فهرست مطالب

علوم حرکتی و رفتاری - سال ششم شماره 2 (پیاپی 21، تابستان 1402)

مجله علوم حرکتی و رفتاری
سال ششم شماره 2 (پیاپی 21، تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/04/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • محبوب شیخعلی زاده*، کادیر ییلدیز، زهرا سلطانی صفحات 89-94
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تبلیغ باشگاه های های ورزشی در شبکه اجتماعی اینستاگرام بر رفتار مشتریان ورزشی می باشد.
  روش
  روش تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- همبستگی است. 273 نفر از مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اهر، بصورت داوطلبانه پرسشنامه محقق ساخته تبلیغ در شبکه های اجتماعی اینستاگرام و پرسشنامه پذیرش تبلیغات مریساوو(2007) را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تبلیغ در شبکه های اجتماعی اینستاگرام بر رفتار مشتریان ورزشی تاثیر مثبت و معناداری دارد و رفتار مشتری به اندازه 7/74 درصد از تغییرات مولفه های تبلیغ در شبکه های اجتماعی (سرگرمی، تعامل، جدید و به روز بودن، سودمندی) تاثیر پذیرفته است.
  نتایج
  در صورتی که تبلیغ در شبکه های اجتماعی به شکل مطلوب و مناسب باشد، نگرش مشتریان نسبت به خدمات باشگاه های ورزشی مثبت می شود و در نتیجه پذیرش تبلیغات به سهولت انجام گرفته و می تواند در رفتار مشتریان ورزشی در راستای حضور مجدد تاثیر بگذارد.
  کلیدواژگان: تبلیغات شبکه های اجتماعی، رفتار مشتری، مشتریان ورزشی
 • غلامرضا کنارکردی، دنیا باوی* صفحات 107-116
  مقدمه و هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های اینفلوینسرهای رسانه های اجتماعی فروشگاه های ورزشی بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی دوستی ادراک شده می باشد.

  روش شناسی:

   این پژوهش از نوع توصیفی-علی و با هدف کاربردی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش تمامی خریداران فروشگاه اینترنتی کالا ورزش می باشند و به دلیل نامحدود بودن جامعه از روش نمونه گیری احتمالی و به کمک فرمول کوکران تعداد اعضای نمونه 384 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده در این مطالعه، پرسشنامه می باشد. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی کل پرسشنامه 926/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو قسمت توصیفی و استنباطی با نرم افزارهای SPSS و AMOS انجام شد. همچنین از معادلات ساختاری نیز در این پژوهش استفاده کردیم.

  نتایج

  نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که دوستی ادراک شده بر وفاداری به برند تاثیر مستقیم دارد. همچنین متغیر مستقل ویژگی اینفلوینسرهای رسانه های اجتماعی (شباهت علاقه، فراوانی تعامل و تولید محتوای آنلاین) بر وفاداری مشتری به برند به عنوان متغییر وابسته تاثیر مستقیم و غیرمستقیم دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از یافته های پژوهش می تواند دید جدیدی نسبت به اثرگذاری اینفلوینسرهای رسانه ها و شبکه های مجازی بر میزان وفاداری مشتریان به فروشگاه های کالاهای ورزشی در ادبیات تحقیق ایجاد کرده و به کسب وکارهایی که برای افرایش فروش و سودآوری به دنبال کمک از این افراد برای افزایش میزان وفاداری و اعتماد مشتریان هستند و همچنین، افراد علاقه مند به پژوهش در این زمینه کمک شایانی نماید.

  کلیدواژگان: اینفلوئنسر، رسانه اجتماعی، وفاداری به مشتری، دوستی ادراک شده
 • مرضیه رمضانی*، ندا جابر صفحات 117-126
  مقدمه و هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش به روش معکوس بر بهبود عملکرد تحصیلی درس علوم تجربی دانش ‏آموزان پسر پایه اول ابتدایی منطقه یک شهر تهران بود.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، نیمه آزمایشی (پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دانش آموزان پسر ابتدایی کلاس اول منطقه یک تهران در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 بود. نمونه آماری به تعداد 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی قرعه کشی 15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر در گروه آزمایش قرار داده شد. جهت گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1990) استفاده شد. پایایی این پرسشنامه برای خودکارآمدی 0.84 و برای تاثیرات هیجانی 0.89 بود.

  نتایج

  نتایج حاصل از تحلیل داده ها با آزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد که آموزش به روش معکوس بر بهبود تاثیرات هیجانی درس علوم تجربی دانش‏آموزان پسر پایه اول ابتدایی به میزان 85/0 واحد تاثیر دارد (01/0>p). همچنین آموزش به روش معکوس بر بهبود خودکارآمدی درس علوم تجربی دانش‏آموزان پسر پایه اول ابتدایی به میزان 83/0 واحد تاثیر دارد (01/0>p).

  نتیجه گیری

  آموزش به روش معکوس، دانش آموزان را ترغیب به مشارکت فعال در فرآیند یادگیری می کند. این موضوع باعث می شود که دانش آموزان به عنوان عضوی فعال در یادگیری خود شرکت کنند و احساس مسیولیت پذیری و تعهد به یادگیری را تجربه کنند.

  کلیدواژگان: آموزش به روش معکوس، بهبود عملکرد تحصیلی، دانش آموزان ابتدایی
 • سعید زرآین*، ناصر صبحی قراملکی، علی اسماعیلی صفحات 127-137
  مقدمه و هدف

  هیپنونیزم یکی از روش‏های نیروزایی روانی است که کاربرد بسیاری در بهبود عملکرد ورزشکاران دارد . هدف مطالعه حاضر تعیین میزان اثربخشی آموزش هیپنوتیزم بر افزایش مهارت های روانشناختی و عملکرد ورزشی بود.

  روش شناسی:

   روش مطالعه حاضر از نوع آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است.در این پژوهش تعداد 40 قهرمان ورزشی جودو از جامعه آماری به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری در نظرگرفته شده بودند که به طور تصافی 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه شاهد قرار گرفتند. از آزمون آمادگی روانی اوتاوا مورد و چک لیست محقق ساخته عملکرد ورزشی استفاده گردید که پایایی و روایی این مقیاس به تایید مربیان تیم ملی جودو و صاحب‏نظران و کارشناسان ارشد در این حیطه رسیده بود.در این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS و به وسیله آزمون‏های آماری تحلیل واریانس دو متغیره، فرضیه‏های پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند.

  نتایج

  تمام نتایج تحقیق به دست آمده در سطح معناداری 05/ مورد آزمون قرار گرفتند و صحت و سقم نتایج ذیل را مورد تایید قرار دادند: 1) آموزش هیپنوتیزم بر بهبود عملکرد ورزشی جودوکاران تاثیر مثبت و معنی‏داری داشت. 2) آموزش هیپنوتیزم بر بهبود مهارت‏های روانشناختی جودوکاران تاثیر مثبت و معناداری داشت.

  نتیجه گیری

  از هیپنوتیزم در کلاس‏های آموزشی و استفاده آن در زمان بندی کلاس‏ها و همچنین استفاده آن در سطوح بالاتر می تواند ابزار مناسبی برای پیشرفت افراد و کمک بسیار خوبی برای مربیان باشد.

  کلیدواژگان: هیپنوتیزم، مهارت روانشناختی، عملکرد ورزشی، هوشیاری
 • کورش مروت نیا، حسین پیمانی زاد*، محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری صفحات 139-148

  هدف کلی پژوهش حاضر طراحی مدل اخلاق مربیان حرفه ای ایران بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی-کمی است که در آن با استفاده از رویکرد نظریه داده مدلی بر مبنای ارزش های اخلاقی مربیان حرفه ای ایران برازش می شود. در این پژوهش اطلاعات به روش مصاحبه ژرف نگر به صورت هدایت کلیات و نیمه ساختاریافته گردآوری شده است همچنین برای مدلسازی معادلات ساختاری 384 نفر در تحقیق شرکت کرد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مربیان حرفه ای فدراسیون وکلیه کارشناسان وصاحب نظران این رشته می باشد که تا اشباع نظری وعدم دسترسی به کد جدبد مصاحبات صورت می گیرید وسپس براساس جدول مورگان نمونه گیری تصادفی از میان جامعه مربیان حرفه ای که بالای 1000نفر می باشند نمونه 384 نفری در بخش کمی برای پر کردن پرسشنامه که از مصاحبه ها بدست آمد. باتوجه به جدول مورگان باتوجه به حجم جامعه د 385آزمودنی به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد. نمونه ها بصورت تصادفی از میان رشته های کشتی،وزنه برداری ،والیبال و دو میدانی استفاده می شود.

  کلیدواژگان: ارزشهای اخلاقی، مدیران، مربیان، ورزش حرفه ای کشور
|
 • Mahboub Sheikhalizadeh *, Kadir Yildiz, Zahra Soltani Pages 89-94
  Purpose
  The present study aimed at investigating the effect of advertising of sports clubs on the Instagram social network on the behavior of sports customers.
  Method
  The research method was descriptive-correlation. 273 customers of sports clubs in Ahar-Iran city voluntarily filled out the researcher-made questionnaire of advertising on Instagram social networks and the Merisavo advertisements acceptance questionnaire (2007). Multiple linear regression was used to analyze the data.
  Findings
  The results revealed that advertising on Instagram social networks has a significant positive influence on the behavior of sports customers, and the behavior of sports customers has been affected by 74.7% by the components of social media advertising (entertainment, interaction, new and up-to-dateness, usefulness).
  Conclusion
  If the advertisement in social networks is favorable and suitable, the attitude of customers towards the services of sports clubs becomes positive, and as a result, the acceptance of advertisements is done easily and can influence the behavior of sports customers in order to reappearance.
  Keywords: Social Media Advertising, Behavior of Customers, Sports Customers
 • Golamreza Kenarkordi, Donya Bavi * Pages 107-116
  Introduction and purpose

  The purpose of this research is to investigate the effect of social media influencer characteristics of sports stores on customer loyalty with the mediating role of perceived friendship.

  Methodology

  This research was descriptive-causal and applied. The statistical population of the research is all the buyers of sports goods online store, and due to the unlimited population, the number of sample members was considered to be 384 people using the probability sampling method and the Cochran formula. The data collection tool in this study is a questionnaire. Cronbach's alpha coefficient for the reliability of the whole questionnaire was 0.926. Data analysis was done in two descriptive and inferential parts with SPSS and AMOS software. We also used structural equations in this research.

  Results

  The results of the hypothesis test indicate that perceived friendship has a direct effect on brand loyalty. Also, the independent variable characteristic of social media influencers (similarity of interest, frequency of interaction and online content production) has a direct and indirect effect on customer loyalty to the brand as a dependent variable.

  Conclusion

  The results of the research findings can create a new perspective on the influence of media influencers and virtual networks on the level of customer loyalty to sports goods stores in the research literature and to the businesses that Increasing sales and profitability are looking for help from these people to increase the loyalty and trust of customers, and also, people interested in research in this field can help.

  Keywords: Influencer, Social Media, customer loyalty, perceived friendship
 • Marzieh Ramazani *, Neda Jaber Pages 117-126
  Introduction and purpose

  The purpose of the current research was to investigate the effect of teaching in reverse method on improving the academic performance of the experimental science course of the first grade male students of district one of Tehran city.

  Methodology

  The present study was applied in terms of purpose and semi-experimental in terms of method (pre-test, post-test with control group). The statistical population of the present study included all first grade elementary school boys in the first district of Tehran in the second semester of the academic year 1402-1401. A statistical sample of 30 people was selected as available, and then randomly 15 people were placed in the control group and 15 people were placed in the experimental group. Pham and Taylor's (1990) academic performance questionnaire was used to collect information in this research. The reliability of this questionnaire was 0.84 for self-efficacy and 0.89 for emotional effects.

  Results

  The results of data analysis with the multivariate analysis of covariance test showed that teaching in the reverse method has an effect on improving the emotional effects of the experimental science course of first grade male elementary school students by 0.85 units . Also, reverse teaching has an effect on improving the self-efficacy of the experimental science lesson of first grade male students by 0.83 units

  Conclusion

  Teaching in the reverse way encourages students to actively participate . This makes students participate in their learning as an active member and experience a sense of responsibility and commitment to learning.

  Keywords: Teaching in reverse method, improving academic performance, Elementary School Students
 • Saeed Zaraineh *, Nasser Sobhi Gharamaleki, Ali Esmaili Pages 127-137
  Introduction and purpose

  Hypnosis is one of the methods of mental energy generation, which is widely used in improving the performance of athletes. The purpose of this study was to determine the effectiveness of hypnosis training on increasing psychological skills and sports performance.

  Methodology

  The method of the present study was of an experimental type using a pre-test-post-test design with a control group. In this research, 40 judo sports champions from the statistical population were randomly considered as a statistical sample. 20 people were in the experimental group and 20 people were in the control group. The Ottawa mental readiness test and the sports performance checklist made by the researcher were used, and the reliability and validity of this scale was confirmed by the coaches of the national judo team and experts and senior experts in this field. In this research, using SPSS software and By means of two-variable analysis of variance statistical tests, research hypotheses were examined.

  Results

  All the obtained research results were tested at the significance level of 05/05 and confirmed the correctness of the following results 1) Hypnosis training had a positive and significant effect on improving the sports performance of judokas. 2) Hypnosis training had a positive and significant effect on improving the psychological skills of judokas.

  Conclusion

  hypnosis in training classes and its use in scheduling classes as well as its use at higher levels can be a suitable tool for people's progress and a great help for trainers.

  Keywords: hypnosis, Psychological Skill, sports performance, consciousness
 • Korush Morovat Niya, Hossein Peymanizad *, MohammadReza Esmaeilzadeh Ghandehari Pages 139-148

  The general aim of the current research was to design the ethical model of Iranian professional trainers. The current research is a qualitative-quantitative research in which a model based on the moral values of Iranian professional trainers is fitted using the data theory approach. In this research, information has been collected through in-depth interviews in the form of general and semi-structured guidance. Also, 384 people participated in the research to model the structural equations. The statistical population of this research includes all the professional trainers of the federation and all the experts and experts in this field. Interviews are conducted until theoretical saturation and lack of access to the tablecode, and then based on Morgan's table, random sampling is done from among the professional trainers who are more than 1000 people. 384 people in the quantitative section to fill the questionnaire that was obtained from the interviews. According to Morgan's table, according to the size of the population, 385 subjects were considered as the research sample. The samples are used randomly from wrestling, weightlifting, volleyball and athletics. First of all, with descriptive statistics such as dispersion indices such as median, average, mean and dispersion indices such as variance and standard deviation to describe demographic data, it is necessary to mention that the approach of the present research is a qualitative quantitative hybrid approach,

  Keywords: moral values, managers, coaches, professional sports of the country