فهرست مطالب

مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران
سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 128، خرداد و تیر 1402)

 • تاریخ انتشار: 1403/02/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهسا نوروززاده، مصطفی چنگایی، مرضیه صالحی جهرمی، سمیرا رجایی، فهیمه رمضانی تهرانی* صفحات 87-95
  مقدمه

  اختلال در پذیرش جنین توسط آندومتر و شکست در لانه گزینی در زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) گزارش شده است؛ لیکن سازوکار های مولکولی موجب این اختلال نامشخص است. در این مطالعه، بیان نسبی ژن CYP19  در سلول های گرانولوزای تخمدان و ژن های دخیل در فرآیند لانه گزینی؛ شامل SOCS3، HOXA9 و HOXA11، در بافت رحم موش صحرایی بالغ مبتلا به PCOS؛ نسبت به گروه شاهد (سالم) مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش ها

  در روز 20 بارداری پنج میلی گرم تستوسترون آزاد، به صورت زیر جلدی، به موش های صحرایی باردار تزریق شد و موش های صحرایی باردار در گروه دیگر فقط حلال دریافت کردند. زاده های ماده ای که در طول زندگی جنینی خود در معرض آندروژن قرار گرفته بودند به عنوان مدل موش صحرایی مبتلا به PCOS و زاده های ماده از گروه دیگر به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند (تعداد حیوان ها در هر گروه 8 سر بود). بیان نسبی ژن های CYP19 در سلول های گرانولوزای تخمدان و ژن های SOCS3، HOXA9 وHOXA11 در رحم به روش Real-time PCR و با استفاده از رنگ سایبر گرین اندازه گیری شد.

  یافته ها

  کاهش معنی داری در بیان نسبی ژن CYP19 در سلول های گرانولوزای تخمدان مدل موش صحرایی  PCOSنسبت به گروه شاهد مشاهده شد (0/02=p). هم چنین میزان بیان نسبی ژن های (0/018=p) SOCS3 (p< 0/001)، HOXA9  و (0/007=p) HOXA11  در بافت رحم مدل موش صحرایی PCOS  نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری نشان داد.

  نتیجه گیری

  کاهش بیان ژنCYP19 در سلول های گرانولوزای تخمدان و ژن های SOCS3، HOXA9 و HOXA11 در بافت رحم، ممکن است از سازوکار های مولکولی زمینه ساز شکست لانه گزینی در افراد مبتلا بهPCOS  باشد.

  کلیدواژگان: CYP19، SOCS3، HOXA، لانه گزینی، سندرم تخمدان پلی کیستیک، موش صحرایی
 • پروین میرمیران، زهرا گائینی، زهرا بهادران*، فریدون عزیزی صفحات 96-109
  مقدمه

  رابطه بین اسیدهای چرب اشباع و خطر ابتلا به دیابت نوع دو مورد بحث است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین اسیدهای چرب اشباع دریافتی، منابع غذایی آن ها و جایگزینی این چربی ها با دیگر درشت مغذی ها و خطر ابتلا به دیابت نوع دو انجام شده است.

  مواد و روش ها

  با توجه به معیارهای ورود، 2295 نفر از بزرگسالان شرکت کننده در مرحله سوم مطالعه قند و لیپید تهران، انتخاب شدند. دریافت های غذایی با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک ارزیابی گردید. جهت تخمین خطر بروز دیابت نوع دو، از آزمون رگرسیون کاکس، تعدیل شده برای متغیرهای مخدوش گر احتمالی استفاده شد. هم چنین خطر بروز دیابت نوع دو برای جایگزینی اسیدهای چرب اشباع با دیگر درشت مغذی ها، با رگرسیون چندگانه کاکس برآورد شد.

  یافته ها

  طی حدود 8/5 سال پی گیری، 10/6 درصد از شرکت کنندگان به دیابت نوع دو مبتلا شدند. پس از تعدیل اثر متغیرهای مخدوش گر، بروز دیابت نوع دو با هیچ یک از سهک های دریافت اسیدهای چرب اشباع، اسید لوریک، اسید میریستیک، اسید پالمیتیک، یا اسید استئاریک ارتباط معناداری را نشان نداد. با این حال، مصرف بیشتر روغن های مایع با خطر بالاتر ابتلا به دیابت نوع دو همراه بود (خطر نسبی: 1/07، حدود اطمینان: 1/15-1/00). هم چنین، جایگزینی میریستیک اسید با استئاریک اسید با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع دو همراه بود (خطر نسبی: 1/56، حدود اطمینان: 1/93-1/03).

  نتیجه گیری

  در این مطالعه، دریافت اسیدهای چرب اشباع ارتباطی با بروز دیابت نوع دو نشان نداد. اجرای مطالعات آینده نگر بیشتری برای روشن شدن ارتباط چربی های غذایی و بروز دیابت نوع دو مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: چربی های اشباع، بروز دیابت نوع 2، مطالعه هم گروهی
 • زهرا گائینی، پروین میرمیران*، فریدون عزیزی صفحات 110-119
  مقدمه

  به دلیل حضور هم زمان انواع اسیدهای چرب در رژیم غذایی، بررسی اثرات ترکیبی آن ها در بروز بیماری های متابولیک حائز اهمیت می باشد. این مطالعه با هدف تعیین نمایه های کیفیت چربی های رژیمی و بررسی ارتباط بین نمایه ها و خطر ابتلا به سندرم متابولیک در یک جمعیت بزرگسال ایرانی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  تعداد 1713 نفر از بزرگسالان شرکت کننده در مرحله سوم مطالعه قند و لیپید تهران، که به سندرم متابولیک مبتلا نبودند، انتخاب شده و تا مرحله ششم مورد پی گیری قرار گرفتند. دریافت های غذایی با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک اعتبارسنجی شده ارزیابی گردید. خطر بروز سندرم متابولیک در مرحله ششم مطالعه، تعدیل شده برای مخدوش گرهای احتمالی، در سهک های هریک از نمایه های کیفیت چربی رژیم غذایی شامل نمایه آتروژنیک، نمایه ترومبوژنیک، نسبت اسیدهای چرب چندغیراشباع به اسیدهای چرب اشباع، نسبت اسیدهای چرب کاهنده کلسترول به اسیدهای چرب افزاینده کلسترول، مجموع چربی های امگا-3 و نسبت لینولئیک اسید به آلفا-لینولنیک اسید، با استفاده از آزمون رگرسیون کاکس تخمین زده شد.

  یافته ها

  طی حدود 7/6 سال پی گیری (سال 87-1384 الی 93-1390)، 596 مورد ابتلا به سندرم متابولیک شناسایی شد. پس از تعدیل اثر متغیرهای مخدوش گر، بروز سندرم متابولیک با هیچ یک از سهک های نمایه های کیفیت چربی های رژیم غذایی ارتباط معناداری را نشان نداد. با این حال، هر 1 واحد افزایش در نسبت لینولئیک اسید به آلفا-لینولنیک اسید رژیم غذایی با 3 درصد خطر بالاتر ابتلا به سندرم متابولیک همراه بود (نسبت شانس: 1/03، حدود اطمینان: 1/01-1/00).

  نتیجه گیری

  در مطالعه حاضر رابطه معناداری میان نمایه های کیفیت چربی های رژیمی و بروز سندرم متابولیک مشاهده نشد. مطالعات آینده نگر بیشتری برای روشن شدن ارتباط بین کیفیت چربی های دریافتی و خطر ابتلا به سندرم متابولیک مورد نیاز است.

  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، نمایه کیفیت چربی های رژیمی، لینولئیک اسید، آلفا-لینولنیک اسید
 • پروین میرمیران، زهرا بهادران*، محمد جلالی، فریدون عزیزی صفحات 120-129
  مقدمه

  مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط کمیت و کیفیت کربوهیدرات رژیم غذایی با پیشرفت پیش دیابت به دیابت نوع 2 و برگشت به حالت قندخون طبیعی، در قالب پیگیری 9 ساله در میان مبتلایان به پیش دیابت در مطالعه قند و لیپید تهران انجام شد.

  مواد و روش ها

  کمیت (کربوهیدرات تام و مقدار فیبر) و کیفیت (نمایه گلیسمی، بار گلیسمی، نمایه انسولین، بار انسولین) کربوهیدرات رژیم غذایی  334  زن و مرد بزرگسال مبتلا به پیش دیابت، با استفاده از پرسش نامه بسامد خوراک نیمه کمی 168-آیتمی پایا و روا، در ابتدای مطالعه ارزیابی شد و افراد طی 9 سال پیگیری شدند. غلظت پلاسمایی گلوکز ناشتا و 2-ساعت پس از مصرف خوراکی 75 گرم گلوکز، هر سه سال یکبار اندازه گیری شد.

  یافته ها

  طی مدت مطالعه، 39/8 درصد از شرکت کنندگان به دیابت نوع 2 مبتلا شدند و 39/8 درصد به وضعیت گلیسمی طبیعی بازگشتند. مقدار تام کربوهیدرات، نمایه گلیسمی، بار گلیسمی، نمایه انسولین، بار انسولین رژیم غذایی ارتباط معنی داری با پیشرفت به دیابت نوع 2 و برگشت به وضعیت گلیسمی طبیعی نداشت. هر 5 گرم افزایش دریافت فیبر غذایی به ازاء 1000 کیلوکالری انرژی دریافتی روزانه با کاهش 25 درصد شانس بروز دیابت نوع 2 در مبتلایان به پیش دیابت همراه بود (نسبت شانس:0/75 و حدود اطمینان 95 درصد: 0/98-0/58، مقدار P برابر با 0/038). 

  نتیجه گیری

  مقدار تام کربوهیدرات رژیم غذایی و نیز کیفیت آن ارتباط معنی دار با تغییر وضعیت گلیسمی در مبتلایان به پیش دیابت نداشت اما نتایج نشان داد دریافت بیشتر فیبر رژیم غذایی می تواند خطر پیشرفت پیش دیابت به دیابت نوع 2 را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: پیش دیابت، دیابت نوع 2، کربوهیدرات رژیم غذایی، نمایه گلیسمی، نمایه انسولینی
 • سجاد جدی، اصغر قاسمی* صفحات 130-143

  سندرم متابولیک به مجموعه ای از عوامل خطر مرتبط با بیماری های قلبی عروقی و دیابت نوع 2؛ شامل پر فشاری خون، دیس لیپیدمی، افزایش گلوکز ناشتا و چاقی، که اغلب با هم اتفاق می افتند، گفته می شود. یکی از روش های متداول برای القاء مدل سندرم متابولیک در موش صحرایی، دستکاری رژیم غذایی است؛ که عادات غذایی ناسالم در جوامع انسانی را شبیه سازی می کند. هدف این مطالعه، ارائه راهنمای کاربردی برای ایجاد مدل سندرم متابولیک در موش صحرایی با تجویز رژیم غذایی پرکربوهیدرات است. مدل سندرم متابولیک القاء شده با تجویز رژیم غذایی پرکربوهیدرات یک روش ساده، رایج، سریع، عملی و اقتصادی است و برای ایجاد آن به تجهیزات خاصی نیاز نیست. در مدل سندرم متابولیک مبتنی بر تجویز رژیم غذایی پرکربوهیدرات عواملی نظیر نوع کربوهیدرات استفاده شده (فروکتوز یا ساکارز)، دوز و مدت زمان تجویز (5 هفته تا 48 هفته)، روش تجویز(آب آشامیدنی یا غذای جامد)، و اجزای لازم برای تایید مدل (چاقی، دیس لیپیدمی، پر فشاری خون، مقاومت به انسولین و افزایش گلوکز خون ناشتا) باید مورد توجه قرار بگیرند. با توجه به دستورالعمل مطالعه حاضر، تجویز ساکارز 30-20 درصد در آب آشامیدنی به مدت 15-10 هفته سبب ایجاد مدل سندرم متابولیک با فنوتیپ سطح سرمی بالا از تری گلیسرید، انسولین و گلوکز در حالت ناشتا و هم چنین مقاومت به انسولین در موش صحرایی می شود. اگر تجویز ساکارز 30-20 درصد در آب آشامیدنی حداقل برای 25 هفته (تا 40 هفته) ادامه داشته باشد، مدل سندرم متابولیک با فنوتیپ چاقی و پر فشاری خون در موش صحرایی بوجود می آید. برای پایش تغییرات بوجود آمده در فنوتیپ ها پیشنهاد می شود که اجزای لازم برای تایید مدل، با حالت پایه در همان موش و با موش های شاهد مقایسه گردد.

  کلیدواژگان: سندرم متابولیک، موش صحرایی، رژیم پرکربوهیدرات، مقاومت به انسولین
 • منصوره کریمی، مرضیه ثاقب جو*، هادی سریر، مهدی هدایتی صفحات 144-162

  اسیدهای آمینه شاخه  دار (BCAAs) شامل والین، لوسین و ایزولوسین، اسیدهای آمینه ضروری هستند که به عنوان پیام های مهم مواد مغذی و تنظیم  کننده  های متابولیک روی هومئوستاز گلوکز، انتقال عصبی، پاسخ ایمنی و بیوژنز میتوکندری عمل می کنند و در بروز و پیشرفت اختلالات متابولیکی مانند چاقی و دیابت نقش دارند. در مقاله مروری حاضر، ارتباط بین کاتابولیسم BCAAs و مقاومت به انسولین (IR) و نیز اثر تمرین ورزشی در این مسیر مورد بحث قرار گرفته است. در این مرور نقلی، مطالعات اپیدمیولوژیک و مقالات مروری در بازه سال های 1964 تا 2023 میلادی از پایگاه داده های PubMed،Google Scholar  و Web of Science جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. هم چنین برای مقالات به زبان فارسی، پایگاه  های اطلاعاتی شامل جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران (ایرانداک) و بانک اطلاعات نشریات کشور (مگیران)، از سال 1380 تا 1401 مورد جستجو قرار گرفتند. نتایج مطالعات مختلف نشان داده اند که تنظیم افزایشی یا کاهشی BCAAs پلاسما توسط دو آنزیم اول در مسیر کاتابولیک آن ها -آمینوترانسفراز شاخه دار (BCAT) و آلفاکتو اسید دهیدروژناز شاخه دار (BCKD)- است. بنابراین اختلال در مجموعه آنزیمی محدودکننده سرعت کاتابولیکی BCAAs، منجر به کاتابولیسم پایین تر BCAAs و افزایش سطوح پلاسمایی آ ن ها می شود که می تواند سهم زیادی در ایجاد شرایط پاتولوژیک مانند دیابت داشته باشد. تمرین ورزشی می تواند تجمع واسطه های کاتابولیک BCAAs را کاهش دهد، یا حتی از بین ببرد و از ایجاد IR جلوگیری به عمل آورد. به نظر می رسد که بهبود اختلال در کاتابولیسم BCAAs، از طریق انجام تمرین ورزشی و کنترل رژیم غذایی می تواند منجر به بهبودی و یا پیشگیری از ابتلا به بیماری های متابولیکی مانند چاقی و دیابت شود.

  کلیدواژگان: اسیدهای آمینه شاخه دار، تمرین ورزشی، چاقی، دیابت نوع 2، مقاومت به انسولین
 • مرضیه ساعی قره ناز، ویدا قاسمی، شباهنگ امیرشکاری، فهیمه رمضانی تهرانی* صفحات 163-173

  شواهد نشان می دهد که پرولاکتین و اختلالات متابولیکی نقش مهمی در پاتوفیزیولوژی اختلالات باروری زنان و مردان دارند. این مطالعه به جمع بندی مطالعات موجود در این زمینه پرداخته است. در این مطالعه مرور نقلی، مراحل تدوین بر اساس چک لیست سانرا و جستجو بدون اعمال محدودیت زمانی تا ژانویه سال 2023 با استفاده از واژگان کلیدی مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی پاب مد، وب آو ساینس، گوگل اسکولار، پایگاه مرکز اطلاعات جامع دانشگاهی و بانک اطلاعات نشریات کشور انجام شد. تمامی مقالات انگلیسی و فارسی مرتبط باهدف مطالعه استخراج و مورد ارزیابی قرار گرفتند. جمع بندی شواهد موجود حاکی از آن بود که سطوح پرولاکتین نسبتا بالا، در محدوده فیزیولوژیک، می تواند برای متابولیسم مفید است. پرولاکتین نقش مهمی در تنظیم عملکرد مجموعه متابولیک و باروری مردان و زنان دارد. اختلال در تنظیم این هورمون؛ مانند هیپرپرولاکتینمی، سبب طیف وسیعی از اختلالات متابولیک؛ مانند مقاومت به انسولین و عدم تحمل گلوکز،  اختلالات منجر به ناباروری؛ مانند عدم تخمک گذاری و نقص در ترشح گنادوتروپین ها و اختلال عملکرد جنسی در زنان و مردان می شود. از طرفی سطوح سرکوب شده پرولاکتین نیز می تواند عملکرد دستگاه باروری و متابولیک را مختل کند. بنابراین تعامل پیچیده بین پرولاکتین و شاخص های متابولیک، نقش مهمی در سلامت متابولیک و باوری ایفا می کند. سطح بهینه پرولاکتین که بیانگر سلامت متابولیک و باروری در هر دو جنس باشد هنوز مشخص نیست. مطالعات آینده نگر برای تعیین عوامل تعیین کننده نقش متابولیکی پرولاکتین در باروری ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: پرولاکتین، باروری، سندرم متابولیک، دیابت، تولیدمثل
 • خدیجه سعیدی، منیره موحدی، مریم السادات دانشپور، مهدی هدایتی* صفحات 174-184

  مقدمه سرطان مدولاری تیروئید (MTC) یک نوع نادر و تهاجمی از انواع سرطان تیروئید است که تشخیص و درمان دقیق و سریع و زودهنگام آن به عنوان یک چالش بزرگ در حوزه پزشکی مطرح می شود. به تازگی استفاده از نشانگرهای توموری در گردش، به عنوان یک روش نوین نمونه برداری مایع که می تواند تشخیص، پیش بینی و پایش دقیق تری از توسعه سرطان فراهم کند، مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله مروری تلاش دارد تا به تحلیل و بررسی ویژگی ها و زیست شناسی سلول های توموری در گردش (CTCs) و نیز تشخیص DNA توموری در گردش (ctDNA) در MTC بپردازد. از جمله هدف های اصلی این مطالعه، شناخت نقش این نشانگرها در تشخیص دقیق تر، پیش بینی موثر تر و نیز ارائه مبانی بهتر برای رویکردهای درمانی در این نوع سرطان است. از آنجا که CTCs و ctDNA می توانند تغییرات مولکولی و ژنتیکی در تومورها را به صورت غیرتهاجمی نمایان کنند، این اطلاعات قابلیت بهبود تشخیص زودرس و تداخل دقیق تر در توسعه بیماری را دارند. به علاوه، استفاده از این نشانگرها با کمک به ابداع و پیشرفت روش های جدید در تشخیص و درمان سرطانMTC  می تواند منجر به تحقق نیازهای بالینی شود. این پیشرفت ها احتمالا تاثیر بالقوه ای بر کارآیی تشخیصی و مداخله درمانی خواهند داشت و در نهایت به نتایج موثرتری در بهبود بیماران مبتلا به این بیماری می انجامند.

  کلیدواژگان: نمونه برداری مایع، MTC، ctDNA، CTC
|
 • M .Noroozzadeh, M. Changaei, M .Salehi Jahromi, S .Rajaei, Fahimeh Ramezani Tehrani* Pages 87-95
  Introduction

  Impaired endometrial receptivity and implantation failure have been reported in women with polycystic ovary syndrome (PCOS). However, the molecular mechanisms underlying impaired implantation in women with PCOS remain unclear. In this study, the relative expression of the CYP19 gene in ovarian granulosa cells (GCs), as well as SOCS3, HOXA9, and HOXA11 genes in the uterine tissue (genes involved in the implantation process) were examined in the adult rat model of PCOS compared to controls.

  Materials and Methods

  Five milligrams of free testosterone was subcutaneously injected into pregnant rats on the 20th day of pregnancy, and pregnant rats in the other group only received solvent. Female offspring who were exposed to androgen during their fetal life were considered as a rat model of PCOS, and female offspring from the other group were considered as the control group (n=8 in each group). The relative expression of the CYP19 gene in ovarian GCs and SOCS3, HOXA9, and HOXA11 genes in the uterus were measured using SYBR-Green real-time PCR.

  Results

  A significant decrease in the relative expression of the CYP19 gene was observed in the ovarian GCs of the rat model of PCOS compared to controls (p=0.02). In addition, the relative expression of SOCS3 (p<0/001), HOXA9 (p=0.018), and HOXA11 (p=0.007) genes significantly decreased in the uterine tissue of PCOS rats compared to the controls.

  Conclusion

  Reduced expression of the CYP19 gene in ovarian GCs, SOCS3, HOXA9, and HOXA11 in the uterine tissue may be one of the molecular mechanisms underlying implantation failure in PCOS subjects.

  Keywords: CYP19, SOCS3, HOXA, Implantation, Polycystic ovary syndrome, Rat
 • P .Mirmiran, Z .Gaeini, Z .Bahadoran*, F. Azizi Pages 96-109
  Introduction

  There is still debate regarding the association between dietary saturated fatty acids (SFA) and the risk of type 2 diabetes mellitus (T2DM). The objective of this study was to investigate the association of dietary SFAs, their food sources, and substitution with other macronutrients, with the risk of T2DM.

  Materials and Methods

  The current study was conducted on 2295 adults out of the participants of the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS) based on the inclusion criteria. The baseline intake of SFAs was estimated using a validated 168-item food frequency questionnaire. Cox proportional hazard regression models were used to estimate hazard ratios (HRs) and 95% confidence intervals (CIs) of T2DM in tertile categories of SFAs and their different food sources. The risk of T2DM was estimated with multivariable Cox regression for the substitution of SFAs with other macro-nutrients.

  Results

  Over a median of 8.5 years of follow-up, 10.6% of participants were identified as T2DM patients. The study found no significant associations between the baseline dietary intake of total SFA, lauric acid (LA), myristic acid (MA), palmitic acid (PA), or stearic acid (SA) and the risk of T2DM. However, a higher intake of liquid oils was related to a higher risk of T2DM (HR=1.07, 95% CI=1.00-1.15). Moreover, the substitution of MA for SA was related to an increased risk of T2DM (HR=1.56, 95% CI=1.03-1.93).

  Conclusion

  There was no significant association between dietary SFAs and the risk of T2DM in the present study. Further prospective studies are needed to clarify the association between dietary fats and T2DM risk.

  Keywords: Cohort study, Saturated fats, Type 2 diabetes mellitus incidence
 • Z. Gaeini, P. Mirmiran*, F. Azizi Pages 110-119
  Introduction

  Various types of fatty acids are simultaneously present in the diet. Therefore, it is important to investigate their combined effects on the occurrence of metabolic diseases. This study aimed to determine the dietary fat quality indices and investigate the relationship between these indices and the risk of metabolic syndrome in an Iranian adult population.

  Materials and Methods

  A total of 1713 adults participating in the third phase of the Tehran Lipid and Glucose Study (TLGS), who were free of metabolic syndrome, were selected and followed up to the sixth phase. Dietary intakes were evaluated using a validated food frequency questionnaire. The risk of metabolic syndrome in the sixth phase of TLGS, adjusted for potential confounders, was estimated across the tertiles of all dietary fat quality indices, including atherogenic index, thrombogenic index, health-promoting index, ratio of polyunsaturated fatty acids to saturated fatty acids (PUFA/SFA), ratio of hypo- to hypercholesterolemia, total omega-3 fatty acids, and ratio of linoleic acid to α-linolenic acid (LA/ALA), using Cox proportional hazard regression models.

  Results

  Over a median of 7.6 years of follow-up (2006-2008 to 2014-2017), 596 cases of metabolic syndrome were identified. After adjustment for confounding variables, there was no significant association between dietary fat quality indices and risk of metabolic syndrome. However, each 1-unit increment in the LA/ALA was associated with a 3% higher risk of metabolic syndrome [hazard ratio (95% confidence interval): 1.03 (1.00-1.01)].

  Conclusions

  Further prospective studies are needed to clarify the association between dietary fat quality indices and the risk of metabolic syndrome. In the present study, there was no significant association between dietary fat quality indices and metabolic syndrome incidence.

  Keywords: Metabolic syndrome, Dietary fat quality index, Linoleic acid, Α-linolenic acid
 • P .Mirmiran, Z. Bahadoran*, M. Jalali, F .Azizi Pages 120-129
  Introduction

  This study aimed to determine the association between the quality and quantity of dietary carbohydrate (CHO) with the risk of pre-diabetes (pre-DM) progression to type 2 diabetes (T2D) and the chance of returning to normal glycemia.

  Materials and Methods

   Dietary CHO quantity (total CHO and dietary fiber) and quality (glycemic index, glycemic load, insulin index, and insulin load) were assessed using a 168-item, semi-quantitative, valid, and reliable food frequency questionnaire in 334 men and women with pre-DM at baseline. The participants were followed for a median of 9 years. Fasting and 2-hours (after oral loading of 75 g glucose) plasma glucose concentrations were measured at baseline and subsequent examinations.

  Results

   During the study follow-up, 39.8% of the pre-DM subjects progressed to T2D, and 39.8% returned to normal glycemia. Dietary total CHO, glycemic index, glycemic load, insulin index, and insulin load were not significantly associated with pre-DM regression and progression during the study follow-up. A 25% reduced risk of developing T2D was observed per 5 g/1000 kcal per day by the increased dietary intake of fiber (odds ratio: 0.75, 95% CI: 0.58-0.98; P=0.038).

  Conclusion

  Total CHO intake and its quality were not associated with the change of glycemic status in pre-DM subjects, while higher intakes of dietary fiber decreased the risk of pre-DM progression to T2D.

  Keywords: Prediabetes, Type 2 diabetes, Dietary carbohydrate, Glycemic Index, Insulin index
 • S .Jeddi, A. Ghasemi* Pages 130-143

  Metabolic syndrome refers to a cluster of risk factors for cardiovascular disease and type 2 diabetes, including hypertension, dyslipidemia, increased levels of fasting glucose, and obesity, conditions that often occur together. One common method for inducing metabolic syndrome in rats is diet manipulation, mimicking unhealthy dietary patterns in humans. This review aimed to provide a practical guide for creating a rat model of metabolic syndrome by administrating a high-carbohydrate diet. Metabolic syndrome induction by administrating a high-carbohydrate diet is a simple, common, rapid, practical, and cheap method that does not require advanced equipment. In rat models of metabolic syndrome created by the administration of high-carbohydrate diets, parameters such as the type of carbohydrate used (fructose or sucrose), the dose and duration of sugar administration (5 to 48 weeks), the administration route (drinking water or solid food), and model verification parameters (obesity, dyslipidemia, hypertension, insulin resistance, and hyperglycemia) should be taken into consideration. According to the practical guide developed in this study, administering 20-30% sucrose in the drinking water of rats for 10-15 weeks can reliably create a metabolic syndrome model confirmed by elevated fasting serum levels of triglycerides, insulin, and glucose, as well as insulin resistance. If the administration of 20-30% sucrose in drinking water continues for at least 25 weeks (up to 40 weeks), a rat model of metabolic syndrome will be created presenting with obesity and hypertension. It is noteworthy that the confirmation of model creation requires comparison with both basic conditions and control rats.

  Keywords: Metabolic syndrome, Rat, High carbohydrate diet, Insulin resistance
 • M .Karimi, M. Saghebjoo*, H .Sarir, M .Hedayati Pages 144-162

  Branched-chain amino acids (BCAAs), including valine, leucine, and isoleucine, are essential amino acids that modulate glucose homeostasis, neurotransmission, immune responses, and mitochondrial biogenesis, and thereby, contributing a role in the development of metabolic disorders such as obesity and diabetes. In this review, the relationship between the catabolism of BCAAs and insulin resistance (IR), as well as the effect of exercise training on this pathway, was discussed. Epidemiological studies and review articles published between 1964 and 2023 were collected from PubMed, Google Scholar, and Web of Science databases. Also, to reach Persian language articles, Iranian scientific databases, including the Scientific Information Database (SID), Iran’s Information and Scientific Documents Research Institute (Irandoc), and Iran’s publications database (Magiran), were searched to find relevant papers published between 2001 and 2023. The results of various studies show that plasma BCAAs are either upregulated or downregulated by the first two enzymes in their catabolic pathway, i.e., branched-chain aminotransferase (BCAT) and branched-chain alpha-acid dehydrogenase (BCKD). Therefore, the disruption of the enzymatic complexes that limit the catabolic rate of BCAAs lowers their catabolism and increases the plasma levels of BCAAs, greatly predisposing to the development of diabetes. Exercise training can reduce the accumulation of BCAAs catabolic mediators and reduce or even prevent IR. Improving BCAAs’ catabolism through exercise training and diet control can lead to the recovery or prevention of metabolic diseases such as obesity and diabetes.

  Keywords: Branched-chain amino acids, Exercise training, Obesity, Type 2 diabetes, Insulin resistance
 • M .Saei Ghare Naz, V. Ghasemi, Sh .Amirshekari, F .Ramezani Tehrani* Pages 163-173

  Evidence suggests that prolactin and metabolic disorders have a significant impact on the pathophysiology of reproductive disorders in both males and females. This study aimed to summarize the existing literature in this field. In this review, we followed the SANRA checklist to compile relevant studies, and a search was performed until January 2023 using relevant keywords in PubMed, Web of Science, SID, Magiran, and Google Scholar. All articles related to the purpose of the current study were extracted and evaluated by the authors. The available evidence indicates that relatively high prolactin levels within the physiological range appear to be beneficial for metabolism. Dysregulation of this hormone, such as in hyperprolactinemia, can lead to various adverse metabolic effects, including insulin resistance, glucose intolerance, anovulation, defects in gonadotropin secretion, and sexual dysfunction. On the other hand, suppressed levels of prolactin can also disrupt both the reproductive and metabolic systems. The complex interaction between prolactin and metabolic markers in the body is believed to play an important role in metabolic and reproductive health. However, the optimal level of prolactin that reflects metabolic health and fertility in both genders remains unknown. Further research is needed to determine the factors that determine the metabolic role of prolactin in the reproductive system.

  Keywords: Prolactin, Reproductive, Metabolic Syndrome, Diabetes, Reproduction
 • Kh .Saeidi, M. Movahedi, MS .Daneshpour, M .Hedayati* Pages 174-184

  Medullary Thyroid Cancer (MTC) is a rare, aggressive, and fatal subtype of thyroid cancer, presenting a significant medical challenge that necessitates prompt and accurate diagnosis and treatment. Recently, attention has shifted towards utilizing circulating tumor markers as a novel liquid biopsy technique, offering the potential for improved precision in diagnosis, outcome prediction, and cancer progression monitoring. Hence, this review aims to analyze the characteristics and biological aspects of Circulating Tumor Cells (CTCs) and Circulating Tumor DNA (ctDNA) in MTC. One of the main objectives is to understand how these markers can enhance diagnosis accuracy, provide better predictive insights, and establish a more substantial basis for treatment strategies tailored to this particular type of cancer. The non-invasive nature of CTCs and ctDNA enables them to reveal molecular and genetic changes in tumors. This information holds promise for enhancing early detection and providing more precise tracking of disease development. Moreover, using these markers could address clinical needs and drive advancements in MTC diagnosis and treatment. These progressions have the potential to significantly improve diagnostic precision and treatment effectiveness, ultimately leading to better outcomes for individuals dealing with this intricate condition.

  Keywords: Liquid biopsy, MTC, ctDNA, CTC