فهرست مطالب

Modern Psychology - Volume:3 Issue: 3, Autumn 2023

Journal of Modern Psychology
Volume:3 Issue: 3, Autumn 2023

 • تاریخ انتشار: 1402/12/07
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ژان لوک ونیر صفحات 1-4

  این مجموعه توسط نشر "هrès" با حمایت مرکز ملی کتاب منتشر شده است و مقدمه این مجموعه به تنهایی راضی کننده است. این متون "بازنگری و گسترش یافته" که توسط ژان-کلود مالوال ارایه شده اند، نه تنها مورد علاقه هستند، بلکه شامل ادعاها و نوآوری های بالینی هستند که می توانند پایه های درمان را بلرزانند. در واقع، نباید جای شگفتی باشد که نویسنده به طور مداوم و ریزبینانه انتقاداتی را نسبت به "بن بست استراتژی توصیفی" که  DSMهای پی در پی با آن مواجه بوده اند و به "وجودهایی مستقل از تاریخ انسانی و تغییرات فرهنگی" تقلیل یافته است، مطرح می کند؛ به علاوه، در یک محیطی که با افزایش "چشم گیر" درخواست هایی برای روان کاوی از سوی افراد با ساختار روانی روانپریش همراه است. این منتقد به طور خلاصه دلایل آن را توضیح می دهد. این دلایل شامل معرفی تشخیص روانپریشی معمول، دقت در تشخیص آن و بهتر شدن دانش درباره روش درمان است. این روند در نتیجه تاثیرات منفی ناشی از "وضعیت نامطلوب درمان بیماران در موسسات روانپزشکی" بدتر می شود.

  کلیدواژگان: روانپریشی، ژان کلود مالوال، مکالمات روانکاوانه
 • رقیه باقی زاده*، معصومه ملکی پیربازاری، میلاد سبزه آرای لنگرودی صفحات 5-17
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش گروهی ذهن آگاهی بر بهزیستی روانشناختی، ناگویی هیجانی و فرسودگی زناشویی است. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل بانوان متاهل شهر رودسر در سال 1401 هستند. از این جامعه 30 نفر به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش8 جلسه دو ساعته آموزش گروهی ذهن آگاهی دریافت کرد و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از مقیاس بهزیستی روانشناختی (PWB)، پرسشنامه فرسودگی زناشویی (CBM) و مقیاس ناگویی هیجانی (TAS) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوورایانس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش گروهی ذهن آگاهی بر افزایش بهزیستی روانشناختی و کاهش فرسودگی زناشویی و ناگویی هیجانی زنان متاهل موثر است (p<0/01). بنابراین نتایج پژوهش حاضر برای خانواده ها جهت استفاده از این مداخله برای بهبود بهزیستی روانشناختی، فرسودگی زناشویی و ناگویی هیجانی کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، بهزیستی روانشناختی، زنان متاهل، فرسودگی زناشویی، ناگویی هیجانی
 • فاطمه پوراقا*، سید امید ستوده ناورودی صفحات 18-28

  طلاق واقعیتی انکارناپذیر از زندگی شخصی و اجتماعی بوده و زمانی اتفاق می افتد که زندگی مشترک برای زوجین غیرقابل تحمل باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه سطح تمایزیافتگی خود، دلزدگی زناشویی و صمیمیت هیجانی در زوجین متقاضی طلاق و عادی انجام شد. این پژوهش از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به چهار مرکز مشاوره (احیا، خانواده، نگاه نو و همراه) شهر رشت و زوجین غیرمتقاضی ساکن شهر رشت در بهار و تابستان 2022 بود. نمونه مورد بررسی شامل 150نفر (75 نفر از زوجین متقاضی طلاق و 75 نفر از زوجین غیرمتقاضی) که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب، و با استفاده از سیاهه تمایزیافتگی خود (DSI)، مقیاس دلزدگی زناشویی (CBM) و پرسشنامه ارزیابی شخصی صمیمیت (PAIR) شدند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و t مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که در همه ابعاد تمایز یافتگی خود، دلزدگی زناشویی و صمیمیت هیجانی بین دو گروه متقاضی طلاق و غیرمتقاضی تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0< P). همچنین نتایج آزمون t مستقل نشان داد که در نمره کل تمایز یافتگی خود، دلزدگی زناشویی و صمیمیت هیجانی بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0< P) و میانگین تمایز یافتگی خود و صمیمیت هیجانی در گروه زوجین غیرمتقاضی طلاق و میانگین دلزدگی در زوجین متقاضی بیشتر بود. نتایج این پژوهش نشان داد که پایین بودن دلزدگی زناشویی و همچنین برخورداری بیشتر از تمایزیافتگی خود و صمیمیت در بین زوجین می تواند تامین کننده سلامت و پایداری زندگی آنان باشد.

  کلیدواژگان: تمایز یافتگی خود، دلزدگی زناشویی، زوجین متقاضی طلاق، صمیمیت هیجانی
 • حریه عباس مفرد*، سارا ابوطالبی صفحات 29-34

  بیماریهای عروق کرونر قلب رایجترین نوع بیماری قلبی است که در آن، سرخرگ های قلب باریک و سفت می شوند هدف از پژوهش حاضر، رابطه تاب آوری و افسردگی در  بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروقی این پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بیماران قلبی و عروقی شرق گیلان در سال 1398 است. از جامعه مورد نظر تعداد 150 بیمار با استفاده از نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند و سپس پرسشنامه های تاب آوری (CD-RIS) و افسردگی (ZSD) بر روی آنها اجرا شد و سپس داده ها با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد بین تاب آوری و افسردگی در بین بیماران مبتلا به بیماری قلبی عروقی رابطه منفی وجود دارد (01/0<p). همچنین تاب آوری به طور منفی و افسردگی به طور مثبت توانستند، شدت بیماری قلبی را پیش بینی کنند (01/0<p). نتایج بر لزوم تقویت تاب آوری جهت کاهش افسردگی در بیماران قلبی عروقی تاکید دارد.کلمات کلیدی: افسردگی، تاب آوری، قلبی-عروقی

  کلیدواژگان: افسردگی، تاب آوری، قلبی-عروقی
 • سمیه میرزائیان* صفحات 35-43
  نشخوار فکری و نگرانی از جمله تعارضات شناختی بسیاری از مردم است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر کاهش نشخوار فکری و نگرانی انجام شد. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه گواه بود. 32 دانش آموز دانشگاه شهید بهشتی بر اساس نقطه برش در مقیاس پاسخ های نشخوارکننده (RRS) و پرسشنامه نگرانی حالت پن (PSWQ) با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش (16=n) و گروه کنترل (16=n) قرار گرفتند. به  گروه آزمایش به مدت 8 جلسه راهبردهای فراشناختی آموزش داده شد، اما گروه گواه  در این مدت هیچ آموزشی ندید. تجزیه و تحلیل داده ها  با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و نرم افزار SPSS-26 انجام شد. این یافته ها نشان داد که درمان فراشناختی قادر است به طور قابل توجهی نشخوار فکری و نگرانی را در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش دهد (P<0.001).بر اساس این یافته ها، می توان نتیجه گرفت که آموزش راهبردهای فراشناختی را می توان به طور موثر برای کاهش نشخوار و نگرانی  به کار برد.
  کلیدواژگان: راهبردهای فراشناختی، نشخوار فکری، نگرانی
 • فرزانه قربان پوراحمدسرگورابی* صفحات 44-50

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و کارکردهای اجرایی انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است. 150 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) و مقیاس نقایص عملکرد اجرایی بارکلی (BDEFS) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS-22 انجام شد. یافته ها نشان داد که بین راهبردهای تنظیم هیجان پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و چشم انداز با کارکردهای اجرایی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، اما این رابطه برای سرزنش خود، سرزنش دیگران، فاجعه سازی و نشخوار فکریمعکوس بود (P <0.01). با توجه به یافته ها، نتیجه گیری می شود که راهبردهای سازنده تنظیم شناختی هیجان می تواند در تقویت کارکردهای اجرایی موثر باشد و راهبردهای نادرست تنظیم هیجان شناختی باعث ایجاد مشکل در کارکردهای اجرایی می شود. بنابراین باید دانشجویان در زمینه بهبود راهبردهای تنظیم شناختی آموزش ببینند.

  کلیدواژگان: تنظیم شناختی هیجان، دانشجویان، کارکردهای اجرایی
|
 • Jean-Luc Vannier Pages 1-4

  Published by Érès with the support of the Centre national du livre, the simple review of the introduction to this collection would already be satisfying. Not that the “revised and expanded” texts proposed by Jean-Claude Maleval are of limited interest. Quite the contrary. However, the dozen or so pages that open these Psychoanalytical Conversations with Ordinary and Extraordinary Psychotics contain assertions and other clinical innovations capable of shaking the doctrinal tree. Certainly, there is no surprise in this author''s constant and incisive criticism of the “dead end of the descriptive strategy” adopted by successive DSMs and reduced to independent of human history and cultural variations”. Moreover, this in an environment characterized by a “spectacular” increase in requests for psychoanalysis by subjects with a psychotic structure. The clinician briefly explains the reasons: the introduction of the diagnosis of ordinary psychosis, the sharpening of its identification and a better knowledge of the conduct of the treatment. A trend reinforced a contrario by the negative effects of a “deterioration of the conditions in which patients receive in psychiatric institutions”.

  Keywords: Jean-Claude Maleval, Psychoanalytical Conversations, psychoses
 • Roghayeh Baghizade *, Masoume Maleki Pirbazari, Milad Sabzehara Langaroudi Pages 5-17
  The aim of the current research is to determine the effectiveness of mindfulness group training on psychological well-being, alexithymia and marital burnout. The current research is a quasi-experimental pre-test-post-test type with a control group. The population of the present study includes married women of Rodsar city in 2022. From this population, 30 persons were selected by purposive sampling and were randomly divided into two experimental and control groups. The experimental group received 8 sessions of two-hour mindfulness group training and the control group did not receive any training. Psychological well-being scale (PWB), couple burnout measure (CBM) and Toronto alexithymia scale (TAS) were used to collect research data. To analyze the data, covariance analysis test were used. The results of the research showed that mindfulness group training is effective in increasing the psychological well-being and reducing marital burnout and alexithymia of married women (p<0.01). Therefore, the results of the present study are useful for families to use this intervention to improve psychological well-being, alexithymia and marital burnout
  Keywords: alexithymia, Marital Burnout, Married women, Mindfulness, psychological wellbeing
 • Fatemeh Pouragha *, Sayed Omid Sotoodeh Navroodi Pages 18-28

  Divorce is an undeniable fact of personal and social life and it happens when the life together is unbearable for the couple. The present study was conducted with the aim of comparing differentiation of self, couple burnout and emotional intimacy in divorce-seeking and normal couples. This research is of comparative causal type. The statistical population of the research included all couples applying for divorce who referred to four counseling centers (Ehya, Khanevade, Negahe No and Hamrah) in Rasht and non-applicant couples living in Rasht in spring and summer of 2022. The investigated sample includes 150 people (75 from divorce-seeking couples and 75 from non-seeking couples) who were selected by convenience sampling method, and were evaluated using the differentiation of self-inventory (DSI), couple burnout measurement (CBM) and personal assessment of intimacy in relationships (PAIR). The data were analyzed using multivariate analysis of variance and independent t-test. The results showed that there is a significant difference between the two groups of divorce applicants and non-divorce applicants in all aspects of differentiation of self, couple burnout and emotional intimacy (P< 0.01). Also, the results of the independent t-test showed that there is a significant difference in the total score of differentiation of self, couple burnout and emotional intimacy between the two groups (P< 0.01) and the mean of differentiation of self and emotional intimacy in the group of couples who did not file for divorce and the mean couple burnout was higher in applicant couples. The results of this research showed that the low level of couple burnout as well as having more differentiation of self and intimacy between couples can provide health and stability in their lives.

  Keywords: Couple burnout, Differentiation of Self, Divorce-seeking couple, Emotional intimacy
 • Horrieh Abbasmofrad *, Sara Abootalebi Pages 29-34

  Coronary heart disease is the most common type of heart disease in which the arteries of the heart become narrow and stiff. The purpose of this study was to determine the relationship between resilience and depression among patients with cardiovascular disease. This study is descriptive and correlational. The statistical population of this research includes all cardiovascular patients in East Guilan province in 2018. From the target population, 150 patients were selected using purposeful sampling, and then resilience (CD-RIS) and depression (questionnaires ZSD) were administered on them, and then the data were analyzed using correlation and regression methods. were analyzed multiple times. The findings showed that there is a negative relationship between resilience and depression among patients with cardiovascular disease (P<0.01). Also, resilience negatively and depression positively predicted the severity of heart disease (P<0.01). The results emphasize the need to strengthen resilience in order to reduce depression in cardiovascular patients.

  Keywords: Cardiovascular, depression, Resilience
 • Somayeh Mirzaian * Pages 35-43
  Rumination and worry are among the cognitive conflicts in many people. This research was conducted with the aim of the effectiveness of training metacognitive strategies on reducing rumination and worry. This research is a quasi-experimental type with a pre-test-post-test design and a control group. 32 students of Shahid Beheshti University were selected based on the cut of point in the Ruminative Responses Scale (RRS) and the Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) by purposive sampling method and were assigned in two experimental (n = 16) and control (n = 16) groups. Metacognitive strategies were taught to the experimental group for 8 sessions, but the control group did not receive any training during this period. Data analysis was done using covariance analysis and SPSS-26 software. The findings showed that metacognitive therapy was able to significantly reduce rumination and worry in the experimental group compared to the control group (P<0.001). Based on this finding, it can be concluded that training metacognitive strategies can be used effectively to reduce rumination and worry.
  Keywords: Metacognitive strategies, Rumination, worry
 • Farzaneh Ghorbanpour Ahmadsargourabi * Pages 44-50

  This research was conducted with the aim of investigating the relationship between cognitive emotion regulation and executive functions. The research method is descriptive-correlation type. 150 students of Islamic Azad University Science and Research Branch were selected by convenience sampling method and completed research tools including Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ) and Barkley Deficits in Executive Functioning Scale (BDEFS). Data analysis was done with Pearson correlation coefficient and SPSS-22 software. The findings showed that there is a positive and significant relationship between the strategies of emotion regulation of acceptance, positive refocusing, planning, positive reappraisal, and putting into perspective with executive functions, but this relationship were inverse for self-blame, other-blame, catastrophizing and rumination (P < 0.01). According to the findings, it is concluded that constructive strategies of cognitive emotion regulation can be effective in strengthening executive functions, and incorrect strategies of cognitive emotion regulation cause problems in executive functions.Therefore, students should be trained in the field of improving cognitive regulation strategies.

  Keywords: Cognitive emotion regulation, Executive Functions, Students