فهرست مطالب

تحقیقات سلامت در جامعه - سال نهم شماره 3 (پاییز 1402)

مجله تحقیقات سلامت در جامعه
سال نهم شماره 3 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/29
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابراهیم پیری، امیرعلی جعفرنژادگرو* صفحات 1-4

  چاقی به مشکلی جهانی تبدیل شده است که می تواند بر مکانیسم دویدن در این افراد تاثیر بگذارد. الگوی غیرعادی دویدن می تواند به اختلالات اسکلتی عضلانی و متعاقبا، به کاهش جذب شوک های ناشی از فعالیت بدنی، افزایش زانودرد و کمردرد، بی ثباتی مفاصل، کاهش زمان رسیدن به اوج نیروهای واکنش زمین و افزایش اوج نیروهای واکنش زمین منجر شود. از طرفی، تغییر و اختلال در مولفه های ذکرشده می تواند به افزایش نرخ بارگذاری، شکستگی های ریزاستخوان درشت نی، سندرم درد کشکک رانی، سندرم باند ایلیوتیبیال، فاسیای کف پا و سایر آسیب های بافت نرم منجر شود. با توجه به اهمیت مکانیک دویدن در افراد چاق و نبود مطالعات کافی در این زمینه، بررسی این موضوع از منظر علمی ضروری است؛ لذا به تمامی علاقه مندان به رشته بیومکانیک پیشنهاد می شود در این زمینه مطالعاتی انجام دهند.

  کلیدواژگان: دویدن، اضافه وزن، چاقی، آسیب
 • مهران ملکی روشتی، مهدی راعی، فیروز ولی پور* صفحات 5-15
  مقدمه و هدف

  اختلالات اسکلتی عضلانی در حال حاضر یکی از بیماری های شایع شغلی در نظام بهداشت و درمان است. هدف مطالعه ی حاضر بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی کارکنان بیمارستان دندان پزشکی شهید شکری با به کارگیری روش ROSA و RULA است.

  روش کار

  یک مطالعه ی توصیفی مقطعی در سال 1401، در بیمارستان دندان پزشکی شهید شکری انجام گرفت. حجم نمونه به صورت سرشماری از تمامی کارکنان در نظر گرفته شد. تعداد 55 نفر از کارکنان اداری و 42 نفر از دندان پزشکان وارد مطالعه شدند. داده ها توسط دو روش ارزیابی پوسچر RULA و ROSA جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.نسخه 26 و به کمک آماره های توصیفی و آزمون آماریTes t-T، آزمون دقیق فیشر و رگرسیون لجستیک در سطح معناداری 0/05 درصد تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

  بر اساس نمره ی به دست آمده از روش ROSA، میزان خطر ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه ی هشدار قرار دارد و بر اساس روش RULA، تمامی پوسچرهای بررسی شده ی کارکنان در سطح اولویت اقدام های اصلاحی 2 و 3 هستند. همچنین، سابقه ی کار بالا و تعداد ساعات کار زیاد در روز از عوامل موثر در وقوع علایم در نواحی گردن و مچ دست/ دست بودند.

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه ی حاضر نشان می دهد که وضعیت و شرایط موجود در بیمارستان دندان پزشکی شهید شکری در موقعیت مناسبی نیست و نیازمند تغییرات و بهبود شرایط و ایستگاه های کاری است. برای کاهش و پیشگیری از شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی می توان از طریق طراحی و اجرای برنامه ای مداخله ای و آموزشی توام با مداخلات مهندسی، به رفع نواقص پرداخت.

  کلیدواژگان: دندان پزشکی، ارگونومی، بیماریهای اسکلتی عضلانی، RULA، ROSA، پوسچر
 • فرزانه وکیلی*، مهدی طباطبایی، محمد محمدی، علیرضا سلیمی خراشاد صفحات 16-28
  مقدمه و هدف

  مواجهه با دود دست دوم دخانیات بروز بیماری های قلبی، سرطان و سایر بیماری ها را تسهیل می کند، هدف این مطالعه تعیین میزان مواجهه با دود دست دوم دخانیات و عوامل مرتبط با آن در بین دانش آموزان متوسط دوم شهر زاهدان در سال 1401 است.

  روش کار

  در این مطالعه، 640 دانش آموز مقطع متوسطه دوم در شهر زاهدان با شیوه نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها یک چک لیست اقتباسی از پرسش نامه جهانی بررسی مصرف دخانیات (Global Youth Tobacco Survey) بود. تمامی چک لیست ها به صورت حضوری و با مصاحبه جمع آوری شد. تجزیه تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار SPSS نسخه 22 با استفاده از آزمون های آماری کای اسکویر، t مستقل و رگرسیون لجستیک در سطح معنی داری 05/0 انجام گردید.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر 640 دانش آموز با میانگین سنی 77/0 ± 00/17 سال موردبررسی قرار گرفتند که 2/45% پسر بودند. 4/58% دانش آموزان موردبررسی در مواجهه با دود دست دوم دخانیات قرار گرفته بودند. جنسیت، نوع مدرسه، نوع منزل، محل سکونت، محل زندگی و وجود بیماری تنفسی، ارتباطی با مواجهه با دود دست دوم نداشت. نمونه هایی که با دود دست دوم دخانیات مواجه شده بودند در بین دانش آموزان ساکن در حاشیه شهر و قومیت بلوچ به صورت چشم گیری بیشتر دیده شدند (05/0>P). مهم ترین پیش بینی کننده های مواجهه با دود دست دوم دخانیات بر اساس مدل رگرسیون لجستیک چندگانه، سابقه مصرف دخانیات پدر و مادر و بی سوادی مادر بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

  مواجهه با دود دخانیات در نوجوانان شهر زاهدان به نسبت بالا است و به نظر می رسد سطح سواد و وضعیت اقتصادی در میزان مواجهه دخیل هستند.

  کلیدواژگان: دود دست دوم دخانیات، نوجوانان، سیگار
 • آرزو فلاحی*، خدیجه عین الله زاده، رامین زارعی خیاوی، شرافت محمدی صفحات 29-38
  مقدمه و هدف

  با وجود نقش مهم مراقبان سلامت در شکل گیری رفتارهای بهداشتی جامعه، فرسودگی شغلی در ابعاد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و درگیری در این مشاغل بالا است. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر فرسودگی شغلی مراقبان سلامت شاغل در مراکز جامع سنندج انجام شده است.

  روش کار

  این مطالعه ی تجربی در سال 1397 در شهر سنندج واقع در غرب ایران انجام شد. 132 نفر به روش سرشماری و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (66 نفر) و گروه کنترل (66) قرارگرفتند. ابزار گردآوری ‏داده ها شامل مشخصات دموگرافیک و پرسش نامه ی 25سوالی فرسودگی شغلی مسلش بود. آموزش در گروه آزمون در ده جلسه یک ونیم ساعته (در هر هفته دو جلسه) به صورت ‏سخنرانی، پمفلت و بحث گروهی با محتوای ارتقای مهارت های ارتباطی اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار ‏SPSS ‎‏ نسخه ی 24 و آزمون های هم بستگی، تی زوجی، تی مستقل و انوا آنالیز شدند.

  یافته ها

  در این مطالعه 66 نفر (57 زن، 9 نفر مرد) با میانگین سنی 85/7 ±85/36 سال در گروه آزمون و 66 نفر (11 مرد و 55 زن) با میانگین سنی 3/7 ±95/36 در گروه کنترل از مراقبان سلامت شرکت کردند. قبل از آموزش، گروه مداخله و گروه کنترل از لحاظ ویژگی های دموگرافیک (سن، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت استخدامی) و نمرات ابعاد فرسودگی شغلی مشابه بودند (5/0< P‏ ‏). ولی سه ماه بعد از مداخله، میانگین و انحراف معیار نمرات خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، درگیری و عملکرد شخصی در گروه مداخله به طور معنی داری افزایش یافت (05/0‏P <‎‏).

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه نشان داد طراحی و اجرای برنامه های آموزشی به منظور بهبود مهارت های ارتباطی می تواند در کاهش فرسودگی شغلی در ابعاد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و درگیری و افزایش عملکرد شخصی و سلامت مراقبان سلامت موثر باشد.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، مهارتهای ارتباطی، مراقبان سلامت
 • مجید رشیدی، الهام جهانی فرد، ابوذر سلطانی، منا شریفی فرد* صفحات 39-47
  مقدمه و هدف

  مگس خانگی از آفات شایع بهداشتی در سرتاسر جهان است که کنترل آن به دلیل انتقال عوامل بیماری زای انسانی، به خصوص در شرایط بهداشتی نامطلوب، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت اسانس های گیاهی به عنوان جایگزین مناسبی برای حشره کش های شیمیایی آلی به منظور کنترل ناقلین، هدف مطالعه ی حاضر بررسی اثر ترکیبی اسانس گیاهان اکالیپتوس و بومادران در کنترل مگس خانگی بوده است.

  روش کار

  اسانس گیاهان بومادران (Achillea millefolium) و اکالیپتوس (Eucapyptus glbulus) با دستگاه کلونجر به روش تقطیر استخراج شد. غلظت های 25، 20، 15، 10 و 5 درصد از اسانس ها به صورت جداگانه تهیه شد. مگس های خانگی ماده و نر دو تا سه روزه به روش های محلول پاشی، سطح آغشته و طعمه ی آلوده در مواجهه با هر اسانس به صورت جداگانه قرار گرفتند. داده های به دست آمده به روش آنالیز واریانس در سطح 05/0 درصد و آنالیز پروبیت با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 24 آنالیز شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که روش محلول پاشی اسانس های بومادران و اکالیپتوس با مقادیر LC50 به ترتیب 8/9 و 8/10 درصد و LC90 به ترتیب 1/25 و 8/29 درصد نسبت به دو روش سطح آغشته و طعمه ی سمی کارایی بهتری در کنترل مگس خانگی داشته است.

  نتیجه گیری

  اسانس گیاهان اکالیپتوس و بومادران به دلیل خاصیت کشندگی و نیز ایمنی بالا دارای پتانسیل بالقوه ای برای کنترل مگس خانگی در اماکن مسکونی انسان هستند؛ بااین حال، برای استفاده از این اسانس ها به عنوان ترکیبات حشره کش برای کنترل مگس خانگی، به تحقیقات بیشتری در شرایط فیلد نیاز است.

  کلیدواژگان: اسانس، سمیت کشندگی، اکالیپتوس، بومادران، مگس خانگی
 • خلیل الله منیخ*، مهدی رضا قلی زاده، خلیل محمودی، مجید کاشف صفحات 48-60
  مقدمه و هدف

  کیفیت زندگی و ظرفیت عملکردی در بیماران عروق کرونر کاهش می یابند. بر اساس نتایج مطالعات، تمرین تناوبی شدید در بهبود ظرفیت عملکردی نسبت به تمرین تداومی با شدت متوسط برتری دارد. سلامت روان به همان اندازه ی سلامت جسمانی مهم است؛ با این حال، مطالعات بسیار اندکی تاثیر تمرین تناوبی شدید را بر کیفیت زندگی بررسی کرده اند. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین تناوبی شدید با تناوب های کوتاه و ریکاوری غیرفعال بر آمادگی قلبی-تنفسی و کیفیت زندگی وابسته به سلامتی بیماران قلبی بعد از آنژیوپلاستی انجام گرفت.

  روش کار

  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی شده است. تعداد 24 بیمار مرد مبتلا به پرفشاری خونی و تنگی عروق کرونر پس از آنژیوپلاستی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی، به دو گروه مساوی 12نفره، شامل یک گروه تجربی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته و سه جلسه در هفته، پروتکل تمرین تناوبی شدید با تناوب های کوتاه و ریکاوری غیرفعال را اجرا کرد (30 ثانیه فعالیت و 30 ثانیه استراحت) و در گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. هر دو گروه آزمون استورردیویس، آزمون بورس و پرسش نامه ی کیفیت زندگی SF-36 را قبل و بعد از مداخله تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آزمون ANCOVA و تی وابسته تجزیه وتحلیل شدند (05/0< P).

  یافته ها

  پس از هشت هفته تمرین تناوبی شدید به شیوه ی تناوب های کوتاه و ریکاوری غیرفعال، نتایج پژوهش گویای افزایش معنی دار اکسیژن مصرفی اوج (002/0= P) و بهبود تمامی شاخص های کیفیت زندگی بیماران است (05/0≤ P).

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از آن است که تمرین تناوبی شدید به شیوه ی تناوب های کوتاه و ریکاوری غیر فعال، پتانسیل بالقوه ای برای بهبود وضعیت اکسیژن مصرفی اوج و تمامی شاخص های کیفیت زندگی بیماران قلبی بعد از آنژیوپلاستی دارد.

  کلیدواژگان: تمرینات تناوبی شدید، اکسیژن مصرفی اوج، کیفیت زندگی، بیماری شریان کرونر، آنژیوپلاستی
 • جمشید بهمئی، باقر پهلوان زاده، یاسمن آذرآیین، ابراهیم خرازی نژاد* صفحات 61-74
  مقدمه و هدف

  توجه به رشد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل موثر بر آن یکی از راهبردهای لازم برای بهبود آموزش است. سلامت اجتماعی دانشجویان می تواند عملکرد آن ها را در زمینه های مختلف، از جمله انگیزش تحصیلی و پیشرفت تحصیلی افزایش دهد؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی نقش سلامت اجتماعی در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان طراحی و اجرا شد.

  روش کار

  مطالعه ی حاضر توصیفی تحلیلی و از نوع مقطعی بود. نمونه های مورد مطالعه 260 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آبادان بودند. ابزار گردآوری داده ها شامل مشخصات جمعیت شناختی، پرسش نامه ی سلامت اجتماعی، پرسش نامه ی انگیزش تحصیلی و معدل کل به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی بود. داده ها در سطح معنی داری 05/0 با استفاده از آزمون های ناپارامتریک من ویتنی، کروسکال والیس و هم بستگی اسپیرمن در نرم افزار آماری SPSS 26 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که به طور کلی بین سلامت اجتماعی و معدل (پیشرفت تحصیلی) هم بستگی معناداری وجود ندارد (05/0<P). همچنین، انگیزش تحصیلی و مولفه های آن با پیشرفت تحصیلی هم بستگی معناداری ندارند (0/05<P)، به استثنای بی انگیزگی که با سن هم بستگی مثبت معنادار و با پیشرفت تحصیلی هم بستگی منفی معنادار داشت (0/05>P). بین سلامت اجتماعی و انگیزش تحصیلی هم بستگی مثبت معنادار مشاهده شد (457/0=r ، 001/0>P).

  نتیجه گیری

  بر اساس این مطالعه، دانشجویان حضور و مشارکت در گروه های اجتماعی و همین طور تمایل و انگیزه ی خود از حضور در دانشگاه را مستقل از پیشرفت تحصیلی قلمداد کرده اند. این دانشجویان انگیزه ی حضور در دانشگاه را برقراری ارتباطات اجتماعی و تعامل با دیگران دانسته اند.

  کلیدواژگان: تعامل اجتماعی، انگیزش، موفقیت تحصیلی، دانشجویان
 • رسول سلیمانی مقدم، طاهره بلوچی بیدختی* صفحات 75-83
  مقدمه و هدف

  اپیدمی کرونا به عاملی نگران کننده برای کادر درمان، به خصوص پرستاران تبدیل شده است. با وجود اپیدمی کرونا، فشار کاری پرستاران افزایش یافته است که خود می تواند باعث تعارض کار-خانواده، کاهش تاب آوری و به دنبال آن، ترک شغل در این قشر شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان تعارض کار-خانواده، ترک شغل و تاب آوری پرستاران بود.

  روش کار

  این مطالعه ی توصیفی مقطعی در سال 1400 تا 1401، روی 90 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان نظامی شهر بیرجند انجام شد. پرستاران بر اساس داده های سرشماری و معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسش نامه ی اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه های تعارض کار-خانواده کارلسون، ترک خدمت کیم و تاب آوری کانر کونور و دیویدسون بود. تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS.V21 و با استفاده از شاخص های میانگین، انحراف معیار، توزیع فراوانی نسبی و مطلق و آزمون های آماری کولموگروف اسمیرنوف، من ویتنی و هم بستگی اسپیرمن صورت گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بیش از نیمی از شرکت کنندگان مرد (3/53 درصد) و بیشترشان متاهل (8/87 درصد) بودند. میانگین نمره ی تعارض کار-خانواده 14/9 ± 22/41 (متوسط رو به پایین)، ترک شغل 2/11 ± 86/38 (در حد متوسط) و تاب آوری 02/12 ± 7/74 (در حد بالا) بود. نتایج آزمون من ویتنی یو نشان داد که ترک خدمت در جنس مذکر، افراد مجرد و افراد ساکن حومه ی شهر بیشتر و تاب آوری در جنس مذکر، افراد ساکن شهر و سن بالاتر، بیشتر است.

  نتیجه گیری

  در طول شیوع ویروس کرونا، پرستاران شاغل در این بیمارستان سطوح متوسطی از تعارض کار و خانواده و سطوح بالایی از تاب آوری را تجربه کردند که این نتایج می تواند زمینه ساز شروع مطالعات بیشتر و تشکیل کارگاه های آموزشی در این زمینه باشد.

  کلیدواژگان: تعارض، ترک شغل، تاب آوری، پرستار، کرونا
 • حسن جعفری، محمدکاظم رحیمی، مسلم طاهری سودجانی، الهه شیشه بری* صفحات 84-93
  مقدمه و هدف

  سلامت سازمانی عبارت است از دوام و بقای سازمان در محیط خود، سازگاری با آن و ارتقا و گسترش توانایی ها برای سازگاری بیشتر مهارت های ارتباطی و نیز مهارت های ارتباطی آن دسته از مهارت هایی هستند که افراد به وسیله ی آن ها می توانند درگیر تعامل های بین فردی و فرایند ارتباط شوند؛ بنابراین، با توجه به اهمیت مهارت های ارتباطی مدیران و سلامت سازمانی کارکنان، محققان به بررسی وضعیت این دو پرداختند.

  روش کار

  این مطالعه ی مقطعی در سال 1401 انجام شد. مدیران مختلف به صورت سرشماری و نیز 280 نفر از کارکنان شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه های استاندارد بودند. برای آنالیز نتایج از آماره های توصیفی میانگین و انحراف معیار و همچنین آزمون های تحلیلی T-tes t، ANOVA با نرم افزار SPSS22 استفاده شد.

  یافته ها

  بیشتر کارکنان (6/71 درصد) سطح سلامت سازمانی در بیمارستان خود را بالا ارزیابی کردند. بیشترین میانگین در مولفه های سلامت سازمانی در مردان، مربوط به بعد روحیه (51/4±03/32) و در زنان نیز مربوط به بعد روحیه (07/5±86/31) بود.  بین رسته ی شغلی و مولفه ی یگانگی نهادی ارتباط معنی دار مشاهده شد (003/0 = P-value)؛ اما سایر متغیرها با مولفه های سلامت سازمانی و  مولفه های مهارت های ارتباطی مدیران ارتباطی نداشتند. بیشترین میانگین مولفه ی مهارت های ارتباطی مدیران نیز مربوط به بازخورد بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به میانگین پایین تر ابعاد حمایت منابع، نفوذ مدیریتی و ملاحظه ی کاری از سلامت سازمانی، طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و رفاهی برای تقویت آن ها ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: مهارت ارتباطی، سلامت سازمانی، مدیران، بیمارستان
 • امیر فقیهی، عرفان پورشهری، مصطفی بیژنی* صفحات 94-105
  مقدمه و هدف

  پاندمی کروناویروس (کووید19) یکی از مشکلات بزرگ در سیستم های بهداشتی دنیا به شمار می آید. دانش، نگرش ، عملکرد و پذیرش درباره ی واکسن کووید19 از عوامل مهم در ترغیب افراد جامعه به تزریق واکسن است. این مطالعه با هدف  بررسی اثربخشی دانش، نگرش و عملکرد افراد درباره ی پذیرش واکسیناسیون کووید19 انجام گرفت. 

  روش کار

    این مطالعه مروری و سیستماتیک است که بر اساس مقالات چاپ شده از سال 2019 تا 2022 که به بررسی دانش، نگرش، عملکرد و پذیرش افراد جامعه راجع به واکسن  کووید19 پرداخته اند، انجام گرفت. در مجموع، 14 پایگاه اطلاعاتی و 56 مقاله ارزیابی شدند. پایگاه های اطلاعاتی شامل Web of Science, Cochrane Library, PubMed, CINAHL, Google Scholar, Ovid, Science Direct, WILEY, Scopus, Pro-Ques t, Medline, Elsevier, Magiran, and SID  بود.

  یافته ها

  بعد از آنالیز مقالات، چکیده و متون اصلی، 13 مقاله که همگی مطالعات توصیفی مقطعی بودند، برای انجام آنالیز نهایی انتخاب شدند. 5/61 درصد (8 مطالعه) از مطالعات سطح بالا و پذیرفتنی دانش، 7/30 درصد (4 مطالعه)  از مطالعات سطح بالای نگرش، 3/15 درصد (2 مطالعه) از مطالعات سطح متوسط عملکرد و در نهایت، 23 درصد (3 مطالعه) از مطالعات سطح بالای  پذیرش درباره ی واکسن کووید19 را نشان دادند.

  نتیجه گیری

    دانش افراد از واکسن کووید19 در سطح بالایی قرار دارد؛ اما نگرش افراد به تزریق واکسن کووید19 و عملکرد آن و در نهایت، پذیرش این واکسن و تمایل  افراد به تزریق آن در سطح ضعیفی قرار دارد. از این رو،  سیاست گذران نظام سلامت برای ترغیب افراد به تزریق همگانی واکسن کووید19 باید اقداماتی را با توجه به بستر فرهنگی جوامع به کار گیرند.

  کلیدواژگان: کووید19، دانش، نگرش، عملکرد، واکسن
|
 • Ebrahim Piri, Amirali Jafarnezhadgero* Pages 1-4

  Obesity has become a global problem that can affect the mechanism of running in obese people. Abnormal running pattern can lead to skeletal-muscular disorders and subsequently a decrease in the absorption of shocks due to physical activity, an increase in knee and back pain, an increase in the joints’ instability, a reduction in the time to reach the peak of ground reaction forces, and an increase in the peak of ground reaction forces. On the other hand, a change and disorder in the aforementioned components can lead to an increase in loading rate, micro fractures of the tibia bone, patellofemoral pain syndrome, iliotibial band syndrome, plantar fascia, and other soft tissue injuries. Considering the importance of running mechanics in obese people and the lack of sufficient studies in this field, it is necessary to evaluate this issue scientifically. Therefore, all those interested in the field of biomechanics are suggested to conduct studies in this area.

  Keywords: Injury, Obesity, Overweight, Running
 • Mehran Maleki Roveshti, Mehdi Raei, Firouz Valipour* Pages 5-15
  Introduction and purpose

  Musculoskeletal disorders are currently among the most common occupational diseases in the healthcare system. The present study aimed to investigate the prevalence of musculoskeletal disorders among employees of Shahid Shukri Dental Hospital using ROSA and RULA methods.

  Methods

  A cross-sectional descriptive study was conducted in Shahid Shukri Dental Hospital in 2022. The sample size was considered a census of all employees. Fifty-five computer users and 42 dentists were included in the study. Data were collected by two posture assessment methods, RULA and ROSA. The collected data was analyzed in SPSS software (version 26) and with the help of descriptive statistics and statistical t-test, Fisher's exact test, and logistic regression.

  Results

  Based on the scores obtained from the ROSA method, the risk of musculoskeletal disorders was in the warning zone, and according to the RULA method, all the employees’ postures were at the priority levels of 2 and 3 of corrective measures. In addition, more work experience and high number of working hours per day were effective factors in the occurrence of symptoms in the neck and wrist/hand areas.

  Conclusion

  Findings of the present study revealed that the current conditions in Shahid Shukri Dental Hospital are not suitable, and changes and improvements of conditions and workstations are required. To reduce and prevent the spread of musculoskeletal disorders, it is recommended to eliminate deficiencies through designing and implementing an educational intervention program combined with engineering interventions.

  Keywords: Dentistry, Ergonomics, Musculoskeletal diseases, Posture, RULA, ROSA
 • Farzaneh Vakili*, Mahdi Tabatabai, Mohammad Mohammadi, Alireza Salimi Khorashad Pages 16-28
  Introduction and purpose

  Exposure to secondhand smoke facilitates the occurrence of heart diseases, cancer, and other diseases. The present study aimed to determine the prevalence of secondhand tobacco smoke exposure and related factors among high school students in Zahedan, Iran, in 2022.

  Methods

  In this cross-sectional study in 2022, 640 high school students in Zahedan were selected via a multi-stage random sampling method. A checklist adapted from the Global Youth Tobacco Survey (GYTS) questionnaire was used for data collection. All checklists were collected in person and through interviews. All data analysis was performed in SPSS software (version 22) using chi-square, independent t-test, and logistic regression tests at a significance level of 0.05.

  Results

  In this study, a total of 640 students with a mean age of 17.00 ± 0.77 years were examined, 45.2% of whom were boys. Moreover, 58.4% of the studied students were exposed to secondhand smoke. Gender, type of school, type of house, place of residence, and the presence of respiratory disease were not related to secondhand smoke exposure. Cases exposed to secondhand smoke were significantly higher among students living on city outskirts and Baloch ethnicity (P<0.05). Based on the Multiple logistic regression model, the most important predictors of secondhand smoke exposure were parental smoking history and mother's illiteracy (P<0.05).

  Conclusion

  As evidenced by the obtained results, the prevalence of secondhand smoke exposure in teenagers of Zahedan is relatively high, and it seems that the level of literacy and economic status are involved in the prevalence of exposure.

  Keywords: Adolescent, Cigarette, Secondhand smoke
 • Arezo Fallahi*, Khadijeh Einolahzadeh, Ramin Zareii Khiyavi, Sharafat Mohammadi Pages 29-38
  Introduction and purpose

  Despite the importance of the role of healthcare workers in the formation of health behaviors in society, job burnout is high in the dimensions of emotional exhaustion, depersonalization, and conflict in these jobs. The present study was conducted to investigate the effect of communication skills training on the burnout of healthcare workers in comprehensive health centers in Sanandaj, Iran.

  Methods

  This experimental study was performed in 2018 in Sanandaj, west of Iran. A total of 132 people were selected by simple random sampling and divided into an intervention group (n=66 people) and a control group (n=66 people). Data collection tool included demographic characteristics and a 25-question job burnout questionnaire. The training in the intervention group was conducted in 10 one and a half hour sessions (two sessions per week) in the form of lectures, pamphlets, and group discussions with the content of improving communication skills. The collected data was analyzed using SPSS software (version 24) and correlation, paired t-test, independent t, and ANOVA tests.

  Results

  A total of 66 people (57 women and 9 men) with an average age of 36.85 ± 7.85 years in the test group and 66 people (11 men and 55 women) with an average age of 36.95 ± 7.3 in the control group from healthcare workers participated in this study. Before the training, the intervention group and the control group were similar in terms of demographic characteristics (age, level of education, marital status, and employment status) and burnout dimension scores (P>0.5). However, three months after the intervention, the mean and standard deviation of the scores of emotional exhaustion, depersonalization, conflict and personal performance in the intervention group increased significantly (P<0.05).

  Conclusion

  Based on the findings of the present study, communication skills training effectively reduced job burnout in the three dimensions of emotional exhaustion, depersonalization, and conflict and increased the personal performance of healthcare workers.

  Keywords: Communication skills, Healthcare workers, Job burnout
 • Majid Rashidi, Elham Jahanifard, Aboozar Soltani, Mona Sharififard* Pages 39-47
  Introduction and purpose

  The house fly, Musca domestia L., is one of the most common health pests around the world, and its control is important due to the transmission of human pathogens, especially in unfavorable health conditions. Considering that plant essential oils are appropriate alternative to organic chemical insecticides, the present study aimed to investigate the effect of the essential oils of eucalyptus and yarrow in controlling the house flies.

  Methods

  The essential oils of yarrow (Achillea millefolium) and eucalyptus (Eucapyptus glbulus) were extracted using a distillation apparatus. Concentrations of 5%, 10%, 15%, 20%, and 25% of the essential oils were prepared separately. Male and female house flies aged 2-3 days were exposed separately to the essential oils using spraying, treated surface, and bait methods. The collected data were analyzed using ANOVA and probit analysis in SPSS 24 software.

  Results

  The obtained findings showed that spraying yarrow and eucalyptus essential oils had better efficacy against the house fly with LC50 values of 9.8% and 10.8% and LC90 values of 25.1% and 29.8%, respectively, compared to the treated surface and bait methods.

  Conclusion

  The essential oils of eucalyptus and yarrow plants have potential to control the house flies in human dwellings due to their lethal properties and high safety. However, to use these essential oils as insecticidal compounds for house fly control, more research under field conditions is needed.

  Keywords: Essential oils, Eucalyptus, House fly, Lethal toxicity, Yarrow
 • Khalilollah Moonikh Moonikh*, Mehdi Reza Golizadeh, Khalil Mahmoodi, Majid Kashef Pages 48-60
  Introduction and purpose

  In patients with coronary artery disease (CAD), quality of life and functional capacity decline. In CAD patients, studies have shown that high-intensity interval training (HIIT) is superior to conventional moderate to-high intensity continuous training (MICT) for improving functional capacity. Mental health is as important as physical health, but few studies have examined the effects of HIIT on quality of life. The aim of this study was to investigate the effect of high-intensity interval training (HIIT) with short intervals and inactive recovery on cardiorespiratory fitness and health-related quality of life in cardiac patients after angioplasty.

  Methods

  This study is a randomized clinical trial (RCT). twenty-four available male patients with hypertension and CAD after angioplasty were randomly divided into 2 equal groups of 12 subjects, including an experimental group and a control group. The experimental group performed a HIIT protocol with short intervals and inactive recovery for eight weeks, with three sessions per week (30 seconds of activity and 30 seconds of rest), while the control group received no treatment. Research instruments, including the Storer-Davis test, the Bruce test, and the SF-36 questionnaire, were administered to patients in the two groups before and after the test. Data were analyzed using ANCOVA and  T-test for paired samples.

  Results

  After 8 weeks of HIIT with short intervals and inactive recovery, the results of the study indicate a significant increase in VO2peak (P=0.002) and improvement in all areas of patients’ quality of life (P ≤ 0.05).

  Conclusion

  The results indicate that HIIT with short intervals and inactive recovery has the potential to improve VO2peak and all domains of quality of life in cardiac patients after PCI.

  Keywords: Angioplasty, Coronary Artery Disease, High-intensity interval training, Quality of life, VO2peak
 • Jamshid Bahmaei, Bagher Pahlavanzadeh, Yasaman Azaraeen, Ebrahim Kharazinejad* Pages 61-74
  Introduction and purpose

  Paying attention to students' growth and academic progress and the related affecting factors are among the necessary strategies to improve education. Students' social health can increase their performance in various fields, including academic motivation and academic progress. Therefore, this study was designed and implemented to investigate the role of social health in the motivation and academic progress of students at Abadan University of Medical Sciences, Abadan, Iran.

  Methods

  The present study was descriptive, analytical, and cross-sectional. The study samples (n=260) were the students of Abadan University of Medical Sciences. The data collection tools included a demographic characteristics form, the Social Health Questionnaire, the Academic Motivation Questionnaire, and the overall grade point average as a measure of academic progress. Data were analyzed at a significance level of 0.05 using SPSS 26 statistical software.

  Results

  The results of the study showed that in general,  there was no significant correlation between social health and grade point average (academic progress) (P<0.05). It was also found that academic motivation and its components had no significant correlation with academic progress (P<0.05), except for the lack of motivation, which had a significant positive correlation with age and a significant negative correlation with academic achievement (P<0.05). A significant positive correlation was found between social health and academic motivation (r=0.457, P<0.001).

  Conclusion

  Based on the results, students considered the presence and participation in social groups, as well as their desire and motivation to attend university, independent of academic progress. According to these students, establishing social relationships and interacting with others was the motivation for attending university.

  Keywords: Social Interaction, Motivation, Academic Success, Students
 • Rasool Solaimani Moghaddam, Tahereh Baloochi Beydokhti* Pages 75-83
  Introduction and purpose

  The coronavirus pandemic has become a source of concern for healthcare providers, particularly nurses. As a result of the coronavirus pandemic, the workload of nurses has increased, resulting in work-family conflict, reduced resilience, and ultimately the resignation of nurses. The present study aimed to determine the levels of work-family conflict, resignation, and resilience among nurses.

  Methods

  This cross-sectional descriptive study was conducted from 2021 to 2022 with a sample of 90 nurses working in a military hospital in Birjand, Iran. The nurses were selected based on census data and inclusion criteria. The data collection tools included the demographic information questionnaire, Carlson work-family conflict questionnaire, Kim's resignation and Connor-Davidson resilience questionnaires. Data analysis was performed using SPSS software (version 21) and mean, standard deviation, relative and absolute frequency distribution, Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney, and Spearman correlation tests.

  Results

  More than half of the participants were male (53.3%), and the majority were married (87.8%). The mean score for work-family conflict was 41.22 ± 9.14 (moderate to low), resignation 38.86 ± 11.2 (moderate), and resilience 74.7 ± 12.02 (high). The results of the Mann-Whitney U test showed that the rate of leaving the service in males, single people, and suburban people was higher, and resilience rate in the males, people living in the city, and older people was higher.

  Conclusion

  During the coronavirus outbreak, the nurses working in this hospital experienced moderate levels of work-family conflict and high levels of resilience. These findings can serve as a foundation for future research and the development of educational workshops in this area.

  Keywords: Coronavirus, Conflict, Nurse, Resignation, Resilience
 • Hasan Jafari, Mohammad Kazem Rahimi, Moslem Taheri Sodjani, Elahe Shishebori* Pages 84-93
  Introduction and purpose

  Organizational health refers to the durability and survival of the organization in its environment, adaptation to it, as well as the promotion and development of movements for greater adaptation. Communication skills are among the skills that people can engage in. Therefore, considering the role and importance of the communication skills of managers and the organizational health of employees, the researchers decided to investigate the situation of these two variables.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on all the managers and 280 employees working in the teaching hospitals of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd (Afshar, Shahid Rahnamon, Shahid Sadoughi, Shohada Mehrab) in 2022. The needed data were collected using standard questionnaires and analyzed in SPSS software (version 22). Descriptive statistics, including mean and standard deviation, as well as T-test and ANOVA, were used to analyze the results.

  Results

  The results pointed out that most studied employees evaluated the level of organizational health in their hospital as high (71.6%). The highest mean in organizational health components among men was related to the morale (32.03±4.51); in women, it pertained to mood (31.86±5.07). According to the obtained results, no significant relationship was observed between hospitals, gender, age, marital status, education, service history, and organizational health components; nonetheless, a significant relationship was detected between job category and institutional unity component (P=0.003). No significant relationship was observed between the hospitals, gender, marital status, age, service history and management history, education, occupation and communication skills components of managers. The highest mean of managers' communication skills was related to feedback.

  Conclusion

  Considering the lower mean of resource support, managerial influence, and consideration of organizational health, it seems necessary to design and implement educational and welfare programs in order to strengthen them.

  Keywords: Communication skills, Hospitals, Managers, Organizational health
 • Amir Faghihi, Erfan Pourshahri, Mostafa Bijani* Pages 94-105
  Introduction and purpose

  The COVID-19 pandemic is still one of the major challenges faced by health systems around the world. Knowledge, attitude, practice, and acceptance of the COVID-19 vaccine are important factors in encouraging people to inject the vaccine. This study was conducted to investigate the effectiveness of people's knowledge, attitude, and practice regarding the acceptance of the COVID-19 vaccination.

  Methods

  This study was a systematic review based on articles published in 2019-2022 that examined the knowledge, attitude, practice, and acceptance of community members regarding the COVID-19 vaccine. A total of 14 databases and 56 articles were evaluated. Databases included Web of Science, Cochrane Library, PubMed, CINAHL, Google Scholar, Ovid, Science Direct, WILEY, Scopus, Pro-Quest, Medline, Elsevier, Magiran, and SID.

  Results

  After analyzing the articles, abstracts, and main texts, 13 articles, all of which were descriptive-cross-sectional studies, were selected for the final analysis. It was found that 61.5% (n=8) of studies showed a high and acceptable level of knowledge, 30.7% (n=4) a high level of attitude, 15.3% (n=2) an average level of practice, and 23% (n=3) a high level of acceptance toward COVID-19 vaccine.

  Conclusion

  People's level of knowledge about the COVID-19 vaccine was at a high level. Nevertheless, people's attitude towards the injection of the COVID-19 vaccine and its effectiveness, and consequently, the acceptance of this vaccine and the willingness to inject it was at a low level. Therefore, health system policymakers should take measures according to the cultural background of the societies to encourage people to inject the vaccine against COVID-19.

  Keywords: Attitude, COVID-19, Knowledge, Practice, Vaccine