارتقای خودتنظیمی هیجانی جانبازان استفاده نماید.
  کلیدواژگان: تعارضات زناشویی، جانباز، خودتنظیمی هیجانی، فعالیت های ورزشی
 • فرانک رحیمی*، علی حسن شعبان خمسه، محمدکریم بهادری صفحات 2035-2045
  زمینه و هدف

  در سال های اخیر بیماری کووید-19 مشکلات زیادی در حوزه سلامت ایجاد کرده است و ابتلا به این بیماری منجر به بستری، مرگ و ناتوانی عده زیادی از افراد شد. یکی از راه های کنترل این بیماری در ایران اجرای طرح شهید سلیمانی با هدف کاهش میزان بستری، مرگ و ناتوانی، حمایت از گروه های در معرض خطر است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر طرح شهید سلیمانی در کنترل بیماری کرونا انجام گرفت.

  روش ها

  مطالعه حاضر یک پژوهش کمی است. با توجه به هدف پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی و از لحاظ طرح پژوهش در زمره پژوهش های مقطعی است که در بین سال های 1399 تا 1401 انجام گرفت. جامعه این مطالعه شامل کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی بخش کرونا در 5 قسمت شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکزی کشور بود که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای از بین آن ها 360 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد است که روایی و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ برابر 0/88 تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-24 و AMOS-20 انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج ضریب استاندارد و آماره t و نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد ارایه خدمات مراقبت های بهداشتی اولیه بر کنترل کرونا در ایران تاثیر مستقیم داشت.

  نتیجه گیری

  طرح شهید سلیمانی با مشارکت های مردمی و هماهنگی بین بخشی در حیطه های مراقبتی، حمایتی و نظارتی با انجام اقداماتی چون انجام واکسیناسیون، شناسایی زود هنگام بیماران، منجر به کاهش بستری، مرگ و میر و به طور کلی مدیریت و کنترل کووید-19 گردید.

  کلیدواژگان: مراقبت های بهداشتی اولیه، کرونا ویروس، طرح شهید سلیمانی
 • علی دشتی خویدکی، عباس قنبری نیاکی*، خدیجه نصیری، محمدحسن دشتی خویدکی، نادر حامدچمن صفحات 2046-2055
  زمینه و هدف

  فقدان ریزمغذی ها، از جمله آهن و روی از نگرانی های جامع امروزی محسوب می شوند که می تواند بر عملکرد ورزشی اثر منفی بگذارد. از این رو هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی اثر تمرین هوازی به همراه مکمل یاری با روغن تخم کدو و عصاره نخود سفید بر بیان ژن MT-1 ،MT-2 و cGPDH در بافت کبد رت های صحرایی نر بود.

  روش ها

  در این پژوهش تجربی، تعداد 36 سر رت صحرایی نر با نژاد ویستار در دامنه وزنی 130 تا 150 گرم، به صورت تصادفی به شش گروه کنترل سالین، تمرین سالین، کنترل روغن تخم کدو، تمرین+روغن تخم کدو، کنترل نخود و تمرین+نخود تقسیم شدند. گروه های تمرینی با شدت 25 متر بر دقیقه، 5 روز در هفته و به مدت 6 هفته شرکت کردند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین بافت کبد رت ها استخراج و در دمای 80- درجه سانتی گراد نگهداری شد و میزان تغییرات بیان ژن MT-1 ،MT-2 و cGPDH با استفاده از روش Real time PCR و سطوح روی و آهن کبدی توسط تکنیک ICP-EOS تعیین گردید. تحلیل آماری داده ها با نرم افزار SPSS و از آزمون واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

  یافته ها

  مصرف 6 هفته روغن تخم کدو به همراه تمرینات هوازی موجب افزایش مقادیر بیان ژن MT-2 و سطوح روی و آهن کبدی نسبت به گروه کنترل گردید (0/05≥P). همچنین سطوح کبدی روی و آهن در گروه تمرین+روغن تخم کدو نسبت به گروه تمرین+نخود افزایش معنادار داشته است (0/05≥P). از طرفی، تفاوتی در میزان بیان ژن GPDH بافت کبدی در بین گروه ها مشاهده نشد (0/05≥P).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که مصرف مکمل حاوی روی باعث افزایش مقادیر روی و متعاقب آن افزایش انتقال دهنده های روی می شود. با این حال مکمل کدو اثربخشی بیشتری در بیان ژن MT1 و MT2 نسبت به مکمل نخود را نشان داد.

  کلیدواژگان: متالوتیونین، تمرین، روغن تخم کدو، عصاره نخود، cGPDH
|
 • Mostafa Akbariqomi, Hassan Abolghasemi, Shaban Mehrvarz * Pages 1983-1985
 • Saeed Zandiyeh * Pages 1986-1995

  2-chlorobenzylidene malononitrile (tear gas) is one of the most widely used equipment for crowd control. The aim of the current study was to conduct a systematic review of the potential health effects of tear gas exposure. Thirty-five studies (25 case reports, seven descriptive studies, and three analytical studies) were presented in this review article. In twenty-five reported cases, 90 cases of exposure to tear gas and their clinical effects are presented. Their average age was 25.7 years and 62% were male. Among the clinical effects, 61% of skin issues, 40% of respiratory issues, and 57% of eye issues can be mentioned. Also, the long-term health effects of these people were related to indoor exposure. Descriptive and analytical studies have shown injury rates between 30 and 60 percent. Apart from transient clinical effects, tear gas can permanently and seriously affect human health. Predisposing factors for more severe injury included environmental conditions, prolonged exposure time, and higher amounts of the chemical agent in confined spaces. According to the results, there are dangerous symptoms and consequences for the health of people such as police officers due to the long-term use of tear gas, which can lead to many incurable and fatal diseases in the future.

  Keywords: Healthcare, Lethal Weapons, Crowd Control, Tear Gas
 • Mehdi Mahmoodkhani, Zeinab Moradi, Yaser Esmaeillou, Mehdi Teimouri *, Donya Sheibani Tehrani Pages 1996-2005
  Background and Aim
  Low Back pain is one of the most common diseases that face adults with various physical, psychological, economic, and social problems. Due to the fact that patients experience various degrees of disability during this period, the present study was conducted to determine the quality of life and functional outcome in patients with lumbar disc herniation.
  Methods
  This study was a descriptive-interventional study that was performed in 2022. One hundred twenty patients undergoing lumbar disc surgery were included in the study by census method. Patients were investigated before and, 3, 6, and 12 months after the operation using a 12-question short-form questionnaire to measure the quality of life, the Oswestry Functional Disability Questionnaire to measure the severity of the disability, the European Quality of Life Questionnaire to measure the health-related quality of life, and the DASS Questionnaire to measure depression, anxiety, and stress. The data were analyzed using SPSS software (version 22) and the significance level was less than 0.05.
  Results
  The quality of life in the physical dimension improved after 12 months (P<0.05). Oswestry disability index improved from severe to moderate disability and preoperative disability improved compared to 12 months after surgery (P<0.05). The EQ-5D index improved after 12 months and significantly differed from before surgery (P<0.05). There was a significant difference between stress before and 12 months after surgery (P<0.05). The results indicated that there was a significant relationship between Oswestry functional disability index and body mass index (P=0.002) and age (P=0.01), and depression with gender (P=0.003).
  Conclusion
  The results showed that the quality of life, functional ability, and stress in patients undergoing lumbar disc surgery improved after 12 months.
  Keywords: Quality of life, Disability, depression, anxiety, Stress, Lumbar Disc Surgery
 • Ahmad Khonche, Ruhollah Zaboli, Mohammad Nikpour Aghdam, MohammadJavad Behzadnia * Pages 2006-2015
  Background and Aim

  The substantial changes in the COVID-19 epidemic around the world and its impact have repeatedly changed the management, diagnostic, and even treatment protocols. The meaning of changing the concept of triage is adjusting the process of ordinary hospital triage to a gray and two-layer triage. In this study, the field evaluation of the strengths and weaknesses of the management and triage of COVID-19 patients and the design of a biological triage model in a selected military hospital has been conducted.

  Methods

  This research was a descriptive study in terms of its purpose and method; it is a qualitative study. The Delphi method was used. The studied community, specialists, and elites related to the treatment of COVID-19 included emergency, infectious, internal medicine, lung, and anesthesia specialists, as well as experts and senior hospital managers in the scientific committee of the university. Sampling was done using a targeted and available method. Focused group discussions, expert panels, and qualitative interviews people used to obtain were optional. Delphi results were analyzed in three rounds with content analysis to identify the main topics and use collective agreement indicators.

  Results

  By holding a panel of experts, the results of research findings in qualitative panels were presented in three categories. First, the weaknesses and strengths of the existing and notified protocols of the Ministry of Health were identified. Then, the experts in the scientific committee of Corona presented the implementation solutions to improve and enhance the treatment protocol in the hospital. Finally, the implementation algorithm agreed upon by most experts was presented. The maximum isolation of patients from the beginning of entering the gray triage unit, the use of the maximum emergency capacity in a pandemic, and the use of home care methods to accelerate the discharge process of recovered patients were among the most important features of the proposed algorithm.

  Conclusion

  Proper and continued training based on the latest findings, complete isolation of the triage area until hospitalization of COVID-19 patients, use of resistant structures, development of support beds in the emergency room, and conducting preparation maneuvers in biological pandemics based on an algorithm are of particular importance.

  Keywords: Emergency, Biological Accidents, Covid-19, Triage
 • Leila Fasihi *, Marefat Siahkohian, Bahman Ebrahimi-Torkamani Pages 2016-2023
  Background and Aim
  Coronary artery disease is the most common form of cardiovascular disease, and it frequently causes myocardial infarction. It causes billions of dollars in property damage and millions of deaths worldwide every year. The standard method for diagnosing cardiovascular disease is angiography, which is invasive and dangerous. A machine learning system has been widely used as a fast, cost-effective, and non-invasive approach to the diagnosis of cardiovascular disease. Therefore, the purpose of this research was to use a support vector machine algorithm to predict coronary heart disease in active middle-aged women.
  Methods
  In this study, the medical records of 372 middle-aged women with coronary artery disease who were hospitalized in two selected hospitals during 2015-2016 were used. A support vector machine algorithm was used to diagnose coronary artery disease. MATLAB software was used for data analysis at a significance level of 0.05.
  Results
  The results showed that by using medical records containing 14 common features, related to anthropometric information, diagnostic tests, angiography results, and physical activity, the support vector machine algorithm can detect vascular diseases with 70% accuracy and 76% precision.
  Conclusion
  The use of a machine learning approach provides the ability to predict the presence of coronary artery disease with high accuracy and sensitivity. Therefore, it allows doctors to provide timely preventive treatment in patients with coronary artery disease.
  Keywords: Coronary Artery, Support Vector Machine, Algorithm, Middle-aged
 • Shamseddin Rezaei * Pages 2024-2034
  Background and Aim
  Nowadays, it is clear to everyone the positive effects of sports activities as a non-pharmacological method. Therefore, this study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of eight weeks of exercise training in water on marital conflicts and emotional self-regulation of inactive veterans in Ilam city.
  Methods
  The method of this research is a quasi-experimental type of pre-test-post-test design with a control group. The statistical population of the research is all the veterans of Ilam city, of which 28 people were selected as a sample using available and voluntary sampling in two experimental (14 people) and control (14 people) groups. Sports exercises in water were held with the experimental group for 8 weeks, 3 sessions per week and 70 minutes each session. During this period, the control group did not participate in any specific exercise program. Two library and field methods were used to collect data; in this way, in order to collect the background and theoretical foundations of the research, the library method was used, and to collect data, two standard questionnaires of marital conflicts by Sanaei Zaker and Barati (2008) and emotional self-regulation by Hoffman and Kashdan (2010) were used. Validity and reliability were also confirmed. In order to analyze the data, Univariate covariance and Multivariate covariance statistical tests were used with the help of SPSS version 24 software.
  Results
  The results of the research showed that there is a significant difference between the two experimental and control groups (at a 95% confidence level) after exercise training in water in the variable of emotional self-regulation, but no significant difference was observed in the variable of marital conflicts. Therefore, exercise training in water has a significant effect on the emotional self-regulation of the experimental group, but it does not have a significant effect on marital conflicts.
  Conclusion
  Exercise training in water improves the emotional self-regulation of veterans; therefore, Martyr Foundation and Veterans Affairs of Ilam can use this method of intervention in order to improve the emotional self-regulation of veterans.
  Keywords: Marital Conflict, Veteran, Emotional Self-Regulation, Exercise Training
 • Faranak Rahimi *, Ali Hassan Shaban Khamseh, Mohammadkarim Bahadori Pages 2035-2045
  Background and Aim

  In recent years, the coronavirus disease has caused many problems in the field of health, and contracting this disease led to the hospitalization, death, and disability of many people. One of the ways to control this disease in Iran is the implementation of Shahid Soleimani's plan with the aim of reducing the hospitalization rate, death, and disability, supporting groups at risk. This research was conducted with the aim of investigating the effect of Shahid Soleimani's plan in controlling the coronavirus disease.

  Methods

  The present study is a quantitative research. According to the purpose of the research, it is in the category of applied research, and in terms of the research design, it is one of the cross-sectional studies that was carried out between 2020 and 2022. The population of this study included healthcare workers in the Corona sector in 5 parts of the North, South, East, West, and Central of the country, and 360 people were selected from among them using cluster sampling. The research tool is a standard questionnaire whose validity and reliability were determined based on Cronbach's alpha of 0.88. Data analysis was done using SPSS-24 and AMOS-20 software.

  Results

  The results of standard coefficient and t statistic (R2=0.34, t=5.28) and the results of structural equation modeling (P<0.001, β≤0.3) showed that the provision of primary health care services on the control of Corona in Iran had a direct impact.

  Conclusion

  Shahid Soleimani's plan, with public participation and inter-sectoral coordination in the care, support, and monitoring areas, by carrying out measures such as vaccination, and early identification of patients, led to a reduction in hospitalization, mortality and in general the management and control of COVID-19.

  Keywords: Primary Health Care, coronavirus, Shahid Soleimani's Plan
 • Ali Dashti Khoidak, Abbass Ghanbari-Niaki *, Khadijeh Nasiri, MohamedHassan Dashti Khvidak, Nader Hamedchaman Pages 2046-2055
  Background and Aim

  The lack of micronutrients, including iron and zinc, are one of the major concerns of today that can negatively affect sports performance. Therefore, the purpose of this research is to investigate the effect of aerobic exercise and supplementation with pumpkin seed oil and white pea extract on the gene expression levels of MT-1, MT-2, and cGPDH in the liver tissue of male rats.

  Methods

  In this experimental research, 36 male Wistar rats with a weight range of 130 to 150 g were randomly divided into six groups: saline control, saline training, pumpkin seed oil control, training + pumpkin seed oil, Control pea, and training + pea. The training groups participated in the aerobic training with an intensity of 25 m/min, 5 days a week, for total time of 6 weeks. Twenty-four hours after the last training session, the liver tissue of rats was extracted and kept at -80 °C for the subsequent measurement changes of MT-1, MT-2, and cGPDH genes gene expression levels through real-time PCR method as well as zinc and Iron levels through ICP-EOS technique in the liver tissue. Statistical analysis of data was done with SPSS software and one-way analysis of variance and Tukey's post hoc test.

  Results

  Six weeks of training + pumpkin seed oil supplementation significantly increased gene expression of MT-1, MT-2, as well as zinc and iron levels in liver tissue in comparison to the control group (P≤0.05). Also, the amount of liver zinc and iron in the training group + pumpkin oil was significantly higher compared to the training group + pea group (P≤0.05). On the other hand, there was no difference in the expression level of the GPDH gene in liver tissue among the groups (P≤0.05).

  Conclusion

  The results of the present study showed that the use of supplements containing zinc increases the amount of zinc and subsequently increases zinc transporters. However, pumpkin supplement is more effective in MT1, and MT2 gene expression compared to chickpea supplement.

  Keywords: Metallothionein, Exercise, Pumpkin Seed Oil, Pea Extract, cGPDH