فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار - سال سی و یکم شماره 1 (پیاپی 132، فروردین و اردیبهشت 1403)

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
سال سی و یکم شماره 1 (پیاپی 132، فروردین و اردیبهشت 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه پارسی فر، مجید وحیدیان رضازاده*، محسن سراوانی، حسین نخعی صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  بیماری آلزایمر شایع ترین شکل زوال عقل می باشد که یک اختلال عصبی کشنده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی و مصرف مکمل جینکوبیلوبا بر فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز بافت هیپوکامپ در مدل تجربی آلزایمر است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع تجربی آزمایشگاهی است،50 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با وزن20±250گرم تهیه شد. موش ها به هفت گروه شامل کنترل سالم، کنترل آلزایمری، تمرین استقامتی تناوبی، مکمل جینکوبیلوبا، مکمل جینکوبیلوبا + تمرین، شوک جراحی و دارونما تقسیم شدند. برای القای بیماری آلزایمر در گروه های بیمار محلول آمیلوئیدبتا در دو طرف بطن مغز موش ها تزریق شد. برای درمان به مدت هشت هفته گروه های تمرینی 5 روز در هفته بر روی تردمیل دویدند و گروه های دارای مکمل از محلول جینکوبیلوبا دریافت کردند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، بافت هیپوکامپ استخراج شد و سطح BDNF به وسیله کیت مخصوص اندازه گیری شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها در سطح معناداری (0/05> P) از نرم افزار spss نسخه 22 استفاده شد. برای مقایسه اختلاف میانگین بین گروه ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و برای یافتن محل اختلاف بین گروه ها از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
  یافته ها
  در مقایسه بین گروه ها سطح BDNF در گروه تمرین + مکمل نسبت به گروه های کنترل سالم، کنترل آلزایمر، گروه شوک جراحی و دارونما بالاتر بود، در گروه های تمرین و مکمل به تنهایی افزایشی مشاهده نگردید و در گروه های شوک جراحی و دارونما نیز سطح فاکتور کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  تمرین استقامتی تناوبی و مصرف مکمل جینکوبیلوبا به طور همزمان می تواند یک راه درمانی موثر برای افزایش سطح BDNF برای کندکردن روند بیماری آلزایمر باشد.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی تناوبی، مکمل جینکوبیلوبا، فاکتور نوروتروفیک مشتق از مغز، آلزایمر
 • محمدشفیع مجددی، نسترن ذاکرالحسینی، اعظم خسروجردی، مصطفی روشن زاده، علی تاج* صفحات 13-20
  زمینه و هدف
  همه گیری کرونا سبب آشفتگی و تنش بسیار در سیستم های بهداشتی، اقتصادی و سیاسی دنیا شده و تاثیرگذاری آن بر اجتماع، سیاست دولت ها را به سمت حمایت از تولید دارو و واکسن های مرتبط، سوق داده است از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی یافته های واکسیناسیون افراد مبتلا به کووید19 بستری در بیمارستان واسعی سبزوار در سال 1400 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1400 در شهرستان سبزوار انجام شد. 3686 نفر به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه دموگرافیک و چک لیست سامانه سیب، استخراج و با نرم افزار SPSS نسخه 16 آنالیز شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 64/7 درصد افراد واکسن نزده اند. تعداد افراد واکسینه نشده بستری، حدود 1/8 برابر واکسن زده ها بود. تفاوت معنی داری بین تعداد مردان و زنان بستری برحسب وضعیت واکسیناسیون وجود نداشت (P=. 38) البته تفاوت معنی داری در سن افراد وجود داشت (P=. 001). تفاوت معنی داری بین تعداد مردان و زنان بستری برحسب تعداد دوز های دریافتی وجود نداشت (p=0.23) همچنین میزان مرگ ومیر در افراد واکسینه نشده به طور قابل ملاحظه ای بیشتر بود و این تفاوت، معنی دار بود P=0/017)).
  نتیجه گیری
  با توجه به تفاوت زنان دارای سردرد میگرنی در میانگین نمرات شناختی، فرار- اجتناب، ترس و فیزیولوژیکی خودکارآمدی، مقابله مسئله مدار و مقابله هیجان مدار، به کارگیری درمان شناختی رفتاری و آموزش راهبردهای مقابله ای و مدیریت استرس در قالب کارگاه های آموزشی به عنوان درمان های تکمیلی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: واکسن، کووید -19، ویروس، SARS CoV-2
 • نسترن عسگری، حسن خلجی*، جلیل مرادی صفحات 21-33
  زمینه و هدف
  سالمندی، دوران بسیار حساسی از زندگی انسان است و توجه به نیازها و موضوعات این مرحله از زندگی، ضروری است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ورزش های انفرادی و گروهی بر حافظه کاری و توجه سالمندان است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای و جامعه آماری، سالمندان شهر اراک بودند که از بین آن ها 102 سالمند 60 تا 70 سال، به طور هدفمند انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. شرکت کنندگان در سه گروه سالمندان فعال در ورزش انفرادی، سالمندان فعال در ورزش گروهی و سالمندان غیرورزشکار تقسیم شدند. برای سنجش حافظه کاری و توجه آن ها از آزمون n-back  و آزمون عملکرد پیوسته استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد در حافظه کاری و توجه، ورزش گروهی و انفرادی نسبت به گروه ورزش نکرده، عملکرد معناداری داشتند (0/05≥P) اما بین ورزش انفرادی و گروهی تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/05≤P).
  نتیجه گیری
  ورزش گروهی و انفرادی باعث بهبود حافظه کاری و توجه سالمندان می شود. می توان پیشنهاد کرد که برای بهبود سلامتی سالمندان، ورزش به صورت گروهی یا انفرادی در برنامه هفتگی آن ها قرار گیرد.
  کلیدواژگان: حافظه کاری، توجه، ورزش انفرادی و گروهی، سالمندان
 • کیمیا صارمی، زهرا دهقانی، محمود وکیلی، مریم ساده* صفحات 34-47
  زمینه و هدف
  عفونت های مجاری ادراری (UTI[1]) از بیماری های عفونی شایع در سنین جوانی و میانسالی می باشد. تجویز آنتی بیوتیک های در طیف گسترده و افزایش مقاومت آنتی بیوتیکی، تعیین الگوی مقاومت باکتری ها را در پیشبرد درمان ضروری می سازد. هدف از این مطالعه، تعیین الگوی مقاومت دارویی در باکتری های مولد عفونت های ادراری در بیماران مراجعه کننده به دو مرکز درمانی و تشخیص طبی شهر یزد، ایران بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی در یک دوره یک ساله (1398) برروی 3563 نمونه عامل UTI بخش میکروب شناسی آزمایشگاه تشخیصی مرکزی و بیمارستان شهید صدوقی یزد انجام شد. باکتری های جداشده با روش های فنوتیپی شناسایی و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها به روش دیسک دیفیوژن انجام شد.
  یافته ها
  از 3563 جدایه مثبت 4/80 درصد از بیماران سرپایی و 19/6 درصد از بیماران بستری جدا شد. شایع ترین باکتری های عامل  UTI در دو مرکز شامل: اشریشیا کلی (57/8 درصد)، کلبسیلا پنومونیه (9/7 درصد)، استافیلوکوکوس اورئوس (9/1 درصد)، استرپتوکوکوس آگالاکتیه (7 درصد) و اسینتوباکتر (0/2 درصد) بود. بیشترین مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های اشرشیاکلی بیماران سرپایی آموکسی سیلین-کلاوونات (62/9 درصد) و سپس نالیدیکسیک اسید (61/9 درصد) و در بیماران بستری آمپی سیلین (86 درصد) و کوتریموکسازول (72 درصد) بود. بیش از نیمی از این جدایه ها ESBL مثبت بودند.
  نتیجه گیری
  از آن جا که توزیع مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های عامل UTI در بیماران بستری و سرپایی متغیر می باشد از این رو تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی عوامل عفونت در مراکز تشخیصی- درمانی در مناطق مختلف جغرافیایی اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، عفونت های ادراری بتالاکتاماز، عفونت ادراری، یزد
 • مهسا سعیدپور*، محمد فضیلتی، ذوالفقار لطفی صفحات 48-59
  زمینه و هدف
  پاندمی کووید-19 که توسط کروناویروس ایجاد شده به یکی از بزرگ‎ترین مشکلات بهداشتی قرن حاضر تبدیل شده است. نقش داده های آزمایشگاهی در تشخیص اشکال شدید کووید-19 به طور قطع ثابت نشده است. این پژوهش با هدف یافتن راه های پیشگیری سریع بیماری کووید-19 انجام شد.
  مواد و روش ها
  : این مطالعه بر روی 43 نفر از بیماران کووید-19 از اسفند1400 تا اردبیهشت 1401 در مرکز خصوصی مهرگان استان خوزستان انجام شد .آزمایش های هماتولوژیک و بیوشیمیایی بیماران انجام شد. برای به دست آوردن مقدار متغیرها ازجمله دی-دایمر و اینترلوکین6 از دستگاه الایزا (Biotek ELX 800TS) و برای فیبرینوژن از روش انعقاد Clauss استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری  spssورژن 22 و Graph pad prismورژن 9 انجام شد.
  یافته ها
  : یافته ها تفاوت معنی داری در میزان اینترلوکین6، دی-دایمر و فیبرینوژن نشان داد که این میزان برابر با 0.0001 بود (P <0.05). سطح آستانه و مساحت زیرمنحنی مشخصه عملکرد گیرنده اینترلوکین6 به ترتیب 20/06 پیکوگرم/میلی لیتر و837 /0، دی-دایمر 952/5 نانوگرم/میلی لیتر و 0/929 و فیبرینوژن 206/5 میلی گرم/دسی لیتر و 0/768 بود. ویژگی و حساسیت پیش بینی شدت کووید-19 اینترلوکین 6 به ترتیب 67/44 درصد و 100 درصد، دی-دایمر 60/47 درصد و 97/67 درصد و فیبرینوژن 53/49 درصد و35 /95 درصد بود. اینترلوکین6 و دی-دایمر دارای بالاترین ویژگی و حساسیت برای پیش بینی اولیه شدت کووید-19 بودند اما برای فیبرینوژن این میزان به اندازه دو فاکتور دیگر آشکار نبود.
  نتیجه گیری
  به ترتیب دی- دایمر و اینترلوکین 6 دارای بیشترین تاثیرات و فیبرینوژن کمترین تاثیر را در شدت این بیماری داشتند.
  کلیدواژگان: کووید-19، سارس کروناویروس 2، اینترلوکین 6، فیبرینوژن، محصولات تخریب فیبرین فیبرینوژن
 • زهره میرزاوند، محمد فتحی*، مصطفی بهرامی صفحات 60-71
  زمینه و هدف
  کم تحرکی در بروز دیابت و استرس اکسیداتیو بافت ها نقش دارد، هدف این مطالعه، بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی بر مالون دی آلدهید، سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز بافت قلب رت های نر مبتلا به دیابت بود.
  مواد و روش ها
  44 رت نر نژاد ویستار (200 تا 250 گرم) به صورت تصادفی به چهار گروه 10تایی سالم، دیابتی، تمرین هوازی و دیابت+ تمرین هوازی تقسیم شدند. پس از 12 ساعت محرومیت از غذا، با تزریق درون صفاقی STZ القای دیابت برای گروه های دیابتی انجام شد. گروه های تمرینی (5 روز در هفته، به مدت 6 هفته) به تمرین هوازی پرداختند. 48 ساعت پس از اتمام پروتکل، حیوانات بیهوش شدند و بافت قلب خارج شد. از روش الایزا برای سنجش مقادیر سوپراکسیددیسموتاز، مالون دی آلدئید و گلوتاتیون پراکسید استفاده شد. با آزمون های آنوای یک طرفه، تعقیبی توکی، نرم ‎افزار SPSS و GraphPad داده ها تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسید در گروه دیابت به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل، تمرین و دیابت+تمرین بود (0/0001>p). سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسید در گروه دیابت+تمرین نسبت به گروه تمرین و کنترل به طور معنی داری بیشتر بود (0/0001>p). مالون دی آلدئید در گروه دیابت نسبت به گروه دیابت+تمرین، گروه تمرین و گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود (0001/0>p). مالون دی آلدئید در گروه دیابت+تمرین نسبت به گروه دیابت و کنترل به طور معنی داری بیشتر بود (0001/0>p).
  نتیجه گیری
  انجام تمرین هوازی از طریق کاهش استرس اکسیداتیو می تواند تاثیر مطلوبی بر بافت قلب در رت های مبتلا به دیابت داشته باشد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، دیابت، فاکتورهای التهابی، میوکارد
 • فاطمه محلی، محمدعلی نژاد مقدم، مریم سادات کاتبی، علی دشتگرد، مینا قلعه نوئی* صفحات 72-82
  زمینه و هدف

  اضطراب یک مشکل شایع در بیماران سزارین است که می تواند عواقب نامطلوبی داشته باشد. آرام بخشی بنسون می تواند به عنوان یک روش طب مکمل برای کاهش اضطراب مفید باشد. هدف از این مطالعه، تعیین تاثیر آرام بخشی بنسون بر میزان اضطراب زنان باردار نخست زا متقاضی سزارین بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیمه تجربی از نوع مداخله ای در بین 132 زن باردار نخست زا که به مرکز آموزشی درمانی شهدای قاین برای سزارین انتخابی مراجعه کرده بودند، در سال1400-1399 انجام شد. شرکت کنندگان در مطالعه به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. در گروه مداخله، به نمونه ها آموزش آرام سازی بنسون از طریق هدفون داده شد. برای تعیین اضطراب، از پرسش نامه اشپیلبرگر استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه16 و آزمون های تی زوجی، تی مستقل و مربع کای تحلیل شدند. سطح معناداری  P<0.05درنظر گرفته شد.

  یافته ها

  قبل از مداخله، بین متغیرهای جمعیت شناختی و زمینه ای، میانگین متغیرهای، اضطراب آشکار، پنهان و کل در دو گروه، تفاوت معنی دار وجود نداشت (P>0.05). پس از مداخله، مقایسه دو گروه نشان داد که میانگین نمرات، اضطراب آشکار، پنهان و کل در گروه مداخله به طور معناداری نسبت به گروه کنترل، کاهش داشته است (P<0.05). 

  نتیجه گیری

  علی رغم کاهش اضطراب در گروه مداخله، نتایج حاصله حاکی از آن بود که اضطراب کل و آشکار در گروه کنترل نیز پس از مداخله کاهش معنی داری یافت. به نظر می رسد که عواملی به غیر از تکنیک آرام سازی بنسون در این پژوهش مثل مطالعه مادران، شرکت در کلاس های بارداری توانسته منجر به کاهش اضطراب در بین نمونه های مورد پژوهش باشند.

  کلیدواژگان: آرام سازی، اضطراب، سزارین، نخست زا
 • فهیمه ساجدی فر، پروین احتشام زاده*، علیرضا حیدری، سحر صفرزاده صفحات 83-95
  زمینه و هدف

  سال های اولیه زندگی در مداخلات و پیشرفت کودکان اتیسم، اهمیت فراوانی دارد و بررسی نقش والدین در این زمینه ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی مداخلات زود هنگام مدل دنور- والدین بر بهبود نیم رخ تحولی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی با روش طرح های تک آزمودنی نوع AB و جامعه آماری کودکان دارای اختلال طیف اتیسم در شهرستان ماهشهر بودند که از بین آنها 3 کودک اتیسم با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و والدین در 12 جلسه انفرادی و 1 ساعت در هفته، مداخلات زودهنگام مدل دنور- والدین را آموزش دیدند. ارزیابی در 7 مرحله با پرسش نامه سنین و مراحل رشد ویرایش سوم (ASQ3) انجام و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی، تحلیل دیداری با محاسبه درصد داده های ناهمپوش (PND) و همپوش (POD) و مقایسه نمودارها استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج تحلیل دیداری نشان داد که استفاده از مداخلات زود هنگام مدل دنور- والدین باعث افزایش نمرات در زیرمقیاس های نیم رخ تحولی در آزمودنی ها، با میزان 100 درصد داده های ناهمپوش (PND) و0 درصد داده های همپوش (POD) گردیده است و روند افزایشی نمرات حوزه های گوناگون رشد تا مرحله پیگیری ادامه داشته است. 

  نتیجه گیری

  اجرای مداخلات زود هنگام مدل دنور- والدین می تواند منجر به بهبود حوزه های تحولی در کودکان دارای اختلال طیف اتیسم گردد و والدین نقش برجسته ای در این فرایند دارند بنابراین به نظر می رسد که با واردن کردن و مشارکت فعال والدین در روند مداخلاتی، می توان گامی مهم در راستای بهبود تاخیرهای تحولی در کودکان اتیسم برداشت.

  کلیدواژگان: اتیسم، مداخلات زودهنگام، نیمرخ تحولی، مدل دنور- والدین
 • شیرین افهمی، نگین اسمعیل پور بزاز، علیرضا خوشنویسان، کوروش صادقی، محمودرضا سرزعیم، پرستو امیری، احسان رحیم پور، مهناز منتظری* صفحات 96-105
  زمینه و هدف
  مصرف منطقی آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل جراحی می تواند موجب کاهش عفونت محل جراحی، مقاومت میکروبی و بار اقتصادی شود. از این رو مطالعه حاضر با هدف بهینه سازی مصرف آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از اعمال جراحی با استفاده از بسته آماده دارویی تهیه شده در داروخانه بیمارستان دکتر شریعتی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی، در دو مرحله قبل و بعد بر روی260 بیمار بستری در بخش های جراحی قلب و جراحی اعصاب بیمارستان دکتر شریعتی که کاندید جراحی و دریافت آنتی بیوتیک پروفیلاکسی قبل از عمل جراحی بوده اند انجام شده است. قبل و بعد از تهیه بسته های آماده آنتی بیوتیک پروفیلاکسی، چک لیستی مشتمل بر اطلاعات بیماران تکمیل شد. داده ها در نرم افزار spss18 با آمار توصیفی و تحلیلی آنالیز شدند (p≤0.05).
  یافته ها
  قبل و بعد از اجرای بهینه سازی مصرف آنتی بیوتیک در دو گروه موردمطالعه از نظر میزان دوز، فواصل تجویز، زمان و طول مدت تجویز، تفاوت آماری معناداری مشاهده شد. 63/42 درصد کاهش در تعداد دوزهای دریافتی آنتی بیوتیک پروفیلاکسی بعد از اجرای بهینه سازی مشاهده شد. همچنین 57/33 درصد کاهش هزینه مربوط به مصرف آنتی بیوتیک پروفیلاکسی بعد از اجرای بهینه سازی وجود داشت. 
  نتیجه گیری
  استفاده از بسته آماده دارویی قبل از جراحی، باعث بهینه سازی مصرف آنتی بیوتیک پروفیلاکسی می شود. همچنین بار اقتصادی ناشی از مصرف نابه جای آنتی بیوتیک پروفیلاکسی برای بیمار و بیمارستان به طور مشخص با این روش کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک پروفیلاکسی، جراحی عمومی، بسته آماده دارویی
 • روح الله قهرمانی اصل*، آیدا امیدبخش، پریسا سلیمانپور صفحات 106-117
  زمینه و هدف

  در هر دوره زمانی خصوصا در زمان گسترش بیماری های تنفسی همچون بیماری کووید- 19 درخواست های سی تی اسکن با قدرت تفکیک بالا یا HRCT به طور تصاعدی افزایش می یابد. این موضوع باعث افزایش بارکاری و میزان مواجهه پرتوی کارکنان در بخش های رادیولوژی می شود.

  مواد و روش ها

  مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر طی بررسی تعداد CT  اسکن های انجام شده در بازه زمانی مختلف بین سال های 1398 تا شهریور 1402 در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام شده است.

  یافته ها

  بررسی و مقایسه نمودارها در سال های 1398 تا 1402 نشان داد که بیشترین میزان درخواست CT اسکن در این پنج سال مربوط به شهریورماه سال 1400 و با تعداد 9677 درخواست در این ماه به ثبت رسیده که بیانگر شیوع زیاد ویروس کرونا در این ماه بوده است. پس از شهریورماه، مردادماه سال 1400 با تعداد 9394 درخواست، رتبه دوم را دارد که تا حدودی این حقیقت را آشکار می کند که سال 1400 از لحاظ گسترش پاندمی کرونا سالی بحرانی بوده است. 

  نتیجه گیری

  گسترش بیماری های تنفسی و افزایش درخواست های CT اسکن باعث افزایش میزان پرتوگیری کارکنان بخش های رادیولوژی می شود و از طرفی کمبود نیروی انسانی در این بخش ها باعث نزدیک شدن میزان پرتوگیری به حدود دوز قابل تحمل بدن و گاهی عبور از این مقدار می شود که برای جلوگیری از بروز مشکلات جدی‎تر برای پرتوکاران در معرض خطر توصیه می شود تمهیدات لازم اتخاذ گردد.

  کلیدواژگان: CT، پرتوگیری شغلی، سلامت شغلی رادیوگرافیست ها
|
 • Fatemhe Parsifar, Majid Vahidian-Rezazadeh *, Mohsen Saravani, Hossien Nakhaie Pages 1-12
  Introduction
  Alzheimer's disease is the most common form of dementia, which is a fatal neurological disorder. The purpose of this study was to investigate the effect of eight weeks of endurance training and Ginkgo biloba supplementation on the neurotrophic factor derived (BDNF) level from the hippocampus brain in the Alzheimer's experimental model.
  Materials and Methods
  This research was of laboratory type. 50 male Wistar rats weighing 250±20 grams were prepared and divided into seven groups including healthy control, Alzheimer's control, intermittent endurance exercise, Ginkgobiloba supplement, Ginkgobiloba supplement+exercise, shock Surgery, and placebo. To induce Alzheimer's disease in the patient groups, amyloid-beta solution was injected into both sides of the ventricles of the rats' brains. For eight weeks, the exercise groups ran on a treadmill 5 days a week, and the supplemented groups received Ginkgo biloba solution. 24 hours after the last exercise session, the hippocampus tissue was extracted and the BDNF protein level was measured using ELISA method.SPSS software version 22 was used to analyze the data at a significant level (P<0.05).
  Results
  In the comparison between the groups, the level of BDNF factor was higher in the training+supplement group than in the healthy control, Alzheimer's control, surgical shock, and placebo groups, no increase was observed in the training and supplement alone groups, and the level of the factor was also decreased in the surgical shock and placebo groups.
  Conclusion
  Intermittent endurance exercise and Ginkgo Biloba supplement consumption at the same time can be an effective treatment to increase the level of BDNF to slow down the process of Alzheimer's disease.
  Keywords: Intermittent endurance training, ginkgo biloba . supplementation, brain-derived neurotrophic factor . Alzheimer's
 • Mohammad Shafi Mojadadi, Nastaran Zakeralhosseini, Azam Khosrogerdi, Mostafa Roshanzadeh, Ali Taj * Pages 13-20
  Introduction
  The coronavirus epidemic has caused a lot of confusion and tension in the health, economic, and political systems of the world, and its impact on society has led the governments' policy to support the production of drugs and related vaccines, Therefore, this research was conducted to investigate the findings of vaccination of people infected with covid-19 hospitalized in Vasei Sabzevar Hospital in 2022.
  Materials and Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted in the year 2022 at Sabzevar city. 3686 people were included in the study by available sampling method. Information was extracted from Sib system using a demographics questionnaire and checklist and analyzed with SPSS 26 software.
  Results
  The results showed that %64.7 people had not been vaccinated. The number of hospitalized unvaccinated people was about 1.8 times the number of vaccinated people. There was no significant difference between the number of hospitalized men and women according to the vaccination status (P=.38), although there was a significant difference in the age of people (P=.001). The frequency of diabetes was higher in the vaccinated population. There was no significant difference between the number of hospitalized men and women in terms of the number of doses received (p=0.23). Also, the mortality rate in non-vaccinated people was significantly higher and this difference was significant (P=0.017).
  Conclusion
  Vaccination reduces mortality and hospitalization rates, so encouraging this and proper planning to prepare vaccines in similar critical situations is recommended.
  Keywords: Vaccine, COVID-19, virus, SARS CoV-2
 • Nastaran Asgari, Hasan Khalaji *, Jalil Moradi Pages 21-33
  Introduction
  Aging is a very sensitive period of human life and paying attention to the needs and issues of this stage is a universal necessity. Therefore, the purpose of this research was the effect of individual and team sports on the working memory and attention of the elderly.
  Materials and Methods
  The current research method was causal-comparative. The statistical population of this research was the elderly of Arak city, among them 102 elderly with an age range of 60 to 70 years were purposefully selected and participated in this study. They were divided into three groups of elderly active in individual sports, elderly active in team sports, and inactive elderly. N-back test and continuous performance test (CPT) were used to measure working memory and attention respectively. The data were analyzed using one-way analysis of variance and Tukey's post hoc test using SPSS-26 software.
  Results
  The results showed that in the working memory and attention, individual and team sports had better performance than the non-exercise group (P≤0.05), but no significant difference was observed between individual and team sports (P≥0.05).
  Conclusion
  Team and individual sports improve the working memory and attention of the elderly. Therefore, it can be suggested that to improve the health of the elderly, exercise in a team or individually should be included in their weekly schedule.
  Keywords: working Memory, Attention, Individual, Team Sport, elderly
 • Kimia Saremi, Zahra Dehghani, Mahmood Vakili, Maryam Sadeh * Pages 34-47
  Introduction
  Urinary tract infections (UTIs) are prevalent infectious conditions affecting individuals in their youth and middle age. The increased use of broad-spectrum antibiotics and the growing resistance to these drugs emphasize the necessity of understanding bacterial resistance patterns in the context of treatment. This study aimed to identify the resistance patterns of bacteria causing UTIs in patients attending two medical diagnostic and treatment centers in Yazd, Iran.
  Materials and Methods
  Conducted for one year (2018), this descriptive-cross-sectional study involved analyzing 3563 samples of UTI agents collected from the microbiology department of the Central Diagnostic Laboratory and Shahid Sadoughi Hospital in Yazd. Identification of isolated bacteria utilized phenotypic methods, and antibiotic resistance assessments were performed using the disk diffusion method.
  Results
  Among 3563 positive isolates, 80.4% originated from outpatients, while 19.6% were from inpatients. The most prevalent bacteria causing UTIs in both centers were Escherichia coli (57.8%), Klebsiella pneumoniae (9.7%), Staphylococcus aureus (9.1%), Streptococcus agalactiae (7%), and Acinetobacter (0.2%). Escherichia coli isolates exhibited the highest antibiotic resistance, particularly against amoxicillin-clavulanate (62.9%) and nalidixic acid (61.9%). In hospitalized patients, resistance to ampicillin (86%) and cotrimoxazole (72%) was notable, with over half of these isolates displaying ESBL positivity.
  Conclusion
  Given the varying distribution of antibiotic resistance among UTI-causing isolates in both inpatient and outpatient settings, understanding antibiotic resistance patterns in diagnostic-treatment centers across diverse geographical areas is imperative.
  Keywords: Antibiotic Resistance Pattern, Beta-lactamase Urinary Tract Infections, Urinary Tract Infection, YAZD
 • Mahsa Saeedpour *, Mohamad Fazilati, Zolfaghar Lotfi Pages 48-59
  Introduction
  The COVID-19 pandemic, caused by the coronavirus, has emerged as one of the most pressing healthcare challenges of this century. The role of laboratory data in diagnosing severe forms of COVID-19 remains inconclusive. This research aimed to find ways to quickly prevent COVID-19.
  Materials and Methods
  This research involved 43 COVID-19 patients monitored from March 2022 to May 2022 at the Mehregan Private Center in Khuzestan Province. Hematological and biochemical tests of the patients were performed. Measurements of D-dimer and Interleukin-6 were performed using the Biotek ELX 800TS analyzer, while fibrinogen levels were determined through the Clauss coagulation method. Data analysis was carried out using SPSS version 22 and GraphPad Prism version 9.
  Results
  There is a significant difference in the levels of interleukin 6, D-Dimer, and fibrinogen, which was equal to 0.0001 (P<0.05). Threshold level and area under the receptor operating characteristic curve (ROC) interleukin-6 was 20.06 pg/ml and 0.837, D-dimer 952.5 ng/ml and 0.929, and fibrinogen was 206.5 mg/dL and 0.768, respectively. The specificity and sensitivity of predicting the severity of COVID-19 interleukin 6 were 67.44% and 100%, D-dimer 60.47% and 97.67%, and fibrinogen 53.49 % and 95.35%, respectively. Interleukin-6 and D-dimer had the highest specificity and sensitivity for early prediction of the severity of COVID-19, but for fibrinogen, this level was not as obvious as the other two factors.
  Conclusion
  D-dimer and interleukin-6 had more pronounced effects on the             severity of this disease, while fibrinogen had a lower impact.
  Keywords: COVID-19 SARS-C0V-2, interleukin fibrinogen, Fibrin Fibrinogen Degradation Products
 • Zohreh Mirzavand, Mohammad Fathi *, Mostafa Bahrami Pages 60-71
  Introduction
  Inactivity plays a role in diabetes and increasing tissue oxidative stress and this study aimed to investigate the effect of a period of aerobic exercise on malondialdehyde, superoxide dismutase, and glutathione peroxidase in the heart tissue of male diabetic rats.
  Materials and Methods
  44 male Wistar rats (200-250 grams) were randomly divided into 4 ten groups of healthy, diabetic, training, and diabetes+ training. After 12 hours of food deprivation, diabetes was induced by intraperitoneal injection of STZ solution, The training groups did aerobic exercise 5 days a week for 6 weeks. 48 hours after completion of the protocol, anesthetized animals and heart tissue were removed. ELISA method was used to measure the amount of superoxide dismutase, malondialdehyde, and glutathione peroxide. Data were analyzed with one-way ANOVA, Tukey's post hoc tests, SPSS, and GraphPad software.
  Results
  The results showed that superoxide dismutase and glutathione peroxide in the diabetes group were significantly lower than the control, exercise, and diabetes+exercise groups (p≤0.0001). Also, superoxide dismutase and glutathione peroxide were significantly higher in the diabetes+exercise group than in the control and exercise groups (p≤0.0001). Malondialdehyde in the diabetes group was significantly higher than in the diabetes+exercise group, the exercise group, and the control group (p≤0.0001). Malondialdehyde was significantly higher in the diabetes+exercise group than in the diabetes and control groups (p≤0.0001).
  Conclusion
  aerobic training can have a positive effect on the heart tissue in diabetic rats by reducing oxidative stress.
  Keywords: Aerobic Training, diabetes, inflammatory factors, myocardium
 • Fatemeh Mohalli, Mohammad Alinejad Moghaddam, Maryam Sadat Katebi, Ali Dashtgard, Mina Ghalenoei * Pages 72-82
  Introduction

  Anxiety is a common problem in caesarean section patients that can have adverse consequences. Benson relaxation can be useful as a complementary medicine method to reduce anxiety. The aim of this study was to determine the effect of Benson's relaxation on the anxiety level of primiparous pregnant women applying for cesarean section.

  Materials and Methods

  This semi-experimental interventional study was conducted among 132 primiparous pregnant women who had beeb referred to the Shahada Qain Medical Training Center for elective cesarean section in 2021. The participants in the study were selected by available sampling method and were randomly divided into two intervention and control groups. In the intervention group, the samples were given relaxation training through headphones. The Spielberger questionnaire was used to determine anxiety. Data were analyzed using SPSS software (version 16) and paired t-test, independent t-test and chi-square . The significance level of P<0.05 was considered.

  Results

  Before the intervention, there was no significant difference between the demographic and background variables, the mean variables, overt, hidden, and total anxiety in the two groups (P>0.05). After the intervention, the comparison of the two groups showed that the mean scores of overt, hidden and total anxiety in the intervention group significantly decreased compared to the control group (P<0.05).

  Conclusion

  Despite the reduction of anxiety in the intervention group, the results indicated that the total and obvious anxiety in the control group also decreased significantly after the intervention. It seems that factors other than Benson's relaxation technique in this research, such as studying mothers, participating in pregnancy classes have been able to reduce anxiety among the research samples.

  Keywords: Relaxation therapy, anxiety, CESAREAN SECTION, primiparity
 • Fahimeh Sajedifar, Parvin Ehteshamzadeh *, Alireza Heydarei, Sahar Safarzadeh Pages 83-95
  Introduction

  The early years of life are very important in the interventions and progress of autistic children, and it seems necessary to examine the role of parents in this field. The present study was conducted with the aim of determining the effectiveness of early interventions of the Denver-parent model on improving the developmental profile of children with autism spectrum disorder.

  Materials and Methods

  The current research is applied with AB-type single-subject designs and the statistical population was autistic children in Mahshahr, 3 autistic children were selected by purposive sampling and parents, during 12 individual sessions and 1 hour per week, learned P-ESDM. The evaluation was done in 7 stages with the questionnaire of ASQ3 and descriptive statistics, visual analysis by calculating the percentage of non-overlapping and overlapping data, and comparing graphs were used to analyze the data.

  Results

  The results of the analysis showed that the use of early interventions of the Denver-Parent model increased the scores in the subscales of the developmental profile, with 100% PND and 0% POD, and the increasing trend of scores in various areas of growth continued until the follow-up stage.

  Conclusion

  The implementation of early interventions of the Denver-parent model can lead to the improvement of developmental areas in autistic children and parents have a prominent role in this process, so it seems that introducing and Active participation of parents in the intervention process can be an important step to improve developmental delays in autistic children.

  Keywords: Autism, Early Interventions, Developmental Profile, Denver-Parent Model
 • Shirin Afhami, Negin Esmailpour Bazaz, Alireza Khoshnevisan, Kourosh Sadeghi, Mahmood Reza Sarzaeem, Parastoo Amiri, Ehsan Rahimpour, Mahnaz Montazeri * Pages 96-105
  Introduction
  The rational use of antibiotic prophylaxis before surgery can reduce surgical site infection, microbial resistance, and economic burden. Therefore, the present study was carried out to optimize the use of antibiotic prophylaxis before surgery using a ready-made drug package prepared in the pharmacy of Dr. Shariati Hospital.
  Materials and Methods
  The current study is a semi-experimental intervention type, carried out in two stages before and after on 260 patients hospitalized in the heart surgery and neurosurgery departments of Dr. Shariati Hospital who were candidates for surgery and received antibiotic prophylaxis before surgery. A checklist containing patients ' information was completed before and after the preparation of antibiotic prophylaxis packages. Data were analyzed in spss18 software with descriptive and analytical statistics (p≤0.05).
  Results
  Before and after the optimization of antibiotic use, a statistically significant difference was observed in the two study groups regarding dosage, administration intervals, time, and duration of administration. (P<0.001) A 63.42% reduction in the number of doses of antibiotic prophylaxis was observed after the implementation of optimization. Also, there was a 57.33% reduction in the cost of antibiotic prophylaxis after the implementation of optimization.
  Conclusion
  The use of a ready-made drug package before surgery optimizes the use of antibiotic prophylaxis. Also, the economic burden caused by inappropriate use of prophylactic antibiotics for the patient and the hospital is significantly reduced with this method.
  Keywords: Antibiotic Prophylaxis, General Surgery, Drug Packaging
 • Ruhollah Ghahramani-Asl *, Aida Omidbakhsh, Parisa Soleimanpor Pages 106-117
  Introduction

  The spread of the COVID-19 disease and respiratory symptoms in affected patients have increased requests for high-resolution computed tomography (HRCT) imaging. It have increased the workload and radiation exposure of employees in radiology departments.

  Materials and Methods

  The present descriptive-analytical study examined the number of CT scans performed between 1398 and 1402 in the affiliated hospitals of Sabzevar University of Medical Sciences.

  Results

  According to the graphs comparing the years 1398 to 1402, it can be seen that the highest number of requests for CT scan in these five years is related to Shahrivar 1400 with the number of 9677 requests registered in this month, which can indicate the high prevalence of the Coronavirusin this month. After that, Mordad 1400 has the second rank with 9394 requests, which to some extent reveals the fact that 1400 was a critical year in terms of the spread of the Corona pandemic and overall, the year 1400 was the worst year in terms of the spread of the Corona pandemic, which accounted for the highest spread of the virus.

  Conclusion

  The spread of respiratory diseases, the increase in requests for HRCT scans, and the lack of manpower in these departments cause the amount of radiation exposure to reach the limits of the body's tolerable dose and sometimes exceed this amount. Accordingly, it is recommended taking necessary measures to prevent problems that are more serious for radiology personnel at risk.

  Keywords: CT SCAN, occupational exposure, Occupational Health Radiographers