فهرست مطالب

نشریه جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام
سال هشتم شماره 1 (پیاپی 15، بهار و تابستان 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/09/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسن اکبری*، مجید بدیعی گوروتی، رسول مجیدی صفحات 1-16
  انسان همواره در تلاش است تا نظرات و احساسات درونی خود را بیان کند و این چالش را چه از طریق بیان کلامی و چه از طریق رسانه ی تصویری انجام داده است. ارایه نظرات و عواطف گاهی از طریق سنگ نوشته ها و گل نوشته ها بوده و گاهی توسط پیکرک و نگارکندها و دیگر رسانه ها انجام می شده است. به غیر از دو بیابان بزرگ کویر لوت و کویر مرکزی و جنگل های حاشیه دریای مازندران، تقریبا در جای جای ایران کمتر مکانی یافت می شود که تا به حال وجود نگارکندها از آنجا گزارش نشده باشند. گاهی این نگاره ها در یک ناحیه محدود و به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسند و در ناحیه دیگر مانند غرقاب به ده ها هزار و احتمالا بیشتر نیز می رسند. نگاره های غرقاب همگی در فضای باز اجرا شده و تقریبا می توان گفت که همه ی آن ها ثابت و برجای اصلی خود قرار دارند. نقوش به خاطر تعداد بسیار آن ها، دارای طیف گوناگونی از نقش مایه ها است، ولی بیشتر آن ها را بز و گوسفند تشکیل می دهند. همگی نقوش بر سر راه اصلی و یک گذرگاه قرار داشته و نقوش در اطراف تاسیسات مربوط به راه مانند رباط، مسجد و آب انبار واقع شده اند. پرسش های بسیاری در ارتباط این آثار هنوز بی پاسخ باقی مانده است. چگونگی شکل گیری و آغاز آن، تاریخ گذاری و نیت و قصد خلق کنندگان مباحث و چالش های اصلی این مطالعات هستند که در این پژوهش سعی شده است به این پرسش که چرا این نقوش در این ناحیه خلق شده و این نقوش چیستند؟ پاسخ داده شود. اساس جمع آوری داده های این پژوهش میدانی است. نتایج این پژوهش مشخص کرد که ابتدا این تنگه گذرگاه و را اصلی شمالی-جنوبی است که تا یکصد سال پیش نیز این راه دایر بوده و از آن استفاده می شده است و بیشتر نقوش کاربری یادگاری دارند.
  کلیدواژگان: غرقاب گلپایگان، سنگ نگاره، یادگاری نویسی، باستان شناسی ادراکی
 • فرزانه عهدی عتیق، محمد قمری فتیده* صفحات 17-29
  یکی از مهم ترین و شایع ترین علت مرگ ومیر انسان ها در طول تاریخ بیماری بوده است. در این میان بیماری های همه گیر نقش به سزایی در تغییرات جمعیتی و همچنین افول تمدن ها داشته اند. آنچه که عموما در بسیاری از محوطه های باستانی در ایران و سرزمین های پیرامونی آن در دوره شهرنشینی و یا پایان عصر مفرغ دیده می شود، افول و یا اضمحلال بسیاری محوطه های باستانی است؛ نمونه این افول در دولت شهرهای بین النهرینی تا آسیای صغیر و فلسطین و مصر در غرب و تا شهرهای هاراپایی در شرق دیده می شود. واقعیت این افول در شواهد باستان شناختی به وضوح قابل رویت است اما حقیقت دلیل این اتفاق را چه عاملی رقم زده است در پرده ای از ابهام است. این پژوهش بر مبنای مرور دقیق منابع تاریخی و کاوش های انجام شده در محوطه های مربوط به عصر مفرغ و عصر آهن و نتایج حاصل از مطالعات پیشین بررسی و مقایسه شده است، نتایج این بررسی شواهد بیماری های همه گیری همچون جذام، سل، وبا، طاعون در فلات ایران و سرزمین های هم جوار همچون بین النهرین، مصر و دره سند را اثبات می کند. علت اصلی شیوع بیماری های همه گیر در دوران آغاز شهرنشینی تراکم جمعیت شهری و گسترش ارتباطات فرا منطقه ای بوده است. آنچه می دانیم، بیماری های همه گیر برای اینکه از شکل محلی به همه گیری منطقه ای و جهانی تبدیل شوند نیاز به یک جامعه میزبان پرجمعیت و در ارتباط با هم دارند؛ چیزی که در جوامع انسانی تا پیش از گسترش روابط فرامنطقه ای فراهم نبوده است. این گسترش ارتباطات فرامنطقه ای به شکل بازرگانی و سیاسی، شرایط گسترش بیماری و عوامل بیماری زا را به شکل گسترده ای فراهم ساخت تا جایی که در شواهد باستان شناختی حضور افراد غیربومی بیمار در برخی مناطق ازجمله گورستان های هاراپایی اثبات شده است. تغییر بیماری از شکل منطقه ای به پاندمی فراگیر توانسته بخش زیادی از جوامع عصر مفرغ آسیای جنوب غربی را متاثر کرده و موجبات افول و گاهی اضمحلال آنان را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: شهرنشینی، تراکم جمعیت شهری، بیماری های همه گیر، افول تمدن ها
 • علی بیننده*، بهمن کارگر صفحات 30-40
  مرزهای اورارتو در سه قرن اوج قدرت (اواسط قرن 9 تا اوایل قرن 6 ق. م) بخشهایی از کشورهای امروزی ایران، ترکیه، ارمنستان، جمهوری آذربایجان را دربر می گرفت. اورارتوها ساختار حکومتی به شدت مذهبی دارند و دین عامل اصلی اتحاد قبایل ساکن در سرزمین اورارتو بوده است و می توان رد آن را در سازه های مذهبی مورد بررسی قرار داد. تا به حال انواع مختلفی از تدفین در سرزمین اورارتو گزارش شده است که بیشتر بر اساس نوع و شیوه ساخت، معماری و مصالح بکاربرده شده و اندازه آن دسته بندی شده اند و بر همین اساس جایگاه اجتماعی متوفی نیز پیشنهاد شده است. کشف اتفاقی گوردخمه شیخ سلو در شمال غرب ایران، نزدیک مرز ترکیه شواهد جدیدی را در تدفین های اورارتویی دست کم در ایران نشان می دهد. گوردخمه در دامنه کوه کنده شده و همراه با متوفی اشیاء و آثار قابل توجه در آن قرار داده شده و سپس ورودی آن مسدود و با لاشه سنگ و مصالح مشابه بافت کوه از دیده پنهان شده است. از شیخ سلو مجموعه ای از ظروف فلزی، اشیاء زینتی فلزی و قطعات سفالی به دست آمده که از لحاظ سبک شناسی دامنه وسیعی از عصر آهن را در برمی گیرد با این حال داده های فلزی و سفالی در بیشتر موارد با اشیاء به دست آمده از محوطه ها و مکان های اورارتویی بسیار شبیه است. ساختار گوردخمه و نوع اشیاء نشان می دهد متوفی وابسته به حکومت بوده و احتمالا یکی از نخبگان محلی اورارتو است.
  کلیدواژگان: اورارتو، گوردخمه، شمال غرب ایران، شیخ سلو
 • پگاه طالبی*، علیرضا خسروزاده، عباسعلی احمدی صفحات 41-62
  نیمه ی غربی استان چهارمحال و بختیاری (بخش میان کوه شهرستان اردل) به لحاظ زیست محیطی شرایط مناسبی برای شکل گیری استقرارهای باستانی دارد. طی سه فصل بررسی که در این منطقه بین سال های 1387 تا 1390 انجام شد، شمار 12 محوطه ی هخامنشی شناسایی و ثبت شد. این مقاله بر آن است تا عوامل زیست محیطی و نقش آن ها را در شکل دهی فضای زیستگاه های انسانی دوره ی هخامنشی بخش میان کوه را بررسی کند و به بررسی این پرسش می پردازد که عوامل محیطی چه تاثیری در شکل گیری استقرارهای دوره هخامنشی منطقه میانکوه شهرستان اردل دارد؟ برای بررسی و ارزیابی تاثیر عوامل محیطی بر استقراهای هخامنشی، آن ها را با توجه به عواملی چون ارتفاع از سطح دریا، جهت شیب، فاصله از رودخانه، کاربری زمین، ساختار زمین شناسی و فاصله از مسیرهای ارتباطی موجود در منطقه با استفاده از روش های آماری ارزیابی کردیم. مطالعه ی به عمل آمده نشان داد که عوامل طبیعی موثر بر استقرارهای انسانی و درپی آن استقرارهای باستانی منطقه منابع آب، دوری و نزدیکی به مسیرهای ارتباطی هستند که به آن ها پرداخته خواهد شد. همچنین بر اساس این پژوهش مشخص شد که عوامل طبیعی مختلف نقش متفاوتی را در توزیع محوطه های باستانی داشته اند و همه ی آن ها از قانون مندی یکسانی پیروی نمی کنند. در نهایت پس از تجزیه و تحلیل توزیع فضایی محوطه ها عامل: دوری و نزدیکی به منابع آب مهم ترین و موثرترین عامل زیست محیطی در شکل گیری استقراهای دوره ی هخامنشی منطقه ی میان کوه شهرستان اردل شناسایی شدند.
  کلیدواژگان: الگوی استقرار، دوره ی هخامنشی، میان کوه، GIS
 • مژگان خانمرادی* صفحات 63-75
  سفال نوشته در کنار متون کلاسیک، چرم نوشته، سکه، سنگ نبشته و دیگر یافته های باستان شناختی و تاریخی اطلاعات دست اولی از دوره اشکانی در اختیار پژوهشگران قرار می دهد. متون به خط پهلوی اشکانی، آرامی و یونانی با جوهر یا از طریق کندن روی سطح این سفال ها نوشته شده اند. سفال نوشته از مناطق مختلف شاهنشاهی اشکانی و از محوطه های نسا، تورنگ تپه، نیپور، قومس، قلعه ضحاک، آشور، تونینیر، گسل بم، تخچرآباد، تل رضوان، قوشه تپه، ارک تپه و قلعه نهبندان به دست آمده است. روش تحقیق این نوشتار تحلیلی - توصیفی و بر اساس مطالعات کتابخانه ای است و هدف از آن بررسی کارکرد سفال نوشته ها، محدوده زمانی، پراکنش و میزان استفاده از آنها در گستره قلمرو اشکانیان و نوع اطلاعات موجود در متن سفال نوشته ها است. مطالعه متن سفال نوشته های مکشوفه از قلمرو اشکانیان نشان داد که سفال نوشته در این دوره کاربردهای متنوعی داشته که می توان به برچسب کالا، رسید دریافت و پرداخت اجناس، نامه های رد و بدل شده بین افراد و سرمشق کاتبان اشاره کرد. قرن اول ق. م اوج استفاده از سفال نوشته در قلمرو اشکانی با تاکید بر ناحیه شرقی است اما شواهدی از تداوم آن تا پایان حضور اشکانیان در دست است. این اسناد حاوی اطلاعات ارزشمندی در خصوص نظام مالی و اقتصادی، مذهب، نظام اداری، مباحث تاریخی و غیره هستند.
  کلیدواژگان: سفال نوشته، اشکانی، نسا، نامه، متون اقتصادی
 • بهزاد حسینی سربیشه*، سید مهدی موسوی کوهپر، سعید امیر حاجلو صفحات 76-92

  قلعه ها با توجه به ماندگاری، کاربری و اهمیتشان در حکومت های مختلف، درزمره مهمترین شواهدی هستند که در علم باستان شناسی به آن ها پرداخته می شود. تا به حال قلعه های باستانی فراوانی در محدوده قلمرو وسیع پارت و ساسانی در داخل و خارج از ایران شناسایی شده است. فراوانی این سازه ها در ادوار مذکور، علاوه بر جنبه های حفاظتی و سیاسی منطقه ای، به دلیل حفاظت از راه های ارتباطی مختلف نظیر جاده ابریشم و مسیرهای فرعی این شاهراه، در راستای توسعه تجارت در جهان باستان نیز بوده است. ازنا به عنوان یکی از دشت های شرق زاگرس مرکزی از مناطق مهم باستان شناسی محسوب می شود که در مسیر ارتباطی شرق به غرب و شمال به جنوب تمدنهای باستانی واقع گردیده است. علی رغم ثبت و شناسایی شمار زیادی محوطه باستانی در بازه زمانی دوران تاریخی پارت و ساسانی در دشت ازنا، تابه حال پژوهشی هدفمند بر روی این آثار صورت نگرفته و استقرارهای ادوار مذکور در ازنا ناشناخته هستند. قلعه «قلادز» مشرف بر دشت ازنا، در شرق روستای مسعودآباد قرار دارد. این قلعه طی بررسی باستان شناسی که توسط نگارندگان در سال 1399 صورت گرفت، شناسایی و یافته های باستانی فراوانی ازجمله بقایای معماری، داده های سفالی و استخوانی ثبت و مستندنگاری گردیدند. هدف اساسی این پژوهش بررسی ویژگی های معماری، ادوار استقراری و نقش این قلعه در شبکه تجارت منطقه ای و فرامنطقه ای است. با توجه به آثار برجای مانده از این قلعه، می توان اذعان نمود که ساکنان آن با شناختی کامل از زیست بوم منطقه و استفاده از مصالح بومی با ترکیبی از هنر صخره تراشی و مصالح سنگ و ساروج و آجر مربع شکل، سازه ای شاخص، عظیم و صعب العبور را در راستای رسیدن به اهدافشان ایجاد نمودند. پس از انجام گونه شناسی نسبی یافته های سفالی و بقایای معماری، مشخص گردید که قلادز با سایر قلعه های دوران پارت و ساسانی در ایران و بین النهرین قابل قیاس است. از طرفی مشرف بودن این قلعه بر دشت ازنا و راه های باستانی آن، موید اهمیت این مجموعه به عنوان یکی از ساختارهای تامین کننده امنیت و عاملی درتوسعه شبکه تجارت منطقه ای و فرامنطقه ای، در میان فرهنگ های غرب ایران با بین النهرین و مناطق مرکزی ایران و نواحی شرقی تر در دوران پارت/ساسانی است.

  کلیدواژگان: قلعه ها، قلادز ازنا، لرستان، تجارت، پارت، ساسانی
 • امیررضا واثق عباسی*، جواد علایی مقدم، هوشنگ رستمی صفحات 93-110

  کاخ کوه خواجه سیستان یکی از مهم ترین محوطه های شرق گستره پهناور حکومت اشکانی و ساسانی است. محوطه کوه خواجه، از ابتدای قرن بیستم میلادی توجه باستان شناسان نامدار و بزرگی چون اشتاین و هرتسفلد را به خود جلب کرد و به تناوب تا به امروز، پژوهش در این محوطه ی کلیدی ادامه دارد. یکی از موضوعات مهم و مورد مناقشه در این زمینه، توالی تاریخی و عملکرد این بنای باشکوه است. در این پژوهش برآنیم تا براساس مطالعات، بررسی ها و کاوش های انجام شده و با استناد به استنتاج های منطقی به درک درستی در مورد گاه نگاری و کاربرد این محوطه عظیم دست یابیم. گزیده ی این پژوهش، به بررسی گچبری ها، سفالینه ها، نقاشی ها و سکه های به دست آمده از این محوطه معطوف شده و همزمان از دیگر عناصر معماری نظیر نقوش برجسته ی گلی و همچنین آزمایشات تاریخ گذاری مطلق در این محوطه استفاده شده است. با توجه به پژوهش های انجام شده از جمله، نتایج تاریخ گذاری مطلق، نقوش برجسته گلی و سکه های به دست آمده از کارهای میدانی، این محوطه در دوره ی ساسانی از ارزش و اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. این محوطه از لحاظ ساختار کالبدی- فضایی مشابه شهرهای دوران تاریخی است، اما فضایی که استفاده شده، محدود بوده و نمی توانسته عملکرد یک شهر را داشته باشد. همچنین با توجه به مطالعات تطبیقی انجام شده، احتمالا این بنا عملکرد ارگی را داشته که به صورت توامان تقدس آتش در آن انجام می شده است و شباهت زیادی به بنای تخت سلیمان آذربایجان داشته و می توان عملکرد کاخ - معبد را برای آن در نظر گرفت.

  کلیدواژگان: سیستان، باستان شناختی، کاخ کوه خواجه، عملکرد، گاهنگاری
 • زهرا السادات حسینی، محمدرضا سعیدی*، احمد چایچی امیر خیز صفحات 111-123
  بشقاب های مدور ساسانی به عنوان شاخص ترین داده های باستان شناسی، زینت بخش بسیاری از موزه ها در سراسر جهان هستند. با این حال تعداد زیادی از این بشقاب ها از کاوش های علمی به دست نیامده اند، از این رو مطالعه آن ها به لحاظ اصالت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس، مطالعات آزمایشگاهی به منظور تعیین قطعیت هنوز در ابتدای کار بوده و از طرفی، روش های جعل نیز با گسترش فناوری، پیشرفته تر گردیده است؛ بنابراین مطالعات تطبیقی هنوز یکی از مهم ترین شیوه شناسایی اصالت آثار تاریخی به شمار می رود. در این راستا، بشقاب سیمین زراندود منسوب به دوره ساسانی موزه هگمتانه بر اساس مقایسه تطبیقی مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این پژوهش معرفی و اصالت سنجی ظرف مورد نظر بر اساس ویژگی های ساختاری با سایر نمونه های مشابه عصر ساسانی است تا بتواند به پرسش های ما درباره 1- آیا نمونه بشقاب سیمین مورد مطالعه بر مبنای تشابه ویژگی های ساختاری (فرم، جنس و تکنیک ساخت) با سایر نمونه های مشابه یا مکشوفه از کاوش های علمی مطابقت دارد؟ 2- آیا بر اساس تشابه یا تمایز هنری می توان تاریخ گذاری (اصالت) آن را راستی آزمایی کرد؟ پاسخ دهد. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای انجام گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش بیان گر کاربردی بودن این ظرف است. مطالعات تطبیقی به لحاظ شکل و فن ساخت شباهت آن را با نمونه های سیمین ساسانی مکشوفه از کاوش های علمی تایید می کند. با این حال عدم تطابق بازنمایی نقش عقاب و گوزن شاخدار فاقد تناسبات و سبک هنر ساسانی است. وجوه افتراق بیان شده تعلق بشقاب سیمین موزه هگمتانه به دوره ساسانی را دشوار می سازد.
  کلیدواژگان: دوره ساسانی، بشقاب سیمین، موزه هگمتانه
 • مجید ساریخانی*، داود شاولی صفحات 124-145

  تمدن ایران در دوره ی ساسانی، از جهات بسیاری به اوج شکوفایی و رونق خود رسید و هنر این دوره نسبت به ادوار دیگر ایران باستان دارای ارزش و اهمیت ویژه ای است. یکی از این هنرها، موسیقی است که بر اساس یافته های باستانشناختی قابل بررسی است. این پژوهش تلاش دارد نقشمایه نوازندگان دوران ساسانی را بر ظروف فلزی بر اساس سوالات زیر مورد واکاوی قرار دهد: الف. نقشمایه نوازندگان ساسانی بر روی کدام یک از گونه های ظروف فلزی بیشتر دیده می شود و دلیل آن چیست؟ ب. ظروف فلزی دارای نقشمایه نوازندگان دوره ساسانی چگونه به شناخت موسیقی این دوران کمک می کنند؟ در این پژوهش 147 ظرف فلزی متعلق به دوره ی ساسانی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به یافتن 24 ظرف دارای نقشمایه نوازندگان متعلق به این دوره انجامید. روش انجام این پژوهش، توصیفی - تحلیلی است و گردآوری اطلاعات بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی آثار موزه ای است. هدف پژوهش گونه شناسی ظروف فلزی دارای نقشمایه نوازندگان و تعیین انواع سازهای به کار رفته بر روی ظروف فلزی در دوران ساسانی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بشقاب ها دارای بیشترین نقوش نوازندگان است و علت آن در سطح تخت بشقاب ها و داشتن فضای بیشتر و یکنواخت تری برای به تصویر کشیدن صحنه ها و نمایش برخی جزئیات نسبت به گونه های دیگر ظروف می باشد و هدف از ساخت بشقابها بیشتر سیاسی بوده است. در میان سازهای تصویر شده، سرنا با 7 اثر و پس از آن بربط، شیپور و موسیقار هرکدام 6 اثر را به خود اختصاص داده اند.

  کلیدواژگان: ساسانیان، ظروف فلزی، نقشمایه، نوازندگان، آلات موسیقی
 • محمدرضا نعمتی*، حسین توفیقیان، سیدمهدی موسوی نیا صفحات 146-161
  دماوند یکی از مناطق تاریخی ایران در حاشیه جنوبی البرز مرکزی است که براساس اسناد تاریخی و داده های باستان شناسی در دوره تاریخی نقش مهمی در تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و افتصادی ایران پیش از اسلام داشته است. متون تاریخی و به ندرت داده های باستان شناسی اطلاعات پراکنده ای از منطقه دماوند هم زمان با دوره ماد، هخامنشی، سلوکی ارائه داده است. در پژوهش حاضر تلاش می شود با استفاده از متون تاریخی و شواهد باستان شناسی مانند کتیبه ها، سکه ها، مهرها و اثر مهرها و سایر مواد فرهنگی مکشوفه از کاوش ها و پژوهش های باستان شناسی انجام گرفته در محوطه های باستانی، جایگاه دماوند در تاریخ ایران در دوره پیش از اسلام تبیین و ارزیابی گردد و خلاءهای علمی را که درخصوص این دوران را مورد مطالعه و پاسخ گوید. در پژوهش پیش رو برای رسیدن به هدف تعیین شده از روش توصیفی-تحلیلی استفاده گردیده است. مطالعات میدانی و کتابخانه ای و تحلیل مقایسه ای مهم ترین روش های جمع آوری اطلاعات در پژوهش حاضر است. این مقاله تلاش دارد با مطالعه متون تاریخی و شواهد باستان شناسی به این پرسش ها پاسخ دهد که منظقه دماوند در کدام دوره تاریخی پیش از اسلام از اهمیت و رونق زیادی برخور دار بوده؟ و نقش این منطقه در تحولات دوران پیش از اسلام چگونه بوده است؟. شواهد ترکیبی باستان شناسی و تاریخی نشان می دهد که دماوند به دلیل موقعیت راهبردی نقش مهمی و محوری در تاریخ ایران از دوران تاریخی و بخصوص از اولین سال های شکل گیری شاهنشاهی اشکانی و ساسانی تا آخرین سال های امپراتوری ساسانی و حتی اوایل اسلام ایفا کرده است. نام بردن از دماوند در ضمن تشریح درگیری های نظامی اوایل دوره ساسانی، حضور دماوند در درگیری های نظامی قباد اول، خسرو دوم و یزدگردسوم، در این کشمکش ها تنها بخشی از رویدادهای تاریخ دماوند در دوره ساسانی در ایران است که امروزه به لطف شواهد متون تاریحی و شواهد باستان شناسی اطلاعات پراکنده ای از آن ها در دست است.
  کلیدواژگان: دماوند، پیش از اسلام، ماد، هخامنشی، اشکانی، ساسانی
 • ابراهیم قزلباش، احمد آزادی*، محمد مرتضایی صفحات 162-175
  براساس منابع مکتوب تاریخی سده های نخستین اسلامی، شهر ارجان به عنوان مرکز کوره ارجان در دوران ساسانی و اسلامی جایگاه سیاسی بسیار مهمی در جنوب غربی ایران داشته است. بررسی و مطالعه قلاع و استحکامات این شهر از آن رو مهم است که با وجود اهمیت زیاد این شهر، نه تنها در متون تاریخی هیچ گونه اشاره ای به استحکامات این شهر نگردیده، بلکه در تهاجمات مختلفی که طی پنج سده از آغاز ورود اسلام به ایران تا پایان دوره سلجوقی به ویرانی آن ختم گردید مقاومتی از سوی قلعه نشینان شهر نیز گزارش نشده است. بررسی و مطالعه باستان شناختی پیشینه ساخت و جایگاه قلاع و استحکامات مرتبط با سازمان دفاعی شهر ارجان و تاثیر عناصر چشم انداز طبیعی بر مکان گزینی قلاع و رعایت اصول پدافند غیرعامل این شهر، از مهمترین اهداف پژوهش حاضر است. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها هستیم: 1- چشم انداز طبیعی منطقه چه تاثیراتی بر سازمان دفاعی شهر ارجان داشته است؟ 2- قدمت قلاع و استحکامات دفاعی و دیده بانی شهر ارجان به چه دوره ای بر می گردد؟ 3- جایگاه قلاع و استحکامات شهر ارجان در سازمان دفاعی این شهر چگونه بوده است؟ در این مقاله براساس بررسی منابع مکتوب تاریخی و جغرافیایی دوران اسلامی و همچنین شواهد باستان شناختی حاصل از بررسی های میدانی باستان شناختی، با رویکرد توصیفی- تاریخی، به موضوع خواهیم پرداخت. نتایج این پژوهش نشان می دهد سازمان دفاعی شهر ارجان در آغاز شکل گیری این شهر یعنی دوره ساسانی، بیش از هر عامل دیگری بر کنترل و دیده بانی تنگه های ارتباطی شمال و شرق این شهر، متمرکز بوده است، به طوری که بر فراز تنگه تکاب سه قلعه وجود داشته است. با توجه به یافته های باستان شناختی سفال و شواهد معماری، پیشینه ساخت این قلاع به دوره ساسانی بر می گردد، لیکن در دوران اسلامی تنها سه قلعه در ضلع جنوبی تنگه تکاب، یعنی قلعه های کلات، خیرآباد و قلعه نادر به حیات خود در دوره اسلامی ادامه داده اند که از لحاظ وسعت و موقعیت نیز جایگاه استراتژیکی در میان قلاع دیگر داشته اند.
  کلیدواژگان: شهر ارجان، سازمان دفاعی، قلاع و استحکامات
 • مریم شیخ زاده*، همایون حاج محمد حسینی، محمد اعظم زاده صفحات 176-193
  از بارزترین تزیینات به کاررفته در سنگ گورهای استان گلستان، الگوی محرابی با نقوش متنوع است که همواره حضوری مستمر داشته و غالبا دربردارنده آیات قرآنی، احادیث، نقوش نمادین و همچنین تاریخ و رقم سازندگان سنگ گورها در بطن و حاشیه خود می باشد. نگارندگان در پژوهش حاضر ضمن شناسایی تنوع در الگوی محرابی سنگ گورهای منطقه گلستان، به مطالعه نقوش نمادین به کاررفته در متن و حاشیه سنگ نگاره های این استان پرداخته و درصدد پاسخ گویی به سوالات زیر هستند: ریشه یابی نقش مایه های تزیینی در سنگ گورهای محرابی شکل استان گلستان، از نقوش مصور قبل از اسلام به چه صورت است؟ همچنین از حیث نقوش و ترکیب به چند دسته تقسیم می شوند؟ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی و میدانی می باشد. نتایج حاصل از پژوهش که از مطالعه 15 نقش محرابی در سنگ نگاره های منطقه گلستان صورت گرفته، بیانگر این امر است که الگوی محرابی روی سنگ نگاره ها به سه دسته محرابی ساده، قابی و کنگره ای تقسیم بندی شده و نقوش نمادینی که در (بطن و یا حاشیه) آنها مشاهده می شود (مانند نقش سرو، نیلوفر، خورشید و...) به دوره های پیش از اسلام مانند ساسانیان، هخامنشیان و... بر می گردد.
  کلیدواژگان: سنگ نگاره، استان گلستان، نقوش نمادین، الگوی محرابی
|
 • Hassan Akbari *, Majid Badiei, Rasool Majidi Pages 1-16
  Humans have always tried to express their inner opinions and feelings and have done this challenge either through verbal expression or through visual media. Presenting opinions and emotions is sometimes done through stone inscriptions and flower inscriptions, and sometimes it is done by figures, petroglyphs and other media. Apart from the two big deserts of Lut Desert and Central Desert and the forests of Mazandaran Sea, there are hardly any places in Iran where petroglyphs have not been reported. Sometimes these images in a limited area do not even reach the number of fingers of one hand, and in another area, such as a flood, they reach tens of thousands and possibly more. The underwater paintings were all executed in the open space and it can be said that all of them are fixed and in their original place, and no color painting has been observed among them. Due to their large number, the motifs have a variety of motifs, but most of them are made up of goats and sheep. All the motifs are located on the main road and a passage, and the motifs are located around the facilities related to the road, such as Rabat, mosque and reservoir. Many questions related to these works still remain unanswered. How it was formed and started, dating, and the intention of the creators are the main topics and challenges of these studies. In this research, we have tried to answer the question of why these motifs were created in this area and what are these motifs? be answered The basis of data collection for this research is field.
  Keywords: Gharghab, Petroglyph, Memoirs, Cognitive Archaeology
 • Farzaneh Ahdi Atigh, Mohammad Ghamari Fatide * Pages 17-29
  Over the course of history, disease has been one of the most common and important causes of death for humans. Additionally, epidemics have significantly contributed to population changes and civilizational decline. During the period of urbanization or the end of the Bronze Age, many archaeological sites in Iran and its surrounding lands tend to decline or be destroyed. Mesopotamian city-states, Minor Asia, Palestine, Egypt, and Harappan cities can all be seen as examples of this decline. In spite of the fact that archaeological evidence clearly demonstrates this decline, it is unknown what caused the decline. This study is based on a detailed review of historical sources and excavations conducted at sites associated with the Bronze Age and Iron Age, as well as a review and comparison of previous studies. There are records of epidemic diseases such as leprosy, tuberculosis, cholera, and the plague in Iran as well as neighboring areas, including Mesopotamia, Egypt, and the Indus Valley. At the beginning of urbanization, epidemic diseases were spread primarily as a result of the density of the urban population and the expansion of trans-regional communication networks. The transformation of endemic diseases into epidemics and pandemics requires a large, interconnected host community, which human societies did not possess prior to the expansion of transregional relations. As a result of transregional communication, disease and pathogenic agents were spread widely, including in Harappan cemeteries, where it has been proven that sick non-native people lived. A large part of the Bronze Age societies of Southwest Asia declined and sometimes were destroyed as a result of the change of the disease from a regional to a widespread pandemic.
  Keywords: Urbanization, urban population density, Epidemic diseases, Decline
 • Ali Binandeh *, Bahman Kargar Pages 30-40
  During the three centuries of its peak power (9th to 6th centuries BC), the borders of Urartu included parts of the modern countries of Iran, Turkey, Armenia, Azerbaijan, Nakhchivan and Iraq. The Urartians have a highly religious government structure, and religion has been the main factor in uniting the tribes, which can be examined in religious structures. Until now, different types of burials have been reported in the land of Urartu, which are mostly classified based on the type and method of construction, architecture and materials used and size, and based on this, the social position of the deceased has also been suggested. The accidental discovery of Sheikh Selo's tomb in northwest Iran and near the border of Turkey shows new evidence in Urartian burials, at least in Iran. The tomb is dug on the mountainside and significant objects and artifacts are placed in it along with the deceased, then its entrance is blocked and hidden from view with stone rubble and materials similar to the texture of the mountain. A collection of metal consist, metal ornaments and pottery pieces were obtained from the tomb of Sheikh Selo, which stylistically covers a wide range of the Iron Age, however, the metal and pottery data that are mostly associated with come from Urartian sites are very similar and can be compared with the contemporaneous Urartu enclosures in the 7th century B.C. The structure of the tomb and the type of objects show that the deceased was related to the government and is probably one of the local elites of Urartu.
  Keywords: Urartu, Burial, Northwest of Iran, Shekh selo
 • Pegah Talebi *, Alireza Khosrowzadeh, Abas Ali Ahmadi Pages 41-62
  The western half of Chaharmahal and Bakhtiari province (Miankouh part of Ardal county) has suitable environmental conditions for the formation of ancient settlements., deep suevey and small mountain plains and its location on the migration route of nomads. 12 Achaemenid sites were identified and recorded during the three survey seasons that were carried out in this area from 2008 until 2011. This article aims to investigate and study the environmental factors and their role in shaping the space of human habitats in the Achaemenid period of MianKouh. And it examines the question of what effect environmental factors have on the formation of Achaemenid period settlements in the Miankouh region of the city? In order to investigate and evaluate the effect of environmental factors on achaemenid , they were analyzed according to factors such as height above sea level, slope direction, distance from the river, land use, slope percentage, geological structure and distance from existing communication routes in the region. We evaluated using percentage statistical methods. The study showed that the natural factors affecting human settlements and then the ancient settlements in the region are water sources, distance and proximity to communication routes, which will be discussed. Also, based on this research, it was found that different natural factors played a different role in the distribution of ancient sites and not all of them follow the same rule. Finally, after analyzing the spatial distribution of the enclosures, two factors: distance and proximity to water sources and communication routes were identified as the most important and effective environmental factors in the formation of inductions of the Achaemenid period in the Miankouh region of Ardel city.
  Keywords: deployment pattern, Achaemenid period, Miankoh, GIS
 • Mozhgan Khanmoradi * Pages 63-75
  Ostraca are important written sources that were used in the Parthian period. Parthian ostraca were discovered from different parts of the Parthian empire and from the Nisa, Tureng Tepe, Nippur, Qūmis, Qaleh Zahak, Assur, Tel Tuneinir, Dura eropus, Takhchar Abad, Tel rezvan-e ramshir and other sites. These documents are written in Aramaic, Greek and Parthian languages and scripts. The author seeks to answer these questions: What was the function of ostraca in the Parthian period? What information about the Parthian period can be obtained from the ostraca texts? How was the distribution of ostraca during the long period of the Parthians? In Parthian period, ostraca have been used for economic documents (receipt and payment of goods, labeled goods and employee's salary), letters (Nisa and Nippur(, lists of personal names and school exercise (Nisa(. Parthian ostraca are particularly interesting for Scientists because these bear king's name, genealogy of early Parthian’s kings, financial and economic system (taxes, weights and products), religion (waqf, Zoroastrian calendar, temples and names of gods) and also administrative system (administrative and occupational levels). Parthian ostraca were being used in administrative, religious and military buildings, for about hundreds years of 3rd century BC to 3rd century AD. Indeed, it can be said that, the most of the documents related to first century BC and were discovered from east of Parthian empire. In the present research, the author attempt to take a step to confirm the importance of the Parthian Ostraca and review the function, distribution and the text.Keywords: Ostraca, Parthian Period, Nisa, Letter, Economic texts.
  Keywords: Ostraca, Parthian Period, Nisa, Letter, Economic texts
 • Behzad Hoseyni Sarbisheh *, Seyed Mehdi Mousavi Koohpar, Saeed Amir Hajloo Pages 76-92

  Due to their longevity of castles, utilize and importance in various governments, castles are among the most essential data that are discussed in archeology. Until now, many ancient castles have been identified within the vast Parthian and Sasanian territories inside and outside of Iran. The abundance of these structures in the mentioned periods, in addition to the protection and regional political aspects, due to the protection of various communication routes such as the Silk Road and the side routes of this road, was also important to the development of trade in the ancient world. As one of the eastern plains of Central Zagros, Azna is considered one of the crucial archaeological areas, which is located on the east-west and north-south communication route of ancient civilizations. Despite the registration and identification of a large number of ancient sites in the Parthian and Sasanian periods in the Azna plain, no targeted research has been done on these works and the settlements of the mentioned periods in Azna are unknown. "Qela Dez" castle which is located on the top of a huge stone mountain overlooking Azna plain, in the east of Masoud Abad village.During the archaeological researches of this castle, which was conducted by the authors in 2019, many ancient finds were identified and documented, including architectural remains, pottery and bone data. The main goal of this research is to investigate the architectural features, periods of settlement and the role of this castle in the regional and extra-regional trade network. based on the remains of this fort, it can be acknowledged that its residents have a complete knowledge of the region's ecology and the use of local materials with a combination of rock carving and stone materials, mortar and square-shaped bricks, an iconic, big and impassable structure. created in due to achieve

  Keywords: Castles, Qela Dez azna, Lorestan, Trade, Parthian, Sasanian
 • Amirreza Vaseghabbasi *, Javad Alaye Moghadam, Houshang Rostami Pages 93-110

  The palace of koh-e Khwajeh in Sistan is one of the most important archaeological sites on the east of the extensive territory of the Parthian and Sassanid rules. Since the beginning of the 20th century, the site of the Koh-e Khwajeh has attracted the attention of well-known and great archaeologists such as Stein and Herzfeld, and studies of this key site have been continued continuously to this day. One of the important and controversial issues in this area is the historical sequence and function of this magnificent monument. The purpose of this research is to achieve an accurate understanding of the chronology and function of this huge site based on the studies, surveys and excavations carried out so far as well as the logical conclusions made in this regard. The excerpt of the current research is focused on the stuccos, ceramics, paintings, and the coins obtained from this site and at the same time it is attempted to make the most use of architectural elements such as clay reliefs and also absolute dating experiments performed on this site. According to the research conducted, including the results of the absolute dating, clay reliefs and coins obtained from fieldwork suggest that this site has been of special value and importance in the Sassanid period. The site resembles the cities of the historical period in the Parthian-Sasanian eras in terms of physical and spatial structure; however, the space where was used was so limited that it could not have functioned as a city. This palace, according to the studies carried out, is very similar to Takht-e Suleiman monument in Azerbaijan and can be assumed to have functioned as a palace-temple.

  Keywords: Sistan, Archeological, Palace of the Mount Khwajeh, Function, Chronology
 • Zahra Sadat Hosseini, Mohammad Reza Saeidi *, Ahmad Chaichi Amir Khiz Pages 111-123
  Sasanian circular plates, as the most significant archaeological data, adorn many museums around the world. However, a large number of these plates have not been obtained from scientific research, so their study is of special importance in terms of authenticity. Accordingly, laboratory studies to determine certainty are still at the beginning of the work, and on the other hand, counterfeiting methods have become more advanced with the development of technology; therefore, comparative studies are still considered one of the most important ways to identify the authenticity of historical works. In this regard, the Silver and gilt plate belonging to the Sassanid period of Hegmataneh Museum was examined based on comparative comparison. The purpose of this research is to introduce and verify the authenticity of the vessel in question based on its structural features with other similar examples from the Sassanid era, so that it can answer our questions about 1- Is the sample of the Silver and gilt plate studied based on the similarity of structural features consistent with other similar samples or discovered from scientific explorations? 2- Can its dating (authenticity) be verified based on artistic similarity or distinction? To answer this research has been carried out in a descriptive-analytical way and in a library way. The results of this research show the practicality of this dish. Comparative studies in terms of shape and construction technique confirm its similarity with Sasanian Silver samples discovered by scientific excavations. However, the inconsistency of the representation of the eagle with open wings and an antlered deer lacks the proportions and style of Sasanian art. The stated differences make it difficult to attribute the Silver and gilt plate of the Hegmatane Museum to the Sassanid period.
  Keywords: Sassanid period, Silver plate, Hegmatane Museum
 • Majid Sarikhani * Pages 124-145

  The civilization of Iran in the Sassanid period (224-650 AD), reached its peak of prosperity in many ways and the art of this period is of special value and importance compared to other periods of ancient Iran. One of these arts is music, which can be searchable based on archaeological findings.This research tries to analyze the motifs of Sassanid musicians on metal utensils based on the following questions: A) The motifs of Sassanid musicians on which species of metal utensils is seen more and what is the reason? B. How do metal utensils with motifs of Sasanian period musicians help to understand the music of this period? In this research, it studied 147 metal utensils belonging to the Sassanid period and finally found 24 utensils with the theme of the motifs of sasanid musicians belonging to this period.. The method of conducting this research is descriptive-analytical and the collecting of information is based on library studies and virtual visit of works in museums of the world. The purpose of this research is the typology of Metal utensils with the motif of musicians, determining the species with the most motifs of musicians and also determine the types of instruments used on metal utensils in the Sassanid era. The results of the research show that Plates have the most motifs of musicians and the reason is the flat surface of the plates and having more uniform space to depict scenes and show some details than other species of utensils and the purpose of making plates can be more Be political rather than their practical use. Among the instruments depicted on metal utensils of the Sassanid period, Sorna with 7 works and then lute, horn and pan flute each have 6 works.

  Keywords: Sassanian, Metal containers, . Motif, Musicians, Musical Instruments
 • Mohammadreza Nemati *, Hossein Tofighian, Mehdi Mousavinia Pages 146-161
  Damavand is one of the most important historical regions of Iran in the southern margin of Central Alborz, which according to historical documents and archaeological data in the historical period has played an important role in political, cultural, social and economic developments of pre-Islamic Iran. Historical texts and rarely archaeological data have provided scattered information about the Damavand region during the Median, Achaemenid, and Seleucid period. The present study tries to use historical texts and archaeological evidence such as inscriptions, coins, seals and other cultural materials discovered from archaeological excavations and researches in archeological sites, the place of Damavand in the history of Iran in the pre-period Islam should be explained and evaluated. In the present research, a descriptive-analytical method has been used to achieve the set goal. Field and library studies and comparative analysis are the most important methods of data collection in the present study. Combined archaeological and historical evidence shows that Damavand, due to its strategic location, has played an important and pivotal role in the history of Iran from the historical period, especially from the first years of Parthian and Sassanid empire to the last years of the Sassanid Empire and even early Islam.In the present research, a descriptive-analytical method has been used to achieve the set goal. Field and library studies and comparative analysis are the most important methods of data collection in the present study. Combined archaeological and historical evidence shows that Damavand, due to its strategic location, has played an important and pivotal role in the history of Iran from the historical period, especially from the first years of Parthian and Sassanid empire to the last years of the Sassanid Empire and even early Islam
  Keywords: Damavand, pre-Islamic, Median, Achaemenid, Parthian, Sassanid
 • Ebrahim Ghezelbash, Ahmad Azadi *, Mohammad Mortazaei Pages 162-175
  Arrajan (also spelled Argan and Arjan), the metropolis of the Arrajan Khureh, retained a chief political position in southwest Iran during the Sassanian and Islamic periods on the authority of the earliest Islamic historical sources. The merit of exploring the fortifications of this ancient city lies in the fact that, notwithstanding its eminence, the historical evidence lacks not only references to Arrajan’s fortifications but also any hints on the local fort dwellers’ resistances in recurrent occasions of invasion during the five centuries spanning Islam’s arrival in Iran to the Seljuk’s demise, which amounted to the city’s demolition. Archaeologically examining the construction date and the placement of the fortifications forming Arrajan’s defensive system, the role the elements of natural landscape played in the location of the forts, and whether or not the passive defense principles were abided by were the major objectives the present study pursued. Thus, here we attempted to provide answers to the following questions: 1) How did the natural landscape inform Arrajan’s defensive system? 2) To which periods do its forts and defensive and observing fortifications date back? 3) What was the place of its fortifications in the defensive system of the city? Drawing on the sources of Muslim historians and geographers as well as evidences from field surveys, we addressed these topics through a descriptive-historical approach. The results showed that Arrajan’s defensive system at the dawn of the city’s lifespan, i.e. the Sassanian period, was focused principally on controlling the northern and eastern gorges that gave access to the city, to the extent that three forts sat above Tang-e Takab.
  Keywords: Arrajan, Defensive system, Fortifications
 • Maryam Sheikhzade *, Homayoon Haj Mohammad Hoseini, Mohammad Azamzadeh Pages 176-193
  One of the most prominent decorations used i n the tombstones of G olestan pro ince is the altar pattern with various motifs, which has always h ad a c ontin uous pres ence an d o ften contai s Quranic verses, ha diths, s y mbolic m otifs, as w ell as the d ate and figure of t he tombston e makers in its in terior and margin. The authors in t he present study, w hile iden tifyin g the dive rsity in th e altar p attern o f gr aves i n Golestan, studied t he s ym bolic motifs used in the province's gangrs and the following questions and are trying to answer the f ollowing questions:How much is the influence of decorative themes in the altar -shaped stone -shaped rocks of Golestan province, from pre -Islamic illustrated motifs? How many categories are divided into appearance in terms of appearance?The research method is descriptive-analytical and the method of co llecting information is documentary and field. The results of the research, which was carried out from the study of 15 altar m otifs in the petroglyphs of Golestan region, indicate that the pattern of the altar on the petroglyphs is divided into three categories: simple, framed and congressional altars, and the symbolic motifs that can be seen in (the interior or the margin) of them. It can be (such as the pattern of cedar, lotus, sun, etc.) goes back to the pre-Islamic period such as the Sassanids, Achaemenids, etc.
  Keywords: : rock painting, Golestan province, Symbolic motifs, altar pattern