فهرست مطالب

تازه های پژوهشی روان تنی - پیاپی 4 (تابستان 1402)

نشریه تازه های پژوهشی روان تنی
پیاپی 4 (تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهتاب حاجی محمدرضا، صغری خانی*، زهره شاه حسینی، مهدی پوراصغر صفحات 372-393
  هدف

  سندرم تخمدان پلی کیستیک یکی از شایع ترین مشکلات هورمونی مطرح شده در سنین باروری است که شیوع و عوارض قابل توجهی دارد و می تواند بر کیفیت زندگی زنان موثر باشد. هدف از این مطالعه، بررسی آزمایشات روان شناختی انجام شده بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک است.

  روش بررسی

  این مطالعه یک مرور دامنه ای در سال 2023 است که با جست وجو در پایگاه های اسکوپوس، ساینس دایرکت، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بانک اطلاعات نشریات کشور، پاب مد، پایگاه اطلاعاتی علمی جهاد دانشگاهی و موتور جست وجوی گوگل اسکالر با کلید واژه هایی مانند یوگا، هیپنوتراپی، آزمایشات انگیزشی، ذهن آگاهی، درمان شناختی رفتاری، سندرم تخمدان پلی کیستیک، زنان، کیفیت زندگی و معادل انگلیسی آن ها انجام شد. پس از شناسایی مطالعات مرتبط از بازه زمانی 2010 تا 2023 و بعد از غربالگری عنوان، چکیده و متن کامل از بین 901 مطالعه، در نهایت 11 مطالعه وارد این مرور شدند. غربالگری کیفیت مطالعات به وسیله چک لیست ارزیابی ریسک خطر مطالعات آزمایشی انجام شد.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر از 11 مقاله برگرفته شده است که باتوجه به نوع آزمایش استفاده شده در پژوهش به 4 طبقه درمان شناختی رفتاری، مصاحبه انگیزشی، ذهن آگاهی و یوگا تقسیم شدند.

  نتیجه گیری

  برخی از آزمایشات روان شناختی مانند ذهن آگاهی، یوگا، درمان شناختی رفتاری و مصاحبه انگیزشی به تنهایی یا با آزمایشات دیگر می توانند موجب افزایش کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک شوند، اما لازم است برای رسیدن به شواهد قوی تر، آزمایشات بیشتری با حداقل سوگیری و پیگیری طولانی مدت انجام شود.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، زنان، سندرم تخمدان پلی کیستیک، مرور دامنه ای
 • زهرا یزدانی، علیرضا رفیعی* صفحات 394-409
  زمینه و هدف

  فرایندهای التهاب عصبی در اختلالات طیف اوتیسم با سیستم ایمنی مرتبط است. سلول های T تنظیمی، عناصر ضروری این ارتباط هستند. کاهش تعداد این سلول ها ممکن است در شدت این بیماری نقش داشته باشد. 

  مواد و روش

  این گزارش، مروری بر فیزیولوژی سلول های T تنظیمی و سازوکار مولکولی آن در تنظیم سیستم ایمنی ارایه می دهد. در مرحله بعد، نقش این زیرگروه از سلول های ایمنی در اختلالات عصبی بحث شد. درنهایت، اختلال در تعداد و عملکرد سلول های T تنظیمی در اختلال طیف اوتیسم، ارتباط فرایندهای التهاب عصبی با آن ها و شواهد بالینی بررسی شد. جست وجوی جامع مقالات با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی الکترونیکی مانند وب آوساینس، پابمد، گوگل اسکالر و اسکوپوس تا 10 تیر سال 1402 انجام شد.

  یافته ها

  بیان سیتوکین های القاکننده سلول T تنظیمی در بیماران اختلال طیف اوتیسم کاهش می یابد که باعث عدم تعادل سلول های Th/Treg و کمبود در سلول های T تنظیمی می شود. این مشاهدات می توانند جزء شواهد بالینی اختلال طیف اوتیسم باشند. بااین حال، تحقیقات اندکی درباره سازوکار مولکولی سلول های T تنظیمی که باعث رفتارهای سالم در بیماران اختلال طیف اوتیسم می شود، وجود دارد. لازم است در آینده مطالعاتی درباره تاثیر عدم تعادل سلول های Th/Treg بر کاهش نقایص رفتاری و یافتن درمان هایی برای اختلال طیف اوتیسم براساس فعال سازی سلول های T تنظیمی و تنظیم سیستم ایمنی انجام شود.

  نتیجه گیری

  استفاده از رویکردهایی که عملکرد سیستم ایمنی بدن را متعادل می کنند، به ویژه از طریق فعال سازی سلول های T تنظیمی  ممکن است به بهبود سلامت بیمار کمک کند.

  کلیدواژگان: اوتیسم، سلول های T تنظیمی، سیستم ایمنی
 • زینب حمزه گردشی، شایسته جهانفر، زهره شاه حسینی، فروزان الیاسی، علی زاده محمدی، ابوالفضل حسین نتاج، مبینا مقسمی، الهه رحیمیان، فروغ نجفی، کوثر میرایی محمدی* صفحات 410-431
  زمینه و هدف

  ترس غیر طبیعی از زایمان می تواند عوارض گسترده ای بر جای بگذارد. بررسی عوامل تشدید کننده ترس از زایمان در بر طرف کردن یا تعدیل ترس کمک کننده است. این مطالعه باهدف مرور رابطه بین عوامل روان شناختی و ایجاد یا تشدید ترس از زایمان طراحی و اجرا شده است. 

  مواد و روش

  این مطالعه در سال 2023 با جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی وب آوساینس، ساینس دایرکت، کتابخانه کاکرین، اسکوپوس، ایرانداک، پایگاه اطلاعاتی علمی جهاد دانشگاهی، بانک اطلاعات نشریات کشور و موتور جست وجوی گوگل اسکالر با کلیدواژه ‎ های مرتبط انجام شد. بعد از غربالگری عنوان، چکیده و متن کامل در نهایت، 10 مطالعه باقی ماند. ارزیابی کیفیت مطالعات به وسیله چک لیست AXIS انجام شد. 

  یافته ها

  یافته های حاصل از 10 مطالعه توصیفی تحلیلی، براساس پاسخ به سوال اصلی تحقیق در 3 گروه قرار گرفتند: گروه اول، بیانگر ارتباط میان افسردگی و ترس از زایمان بود (اشاره در 4 مطالعه). گروه دوم، مطرح کننده ارتباط میان اضطراب و ترس از زایمان بود (بررسی 6 مطالعه). گروه سوم، نشانگر آن بود که عزت نفس از عوامل روان شناختی مرتبط با ترس از زایمان محسوب می شود (اشاره در 3 مطالعه). در تمام مطالعات، P<0/05 بود. 

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد عوامل روان شناختی با ایجاد یا تشدید ترس از زایمان مرتبط است. پیش بینی می شود با طراحی برنامه های آزمایشی جهت رفع عوامل روان شناختی مرتبط، بتوان سبب جلوگیری از تشدید ترس از زایمان شد.

  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، استرس، شدت، ترس از زایمان، زنان باردار
 • مینا سلطانی، بتول صالحی، غلامرضا خیرآبادی* صفحات 432-449
  زمینه و هدف

  اختلال خوردن نوعی اختلال رفتاری تغذیه ای است که با محدودیت های ارادی در خوردن غذا بروز می کند و اساسا منشا روانی و اجتماعی دارد و یکی از موضوعات موردتوجه سازمان بهداشت جهانی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین کمال گرایی و اختلال خوردن افراطی در دختران دانشجو با نقش میانجی گر تحمل پریشانی بود.

  مواد و روش

  این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بوده که برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را دختران دانشجوی شهر اصفهان تشکیل می دادند که از میان آن ها 214 نفر به صورت در دسترس به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به پرسش نامه های کمال گرایی، تحمل پریشانی و مقیاس خوردن افراطی پاسخ دادند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد مدل ساختاری پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است. همچنین یافته ها حاکی از این بود که ضریب اثر کل بین کمال گرایی انطباقی و اختلال خوردن افراطی منفی (β=-0/286 و P<0/01) و ضریب اثر کل بین کمال گرایی غیرانطباقی و اختلال خوردن افراطی مثبت (β=0/329 و P<0/01) و معنادار بود. ضریب اثر غیرمستقیم بین کمال گرایی انطباقی و اختلال خوردن افراطی منفی و معنادار (β=-0/086 و P<0/01) و ضریب اثر غیرمستقیم بین کمال گرایی غیرانطباقی و اختلال خوردن افراطی مثبت و معنادار بود (β=0/329 و P<0/01). برهمین اساس تحمل پریشانی رابطه بین کمال گرایی انطباقی با اختلال خوردن را به صورت منفی و رابطه بین کمال گرایی غیرانطباقی و اختلال خوردن افراطی را به صورت مثبت و معنادار میانجیگری می کند.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می شود به نقش میانجی تحمل پریشانی در رابطه بین کمال گرایی و علایم اختلال خوردن افراطی توجه شود و درمانگران این مولفه را در کاربست درمانی خود درنظر بگیرند.

  کلیدواژگان: تحمل پریشانی، اختلال خوردن افراطی، کمال گرایی، دختران دانشجو
 • نرگس صالحی*، ماندانا رجبی صفحات 450-461
  هدف

   ناباروری یکی از وقایع ناگوار زندگی محسوب می شود که با استرس های گوناگون فردی، اجتماعی، روانی، جسمی و مالی همراه است و می تواند زوجین، به ویژه زنان را در خطر بالای ابتلا به اختلالات روان شناختی گوناگون قرار دهد. مطالعه حاضر باهدف تعیین فراوانی افسردگی و عوامل مرتبط با آن در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری اردبیل در سال 1401 انجام شد.

  روش

  بررسی مطالعه از نوع توصیفی مقطعی بود که در 6 ماهه دوم سال 1401 انجام شد. تعداد 100 نفر از زنان نابارور وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل فرم پژوهشگر ساخته مشخصات جمعیت شناختی، سابقه پزشکی و پرسش نامه افسردگی بک بود.

  یافته ها

   شیوع افسردگی در جمعیت بررسی شده 52 درصد بود. بین افسردگی با سن (P=0/006 و C.I.:7/3-1/4 و  95% و OR=3/2)، وضعیت اشتغال (P=0/042 و C.I.:6/2-1/0 و  95% و OR=2/5)، مدت ازدواج (P=0/001 و C.I.:9/7-1/7 و  95% و OR=4/1)، مدت ناباروری (P=0/001 و C.I.:10/5-1/9 و  95% و OR=4/5)، نوع ناباروری (P=0/013 و C.I.:7/9-1/2 و  95% و OR=3/1) و سابقه سقط (P=0/021 و C.I.:10/5-1/2 و  95% و OR=3/5) ارتباط معنادار وجود داشت.

  نتیجه گیری

   نتایج نشان داد بیش از نیمی از زنان نابارور به درجاتی از افسردگی مبتلا بودند. افسردگی در زنان نابارور با سن بالاتر از 30 سال، خانه دار، با مدت ازدواج و ناباروری بیشتر از 5 سال، با ناباروری اولیه و با سابقه سقط به طور قابل توجهی بیشتر بود. به نظر می‏رسد باید غربالگری افسردگی در میان زنانی که به دنبال درمان ناباروری هستند، به ویژه ا فرادی که عوامل خطر فوق را دارند، لحاظ شود و موارد مثبت به مشاوره روان شناختی ارجاع شوند.

  کلیدواژگان: افسردگی، ناباروری، عوامل مرتبط
 • مستانه کامروامنش*، بیتا اصحابی، نسرین جابرقادری، نادر سالاری، احسان محمودی صفحات 462-473
  زمینه و هدف

  افسردگی شایع ترین اختلال روانی در دوران بارداری است. افسردگی مادر بر سلامت نوزاد تاثیر می گذارد و پیامدهای نامطلوبی برای سلامت روان نسل های آینده دارد. برخی از تکنیک های روان شناختی، ازجمله شفقت به خود در کاهش علایم افسردگی موثر هستند. این مطالعه باهدف تعیین ارتباط شفقت به خود با افسردگی در زنان باردار انجام شد.

  مواد و روش

  پژوهش حاضر به صورت مقطعی انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمام زنان بارداری بود که به مراکز بهداشتی درمانی شهر کرمانشاه مراجعه کردند. نمونه گیری به صورت چندمرحله ای تصادفی و از نوع خوشه ای انجام شد. داده های مطالعه با پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس افسردگی ادینبورگ و پرسش نامه شفقت به خود گردآوری و با نرم افزار آماریSPSS  نسخه 26 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  در این مطالعه 527 زن باردار شرکت کردند. یافته های آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد بین شفقت به خود و افسردگی در زنان باردار همراهی معکوس و معناداری وجود داشت (0/153-=r و 0/05>P). براساس نتایج رگرسیون لجستیک مولفه های مهربانی با خود، اشتراکات انسانی نقش محافظتی در ابتلا به افسردگی در زنان باردار داشته است. 

  نتیجه گیری

  بین شفقت به خود و افسردگی در زنان باردار همراهی معکوس و معناداری وجود داشت. با افزایش میزان شفقت به خود در وجود فرد احتمال افسردگی کاهش می یابد. پیشنهاد می شود مراقبین سلامت، تکنیک شفقت به خود را برای آموزش زنان باردار استفاده کنند.

  کلیدواژگان: افسردگی، شفقت به خود، بارداری
 • بیتا اصحابی، نادر سالاری، احسان محمودی، سمیرا گلعذار* صفحات 474-489
  زمینه و هدف

  اختلال خواب در زنان یایسه به طور شایع دیده می شود که همین مسیله سلامت جسمی و روحی آن ها را به مخاطره می اندازد. باتوجه به افزایش امید زندگی، جمعیت زنان یایسه در دنیا در حال افزایش است؛ بنابراین سلامت این قشر به عنوان یک چالش مهم مطرح است. مطالعه حاضر باهدف تعیین ارتباط ذهن آگاهی با کیفیت خواب زنان یایسه انجام شد.

  مواد و روش

  در این مطالعه مقطعی، 291 زن یایسه، مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی، ذهن آگاهی و اختلالات خواب پیتزبورگ استفاده شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 25 تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین سنی و انحراف معیار شرکت کنندگان 3±55 بود. مطابق یافته ها 48/5 درصد از زنان یایسه کیفیت خواب نامطلوب داشتند. یافته های آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد بین ذهن آگاهی و کیفیت خواب در زنان یایسه ارتباط معناداری وجود داشت (0/05>P).

  نتیجه گیری

  با افزایش میزان ذهن آگاهی در افراد کیفیت خواب بهبود یافت. پیشنهاد می شود مراقبین سلامت از این مهارت برای آموزش زنان یایسه مبتلابه اختلالات خواب استفاده کنند.

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، کیفیت خواب، یائسگی
 • فرزانه رصاف، فروزان الیاسی، محمود موسی زاده، زهره شاه حسینی* صفحات 490-505
  زمینه و هدف

  خشونت خانگی به عنوان یک مشکل عمده در سلامت زنان مطرح است. اگرچه مطالعات موجود با تناقض اطلاعاتی همراه است، اما ویژگی های شخصیتی زوجین به عنوان یکی از عوامل مرتبط با خشونت خانگی ذکر شده است. مطالعه حاضر باهدف تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی زوجین و خشونت خانگی در زنان سنین باروری طراحی شد.

  مواد و روش

  این مطالعه به صورت مقطعی با حجم نمونه 312 نمونه (156 زوج) تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر ساری در سال 1401 با روش نمونه گیری نظام مند انجام شد. گردآوری داده ها از طریق فرم اطلاعات مشخصات جمعیتی اجتماعی، پرسش نامه خشونت خانگی قهاری و پرسش نامه 5 عامل بزرگ شخصیت گلدبرگ بود. تحلیل آماری با نرم افزار SPSS نسخه 25 و براساس گزارش میانگین و انحراف معیار، توزیع تعداد و اجرای آزمون رگرسیون لجستیک با سطح معناداری 0/05 انجام شد.

  یافته ها

  خشونت روانی خفیف بالاترین تعداد (76/3 درصد) را بین انواع خشونت داشت. در این مطالعه، وظیفه شناسی همسران خشونت روانی، توافق پذیری همسران و روان رنجوری زنان خشونت جسمی و روان رنجوری زوجین خشونت جنسی را پیش بینی کردند. همچنین سیگار کشیدن همسران در تبیین خشونت جسمی نقش داشت.

  نتیجه گیری

  ویژگی های شخصیتی زوجین در تبیین هر 3 نوع خشونت، سهم قابل توجهی داشتند. آشنایی با ویژگی های شخصیتی زوجین در کنار عوامل فردی و اجتماعی می تواند به طور قابل توجهی در پیشگیری، غربالگری و انجام درمان های مناسب توسط متخصصان موثر واقع شود.

  کلیدواژگان: خشونت خانگی، همسرآزاری، شخصیت
|
 • Mahtab Haji Mohammadreza, Soghra Khani*, Zohre Shahhosseini, Mehdi Pourasghar Pages 372-393
  Background and Objective

  Polycystic ovarian syndrome with a significant prevalence is one of the most common disorders among reproductive aged women whose quality of life is affected by this disease and its complications. 

  Materials & Methods

  This scoping review study was conducted in 2023 by searching for related studies published from 2010 to 2023 in databases including PubMed, Scopus, Cochrane Library, ScienceDirect, Web of Science, IranDoc, Magiran, SID, and Google Scholar using keywords such as “Yoga”, “hypnotherapy”, “motivational interventions”, “mindfulness”, “cognitive behavioral therapy”, “polycystic ovary syndrome”, “women”, “quality of life” in English and Persian languages. After screening the titles, abstracts, and full texts of 901 articles, 11 eligible articles were selected. Evaluation of their quality was done by Chocrane risk of bias checklist.

  Results

  The 11 reviewed articles assessed four psychological interventions: cognitive-behavioral therapy (CBT), motivational interviewing, mindfulness therapy, and yoga program.

  Conclusion

  Psychological interventions such as mindfulness therapy, yoga, CBT, and motivational interviewing alone or with other interventions can increase the QOL of women with PCOS. However, it is necessary to conduct more studies with minimal bias and long-term follow-up to get stronger evidence.

  Keywords: Quality of Life, Women, Polycystic Ovary Syndrome, Scoping Review
 • Zahra Yazdani, Alireza Rafiei* Pages 394-409
  Background and Objective

  Neuroinflammatory processes in autism spectrum disorder (ASD) is related to the immune system. Regulatory T cells (Tregs) are essential elements of this association. Deficiency in these cells may have a role in worsening of ASD. 

  Materials & Methods

  This study reviews the physiology of Tregs and their molecular mechanisms in regulating the immune system, their role in neurological disorders, abnormality in Treg number and function in patients with ASD, and the association of neuroinflammatory processes with Tregs. The comprehensive literature search was performed by electronic databases such as Google Scholar, PubMed, Web of Science, and Scopus to July 2023.

  Results

  Expression of cytokines in Treg induction decrease in ASD patients which causes Th/Treg cells imbalance and deficiency in Treg cells. This may be clinical evidence of ASD. However, there are scant research on molecular mechanism of Tregs causing healthy behaviors in ASD patients. Future studies on the effect of Th/Treg cells imbalance on attenuating behavior deficits and finding treatments for ASD based on the activation of Tregs and regulation of the immune system are recommended

  Conclusion

  The use of approaches that balance the function of the immune system, especially through the activation of Tregs, may help improve the health of the patients.

  Keywords: Autism, T Regulatory cells, Immune system
 • Zeinab Hamzehgardeshi, Shayesteh Jahanfar, Zohreh Shahhosseini, Forouzan Elyasi, Ali Zadeh Mohammadi, Abolfazl Hosseinnataj, Mobina Moghassemi, Elahe Rahimian, Forogh Najafi Tirtashi, Kosar Miraei Mohammadi* Pages 410-431
  Background and Objective

  Abnormal fear of childbirth (FOC) can leave many complications. Examining the factors that worsen the FOC is helpful in eliminating or modulating the fear. In this regard, we aim to investigate the relationship between psychological factors and the increase of the FOC.

  Materials & Methods

  This scoping review study was conducted in 2023 by searching for related studies in databases Scopus, Cochrane Library, ScienceDirect, Web of Science, IranDoc, MagIran, SID, and Google Scholar using related keywords. After screening the titles, abstracts, and full texts, 10 eligible descriptive-analytical studies were selected. Evaluation of their quality was done by the AXIS checklist.

  Results

  The findings from 10 studies were divided into three groups based on the answer to the main research question. Four studies showed the relationship between FOC and depression. Six studies showed the relationship between FOC and anxiety, and three studies showed the relationship between FOC and self-esteem. In all students, the relationships were statistically significant (P<0.05).

  Conclusion

  Psychological factors of depression, anxiety, and low self-esteem are related to the increased FOC in women. In this regard, by designing intervention programs to eliminate related psychological factors, it is possible to prevent the increase of the FOC in women.

  Keywords: Anxiety, depression, Stress, Intensity, Fear of childbirth, Pregnant women
 • Mina Soltani, Batol Salehi, Gholamreza Kheirabadi* Pages 432-449
  Background and Objective

  Eating disorders are behavioral nutritional disorders with a psycho-social origin, and are considered as one of the global concerns. This study aims to investigate the relationship between perfectionism and binge eating disorder (BED) in female college students, mediated by distress tolerance. 

  Materials & Methods

  This is a descriptive-correlational study using structural equation modeling. The study population consists of all female college students in Isfahan, Iran, of whom 214 were selected as the samples by a convenience sampling method. They completed the Perfectionism Inventory, distress tolerance scale, and binge eating scale.

  Results

  The results indicated a good fit of the study model. The total effect coefficient (sum of direct and indirect effect coefficients) between adaptive perfectionism and BED was negative and significant (P<0.01, β=-0.286), while the total path coefficient between non-adaptive perfectionism and BED was positive and significant (P<0.01, β=0.329). Therefore, distress tolerance negatively mediated the relationship between adaptive perfectionism and BED, and positively mediated the relationship between maladaptive perfectionism and BED.

  Conclusion

  It is important to pay attention to the mediating role of distress tolerance in the relationship between perfectionism and BED. The therapists should include this component in occupational therapy.

  Keywords: Distress tolerance, Eating disorders, Perfectionism, Students
 • Narges Salehi*, Mandana Rajabi Pages 450-461
  Background and Objective

  Infertility is one of the unfortunate events of life, which is associated with various personal, social, mental, physical, and financial pressures and can put couples, especially women, at high risk of psychological disorders. The current study aims to determine the prevalence of depression and its related factors in infertile women in Ardabil, Iran.

  Materials & Methods

  This is a descriptive study with a cross-sectional design. Participants were 100 infertile women referred to an infertility treatment center in Ardabil city. For all participants, information related to age, educational level, place of residence, occupation, family income level, duration of marriage, duration of infertility, type of infertility, history of abortion, and history of taking antidepressants were first recorded. Their depression was measured by the Beck depression inventory.

  Results

  The prevalence of depression was 52%. There was a significant difference in depression in terms of age ((P=0.006, 95%CI: 1.4-7.3, OR = 3.2), occupation (P=0.042, 95%CI: 1-6.2, OR = 2.5), duration of marriage (P=0.001, 95%CI: 1.7-9.7, OR= 4.1), infertility period (P< 0.001, 95% CI: 1.9-10.5, OR = 4.5), infertility type (P=0.013, 95%CI: 1.2-7.9, OR = 3.1), and history of abortion (P = 0.021, 95%CI: 1.2-10.5, OR=3.5). 

  Conclusion

  More than half of infertile women in Ardabil have different degrees of depression. The depression is significantly higher in those older than 30 years, housewives, those with marriage and infertility duration >5 years, those with primary infertility, and those with a history of abortion.

  Keywords: Depression, Infertility, Related Factors
 • Mastaneh Kamravamanesh*, Bita Ashabi, Nasreen Jabarqadri, Nader Salari, Ehsan Mahmoudi Pages 462-473
  Background and Objective

  Depression is the most common psychological disorder during pregnancy. Maternal depression affects the health of the baby. Some psychological techniques, including self-compassion training, are effective in reducing depressive symptoms. This study aims to determine the relationship between self-compassion and depression in pregnant women.

  Materials & Methods

  This is a descriptive-correlational study. The study population consists of all pregnant women referred to the comprehensive health centers in Kermanshah, Iran. Sampling was done using a multi-stage cluster random sampling method. The data were collected using a demographic form, the Edinburgh postnatal depression scale, and the self-compassion scale. Collected data were analyzed in SPSS statistical software, version 26.

  Results

  Participants were 527 pregnant women. The results of Spearman’s correlation test showed a negative and significant relationship between self-compassion and depression in pregnant women (r=-0.153, P<0.05). According to the results of logistic regression analysis, the components of self-kindness, common humanity, and had a role in predicting depression in pregnant women.

  Conclusion

  There is a negative and significant relationship between self-compassion and depression in pregnant women; the increase in self-compassion can reduce the depression symptoms. It is recommended that health care workers use the self-compassion training to reduce the depression of pregnant women.

  Keywords: Depression, Self-compassion, Pregnancy
 • Bita Ashabi, Nader Salari, Ehsan Mahmoudi, Samira Golezar* Pages 474-489
  Background and Objective

  Sleep disorders are common in postmenopausal women, which endangers their physical and mental health. Due to the increase in life expectancy, the number of menopausal women in the world is increasing, whose health problems can put a high burden on countries. The present study aims to determine the relationship between mindfulness and sleep quality in postmenopausal women.

  Materials & Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 291 postmenopausal referred to comprehensive health centers in Kermanshah, Iran were selected by a convenience sampling method. A demographic form, questionnaire, the five facet mindfulness questionnaire (FFMQ), and the Pittsburgh sleep quality index (PSQI) were used to collect data. Data were analyzed in SPSS software, version 25.

  Results

  The mean age of the participants was 55±3 years. According to the reports, 48.5% of postmenopausal women had poor sleep quality. The results of the Spearman correlation test showed a significant relationship between mindfulness and sleep quality in postmenopausal women (P<0.05).

  Conclusion

  The increase of mindfulness can improve the quality of sleep in postmenopausal women. It is recommended to take measures so that healthcare workers use mindfulness interventions for postmenopausal women with sleep disorders.

  Keywords: Mindfulness, Sleep quality, Menopause
 • Farzaneh Rassaf, Forouzan Elyasi, Mahmood Moosazadeh, Zohreh Shahhosseini* Pages 490-505
  Background and Objective

  Spousal violence is one of the major problems of women. The personality traits of couples have been mentioned as one of the factors related to spousal violence, although there are contradictory results. The present study aims to determine the relationship between the personality traits of couples and spousal abuse against women of reproductive age.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, participants were 156 couples covered by the health centers in Sari, Iran, in 2022, who were selected with a systematic sampling method. The data were collected using a socio-demographic form, the spousal abuse questionnaire, and Goldberg’s international personality item pool. Statistical analysis was done using SPSS software, version 25. The data were reported by using Mean±SD, frequency, and percentage and were analyzed using logistic regression analysis. The significance level was set at 0.05

  Results

  Mild emotional abuse had the highest prevalence (76.3%). Husband’s conscientiousness trait predicted emotional abuse of women. Husband’s agreeableness trait and wife’s neuroticism trait predicted physical abuse of women, and husband’s neuroticism trait predicted sexual abuse of women. Moreover, husband’s smoking predicted physical abuse of women.

  Conclusion

  The personality traits of couples can predict spousal abuse of women. Identifying the personality traits of couples, along with individual and social factors, can significantly help in prevention, screening, and developing appropriate treatments for abused women.

  Keywords: Domestic violence, Spousal abuse, Personality