فهرست مطالب

فصلنامه پژوهش های تاریخی
سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 59، پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/07/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید روح الله طباطبائی ندوشن، یحیی میرحسینی*، کمال صحرائی اردکانی صفحات 1-18

  یکی از ابعاد پنهان اختلافات بنی هاشم و امویان، تفاوت نگرش این دو دودمان به جزییات قدرت، ازجمله «فاصله قدرت» است. فاصله قدرت که بسیار مورد توجه انسان شناسان است، توزیع و انباشت قدرت سیاسی، روابط بین مردم و صاحبان قدرت را واکاوی می کند. نظریه ابعاد فرهنگی «هافستد»، همین مولفه را یکی از شش محور تفاوت فرهنگی جوامع برشمرده است. مقاله حاضر با تاکید بر مسیله فاصله قدرت، گزاره های تاریخی از رفتار قدرتمندان دو خاندان قریش را بررسی می کند و تحلیلی را از نقش دیدگاه غالب در هریک از این دو دودمان در اختلافات آنان، ارایه می دهد. براساس این پژوهش، شوق به فره مند دیده شدن، تاکید بر نمایش قدرت، قوم گرایی، تلاش برای حفظ برتری اقتصادی، گشاده دستی های نامتعارف و هدفمند و نگاه بهره جویانه به دیگران واموال عمومی، مواردی است که نشان می دهد بنی امیه به فاصله زیاد قدرت اعتقاد داشتند. در آن سو، ساده زیستی، نگاه نجیبانه به دیگران و اموال عمومی، فروتنی، نیکی به فرودستان و پرهیز از قبیله محوری، از شواهدی است که تاکید بنی هاشم بر فاصله کم قدرت را نشان می دهد. بر این اساس، باید گفت که تفاوت دیدگاه درباره فاصله قدرت، منشا اصلی تفاوت نگرش دو خاندان امیه و هاشم به اقتصاد، جامعه و سیاست بوده است.

  کلیدواژگان: بنی هاشم، امویان، فاصله قدرت، ثروت، هافستد
 • زهرا سادات کشاورز*، مریم سعیدیان جزی صفحات 19-42

  آنگاه که امری همچون مهدویت از حدود قلمروهای عقیدتی فراتر می‎‍رود و به پدیده‎‍ای سیاسی-اجتماعی بدل می ‍شود، از ظرفیت‎‍های لازم برای مطالعه به‎‍مثابه یک گفتمان برخوردار می‎‍شود، مهدویت نیز در عصر صفویه، چنین ظرفیتی داشته است. به منظور تحقق چنین مطالعه‎‍ای و با مبنا قراردادن نظریه گفتمان ارنستو لاکلایو و شانتال موفه، براساس روشی تاریخی-تحلیلی، سوال اساسی آن است که ساختار سیاسی- اجتماعی عصر صفویه، چگونه توانسته است چنین زنجیره هم ارزی نسبتا فراگیری را مستقر کند. در همین راستا، فرضیه پژوهش آن است که مهدویت ازطریق یکی از اصول و ارکان گفتمان، یعنی زنجیره هم ارزی، این قابلیت را یافته است که قاطبه جامعه را فارغ از تفاوت‎‍های جنسیتی، قومیتی، جغرافیایی، سیاسی و حتی دینی، در یک همگرایی چشمگیر قرار دهد. یافته‎‍ های تحقیق نشان می‎‍دهد مفصل‎‍بندی حاکمیت صفوی براساس مهدویت، در توازی با ایجاد زنجیره هم ارزی، ازطریق عمومیت باور به منجی، به‎‍منزله سازوکارهای گفتمانی، موفق به ایجاد همگرایی اجتماعی فارغ از تفاوت‎‍های موجود شده و ازطریق نبود مفصل‎‍بندی دال منجی، به‎‍ مثابه دال‎‍های تهی، چنین پوششی را رقم زده است. همچنین ژرف ساخت‎‍های هژمونیک‎‍سازی صفویه، ازجمله تاریخ‎‍نگری‎‍ و تاریخ‎‍نگاری‎‍ها و مواضع و متون فقهی علمای شیعه، امکان ایجاد این زنجیره را فراهم کرده ‎‍اند.

  کلیدواژگان: زنجیره هم ارزی، دال تهی، مفصل‎‍بندی، گفتمان مهدویت، صفویه
 • حسن رمضان پور، محمدتقی ایمان پور*، جواد عباسی صفحات 43-58

  تاجران یهودی در ایران قرون نخستین اسلامی، بیشتر به تجارت برده شهرت داشتند. همچنین جغرافیانویسان قرون نخستین، از گروهی تجار یهودی به نام راذانی ها نام می برند که به نقاط مختلف سفر می کردند و به تجارت برده مشغول بودند. آنها بردگان را از اروپا به سمت بیزانس و از آن طریق، به جهان اسلام حمل کردند و باعث رشد و ترقی این تجارت، در این دوره تاریخی شدند. به نظر می رسد جنگ های مختلف در اروپا و آسیا که به اسارت مردم از دو طرف در طی این جنگ ها منجر می شد، بر مسیله تجارت برده، تاثیرگذار بوده است و تاجران یهود با خرید و فروش این اسرا، سهم زیادی در گسترش این تجارت داشته اند. در هر حال، به رغم رونق تجارت برده در دوره بحث شده، این موضوع بازتاب زیادی در منابع تاریخی این دوره نداشته و حتی در پژوهش های جدید نیز، کمتر بررسی شده است؛ بنابراین پژوهش حاضر درصدد است تا با استفاده از منابع قدیم و مرتبط و به شیوه توصیفی تحلیلی، نقش تاجران یهودی را در تجارت برده در ایران قرون نخستین اسلامی تا پایان سده چهارم هجری مطالعه کند. برای این منظور، تلاش خواهد شد تا با استفاده از شیوه مطالعات تاریخی، داده های تاریخی از منابع کتابخانه ای گردآوری و دسته بندی و درنهایت یافته های پژوهش، بیان شود.

  کلیدواژگان: یهودیان، تجارت برده، راذانی، ایران، قرون نخستین اسلامی
 • هدیه تقوی* صفحات 59-82

  بحث زنان و مسایل مربوط به آنان در جامعه عرب پیش از اسلام از موضوعات مورد توجه محققان و پژوهشگران ایرانی در سالهای اخیر بوده و ده ها مقاله در نشریات پژوهشی به چاپ رسانده اند. آنچه اهمیت دارد چگونگی بازتاب وضعیت زن عرب پیشااسلامی در این دست از پژوهش هاست. تحلیل انتقادی این مقالات هم زوایای نگرش محققان به وضعیت زنان در این دوره با وجود تقسیم بندی جامعه ی عرب به قبل و بعد از اسلام که نشانگر نوعی گذار به خصوص در ارتباط با وضعیت زنان هست را نشان دهد و هم مشخص می کند که آنها تا چه حد دستاورد و یافته ای جدیدی فارغ از رویکردهای کلیشه ای به جامعه علمی عرضه کرده اند. به این منظور، مقاله پیش رو با روش تحلیل تاریخی و با الهام از روش تحلیل محتوا در استخراج مفاهیم و مقوله ها به بررسی موضوع مورد بحث در بیش از سی مقاله که در دو یا سه دهه اخیر چاپ شده اند، پرداخته است. یافته پژوهش نشان می دهد محققان در اغلب مقالات با ارایه مفاهیم و مقوله های تکراری بر پایمال شدن حقوق انسانی زنان در این دوره تاکید و وضعیت نامناسبی از شرایط زیست اجتماعی آنان که ناشی از کم توجهی به رعایت اصول علمی و تحقیقی در بررسی شرایط زیست محیطی و فرهنگی جامعه ی عرب بدون پیش داوری بوده را به تصویر کشانده اند. هر چند در برخی مقالات رویکرد علمی و پژوهشی با استناد به داده های تاریخی و ادبی وضعیت متفاوت تری را نشان می دهد، اما تعداد این مقالات نسبت به رویکردهای کلیشه ای و نگاه سیاه و سفیدی به دوره قبل و بعد از اسلام محدود است.

  کلیدواژگان: تحلیل انتقادی، مقالات فارسی، زن، جامعه عرب، پیشااسلامی
 • حسین عبدالله پور، حبیب الله سعیدی نیا* صفحات 83-110

  درزمان کشف نفت در ایران، یکی از چالش های دولت انگلیس برای بهره برداری از این منابع، ضعف دولت مرکزی و ناتوانی در کنترل قدرت های محلی بود که در محل فعالیت شرکت سکونت و حکمرانی داشتند؛ بنابراین انگلیس برای چیره شدن بر این چالش، وارد مناسبات گسترده ای با حکام و خوانین ساکن در مکان های فعالیت شرکت، ازجمله با بختیاری ها، بنی کعب و حیات داودی ها شد. بر همین اساس، هدف این پژوهش بررسی فعالیت های شرکت نفت ایران و انگلیس در قلمرو حکمرانی خوانین حیات داودی و تبیین سیاست های این شرکت در قبال سران این طایفه، از اواخر دوره قاجار تا سقوط رضاشاه است. سوال پژوهش این است که برقراری ارتباط بین خوانین حیات داودی و شرکت نفت ایران و انگلیس، به چه نحوی بوده و تغییر حکومت از قاجار به پهلوی، چه پیامدهایی برای آنها داشته است؟ طبق یافته های پژوهش، قرارداشتن قلمرو حکمرانی حیات داودی ها در محدوده عملیاتی شرکت، موجب انعقاد قراردادهایی مابین آنها شد که ازنظر اقتصادی و سیاسی، منافع زیادی برای سران این طایفه به همراه داشت؛ اما این مراودات در دوره پهلوی کاملا با برنامه های این حکومت در تعارض بود. از طرفی شرکت نفت نیز به تبعیت از سیاست های دولت انگلستان، سطح ارتباطات خود را با حیات داودی ها کاهش داد و یا آن را به طور کامل قطع و مناسباتش را با دولت مرکزی تقویت کرد. درنهایت این تغییرات موجب بروز چالش و درگیری مابین بزرگان این طایفه با حکومت پهلوی و حذف آنها از صحنه قدرت شد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر اسناد است.

  کلیدواژگان: خلیج فارس، حکومت پهلوی، نفت ایران، خوانین حیات داودی
 • مهین امیر شاهکرمی*، اصغر منتظرالقائم، مصطفی پیرمرادیان صفحات 111-126

  مسلمان شدن ترکان ماوراءالنهر، تحت تاثیر عواملی چند از جمله فتوحات، تجارت و مهاجرت گروه های مختلف انجام شد. قبل از پیروزی مسلمانان بر ترکان در سال 652م/32ه ، آیین پرستش ارواح نیاکان، روح آسمان و مظاهر طبیعی بین ترکان رواج داشت و البته قبایلی از ترکان هم پیرو آیین بودایی ، دین مسیحی، یهودی و برخی زرتشتی بودند، بنابراین با ادیان توحیدی آشنایی داشتند؛ اما به تدریج و تحت تاثیر عواملی، پس از مقاومت های اولیه مقابل سپاه مسلمانان، دین بیشتر ترکان اسلام شد و در این مهم، گروه هایی مانند صوفیان، زهاد و سادات هم نقش داشتند. با توجه به اهمیت نهادینه شدن اسلام در بین ترکان، مقاله پیش رو با روش تحلیلی-توصیفی در پی پاسخ به این سوال است که آیا در اسلام پذیری ترکان، نقش پررنگ تری برای سادات نسبت به صوفیان قائل می شوند؟ بر اساس یافته های پژوهش، عمده ترین دلیل مهاجرت سادات به ماوراءالنهر، دوری آن از مرکز خلافت بود. در واقع با توجه به اینکه سادات، خلفا را غاصب حکومت می دانستند، همواره باعث غضب خلفا می شدند، برای حفظ امنیت خود به اجبار مهاجرت می کردند و ضمن مجاورت با قبایل ترک، با آنها پیوند می یافتند، حتی در حراست از ثغور شرکت می کردند. همچنین با اشتغال به حرفه های مختلف مانند تجارت و صنعت، به تدریج جزئی از جامعه آنها می شدند و با فعالیت های فرهنگی بزرگان سادات که بیشتر از طریق آموزش تعالیم اسلام و ذکر اخبار و شرح حال پیامبر و بزرگان صدر اسلام انجام می شد، در شناخت کامل تری از اسلام بسیار موثر بودند.صوفیان که بیشتر از خراسان به این نواحی وارد می شدند، تحت فشار گروهی از منتقدان مسالک صوفیه در جهت یافتن مناطق امن برای ترویج افکار خود، راهی مناطق مذبور می شدند و چون تعالیم آنها خالی از رنگ عتاب و عذاب بود، برای عده ای جذابیت بیشتری داشت. درنتیجه با توجه به حسن شهرت و نفوذی که سادات در اثر دیانت داشتند و نیز به علت رفتار حسنه آنها با مردم، همچنین به عنوان منسوبان به پیامبر(ص)، با برگزاری کلاس های درس و حل معضلات شرعی ، ذکر احادیث و تالیف کتب در منطقه، حضور بسیار تاثیر گذاری داشتند؛ بنابراین باید پذیرفت که نسبت به صوفیان نقش موثرتری در نهادینه شدن اسلام بین ترکان داشتند.

  کلیدواژگان: صوفیان، سادات، گسترش اسلام، ماوراءالنهر
|
 • Seyed Roohollah Tabatabaeinodoushan, Yahya Mirhoseini *, Kamal Sahraei Ardakani Pages 1-18

  One of the hidden aspects of the differences between Bani Hashem and the Umayyads is the difference in the attitude of these two dynasties to the details of power, including the ‘distance of power’. Power distance, which is of interest to anthropologists, analyzes the distribution and accumulation of political power and the relationship between people and those in power. Hofstede’s cultural dimensions theory has listed this component as one of the six axes of the cultural difference of societies. Emphasizing the issue of power distance, the present study examines historical statements about the behavior of the power of the two Quraysh dynasties and presents an analysis of the role of the dominant viewpoint in each of these two dynasties. According to this research, the desire to be seen as generous, the emphasis on the display of power, ethnocentrism, trying to maintain economic superiority, unconventional and purposeful generosity, and the utilitarian view of others and public property, are the issues that show that Bani Umayyah believed in a great power distance. On the other hand, simple living, a noble view of others and public property, humility, kindness to subordinates, and avoiding tribalism are some of the evidence that show Bani Hashem's emphasis on low power distance. Based on this, it should be said that the difference of opinion about the power distance was the main source of the difference in the attitude of the Umayyad and Hashem families towards the economy, society, and politics.

  Keywords: Bani Hashem, Umayyads, power distance, wealth, Hofstede
 • Zahra Sadat Keshavarz *, Maryam Saeedyan Jazi Pages 19-42

  When an issue like Mahdism goes beyond the limits of ideological realms and becomes a socio-political phenomenon, it has the necessary capacity to be studied as a discourse. Mahdism had such a capacity in the Safavid era. To conduct the present historical-analytical study based on the discourse theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, the research question is: How was the political-social structure of the Safavid era able to establish such a relatively comprehensive equivalence chain? In this regard, the hypothesis of the research is that through one of the principles of the discourse, namely, the chain of equivalence, Mahdism has found a way to bring the society into a remarkable convergence regardless of gender, ethnic, geographical, political, and even religious differences. The findings of the study show that the articulation of Safavid rule based on Mahdism, in parallel with the creation of a chain of equivalence through the generality of belief in the savior as discourse mechanisms, has succeeded in creating social convergence regardless of existing differences. The deep constructions of the Safavid hegemonic structure, including historiography and historiography, and positions and jurisprudential texts of Shia scholars, have made it possible to create this chain.

  Keywords: equivalence chain, null signifier, Articulation, Mahdavi Discourse, Safavid era
 • Hassan Ramazanpour, MohammadTaghi Imanpour *, Javad Abbasi Pages 43-58

  Jewish traders in Iran in the early Islamic centuries were very famous for the slave trade than anything else. The geographers of the first centuries have mentioned a group of Jews called the Radhanites who traveled to different places and took trade goods, including slaves, to different places. They transported slaves from Europe to Byzantium and to the Islamic world and caused the growth and development of this trade. It seems that various wars in Europe and Asia had an impact on the subject of the slave trade, and Jewish traders contributed greatly to the expansion of the slave trade. In any case, despite the prosperity and expansion of the slave trade in the discussed period, this issue has not been much reflected in the historical sources of this period, and even in new studies, it has been less discussed and concentrated on. Therefore, the present study tries to investigate the role of Jewish merchants in the slave trade in Iran from the early Islamic centuries to the end of the 4th century Hijri based on the limited resources available from this period and using a descriptive-analytical method. For this purpose, efforts will be made to collect historical data from library sources and categorize and finally analyze them using the method of historical studies.

  Keywords: Jews, Iran, slave trade, Radhanites, Early Islamic centuries
 • Hedieh Taghavi * Pages 59-82

  The discussion of women and the issues related to them in Arab society before Islam has been one of the topics of attention of Iranian researchers in recent years and they have published dozens of articles in research journals. What is important is how to reflect the status of pre-Islamic Arab women in this type of research. The critical analysis of these articles both shows the angles of the researchers' attitude towards the status of women in this period - despite the division of the Arab society into pre-Islamic and post-Islamic ones, which indicates a kind of transition, especially in relation to the status of women - and also specifies To what extent they have presented a new achievement and finding to the scientific community without stereotypical approaches.For this purpose, the following article examines the topic discussed in more than thirty articles that have been published in the last two or three decades using the method of historical analysis and inspired by the method of content analysis in extracting concepts and categories.The findings of the research show that in most of the articles, researchers emphasize the violation of women's human rights in this period by presenting repeated concepts and categories and the inappropriate situation of their bio-social conditions, which is caused by the lack of attention to scientific and research principles in examining the conditions. Environmental and cultural Arab society has been depicted without prejudice.Although in some articles, the scientific and research approach based on historical and literary data shows a different situation, but the number of these articles compared to the stereotypical approaches and black and white view of the period before and after Islam. it's limited.

  Keywords: Critical Analysis, Persian articles, women, Arab society, pre-Islamic
 • Hossein Abdollah Por, Habibollah Saeedinia * Pages 83-110

  Iranian government’s inability to have control over local people and powers in the southern part of the country, where the oil was discovered, was one of the main obstacles and challenges for British authorities who sought to exploit the oil resources. Establishing wide and deep relations with the local rulers like Bakhtiaris, Bani-Kaab Sheikhs, and Hayat Davoudi lords was England’s solution to overcome this challenge. Focusing on this policy, this study aims to take a closer look at the Anglo-Iranian Oil Company’s activities in Hayat Davoud territory and discuss the company’s policies toward the lords of this tribe from the end of Qajar dynasty to the fall of Reza Shah Pahlavi. The quality of relations between the British company and Hayat Davoud lords and also the consequences of the shift of power from Qajar Kingdom to Pahlavi on these relations have made the basic questions of this study. The findings indicate that expanding the area of the company’s operations toward the deeper southern part of the country and involving the Hayat Davoud territory resulted in numerous contracts and agreements between the two sides which brought both political and economic profits for the old and local lords of the region. However, these beneficial relations were badly affected by the new kingdom (Pahlavi). On the other hand, the company following the new cabinet's foreign policy in England, decided to lower the level of relations with the local powers especially the Hayat Davoud lords in favor of strengthening the ties with the central government in Tehran. The outcome of this sudden shift was a severe clash between Hayat Davoudi lords and the Pahlavi administration which finally removed these old local powers from their historical position.

  Keywords: The Persian Gulf, Pahlavi Regime, Iranian Oil, Hayat Davoudi Lords
 • Mahin Amirshahkarami *, Asghar Montazeroghaem, Mostafa Pirmoradiyan Pages 111-126

  Several factors, including conquests, trade, and the migration of various groups, influenced the Central Asian Turks’ conversion to Islam. Before the Muslims conquered Central Asia, which began in 652 AD/32 AH with the surrender of Māhūy Marzbān to Abd Allah ibn Amir, the governor of Basra, worshiping the ancestors’ spirits and the spirit of the sky and natural manifestations had been prevalent among the Turks. Of course, some tribes of Turks were also Buddhist, Nestorian, Jewish, and Zoroastrian. Therefore, they were familiar with monotheistic religions; however, gradually and due to factors after the initial resistance against the Muslim army, Islam became the religion of the majority of Turks. Groups such as Sufis, hermits, and Sayyids (Sadat) also played a role in this important matter. Considering the significance of the institutionalization of Islam among the Turks, the present study seeks to answer the question of whether it is possible to assign a stronger role to Sadat than the Sufis in the Islamization of the Turks. As findings demonstrate, the main reason for Sadat’s migration to Central Asia was its distance from the capital of the caliphate. Since Sadat considered the caliphs usurpers of the government, they were always angry with the caliphs. Thus, they were forced to migrate in order to maintain security, and while being close to the Turkic tribes, they joined with them and even participated in protecting frontiers. In addition, by engaging in various occupations such as trade and industry, they gradually became a part of the Turkic community. The Sadat elders’ cultural activities, mostly done through teaching Islamic thoughts and reciting news and biographies (Sunnat) of the Prophet Muhammad and the elders of Islam, were very effective in a more complete understanding of Islam. The Sufis, mainly migrating from Khorasan due to the pressure of critics of Sufism to find safe areas to promote their ideas, went to those regions. Their teachings were devoid of reproach and torment, so they were more attractive to some people. As a result, because Sadat was present in the region by holding classes and solving Sharia problems, mentioning hadiths and writing books, it can be said that they played a more effective role in the institutionalization of Islam among the Turks than the Sufis.

  Keywords: Sufis, Sadat, expansion of Islam, Central Asia