فهرست مطالب

فصلنامه یافته
سال بیست و پنجم شماره 3 (پیاپی 97، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • آیت مرادی پور، حسن داریوش نژاد*، چنگیز احمدی زاده، حامد اسمعیل لشگریان صفحات 1-12
  مقدمه

  کارواکرول یک ترکیب فنلی مونوترپنیک طبیعی است که دارای فعالیت های بیولوژیکی با کاربردهای درمانی است و هدف از این مطالعه بررسی اثر آپوپتوتیک کارواکرول بر روی سلول های سرطان سینه انسان، رده MDA-MB-231 بود.

  مواد و روش ها

  پس از آماده سازی و کشت سلول های MDA-MB-231، مقدار IC50 کارواکرول روی سلول ها با روش assay  MTT ارزیابی و سپس القای آپوپتوز در رده سلولی تیمار شده با غلظت های مختلف کارواکرول با رنگ آمیزی DAPI مشاهده شد. برای بررسی میزان بیان ژن های Bax، P53 و Bcl-2 در  سطح mRNA از روش qPCR  استفاده شد. نتایج به کمک نرم افزار GraphPad Prism 9 مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که سمیت سلولی کارواکرول در برابر سلول های سرطانی MDA-MB-231 در زمان های 24 (P = 0.034) و 48 (P = 0.041) ساعت وابسته به دز بود. IC50 کارواکرول در زمان 48 ساعت 154.2 میکرومولار مشاهده شد. سلول های MDA-MB-231 تیمار شده با کارواکرول القای آپوپتوز را از مسیر میتوکندریال به واسطه افزایش بیان ژن های P53 و Bax و کاهش میزان بیان ژن آنتی آپوپتوز Bcl-2 نشان دادند. همچنین تعداد سلول های آپوپتوز شده با DNA متراکم در گروه تیمار کارواکرول به شکل معنی داری  افزایش پیدا کرده بود (P =0.001).

  بحث و نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که تیمار رده سلولی MDA-MB-231 با کارواکرول می تواند از طریق القای آپوپتوز از مسیر BAX/BCL-2، موجب مهار رشد و تکثیر آن شود. باتوجه به تاثیر مهاری معناداری که تیمار سلول ها با ترکیب کارواکرول به دنبال دارد، به نظر می رسد زمینه تحقیقاتی مناسبی برای بهره برداری از این ترکیب در کنترل و درمان سرطان سینه وجود دارد.

  کلیدواژگان: آپوپتوز، سرطان سینه، کارواکرول، MDA-MB-231
 • ابراهیم خامسی، علیرضا طبیب خویی* صفحات 13-22
  مقدمه

  در ترومای ستون فقرات گردنی، مکانیسم تروما، سطح مقطع متاثر از تروما و همچنین شدت تروما می تواند در بروز اختلالات عصبی تاثیرگذار باشد و نوع این اختلالات عصبی می تواند در پیش آگهی درمان های جراحی نیز موثر باشد؛ لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی پیش آگهی نورولوژیک متعاقب آسیب تروماتیک طناب نخاع گردنی است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه گذشته نگر پرونده 306 بیماری که در بیمارستان رسول اکرم (ص)، طی سالهای 1390 الی 1395 تحت درمان آسیب طناب نخاعی گردنی قرار گرفته بودند، جمع آوری شد و پس از آن متغیر های مورد نظر برای هر بیمار استخراج شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نسخه 21 نرم افزار SPSS انجام گرفت. سطح معنی داری کمتر از 05/0 درنظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که سقوط از ارتفاع (2/41 %) و تصادف با موتور سیکلت (9/54 %) شایع ترین علت تروما در ستون فقرات گردنی در ناحیه (C3-C7) بود. شیوع کلی ضایعات نورولوژیک در زمان ارجاع بیماران به اورژانس 4/29 % بود که 8/7 % موارد در حین بستری و قبل از جراحی فوت کرده بودند. عوامل پیش بینی کننده اختلالات نورولوژیک جنس مونث، ضربه های مستقیم در دعوا و ضربه های ناحیه تحتانی گردن بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد سقوط از ارتفاع و تصادف با موتورسیکلت شایع ترین علت تروما و بروز ضایعات نورولوژیک در ستون فقرت گردنی است. میزان بروز اختلالات نورولوژیک در جنس مونث، ایجاد تروما در حین دعوا و نزاع و تروماهایی که در ناحیه تحتانی گردن اعمال می شوند بیشتر است.

  کلیدواژگان: پروگنوز، اختلالات نورولوژیک، ترومای طناب نخاعی
 • نسرین رستگاروند، حوریه سلیمان جاهی*، احسان عارفیان، محمودرضا پورکریم، فاطمه سعادت پور، راحیل قنبرنسب بهبهانی صفحات 23-35
  مقدمه

  انتقال ژن، یک ابزار قدرتمند برای تغییر عملکرد سلول ها است که از کاربردهای آن می توان به درمان انواع بیماری ها اشاره کرد. با این وجود، مطالعات مختلف نشان می دهد که علیرغم وجود تنوع در روش های انتقال ژن، محدودیت های قابل توجهی در کاربرد هر روش وجود دارد. هدف از این مطالعه، مقایسه دو روش انتقال ژن با استفاده از ترکیبات PEI و لیپوفکتامین در سلول های سرطانی است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه، از Caco-2 و HCT-116 به عنوان سلول های هدف و از سلول HEK-293 نیز به عنوان سلول کنترل استفاده شد. بدین منظور، ابتدا انتقال ژن با استفاده از دو ماده PEI و لیپوفکتامین انجام شد و سپس نتایج آنها بر اساس بیان پروتیین GFP با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که انتقال ژن در سلول های HEK-293، به میزان مطلوبی صورت گرفته است، اما این فرآیند در سلول های رده کلورکتال بسیار ناچیز بود. همچنین در این میان، تفاوت هایی نیز بین میزان انتقال ژن در سلول های کلورکتال مشاهده شد؛ به گونه ای که میزان ترنسفکت در سلول های Caco-2 از سلول های HCT-116 کمتر بود.

  بحث و نتیجه گیری

  میزان پذیرش ژن خارجی در سلول ها، به عوامل متعددی از جمله نوع و منشا سلول وابسته است. از آنجاییکه سلول های سرطانی دستخوش تغییرات متعدد ژنتیکی شده اند، در نتیجه دستکاری ژنتیکی آنها با محدودیت های بسیاری همراه است. به همین منظور توصیه می شود برای دستیابی به میزان بالای انتقال ژن در این سلول ها، از سایر روش ها مانند گزینش سلول به وسیله آنتی بیوتیک و تهیه رده سلولی پایدار استفاده شود.

  کلیدواژگان: ترنسفکشن، لیپوفکتامین، سرطان، کلورکتال، سیستم انتقال ژن
 • شهرام حسن پور، نوشین نقش*، نسرین یزدان پناهی، نسرین طالبیان صفحات 36-50
  مقدمه

  دیابت یک بیماری عود کننده است که در نتیجه فقدان انسولین یا مقاومت در برابر ظرفیت کامل آن تعریف می شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر عصاره زنجبیل، نانوذرات روی اکسید و نانوکامپوزیت روی اکسید-عصاره بر شاخص های HbA1c و قند خون ناشتا (FBS) در موش های صحرایی نر دیابتی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  نانوذرات روی اکسید بر اساس روش سل-ژل و عصاره زنجبیل به روش سوکسیله سنتز شدند. سپس نانوکامپوزیت روی اکسید-عصاره سنتز و با تست های تاییدی شناسایی شد. موش های صحرایی نر ویستار با میانگین وزن (20±250 گرم) توسط تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (mg/kg 60) دیابتی شدند و سپس تیمارهای لازم به روش گاواژ در یک دوره 30 روزه انجام گرفت. بعد از اتمام دوره و پس از 8 ساعت محرومیت از غذا، اندازه گیری میزان هموگلوبین گلوکوزیله (HbA1c) و همچنین میزان قند خون ناشتا (FBS) از نمونه های خونی جمع آوری شده، انجام پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که از بین تمامی تیمارها، نانوکامپوزیت روی اکسید-عصاره در غلظت پایین (mg/kg10+ 100) توانایی بالایی در کاهش شاخص های قند خون دارد که این توانایی نسبت به سایر گروه های تحت تیمار از نظر آماری معنی دار بود (05/0<p).

  بحث و نتیجه گیری

  نانوکامپوزیت روی اکسید-عصاره در غلظت پایین برای کنترل و کاهش قند خون در موش ها موثر بود. لذا با توجه به شباهت فیزیولوژیکی بدن انسان و موش، به عنوان یک مکمل جهت کاهش قند خون در افراد دیابتی پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: دیابت، زنجبیل، روی اکسید، HbA1c، FBS
 • معصومه حمیدیان، مهناز محمدی، بهناز اسفندیاری* صفحات 51-65
  مقدمه

  مطالعات نشان داده است که تا 68 درصد از نوزادان ممکن است در سال اول زندگی خود به ویروس سین سیشیال تنفسی (RSV) مبتلا شوند و تقریبا همه کودکان تا دوسالگی مبتلا می شوند. در این مطالعه با استفاده از آنالیز بیوانفورماتیک به بررسی و کاندید نمودن ژن های موجود در مسیرهای وابسته به عفونت ویروس سین سیشیال تنفسی (RSV) پرداخته شد.

  مواد و روش ها

  با مراجعه به پایگاه داده GEO مجموعه داده ها (دیتاست) مناسب برای آنالیز انتخاب گردید. این دیتاست شامل پروفایل بیان ژنی در عفونت ویروس سین سیشیال تنفسی (RSV) بود. کلاسترهای ژنی با بیان بالا و پایین دسته بندی شدند. برای ارزیابی دقیق تر داده از پایگاه های داده غنی همچون Enrichr، STRING و Panther استفاده شد. در نهایت ژن های کاندید شده جدا و ارتباط پروتیینی آن ها نیز سنجیده شد.

  یافته ها

  740 ژن، افزایش بیان و 822 ژن، کاهش بیان داشتند. که این ژن ها می توانند در مسیرهای عفونت ویروس سین سیشیال تنفسی در کودکان نقش داشته باشند. مسیرهای NOD like receptor، اپشتین بار- آنفلوآنزا، توبرکلوزیس، لیشمانیازیس، نکروپتوزیس و سالمونلا بیان بالا داشته و مسیرهای کرونا ویروس، هرپس ویروس، نقص سیستم ایمنی، گیرنده سلول های لنفوسیت 1Th، ریبوزوم، NFKappa B و 1PDL در نقاط وارسی چرخه سلولی  بیان پایین داشتند.

  بحث و نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان داد، که پروتیین ها و ژن های مهم در تقویت التهاب ویروس سین سیشیال تنفسی در کودکان نقش عمده ای دارد. که از میان آن ها " 3 STAT، 4 TLR A26,RPL1STAT و 4 MAPK" نقش بارزتری را در این مسیر نشان دادند.

  کلیدواژگان: ویروس سین سیشیال تنفسی، پروفایل بیان ژن، آنالیز بیوانفورماتیک، سلول های نازوفارنژ
 • زهرا اسلامی، یحیی محمدنژاد پناه کندی، مهبانو قادری، عبدالرضا اقبال مغانلو، شهره شریفیان، قیصر بیشمی، سید جواد میرغنی* صفحات 66-79
  مقدمه

  استراتژی های افزایش مصرف انرژی یک رویکرد جذاب برای کاهش ذخیره چربی اضافی و وزن بدن برای بهبود سلامت متابولیک است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین هوازی و آدنوزین بر بیان ژن های UCP-1 و MAPK p38 بافت چربی زیرپوستی در رت های نر تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب می باشد.

  مواد و روش ها

  در مطالعه تجربی حاضر 40 سر رت به طور تصادفی در چهار گروه 1-کنترل سالم، 2-کنترل پرچرب، 3- رژیم غذایی پرچرب+ آدنوزین و 4- رژیم غذایی پرچرب+ تمرین استقامتی+ آدنوزین تقسیم شدند. پس از 13 هفته مصرف رژیم غذایی پرچرب، 12 هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط (MIT) اجرا شد. بیان mRNA UCP-1 و MAPK p38 با استفاده از روش RT-PCR اندازه گیری شد.

  یافته ها

  در گروه رژیم غذایی پرچرب+ تمرین استقامتی + آدنوزین و گروه رژیم غذایی پرچرب + آدنوزین افزایش معناداری در میزان UCP-1 نسبت به گروه های کنترل سالم و کنترل پرچرب مشاهده شد. همچنین بیان MAPK p38 در گروه های رژیم غذایی پرچرب + تمرین استقامتی+ آدنوزین و رژیم غذایی پرچرب + آدنوزین کاهش معناداری نسبت به گروه کنترل پرچرب داشت.

  بحث و نتیجه گیری

  تمرین استقامتی و آدنوزین ممکن است به عنوان فعال کننده های بیان ژن UCP-1 عمل کرده و از عوامل لیپولیتیک موثر در چاقی به کار گرفته شوند. MAPK p38  می تواند باعث افزایش جذب گلوکز توسط انسولین شود و فسفوریلاسیون اکسیداتیو میتوکندری به دنبال رژیم غذایی سالم و فعالیت هوازی را به دنبال داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، آدنوزین، UCP-1، MAPK p38، چاقی
 • قاسم رحیمی کلاته شاه محمد، علیرضا متولی زاده کاخکی*، مجید دررودی، راحله ژیانی، جمشید مهرزاد صفحات 80-94
  مقدمه

  سرطان مغز یکی از انواع سرطان است که با رشد سلول های سرطانی در مغز پدیدار می شود. در این مطالعه تجربی ما به بررسی و مقایسه اثر نانوذرات اکسید سریم سنتز شده به روش سبز از گیاه آلویه ورا به همراه یورولیتین B بر سلول های سرطانی U87MG پرداختیم.  

  مواد و روش ها

  نانوذرات اکسید سریم به روش سنتز سبز از گیاه آلویه ورا تولید و توسط تست های کرکترایز نانو پارتیکل سایز و میکروسکوپ FESEM تایید شد. سلول های U87MG از انستیتو پاستور تهران تهیه و پس از پاساژ، به مدت 72 ساعت و کلونی های سلولی به مدت 15 روز تحت تیمار با نانوذرات اکسید سریم و داروی یورولیتین B قرار گرفتند.

  یافته ها

  IC50 سلول های سرطانی در تست MTT برای یورولیتین B و نانوذرات اکسید سریم سنتز شده به روش سبز از گیاه آلویه ورا به همراه یورولیتین B به ترتیب شامل 170 μM و 135 μM بود. همچنین نتایج درصد زنده مانی حاصل از تست کلونوژنیک در غلظت 30 μM برای نانوذرات اکسید سریم، یورولیتین B و نانوذرات اکسید سریم به همراه یورولیتینB  به ترتیب 78، 61 و 30 درصد و برای غلظت 60μM؛ 60، 42 و 16 درصد بود.

  بحث و نتیجه گیری

  یورولیتین B نسبت به نانوذرات اکسید سریم سنتز شده به روش سبز از گیاه آلویه ورا اثر سیتوتوکسیک بالاتری دارد (170μM) و درصورت ترکیب با نانوذرات اکسید سریم، این اثر سیتوتوکسیک افزایش بیشتری یافت (135μM). همچنین درصد زنده مانی کلونی ها در تیمار 15 روز را کاهش داد.

  کلیدواژگان: نانوذرات اکسید سریم، یورولیتین B، سلول U87MG، کلونوژنیک
|
 • Ayat Moradipour, Hassan Dariushnejad*, Changiz Ahmadizadeh, Hamed Esmaeil Lashgarian Pages 1-12
  Background

  Carvacrol is a natural monoterpene phenolic compound that has biological activities with therapeutic applications, and this study aimed to investigate the apoptotic effect of Carvacrol on the human breast cancer cell line MDA-MB-231.

  Materials and Methods

  After the preparation and cultivation of MDA-MB-231 cells, the IC50 value of Carvacrol on the cells was evaluated by the MTT assay method, and then the induction of apoptosis in the cell line treated with different concentrations of Carvacrol was observed by DAPI staining. The qPCR method was used to check the expression levels of Bax, P53, and Bcl-2 genes at the mRNA level. The results were analyzed using GraphPad Prism 9 software.

  Results

  The results showed that the cytotoxicity of Carvacrol against MDA-MB-231 cancer cells was dose-dependent at 24 (P=0.034) and 48 (P=0.041) hours. The IC50 of Carvacrol at 48 h was 154.2 μM. The MDA-MB-231 cells treated with Carvacrol showed induction of apoptosis from the mitochondrial pathway by increasing the expression of P53 and BAX genes and decreasing the expression of the anti-apoptotic Bcl-2 gene. In addition, the number of apoptotic cells with dense DNA increased significantly in the Carvacrol treatment group (P=0.001).

  Conclusion

  This study showed that treatment of the MDA-MB-231 cell line with Carvacrol can inhibit its growth and proliferation through the induction of apoptosis from the BAX/BCL-2 pathway. Considering the significant inhibitory effect of the treatment of cells with the Carvacrol compound, it seems that there is a suitable research field for using this compound in the control and treatment of breast cancer.

  Keywords: Apoptosis, Breast Cancer, Carvacrol, MDA-MB-231
 • Ebrahim Khamesi, Alireza Tabibkhooei* Pages 13-22
  Background

  Cervical spine trauma may be associated with neurological disorders depending on the mechanism of trauma, the cross-sectional area affected by the trauma, and the severity of the trauma;the occurence of these neurological disorders may also affect the surgical treatment prognosis. The aim of the present study was to investigate the neurological prognosis after traumatic cervical spinal cord injury.

  Materials and Methods

  In this retrospective study, the intended data were collected through the admission hospital records and imaging archives of Rasoul Akram Hospital during 2011-2016. The records of patients who were treated for cervical spinal cord injury in the last year were collected and then age, gender, and other variables were extracted for each patient. The data were entered into the SPSS software and the results were reported.

  Results

  The results showed that falls (41.2%) and motorcycle accidents (54.9%) were the most common cause of trauma, andthat the lower level of the cervical spine (C3-C7) was most commonly affected. The overall prevalence of neurological lesions at the time of admission to the department room was 29.4%, and  7.8% had died during hospitalization and before surgery. Predictive factors for neurological disorders were female sex, direct trauma during fightsand trauma to the  lower cervical area.

  Conclusion

  The present results indicate that the prevalence of complications and neurologic disorders after cervical spinal cord injuries is approximately 30% and that the extent of these complications in these patients is related to gender, trauma mechanism, and cross-sectional area of the injured cervical spine.

  Keywords: Neurologic Deficit, Prognosis, Spinal Cord Trauma
 • Nasrin Rastegarvand, Hoorieh Soleimanjahi*, Ehsan Arefian, Mahmoudreza Pourkarim, Fatemeh Saadatpour, Rahil Ghanbarnasab Behbahani Pages 23-35
  Background

  Gene transfection is a powerful tool for changing cell function, which is used for treating various diseases. Nevertheless, various studies show that despite the variety of gene transfer methods, there are significant limitations in the application of each method. The present study aimed to compare two methods of gene transfer using PEI and Lipofectamine compounds in cancer cell.

  Materials and Methods

  In this study, Caco-2 and HCT-116 were used as target cells, and HEK-293 cells were used as control cells. For this purpose, initially, gene transfer was performed using PEI and Lipofectamine, and then their results were compared with each other based on the expression of GFP protein.

  Results

  The results of this study showed that although gene transfer was carried out in HEK-293 cells at a favorable rate, this process was very insignificant in colorectal cells. In addition, in the meantime, some differences were observed between the amounts of gene transfer in colorectal cells, so that the amount of transfection in Caco-2 cells was lower than that of the HCT-116 cells.

  Conclusion

  The degree of acceptance of foreign genes in cells depends on several factors, including the type and origin of the cell. Since cancer cells have undergone many genetic changes, their genetic manipulation is associated with many limitations. For this reason, it is recommended to use other methods, such as cell selection by antibiotics and preparation of stable cell lines to reach a high level of gene transfer in these cells.

  Keywords: Cancer, Colorectal, Gene delivery system, Lipofectamine, Transfection
 • Shshram Hassanpour, Nooshin Naghsh*, Nasrin Yazdanpanahi, Nasrin Talebian Pages 36-50
  Background

  Diabetes is a recurrent disease defined as a result of a lack of insulin or resistance to its full capacity. The present study aimed to assess the effect of ginger-zinc oxide nanocomposites on HbA1c and fasting blood sugar (FBS) indexes in diabetic rats.

  Materials and Methods

  In this investigation, zinc oxide nanoparticles were synthesized based on the sol-gel method, and ginger extract was obtained using the soxhlet method. Thereafter, the nanocomposite of nanoparticles-ginger extract was synthesized, and the nanoparticles were identified by confirmatory tests. Diabetes was induced in male Wistar rats with a mean weight (250±20 g) by intraperitoneal injection of streptozotocin (60 mg/kg body weight), and the necessary treatments were then given by gavage to the mice for 30 days. At the end of the treatment period, hemoglobin A1c (HbA1c) and fasting blood sugar (FBS) were measured from the collected blood samples.

  Results

  The results of this research demonstrated that among all the treatments, nanocomposite extract and zinc oxide nanoparticles in low concentration (100+10 mg/kg) have a high ability to reduce blood sugar indicators (HbA1c and FBS). This ability was statistically significant compared to other treated groups (P<0.05).

  Conclusion

  As evidenced by the results obtained, the nanocomposite of ginger extract + zinc oxide in the concentration (100 +10 mg/kg) was a suitable option for controlling and reducing blood sugar in mice. Furthermore, considering the physiological similarity, the mentioned nanocomposite is recommended as a supplement to lower blood sugar in diabetic people.

  Keywords: Diabetes, Ginger, Zinc oxide nanoparticles, HbA1c, FBS
 • Masoumeh Hamidiian, Mahnaz Mohammadi, Behnaz Esfandiari* Pages 51-65
  Background

  Studies have shown that up to 68% of infants may be infected with respiratory syncytial virus (RSV) in their first year of life, and almost all children are infected by the age of two. In this study, using bioinformatics analysis, the genes in the pathways related to respiratory syncytial virus (RSV) infection were examined and nominated.

  Materials and Methods

  By referring to the GEO database, the appropriate dataset was selected for analysis. This dataset included gene expression profiles in respiratory syncytial virus (RSV) infection. Gene clusters with high and low expression were categorized. Rich databases such as Enrichr, STRING, and Panther were used for more accurate data evaluation. Finally, the candidate genes were isolated, and their protein relationship was also measured.

  Results

  A total of 740 and 822 genes had high and low expressions, respectively. These genes can play a role in RSV infection pathways in children. The NOD-like receptor, Epstein-Barr-influenza, tuberculosis, leishmaniasis, necroptosis, and salmonella pathways are highly expressed, and the pathways of coronavirus, herpes virus, immune system deficiency, Th1 lymphocyte cell receptor, ribosome, NFKappa B, and PDL1 had low expression at checkpoints of the cell cycle.

  Conclusion

  The present study revealed that important proteins and genes played a major role in strengthening RSV inflammation in children, among which STAT3, TLR4, RPL26A, STAT1, and MAPK4 showed a more prominent role in this pathway.

  Keywords: Bioinformatic analysis, Gene expression profile, Nasopharyngeal cells, Respiratory syncytial virus (RSV)
 • Zahra Eslami, Yahya Mohammad Nezhad Panah Kandi, Mahbanou Ghaderi, Abdorreza Eghbal Moghanlou, Shohreh Sharifian, Gheysar Beyshami, Seyed Javad Mirghani* Pages 66-79
  Background

  Strategies to increase energy expenditure are an attractive approach to reduce excess fat storage and body weight to improve metabolic health. The aim of the present study was to investigate the effects of endurance training combined with adenosine injection on the gene expression of UCP-1 and MAPK p38 in the subcutaneous adipose tissue of male rats fed a high-fat diet.

  Materials and Methods

  Forty rats were randomly divided into 4 groups: 1. normal control, 2. high-fat diet (HFD) control, 3. HFD + adenosine, and 4. HFD + endurance training + adenosine. After 13 weeks of HFD, 12 weeks of endurance training on a moderate-intensity treadmill was performed. UCP-1 and MAPK p38 mRNA levels were measured by RT-PCR.

  Results

  A significant increase in UCP-1 was observed with in HFD + endurance training + adenosine and HFD + adenosine compared to normal and HFD controls. A significant decrease in MAPK p38 was also observed with HFD + endurance training + adenosine and HFD + adenosine compared to HFD.

  Conclusion

  Endurance training and adenosine are likely activators of UCP-1 gene expression and can be used as effective lipolytic agents in obesity. The MAPK p38 pathway increases glucose uptake by insulin and also induces oxidative phosphorylation in mitochondria following a healthy diet and aerobic activity.

  Keywords: Adenosine, Endurance training, Obesity, Protein-1, P38 Mitogen-Activated Protein Kinase, Uncoupling
 • Ghasem Rahimi Kalateh Shah Mohammad, Alireza Motavalizadeh Kakhky*, Majid Darrudi, Rahele Zhiani, Jamshid Mehrzad Pages 80-94
  Background

  Brain cancer is one of the types of cancer that appears with the growth of cancer cells in the brain. In this experimental study, we investigated and compared the effect of cerium oxide nanoparticles synthesized by the green method from Aloe vera with urolithin B on U87MG cancer cells.

  Materials and Methods

  Cerium oxide nanoparticles were produced by the green synthesis method from the Aloe vera plant and confirmed by nanoparticle size characterization tests and an FESEM microscope. The U87MG cells were obtained from Pasteur Institute of Tehran, Iran, and after passage, they were treated with cerium oxide nanoparticles and urolithin B drug for 72 h and cell colonies for 15 days.

  Results

  The IC50 of cancer cells in the MTT test for urolithin B and cerium oxide nanoparticles synthesized by green method from Aloe vera plant with urolithin B were 170 μM and 135 μM, respectively. In addition, the survival percentage results from the clonogenic test at a concentration of 30 μM for cerium oxide nanoparticles (78%), urolithin B(61%), and cerium oxide nanoparticles with urolithin B(30%), and for a concentration of 60 μM, it was 60, 42, and 16%, respectively.

  Conclusion

  Urolithin B has a higher cytotoxic effect (170μM) than cerium oxide nanoparticles synthesized by the green method from the Aloe vera plant, and when combined with cerium oxide nanoparticles, this cytotoxic effect increased more (135μM). It also reduced the survival percentage of colonies within 15 days of treatment.

  Keywords: Cerium oxide nanoparticles, Clonogenic, Urolithin B, U87MG cell