فهرست مطالب

فیض - سال بیست و هفتم شماره 6 (پیاپی 134، بهمن و اسفند 1402)

مجله فیض
سال بیست و هفتم شماره 6 (پیاپی 134، بهمن و اسفند 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/29
 • تعداد عناوین: 13
|
 • جلال پورجعفریان، یاسر کاظم زاده*، سجاد ارشدی، عبدالعلی بنائی فر، یحیی محمدنژادپناه کندی صفحات 590-598
  زمینه و هدف

  مرگ سلولی برنامه ریزی شده به طور دقیق به برهم کنش برخی از محصولات ژنی بستگی دارد که این فرایند را فعال یا مهار می کنند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی تاثیر تمرین مقاومتی و مصرف مکمل نانو کورکومین بر بیان ژن های شاخص های آپوپتوزی (p53-p21) و پیری سلول (TERF2) در بافت عضله نعلی موش های نر نژاد ویستار بود.

  روش ها

  در این مطالعه تجربی، 24 سر موش نر از نژاد ویستار به طور تصادفی به 4 گروه کنترل سالم، گروه تمرین مقاومتی، گروه نانوکورکومین، گروه تمرین مقاومتی+ نانوکورکومین، تقسیم شدند. تمرین مقاومتی در طول 4 هفته طبق پروتکل اجرا گردید. همزمان موش های گروه های نانوکورکومین به میزان 80 میلی گرم به ازای هر کیلو از وزن بدن مکمل مصرف نمودند. بیان ژن های TERF2 (Telomeric Repeat Binding Factor 2)، p53 و p21 به روشReal-Time PCR  سنجش شد.

  یافته ها

  تفاوت معناداری در بیان ژن های TERF2، p53 و p21 بین 4 گروه ثبت شد (0/05>P). در گروه تمرین مقاومتی و نانوکورکومین بیان ژن های TERF2، p53 و p21 به طور معنا داری بالاتر از گروه کنترل بود (0/05>P). همچنین، بیان ژن p53 در گروه تمرین مقاومتی به طور معناداری بالاتر از گروه مکمل نانو کورکومین بود (0/05>P). تمرینات مقاومتی با مصرف مکمل نانوکورکومین، نسبت به تمرین یا مکمل، بر بیان ژن TERF2 بر بافت عضلانی موش های نر تاثیر معنی داری نداشت (0/05<P). همچنین تاثیر تعاملی تمرین و مکمل موجب افزایش معنی دار بیان ژن p21 و p53 شد (0/05>P).

  نتیجه گیری

  تمرین مقاومتی و مصرف مکمل نانو کورکومین بیان ژن TERF2 را افزایش داده و می تواند سرعت کوتاه شدن تلومر و پیری را کاهش دهد. همچنین، افزایش بیان ژن p53 و p21 هنگام تمرین مقاومتی و مصرف مکمل نانو کورکومین احتمالا منجر به توقف چرخه سلولی و آپوپتوز شود.

  کلیدواژگان: تمرین قدرتی، TERF2، p53، p21، کورکومین، موش صحرایی
 • میترا رحیمی فتحکوهی*، طاهره فروتن، مریم حسین زاده شیرذیلی صفحات 599-609
  زمینه و هدف

  در تکنیک های کمک باروری (ART) برای دستیابی به تخمک های بیشتر، استفاده از نانومواد بر پایه اکسید گرافن (GO) و سوپرپارامگنتیکFe3O4 که اثربخشی دارو را در دوز مناسب افزایش می دهند، اهمیت دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر دارورسانی نانو مگنتیک گرافن اکساید بر میزان گلوتاتیون و رادیکال آزاد تخمک در بلوغ درون تنی موش سوری نژاد NMRI انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه تجربی، 30 راس موش سوری ماده NMRI در 6 گروه 5 تایی شامل گروه کنترل با هورمون PMSG و HCG و گروه کنترل بدون هورمون، گروه هورمون PMSG به همراه نانو MGO، گروه هورمون PMSG و HCG به همراه نانو و گروه نانو MGO تخصیص یافتند. ابتدا تزریق داخل صفاقی هورمون تحریک تخمک گذاری (PMSG) و بعد از 48 ساعت، تزریق داخل صفاقی هورمون گنادوتروپین جفتی انسانی (HCG) انجام شد و 12 ساعت بعد، تعداد تخمک های متافاز II به دست آمده از لوله های فالوپ چپ در هر گروه شمارش شد. رنگ آمیزی ایمونوسیتوشیمیایی گلوتاتیون (GSH) و گونه های فعال اکسیژن (ROS) انجام شد. همچنین تخمدان ها مورد بررسی بافت شناسی قرار گرفت.

  یافته ها

  استفاده همزمان از HCG و PMSG به همراه نانو MGO، باعث افزایش معنی دار در میزان بیان سیتوپلاسمی گلوتاتیون در مقایسه با گروه کنترل دریافت کننده هورمون شد (0/01<p). در گروه تیمار شده با مخلوطی از هورمون ها و MGO افزایش معنی دار در تعداد جسم زرد حاصل از آراد شدن تخمک مشاهده شد (0/01<p). میزان ROS در گروه های تیمارشده با نانو MGO و هورمون در مقایسه با گروهی که فقط هورمون گرفته بود، تفاوت معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  احتمال می رود نانو MGO بتواند کارایی هورمون های تخمک گذاری را بهبود بخشد و موجب افزایش جذب پروتیین و هورمون در بافت تخمدانی شود و با کارآزمایی های بیشتر، در طراحی داروهای تخمک گذاری مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: بلوغ تخمک، اکسید گرافن، گلوتاتیون، رادیکال آزاد
 • مرتضی حسین زاده، آسیه عباسی دلوئی*، سید علی حسینی، احمد عبدی صفحات 610-618
  زمینه و هدف

  اختلال میتوکندری بافت مغز در پاتوژنز بیماری پارکینسون موثر است. هدف از این تحقیق، ارزیابی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی و مکمل سیر بر بیان ژن فعال کننده گیرنده تکثیرکننده پراکسیزوم و فاکتور رونویسی A میتوکندری در بافت مغز موش های صحرایی سالمند مبتلا به پارکینسون بود.

  روش ها

  در این مطالعه تجربی، تعداد 40 سر موش صحرایی نر نژاد اسپراگو-داولی به طور تصادفی در 5 گروه 1) کنترل سالم (HC)، 2) کنترل پارکینسون (Res)، 3) پارکینسون-تمرین هوازی (AT)، 4) پارکینسون-مکمل سیر (G) و 5) پارکینسون-تمرین هوازی-مکمل سیر (AT+G) تخصیص یافتند. موش ها با استفاده از تزریق  mg/kg2 رزرپین مبتلا به پارکینسون شدند. تمرین هوازی 5 جلسه در هفته و هر جلسه 15-48 دقیقه با سرعت 10-24 متر بر دقیقه به مدت 8 هفته اجرا شد. گروه های مکمل، روزانه mg/kg 500 سیر به صورت گاواژ دریافت کردند. بیان ژن های  PGC1-aو TFAM در بافت مغز با روش Real Time PCR اندازه گیری شد.

  یافته ها

  بیان ژن PGC1-a در گروه های G، AT و AT+G نسبت به گروه Res و گروه AT+G نسبت به گروه G به طور معنی داری بیشتر بود (0/001=P). بیان ژن TFAM در گروه های AT (0/005=P) و AT+G (0/001=P) نسبت به گروه Res و گروه AT+G نسبت به گروه G و AT به طور معنی داری بیشتر بود (0/001=P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاضر، همراهی انجام تمرین و مصرف مکمل سیر ممکن است اثرات افزایشی یا هم افزایی بر سلامت و عملکرد میتوکندری در بیماری پارکینسون داشته باشد.

  کلیدواژگان: تمرین، سیر، بیوژنز میتوکندری، پارکینسون
 • نسرین ربیعی درگاه، سعید کشاورز*، سید علی حسینی، حمید زاهدی صفحات 619-628
  زمینه و هدف

  سالمندی می تواند با گسترش التهاب و اختلال چربی خون همراه باشد. هدف این پژوهش تعیین تاثیر تمرین استقامتی همراه با مصرف گل بهارنارنج بر نیم رخ لیپیدی، ICAM-1 و VCAM-1 در موش های صحرایی نژاد اسپراگوداولی سالمند بود.

  روش ها

  در این مطالعه تجربی، 35 سر موش صحرایی نژاد اسپراگوداولی، به طور تصادفی در 7 گروه 5 تایی: تمرین تناوبی شدید (HIIT)، تمرین تداومی با شدت متوسط (MICT)، تمرین تناوبی شدید و بهارنارنج (HIIT+CA)، تمرین تداومی با شدت متوسط و بهارنارنج (MICT+CA)، بهارنارنج (CA) (300 mg/kg/day)، شاهد و کنترل تخصیص یافتند. در مدت 8 هفته، HIIT با شدت %vo2max 85-110 و MICT با شدت %vo2max 65-75 انجام شد. نیم رخ لیپیدی با استفاده از کیت و بیان ژن ICAM-1 و VCAM-1 با استفاده از روش RT-PCR اندازه گیری شد.

  یافته ها

  HIIT، MICT، HIIT+CA، MICT+CA و CA سبب افزایش معنی دار HDL شدند که HIIT بیشترین تاثیر را داشت (05/0<p). LDL در تمامی گروه ها بجز CA کاهش معنی داری داشت (0/05>P). TG در گروه HIIT+CA کاهش بهتری نسبت به گروه CA داشت. کلسترول در گروه های HIIT، MICT+CA، CA کاهش یافت و این کاهش در گروه CA بهتر از گروه های HIIT و MICT+CA بود (0/05>P). VCAM-1 در تمامی گروه ها افزایش و ICAM-1 در تمامی گروه ها بجز HIIT+CA افزایش داشت، HIIT+CA تاثیر بهتری نسبت به دیگر گروه ها بر کاهش ICAM-1 داشت (0/05>P).

  نتیجه گیری

  هر 5 مداخله فعالیت ورزشی و مکمل آنتی اکسیدانی گل بهارنارنج (HIIT، MICT، HIIT+CA، MICT+CA، CA) ممکن است به واسطه اثرات آنتی هایپرلیپیدمی خود از بافت قلبی در مقابل هایپرلیپیدمی حمایت نمایند. به نظر می رسد اثر تعاملی HIIT+CA و MICT+CA تاثیر بهتری بر وضعیت نیم رخ لیپیدی و ICAM-1 دارند.

  کلیدواژگان: تمرین، بهارنارنج، نیم رخ لیپیدی، مولکول چسبان بین سلولی-1، مولکول چسبان بین عروقی-1، التهاب، سالمندی
 • کیمیا حسن پور، عبدالحمید حبیبی*، محمدرضا تابنده، محمد رمی صفحات 629-636
  زمینه و هدف

  فعالیت بدنی به همراه رژیم غذایی مناسب می تواند در کنترل و پیشگیری از بیماری های مرتبط با چاقی موثر باشد. این پژوهش با هدف ارزیابی تاثیر 6 هفته تمرینات اینتروال همراه با مصرف مکمل EPA/DHA و کلنبوترول بر سطوح سرمی ویسفاتین، و شاخص مقاومت به انسولین در موش های چاق انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه تجربی، 35 موش نر نژاد NMRI در 7 گروه 5 تایی شامل کنترل سالم، تغذیه پرچرب، تغذیه پرچرب و تمرین، تغذیه پرچرب و مکمل EPA/DHA، تغذیه پرچرب و مکمل کلنبوترول، تغذیه پرچرب و مکمل کلنبوترول و تمرین، تغذیه پرچرب و مکمل EPA/DHA و تمرین تخصیص یافتند. تمرین HIIT با 90 درصد سرعت بیشینه به مدت 6 هفته و 5 جلسه در هفته اجرا شد. میزان مصرف مکمل EPA/DHA برای 5 روز تمرین 180 میلی گرم و دوز مصرفی مکمل کلنبوترول برای هر موش در 5 روز تمرین در 25 سی سی آب مقطر، 2 عدد قرص کلنبوترول در نظر گرفته شد. 48 ساعت بعد از آخرین تمرین، خون هر یک از نمونه ها به طور مستقیم از قلب گرفته شده و بعد از سانتریفیوژ، برای آزمایش های بعدی در دمای 20- ذخیره گردید. برای اندازه گیری ویسفاتین و شاخص مقاومت به انسولین، از کیت مخصوص حیوانات استفاده شد.

  یافته ها

  شش هفته تمرینات HIIT همراه با مصرف مکمل EPA/DHA و کلنبوترول سبب کاهش معنادار ویسفاتین در موش های چاق شد (0/001=P). همچنین 6 هفته تمرینات HIIT همراه با مصرف مکمل EPA/DHA و کلنبوترول سبب کاهش معنادار شاخص مقاومت به انسولین در موش های چاق گردید (0/001=P).

  نتیجه گیری

  تمرینات ورزشی با شدت و مدت مناسب می تواند در کاهش میزان ویسفاتین و مقاومت انسولینی موثر باشد. از طرفی یکی از راه های کنترل ویسفاتین و مقاومت انسولینی، انجام ورزش به همراه مصرف مکمل است.

  کلیدواژگان: تمرینات اینتروال، EPA، DHA، کلنبوترول، ویسفاتین، شاخص مقاومت به انسولین، چاقی
 • ندا کافی، آمنه برجسته یزدی*، رامبد خواجه ای، محمدرضا حسین آبادی صفحات 637-649
  زمینه و هدف

  دیسمنوره اولیه با مشکلاتی در زندگی روزمره همراه است و باعث افت در عملکرد روزانه دختران می گردد. هدف از تحقیق حاضر، تعیین تاثیر تمرین مقاومتی و مصرف ملاتونین بر سطوح هورمون های جنسی، PGF2α، FSH، LH، شدت درد و کیفیت خواب دختران با دیسمنوره اولیه بود.

  روش ها

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بود. 60 نفر دختر با دیسمنوره اولیه متوسط به طور تصادفی در 4 گروه تمرین+ملاتونین، تمرین+دارونما، ملاتونین و کنترل (15 نفر در هر گروه) تخصیص یافتند. روزانه 10 میلی گرم ملاتونین و گروه دارونما، همین میزان کربوهیدرات دریافت کردند. تمرینات مقاومتی شامل 50-60 دقیقه تمرین با وزنه در هر روز، 3 روز در هفته و به مدت 8 هفته بود. شدت درد توسط پرسشنامه مک گیل و کیفیت خواب توسط پرسشنامه پیتزبورگ ارزیابی شد. سطوح سرمی هورمون های جنسی، PGF2α، FSH، LH نیز سنجش شد.

  یافته ها

  افزایش معنادار سطوح استروژن (0/001>P)، پروژسترون (0/001>P)، LH (0/001>P) و FSH (0/001>P) در گروه تمرین+ ملاتونین نسبت به همه گروه ها و در گروه تمرین+دارونما و گروه ملاتونین نسبت به گروه دارونما گزارش شد. کاهش PGF2α (0/001>P)، شدت درد (0/001>P) و کیفیت خواب (0/001>P) در گروه ملاتونین نسبت به همه گروه ها و در گروه تمرین+دارونما و گروه تمرین+ ملاتونین نسبت به گروه دارونما تفاوت معنادار را نشان داد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد ترشح هورمون های هیپوتالاموس و کورتیکوتروپینی بر اختلالات دیسمنوره اولیه تاثیرگذار باشد. احتمالا ملاتونین بتواند نوسانات هورمون های جنسی متعاقب دیسمنوره اولیه را تعدیل و به بهبود کیفیت خواب کمک نماید و با کاهش سطح PGF2α در کاهش شدت درد نیز موثر باشد.

  کلیدواژگان: استروژن، پروژسترون، تمرین مقاومتی، ملاتونین، FSH، LH، PGF2α
 • نساء الفتی کیا، هانیه اسحق زاده، هادی اسمخانی اکبری نژاد* صفحات 650-657
  زمینه و هدف

  نشانگان ملال پیش از قاعدگی و فاجعه پنداری درد بر کیفیت زندگی دختران تاثیر منفی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نشانگان ملال پیش از قاعدگی و فاجعه پنداری درد دختران انجام شد.

  روش ها

  مطالعه حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگری با گروه کنترل بود. جامعه آماری را دانش آموزان دختر دبیرستانی مبتلا به سندرم ملال پیش از قاعدگی شهر تبریز در سال 1401 تشکیل دادند. 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب، و به طور تصادفی در دو گروه (هر کدام 15 نفر) تخصیص یافتند. دختران گروه آزمایش درمان مختص گروه خود را در 8 جلسه 5/1 ساعته دریافت کرد؛ اما گروه کنترل درمانی دریافت نکرد. هر دو گروه، پیش، پس و 3 ماه پس از مداخله به پرسشنامه های 19 سوالی نشانگان پیش از قاعدگی و 13 سوالی فاجعه پنداری درد پاسخ دادند.

  یافته ها

  میانگین سن گروه آزمایش 0/77±16/8 سال و گروه کنترل 0/64±16/5سال بود. در پیش آزمون، میانگین درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای نشانگان ملال پیش از قاعدگی 5/00±57/60 و برای فاجعه پنداری درد 4/79±37/13، و در گروه کنترل برای نشانگان ملال پیش از قاعدگی 6/59±57/93 و برای فاجعه پنداری درد 5/27±38/40 بود (0/05<P). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نشانگان ملال پیش از قاعدگی (5/99±43/93) و فاجعه پنداری درد (5/16±32/93) دختران را در پس آزمون کاهش داد (0/001>P). در مرحله پیگیری، اثر این درمان بر نشانگان ملال پیش از قاعدگی (5/86±44/07) و فاجعه پنداری درد (5/14±33/07)  ماندگار بود (0/001>P).

  نتیجه گیری

  درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد احتمالا می تواند سبب کاهش نشانگان ملال پیش از قاعدگی و فاجعه پنداری درد در دختران شود.

  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، نشانگان ملال پیش از قاعدگی، فاجعه پنداری درد
 • نسرین شیری*، مراد رسولی آزاد، ژیلا حسنی صفحات 658-667
  زمینه و هدف

  اختلال وسواسی- جبری یک اختلال روانی ناتوان کننده است که با افکار و رفتارهای تکراری مشخص می شود. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی درمان تنظیم هیجان بر شدت علایم وسواسی، حساسیت و گرایش به چندش و عملکردهای شناختی-اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبری انجام شد.

  روش ها

  کارآزمایی بالینی حاضر با دو گروه آزمایش و کنترل انجام گرفت. جامعه آماری شامل 48 نفر از بیماران مبتلا به اختلال وسواسی- جبری بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه 24 نفر) تخصیص یافتند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس وسواسی جبری ییل براون، پرسشنامه تنظیم هیجان، مقیاس گرایش به تجربه چندش، آزمون آیووا، آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین و آزمون کلمه رنگ استروپ. گروه آزمایش تحت درمان تنظیم هیجان همراه با دارودرمانی قرار گرفت، در حالی که گروه کنترل فقط تحت دارودرمانی بود.

  یافته ها

  شدت علایم وسواسی و حساسیت و گرایش به چندش در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل پس از مداخله به صورت معناداری کاهش یافت. همچنین، گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در پس آزمون، عملکردهای شناختی-اجرایی (تصمیم گیری ریسکی کمتر، بازداری بیشتر، انعطاف پذیری روانشناختی بهتر و توانایی بیشتر در حل مسیله) بهتری داشتند.

  نتیجه گیری

  درمان تنظیم هیجان منجر به کاهش شدت علایم وسواسی و حساسیت و گرایش به چندش و همچنین بهبود عملکردهای شناختی- اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبری می شود.

  کلیدواژگان: اختلال وسواسی- جبری، درمان تنظیم هیجان، حساسیت و گرایش به چندش، عملکردهای شناختی- اجرایی
 • علی محمدزاده، مبین محبی، مریم محمدزاده*، مجید شکیبا، لیلا شجاعی صفحات 668-678
  زمینه و هدف

  تالاسمی بتا، اغلب منجر به اضافه بار آهن در بافت های مختلف از جمله قلب می شود. روش های تشخیص فعلی به MRI متکی هستند که ممکن است در شرایط خاصی امکان پذیر نباشد. در این مطالعه تعیین همبستگی و دقت تشخیصی بین فریتین، یافته های اکوکاردیوگرافی و مقادیر محاسبه شده MRI قلب با وزن دهی T2 در بیماران بتا تالاسمی مطالعه شد تا بتوان اضافه بار آهن در میوکارد را بدون نیاز به  MRIتشخیص داد.

  روش ها

  در این مطالعه مقطعی، 102 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور بررسی شدند. بیماران تحت اکوکاردیوگرافی و MRI قرار گرفتند. سطح فریتین سرم خون اندازه گیری شد. وزن T2 میوکارد نیز محاسبه گردید. در تعیین مقدار برش MRI،20T2> میلی ثانیه میوکارد را طبیعی، <T2*≤ 2010 میلی ثانیه را به عنوان بار آهن میوکارد خفیف تا متوسط و T2*≤10را به عنوان بار آهن میوکارد شدید در نظر گرفتیم.

  یافته ها

  میانگین مقدار فریتین 2860.8±2418.7 نانوگرم در میلی لیتر، میانگین T2* قلب 14/7±22/6 میلی ثانیه و میانگین کسر خروجی (EF) بر اساس MRI 51/7±11/2 درصد بود. پارامتر اکوکاردیوگرافی MVDT به عنوان یک پارامتر تشخیصی مناسب برای کاهش و کاهش شدیدT2* تعیین شد. حساسیت و ویژگی 170 MVDT≤برای کاهش T2  0/72 و 0/62 و 150MVDT≤ برای T2 به شدت کاهش یافته، 0/52 و 0/96 براورد شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های حاضر، سطح فریتین، EF و MVDT در اکوکاردیوگرافی بهترین کارایی تشخیصی را برای کاهش T2* داشتند. بنابراین در مراکزی که MRI قلب در دسترس نیست یا موارد منع برای انجام آن وجود دارد، شاید بتوان از پارامتر MVDT و سطح فریتین برای ارزیابی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: MRI قلب، اکوکاردیوگرافی، فریتین، تالاسمی
 • محمدرضا پورمحمد، حسینعلی جمعه، محمدرضا خاکزاد، جینا خیاط زاده*، الهام مختاری امیرمجدی صفحات 679-687
  زمینه و هدف

  مطالعات اخیر، نقش پاپیلوما ویروس انسانی (HPV) را در احتمال ابتلا همزمان با عفونت هلیکوباکترپیلوری (H.Pylori) مطرح می کنند. هدف از مطالعه حاضر، تعیین شدت عفونت همزمان H.Pylori و HPV و ارتباط این عفونت ها با سایز و گرید تومور، درگیری غدد لنفاوی و میزان عمق نفوذ تومور در بیماران مبتلا به سرطان معده بود.

  روش ها

  در این مطالعه توصیفی، 32 بافت سرطانی معده و 32 بافت سالم معده از افراد مراجعه کننده به بیمارستان جمع آوری شد. استخراج DNA با استفاده از کیت کمپانی بیوژن انجام شد. عفونت HPV وH.Pylori  به ترتیب با استفاده از پرایمر ژن های  L1و cagA با روش Real-time PCR بررسی گردید.

  یافته ها

  بیش از 50 درصد از نمونه های سرطانی در فاز III قرار داشتند. 26 نمونه (81/2 درصد) از بافت های سرطانی و 22 نمونه (67/8 درصد) از بافت های سالم از نظر H.Pylori مثبت بودند. همچنین 4 نمونه (12/5 درصد) از بافت های سرطانی از نظر ابتلا به HPV مثبت بودند و هیچ موردی از نظر ابتلا به HPV در گروه شاهد مشاهده نشد. ارتباط معناداری بین عفونت H.Pylori با تقسیم بندی مرحله سرطان، گرید تومور، وسعت تومور اولیه، گسترش تومور به اطراف غدد لنفاوی و بافت شناسی تومور در بیماران مبتلا به سرطان معده ثبت شد. همچنین ارتباط معناداری بین عفونت HPV با تقسیم بندی مرحله سرطان معده گزارش گردید. ارتباط معناداری بین عفونت H.Pylori با HPV در سرطان معده مشاهد نشد.

  نتیجه گیری

  طبق یافته های مطالعه حاضر، ارتباط معناداری بین عفونت H.Pylori با HPV در سرطان معده گزارش نشد. با این وجود، ارتباط معناداری بین عفونت H.Pylori و عفونت HPV با تقسیم بندی مرحله سرطان معده ثبت شد.

  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، پاپیلوما ویروس انسانی، سرطان معده، Real-Time PCR
 • یاسین کلانتری، آزاد خالدی*، مائده نجفی زاده، غلامعباس موسوی صفحات 688-695
  زمینه و هدف

  مقاومت آنتی بیوتیکی نسبت به عوامل باکتریایی ایجاد کننده عفونت های مجاری ادراری (UTI)، با گذشت زمان و در هر منطقه جغرافیایی می تواند الگوی متفاوتی داشته باشد. در این مطالعه شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل باکتریال جدا شده از کشت ادراری بیماران سرپایی مراجعه کننده به آزمایشگاه رفرانس کاشان در سال 1400 ارزیابی شد.

  روش ها

  این مطالعه مقطعی به صورت سرشماری روی 7365 نمونه کشت ادراری مراجعین به آزمایشگاه رفرانس کاشان در بازه زمانی ابتدای فروردین ماه تا انتهای اسفند ماه سال 1400 انجام شد. پس از اخذ نمونه ادراری به روش Mid-stream و تحت شرایط استریل در محیط کشت مک کانکی آگار، بلاد آگار و محیط های انتخابی باکتری کشت داده شد. در نهایت پس از مشخص شدن نوع ارگانیسم، تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی با استفاده از روش انتشار از دیسک بر روی محیط آگار مولر هینتون و مطابق دستورالعمل های کمیته ملی معیارهای بالینی آزمایشگاهی (CLSI 2020) انجام گرفت.

  یافته ها

  از 7365 مراجعه کننده دارای کشت ادرار، نتیجه کشت 401 نفر (4/5%) مثبت گزارش شد که 88/8% از آنها زن بودند. از میان ارگانیسم های رشد یافته، اشرشیاکلی با 251 مورد (62/5%) و کلبسیلا 99 مورد (24/6%) بیشترین فراوانی را داشتند. اشرشیاکلی بیشترین مقاومت را با 54/7% به سفازولین و سپس با 51% و 41% نسبت به کوتریموکسازول و سیپروفلوکساسین داشت. کمترین مقاومت آن با 4/4% به ایمی پنم و نیتروفورانتویین گزارش شد. در کلبسیلا، بیشترین مقاومت نسبت به سفازولین با 3/58% و کوتریموکسازول با 41/4% و کمترین مقاومت به ایمی پنم با 7/1% گزارش شد. در مجموع، بدون در نظر گرفتن نوع باکتری، باکتری های گرم مثبت بیشترین مقاومت را با 4/71% به کلیندامایسین و 57/9% به کوتریموکسازول، و کمترین مقاومت را با 14/7% به جنتامایسین و 17/5% به نیتروفورانتویین داشتند.

  نتیجه گیری

  شایع ترین عوامل UTI، اشرشیاکلی و کلبسیلا بودند و مقاومت های آنتی بیوتیکی گزارش شده برای آنها به هم شبیه بود، لذا به نظر بتوان بر اساس آن، اقدام به درمان تجربی آنتی بیوتیکی، قبل از آماده شدن نتیجه کشت نمود.

  کلیدواژگان: عفونت های مجاری ادراری، شیوع، مقاومت آنتی بیوتیکی، بیماران سرپایی، عوامل باکتریایی
 • کبری شیاسی آرانی*، سید محمد عنایتی ارانی، حمیدرضا گیلاسی صفحات 696-702
  زمینه و هدف

  بلوغ زودرس علل و سیر بالینی متنوعی دارد و از سویی، فراوانی آن رو به افزایش است. این مطالعه به منظور تعیین علل و سیر بالینی بلوغ زودرس در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه غدد دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه گذشته نگر، پرونده های کودکان مبتلا به بلوغ زودرس مراجعه کننده به درمانگاه غدد اطفال دانشگاه علوم پزشکی کاشان از سال 1387 تا 1394 بررسی شدند. اخذ شرح حال و معاینه بالینی همه کودکان توسط فوق تخصص غدد کودکان انجام شد. از کودکان گرافی دست چپ گرفته شد و آزمایشات هورمونی اختصاصی انجام گرفت.

  یافته ها

  357 کودک معیارهای ورود به مطالعه را داشتند، از این تعداد 2 نفر پسر بودند که یکی مبتلا به ادرنارک ایزوله و دیگری مبتلا به بلوغ زودرس مرکزی بود. از بین 355 دختر، 315 نفر (88/2 %) مبتلا به بلوغ زودرس مرکزی، 19نفر (5/3 %) مبتلا به تلارک زودرس و 20 نفر (5/6 %) مبتلا به پوبارک زودرس بودند، و 3 نفر (0/8%) تلارک گذرا داشتند. تنها 172 نفر برای ادامه پیگیری یا درمان، مراجعه منظم داشتند که به طور متوسط 16±23 ماه تحت پیگیری قرار داشتند. 42 نفر از این کودکان تحت درمان بوده و 130 نفر از نظر سرعت پیشرفت بلوغ و نیاز به درمان تحت پپگیری قرار داشتند. در یک دوره 6-3 ماهه، در 49/6 % کودکان، تغییری در مرحله بلوغ گزارش نشد. 6/42% پیشرفت در تلارک یا پوبارک داشتند و 7/8% در پوبارک و تلارک پیشرفت داشتند. 24/8% افراد سرعت رشد قدی بالاتر از صدک 97 داشتند.

  نتیجه گیری

  در مطالعه حاضر، بلوغ زودرس مرکزی شایع ترین علت بروز علایم بلوغ زودرس بوده است و بیش از نیمی از دختران مبتلا به بلوغ زودرس حقیقی سیر آهسته پیشرونده داشتند که نیازی به مداخلات درمانی نبود.

  کلیدواژگان: بلوغ زودرس، تلارک، پوبارک، ادرنارک
 • فاطمه عصاریان*، فاطمه قریشی، حمیده صالحی نجف آبادی، حبیب الله رحیمی صفحات 703-710
  زمینه و هدف

  اختلال بیش فعالی- کم توجهی (ADHD) یکی از شایع ترین اختلالات عصبی رشدی در بین کودکان است که تاثیر منفی بر طیف وسیعی از جنبه ها از جمله توانایی یادگیری، روابط بین فردی، عزت نفس و احساسات دارد. با توجه به تاثیر منفی پاندمی کووید-19 بر سلامت روان کودکان و نوجوانان، این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت زندگی کودکان 8 تا 12 سال مبتلا به اختلال بیش فعالی-کم توجهی در طول پاندمی کووید-19 انجام شد.

  روش ها

  در مطالعه مقطعی حاضر، تعداد 54 کودک مبتلا به ADHD مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان کارگرنژاد کاشان در سال 1400 وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی و پرسشنامه کیفیت زندگی pedsQL استفاده گردید. کودکان در 4 زیرمقیاس عملکردی کیفیت زندگی شامل؛ جسمانی، عاطفی، اجتماعی و تحصیلی و نمره کل مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  میانگین سنی کودکان 1/43±9/15 سال بود. بالاترین نمره مربوط به عملکرد جسمانی کودکان با میانگین 15/08±74/48 و پایین ترین نمره مربوط به عملکرد تحصیلی با میانگین 15/17±53/33 بود. از بین متغیرهای مختلف مورد بررسی، میان عملکرد تحصیلی و جنسیت رابطه معنادار دیده شد (0/04=P).

  نتیجه گیری

  بیماری ADHD و کووید-19 هر دو باعث افت کیفیت زندگی کودکان خصوصا در حوزه عملکرد تحصیلی می شوند که می تواند پیامدهای ناسازگار روانشناختی در سال های بعدی زندگی آنها را پیش بینی نماید. پیشنهاد می شود در زمینه درمان این اختلال و کنترل عوامل محیطی و خانوادگی موثر بر آن تحقیقات بیشتری انجام شود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کودکان، اختلال بیش فعالی- کم توجهی (ADHD)، کووید-1919
|
 • Jalal Pourjafarian, Yaser Kazemzadeh*, Sajjad Arshadi, Abdolali Banaefar, Yahya Mohammadnajad Panahkandi Pages 590-598
  Background and Aim

  Apoptosis is regulated by a complex interplay of gene products that either activate or inhibit this process. This study aimed at assessing the combined impact of nanocurcumin supplementation and resistance training on TERF2 (Telomeric Repeat Binding Factor 2) gene expression and the p21-p53 axis in the muscle tissue of male rats.

  Methods

  In this experimental study, 24 male Wistar rats were randomly allocated into four groups: a healthy control group, a resistance training group, a nanocurcumin group, and a resistance training + nanocurcumin group. Resistance training was conducted over a 4-week period following a specific protocol. Concurrently, rats in the nanocurcumin groups received 80 mg of the supplement per kilogram of body weight. The expression levels of TERF2, p53, and p21 genes were assessed using the Real-Time PCR method.

  Results

  The results showed significant differences in the expression levels of TERF2, p53, and p21 genes among the four groups (P<0.05). In the resistance training + nanocurcumin group, the expression of TERF2, p53, and p21 genes was significantly higher compared to the control group (P<0.05). Additionally, p53 gene expression in the resistance training group was significantly higher than in the nanocurcumin supplement group (P<0.05). The combined resistance training and nanocurcumin supplementation did not significantly affect the expression of the TERF2 gene in the muscle tissue of male rats compared to either training or supplementation alone (P<0.05). Furthermore, the synergistic effect of resistance training and supplementation significantly increased the expression of p21 and p53 genes (P<0.05).

  Conclusion

  Resistance training and nanocurcumin supplementation enhance TERF2 gene expression, potentially reducing telomere shortening and aging. Moreover, the upregulation of p53 and p21 gene expression during resistance training and nanocurcumin supplementation may induce cell cycle arrest and apoptosis.

  Keywords: Resistance Training, TERF2 Protein, P53 Protein, P21 Protein, Curcumin Rat
 • Mitra Rahimi Fathkouhi*, Tahereh Forotan, Maryam Hosseinzadeh Shirzeyli Pages 599-609
  Background and Aim

  In assisted reproductive techniques (ART) to obtain more oocyte, it is important to use nanomaterials based on graphene oxide (GO) and superparamagnetic Fe3O4, which increase the effectiveness of the drug in the appropriate dose. The aim of this study was to investigate the impact of nano-magnetic graphene oxide (MGO) drug delivery with gonadotropin on glutathione levels and free radicals in oocytes during in vivo maturation of NMRI mice.

  Methods

  In this experimental study, 30 female NMRI mice were divided into 6 groups of 5 each, including a control group receiving PMSG and HCG hormones, a control group without hormones, a PMSG hormone group with nano-MGO, a PMSG and HCG hormone group with nano-MGO, and a nano-MGO group. Ovulation-stimulating hormone (Pregnant Mare Serum Gonadotropin; PMSG) was intraperitoneally injected followed by human chorionic gonadotropin (HCG) after 48 hours. Twelve hours later, the number of metaphase II oocytes retrieved from the left fallopian tubes was counted in each group. Immunocytochemical staining for glutathione (GSH) and reactive oxygen species (ROS) was performed, and ovarian histological examination was conducted.

  Results

  Simultaneous administration of HCG and PMSG with nano-MGO significantly increased cytoplasmic GSH expression compared to the control hormone group (P<0.01). The group treated with a combination of hormones and MGO showed a significant increase in the number of corpus luteum (P<0.01). The level of ROS in groups treated with nano-MGO and hormone did not differ significantly from the group receiving only hormones.

  Conclusion

  Nano-MGO may enhance the efficacy of ovulation hormones, improve protein and hormone absorption in ovarian tissue, and with further research, could potentially be utilized in the development of ovulation drugs.

  Keywords: Oocyte maturation, Magnetic graphene oxide, Glutathione, ROS
 • Morteza Hossienzadeh, Asiyeh Abbassi Daloii*, Seyed Ali Hoseini, Ahmad Abdi Pages 610-618
  Background and Aim

  Mitochondrial dysfunction in brain tissue plays a significant role in the development of Parkinson's disease. This study aimed to assess the effects of 8 weeks of aerobic training and garlic supplementation on the gene expression of Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma coactivator 1 alpha (PGC1-a) and mitochondrial transcription factor A (TFAM) in the brain tissue of elderly rats with Parkinson's disease.

  Methods

  In this experimental study, 40 male Sprague-Dawley rats were randomly assigned to five groups: 1) healthy control (HC), 2) Parkinson's control (Res), 3) Parkinson's-aerobic exercise (AT), 4) Parkinson-garlic supplement (G), and 5) Parkinson-aerobic exercise-garlic supplement (AT+G). Parkinson's disease was induced by injecting 2 mg/kg of reserpine. Aerobic training was conducted five times a week, with each session lasting 15-48 minutes at speeds ranging from 10 to 24 meters per minute over 8 weeks. The supplement groups received a daily dose of 500 mg/kg of garlic via gavage. The gene expression of PGC1-a and TFAM in brain tissue was assessed using real-time PCR.

  Results

  The expression of the PGC1-a gene in the G, AT, and AT+G groups was significantly higher than that in the Res group, with the AT+G group showing significantly higher expression than the G group (P=0.001). TFAM gene expression in the AT (P=0.005) and AT+G (P=0.001) groups was significantly higher than in the Res group, with the AT+G group exhibiting higher expression compared to the G and AT groups (P=0.001).

  Conclusion

  The results suggest that the combination of exercise and garlic supplementation may have additive or synergistic effects on mitochondrial health and function in Parkinson's disease.

  Keywords: Exercise, Garlic, Mitochondrial biogenesis, Parkinson
 • Nasrin Rabiei Dargah, Saeed Keshavarz*, Seyed Ali Hosseini, Hamid Zahedi Pages 619-628
  Background and Aim

  Aging is often accompanied by inflammation and lipid abnormalities. This study aimed at investigating the effects of endurance training combined with Citrus aurantium L.var. amara Engl. (CAVAO) consumption on the lipid profile, intercellular adhesion molecules-1 (ICAM-1), and vascular cell adhesion molecules-1 (VCAM-1) in aged Sprague-Dawley rats.

  Methods

  In this experimental study, 35 aged Sprague-Dawley rats were divided into 7 groups: high-intensity interval training (HIIT), moderate-intensity continuous training (MICT), HIIT with CAVAO (HIIT+CA), MICT with CAVAO (MICT+CA), CAVAO alone (CA) (300 mg/kg/day), control, and sham. Over eight weeks, HIIT was conducted at 85-110% VO2max intensity, while MICT was performed at 65-75% VO2max intensity. Lipid profiles were assessed using a kit, and ICAM-1 and VCAM-1 gene expressions were analyzed via RT-PCR.

  Results

  HIIT, MICT, HIIT+CA, MICT+CA, and CA resulted in a significant increase in HDL levels, with HIIT showing the most pronounced effect (P<0.05). LDL decreased significantly in all groups except CA (P<0.05). The HIIT+CA group exhibited a greater reduction in TG levels compared to the CA group. Cholesterol levels decreased in the HIIT, MICT+CA, and CA groups, with the CA group demonstrating a more substantial reduction than the HIIT and MICT+CA groups (P<0.05). VCAM-1 levels increased in all groups, while ICAM-1 levels decreased in all groups except HIIT+CA, where a more significant reduction in ICAM-1 was observed compared to other groups (P<0.05).

  Conclusion

  The combination of endurance training interventions and CAVAO antioxidant supplementation (HIIT, MICT, HIIT+CA, MICT+CA, CA) may offer cardiac protection against hyperlipidemia due to their antihyperlipidemic effects. The interactive effect of HIIT+CA and MICT+CA appears to have a more favorable impact on lipid profiles and ICAM-1 levels.

  Keywords: Training, Citrus aurantium, Lipid Profiles, Intercellular Adhesion Molecule-1, Vascular Cell Adhesion Molecule-1, Inflammation, Aging
 • Kimia Hasanpour, Abdolhamid Habibi*, Mohamadrea Tabandeh, Mohammad Rami Pages 629-636
  Background and Aim

  Incorporating physical activity and a balanced diet can play a crucial role in managing and preventing obesity-related diseases. This study aimed to assess the effects of six weeks of High-Intensity Interval Training (HIIT) exercises combined with EPA/DHA and clenbuterol supplementation on visfatin serum levels and the insulin resistance index in obese mice.

  Methods

  In this experimental study, 35 male NMRI mice were divided into seven groups of five: healthy control, high-fat diet, high-fat diet with HIIT, high-fat diet with EPA/DHA supplement, high-fat diet with clenbuterol supplement, high-fat diet with clenbuterol supplement and HIIT, and high-fat diet with EPA/DHA supplement and HIIT. HIIT training was conducted at 90% of maximum speed for six weeks, with five sessions per week. The EPA/DHA supplement dosage for five days of training was 180 mg, while each rat received two clenbuterol tablets in 25 cc of distilled water for the same duration. Blood samples were collected directly from the heart 48 hours after the final exercise session, centrifuged, and stored at -20°C for subsequent analysis. A specific animal kit was utilized to measure visfatin levels and the insulin resistance index.

  Results

  The combination of six weeks of HIIT exercises with EPA/DHA and clenbuterol supplementation led to a significant reduction in visfatin levels in obese mice (P=0.001). Additionally, this regimen resulted in a notable decrease in the insulin resistance index among obese mice (P=0.001).

  Conclusion

  Engaging in HIIT with appropriate intensity and duration can effectively reduce visfatin levels and improve insulin resistance. Furthermore, combining HIIT with the intake of supplements presents a promising approach to managing visfatin levels and insulin resistance.

  Keywords: Interval training, EPA, DHA, Clenbuterol, Visfatin, Insulin resistance index, Obesity
 • Neda Kafi, Amene Barjaste Yazdi*, Rambod Khajei, Mohammadreza Hoseinabadi Pages 637-649
  Background and Aim

  Primary dysmenorrhea significantly affects the daily lives and performance of girls. This study aimed to investigate the effects of resistance training and melatonin consumption on sex hormone levels, PGF2α, FSH, LH, pain intensity, and sleep quality in girls with primary dysmenorrhea.

  Methods

  This semi-experimental study included 60 girls with moderate primary dysmenorrhea randomly assigned to four groups: exercise + melatonin, exercise + placebo, melatonin, and control (15 girls in each group). Participants in the exercise + melatonin group received 10 mg of melatonin daily, while the placebo group received an equivalent amount of carbohydrates. The resistance training program involved 50-60 minutes of weight training daily, three days a week for eight weeks. Pain intensity was evaluated using the McGill questionnaire, and sleep quality was assessed using the Pittsburgh questionnaire. Serum levels of sex hormones, PGF2α, FSH, and LH were also measured.

  Results

  The exercise + melatonin group exhibited a significant increase in estrogen (P<0.001), progesterone (P<0.001), LH (P<0.001), and FSH (P<0.001) levels compared to all other groups. Additionally, both the exercise + placebo group and the melatonin group showed higher levels of these hormones compared to the placebo group. The melatonin group demonstrated reductions in PGF2α (P<0.001), pain intensity (P<0.001), and sleep quality (P<0.001) compared to all other groups. Similar improvements were observed in the exercise + placebo group and the exercise + melatonin group compared to the placebo group.

  Conclusion

  The findings reveal that hypothalamic and corticotropin hormone release may play a role in primary dysmenorrhea. Melatonin appears to modulate sex hormone fluctuations associated with primary dysmenorrhea, leading to improved sleep quality and reduced pain intensity by decreasing PGF2α levels.

  Keywords: Estrogen, Progesterone, Resistance Training, Melatonin, FSH, LH, PGF2α
 • Nesa Olfatykia, Haniyee Eshagzadeh, Hadi Smkhani Akbarinejhad* Pages 650-657
  Background and Aim

  Premenstrual dysphoric disorder (PMDD) and pain catastrophizing significantly affect the quality of life in adolescent girls. This study aimed at investigating the effectiveness of acceptance and commitment therapy in reducing symptoms of PMDD and pain catastrophizing in this population.

  Methods

  This quasi-experimental study utilized a pre-test, post-test, and follow-up design with a control group. The study population consisted of female high school students with PMDD in Tabriz, Iran, in 2022. Thirty girls were purposefully selected and randomly assigned to either the experimental or control group (15 girls each). The experimental group received eight 1.5-hour therapy sessions, while the control group did not receive any intervention. Both groups completed questionnaires comprising 19 items on PMDD and 13 items on pain catastrophizing before the intervention, immediately after, and three months later.

  Results

  The mean age of the experimental group was 16.80±0.77 years, and the control group was 16.53±0.64 years. In the pre-test, the mean score for acceptance and commitment therapy for PMDD was 57.60±5.00 and for pain catastrophizing was 37.13±4.79 in the experimental group, while in the control group, they were 57.93±6.59 and 38.40±5.27, respectively (P<0.05). Acceptance and commitment therapy significantly reduced symptoms of PMDD (43.93±5.99) and pain catastrophizing (32.93±5.16) in the post-test (P<0.001). The effects of therapy on PMDD (44.07±5.86) and pain catastrophizing (33.07±5.14) remained significant in the follow-up phase (P<0.001).

  Conclusion

  Acceptance and commitment therapy shows promise in reducing symptoms of PMDD and pain catastrophizing in adolescent girls, suggesting its potential as an effective intervention for improving their quality of life.

  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Premenstrual Dysphoric Symptoms, Pain Catastrophizing
 • Nasrin Shiri*, Morad Rasouli-Azad, Jila Hasani Pages 658-667
  Background and Aim

  Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a debilitating mental health condition characterized by repetitive thoughts and behaviors. This study aimed to assess the impact of emotion regulation therapy on the severity of obsessive symptoms, disgust propensity, and cognitive-executive functions in patients with OCD.

  Methods

  This clinical trial included two groups: an experimental group receiving emotion regulation therapy in addition to medication, and a control group receiving only medication. A total of 48 patients with OCD were selected through convenience sampling and randomly assigned to each group (24 individuals per group). Assessment tools included the Yale-Brown Obsessive-Compulsive Scale, Emotion Regulation Questionnaire, Disgust Propensity Scale, Iowa Task, Wisconsin Card Sorting Task, and Stroop Color-Word Task. The experimental group received the emotion regulation therapy along with medication while the control group just received medication.

  Results

  Following the intervention, the experimental group exhibited a significant decrease in obsessive symptoms severity, and disgust propensity compared to the control group. Additionally, the experimental group demonstrated enhanced cognitive-executive functions (reduced risk-taking behavior, improved inhibition, greater psychological flexibility, and enhanced problem-solving abilities) than the control group.

  Conclusion

  Emotion regulation therapy was found to effectively reduce obsessive symptoms severity, disgust propensity, and improve cognitive-executive functions in patients with OCD.

  Keywords: Obsessive-compulsive disorder, Emotion regulation therapy, disgust propensity, Cognitive-executive functions
 • Ali Mohammadzadeh, Mobin Mohebi, Maryam Mohammadadeh*, Madjid Shakiba, Layla Shojaie Pages 668-678
  Background and Aim

  Beta thalassemia often leads to iron overload in various tissues, including the heart. Current diagnostic methods rely on MRI, which may not be feasible in certain situations. This study aimed to investigate the correlation and diagnostic accuracy between serum ferritin levels, echocardiography results, and T2-weighted cardiac MRI values in patients with beta-thalassemia major to diagnose myocardial iron overload without the necessity of MRI.

  Methods

  This cross-sectional study included 102 patients with beta-thalassemia major who underwent echocardiography and MRI. Serum ferritin levels were measured, and myocardial T2 weighting was calculated. The cut-off values for MRI interpretation were defined as T2>20 milliseconds for normal myocardial iron load, T2*≤2010 milliseconds for mild to moderate myocardial iron burden, and T2*≤10 for severe myocardial iron burden.

  Results

  The mean ferritin level was 2418.7±2860.8 ng/ml, mean heart T2* was 22.6±14.7 ms, and mean ejection fraction (EF) based on MRI was 51.7±11.2%. The echocardiographic parameter MVDT was identified as a suitable diagnostic indicator for reduced and severely reduced T2*. The sensitivity and specificity of ≤170 MVDT for T2 reduction were 0.72 and 0.62, respectively, and the sensitivity and specificity of ≤150 MVDT for severely reduced T2 were 0.52 and 0.96, respectively.

  Conclusion

  The findings suggest that serum ferritin levels, EF, and MVDT in echocardiography have the highest diagnostic efficiency for detecting reduced T2*. In settings where cardiac MRI is unavailable or contraindicated, the MVDT parameter and ferritin levels can be valuable for evaluation purposes.

  Keywords: Cardiac MRI, Echocardiography, Ferritin, Thalassemia
 • Mohammadreza Pourmohammad, Hosseinali Jomeh, Mohammadreza Khakzad, Jina Khayatzadeh*, Elham Mokhtari Amirmajdi Pages 679-687
  Background and Aim

  Recent research has highlighted the potential interplay between human papillomavirus (HPV) and Helicobacter pylori (H. pylori) infections in gastric cancer patients. This study aimed to investigate the prevalence of H. pylori and HPV co-infection and its association with tumor characteristics in individuals diagnosed with gastric cancer.

  Methods

  In this descriptive study, 32 gastric cancer tissue samples and 32 healthy gastric tissue samples were collected from people referred to a hospital in Iran. DNA extraction was performed using a Biogen kit, and Real-time PCR was utilized to detect HPV and H. pylori infections through L1 and cagA gene primers, respectively.

  Results

  Over 50% of the cancer samples were classified as stage III. Helicobacter pylori infection was detected in 26 cancer tissues (81.2%) and 22 healthy tissues (67.8%). Additionally, four cancer tissue samples (12.5%) tested positive for HPV infection, while no HPV infection cases were observed in the control group. A significant association was found between H. pylori infection and various tumor characteristics, including staging, grade, tumor size, lymph node involvement, and histology in gastric cancer patients. Moreover, HPV infection showed a significant correlation with gastric cancer staging. However, no significant relationship was observed between the co-infection of H. pylori and HPV with gastric cancer.

  Conclusion

  The study results did not reveal a significant association between the co-infection of H. pylori and HPV with gastric cancer. Nevertheless, a notable relationship between H. pylori and HPV co-infection and gastric cancer staging was observed, highlighting the complexity of interactions between these infectious agents in gastric carcinogenesis.

  Keywords: Helicobacter pylori, Human papillomavirus, Stomach Neoplasms, Real-time PCR
 • Yasin Kalantari, Azad Khaledi*, Maede Najafizade, GholamAbbas Mousavi Pages 688-695
  Background and Aim

  The prevalence and patterns of antibiotic resistance among bacterial agents causing urinary tract infections (UTIs) can vary over time and across different geographical regions. This study aimed to evaluate the prevalence and antibiotic resistance patterns of bacterial agents isolated from urine cultures of outpatients referred to the Reference Laboratory in Kashan, Iran, during 2021-2022.

  Methods

  This cross-sectional study analyzed 7365 urine culture samples collected from patients referred to the Reference Laboratory in Kashan, Iran, between April 2021 and March 2022. Urine samples were obtained using the mid-stream method under sterile conditions and cultured on MacConkey agar, blood agar, and specific bacterial media. The identified organisms were tested for antibiotic resistance using the disc diffusion method on Mueller Hinton agar medium following the guidelines of the National Committee for Clinical Laboratory Standards (CLSI 2020).

  Results

  Among the 7365 patients with urine cultures, 401 individuals (5.4%) had positive culture results, with a predominance of women (88.8%). Escherichia coli (62.5%) and Klebsiella (24.6%) were the most frequently isolated organisms. Escherichia coli exhibited the highest resistance rates to cefazolin (54.7%), cotrimoxazole (51%), and ciprofloxacin (41%), while showing the lowest resistance to imipenem and nitrofurantoin (4.4%). Klebsiella showed the highest resistance to cefazolin (58.3%) and cotrimoxazole (41.4%), with the lowest resistance to imipenem (7.1%). Gram-positive bacteria demonstrated the highest resistance to clindamycin (71.4%) and cotrimoxazole (57.9%), while displaying the lowest resistance to gentamicin (14.7%) and nitrofurantoin (17.5%).

  Conclusion

  Escherichia coli and Klebsiella were the predominant causative agents of UTIs, exhibiting similar antibiotic resistance patterns. Empirical antibiotic treatment based on these results may be considered before obtaining culture results.

  Keywords: Urinary tract infections, Prevalence, Antibiotic resistance, Outpatients, Bacterial agents
 • Kobra Shiasi Arani*, Seid Mohammad Enayati Arani, Hamidreza Gilasi Pages 696-702
  Background and Aim

  Precocious puberty presents a variety of causes and clinical features, with its prevalence on the rise. This study aimed at investigating the etiology and clinical characteristics of precocious puberty in children referred to the endocrinology clinic of Kashan University of Medical Sciences, Iran.

  Methods

  In this retrospective study, the medical records of children diagnosed with precocious puberty who attended the pediatric endocrinology clinic at Kashan University of Medical Sciences, Iran, between 2007 and 2014, were retrospectively reviewed. A comprehensive history and clinical examination were conducted by a pediatric endocrinologist, along with left hand X-rays and specific hormonal tests.

  Results

  Among the 357 children meeting the inclusion criteria, only two were boys, one with isolated adrenarche and the other with central precocious puberty. Out of the 355 girls, 315 (88.2%) had central precocious puberty, 19 (5.3%) presented with premature thelarche, 20 (5.6%) exhibited pubarche, and three (0.8%) had transient thelarche. Only 172 children maintained regular follow-up visits, with an average follow-up duration of 23±16 months. Of these, 42 were undergoing treatment, while 130 were monitored for the progression of puberty and the necessity for intervention. Over a 3-6-month period, no change in pubertal stage was observed in 49.6% of children, while 42.6% progressed in thelarche or pubarche, and 7.8% advanced in both pubarche and thelarche. Additionally, 24.8% of children experienced a height growth rate exceeding the 97th percentile.

  Conclusion

  Central precocious puberty emerged as the predominant cause of precocious puberty symptoms in this study. Furthermore, more than half of girls with true precocious puberty displayed a slow progressive course that did not warrant therapeutic interventions.

  Keywords: Precocious puberty, Thelarche, Pubarche, Adrenarche
 • Fatemeh Assarian*, Fatemeh Sadat Ghoreishi, Hamideh Salehi Najafabadi, Habibollah Rahimi Pages 703-710
  Background and Aim

  Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is a prevalent neurodevelopmental disorder among children, adversely affecting various aspects such as learning abilities, interpersonal relationships, self-esteem, and emotions. Given the detrimental impact of the COVID-19 pandemic on children's mental health, this study aimed to assess the quality of life of 8 - 12 year-old children with ADHD during the pandemic.

  Methods

  This cross-sectional study was conducted on 54 children with ADHD referred to Kargarnejad Hospital in Kashan, Iran, in 2022. Data collection utilized a demographic questionnaire and the PedsQL quality of life questionnaire. Children were assessed in four functional subscales of quality of life: physical, emotional, social, and academic, along with a total score.

  Results

  The mean age of the children was 9.15±1.43 years. The highest score was observed in physical performance, with a mean of 74.48±15.08, while the lowest score was in academic performance, with a mean of 53.33±15.17. A significant relationship was found between academic performance and gender (P=0.04).

  Conclusion

  Both ADHD and COVID-19 contribute to a decline in children's quality of life, particularly impacting academic performance, which may lead to negative psychological consequences in their future years. Further research is recommended to explore treatment options for ADHD and address environmental and familial factors influencing the disorder.

  Keywords: Quality of Life, Children, Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), COVID-19