فهرست مطالب

سالمند - پیاپی 71 (پاییز 1402)

فصلنامه سالمند
پیاپی 71 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهدی قادریان*، غلامعلی قاسمی، شهرام لنجان نژادیان، ابراهیم صادقی دمنه صفحات 304-325
  اهداف

  توانایی گذر ایمن از پله عامل مهمی در استقلال و کیفیت زندگی سالمندان است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر تمرینات ترکیبی بر عملکرد گذر از پله در سالمندان مرد از طریق بررسی پارامترهای مرکز فشار، تعادل، سرعت و میزان خودکارآمدی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 30 مرد سالمند حداقل 60 ساله ساکن اصفهان در سال 1400، دارای استقلال عملکردی، سلامت ذهنی، توانایی انجام فعالیت های روزمره بدون استفاده از وسیله کمکی و بدون سابقه سقوط انتخاب شدند و به طور تصادفی و مساوی در 2 گروه آزمایش و کنترل تخصیص یافتند. طرح مطالعه در کمیته تخصصی اخلاق در پژوهش تایید شد و همه شرکت کنندگان فرم رضایت آگاهانه امضا کردند و حقوق آن ها در طول مطالعه محفوظ بود. تمرینات ترکیبی بر بهبود توانایی های ضروری برای گذر از پله شامل دامنه حرکتی، قدرت، توانی و تعادل متمرکز بود. گروه آزمایش تمرینات را به مدت 12 هفته انجام داد. پارامترهای مرکز فشار با استفاده از صفحه نیرو، زمان بالا رفتن و پایین آمدن از پله توسط سیستم تحلیل حرکت، عملکرد گذر از پله با آزمون زمان بالا و پایین رفتن از پله و میزان خودکارآمدی با مقیاس خودکارآمدی گذر از پله ارزیابی شد. اطلاعات با آزمون تحلیل واریانس ترکیبی در نرم افزار SPSS نسخه 24 تجزیه وتحلیل شد (0/05≥P).

  یافته ها

  تمرینات ترکیبی در کاهش پارامترهای مرکز فشار هنگام بالا رفتن و پایین آمدن از پله موثر بود (0/048≥P). زمان مرحله استقرار و زمان بالا رفتن و زمان پایین آمدن از پله پس از اجرای تمرینات کاهش یافت (0/034≥P). نتایج آزمون های زمان بالا و پایین رفتن از پله (0/002≥P) و خودکارآمدی گذر از پله (0/048≥P) بهبود عملکرد در گروه آزمایش نسبت به کنترل را نشان داد.

  نتیجه گیری

  نتایج، تاثیرگذاری تمرینات ترکیبی در بهبود عملکرد گذر از پله در سالمندان را نشان داد. باتوجه به گستردگی موقعیت های گذر از پله در فعالیت های روزمره و پیچیدگی و خطر بالقوه آن برای سالمندان، به کارگیری ترکیبی از تمرینات کششی، مقاومتی، توانی و تعادلی برای بهبود عملگرد گذر از پله در سالمندان توصیه می شود.

  کلیدواژگان: تمرینات ورزشی، تعادل پاسچرال، گذر از پله، سالمند، سقوط
 • راضیه بخشنده، بهنام شریعتی، مهدی نصراصفهانی، سید کاظم ملکوتی، لیلا کمال زاده، وحید راشدی* صفحات 326-347
  اهداف

  توانایی مدیریت مسایل مالی یک ساختار چندبعدی است که طیف وسیعی از فعالیت های قضاوتی، ادراکی و عمل گرایانه از پایه ترین توانایی ها تا پیچیده ترین آن ها را دربر می گیرد. کاهش توانمندی های شناختی و از دست دادن توانایی های مدیریت مسایل مالی در جمعیت سالمندان باعث به وجود آمدن مشکلاتی در افراد، خانواده هایشان و جامعه می شود. مطالعه حاضر با هدف طراحی و توسعه ابزار سنجش ظرفیت مالی در سالمندان ایرانی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه برای طراحی ابزار از استراتژی والتز (شامل4 مرحله) استفاده کرده است که بدین شرح است:تعیین اهداف ابزار: شناسایی ابزارهای موجود برای سنجش توانایی امور مالی، انتخاب مدل مفهومی؛ تدوین یک طرح اولیه؛ سازه مقیاس: شامل به کارگیری فرایندها، مجموعه گویه ها و قوانین نمره گذاری ابزار می شود. جهت بررسی و تعیین روایی گزاره ها در این مطالعه مقدماتی از روش روایی صوری و روایی محتوا استفاده شد. 

  یافته ها

  جهت سنجش توانایی امور مالی، 11 ابزار همراه با یک ابزار بر پایه وب شناسایی شد. پرسش نامه شامل 9 حیطه اصلی و 27 حیطه فرعی و دربر گیرنده 65 گویه طبق نظر پنل خبرگان طراحی شد. پرسش نامه از طریق یک مصاحبه نیمه ساختاریافته به وسیله یک فرد متخصص تکمیل شد. ارزیابی ظرفیت مالی سالمند در هر حیطه برحسب قضاوت بالینگر به گزاره های (دارد-ندارد-غیر قابل ارزیابی) صورت گرفت. با تدوین دستورالعمل راهنمای ارزیاب، نحوه نمره گذاری گویه ها، پاسخ های قابل پذیرش و یا غیر قابل پذیرش و نیز غیر قابل ارزیابی شرح داده شد. در این مطالعه نسبت روایی محتوا کل 0/57 و شاخص روایی محتوا کل 0/83 محاسبه شد.

  نتیجه گیری

  این ابزار با رویکرد ارزیابی گسترده تر و باتوجه به نیمه ساختاریافته بودن آن به قضاوت همگون تر بالینگران کمک می کند تا افراد سالمندی را که دیگر قادر به مدیریت امور مالی خود در چارچوب منحصر به فرد خود نیستند، با دقت بیشتری شناسایی کند. همچنین باعث سطح بندی و طیف بندی کردن صلاحیت مالی فرد سالمند می شود.

  کلیدواژگان: ظرفیت مالی، ابزار، اندازه گیری، سالمند
 • صالحه عباسیان، حبیب شارعی نیا، نجمه ولیزاده زارع، لیلا صادق مقدم* صفحات 348-361
  اهداف

  یکی از موضوعات مورد تاکید برای سالمندان ارایه خدمات مراقبت سلامت است که در قالب بیمارستان های دوستدار سالمند تبیین شده است. حرکت به سمت بیمارستان های دوستدار سالمند یکی از موضوعات کلیدی در سیاست های بین المللی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی انطباق معیارهای بیمارستان های دوستدار سالمند در بیمارستان های آموزشی استان خراسان رضوی طراحی شده است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر به روش مقطعی 6 ماه دوم سال 1401 با مشارکت بیمارستان های آموزشی استان خراسان رضوی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها «چک لیست بیمارستان های دوستدار سالمند» بود. روش نمونه گیری سرشماری از 16 بیمارستان آموزشی استان خراسان رضوی بود. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 22 و از آمارهای توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار و تعداد و درصد استفاده شد. 

  یافته ها

  ازنظر معیارهای بیمارستان دوستدار سالمند در حیطه محیط فیزیکی بیش از40 درصد از بیمارستان ها ازنظر واقع شدن در نزدیکی مترو و ایستگاه اتوبوس، نورپردازی، دسترسی به آسانسور، در ها و راهروهای پهن، وجود رمپ، تابلوهای راهنما وضعیت مناسبی داشتند، در حیطه آموزش کارکنان، بیش از 82 درصد از بیمارستان‎ها دستورالعملی درزمینه غربالگری و ارایه مشاوره به بیماران سالمند نداشتند و بیمارستان ها فاقد پرسنل آموزش دیده و متخصص درزمینه مسایل و مشکلات عمده دوران سالمندی بودند. در حیطه سیستم های مدیریت مراقبت های بهداشتی بیش از90 درصد از بیمارستان ها وضعیت مطلوب مطابق معیارهای بیمارستان دوستدار سالمند نداشتند.

  نتیجه گیری

  باتوجه به نتایج پژوهش، بیمارستان های آموزشی درمانی استان خراسان رضوی در ارتباط با معیارهای بیمارستان دوستدار سالمند در وضعیت نسبتا نامطلوبی قرار دارند. بنابراین برای ارایه مراقبت مناسب به سالمندان ضروری است که مولفه های بیمارستان دوستدار سالمند به خصوص در حیطه های آموزش پرسنل و برنامه های ویژه مراقبت های دوران سالمندی مورد توجه جدی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سالمند، بیمارستان دوستدار سالمند، بیمارستان های آموزشی
 • فردین فرمانی*، حسین پورشهریار، وحید نجاتی، امید شکری صفحات 362-377
  اهداف

  کیفیت زندگی و سرزندگی ذهنی ازجمله مسایل مهم در حیطه سالمندان است. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی توانمندسازی شناختی و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر کیفیت زندگی و سرزندگی ذهنی سالمندان مبتلا به نقص شناختی خفیف بود. 

  مواد و روش ها

  این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی بود و در آن از طرح پیش آزمون پس آزمون همراه با پیگیری 1 ماهه استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل همه سالمندان مبتلا به نقص شناختی خفیف ساکن شهر تهران بود. 40 نفر از سالمندان مراجعه کننده به بیمارستان پیامبران که براساس ملاک های بالینی تشخیص نقص شناختی خفیف داشتند، به صورت دردسترس انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای گروه آزمایش جلسات توانمندسازی شناختی همراه با تحریک فراجمجمه ای مغز به مدت 12 جلسه اجرا شد. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه کیفیت زندگی لیپاد و پرسش نامه سنجش سرزندگی ذهنی رایان و فردریک استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر دوراهه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد بین گروه های آزمایش و کنترل ازنظر کیفیت زندگی و سرزندگی ذهنی در پس آزمون تفاوت معنا داری وجود دارد و ترکیب توانمندسازی شناختی با تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر کیفیت زندگی و سلامت ذهنی سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف تاثیرگذار بود (0/05>P). همچنین براساس بررسی ها در مرحله پیگیری، تفاوت مشاهده شده در بین گروه ها، باگذشت زمان پایدار بود .

  نتیجه گیری

  ترکیب توانمندسازی شناختی با تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بهتر از کاربرد تکی هرکدام از این روش های مداخله می تواند کیفیت زندگی و سرزندگی ذهنی سالمندان مبتلا به نقص شناختی خفیف را تحت تاثیر قرار دهد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی شناختی، تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز، کیفیت زندگی، سالمندان، نقص شناختی خفیف
 • شیرین داوری فیض پور آذر، محمود مهرمحمدی*، ابراهیم طلایی، محسن ایمانی صفحات 378-395
  اهداف

  هدف پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی سالمندان ایرانی به عنوان پیش نیاز هرگونه مداخله آموزشی بود.

  مواد و روش ها

  پس از دریافت کد اخلاق و رضایت آگاهانه از مشارکت کنندگان از روش های کیفی مصاحبه و تحلیل محتوا جهت شناسایی و روش دلفی جهت اولویت بندی نیازها استفاده شد. برای این منظور سه گروه هدف جهت مصاحبه، تعیین شدند: 1. متخصصان حوزه های مرتبط با آموزش و سالمندان، 2. اطرافیان سالمندان و 3. سالمندان. نمونه گیری هدفمند ناهمگون تا رسیدن به تنوع حداکثری و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافتند و نمونه نهایی 45 نفر را شامل شد.

  یافته ها

  با تحلیل محتوای متن مصاحبه ها به روش استربرگ نهایتا 13 مضمون شناسایی شد که جهت اولویت بندی با استفاده از روش دلفی در اختیار مشارکت کنندگان قرار گرفت. اولویت بندی پس از 2 مرحله با توافق 96 درصد به پایان رسید و نیازها به ترتیب عبارت بودند از: 1. مهارت های ارتقای سلامت جسمانی، 2. مهارت مدیریت احساسات و هیجانات منفی، 3. خودشناسی، 4. احساس رضایت، 5. مهارت برقراری روابط بین فردی و مهارت های خودآموزی.

  نتیجه گیری

  با افزایش سن، سلامت جسمانی و توانایی مدیریت احساسات و هیجانات کاهش می یابد و با محدود شدن دایره اطرافیان به علت بازنشستگی یا فوت، سلامت اجتماعی نیز در معرض تهدید قرار می گیرد. شناخت صحیح سالمندی و کسب مهارت های خودآموزی از عناصر کلیدی جهت فایق آمدن بر چالش های این دوران است. در همین راستا مراکز آموزشی سالمندان قادرند در کنار دانش و مهارت های لازم جهت مدیریت سلامت جسم و روانی که در اختیار سالمندان قرار می دهند، زمینه برقراری تعاملات سالم اجتماعی سالم را نیز فراهم کنند.

  کلیدواژگان: سالمندان، آموزش، نیازهای آموزشی، نیازسنجی، روش دلفی​​​​​​​
 • محدثه صدری، زهرا طاهری خرامه*، علیرضا کوهپایی صفحات 396-409
  اهداف

  امروزه بیماری کووید 19 به صورت همه گیری جهانی مطرح بوده و واکسیناسیون در پیشگیری از این بیماری موثر است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین عوامل موثر بر دریافت واکسن با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده در سالمندان عضو کانون بازنشستگی شهر قم است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه همبستگی، 200 سالمند عضو کانون بازنشستگی شهر قم در سال 1400 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، معادلات ساختاری در محیط نرم افزار آماری اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان 5/8±62/8 بود و 80/1 درصد از ایشان را مردان تشکیل می دادند. 49/7 درصد دز بوستر واکسن را دریافت کرده بودند. رابطه مثبت معنادار بین قصد دریافت واکسن (0/05>P و 0/597=β) با رفتار واکسیناسیون وجود داشت. همچنین بین ترس از عوارض واکسن (0/05>Pو 0/162-=β) و نگرش (0/05>P و 0/356=β) و کنترل رفتاری (0/05>Pو 0/171=β) با قصد دریافت واکسن رابطه معنادار وجود داشت. شاخص های برازش مدل مطلوب بود و مدل درمجموع توانسته 34 درصد از تغییرات دریافت واکسن را پیش بینی کند.

  نتیجه گیری

  یافته ها نشان داد که نگرش، ترس از عوارض واکسن و کنترل رفتاری از عوامل موثر بر دریافت واکسن کووید 19 بودند. از نتایج مطالعه حاضر می توان در تدوین برنامه های آموزشی به منظور افزایش میزان دریافت واکسن در سالمندان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: واکسیناسیون، کووید 19، رفتار برنامه ریزی شده، سالمندان
 • مهدیه حیدریان، فرحناز محمدی شاهبلاغی*، شمعانه محمدی، نسیم صادقی، مهدی نوروزی، نازیلا وثوقی صفحات 410-423
  اهداف

  اختلالات خواب از رایج ترین مشکلات سالمندان به شمار می رود. تجسم هدایت شده جزء درمان های غیردارویی است که می تواند در درمان این مشکلات و ارتقای سطح سلامت سالمندان تاثیرگذار باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر کیفیت خواب و سلامت عمومی سالمندان مبتلا به مشکلات خواب است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع مداخله ای با گروه آزمایش و کنترل بود که در سالمندان مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان اردبیل در سال 1400 انجام شد. نمونه پژوهش شامل 70 نفر بود که به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد و دارای معیارهای ورود به مطالعه ازجمله سن بالای 60 بودند و به طور تصادفی پس از کسب رضایت آگاهانه در دو گروه آزمایش (35 نفر) و کنترل (35 نفر) قرار گرفتند. از پرسش نامه های کیفیت خواب پیتزبورگ و سلامت عمومی گلدبرگ قبل از مداخله و پس از پایان مداخله، جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. گروه کنترل مراقبت معمول و گروه آزماش فایل صوتی تجسم هدایت شده را دریافت کردند. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS  نسخه 22 استفاده شد.

  یافته ها

  تفاوت معناداری بین میانگین کیفیت خواب و سلامت عمومی در گروه آزمایش و کنترل قبل از اجرای مداخله مشاهده نشد (0/05<P)، درحالی که در 2 گروه پس از اجرای مداخله تفاوت آمار معناداری بین میانگین نمرات کیفیت خواب (0/001≥P) و سلامت عمومی (0/05≥P) (جزء حیطه علایم افسردگی و کنش اجتماعی) دیده شد. 

  نتیجه گیری

  تجسم هدایت شده در بهبود کیفیت خواب و سلامت عمومی سالمندان مبتلا به مشکلات خواب موثر است و می تواند به عنوان یک مداخله پرستاری و سلامت محور موثر غیر دارویی مورد استفاده قرار بگیرد.

  کلیدواژگان: کیفیت خواب، سلامت عمومی، سالمند، تجسم هدایت شده
 • احمد امانی، احمدعلی اکبری کامرانی*، رضا فدای وطن، بابک عشرتی، محمد رفیعی صفحات 424-437
  اهداف

  یکی از روش هایی که در آن با استفاده از داده های پراکنده درباره بیماری ها و عوامل خطر منتسب به آن ها، می توان شاخص هایی را محاسبه کرد که در انجام مداخله برای کنترل بیماری و عوامل خطر مناسب است، محاسبه بار بیماری ها است. بنابراین هدف این مطالعه محاسبه بار عوامل خطر منتسب به سرطان های شایع سالمندان در استان مرکزی در سال 1395 بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی گذشته نگر بود. گردآوری اطلاعات براساس معیارهای گروه های سنی و جنسی، میزان بروز و مرگ ناشی از سرطان، میزان مرگ ناشی از تمام علل مرگ، اطلاعات مربوط به بقا، میزان بهبودی مبتلایان به سرطان و وزن ناتوانی منتسب به سرطان براساس جدول استاندارد GBD، به ترتیب از منابع مختلف شامل درگاه مرکز آمار ایران، آخرین گزارش ثبت مرگ و آخرین گزارش ثبت سرطان مربوط به سال 1395 که در سال1400 توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر شده است& به دست آمد. به منظور بررسی و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اکسل و دیسمود 2 استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از فرمول های محاسبه بار بیماری ها (DALY=YLL+YLD) استفاده شد. به منظور بررسی روایی و پایایی داده ها از تکنیک جلوگیری از ثبت کدهای غیرممکن و کدهای بیهوده استفاده شد.

  یافته ها

  بیشترین بار سرطان پوست منتسب به مواجهه با نور خورشید (526/71)، بیشترین بار سرطان معده منتسب به مواجهه سابقه خانوادگی (79305/88)، بیشترین بار سرطان روده بزرگ منتسب به مواجهه عدم مصرف میوه (4063/18)، بیشترین بار منتسب سرطان پستان مربوط به عدم ازدواج (6488/58) و بیشترین بار سرطان پروستات منتسب به داشتن سابقه بیماری های قبلی (7244/08) است.

  نتیجه گیری

  نتایج بار منتسب به عوامل خطر مختلف برای هر سرطان نشان داد که وجود سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان، استعمال دخانیات، چاقی و عدم فعالیت فیزیکی در اکثر سرطان ها و بار منتسب به آن ها مشترک است.

  کلیدواژگان: سالمند، سرطان، بار بیماری، عوامل خطر
 • شهلا ایوبی ماهانی، مریم اقبالی بابادی*، زیبا فرج زادگان، ماهرخ کشوری صفحات 438-459
  اهداف

  برنامه ریزی برای سالمندی فعال با هدف مدیریت شرایط سالمندی، از اولویت های اجتناب ناپذیری است که نیازمند شناخت موانع و تسهیل کننده ها از دیدگاه ذی نفعان است. این مطالعه با هدف کشف عوامل بازدارنده و تسهیل کننده سالمندی فعال انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه کیفی با روش تحلیل محتوای مرسوم با مشارکت20 سالمند و 21صاحب نظر درزمینه سالمندی طی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته و 2 جلسه گروه متمرکز در سال1401 انجام شد. شرکت کنندگان به طور هدفمند براساس حداکثر تنوع و معیارهای ورود مطالعه انتخاب شدند.‎ تجزیه وتحلیل اطلاعات براساس رویکرد تحلیل محتوای مرسوم با الگوریتم لاندمن و گرانهایم انجام شد.‎ به منظور تعیین صحت داده ها از معیارهای مقبولیت، همسانی، تاییدپذیری و انتقال پذیری استفاده شد.

  یافته ها

  4طبقه اصلی برای عوامل بازدارنده سالمندی فعال شامل موانع فردی، موانع خانوادگی، موانع ساختاری در جامعه و موانع سیستم بهداشتی و4 طبقه اصلی برای تسهیل کننده های سالمندی فعال شامل ظرفیت وجودی سالمند، ظرفیت خانواده، ظرفیت جامعه و ظرفیت سیستم بهداشتی پدیدار شد.

  نتیجه گیری

  در این مطالعه مانع سیستم بهداشتی به عنوان یکی از موانع جهت توجه و پرداختن به آن برای برنامه ریزی های سالمندی فعال مطرح شد. نتایج این مطالعه، منبع ارزشمندی برای ذی نفعانی چون متخصصین حوزه سالمندی، محققین و مراکز مراقبت های بهداشتی برای شناسایی عوامل بازدارنده و تسهیل کننده های سالمندی فعال و کاربرد آن در برنامه ریزی و توسعه برنامه های مداخله ای ارتقای سالمندی فعال فراهم می کند.

  کلیدواژگان: سالمندی فعال، عوامل بازدارنده، عوامل تسهیل کننده، سالمندی، متخصصین حوزه سالمندی، مطالعه کیفی
 • الهام آزرمی، فرهاد آزادی*، زهرا مصلی نژاد، محسن واحدی صفحات 460-473
  اهداف

  اختلال تعادل یک عامل خطر مهم در افراد مسن هنگام راه رفتن است. زانودرد و کمردرد از شایع ترین اختلالات مربوط به افزایش سن می باشند که تعادل سالمندان را مختل می کنند. هدف این مطالعه بررسی رابطه کمردرد مزمن و زانو درد مزمن با تعادل پویا در سالمندان است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مقطعی تحلیلی79 نفر از سالمندان 65 سال و بالاتر ساکن سرای سالمندان شهر مشهد،  به شیوه سرشماری براساس معیارهای ورود و خروج مطالعه انتخاب شدند. علاوه بر اندازه گیری اطلاعات جمعیت شناختی، ارزیابی ترس از زمین خوردن با نسخه فارسی پرسش نامه ترس از زمین خوردن-فرم بین المللی و ارزیابی درد با مقیاس بصری سنجش درد انجام شد. برای ارزیابی تعادل پویا ، آزمون برخاستن و راه رفتن زمان دار از شرکت کنندگان گرفته شد. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد.

  یافته ها

  بین 3 گروه سالمندان (گروه کمردرد، گروه زانودرد و گروه کنترل) در مقادیر آزمون تعادلی تفاوت معنادار شد (P=0/05). با افزایش نمره پرسش نامه ترس از زمین خوردن، میانگین مقادیر آزمون تعادلی افزایش معناداری داشت (P=0/01). با افزایش سن، میانگین مقادیر آزمون تعادلی به صورت معناداری افزایش یافت (P=0/006).

  نتیجه گیری

  تعادل پویا در سالمندان با زانودرد مزمن نسبت به سالمندان با کمردرد مزمن ضعیف تر بود. بنابراین تمرکز بر پیشگیری و درمان آسیب های زانو در سنین پایین تر، نقش مهمی در پیشگیری از بر هم خوردن تعادل در سالمندان خواهد داشت.

  کلیدواژگان: کمردرد، زانودرد، تعادل پویا، سالمند
|
 • Mehdi Ghaderian*, Gholam Ali Ghasemi, Shahram Lenjannejadian, Ebrahim Sadeghi Demneh Pages 304-325
  Objectives

  The ability to safely walk up and down the stairs is an essential factor in older adults’ independence and quality of life. This study aims to investigate the effect of combined exercises on stair negotiation performance of older men. 

  Methods & Materials

  In this randomized controlled clinical trial, 30 older men with at least 60 years of age living in Isfahan, Iran, in 2021 were selected who had functional independence, mental health, the ability to perform daily activities without using an assistive device, and without a history of falling. They assigned randomly to two parallel groups of intervention and control groups. Participants in the intervention group completed 12 weeks of combined exercise. The center of pressure (COP) parameters were measured by a force plate, and the time of stair ascending and descending was recorded by the Qualisys motion analysis system. The stair negotiation performance was evaluated by the timed up and down stairs (TUDS) test and the stair self-efficacy (SSE) scale. Data were analyzed by mixed ANOVA in SPSS software, version 24. The significance level was set at 0.05.

  Results

  The combined exercise program was effective in reducing the COP parameters during stairs ascending and descending (P<0.05). Stance time and time of ascending and descending decreased after the exercise (P≤0.034). The results of TUDS test (P≤0.002) and SSE scale (P≤0.048) showed improved performance in the intervention group compared to the control group.

  Conclusion

  The combined exercise program, by focusing on the factors such range of motion, strength, power, and balance, is effective in improving the stair negotiation performance of older men. Due to the prevalence of stair use in daily activities and its potential risk for older adults, this combined exercise program is recommended for older men.

  Keywords: Exercise, Postural balance, Stair climbing, Older adults, Falling
 • Razieh Bakhshandeh, Behnam Shariati, Mehdi Nasr Esfahani, Seyed Kazem Malakouti, Leila Kamalzadeh, Vahid Rashedi* Pages 326-347
  Objectives

  The capacity to manage financial affairs is a multidimensional construct and includes a wide range of judgment, perceptual, and pragmatic activities, ranging from basic to higher abilities. The decline of cognitive function and the ability to manage financial affairs in the elderly can cause problems in them, their families, and society. The present study aims to design and develop a tool to measure the financial capacity of older adults in Iran.

  Methods & Materials

  This pilot study was conducted using Waltz’s four-step method Defining objectives, selecting a conceptual mod, blueprinting, and construction of measure (by application of procedures, item sets, and scoring rules). To check the validity of the tool, its face validity and content validity were evaluated.

  Results

  The initial draft included nine main areas, 27 sub-areas, and 65 items. The questionnaire was completed through a semi-structured interview by an expert. The items in each area were scored as “yes,” “no,” and “not applicable”. By developing instructions, acceptable, unacceptable, and non-applicable answers for each item were explained. The content validity ratio and content validity index for the overall scale were 0.57 and 0.83, respectively.

  Conclusion

  The designed tool can help clinicians in Iran to make more consistent judgments and more accurately identify older adults who are no longer able to manage their financial affairs.

  Keywords: Financial capacity, Older adults, Tool, Measurement
 • Salehe Abasian, Habib Shareinia, Najmeh Valizadeh Zare, Leila Sadeghmoghadam* Pages 348-361
  Objectives

  The provision of health care services for older adults in the form of age-friendly hospitals has been emphasized. The move towards age-friendly hospitals is one of the key issues in international politics. The present study aims to investigate the compliance of teaching hospitals of Khorasan Razavi Province of Iran with the criteria of age-friendly hospitals.

  Methods & Materials

  This is a cross-sectional study that was conducted in 2022 on 16 teaching hospitals in Khorasan Razavi Province. The data collection tool was the checklist of age-friendly hospitals. SPSS software, version 22 and descriptive statistics (Mean±SD, frequency, and percentage) were used for data analysis.

  Results

  Regarding the physical environment, more than 40% of hospitals were in good conditions in terms of being located near the subway and bus station, lighting, access to the elevator, wide doors and corridors, the presence of ramps, and signboards. Regarding staff training and information, more than 82% of the hospitals did not have guidelines for screening and providing counselling to older patients, and the hospitals lacked trained and specialized personnel in the field of major diseases and problems of old age. In the field of management systems, more than 90% of hospitals were not in a good condition.

  Conclusion

  The teaching hospitals in Khorasan Razavi Province are in a relatively unfavorable condition regarding the compliance with the criteria of age-friendly hospital. Therefore, it is necessary that the criteria of the age-friendly hospital, especially in the areas of staff training and special programs for geriatric care, be taken into account by these hospitals.

  Keywords: Older adults, Age-friendly hospital, Teaching hospitals
 • Fardin Farmani*, Hossein Pourshahriar, Vahid Nejati, Omid Shokri Pages 362-377
  Objectives

  Quality of life and subjective vitality are two important components for the elderly. This study aims to study the effect of cognitive rehabilitation and transcranial direct current stimulation (tDCS) on the quality of life and subjective vitality of older adults with mild cognitive impairment (MCI).

  Methods & Materials

  This is a quasi-experimental study with a pre-test/post-test/follow-up design. The study population consists of all older adults referred to the Rehabilitation Clinic of Payambaran Hospital in Tehran and diagnosed with MCI based on clinical criteria. Of these, 40 were selected using a convenience sampling method and randomly assigned to two groups of intervention and control. For the intervention group, cognitive rehabilitation plus tDCS was provided at 12 sessions. The LEIPAD quality of life questionnaire and subjective vitality scale of Ryan and Frederick were used to measure the variables. Two-way repeated measures analysis of variance was used to analyze the data in SPSS software, version 25.

  Results

  There was a significant difference between the two groups in the quality of life and subjective vitality after intervention (P<0.05), indicating that the combination of cognitive rehabilitation with tDCS affected the quality of life and subjective vitality of the elderly. In the follow-up phase, the effects were stable over time.

  Conclusion

  Combining cognitive rehabilitation with tDCS can have a significant impact on the quality of life and subjective vitality of the elderly with MCI.

  Keywords: Cognitive rehabilitation, tDCS, Quality of life, Elderly, Mild cognitive impairment
 • Shirin Davary Feizpour Azar, Mahmood Mehrmohammadi*, Ebrahim Talaie, Mohsen Imani Pages 378-395
  Objectives

  This study aims to identify and prioritize the educational needs of older adults in Iran as a prerequisite for developing any educational intervention for them.

  Methods & Materials

  In this study, the interviews and content analysis were used to identify the needs, and the Delphi method was used to prioritize them. Three target groups were experts in the fields of education and geriatrics, caregivers of older adults, and older adults. Purposive sampling was used for sampling. The final samples consisted of 45 people.

  Results

  The results of content analysis by Sterberg’s method, 13 themes were extracted which were sent to the participants for prioritization using the Delphi method. Finally, after two rounds, the participants agreed by 96% on the priority of the most needs, which were: 1) Health-promoting skills, 2) Management of negative emotions and feelings, 3) Self-knowledge, 4) Sense of satisfaction, 5) Interpersonal communication skills, and 6) Self-learning.

  Conclusion

  With age, physical health and negative emotions management skills decline and with the limitation of the circle of friends and relatives due to retirement or death, social health is also at risk. Proper knowledge about old age and acquiring self-learning skills are key elements to overcome the challenges of this period. The educational centers in Iran should provide education to older adults about health-promoting skills, how to manage negative emotions, knowledge about old age and self-learning skills, and communication skills.

  Keywords: Older adults, Education, Educational needs, Needs assessment, Delphi method
 • Mohadese Sadri, Zahra Taheri-Kharameh*, Alireza Koohpaei Pages 396-409
  Objectives

  Today, vaccination is effective in preventing COVID-19. This study aims to determine the factors affecting the acceptance of COVID-19 vaccines by older adults in Qom, Iran, based on the theory of planned behavior (TPB).

  Methods & Materials

  In this correlational study, 200 older people were selected from a retirement center in Qom using a random sampling method. Data collection tools included a demographic form and a TPB-based questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics and structural equation modeling in SmartPLS software.

  Results

  The mean age of the participants was 62.8±5.8 years; 80.1% were male, and 49.7% had received the booster dose of vaccines. There was a significant positive relationship between intention to receive the vaccine and vaccination behavior (β=0.597, P<0.05). Also, the fear of vaccine side effects (β=-0.162, P<0.05), attitude (β=0.356, P<0.05), and perceived behavioral control (β=0.171, P< 0.05) had a significant relationship with the intention to receive the vaccine. The fitness indexes of the model showed its good fit, and the TPB-based model could predict 34% of the changes in receiving COVID-19 vaccines. 

  Conclusion

  Attitude, fear of vaccine side effects, and behavioral control are the factors affecting the acceptance of COVID-19 vaccines by the elderly in Qom City. The results can be useful in developing educational programs to increase the rate of vaccination among older people.

  Keywords: Vaccination, COVID-19, Theory of planned behavior, Aging
 • Mahdieh Heidarian, Farahnaz Mohammadi Shahbalaghi*, Shamaneh Mohammadi, Nasim Sadeghi Mahalli, Mehdi Noroozi, Nazila Vosoghi Pages 410-423
  Objectives

  Sleep disorders are among the most common problems in the elderly. Guided imagery is a non-pharmacological treatment that can be effective in treating these problems and improving the health of the elderly. This study aims to determine the effect of guided imagery therapy on sleep quality and general health of older adults suffering from sleep disorders.

  Methods & Materials

  This is an interventional study on 70 older adults aged >60 years referred to a health center in Ardabil, Iran in 2021. They were selected using a convenience sampling method and were randomly allocated to the intervention (n=35) and control (n=35) groups after obtaining informed consent. The Pittsburgh sleep quality index (PSQI) and Goldberg’s general health questionnaire (GHQ) were used before and after the intervention for data collection. The control group received the routine care, while the intervention group received the guided imagery therapy as well by listening to an audio file. Data analysis was done in SPSS software, version 22.

  Results

  There was no significant difference in the mean score of PSQI and GHQ between the two groups before the intervention (P>0.05). However, a significant difference was observed in sleep quality (P≤0.001) and general health (except for severe depression and social dysfunction domains) after the intervention (P≤0.05).

  Conclusion

  Guided imagery is efficient in improving sleep quality and general health of the elderly with sleep disorders and can be used as a non-pharmacological nursing intervention.

  Keywords: Sleep quality, General health, Guided imagery, Aged introduction
 • Ahmad Amani, Ahmad Ali Akbari Kamrani*, Reza Fadayevatan, Babak Eshrati, Mohammad Rafiee Pages 424-437
  Objectives

  The burden of disease analysis can be used to measure the factors that are suitable for interventions for disease control. This study aims to calculate the burden of risk factors for common cancers among the elderly in Markazi Province of Iran in 2016.

  Methods & Materials

  This a retrospective descriptive-analytical study. Information was collected based on age and sex groups, which included the cancer incidence rate, cancer death rate, cancer disability rate based on the GBD standard table, which were collected from the website of Statistics Centre of Iran, the latest death report and the latest cancer report in 2016. The data analyses were done in Excel and DISMOD2 applications. The disease burden calculation formula was used in this study. To ensure the validity and reliability of the data, the data with wrong or useless codes were excluded.

  Results

  For skin cancer, the highest burden was related to exposure to sunlight (526.71); for stomach cancer, family history (79305.88); for colon, lack of fruit consumption (4063.18); for breast cancer, lack of marriage (6488.58); and for prostate cancer, history of previous diseases (7244.08).

  Conclusion

  Family history of cancer, smoking, obesity, and physical inactivity are common risk factors of most cancers with a same burden.

  Keywords: Aged, Cancer, Disease burden, Risk factors
 • Shahla Ayoubi-Mahani, Maryam Eghbali-Babadi*, Ziba Farajzadegan, Mahrokh Keshvari Pages 438-459
  Objectives

  Planning for active aging to manage the conditions of old age is one of the inevitable priorities that requires knowing its facilitators and barriers from the perspectives of beneficiaries. In this regard, this study aims to identify the facilitators and barriers to active aging in Iran from the perspective of older adults and geriatric experts.

  Methods & Materials

  This is a qualitative study that was conducted in 2022 using the content analysis method. Participants were 20 older adults and 21 experts in geriatrics who were selected using a purposive sampling method based on the inclusion criteria. Semi-structured, in-depth interviews and focus groups were used for data collection. Data were analyzed using Graneheim and Lundman’s content analysis method. Lincoln and Guba’s criteria were used to determine the credibility, transferability, dependability, and confirmability of the data.

  Results

  Four main categories were extracted for barriers to active aging (individual, family, structural, and health system-related) and four main categories for facilitators of active aging (older adults’ existential capacity, family capacity, community capacity, and health system capacity).

  Conclusion

  Health system-related barrier is one of the barriers to planning for active aging in Iran. The results of this study provide valuable information to experts in geriatrics, scholars, and elderly care centers for developing interventions to promote active aging in Iran.

  Keywords: Active aging, Barriers, Facilitators, Aging, Geriatrics, Qualitative study
 • Elham Azarmi, Farhad Azadi*, Zahra Mosallanezhad, Mohsen Vahedi Pages 460-473
  Objectives

  Balance disorder is an important risk factor in older people while walking. Knee pain (KP) and low back pain (LBP) are the most common disorders related to aging that disturb the balance of the elderly. This study aims to investigate the relationship between chronic LBP and chronic KP with dynamic balance in the elderly.

  Methods & Materials

  In this analytical cross-sectional study, 79 older adults aged ≥65 years living in a nursing home in Mashhad, Iran, were selected using the census method and based on the inclusion and exclusion criteria of the study. In addition to measuring demographic information, fear of falling was assessed with the Persian version of the falls efficacy scale - international (FES-I), and the pain was assessed using the visual analog scale (VAS). To assess dynamic balance, the time up & go (TUG) test was used. Data analysis was done in SPSS software, version 23.

  Results

  There was a significant difference among the three study groups of LBP, KP, and control in TUG score (P=0.050). With the increase in the FES-I score, the mean score TUG score increased significantly (P=0.01). With the increase of age, the mean score of TUG score increased significantly (P=0.006).

  Conclusion

  The elderly with chronic KP have poorer dynamic balance than the elderly with chronic LBP. Therefore, focusing on the prevention and treatment of knee injuries at younger ages can play an important role in preventing balance disorders in the elderly.

  Keywords: Low back pain, Knee pain, Dynamic balance, Elderly