فهرست مطالب

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی - پیاپی 35 (تابستان 1402)

فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی
پیاپی 35 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/06/01
 • تعداد عناوین: 28
|
 • ابراهیم صالحی عمران*، فرناز عین خواه صفحات 7-37
  هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه تربیت حرفه ای و مهارت آموزی و توجه به هدایت تحصیلی دانش آموزان به سمت تربیت حرفه ای در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی است که در آن از روش آمیخته غالب استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل کمی برای تایید و اعتباربخشی نتایج بخش کیفی، با استفاده از روش های آمار توصیفی انجام گرفته است؛ داده هایی کمی به وسیله نرم افزار آماری  SPSS25بر اساس تعداد دفعات تکرار و فراوانی واحدهای شمارش تحلیل شد. جامعه آماری، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (1390) بود و کل جامعه به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. نتایج نشان دهنده آن است که سند در تعاریف ساحت های تعلیم و تربیت، شایستگی های پایه و بیانیه ماموریت ها، به تربیت حرفه ای و مهارت آموزی به صورت مناسبی توجه داشته است؛ ولی برخلاف طرح موضوع در تعاریف سند، به تربیت حرفه ای و مهارت آموزی در گزاره های ارزشی بیانیه ارزش های سند (5 گزاره از 30 گزاره)، ویژگی های مدرسه در افق 1404 (2 ویژگی از 17 ویژگی)، مولفه های تربیت دانش آموزان در اهداف کلان سند (4 مولفه از 45 مولفه تربیت)، هدف های عملیاتی (4 هدف از 23 هدف) و راهکارهای عملیاتی (سهم 6 درصد، 8 راهکار از 131 راهکار) به صورت مناسب توجه نشده است.
  کلیدواژگان: تربیت حرفه ای، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مهارت آموزی، هدایت تحصیلی
 • فاطمه نصرتی*، باقر غباری، معظمه سرفرازی، روح الله فتح آبادی صفحات 39-65
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر راهبرد خود نظارتی توجه بر توانایی انتقال جایگاه اعداد و صحت محاسبات ریاضی دانش آموزان با مشکلات یادگیری ریاضی انجام شد. روش پژوهش، از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری یافته ها کمی از نوع آزمایشی با طرح تک آزمودنی (از نوع چند خط پایه با آزمودنی های مختلف) بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم ابتدایی با مشکلات یادگیری ریاضی محصل در سال تحصیلی 1398-1397 بودند. در تحقیق حاضر از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است و از بین جامعه هدف، 2 دانش آموز پسر و 2 دانش آموز دختر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش عبارت اند از: آزمون هوش وکسلر (1974)، آزمون تشخیصی ریاضی کی مت (1986) و آزمون شاخص اختلال نارسایی توجه جردن (1992) و در همین راستا، نتایج از طریق روش تحلیل دیداری و با استفاده از شاخص های گرایش مرکزی و شاخص اندازه اثر تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد: الف) آموزش راهبرد خود نظارتی توجه، بر توانایی انتقال جایگاه اعداد دانش آموزان با مشکلات یادگیری ریاضی بر توانایی انتقال تاثیر مثبت داشته است. ب) آموزش راهبرد خود نظارتی توجه، بر صحت محاسبات ریاضی دانش آموزان با مشکلات یادگیری ریاضی تاثیر مثبت داشته و سبب افزایش تحقق پیامدهای یادگیری درس ریاضی شده است. نتایج تحقیق حاضر می تواند به معلمان و متخصصان حوزه یادشده کمک کند تا بتوانند با آموزش راهبرد خود نظارتی توجه، توانایی انتقال جایگاه اعداد و صحت محاسبات ریاضی دانش آموزان با مشکلات یادگیری ریاضی بهبود بخشند.
  کلیدواژگان: انتقال جایگاه اعداد، راهبرد خود نظارتی توجه، محاسبات ریاضی، مشکلات ریاضی
 • محمدحسن معتمدی بروجنی، نعمت الله صالحی نجف آبادی*، علیرضا احمد پور مبارکه صفحات 67-86

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ادراک دیداری بر کاهش اختلالات یادگیری درس ریاضی دوره ابتدایی انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شده بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی در پایه های سوم و چهارم ابتدایی مدارس شهرستان بروجن بود که با استفاده از آزمون هوش ریون و اجرای آزمون تشخیصی نارسایی حساب ایران کی مت 30 نفر از دانش آموزان مبتلا به اختلال در ریاضیات تشخیص داده شدند که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (در هر گروه 8 دانش آموز پایه چهارم و 7 دانش آموز پایه سوم در مجموع، 15 نفر) گمارده شده بود. ابزارهای پژوهش در این تحقیق از آزمون ریاضی کی مت اسماعیلی و هومن (1381)، آزمون هوش ریون (1962)، آزمون فهرست وارسی تشخیص DSM-IV-TR استفاده شد و بسته آموزش پروتکل آموزش ادراک دیداری در 10 جلسه 45 دقیقه ای (دوبار در هفته) به اعضای گروه آزمایش آموزش داده شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تحلیل شد. هماهنگی حرکتی چشم بر کاهش اختلالات یادگیری با ضریب اتا برابر با 259/0 ، شکل و زمینه بر کاهش اختلالات یادگیری با ضریب اتا برابر با 213/0، ثبات شکل بر کاهش اختلالات یادگیری با ضریب اتا برابر با 279/0، روابط فضایی بر کاهش اختلالات یادگیری با ضریب اتا برابر با 233/0 تاثیرگذار بودند؛ ولی وضعیت در فضا بر کاهش اختلالات یادگیری با ضریب اتا برابر با 016/0 تاثیر معنادار نداشت. نتایج نشان داد آموزش ادراک دیداری بر کاهش اختلالات یادگیری درس ریاضی دوره ابتدایی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: اختلالات یادگیری، آموزش ادراک دیداری، دوره ابتدایی، ریاضی
 • فاطمه عسکری*، عسکر آتش افروز، علیرضا حاجی یخچالی صفحات 87-106
  حافظه فعال دیداری، تجسم فضایی و چرخش ذهنی از عوامل تاثیرگذار در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی به شمار می آیند. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی بازی پازل (دستی و الکترونیکی) بر حافظه فعال دیداری، تجسم فضایی و چرخش ذهنی در دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شد. پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان پایه دوم شهر اهواز در سال تحصیلی 98-1397 بود که 50 نفر از دانش آموزان به صورت تصادفی چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 25 نفر) جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارت اند از آزمون حافظه کاری کورنولدی، آزمون هوش وکسلر نسخه چهارم (خرده آزمون طراحی با مکعب ها و آزمون چرخش ذهنی محقق ساخته برای کودکان. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیری بررسی شد. یافته ها نشان داد بازی پازل (دستی و الکترونیکی) بر حافظه فعال دیداری در دانش آموزان ابتدایی تاثیر معناداری داشت (02/0>P)، و بر تجسم فضایی تاثیر معناداری نداشت (07/0>P) و بر چرخش ذهنی نیز تاثیر معناداری داشت (03/0>P). در نتیجه، می توان برای تقویت حافظه فعال دیداری و چرخش ذهنی دانش آموزان مقطع ابتدایی از بازی پازل استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بازی پازل، تجسم فضایی، چرخش ذهنی، حافظه فعال دیداری
 • علی تازیک، علیرضا بادله*، عبدالجلال توماج صفحات 107-129
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر موک بر بهزیستی روان شناختی و مهارت های مطالعه دانش آموزان است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه گواه و آزمایش است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان آق قلا بود. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای از بین مدارس دوره دوم مقطع ابتدایی شهرستان آق قلا، به صورت تصادفی یک مدرسه انتخاب شد. سپس، از بین پایه های تحصیلی به صورت هدفمند پایه ششم انتخاب شد و از بین دانش آموزان پایه ششم به طور همسان تعداد 40 دانش آموز به عنوان نمونه پژو هشی انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های بهزیستی روان شناختی ریف-نسخه کوتاه ریف و کیس (1989) و راهبردهای مطالعه و یادگیری وین اشتاین (2002) بود که روایی پرسشنامه ها توسط متخصصان حوزه تعلیم و تربیت و روانشناسی پس از اعمال تغییرات جزیی تایید نهایی شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب، 72/0 و 74/0 به دست آمد. یافته های پژوهش نشان داد آموزش مبتنی بر موک تاثیر مثبت و معناداری بر بهزیستی روان شناختی و مهارت های مطالعه دانش آموزان دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت روش آموزش مبتنی بر موک نسبت به روش آموزش معمول تاثیر بیشتری بر بهزیستی روان شناختی و مهارت های مطالعه دانش آموزان دارد. بنابراین، می توان از این روش در کنار سایر روش ها برای بهبود بهزیستی روان شناختی و مهارت های مطالعه دانش آموزان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آموزش، بهزیستی روان شناختی، دانش آموزان، مهارت های مطالعه، موک
 • مرضیه السادات ملک نیا*، کاظم برزگر بفرویی صفحات 131-153
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش روش ایده جویی اسکمپر (روشی برای افزایش خلاقیت) بر انگیزه پیشرفت دانش آموزان پسر کلاس چهارم ابتدایی شهر یزد صورت گرفت. روش تحقیق نیمه آزمایشی است و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش، شامل همه دانش آموزان پسر کلاس چهارم ابتدایی شهر یزد با تعداد 6173 نفر بود که در سال تحصیلی 97-96 مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه حاضر 58 نفر از دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی یزد بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه با تعداد برابر قرار گرفتند. قبل از انجام طرح آزمایشی، هر دو گروه آزمون خلاقیت تصویری تورنس فرم الف (TTCT) و پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (AMT) را انجام دادند و نتایج نشان داد قبل از شروع مداخله، خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان در دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری ندارد. هر دو گروه به پیش آزمون ها پاسخ دادند و سپس گروه آزمایش طی 10 جلسه تحت آموزش روش ایده جویی اسکمپر قرار گرفت. در نهایت، هر دو گروه مجددا به آزمون ها پاسخ دادند (پس آزمون). داده ها با استفاده از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس (1977) جمع آوری شد و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن بود که تفاوت معناداری در پس آزمون دو گروه آزمایش و گواه در میانگین انگیزه پیشرفت و مولفه های آن (پشتکار، اعتماد به نفس، سخت کوشی و انعطاف پذیری) وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد آموزش روش اسکمپر بر انگیزه پیشرفت و مولفه های آن در دانش آموزان موثر است.
  کلیدواژگان: انگیزه پیشرفت، خلاقیت، روش ایده جویی اسکمپر
 • حبیب امانی، رامین حبیبی کلیبر*، ابوالفضل فرید، سیاوش شیخعلی زاده صفحات 155-176
  اضطراب امتحان یکی از پدیده های رایج است که بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تاثیر منفی دارد. در سال های اخیر روش های گوناگونی برای درمان آن مورد استفاده قرار گرفته است که پژوهش حاضر، با هدف مقایسه اثربخشی آموزش فنون توجه آگاهی و شناختی- رفتاری بر علایم اضطراب امتحان دانش آموزان دختر انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر پایه دهم شهرستان ازنا در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل داده بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 45 دانش آموزی که نمره بالاتر از 50 از آزمون اضطراب امتحان اسپیلبرگر (1980) کسب کرده بودند، برای نمونه پژوهشی انتخاب شدند. آزمودنی ها به صورت تصادفی در سه گروه، آموزش فنون توجه آگاهی، فنون شناختی -رفتاری و گروه گواه جایگزین شدند. به یکی از گروه های آزمایشی فنون توجه آگاهی، گروه دیگر آزمایشی فنون شناختی- رفتاری در طی 10 جلسه آموزش داده شد و گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. داده ها قبل از و بعد از مداخله ها با استفاده از پرسشنامه اضطراب امتحان اسپیلبرگر (1980) جمع آوری شد. تحلیل داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری و آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که آموزش فنون توجه آگاهی و فنون شناختی -رفتاری تاثیر معناداری بر کاهش اضطراب امتحان و مولفه های آن در دانش آموزان دختر دارد (001/0>P). همچنین، نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که میزان تاثیر فنون توجه آگاهی بر اضطراب امتحان و مولفه نگرانی بیشتر از فنون شناختی-رفتاری بود (001/0 > P) و بر مولفه هیجان پذیری تفاوت معناداری بین دو روش وجود نداشت (05/0<P). بر اساس یافته ها می توان گفت هر دو مداخله در کاهش علایم اضطراب امتحان دانش آموزان دختر اثربخش هستند و فنون توجه آگاهی می تواند جایگزین مناسبی برای فنون شناختی-رفتاری در درمان اضطراب امتحان باشد.
  کلیدواژگان: توجه آگاهی، شناختی-رفتاری، اضطراب امتحان، دانش آموزان دختر
 • محمد درزی*، حسن شمس اسفندآباد صفحات 177-194
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه خودکارآمدی، انگیزه پیشرفت و رفتار سازشی دانش آموزان کلاس های چند پایه با دانش آموزان کلاس های تک پایه دوره ابتدایی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان کلاس های پنجم و ششم ابتدایی دبستان های دخترانه و پسرانه روستایی شهرستان بویین زهرا در سال تحصیلی 99-1398 بود. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای 118 دانش آموز از کلاس های چند پایه و 202 دانش آموز از کلاس های تک پایه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های خودکارآمدی شرر و همکاران (1982)، انگیزه پیشرفت هرمنس (1970) و مقیاس رفتار سازشی لیمبرت (1974) استفاده شد. داده های گردآوری شده به کمک شاخص های آمار توصیفی (شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس چندمتغیره) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد اگرچه خودکارآمدی دانش آموزان کلاس های تک پایه بیشتر از دانش آموزان کلاس های چند پایه است، لیکن این تفاوت معنادار نیست. هم چنین، دانش آموزان کلاس های تک پایه دارای انگیزه پیشرفت بالاتری می باشند و دانش آموزان کلاس های چندپایه از رفتار سازشی بالاتری برخوردارند. بنابراین، توجه به ویژگی های کلاس های مذکور می تواند در پیشرفت همه جانبه دانش آموزان موثر باشد.
  کلیدواژگان: انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی، رفتار سازشی، مدارس چندپایه
 • لیلا خزائی*، محمد جوادی پور، رضوان حکیم زاده، علی رضا صادقی صفحات 195-218
  پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوب برنامه درسی آموزش میان فرهنگی برای دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان انجام شد. این پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی و به روش پدیدارشناسی انجام شد. میدان پژوهش متخصصان برنامه درسی، متخصصان علوم اجتماعی بودند که با حضور 18 مشارکت کننده به روش هدفمند و با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد. داده های لازم با روش کدگذاری تجزیه و تحلیل شدند. برای اعتباربخشی چارچوب از گروه های کانونی با بهره گیری از نظرات خبرگان بهره برداری شده است. تحلیل عمیق مصاحبه ها به شناسایی و دسته بندی ویژگی های عناصر برنامه درسی آموزش میان فرهنگی منتج شد. مضامین ناظر بر اهداف برنامه درسی آموزش میان فرهنگی در سه بعد اساسی (شناختی، عاطفی/ نگرشی و مهارتی) تاکید دارد. در بخش محتوای آموزشی مواردی از جمله ترویج احترام به ارزش ها و تفاوت ها، تاکید بر حفظ و انتقال میراث فرهنگی، ضررت تاکید بر پرهیز از نژادپرستی، انطباق با هویت تاریخی محلی اقوام مختلف، توجه به انسجام ملی و قومی، توجه به تکثرفرهنگی، توجه به آموزش زبان های بومی و محلی، توجه به پرورش خودآگاهی فرهنگی، ترویج عدالت و برابری، توجه به ادیان مختلف آسمانی، پذیرش تفاوت ها. در بخش روش های یاددهی یادگیری، ایفای نقش، روش نمایشی، روش پروژه، روش تدریس همیاری، روش تدریس گردش علمی، روش تکیه سازی، روش بارش مغز، روش حل مسیله، روش محاکم قضایی و در نهایت، عنصر ارزشیابی در قالب آزمون عملکردی، ارزشیابی مشاهده ای، ارزشیابی شفاهی، آزمون مداد کاغذی، تکالیف مهارت محور،خودسنجی، و همسال سنجی شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: آموزش میان فرهنگی، دانشجومعلمان، طراحی برنامه درسی، عناصر برنامه درسی
 • مهرنوش ستاری، معصومه باقرپور* صفحات 219-242
  تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین راهبردهای آموزشی و انضباطی بر تعلل ورزی تحصیلی با نقش میانجی باورهای معرفت شناختی دانش آموزان دختر صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از حیث روش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل دانش آموزان دختر متوسطه دوم مدارس دولتی شهر بهشهر بود که از بر اساس جدول گرجسی و مورگان ، 320 نفر از دانش آموزان بر اساس روش طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه های راهبردهای آموزشی برزآبادی فراهانی ، راهبردهای انضباطی عظیم پور ، مصرآبادی و یارمحمدزاده ، تعلل ورزی تحصیلی و باورهای معرفت شناختی توسط شومر به کار گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون ضریب همبستگی و روش معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته ها نشان داد بین مولفه های راهبردهای آموزشی (راهبرد محوریت دانش آموز ، راهبرد آموزش مبتنی برگروه ، راهبرد ایجاد تمرکز و انگیزه ، راهبرد تدارک محیط بهینه ، راهبرد تدریس مستقیم ، راهبرد کنترل فرایند آموزش) با باورهای معرفت شناختی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین این راهبردها با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه رابطه منفی معنادار وجود دارد. بین مولفه های راهبردهای انضباطی (راهبرد مستقیم ، راهبرد پیشگیری مبتنی بر قانون گذاری ، راهبرد انسانی (غیر مستقیم) ، راهبرد واکنش سریع ، راهبرد مبتنی بر رابطه و شناخت ، راهبرد غیر کلامی ، راهبرد نمونه و مدل سازی و راهبرد ارجاع) و باورهای معرفت شناختی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین این مولفه ها با تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه رابطه منفی معنادار وجود دارد. همچنین ، دیگر یافته های پژوهش نیز نشان داد باورهای معرفت شناختی در رابطه بین راهبردهای آموزشی و انضباطی بر تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه نقش میانجی معناداری دارد.
  کلیدواژگان: باورهای معرفت شناختی، تعلل ورزی تحصیلی، راهبردهای انضباطی، راهبردهای آموزشی
 • سرگل شعری، مستوره صداقت*، حجت الله مرادی، مهرانگیز شعاع کاظمی صفحات 243-274
  پژوهش حاضر به مقایسه اثربخشی تمرینات ادراکی حرکتی (پاریاد) و نروفیدبک بر رابطه والد کودک و عملکرد اجرایی و هماهنگی دیداری حرکتی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری انجام شد. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش کل دانش آموزان پسر به تعداد 51 دارای اختلال یادگیری که در سال1400-1399 به کلینیک درمانی موفقیت در تهران مراجعه کرده بودند. براساس فرمول کوکران 45 نفر به شیوه هدفمند انتخاب شد. برای بررسی فرضیه ها از تحلیل کوواریانس و واریانس با اندازه گیری مکرر با آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد. براساس یافته ها، بیشترین تاثیر تمرینات دیداری حرکتی پاریاد بر بهبود رابطه والد کودک دانش آموزان دارای اختلال یادگیری است. با توجه به آماره F برای مولفه های صمیمیت (54/14) در سطح 03/0 ، نارسایی های رشدی (88/12) در سطح 01/0 ، بیشترین معناداری را دارد. مقایسه میانگین ها نشان داد تمرینات ادراکی حرکتی (پاریاد) با میانگین های 65/23 و 27/44 بیشترین تاثیر را بر هماهنگی دیداری حرکتی و رابطه والد کودک در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری داشته است و نوروفیدبک با میانگین (80/22) بیشترین تاثیر را بر کارکردهای اجرایی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری دارد. تمرین نوروفیدبک بیشترین تاثیر را در کارکردهای اجرایی بر مولفه حافظه کاری (98/22) در سطح 02/0 ، کنترل هیجانی (33/20) در سطح 01/0 ، و برنامه ریزی/سازماندهی (33/20) در سطح 01/0 داشته است. همچنین، اختلال خواندن و ناتوانی یادگیری (48/16) در سطح 02/0 ، نارسایی های رشدی (37/13) و آسیب مغزی (54/18) در سطح 01/0 معنادار است . بین گروه ها در این مولفه ها تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به یافته ها، تمرینات دیداری حرکتی پاریاد موجب بهبود هماهنگی دیداری حرکتی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری می شود.
  کلیدواژگان: اختلال یادگیری، تمرینات ادراکی حرکتی، رابطه والد کودک، عملکرد اجرایی، نروفیدبک، هماهنگی دیداری حرکتی
 • محمد نکوفر صفحات 275-296

  ارتقای عملکرد ریاضی دانش آموزان همواره یکی از دغدغه های مهم در تحقیقات آموزش ریاضی بوده است ولی اکثر تحقیقات تنها به ابعاد نظری مساله پرداخته اند؛ و در عمل، کمتر به آن توجه شده است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که کارآمدی یک برنامه ارزشیابی تکوینی سه بخشی مشخص را برای ارتقای عملکرد ریاضی دانش آموزان به طور عملی بررسی کند. این برنامه از سه عنصر محوری (هدف گزینی، آموزش هدف نگر و بازخورد آموزشی عاجل) تشکیل شده است. طرح پژوهشی این مطالعه از نوع نیمه تجربی است، بدین منظور دو گروه از معلمان و دانش آموزان به طور تصادفی انتخاب شدند. گروه آزمایش شامل 25 معلم ریاضی و 382 دانش آموز و گروه کنترل هم از 25 معلم ریاضی و 404 دانش آموز تشکیل شده بود. نتایج نشان داد ارزشیابی تکوینی (مستمر) با فراوانی بالا (4 بار در هفته) و ارایه بازخورد آموزشی عاجل و فوری تاثیر چشمگیر و مثبتی بر عملکرد دانش آموزان در گروه آزمایش داشتند، به طوری که بر اساس نتایج آماری، ارزشیابی تکوینی که به دفعات زیاد برگزار شود تا 80 درصد باعث پیشرفت دانش آموزان می شود. همچنین، نتایج نشان داد سنوات خدمت معلمان تفاوت معناداری در ارتقای عملکرد دانش آموزان نداشت.

  کلیدواژگان: ارزشیابی تکوینی، آموزش هدف نگر، بازخورد آموزشی، عملکرد ریاضی
 • یعقوب رحیمی پردنجانی*، ایراندخت فیاض، علی رضا صادقی صفحات 297-323
  این پژوهش با هدف شناسایی نیازهای آموزشی اولویت دار نوآ موزان پیش دبستانی عشایر استان چهارمحال و بختیاری به کمک روش آمیخته اکتشافی از نوع مدل تدوین ابزار انجام گرفت. در بخش کیفی 12 نفر از متخصصان و کارشناسان دارای تجربه تدریس در حوزه عشایری با نمونه گیری هدفمند به عنوان مشارکت کنندگان بالقوه انتخاب شدند و با مصاحبه، داده های کیفی اولیه حاصل شد. از معیار همسوسازی داده ها برای سنجش اعتبار اولیه داده ها استفاده شد. هم چنین با روش تحلیل مضمون چارچوب اولیه الگو نیاز های آموزشی پیش دبستانی عشایر شکل گرفت. در بخش دوم در قالب روش تحقیق توصیفی- پیمایشی کمی از طریق پرسشنامه برآمده از بخش کیفی نظرات 150 نفر از آموزگاران و مربیان پیش دبستانی عشایر استان که به روش نمونه گیری هدفمند از نوع معیار انتخاب شده بودند و به کمک فرمول فریدمن 58 نیاز آموزشی به دست آمده در سه حیطه شناختی، مهارتی و نگرشی اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد بالاترین نیاز آموزشی در حیطه شناختی مربوط به (آموزش حروف الفبا در حد تشخیص کلمات هم آغاز و هم پایان)، آموزش محیط زیست و آموزش خلاقیت؛ در حیطه مهارتی مربوط به آموزش زبان رسمی (گفتاری)، آموزش بهداشت فردی و عمومی و آموزش ارتباط با خانواده و مهارت های زندگی؛ در حیطه نگرشی مربوط به آموزش استقلال فردی و حق انتخاب، آموزش گرایش به نظم و انضباط و آموزش عزت نفس می باشند.
  کلیدواژگان: پیش دبستانی، دانش بومی، عشایر، مناطق محروم، نیازسنجی
 • فرناز قدیریان مارنانی، محمد سلطان حسینی، مهدی سلیمی*، شهرام عروف زاده صفحات 325-358
  هدف این پژوهش شناسایی عوامل شکل دهنده نهادینه سازی فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان به روش آمیخته بود. در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد رهیافت اشتراوس و کوربین و در بخش کمی از تحلیل عاملی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب نظران بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و بر مبنای اشباع نظری با 11 نفر از آن ها مصاحبه شد؛ همچنین، جامعه آماری در بخش کمی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان بودند که براساس تعداد پارامترهای شناسایی شده در بخش کیفی تحقیق به صورت تصادفی ساده 535 نفر از آن ها انتخاب شد. برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از سه فرایند همپوش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، و در بخش کمی از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج کیفی در ارتباط با نهادینه سازی فعالیت های فوق برنامه ورزشی، 107 مفهوم و 25 مقوله فرعی را نشان داد که در شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها دسته بندی شدند. هم چنین، بر مبنای یافته های کمی 90 مفهوم و 22 مقوله فرعی تایید شد. با استناد به این نتایج می توان گفت که حرکت در جهت بررسی قابلیت های نهادینه سازی مستلزم درک یک مدل مفهومی از کلیه عوامل موثر و مطرح در آن است.
  کلیدواژگان: دانشجومعلمان، فعالیت های سازمان یافته و غیر رسمی، فعالیت های فوق برنامه ورزشی، نهادینه کردن
 • مجید یوسفی افراشته*، سارا لطفی فرد صفحات 359-376
  نظارت بر استرس معلمان با ابزارهای معتبر می تواند به منظور افزایش بهداشت روانی و اتخاذ سیاست ها و تصمیم های مناسب در رابطه با این افراد بسیار مفید باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و اعتبار یک مقیاس خاص برای معلمان برای ارزیابی استرس وارد شده به آن ها از طریق دانش آموزان انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر 520 معلم در مقاطع تحصیلی مختلف به پرسشنامه استرس اجتماعی معلم در ارتباط با دانش آموز تادی و همکاران (2017) و پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (1981) پاسخ دادند. به منظور بررسی اعتبار از نوع همسانی درونی مولفه های درونی پرسشنامه از آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. همچنین، برای اطمینان از روایی همگرای پرسشنامه، همبستگی آن با نمره حاصل از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاچ (1981) بررسی شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد همه سوال ها به طور معناداری چهار عامل زیربنایی پرسشنامه استرس اجتماعی معلم در ارتباط با دانش آموز شامل پرخاشگری کلامی، ایرادگیری، واکنش نامناسب و رفتارهای ناپسند را اندازه می گیرند. در مجموع، نتایج این مطالعه نشان داد پرسشنامه استرس اجماعی معلم در ارتباط با دانش آموز تادی و همکاران (2017) در نسخه ایرانی از روایی و اعتبار قابل قبولی برخوردار است.
  کلیدواژگان: استرس اجتماعی، استرس، رابطه معلم و دانش آموز، روانسنجی
 • مینا تقی پور کرده مهین، فاطمه احمدی*، ابراهیم ریحانی صفحات 377-408
  فرایند آموزش مراحل مختلفی دارد که یکی از مهم ترین این مراحل، ارزیابی برنامه های آموزشی است. یکی از مدل های ارزشیابی نوین که می توان به عنوان یک ابزار کیفی در ارزیابی سطح یادگیری دانش آموزان به کار برد، مدل ارزشیابی سولو است. هدف از این پژوهش، بررسی ساختار نتایج یادگیری قابل مشاهده فراگیران در درس فیزیک، به کمک حل یک آزمون و ارزیابی پاسخ های آن ها به کمک مدل سولو است. روش این تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان فردیس هستند که از میان آن ها 251 نفر ازدانش آموزان پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به طور نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای، انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که به طور میانگین 82 درصد دانش آموزان پایه دهم، 65 درصد از دانش آموزان پایه یازدهم و 86 درصد از دانش آموزان پایه دوازدهم مدارس نظری شهرستان فردیس، در سطح تک ساختاری قرار دارند و تقریبا هیچ یک به سطوح بالای سولو یعنی سطوح رابطه ای و انتزاع تعمیم یافته دست نیافتند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، آموزش علوم، طبقه بندی سولو، فیزیک شناوری، یادگیری
 • سیده سمیه اسدالله زاده بالی*، فاطمه طاهری، علی اصغر شجاعی صفحات 409-426
  ‎هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر مدیریت فرهنگی کارکنان با رویکرد رقابتی دانشگاه های استان مازندران انجام شده است. پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات آمیخته اکتشافی متوالی از نوع تدوین ابزار است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی استادان هییت علمی شاغل در استان مازندران تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای بر حسب فرمول کوکران تعداد 300 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، بر اساس پرسشنامه محقق ساخته بوده است. به منظور روایی صوری پرسشنامه از نظرات خبرگان و صاحب نظران استفاده شده است و نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شدو عدد 90 /0 به دست آمد که بیان کننده پایایی بالا و مورد قبول است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS23 و بسته نرم افزاری Lisrel8.8 و با روش تحلیل مسیر تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد رسانه های اجتماعی بر مدیریت فرهنگی با رویکرد رقابتی تاثیر دارد. همچنین، مدل های ارایه شده از برازش مناسب برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: دانشگاه های استان مازندران، رسانه های اجتماعی، رویکرد رقابتی، مدیریت فرهنگی
 • معصومه نعمتی، معصومه رضایی منش*، رفائیل آزادیان، محمد زلیکانی صفحات 427-450
  هدف پژوهش حاضر بررسی شیوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و آسیب شناسی آن در دانشجو ‏معلمان ‏دانشگاه فرهنگیان استان مازندران است. تحقیق از نوع کاربردی- توسعه ای است. از روش پژوهش پیمایشی استفاده شد‏. جامعه ‏آماری پژوهش ‏شامل کلیه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان استان مازندران است که در سال 1398در ‏این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند، تعداد افراد جامعه 2430 نفر است، با استفاده از فرمول کوکران ‏تعداد نمونه محاسبه شده 332 نفر در نظر گرفته شد. روش نمونه گیری طبقه ای است و برای جمع آوری ‏اطلاعات از پرسشنامه ‏محقق ساخته استفاده شد. به منظور ‏تلخیص متغیرهای مربوط به سودمندی و آسیب های شبکه های اجتماعی مجازی از ‏‎SWOT‏ و ‏تحلیل عاملی ‏اکتشافی به روش واریماکس و ضریب ‏KMO ‎‏ و آماره ‏Bartlet‏ استفاده شد.‏ نتایج نشان داد ‏که 5/73 درصد دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان روزانه 2 تا 8 ساعت از شبکه های مجازی استفاده ‏می کنند و ‏همچنین، چهار اپلیکیشن واتساپ، تلگرام، اینستاگرام و شمیم بیشترین کاربرد را دارد. همچنین، ‏کاربردهای آموزشی و نقاط قوت و نقاط ضعف و فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی شناسایی شد. ‏نتایج نشان داد شبکه های اجتماعی، باوجود داشتن نقاط ‏قوت و فرصت های فراوان در زمینه های ‏گوناگون، در صورت عدم مدیریت صحیح ممکن است ‏تهدیداتی در زمینه سلامت جسمانی- روانی، فرهنگی- اجتماعی و سیاسی برای دانشجومعلمان داشته باشند.‏
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، ‏دانشگاه فرهنگیان، شبکه های اجتماعی مجازی
 • اسد حجازی* صفحات 451-476
  هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی عملکرد معلمان دانش آموخته کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان با معلمان جذب شده از طریق آزمون استخدامی طرح ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه مدیران و دانش آموزان با استفاده از روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. نمونه آماری این پژوهش شامل 320 معلم زن و مرد در پنج استان کشور بود که این استان ها به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس پنج مولفه دانش حرفه ای، جنبه های آموزشی، جنبه های شخصی، مدیریت کلاس و تعامل و همکاری استفاده شد. روایی پرسشنامه از طریق صاحب نظران و اساتید و همچنین، پایایی آن از طریق انجام آزمون آلفای کرونباخ انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS و روش های آمار استنباطی مانند آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته نشان داد؛ معلمان فارغ التحصیل کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان از دیدگاه مدیران و دانش آموزان، در چهار مولفه دانش حرفه ای؛ مدیریت کلاس؛ تعامل و همکاری و جنبه های آموزشی وضعیت عملکردی مطلوب تر و بهتری داشتند. اما در خصوص مولفه جنبه های شخصی آزمون های آماری وضعیت بهتری را برای معلمان فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان نسبت به معلمان جذب شده از طریق طرح ماده 28 تایید نمی کند. نتایج این پژوهش می تواند در زمینه جذب و تربیت معلمان استفاده شود.
  کلیدواژگان: اثربخشی معلمان، معلمان جذب شده از طریق تعهد دبیری، معلمان جذب شده آزمون استخدامی طرح ماده 28
 • فرشید کرمی، کاملیا عبدی*، سید احسان امیرحسینی صفحات 477-499
  هدف تحقیق، تحلیل مدل عوامل اثرگذار بر توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی بود. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. نمونه کیفی، شامل 18 نفر از خبرگان که به روش غیر تصادفی هدفمند انتخاب و در بخش کمی، کلیه مدیران و کارشناسان تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل تابعه بودند که بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با فرمول کوکران، تعداد 400 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته شامل 29 عامل موثر بر توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی بود که روایی محتوایی آن توسط 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه که بر تربیت بدنی مدارس اشراف داشتند و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد (85/0=α). برای تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی عوامل از نرم افزارهای SPSS وAmos  برای اولویت بندی عوامل شناسایی شده از تکنیک AHP استفاده شد. یافته ها نشان داد که 29 عامل به ترتیب، در قالب 8 محور بهینه سازی منابع انسانی، برنامه آموزشی، برنامه های جاری آموزش و پرورش، اقدامات انگیزشی، سیاست گذاری کلان دولت، حمایت مالی، قوانین و مقررات و پشتیبانی از برنامه های توسعه منابع انسانی، بر توسعه حرفه ای دبیران تربیت بدنی اثرگذار است. توجه و تمرکز بر جذب و توسعه حرفه ای مدرسان، کیفیت بخشی به محتوای آموزشی و ایجاد انگیزه در دبیران تربیت بدنی، توسعه حرفه ای دبیران را تسهیل خواهد کرد.
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، برنامه آموزشی، دبیران تربیت بدنی
 • علی همتی عفیف، احمد محمودی*، سحر پیرجمادی، منوچهر دژآهنگ صفحات 501-523
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آمیخته های بازاریابی سبز و تصویر ذهنی در قصد بازگشت مجدد دانش آموزان به المپیادهای ورزشی بود. روش پژوهش همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل مدیران، دبیران تربیت بدنی و دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر تهران بودند که تعداد 331 از آنان به روش نمونه گیری خوشه ای_تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از 3 پرسشنامه آمیخته بازاریابی سبز رعنایی کردشولی و اله یاری بوزنجانی (1390)، تصویر ذهنی بو و همکاران (2009) و قصد بازگشت مجدد محمدی بارزیلی (1395) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان تایید و پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب 806/0، 856/0 و 800/0 به دست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. بر اساس نتایج مشخص شد که آمیخته بازاریابی سبز و تصویر ذهنی بر قصد بازگشت مجدد دانش آموزان به المپیادهای ورزشی و آمیخته بازاریابی سبز بر تصویر ذهنی دانش آموزان اثر مثبت معناداری داشتند. نتایج این پژوهش بر لزوم ارتقای کیفیت المپیاد با حرکت به سمت خدمات سبز ورزشی، تبلیغات سبز، رشته های ورزشی دوست دار محیط زیست، ایجاد نگرش های زیست محیطی، تصویر ذهنی و فضای محیطی مناسب در جهت مشارکت حداکثری دانش آموزان در المپیادهای ورزشی تاکید دارد.
  کلیدواژگان: المپیاد سبز، خدمات سبز ورزشی، فضای محیطی، مشارکت، ورزش دانش آموزی
 • حسین افلاکی فرد* صفحات 525-558
  هدف مطالعه حاضر بررسی تطبیقی برنامه درسی آموزش کار و فناوری در نظام آموزش ابتدایی ایران، فنلاند و سنگاپور است. روش پژوهش حاضر کیفی با استفاده از روش تطبیقی و مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه ای است. حوزه پژوهش شامل اطلاعات علمی، اسناد و مدارک پیرامون آموزش کار و فناوری در نظام آموزش ابتدایی کشورهای جهان است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند مبتنی بر معیار استفاده شد. که با توجه به توفیقات دو کشور فنلاند و سنگاپور در زمینه آموزش کار و فناوری، این دو کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند و با ایران مورد مقایسه و تطبیق قرار گرفتند. نحوه جمع آوری اطلاعات اسنادی و به روش فیش برداری است. به منظور تحلیل اطلاعات از روش چهارمرحله ای جورج بردی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد از نظر جایگاه، منطق و چرایی، محتوا و مواد آموزشی همسو هستند. از نظر روش تدریس، نقش مربی و دانش آموز شباهت دارند. از نظر تنوع و گستره برنامه درسی کار و فناوری، ارتباط تحصیل با کار و زندگی، هدف و توجه به پرورش مهارت ها، تنوع در محتوای آموزشی و آزادی عمل دانش آموز در فعالیت های کلاسی متفاوتند.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، سواد فناوری، فناوری، کار، نظام آموزش ابتدایی
 • صباح عبدی*، ارسطو عبدالله پور، رشید احمدرش صفحات 559-586
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل میزان توجه به رفتارهای ارتقادهنده سلامت در محتوای کتاب های درسی ششم ابتدایی و نقش این رفتارها در پیش بینی نمره شایستگی های عمومی دانش آموزان انجام شد. روش پژوهش حاضر ترکیبی از روش تحلیل محتوای کمی و روش توصیفی از نوع همبستگی است. برای نمونه آماری ابتدا کتاب های تعلیمات اجتماعی، علوم و هدیه های ششم با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و تجزیه و تحلیل شدند. سپس، 212 دانش آموز دختر و پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان بوکان به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب، و به پرسشنامه رفتارهای ارتقادهنده سلامت (HPLP-II) پاسخ دادند و نمره نیمسال اول تحصیلی 98-99 دانش آموزان به عنوان نمره شایستگی های عمومی در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل محتوا نشان داد توزیع فراوانی مولفه های ارتقادهنده سلامت و ضریب اهمیت آن ها در کتاب های درسی ششم ابتدایی غیر نرمال است؛ به طوری که مولفه های رشد معنوی و مسیولیت پذیری در برابر سلامت دارای کمترین ضریب اهمیت و مولفه های فعالیت جسمانی و تغذیه دارای کمترین میزان فراوانی در کتاب های درسی ششم می باشند. همچنین، نتایج رگرسیون همزمان نشان داد که رفتارهای ارتقادهنده سلامت تا 66% توان پیش بینی نمره شایستگی های عمومی دانش آموزان را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، دوره ابتدایی، رفتارهای ارتقادهنده سلامت، شایستگی های عمومی
 • ابوبکر کریمی* صفحات 587-624
  این پژوهش با هدف، تحلیل محتوای کتاب های آموزش قرآن، ریاضی، هدیه های آسمانی، مطالعات اجتماعی، تفکر و پژوهش و کار و فناوری دورهابتدایی سال تحصیلی 99-1398، بر اساس مهارت های ارتباطی و مقابله ای سازگارانه، با روش توصیفی و از نوع تحلیل محتوا انجام شد. ابزار اندازه گیری، چک لیست محقق ساخته بوده که روایی آن با استفاده از نظر صاحب نظران و پایایی با روش اسکات (5/89) و تکنیک تکرارپذیری، بررسی و تایید شد. چارچوب مفهومی در قالب 4 مولفه و 20 شاخص طراحی شد. داده های حاصل از تحلیل محتوا با استفاده از مراحل سه گانه آنتروپی شانون تحلیل شد. در کلیه صفحات کتاب های بررسی شده 784 بار به موضوع مهارت های زندگی پرداخته شده که از این تعداد، بیشترین توجه (36 درصد) مربوط به مهارت «برقراری روابط بین فردی سازگارانه» و کمترین توجه (5/17 درصد) مربوط به مهارت «مقابله با استرس ها» است. سپس، 5/26 درصد به مهارت «برقراری ارتباط موثر با دیگران» و 20 درصد به مهارت «مقابله با هیجان ها» توجه شده است. بیشترین ضریب اهمیت مربوط به «برقراری ارتباط موثر با دیگران» (1739/0) و کمترین ضریب اهمیت «مقابله با استرس ها» (1465/0) است. مهارت «مقابله با هیجان ها» با ضریب (1577%) در اولویت دوم و «برقراری روابط بین فردی سازگارانه» با ضریب 1495/0 در اولویت سوم قرار دارد. کتاب «آموزش قرآن» در مجموع شش پایه، 208 بار، «ریاضی» 160 مرتبه، «هدیه های آسمانی» 183 بار و «مطالعات اجتماعی» در مجموع چهار پایه، 174 بار به آموزش این مهارت ها پرداخته است. با توجه به یافته ها نتیجه گرفته می شود که در کتاب های اشاره شده، باید توجه بیشتری به مهارت های مقابله با استرس ها و هیجان ها شود.
  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، کتاب های درسی دوره ابتدایی، مهارت های ارتباطی، مهارت های مقابله ای سازگارانه
 • غلامرضا رضازاده میر علیلو، توران سلیمانی*، صدرالدین ستاری صفحات 625-651
  آینده پژوهی، انعطاف پذیری راهبردی دانشگاه را تقویت و دانشگاه فرهنگیان با آینده پژوهی نظام مند می تواند توانمندی راهبردی خود در عدم غافلگیری در سطوح مختلف را بالا برده، راهگشای آموزش مداوم، مستمر و کارا را برای نظام آموزشی فراهم کند. به همین دلیل، هدف از انجام این پژوهش، شناسایی شاخص های نهادینه کردن آینده پژوهی در دانشگاه فرهنگیان است. این پژوهش از نوع کیفی به سبک تحلیل مضمون (تم) است.‏ مشارکت کنندگان پژوهش را اساتید دانشگاه فرهنگیان (کارشناسی ارشد با حداقل 15 سال سابقه خدمت و دکتری با حداقل 10 سال سابقه خدمت) تشکیل می داد که حجم نمونه پس از اشباع نظری به تعداد 12 نفر و به صورت هدفمند انتخاب شد. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. یافته ها نشان داد شاخص های آینده پژوهی در دانشگاه فرهنگیان شامل؛ عوامل مربوط به منابع انسانی (جذب نیروی انسانی و فراگیران)، عوامل ساختاری (ارتباط با مراکز علمی، تغییر و تحول در ساختار دانشگاه، بودجه و حمایت مالی، تدوین قوانین، ایجاد مرکز آینده پژوهی)، عوامل مدیریتی (نیازسنجی، برنامه ریزی و تدوین اهداف، ترسیم چشم انداز، مدیریت توانمند، حمایت از نوآوری، پژوهش آینده نگر)، عوامل آموزشی (دانش روز، برنامه درسی، آموزش کارکنان و هییت علمی، تضمین کیفیت)، عوامل اجتماعی (خرد یا تفکر جمعی، ارزش های اجتماعی، مواجهه با چالش) و عوامل مربوط به فناوری (توسعه فناوری و بانک اطلاعاتی) است که توجه به آن می تواند راهگشای دانشگاه و توسعه منطبق با پیشرفت های روز دنیا را در پی داشته باشد.
  کلیدواژگان: آینده، آینده پژوهی، دانشگاه فرهنگیان، نهادینه کردن
 • مریم محمدزاده، زهرا عزیزی*، حسین آقامحمدی صفحات 653-677

  مکان گزینی ناصحیح کاربری های شهری خصوصا کاربری آموزشی، منجر به ناهماهنگی بین نیازها و خدمات ارایه شده از سوی کاربری ها می شود. افزایش تعداد دانش آموزان و محدودیت منابع مالی، نبود برنامه ریزی، کمبود زمین مناسب، استفاده نکردن از برنامه ریزان شهری و سیستم اطلاعات جغرافیایی، باعث شده مکان یابی بهینه در اکثر فضاهای آموزشی اعمال نشود. در تحقیق حاضر منطقه 18 شهر تهران به دلیل پراکنش ناهمگن مدارس آن مطالعه شد. لذا با هدف یافتن محل های مناسب استقرار مدارس در آینده این منطقه با استفاده از مدل تاپسیس در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی مکانیابی انجام شد. به این منظور معیارهای مورد نظر بر اساس نظر کارشناسان و تحقیقات گذشته در چهار گروه سازگار شامل، فاصله از فضای سبز، اماکن ورزشی، مراکز فرهنگی و مناطق مسکونی؛ نیمه سازگار، شامل: فاصله از آتش نشانی و درمانی؛ ناسازگار شامل: فاصله از مراکز صنعتی، گورستان، مراکز تجاری، مراکز اداری، دامداری و مرغداری، حمل ونقل و انباری، و تاسیسات و تجهیزات شهری؛ و شبکه معابر شامل: معابر اصلی و معابر فرعی انتخاب شد. برای اولویت بندی و وزن دادن به معیارها از تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. بر اساس نتایج فاصله از مراکز صنعتی با ارزش 18/0 مهم ترین و فاصله از مراکز اداری با ارزش 017/0 کم اهمیت ترین لایه انتخاب شد. پس از هم پوشانی محدودیت تمام کاربری ها و شعاع دسترسی مناطق مجاز برای ساخت مدارس از نقشه مکان یابی انتخاب و 5 طبقه مناسب، نسبتا مناسب، متوسط، نسبتا نامناسب و نامناسب کلاس بندی شد که کلاس نامناسب با 210255 مترمربع و تنها با 67/6 درصد کمترین و طبقه متوسط با مساحت 1047766 مترمربع و 25/33 درصد بیشترین سهم مساحت را دارد.

  کلیدواژگان: تاپسیس، سیستم اطلاعات جغرافیایی، مدرسه، مکان یابی، منطقه 18 تهران
 • محمد عبدالعلی پور، پیمان یارمحمدزاده*، ابوالفضل قاسم زاده صفحات 679-706
  هدف پژوهش حاضر ارایه مدل استعدادیابی دانش‎آموزان مستعد شغل معلمی در مدارس دوره دوم متوسطه با استفاده از روش کیفی داده بنیاد است. نمونه پژوهش به روش نمونه‎گیری هدفمند از نوع قضاوتی انتخاب شد، و داده ها با مصاحبه در نفر 19ام به اشباع نظری رسید. داده‎ها به روش تحلیل مضمون و با استفاده از نرم‎افزار تحلیل داده‎های کیفی مکس کیودا طی سه مرحله کدگذاری اولیه، ثانویه و مفهومی تحلیل شد. بر اساس یافته‎های پژوهش، شرایط علی مدل استعدادیابی مشتمل بر 21 کد ثانویه با سه مفهوم شامل ابعاد شخصیتی، مهارت‎ها و تمایلات متناظر شد. برای مقوله زمینه‎ای 12 کد ثانویه متناظر با مفاهیم نارسایی‎های قانونی، مدیریتی، اجرایی و سیاسی استخراج شد. مقوله محوری استعدادیابی دانش‎آموزان با کدهای ثانویه مدیریت دانش، اثربخشی، رضایت شغلی و بهره‎وری مشخص شد. مولفه‎های مداخله‎گر با مفاهیم ارزش‎های ملی، سیاست زدگی، مدیریت ناصحیح استعدادها، فرهنگ ملی، تحریم اقتصادی ایران، شرایط سیاسی داخلی، فرهنگ و شرایط خانواده تبیین شد. راهبردها به دو بخش بلندمدت (اصلاح سبک مدیریتی، مدیریت استعداد، مدیریت استراتژیک، دگرگونی فرهنگی و اصلاحات ساختاری) و کوتاه مدت (اصلاح نظام جذب و استخدام، سیاست‎های تشویقی و ارزیابی عملکرد) دسته‎بندی شد. در نهایت پیامدهای مدل استعدادیابی از طریق 8 کد ثانویه در چهار بعد توسعه اجتماعی، توسعه فردی، موازنه میان آموزش و پرورش و ارتقای جایگاه معلمی ارایه شد. استدلال نظری، در کنار تحلیل چندسطحی پیامدهای استعدادیابی در بافت آموزش و پرورش در تصمیم گیری بهینه در تمامی سطوح و دستیابی به اهداف سازمانی کمک می کند.
  کلیدواژگان: استعدادیابی، پیامدها، راهبردها، عوامل علی و زمینه‎ای، موانع مداخله گر
 • سعید صفدری* صفحات 707-734
  پژوهش حاضر به نقش و تعامل باورها و عواطف یک مدرس دانشگاه در تکوین و شکل گیری هویت او پرداخته است. به این منظور، بر پایه رویکرد کیفی با استفاده از روایت پژوهی مبتنی بر زیست نگاری، داده های تحقیق در طی چهار جلسه مصاحبه شفاهی گردآوری شد. برای تحلیل داده ها، با پیروی از اصول روایت پژوهی، روایت های به دست آمده با مشارکت مصاحبه شونده بر پایه سه عنصر زمان، مکان، و تعاملات، بازگویی و بازسرایی شد تا سرانجام روایت های پراکنده به صورت یک روایت منسجم با رعایت تسلسل زمانی و تاریخی در یک بافت معنادار اجتماعی رویدادها تدوین شد. روایت نهایی سیر تحولات باورها و عواطف معلم از کودکی تا دوره اشتغال به عنوان استاد دانشگاه را نشان می دهد و مهم تر از آن، تعامل میان باورها، عواطف و هویت معلم را نیز آشکار می کند. تحلیل روایت نهایی نشان داد فضای فرهنگی و اجتماعی خانواده و نیز عملکرد معلمان در مقاطع مختلف سازندگان اصلی باورهای این استاد درباره حرفه معلمی و تدریس بوده اند. همچنین، مشخص شد عواطف مثبت و منفی که او به عنوان یک معلم تجربه کرده است، به طور موثری باورهای او را تحکیم کرده یا تغییر داده اند. هویت معلم نیز به عنوان مفهومی پویا و متغیر تحت تاثیر تعاملات میان باورها و عواطف، و البته عوامل دیگر، دستخوش تغییر می شود.
  کلیدواژگان: استاد دانشگاه، باورها، تحلیل روایت، عواطف، هویت معلم
|
 • Ebrahim Salehi Omran *, Farnaz Einkhah Pages 7-37
  The purpose of this study is to investigate the status of vocational and skills training and to pay attention to the academic guidance of students towards vocational training in the document of fundamental Transformation of Education. The research is descriptive applied research. In the qualitative part, the research has been done using the method of qualitative content analysis and quantitative analysis to confirm and validate the results of the qualitative part, using descriptive statistical methods; Quantitative data were analyzed by SPSS statistical software. The statistical population was the document of the fundamental transformation of education (2011) and the whole society was considered as a sample. The results show that the document has paid due attention to vocational and skills training in the definitions of education, basic competencies and mission statements; However, due to the issue in the definitions of the document, professional and skills training in value propositions Statement of document values (5 of 30), school characteristics on the vision 1404 (2 of 17 characteristics), training students in the general objectives of the document (4 of 45), operational goals (4 of 23) and operational strategies (6%, 8 of 131) have not been properly considered.
  Keywords: academic guidance, skills training, the Document of the Fundamental Transformation of Education, vocational training
 • فاطمه نصرتی *, Bagher Ghobari Bonab, Mazzameh Sarfarazi, Roohallah Fathabadi Pages 39-65
  The aim of this study was to investigate the effect of self-monitoring strategy on the ability to convey the position of numbers and the accuracy of students' mathematical calculations with mathematical learning difficulties. The research method was applied in terms of purpose and from the point of view of collecting the findings; it was a bit of an experimental type with a single subject design (multi-baseline type with different subjects). The statistical population included all third grade elementary students with learning math problems who were studying in the academic year 2018-2019. In the present study, the accessible sampling method was used and from the target population, 2 male students and 2 female students were selected as the research sample. Data collection tools in this study are: Wechsler Intelligence Test (1974), Key Math Diagnostic Test (1986) and Jordan Attention Deficit Disorder Index Test (1992). Central and effect size indices were analyzed. Research results show that: A) Teaching attention self-monitoring strategy has a positive effect on the ability to convey the position of students with mathematical learning difficulties. B) Teaching self-monitoring strategy Attention has a positive effect on the accuracy of mathematical calculations of students with mathematical learning difficulties and has increased the realization of the consequences of learning mathematics. The results of the present study can help teachers and professionals in this field to be able to improve the ability to convey the position of numbers and the accuracy of students' mathematical calculations with mathematical learning problems by teaching self-monitoring strategies.
  Keywords: Attention self-monitoring strategy, mathematical calculations, Mathematical difficulties, Numerical position transfer
 • Mohammad Hasan Motamedi, Nematollah Salehi Najafabadi *, Alireza Ahmadpur Mobarakeh Pages 67-86
  Objective

  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of visual perception training on reducing learning disabilities in elementary school mathematics. The method of this quasi-experimental study was pre-test-post-test with a control group. The statistical population included all male elementary school students in the third and fourth grades of elementary schools in Borujen city. Random form was assigned to the experimental and control groups (8 fourth grade students in each group and 7 third grade students in 15 groups on Friday). Raven Intelligence (1962), DSM-IV-TR Diagnostic Checklist Test. Visual perception training protocol training package was taught to the members of the experimental group in 10 sessions (twice a week, 45 minutes). Data were analyzed using analysis of covariance.

  Results

  Eye movement coordination on the reduction of learning disabilities. With ETA coefficient (2590), shape and context on reducing learning disabilities with ETA coefficient (2130), shape stability on reducing learning disabilities with ETA coefficient (2790), spatial relationships on reducing learning disabilities with ETA coefficient (2330) But the situation in space does not affect the reduction of learning disabilities with Eta coefficient (0160).

  Keywords: Learning disorders, Math, elementary school, Visual perception training
 • Fateme Askari *, Askar Atashafrouz, Ali Reza Hajiyakhchali Pages 87-106
  Visual working memory, spatial visualization and mental rotation are among the factors that influence the academic achievement of elementary students. The aim of this study was to investigate the effectiveness of puzzle games (manual and electronic) on visual working memory, spatial visualization and mental rotation in elementary students. The study was experimental with pretest-posttest with control group. The statistical population was all second grade students in Ahvaz city in the academic year 1397-98 was that 50 students were randomly selected as a sample and replaced in two experimental and control groups (25 people in each group). The research instruments are Cornoldy working memory test, Wechsler intelligence for children-fourth edition (subscale design with cubes) and mental rotation researcher made test for children. Data were analyzed by multivariate analysis of variance. Puzzle game (manual and electronic) had a significant effect on visual working memory in elementary students (P<0.02), there was no significant effect on spatial visualization (P<0.07) and there was a significant effect on mental rotation (P<0.03). Puzzle games can be used to enhance the visual working memory and mental rotation in elementary school students.
  Keywords: mental rotation, puzzle games, spatial visualization, visual working memory
 • Ali Tazik, Alireza Badeleh *, Abdoljalal Toomaj Pages 107-129
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of Mock-based education on students' psychological well-being and study skills. The method of the present study is quasi-experimental with pre-test and post-test design with two groups of control and experimental. The statistical population of the study included primary school students in Aq Qala city. Cluster sampling method was randomly selected from a school in the second grade of primary school in Aq Qala city. Then, from the educational levels, the sixth grade was purposefully selected and among the sixth grade students, 40 students were selected as the research sample. Research tools included Riff Psychological Well-Being Questionnaire - Riff and Case (1989) and Weinstein (2002) study and learning strategies. The validity of the questionnaires was finally confirmed by experts in the field of education and psychology after minor changes and the reliability of the questionnaire using Cronbach's alpha was 0.72 and 0.74, respectively. Findings showed that Mook-based education has a positive and significant effect on students' psychological well-being and reading skills. Therefore, it can be concluded that Mook-based teaching method has a greater impact on students' psychological well-being and reading skills than the usual teaching method. Therefore, this method can be used along with other methods to improve students' psychological well-being and study skills.
  Keywords: Education, Mook, Psychological well-being, Students, Study Skills
 • Marzieh Sadat Maleknia *, Kazem Barzegar Bafroui Pages 131-153
  The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness of Scamper idea generation training (a method to increase creativity) on the achievement motivation of male students in the fourth grade of elementary school in Yazd city. The research method is quasi-experimental and the research design was pretest-posttest with a control group. The statistical population of this research included all 6173 male students of the fourth grade of primary school in Yazd who were studying in the academic year 2017 to 2018. This sample consisted of 58 fourth grade male students in Yazd who were selected using the available sampling method and were randomly divided into two experimental and control groups with equal numbers. Before carrying out the experimental design, both groups performed the Torrance Tests of Creative Thinking Form A (TTCT) and the Hermance Achievement Motivation Test (AMT) and the results showed that before the intervention, the creativity and progress motivation of the students in both experimental and control groups There is no significant difference. Both groups responded to the pre-tests, and then the experimental group was trained in Scamper's idea generation method during 10 sessions. Finally, both groups answered the tests again (post-test). First, both groups answered the pre-tests and then only the experimental group was trained in the Scamper technique in 10 sessions. Finally, both groups answered the tests again (post-test). Data were collected using Hermance Achievement Motivation Test (1977) and analyzed using analysis of covariance. The findings showed that there is a significant difference in the post-test of the two experimental and control groups in the average progress motivation and its components (confidence, perseverance, foresight and hard-working). The results of the present study showed that Scamper method teaching is effective on students' progress motivation and its components.
  Keywords: Achievement motivation, Creativity, SCAMPER technique
 • Habib Amani, Ramin Habibi-Kaleybar *, Abolfazl Farid, Siyavosh Sheykhalizadeh Pages 155-176
  Test anxiety is one of the common phenomena that have a negative impact on students' academic performance. In recent years, various therapies have been used to treat it. The purpose of this study was conducted to compare the effectiveness of mindfulness-based techniques and cognitive-behavioral therapy on test anxiety symptoms in female students. The research method was quasi-experimental with a multi-group pre-test and post-test design. The statistical population of the study consisted of all tenth-grade female students in Azna City in the academic year 2020-2021. Among them, a sample of 45 students was selected by targeted sampling with Spielberger test anxiety inventory and randomly assigned into the experimental or control groups (15 students per group). One of the experimental groups was trained in mindfulness and the other experimental group was taught cognitive-behavioral therapy in 10 sessions, while the control group received no intervention. Data were collected using the Spielberger (1980) test anxiety questionnaire. Data were analyzed by one-way ANCOVA and multivariate ANCOVA and Bonferroni post hoc test. The results showed that mindfulness and cognitive-behavioral therapy had a significant effect on reducing test anxiety and its components in female students (P<0.001). Furthermore, based on the results of the post hoc test, the effect of mindfulness on test anxiety and worry components (P<0.001); there was no significant difference between the two methods on the emotion component (P>0.05). Based on the findings, it can be stated that both interventions are effective in reducing the symptoms of test anxiety in female students and mindfulness can be a good alternative to cognitive-behavioral therapy in the treatment of test anxiety.
  Keywords: Cognitive-Behavioral Therapy, Female Students, Mindfulness, Test anxiety
 • Mohammad Darzi *, Hasan Shams Esfand Abad Pages 177-194
  The present study aimed to compare the self-efficacy, achievement motivation and Adaptive Behavior among single-grade and multi-grade students in elementary schools. The statistical population of the study encompasses the elementary fifth- and sixth-grade students of Buein-Zahra city in the 2019-2020 academic year. 118 multi-grade and 202 single-grade students were selected using stratified sampling method. study instruments consisted of self-efficacy questionnaire (Sherer and others, 1982), Achievement motivation (Hermans, 1970) and Adaptive behavior (Lambert, 1974). The collected data were analyzed using descriptive statistical methods (measures of central tendency and dispersion) and inferential statistical methods (MANOVA). The results showed that although the self-efficacy of single-grade students are higher than that of multi-grade students, but this difference is not significant. Also, the single-grade students possess the higher scores in the achievement motivation, and the multi-grade students have more Adaptive behavior. Therefore, paying attention to the characteristics of the classes could be effective in the multi-faced advancement of the students.
  Keywords: Achievement motivation, Adaptive behavior, Multi-grade School, self-efficacy
 • Leila Khazaei *, Mohamad Javadipour, Rezvan Hakimzade, Alireza Sadeghi Pages 195-218
  The purpose of this study is to Designing an Intercultural Curriculum Framework for Teacher- Students at Farhangian University. The present study was based on a qualitative approach and phenomenological method with the presence of 18 participants among curriculum and sociology specialists using purposive sampling method and semi-structured interviews. The analyzes were based on open, axial and selective coding. In-depth analysis of the interviews resulted in identifying and categorizing the features of intercultural education curriculum. It can be argued that Intercultural training curriculum framework consists of 4 elements of purpose, content, teaching-learning methods and methods of evaluation. Themes oversee the objectives of the Intercultural education curriculum in three basic dimensions (cognitive, emotional / attitudinal, and skill). Promoting respect for values and differences in the educational content section; Emphasis on the preservation and transmission of cultural heritage; Emphasis on social interaction; The disadvantage of emphasizing the avoidance of racism; Adaptation to the local historical identity of different ethnic groups; Paying attention to the role of Iranian ethnic groups in maintaining national independence; Attention to national and ethnic cohesion; Attention to cultural diversity; Attention to teaching indigenous and local languages; Attention to cultivating cultural self-awareness; Promoting justice and equality; Attention to different heavenly religions; Accept differences. In the section of teaching-learning methods, role-playing; Demonstration method; Project method; Collaborative teaching method; Scientific teaching method; Reliance method; Brain Enhancement Method; Problem solving method; The method of the courts; Group discussion method. The element of evaluation, as the last element in the intercultural curriculum from the perspective of the study groups in the form of: functional test; Observational evaluation; Oral evaluation; Paper pencil test; Skill-based tasks; Self-assessment; Peer assessment were identified.
  Keywords: Curriculum design, curriculum elements, intercultural education, Teacher-students
 • Mehrnosh Satari, Masumeh Bagherpur * Pages 219-242
  The aim of this study was to investigate the relationship between educational and disciplinary strategies on academic procrastination with the mediating role of epistemological beliefs of female students. The present research is of applied type and in terms of descriptive method is of correlation type. The statistical population of the study included female high school students in Behshahr public schools, from which 320 students were selected based on stratified sampling. To collect data, Barzabadi Farahani educational strategies questionnaires, Azimpour, Masrabadi and Yarmohammadzadeh disciplinary strategies, academic procrastination and epistemological beliefs were used by Schumer. Data were analyzed using correlation coefficient test and structural equation method. Findings showed that there is a positive and significant relationship between the components of educational strategies (student-centered strategy, group-based education strategy, focus and motivation strategy, optimal environment preparation strategy, direct teaching strategy, educational process control strategy) with epistemological beliefs. And there is a significant negative relationship between these strategies and the academic procrastination of female high school students. Relationship between components of disciplinary strategies (direct strategy, legislative prevention strategy, human strategy (indirect), rapid response strategy, relationship and cognition strategy, nonverbal strategy, sample and modeling strategy, and referral strategy) and epistemological beliefs There are positives and equations and there is a significant negative relationship between these components with the academic procrastination of female high school students. Other findings also showed that epistemological beliefs in the relationship between educational and disciplinary strategies have a significant mediating role in the academic procrastination of female high school students..
  Keywords: Academic procrastination, disciplinary strategies, educational strategies, epistemological beliefs
 • Sargol Sheri, Mastooreh Sedaghat *, Hojjattollah Moradi, Mehrangiz Shoakazemi Pages 243-274
  The present study was conducted to compare the effectiveness of perceptual movement exercises (Pariad) and neurofeedback on the parent-child relationship and executive function and visual motor coordination in students with learning disabilities. The research design is semi-experimental with pre-test and post-test with control group. The statistical population of the overall research was 51 male students with learning disabilities who had referred to the success therapy clinic in Tehran in 2019-2019. Based on Cochran's formula, 45 people were selected in a purposeful manner. Analysis of covariance and variance with repeated measurements with Bonferroni's post hoc test were used to check the hypotheses. Based on the findings, the greatest effect of Pariyad's visual and motor exercises is on improving the relationship between parents of children and students with learning disabilities. According to the F statistic for intimacy components (14.54) at the 0.03 level, developmental deficiencies (12.88) at the 0.01 level have the highest significance. The comparison of averages showed that perceptual movement exercises (Pariad) with averages of 23.65 and 44.27 had the greatest effect on visual motor coordination and parent-child relationship in students with learning disabilities, and neurofeedback with an average of (22.80) had the greatest effect on Executive functions in students with learning disabilities. Neurofeedback training has the greatest effect on executive functions on the component of working memory (22.98) at the level of 0.02, emotional control (20.33) at the level of 0.01, and planning/organization (20/33) at the level of 0.01. had. Also, reading disorder and learning disability (16.48) at the 0.02 level, developmental disabilities (13.37) and brain damage (18.54) are significant at the 0.01 level. There is a significant difference between the groups in these components. According to the findings, Pariad's visual-motor exercises improve the visual-motor coordination of students with learning disabilities.
  Keywords: Executive Function, Learning disorder, neurofeedback, Parent-child relationship, Perceptual, motor exercises, Visual motor coordination
 • Mohammad Nekoufar Pages 275-296

  The Enhancement of students' mathematical performance has always been an important concern in Mathematics education research. However, most of studies deal exclusively with the theoretical dimensions of the issue. Its practical aspects have remained a highly under-researched area. The present study seeks to investigate the effectiveness of a tripartite formative assessment program for enhancing the students' mathematical performance in a practical way. This program consists of three pivotal elements: goal selection, goal-directed instructions, and immediate instructional feedback. The research has a semi-experimental design. To do this, two groups of high school teachers and students were randomly selected. The experiment group consisted of 25 mathematics teachers and 382 students, and the control experiment consisted of 25 mathematics teachers and 404 students. The results showed that the formative assessment with high frequency ( 4 times a week) along with immediate instructional feedback had a significant, positive effect on the students' performance. The statistical findings showed that the formative assessment with high frequency resulted in students' progress up to %80. In addition, the results showed that the teachers' years of experience had no significant difference in the enhancement of students' performance.

  Keywords: Formative Assessment, Goal-directed instruction, instructional feedback, Mathematical performance
 • Yaghoub Rahimi Pordanjani *, Irandkoht Fayaz, Alireza Sadeghi Pages 297-323
  The aim of this study was to identify the priority educational needs of nomadic preschool students in Chaharmahal and Bakhtiari province using exploratory mixed method type of tool development model. In the qualitative section, 12 specialists and experts with experience in teaching in the nomadic field were selected as potential participants by purposive sampling, and initial qualitative data were obtained through interviews. The data alignment criterion was used to measure the initial validity of the data. Also, with the content analysis method, the initial framework of the model of nomadic preschool educational needs was formed. In the second part, in the form of a descriptive-quantitative research method through a questionnaire created from the qualitative part, the opinions of 150 nomadic preschool teachers and educators of the province who were selected by available sampling method by Friedman formula, 58 educational needs were prioritized in three areas of cognition, skill and attitude. The results showed that the highest educational needs in the field of cognition related to (teaching the alphabet to recognize words both beginning and end), environmental education and creativity education; In the field of skills related to formal (spoken) language teaching, personal and public hygiene education and family communication and life skills training; In the field of attitude related to the training of individual independence and choice, training tends to discipline and of training self-esteem.
  Keywords: deprived areas, indigenous knowledge, Needs assessment, nomads, Preschool
 • Farnaz Ghadirian Marnani, Mohammad Soltan Hosseini, Mehdi Salimi *, Shahram Arouf Zad Pages 325-358
  The aim of this study was to identify the factors affecting the institutionalization of extracurricular activities of student-teachers of Farhangian University in a combined method. In the qualitative part, the data theory method was used with the Strauss-Corben approach and in the quantitative part, factor analysis was used. The statistical population consisted of qualitative experts who were purposefully selected and interviewed based on theoretical saturation. 11 of them; Also, the statistical population in the quantitative section was the students and teachers of Farhangian University, and based on the number of parameters identified in the qualitative section of the research, 535 of them were randomly selected. In order to analyze the data in the qualitative part, three overlapping processes of open coding, axial coding and selective coding were used, and in the quantitative part, the confirmatory factor analysis method was used. Qualitative results related to the institutionalization of extracurricular activities showed 107 concepts and 25 sub-categories that were categorized in terms of causal, contextual, intervening, strategies and consequences. Also, based on quantitative findings, 90 concepts and 22 subsets were confirmed. Based on these results, it can be said that moving towards the study of institutionalization capabilities requires understanding the conceptual model of all factors affecting it.
  Keywords: extracurricular activities, institutionalization, organized, informal activities, Student-Teachers
 • Majid Yousefi Afrashteh *, Sara Lotfi Fard Pages 359-376
  Monitoring teachers' stress with credible tools can be very useful in order to increase mental health and make appropriate policies and decisions in relation to these people. The aim of this study was to evaluate the validity and reliability of a specific scale for teachers to assess the stress applied to them by students. In the present correlation study, 520 teachers at different levels of education responded to the teacher-student social stress questionnaire (Tadi et al., 2017) and the Maslach burnout questionnaire (1981). Cronbach's alpha was used to evaluate the reliability of the internal components of the questionnaire and confirmatory factor analysis was used to evaluate the construct validity. Also, to ensure the convergent validity of the questionnaire, its correlation with the score obtained from the Maslach Burnout Questionnaire was examined. The results of confirmatory factor analysis showed that all questions significantly measured the four underlying factors of the teacher-social stress questionnaire in relation to the student, including verbal aggression, objection, inappropriate reaction and inappropriate behaviors. Overall, the results of this study showed that the teacher's consensual stress questionnaire in relation to the student in the Iranian version has acceptable validity and reliability.
  Keywords: Psychometric, social stress, Stress, teacher-student relationship
 • Mina Taghipour Kordeh Mahin, Fatemeh Ahmadi *, Ebrahim Reyhani Pages 377-408
  The training process has several stages, one of the most important of which is the evaluation of training programs. One of the new evaluation models that can be used as a qualitative tool in assessing students' level of learning is the solo evaluation model. The purpose of this study is to investigate the structure of learners' observable learning outcomes in physics by solving a test and evaluating their answers using the solo model. The method of this research is descriptive, survey type. The statistical population of this study is female high school students in Fardis city, from which 251 students of 10th, 11th, and 12th grade have been selected by multi-stage random cluster sampling. The results show that on average 82% of tenth-grade students, 65% of eleventh-grade students and 86% of twelfth-grade students of theoretical schools in Fardis city are at the Unistructural level and almost none which did not reach the high levels of solo, that is, the levels of relational and extended abstract.
  Keywords: assessment, floating physics, learning, science education, SOLO taxonomy
 • Seyedeh Somayeh Asadollahzadeh Bali *, Fatemeh Taheri, Aliasghar Shojaee Pages 409-426
  The purpose of this study is to "present a model of the impact of social media on staff cultural management with a competitive approach to universities in Mazandaran province." In the present study, by examining the theoretical foundations and researches conducted in Iran and the world, the three components identified in the semi-structured interview, 10 samples were considered as interviewees. Based on the obtained components, a researcher-made questionnaire containing 59 items The nose of the desired condition was compiled. The questionnaire was distributed among 290 employees of universities in Mazandaran province who were selected by stratified random sampling. The validity of the questionnaire was confirmed through content and structure validity using the opinions of experts and competent individuals in the Islamic Azad University. Cronbach's alpha coefficient was used for reliability and the coefficient of all items was confirmed above 0.9. Finally, the data obtained from the research were used from the structural equation model using Spss18 and Lisrel 8 software. Data analysis showed that social media has an impact on cultural management with a competitive approach. Also, the proposed models had a good fit.
  Keywords: Competitive Approach, Cultural Management, Social Media, Universities of Mazandaran Province
 • Masoumeh Nemati, Masoumeh Rezaei Manesh *, Refaeil Azadian, Mohammad Zoleikani Pages 427-450
  The purpose of this study was to investigate the prevalence of the virtual social networks use and their pathology in student teachers of Farhangian University of Mazandaran Province. The research method is descriptive. The statistical population of the study includes all student teachers of Farhangian University of Mazandaran province who were studying in this university in 1398. The number of people in the community is 2430 people, using Cochran's formula; the calculated sample number is 332 people. The sampling method is stratified, and a researcher-made questionnaire was used to collect information. All statistical calculations were performed by SPSS22 software. In order to summarize the variables related to the usefulness and harms of virtual social networks, SWOT and exploratory factor analysis were used by Varimax method, KMO coefficient and Bartlet statistics. The results showed that 73.5% of student teachers Farhangian University uses virtual networks for 2 to 8 hours a day also, four applications, WhatsApp, Telegram, Instagram, and Shamim, are the most used. Also, educational aplications and strengths and weaknesses and opportunities and threats of cyberspace were identified, and the results showed that social networks, despite having many strengths and opportunities in various fields, if not properly managed is possible.
  Keywords: Farhangian University, pathology, Virtual Social Networks
 • Asad Hejazi * Pages 451-476
  The purpose of this study was to compare the effectiveness of the continuous bachelor's degree teachers of Farhangian University with the teachers recruited through the recruitment test of Article 28 of Farhangian University's statutes from the point of view of administrators and students using a descriptive-survey research method. The statistical sample of this research included 320 male and female teachers in five provinces of the country, which were selected purposefully. To collect data, a researcher-made questionnaire based on five components of professional knowledge, educational aspects, personal aspects, classroom management and interaction and cooperation was used. The validity of the questionnaire was done through experts and professors, and its reliability was done through Cronbach's alpha test. SPSS software and inferential statistics methods such as t-test and analysis of variance were used for data analysis. The findings showed; Graduated teachers of Farhangian University from the point of view of managers and students, in four components of professional knowledge; class management; Interaction and cooperation and educational aspects had a more favorable and better performance status. But regarding the component of personal aspects, the statistical tests do not confirm a better situation for the teachers who graduated from Farhangian University than the teachers recruited through the Article 28 project. The results of this research can be used in the field of recruiting and training teachers.
  Keywords: Effectiveness of teachers, Teachers recruited recruitment test Article 28, Teachers recruited through the commitment of the secretary
 • Fashid Karami, Kamelia Abdi *, Seyed Ehsan Amir Hosseini Pages 477-499
  The purpose of this study was to analyze the model of factors affecting the professional development of physical education teachers. The research method was descriptive-survey and applied in terms of purpose. Research data were collected in the field and in a mixed manner (qualitative and quantitative). The qualitative sample consisted of 18 experts who were randomly selected and in the quantitative section, all managers and physical education experts of the Ministry of Education and affiliated departments were selected based on stratified random sampling with Cochran's formula, 400 people were selected. . The research instrument was a researcher-made questionnaire including 29 factors affecting the professional development of physical education teachers. (α =0 /85). SPSS and AMOS software were used for exploratory and confirmatory factor analysis and AHP technique was used to prioritize the identified factors. Findings showed that 29 factors in the form of 8 axes of human resource optimization, curriculum, current education programs, incentive measures, government macro-policy, financial support, laws and regulations, and support for human resource development programs, respectively. The professional development of physical education teachers is effective. Focusing on the recruitment and professional development of teachers, improving the quality of educational content and motivating physical education teachers will facilitate the professional development of teachers.
  Keywords: curriculum, Education, Physical Education Teachers
 • Ali Hemati Afif, Ahmad Mahmoudi *, Sahar Pirjamadi, Manouchehr Dezhahang Pages 501-523
  The purpose of this study was to investigate the role of green marketing mixes and mental image on the intention of students to return to sport Olympiads. The research method was correlation with the structural equation model approach. The statistical population included all managers, physical education teachers and high school students in Tehran, 331 of them selected as a sample by random-cluster method. To collect data from 3 questionnaires Ranaei Green Marketing (2012), the mental image of Boo et al (2009) and intention to return Mohammadi (2017) were used. The face and content validity of the questionnaires was confirmed by experts and their reliability was obtained using Cronbach's alpha of 0.806, 0.856 and 0.800, respectively. Descriptive and inferential statistics were used to analyze. It was found that the green marketing mixes and mental image had a significant positive effect on students 'intention to return to Olympiads and green marketing mixes had a significant positive effect on students' mental image. The results emphasize the need to improve the quality of the Olympiad by moving towards green sport services, green advertising, environmentally friendly sport fields, mental image creating environmental attitudes and suitable environmental space for maximum participation of students in sport Olympiads.
  Keywords: Environmental space, Green Olympiad, Green Sports Services, Participation, Student sport
 • Hossein Aflakifard * Pages 525-558
  The purpose of this study is a comparative study of work and technology education curriculum in the primary education system of Iran, Finland and Singapore. The method of this research is qualitative using a comparative method based on comparative analysis. The field of research includes scientific information, documents about work and technology education in the primary education system of the world. For sampling, the method of targeted sampling was used. According to the successes of Finland and Singapore in the field of labor and technology education, these two countries were selected as a sample and compared and compared with Iran. The method of collecting documentary information is by filing method. In order to analyze the data, George Brady's four-step method has been used. The results showed that the similarities are: in terms of status, in the compulsory program at lower levels of education (elementary course); In terms of logic and reasoning, in preparing students for their future careers and careers; In terms of purpose, in introducing them to jobs, preparing them to learn professions and jobs; In terms of content and educational materials are generally consistent; In terms of teaching methods, in using active, participatory and team teaching methods, practical project, problem solving; In terms of evaluation, in the evaluation by the working method of the research folder, evaluation of the practical self-assessment project, oral-written questions; In terms of the role of the instructor, in the role of the instructor as a guide and management of class activities; In terms of the role of the learner, they are similar to the role of the learner as a questioner and the connection and synergy between what is new and what has been learned in the past and how to apply what has been learned in the real world. However, the differences are: in terms of position, in the degree of diversity and scope of the curriculum, work and technology, and the degree of integration of this program with the programs of other courses; In terms of logic and reasoning, the extent to which everyone's work, education and life are related to technology; In terms of purpose, in the amount of attention paid to the development of problem-solving skills, environmental, critical thinking, learning technological literacy; In terms of content and teaching materials, in the field of diversity in educational content and the degree of emphasis on the concepts and principles of work and technology, in terms of teaching methods, in using teaching methods based on maximum student freedom of action, semantics in teaching, Communication teaching method; In terms of evaluation, in the certification of skills and evaluation by teachers and students; In terms of the role of the educator, in the role of the teacher as a member of the family, to make the educational content meaningful for the students by adapting the content to the real world; In terms of the role of the student, there is a difference in the degree of students' freedom of action in activities, restricting education and activities to the classroom.
  Keywords: curriculum, primary education system, technology literacy, Technology, work
 • Sabah Abdi *, Arastoo Abdullah Poor, Rashid Ahmadrash Pages 559-586
  The purpose of the present study is to investigate and analyze the attention to health promoting behaviors in textbook content of elementary sixth grade and the role of these behaviors in predicting students' generic competences scores. The present research method is a combination of quantitative content analysis and descriptive correlational. For sampling first Sixth grade social science, science and Heavenly gifts books were selected and analyzed using purposeful sampling. Then, 212 sixth-grade elementary students in Boukan city selected by multi-step cluster sampling method and answered the Health Promoting Behaviors questionnaire (HPLP- II), and the score of the first semester of 98-99 was considered as their generic competences. The results of content analysis showed that the frequency distribution of health promoting components and their significance coefficient are abnormal, So that the components of spiritual growth and responsibility for health have the least significance factor and Information load; components of physical activity and nutrition have the least frequency in sixth grade textbooks. Also Concurrent regression results showed that health promoting behaviors were able to predict generic competences scores up to %66.
  Keywords: Content Analysis, elementary school, Generic Competences, Health promoting behaviors
 • Aboubakr Karimi * Pages 587-624
  The aim of this study was to analyze the content of textbooks for teaching the Quran, mathematics, heavenly gifts, social studies, thinking and research, and work and technology of the primary education course (sixth grade) of the academic year 1399-99, based on communication skills and adaptive coping with descriptive methods. Type of content analysis was performed. The measurement tool was a researcher-made checklist whose validity was verified using experts' opinions and reliability was verified using Scott method (89.5) and reproducibility technique. The conceptual framework was designed in the form of 4 components and 20 indicators. The data from the content analysis were then analyzed using the three Shannon entropy steps. In all pages of the reviewed books (23 volumes, 2586 pages) 784 times the subject of life skills has been discussed, of which; The highest attention with 282 frequencies (36%) is related to the skill of "ability to establish adaptive interpersonal relationships" and the lowest attention with 137 times (17.5%) is related to the skill of "ability to cope with stress". Then, 208 times (26.5%) the skill of "ability to communicate effectively with others" and 157 times (20%) the skill of "ability to cope with emotions" have been considered in the above books. In these books, the highest importance factor is related to the skill of "ability to communicate effectively with others" (0.1739) and the lowest importance factor is related to "ability to cope with stress" (0.1465). The skill of "ability to cope with emotions" with a coefficient (1577%) is in the second priority and the skill of "ability to establish adaptive interpersonal relationships" with a coefficient of 0.1495 is in the third priority. The book "Teaching the Qur'an" in a total of six grades, 208 times; "Mathematics" 160 times; "Heavenly Gifts" has taught these skills 183 times and the book "Social Studies" a total of 174 times. According to the findings, it is concluded that it is mentioned in elementary school textbooks; More attention should be paid to the skills of coping with stress and excitement.
  Keywords: Adaptive Coping Skills, Communication Skills, Content Analysis, Elementary school textbooks
 • Gholamreza Rezazade Miralilo, Touran Soleimani *, Sadraddin Sattari Pages 625-651
  Future research strengthens the strategic flexibility of the university and Farhangian University with a systematic future research can increase its strategic ability not to be surprised at different levels, pave the way for continuous, continuous and efficient education for the educational system. For this reason, the purpose of this study is to identify the indicators of future research in Farhangian University. This research is of qualitative type by theme analysis. The participants of the research were professors of Farhangian University (Master with at least 15 years of service and doctorate with at least 10 years of service) with a sample size of 12 after theoretical saturation. And was purposefully selected. Data were collected through semi-structured interviews and data analysis by thematic method using MAXQDA software. The findings showed that the indicators of future research in Farhangian University include; Factors related to human resources (recruitment of human resources and learners), structural factors (communication with scientific centers, changes in the structure of the university, budget and financial support, legislation, creation of a future research center), management factors (needs assessment, planning and goal setting) Outline, empowerment management, innovation support, forward-looking research), educational factors (up-to-date knowledge, curriculum, staff and faculty training, quality assurance), social factors (wisdom or collective thinking, social values, challenge) and Factors related to technology (technology development and database) that attention can lead to the opening of the university and development in line with current developments in the world.
  Keywords: Farhangian University, Future, Futures studies
 • Maryam Mohamadzadeh, Zahra Azizi *, Hossein Aghamohamadi Pages 653-677

  Inadequate planning and lack of suitable land have led to suboptimal location of educational facilities in urban areas. Increasing the number of students and limited financial resources, lack of planning, lack of suitable land, not using urban planners and GIS, has led to the optimal location in most educational spaces. This study focuses on district 18 of Tehran, where the distribution of schools is heterogeneous. Using the TOPSIS model in a Geographic Information System (GIS) environment, this study aims to identify suitable locations for future school development. Criteria based on expert opinions and past research were categorized into four groups: compatible, semi-compatible, incompatible, and network of passages. Hierarchical analysis was used to prioritize and weight the criteria. After overlaying limitations and access radius for building schools, a location map was generated, classifying areas as suitable, relatively suitable, medium, relatively unsuitable, and unsuitable. Based on the results, the distance from industrial centers with a value of 0.18 was selected as the most important and the distance from administrative centers with a value of 0.017 as the least important layer. After overlapping the limitations of all uses and the radius of access to the permitted areas for building schools, the location map was selected and 5 floors were classified as suitable, relatively suitable, medium, relatively unsuitable and unsuitable. And the middle floor with an area of ​​1047766 square meters and 33.25% has the largest share of the area.

  Keywords: GIS, Location, school, TOPSIS
 • Mohammad Abdolalipour, Peyman Yarmohammadzadeh *, Abolfazl Ghasemzadeh Pages 679-706
  The aim of the current research is to provide a model of talent identification of students with potential for teaching jobs in secondary schools using a qualitative Grounded theory. The sample of the research was selected by the purposeful sampling method of the judgment type, and the data reached theoretical saturation by interviewing the 19th person. The data was analyzed using thematic analysis method and using MexQuda qualitative data analysis software during three stages of primary, secondary and conceptual coding. Based on the findings of the research, the causal conditions of the aptitude model consisted of 21 secondary codes with three concepts including personality dimensions, skills and corresponding tendencies. For the contextual category, 12 secondary codes corresponding to the concepts of legal, managerial, executive and political inadequacies were extracted. The central category of students' talent search was identified with the secondary codes of knowledge management, effectiveness, job satisfaction and productivity. Intervening components were explained with the concepts of national values, politicization, improper talent management, national culture, Iran's economic embargo, domestic political conditions, culture and family conditions.The strategies were categorized into two long-term (reform management style, talent management, strategic management, cultural transformation and structural reforms) and short-term (reform recruitment and hiring system, incentive policies and performance evaluation). Finally, the consequences of talent identification model were presented through 8 secondary codes in the four dimensions of social development, individual development, balance between education and education and promotion of teacher status. Theoretical reasoning, along with the multi-level analysis of the consequences of talent search in the context of education, helps in making optimal decisions at all levels and achieving organizational goals.
  Keywords: causal factors, Consequences, intervention barriers, Strategies, Talent identification
 • Saeed Safdari * Pages 707-734
  The present study deals with the role and interaction of a university teacher’s beliefs and emotions in development and formation of his identity. To this end, following the qualitative approach and using narrative research based on biography, the research data were collected through oral interviews within four sessions. To analyze the data, according to the principles of narrative enquiry, the collected stories were retold and restoried on the basis of time, place, and interactions until dispersed stories were made into a coherent and chronological narrative in a socially meaningful context. The final narrative shows the trajectory of the teacher’s beliefs and emotions development since childhood through his work as a faculty member. More importantly, the interactions between beliefs, emotions and identity are revealed. Analysis of the narrative indicates that cultural and social atmosphere of the family alongside his teachers’ performances were the major sources of his beliefs about teaching. Moreover, it was demonstrated that positive and negative emotions that he has experienced as a teacher, effectively consolidated or modified his beliefs. Teacher identity, as a dynamic and changing concept, is similarly affected and changed by interactions of beliefs and emotions.
  Keywords: beliefs, emotions, Narrative Inquiry, Teacher identity, university lecturer