فهرست مطالب

مطالعات علوم پزشکی - سال سی و پنجم شماره 1 (فروردین 1403)

مجله مطالعات علوم پزشکی
سال سی و پنجم شماره 1 (فروردین 1403)

 • تاریخ انتشار: 1403/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • وحید شفیعی ایران نژاد*، نصرت اله ضرغامی، ناصر صمدی، ابوالفضل اکبرزاده صفحات 1-9
  پیش زمینه و هدف

  سرطان یکی از عوامل اصلی مرگ و میر و چالش اساسی سلامت در جهان محسوب می شود. مقاومت به داروهای شیمی درمانی یکی از اساسی ترین چالش ها در این زمینه است. برخی یافته ها اخیرا نشان داده اند که داروهای ضد دیابت، به ویژه متفورمین، در صورت ترکیب با داروهای ضد سرطان، اثرات مثبتی در درمان سرطان ایجاد می کنند. در مطالعه حاضر، فعالیت و مکانیسم احتمالی اثر متفورمین در افزایش حساسیت رده سلولی کارسینوم تخمدان A2780/CP به سیسپلاتین موردبررسی قرار گرفت.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، سلول های سرطان تخمدان مقاوم به سیس پلاتین (A2780/CP) انتخاب شدند. اثر متفورمین بر سمیت سلولی سیس پلاتین با استفاده از روش MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. سطوح بیان mRNA ژن مربوط به پروتئین مقاومت چند دارویی (MRP-2) پس از درمان با متفورمین با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز رونویسی معکوس (RT-PCR) تعیین شد. اثر متفورمین بر آپوپتوز ناشی از سیس پلاتین با استفاده از روش Annexin V/FITC موردبررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از نرم افزار Graphpad Prism 6.01 آنالیز شدند و مقادیر P کمتر از 0.05 ازنظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  متفورمین باعث افزایش اثرات سمیت سلولی سیس پلاتین در سلول های سرطان تخمدان مقاوم به سیس پلاتین A2780/CP شد، ولی تاثیری بر مقاومت سلول های سرطان پستان حساس A2780 نداشت. متفورمین تاثیری بر بیان ژن MRP-2 نداشت. همچنین متفورمین سبب افزایش اثرات آپوپتوزی سیس پلاتین در سلول های A2780/CP شد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که متفورمین حساسیت سلول های A2780/CP را به اثرات سمی سیس پلاتین افزایش می دهد. بنابراین، متفورمین ممکن است یک ترکیب موثر و قوی برای درمان ترکیبی در سلول های سرطان تخمدان و غلبه بر مقاومت چند دارویی در برابر عوامل شیمی درمانی باشد.

  کلیدواژگان: رده سلولی A2780، CP، سیس پلاتین، متفورمین، مقاومت چند دارویی، سرطان تخمدان
 • آذین جهانگیری، مهدیه استعدادی، لیلا برقی* صفحات 10-18
  پیش زمینه و هدف

  مطالعات هم ارزی زیستی برای ارزیابی تشابه درمانی دو فرمولاسیون مختلف از یک دارو (برند ژنریک و برند مرجع) طرح ریزی شده اند. هدف از مطالعه حاضر مطالعه ی هم ارزی زیستی برون تن بر روی سه برند ژنریک آسیکلوویر 400 میلی گرم موجود در بازار دارویی ایران است.

  مواد و روش کار

  آزمون های سنجش ماده موثره، تغییرات وزنی و انحلال بر روی سه برند ژنریک و برند مرجع Lovir)) انجام شد. نتایج این سه آزمون با استانداردهای دارویی فارماکوپه امریکا (USP) مقایسه شد. جهت مقایسه پروفایل انحلال و تعیین تشابه سه برند ژنریک با برند مرجع، فاکتورهای تفاوت (f1) و تشابه (f2) محاسبه شدند.

  یافته ها

  نتایج تست سنجش ماده دارویی نشان داد که میزان ماده موثره در تمامی برندهای قرص آسیکلوویر در محدوده ی 90 الی 110درصد ادعای برچسب است. نتایج آزمون تغییرات وزنی نشان داد که تمامی برندها با مشخصات USP مطابقت دارند. نتایج تست انحلال نشان داد که همه برندها در بازه ی زمانی 45 دقیقه بیش از 80 درصد ماده ی موثره دارویی را آزاد می کنند که با مشخصات USP مطابقت دارند. در مورد پروفایل انحلال و محاسبه ی فاکتورهای تشابه (F1) و تفاوت (F2) هیچ کدام از برندهای ژنریک مشخصات رهش مشابهی را با برند مرجع نشان ندادند.

  بحث و نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که همه ی برندهای قرص اسیکلوویر دارای مشخصات کیفی موردقبول در آزمون های سنجش ماده، تغییرات وزنی و انحلال هستند ولی نمی توانند به عنوان جایگزین برند مرجع در نظر گرفته شوند.

  کلیدواژگان: آسیکلوویر، هم ارزی زیستی، تست انحلال، لوویر
 • هانیه رستمی باراندوز، رضا محمد زاده، مرتضی باقری* صفحات 19-29
  پیش زمینه و هدف

  راپامایسین (سیرولیموس) جزء داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی و مهارکننده مسیر mTOR است. سیرو لیموس در پیشگیری از رد پیوند کلیه در گیرندگان پیوند کلیه موثر است. سیرولیموس نه تنها دارو مهاری کننده هدف راپامایسین است بلکه به عنوان یک سوبسترا برای زیر خانواده های آنزیم های سیتوکروم P450 و برای پمپ های خروجی چند دارویی محسوب می شود. نتایج مطالعات اخیر نشان داده است گیرنده های فعال کننده تکثیر پروکسیزومی به عنوان گروهی از گیرنده های هسته ای، اثرات سلولی متعددی دارند و پلی مورفیسم های ژنتیکی آن ها در ارتباط با سایر ژن ها در ایجاد پاسخ های سیستم ایمنی انسان نقش مهمی دارند. هدف از انجام این مطالعه تعیین پلی مورفیسم rs4253778 ژن گیرنده فعال کننده تکثیر پراکسیزوم الفا (PPARα) در گیرندگان پیوند کلیه تحت درمان با راپامایسین و افراد کنترل سالم در استان آذربایجان غربی (ایران) و مقایسه آن ها با یکدیگر بود.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه مورد-شاهدی، 40 نفر بیمار گیرنده پیوند کلیه و تحت درمان با راپامایسین به میزان یک میلی گرم (به عنوان گروه بیمار) و 63 نفر در گروه کنترل سالم (به عنوان گروه کنترل) ارزیابی شدند. نمونه گیری از افراد در درمانگاه پیوند کلیه بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان ارومیه تحت نظر پزشک فوق تخصص کلیه انجام گرفت. برای استخراج DNA ژنومی از روش نمک اشباع استفاده شد. محصولات PCR بعد از برش انزیمی با آنزیم TaqІ آنالیز شدند. با شمارش مستقیم آلل ها و ژنوتیپ های مشاهده شده و نیز تعداد کل نمونه ها داده به دست می آید. سپس با استفاده از برنامه اکسل با طراحی تست کای دو و یا تست فیشر در جدول 2×2 آنالیز نتایج و داده ها انجام شد. اختلاف سطح معنی داری دو گروه معادل 05/0 قلمداد گردید.

  یافته ها

  فراوانی ژنوتایپ هموزیگوت G/G PPARα rs4253778 و ژنوتایپ هتروژیگوت G/C PPARα rs4253778 مشاهده شده در گروه کنترل سالم مطالعه حاضر به ترتیب برابر با (49/63درصد)40 و (51/36درصد)23 بود. در گروه کنترل سالم ژنوتایپ هموزیگوت C/C PPARα rs4253778 مشاهده نشد. فراوانی ژنوتایپ هموزیگوت G/G، ژنوتایپ هتروژیگوت G/C و ژنوتایپ هموزیگوت C/C در بیومارکر PPARα rs4253778 در گروه بیمار به ترتیب برابر با (5/72درصد)29، (5/22درصد)9 و (5درصد)2 بود. مقایسه فراوانی های موردنظر در دو گروه نشان داد ازلحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود ندارد (05/0P >). در این مطالعه فراوانی آلل های G و C PPARα rs4253778 در گروه بیماران به ترتیب برابر با 84/0 و 16/0؛ و در کنترل سالم به ترتیب برابر با 81/0 و 19/0 بود.

  بحث و نتیجه گیری

  در مطالعه حاضر ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم PPARα rs4253778 G>C و مصرف غلظت پایین راپامایسین به میزان یک میلی گرم وجود نداشت. مطالعات بیشتر با تعداد نمونه بیشتر توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پیوند کلیه، پلی مورفیسم PPARα rs4253778 G>C، راپامایسین (سیرولیموس)
 • فاطمه سادات موسوی، ناهید گلمکانی، سیده عادله رحمانیان* صفحات 30-42
  پیش زمینه و هدف

  رفلکسولوژی پا و اوریکولوتراپی دو روش درمانی مکمل برای تسکین درد هستند. با توجه به اینکه ارزیابی کارایی و اولویت ها در استفاده از روش های طب مکمل ضروری است، لذا این مطالعه باهدف مقایسه اثر اوریکولوتراپی و رفلکسولوژی پا بر ابعاد حسی و عاطفی درد و مصرف داروی مسکن پس از زایمان سزارین انتخابی انجام شد.

  مواد و روش کار

  این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی سه گروهی بر روی 101 زن باردار واجد شرایط مطالعه که جهت سزارین انتخابی به بیمارستان ام البنین مشهد مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس انجام شد و پس از انتخاب واحدهای پژوهش و تخصیص تصادفی آن ها با استفاده از روش بلوک های تصادفی شده (به 21 بلوک 6 تایی)، واحدهای پژوهش در سه گروه اوریکولوتراپی، رفلکسولوژی پا و کنترل و در هر گروه 36 نفر قرار می گرفتند. در گروه های مداخله، 2 تا 3 ساعت پس از عمل، در یک گروه اوریکولوتراپی و در گروه دیگر رفلکسولوژی پا به مدت 20 دقیقه انجام شد. در گروه کنترل نیز مراقبت های روتنین بخش انجام شد و در هر سه گروه، در صورت نیاز به مسکن واحدهای پژوهش طبق روتین بیمارستان، مسکن (شیاف دیکلوفناک 100 میلی گرم) دریافت می کردند و تعداد مسکن های مصرف شده توسط پژوهشگر تا 24 ساعت بعد از عمل ثبت می شد. درد با فرم کوتاه پرسشنامه درد مک گیل، یک و دو ساعت پس از مداخله ارزیابی شد. درنهایت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های کای اسکوئر، تست دقیق فیشر، آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز واریانس با اندازه های متغیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و سطح معناداری P کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در گروه های یک و دو ساعت پس از مداخله، بعد حسی درد فقط در گروه اوریکولوتراپی به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (مقادیر p به ترتیب: 004/0=p و 001/0>P). علاوه بر این، دو ساعت بعد از مداخلات، بعد عاطفی درد فقط در گروه اوریکولوتراپی به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود (008/0=p) اما بین رفلکسولوژی پا و گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0 p>). مصرف مسکن در هر دو گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل ازنظر آماری کمتر بود (001/0>P).

  بحث و نتیجه گیری

  اوریکولتراپی و رفلکسولوژی پا هر دو می توانند مصرف مسکن را کاهش دهند. اما اوریکولتراپی در کاهش ابعاد حسی و عاطفی درد موثرتر است.

  کلیدواژگان: گوش درمانی، طب مکمل، رفلکسولوژی پا، درد
 • زهرا حسن بیگی، فرشته دادفر*، کورش بامداد صفحات 43-50
  پیش زمینه و هدف

  عوامل محیطی از قبیل امواج الکترومغناطیسی اثرات بیولوژیکی و ژنتیکی مختلفی را القا می کنند. یکی از مهم ترین سیستم های فیزیولوژیکی درگیر با میدان های الکترومغناطیسی، سیستم تناسلی است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی سطوح تومورمارکرهای خونی رحم و تخمدان متعاقب دریافت امواج کوتاه مدت و میان مدت امواج الکترومغناطیسی ساطع شده از وای فای خانگی هست.

  مواد و روش کار

  در پژوهش تجربی حاضر 60 سر موش صحرایی به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم شدند گروه اول به عنوان کنترل در نظر گرفته شد. گروه دوم روزانه 1 ساعت به مدت 10 روز در مجاورت امواج وای فای دستگاه ایرانسل قرار گرفتند و گروه سوم به مدت یک ماه روزی 3 ساعت در مجاور این امواج قرار داشتند. پس از گذشت مدت زمان معین، از موش ها خون گیری به عمل آمد و سطح سرمی آنتی ژن سرطانی 9-19، آنتی ژن سرطانی 125 با استفاده از روش الیزا اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، آزمون آماری t-test و در نظر گرفتن سطح معناداری P≤0.05 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اختلاف معناداری در سطح سرمی تومورماکرهای رحم و تخمدان در گروه سوم که در معرض میان مدت امواج وای فای بودند در مقایسه با گروه کنترل و گروه دوم که به صورت کوتاه مدت تحت تاثیر امواج وای فای بودند، مشاهده شد (P≤0.05). اما غلظت این تورمارکرها بین گروه های دوم و کنترل تفاوت معناداری نداشت (P>0.05).

  بحث و نتیجه گیری

  قرار گرفتن در معرض میدان های الکترومغناطیسی بسته به مدت و شدت موج می تواند منجر به تغییراتی در سطح تومورمارکرهای اجزای سیستم تولیدمثلی از قبیل رحم و تخمدان گردد. مطالعات گسترده تری با تعداد نمونه بیشتر و نیز در گروه های انسانی برای نشان دادن خطرات بالقوه قرارگیری در معرض امواج الکترومغناطیس بر سرطان زایی در جنس مونث پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: آنتی ژن سرطانی 125، آنتی ژن سرطانی 9-19، امواج الکترومغناطیس، وای فای، تومور مارکر
 • فرحناز جوکار، راحله السادات حسینی بستی، فخریه السادات حسینی بستی، فاطمه مسافر، حوریه السادات حسینی بستی، زهرا هدایت زاده، افشین شفقی* صفحات 51-59
  پیش زمینه و هدف

  خونریزی با منشا قسمت فوقانی دستگاه گوارش یک عامل شایع بستری بیماران در اورژانس های داخلی است. هدف این مطالعه بررسی پیامد خونریزی دستگاه گوارش فوقانی غیرواریسی با استفاده از شاخص AIMS65 در سال 1397-1398 در بیمارستان رازی رشت بود.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 112 بیمار دارای خونریزی فوقانی گوارشی مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت در بین سال های 1397-1398 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و وارد مطالعه شدند. جهت بررسی خونریزی گوارش از مقیاس AIMS65 استفاده شد. در این مقیاس، عوامل خطر شامل میزان آلبومین، میزان INR، سطح هموگلوبین و فشارخون سیستولیک هر دو دست، هوشیاری بر اساس مقیاس کمای گلاسکو و سن در پرسشنامه ثبت شد و امتیاز بیماران بر اساس اینکه چه تعداد از این عوامل خطر را داشتند از 0 تا 5 محاسبه گردید. بر اساس این مقیاس، بیماران به دو گروه پرخطر یا اورژانس (با امتیاز 2 و بالاتر) و کم خطر یا غیر اورژانسی (با امتیاز کمتر از 2) دسته بندی شدند و سپس از آنان آندوسکوپی انجام شد.

  یافته ها

  بر اساس شاخص AIMS65، 2/73درصد افراد با امتیاز زیر 2 در گروه غیر اورژانس و مابقی با امتیاز 2 و بالاتر در گروه اورژانس تقسیم بندی شدند. نتایج نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین خطر مرگ و میر داخل بیمارستان و خونریزی مجدد و وضعیت مرگ و میر بیماران 3 ماه بعد از اولین مراجعه وجود داشت. (P<0.05)

  بحث و نتیجه گیری

  در این مطالعه، معیار AIMS65 در تعیین پیش گویی مرگ و میر داخل بیمارستانی بیماران و پیش بینی خونریزی مجدد و پیش آگهی آن موثر عمل نمود. اما نمی تواند به عنوان یک معیار مناسب در تعیین نیاز به بستری در ICU و طول مدت بستری در آن و همچنین در تعیین نیاز به مداخلات اندوسکوپیک عمل نماید.

  کلیدواژگان: معیار AIMS65، خونریزی دستگاه گوارشی فوقانی غیرواریسی، درمان
 • میلاد پزشکی، جمشید انصاری*، مهدی نخعی صفحات 60-70
  پیش زمینه و هدف

  سرطان پستان شایع ترین نوع سرطان در زنان در سراسر جهان است. تحقیقات بیولوژیک نشان می دهند که آسیب های ناشی از عوامل ژنتیکی و محیطی به ساختار DNA آسیب رسانده و این آسیب ها با افزایش خطر ابتلا به سرطان پستان در ارتباط هستند. پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی در ژن های ترمیم DNA می توانند با تفاوت هایی در کارایی ترمیم آسیب DNA مرتبط باشند و ممکن است بر سرطان پستان تاثیر بگذارند. پروتئین XRCC3 در شکستگی دو رشته ای DNA و ترمیم نوترکیبی شرکت می کند، به عبارت دیگر محصول ژن XRCC3، نقش کلیدی در ترمیم نوترکیبی همولوگ شکستگی های دو رشته ای DNA دارد. پلی مورفیسم (rs1799796) ژن مذکور نقش مهمی در توسعه سرطان پستان ایفا می کند. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط بین خطر سرطان پستان و پلی مورفیسم (rs1799796) ژن XRCC3 بود.

  مواد و روش کار

  در مطالعه مورد-شاهدی حاضر، پلی مورفیسم (rs1799796) ژن XRCC3 و خطر ابتلا به سرطان پستان در یک جمعیت شامل 100 بیمار و 100 فرد سالم از زنان ساکن استان مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفت. ژنوتایپ نمونه ها با فن PCR-RFLP تعیین شد. درنهایت از نرم افزار SPSS نسخه 20 جهت بررسی آماری استفاده و نتایج نهایی استفاده شد. سطح معنی داری کمتر از P<0/05 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین سنی (رده سنی) در گروه بیماران و افراد سالم به ترتیب (90-27) 12 ± 27/52 و (75-28) 10 ± 08/48 است. مقایسه رده های سنی در دو گروه بیمار و سالم اختلاف معنی داری را نشان نداد (P= 0/429, χ2= 0/625). فراوانی آلل A در گروه کنترل 63.5درصد و در گروه بیمار 70درصد و فراوانی آلل G در گروه کنترل 36.5درصد و در گروه بیمار 30درصد بود. تحلیل های آماری ارتباط معناداری بین فراوانی آلل ها و خطر ابتلا به سرطان پستان نشان نداد (P=0/168). ژنوتایپ ها در دو گروه به ترتیب فراوانی داشتند: ژنوتایپ AA در گروه کنترل 38درصد و در گروه بیمار 48درصد، ژنوتایپ AG در هر دو گروه 50درصد و 44درصد، و ژنوتایپ GG در گروه کنترل 12درصد و در گروه بیمار 8درصد مشاهده شد. اختلاف معناداری بین دو گروه بیمار و کنترل برای سه ژنوتیپ جایگاه rs1799796 مشاهده نشد (P>0/05).

  بحث و نتیجه گیری

  ارتباط معنی داری پلی مورفیسم (rs1799796) ژن XRCC3 و خطر ابتلا به سرطان پستان پیدا نشد. درنتیجه پیشنهاد می شود که پلی مورفیسم rs1799796 ژن XRCC3 را نمی توان به عنوان نشانگر زیستی در مطالعات پیش گویی بالینی در رابطه با خطر سرطان پستان استفاده کرد. مطالعات بیشتر در جمعیت های مختلف با جامعه آماری بالاتر موردنیاز است.

  کلیدواژگان: پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی، rs1799796، سرطان پستان، XRCC3، PCR-RFLP
 • مریم گلناری مرنی، فریده باباخانی، امیرعلی جعفرنژادگرو* صفحات 71-83
  پیش زمینه و هدف

  تیپینگ یک اندام مثل یک آتل کشسان است که از بروز آسیب ها جلوگیری می نماید. تمرینات کششی PNF انعطاف پذیری عضلات را افزایش می دهد. هدف مطالعه حاضر مقایسه اثر آنی دو روش کینزیوتیپ مهاری و تحریکی در مقابل تمرین کششی تسهیل عصبی- عضلانی گیرنده های عمقی (PNF) بر طیف فرکانس عضلات همسترینگ تکواندوکاران زن بود.

  مواد و روش ها

  جهت برآورد حجم نمونه از نرم افزار G* POWER استفاده شد. در این مطالعه نیمه تجربی 15 آزمودنی زن  تکواندوکار به طور در دسترس انتخاب شدند. معیارهای ورود به تحقیق شامل دامنه سنی 15-25 سال، داشتن سابقه در رشته تکواندو حداقل 2 سال بود. معیارهای خروج از تحقیق نیز داشتن سابقه آسیب در اندام تحتانی، استفاده از کینزیوتیپ یا تمرین PNF طی 2 سال گذشته بود. تمام مراحل پژوهش حاضر به لحاظ اخلاقی بر طبق اعلامیه هلسینکی انجام شد.آزمودنی ها در چهار شرایط (بدون نواربندی و تمرین کششی، با نواربندی تحریکی، با نواربندی مهاری، بعد از تمرین کششی PNF) حرکت دولیوچاگی را اجرا کردند. یک سیستم 8 کاناله بی سیم جهت ثبت فعالیت الکتریکی عضلات همسترینگ طی حرکت دولیوچاگی استفاده شد. تحلیل آماری توسط آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری انجام شد. سطح معناداری برابر 05/0 بود.  

  یافته ها

  نتایج نشان داد که فرکانس فعالیت عضله دوسر رانی در شرایط بدون نواربندی و تمرین با شرایط نواربندی مهاری (032/0) p=و شرایط بدون نواربندی و تمرین با شرایط نواربندی تحریکی(034/0) p=طی مرحله رفت حرکت دولیوچاگی اختلاف معناداری دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که فرکانس فعالیت عضله دوسررانی با نواربندی مهاری و تحریکی نسب به شرایط بدون نواربندی و تمرینPNF افزایش یافته، لذا زمانی که فرکانس عضله بیشتر شود در طولانی مدت باعث تقویت عضله می شود درنتیجه در اثر تقویت عضله احتمال آسیب عضله نیز کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: کینزیوتیپ، تمرین کششی PNF، عضلات همسترینگ، تکواندو
|
 • Vahid Shafiei-Irannejad*, Nosratollah Zarghami, Nasser Samadi, Abolfazl Akbarzadeh Pages 1-9
  Background & Aims

  Cancer is considered as one of the main causes of death and a major health challenge in the world. Resistance to chemotherapy is one of the challenges in this field. Some recent findings have shown that anti-diabetic drugs, especially metformin, when combined with anticancer drugs, produce positive effects in cancer treatment. In the present study, the activity and possible mechanism of the effect of metformin in increasing the sensitivity of ovarian carcinoma cell line A2780/CP to cisplatin were investigated.

  Materials & Methods

  In this experimental study, ovarian cancer cells resistant to cisplatin (A2780/CP) were selected. The effect of metformin on cisplatin cytotoxicity was evaluated using MTT method. The mRNA expression levels of multidrug resistant-associated protein 2 (MRP-2) after metformin treatment were determined using reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR). The effect of metformin on cisplatin-induced apoptosis was investigated using the Annexin V/FITC method. All data were analysed using GraphPad Prism 6.01, and p value < 0.05 were considered as significant.

  Results

  Metformin increased the cytotoxic effects of cisplatin in cisplatin-resistant A2780/CP ovarian cancer cells, but had no effect on the cytotoxicity of sensitive A2780 ovarian cancer cells. Metformin had no effect on MRP-2 gene expression. In addition, metformin increased the apoptotic effects of cisplatin in A2780/CP cells.

  Conclusion

  The results of the present study showed that metformin increases the sensitivity of A2780/CP cells to the cytotoxic effects of cisplatin. Therefore, metformin may be an effective and potent compound for combination therapy in ovarian cancer cells to overcome multidrug resistance to chemotherapy agents.

  Keywords: A2780, CP Cell Line, Cisplatin, Metformin, Multidrug Resistance, Ovarian Cancer
 • Azin Jahangiri, Mahdieh Estedadi, Leila Barghi* Pages 10-18
  Background & Aims

  Bioequivalence studies are established for evaluating the therapeutic equivalency of two different formulations (A generic formulation and a reference formulation) of the same drug. The aim of present study was to study in vitro bioequivalence of three brands of acyclovir 400 mg tablets in the Iran market.

  Materials & Methods

  Assay, weight variation, and dissolution studies were performed for three generic brands and one reference brand (Lovir). These three tests were compared with the United States Pharmacopeia (USP) drug standards. In order to compare the dissolution profile and determine the similarity of three generic brands with the reference brand, the difference (f1) and similarity (f2) factors were calculated.

  Results

  The active pharmaceutical ingredients quantitative assay showed that all the brands of acyclovir tablets were between 90% and 110% of label claim. The results of weight variation tests indicated that all samples complied with USP specification limits. The results of the dissolution test showed that all brands released more than 80% of active pharmaceutical ingredient in a 45 minutes period, which corresponded to USP specifications. Regarding the dissolution profile and calculation of similarity (f1) and difference (f2) factors, none of the generic brands showed the same drug release characteristics as the reference brand.

  Conclusion

  This study showed that all brands of acyclovir tablets have acceptable quality characteristics in terms of assay, weight variation, and dissolution, but generic brands cannot be substituted for the reference brand.

  Keywords: Acyclovir, Bioequivalence, Dissolution Test, Lovir
 • Haniyeh Rostami Barandouz, Reza Mohammadzadeh, Morteza Bagheri* Pages 19-29
  Background & Aims

  Rapamycin (sirolimus) is one of the immunosuppressive drugs that has a strong immunosuppressive effect and one of the factors that inhibits mTOR. The drug rapamycin is used in the prevention of kidney transplant rejection in kidney transplant recipients. Sirolimus is not only an inhibitor of the target of rapamycin, but also a substrate for cytochrome P450 enzyme subfamilies and for multidrug efflux pumps. The results of recent studies have shown that peroxisomal proliferation activating receptors, as a group of nuclear receptors, have multiple cellular effects and their genetic polymorphisms in connection with other genes play an important role in creating human immune system responses. The aim of this study was to determine the peroxisome proliferator alpha gene polymorphism in kidney transplant recipients treated with rapamycin and healthy controls in West Azerbaijan province (Iran) and compare them with each other.

  Materials & Methods

  In this case-control study, 40 kidney transplant recipients treated with rapamycin one mg(as case group) and 63 healthy controls as control group were evaluated. Samplings were done in the kidney transplant clinic of Imam Khomeini Hospital (Urmia) under the supervision of a kidney specialist. The salting out method was used to genomic DNA isolation. PCR products were analyzed after enzymatic cleavage with Taq® enzyme. Data were obtained by direct counting of observed alleles and genotypes as well as the total number of samples. Then chi-square test or Fisher's exact test was used to analyze the results in the 2x2 table. The significant difference between the two groups was considered equal to 0.05.

  Results

  The frequency of homozygous G/G PPARα rs4253778 genotype and heterozygous G/C PPARα rs4253778 genotype observed in the healthy control group of the present study was 40 (63.49%) and 23 (36.51%) respectively. The homozygous C/C PPARα rs4253778 genotype was not observed in the healthy control group. The frequency of homozygous genotype G/G, heterozygous genotype G/C and homozygous genotype C/C in PPAR α rs4253778 Biomarker in the patient group was 29 (72.5%), 9 (22.5%) and 2 (5%) respectively. Comparison of the desired frequencies in the two groups showed that there is no statistically significant difference (P > 0.05). The frequency of G and C alleles in the patient group is 0.84 and 0.16, respectively; and in healthy control it is equal to 0.81 and 0.19 respectively.

  Conclusion

  In the present study, we concluded that there was no significant relationship between PPARα rs4253778 G>C polymorphism and the use of low concentration of rapamycin. Further study with more samples related to the topic is recommended.

  Keywords: Kidney Transplantation, PPAR alpha rs4253778 G>C Polymorphism, Rapamycin (Sirolimus)
 • Fatemeh Sadat Mousavi, Nahid Golmakani, Seyyedeh Adeleh Rahmanian* Pages 30-42
  Background & Aims

  Foot reflexology and auriculotherapy are two complementary treatments for pain relief. Considering that it is necessary to evaluate the efficiency and priorities in the use of complementary medicine methods. Therefore, this study was conducted in the aim of comparing the effect of auriculotherapy and foot reflexology on the sensory and emotional dimensions of pain and the use of painkillers after elective cesarean delivery.

  Materials & Methods

  This three-group randomized clinical-trial study was conducted on 101 pregnant women eligible for the study who had referred to Om al-Banin hospital in Mashhad for elective cesarean section using convenient sampling method. After selecting research units and randomly assigning women into 21 blocks of 6 using randomized block method, research units were divided into three groups of auriculotherapy, foot reflexology, and control. There were 36 people in each group. In the intervention groups, 2 to 3 hours after the operation, auriculotherapy was performed in one group and foot reflexology was performed for 20 minutes in the other group. In the control group, routine ward care was performed. In all three groups, if needed, the research units received painkillers (diclofenac suppository 100 mg) according to the hospital routine, and the number of painkillers consumed by the researcher was recorded up to 24 hours after the operation. Pain was assessed with the short form of the McGill Pain Questionnaire, one and two hours after the intervention. Finally, the data was analyzed using SPSS version 16 software and chi-square tests, Fisher's exact test, one-way analysis of variance and analysis of variance with variable sizes. The significance level of P is less than 0.05 was considered significant.

  Results

  The results showed that in the groups that the interventions were done after one and two hours, sensory dimension of pain was significantly lower than control group just in auriculotherapy group (p values respectively p=0.004 and P<0.001). Moreover, two hours after the interventions, affective dimension of pain was significantly lower than control group just in auriculotherapy group (p=0.008) But no significant difference was observed between the Foot reflexology and control group (P>0.05). The consumption of rectal diclofenac was statistically lower in the both intervention groups compared with control group (P<0.001). Postpartum hemorrhage for 2 hours after interventions were no difference in the three groups (P > 0.05).

  Conclusion

  Auriculotherapy and foot reflexology both can reduce consumption of analgesic. However, auriculotherapy is more effective in reducing sensory and affective dimensions of pain.

  Keywords: Auriculotherapy, Complementary Medicine, Foot reflexology, Pain
 • Zahra Hassahbeigi, Fereshteh Dadfar*, Kourosh Bamdad Pages 43-50
  Background & Aims

  Environmental factors such as electromagnetic waves induce various biological and genetic effects. One of the most important physiological systems involved with electromagnetic fields is the reproductive system. The aim of this research is to investigate blood levels of tumor markers of the uterus and ovaries after receiving short- and mid-term electromagnetic waves emitted from home Wi-Fi equipment.

  Materials & Methods

  In this descriptive study, 60 rats were randomly divided into 3 groups. The first group was considered as control, the second group was placed in the vicinity of Iran cell Wi-Fi waves for 1 hour per day for 10 days, and the third group was in the vicinity of these waves for 3 hours per day for 1 month. After certain periods of time, blood samples were taken and the serum levels of cancer antigen 19-9 and cancer antigen 125 were measured using the ELISA method. Data were analyzed by SPSS program using t-test method with significance level of P≤0.05.

  Results

  The results showed that there was a significant difference in the serum levels of uterine and ovarian tumor markers in the third group that were exposed to WiFi waves for a medium period of time in comparison with the control group and the second group which were affected short-term by Wi-Fi waves (P≤0.05), but the concentration of these tumor markers hadn't significant difference between the second groups and control group (P>0.05).

  Conclusion

  Exposure to electromagnetic fields, depending on the duration and intensity of the wave, can lead to changes in the level of tumor markers of reproductive system components such as the uterus and ovaries. More extensive studies with more samples and also on human samples are recommended to show the potential risks of exposure to electromagnetic waves on carcinogenesis in females.

  Keywords: Cancer Antigen 125, Cancer Antigen 19-9, Electromagnetic Waves, Wi-Fi, Tumor Marker
 • Farahnaz Joukar, Raheleh Sadat Hosseini Basti, Fakhrieh Sadat Hosseini Basti, Fatemeh Mosafer, Hoorieh Sadat Hosseini Basti, Zahra Hedayatzadeh, Afshin Shafaghi* Pages 51-59
  Background & Aims

  The upper gastrointestinal bleeding (GIB) is a common emergency in hospital admission among patients with internal diseases. The aim of this study was to investigate the outcomes of patients with non-variceal upper GIB‚ using the AIMS65 index in the Razi hospital in Rasht, 2018-2019.

  Materials & Methods

  In this cross-sectional study, 112 patients with GIB, referred to Razi Hospital in Rasht between 2017-2018 were selected using convenient sampling method and included in the study. The AIMS65 score was used to check GIB. In this score, some risk factors including albumin, INR, and hemoglobin levels and systolic blood pressure of both hands, consciousness based on Glasgow criteria, and age were documented. The score of the patients were calculated based on how many risk factors they had from 0 to 5. Based on this, patients are classified into two groups of high-risk or emergency (with a score of >2) and low-risk or non-emergency (with a score of < 2) and then endoscopy is performed on them.

  Results

  Based on AIMS65 score, 73.2% of the patients had scores below 2 and classified in the non-emergency group, and the rest had scores higher than 2 and classified in the emergency group. The results showed that there was a statistically significant difference between the risk of in-hospital mortality, rebleeding, and the mortality status of the patients 3 months after the first referral. (p<0.05).

  Conclusion

  In this study, we concluded that AIMS65 score is effective in predicting in-hospital mortality and recurrent hemorrhage and its prognosis. However, it cannot be a suitable criterion in determining need, time, and endoscopic interventions for ICU hospitalization.

  Keywords: AIMS65 Criteria, Non-Variceal UGIB, Outcome
 • Milad Pezeshki, Jamshid Ansari*, Mahdi Nakhaee Pages 60-70
  Background & Aims

  Breast cancer is the most prevalent type of cancer in women worldwide. Biological research indicates that damages caused by genetic and environmental factors to the DNA structure are linked to an increased risk of developing breast cancer. Single nucleotide polymorphisms in DNA repair genes can be associated with differences in the repair efficiency of DNA damage and may affect breast cancer. The XRCC3 protein participates in DNA double-strand breaks and recombination repair, in other words, the product of the XRCC3 gene, plays a key role in homologous recombination repair of DNA double-strand breaks. The polymorphism of AluI plays critical roles in breast cancer development. The aim of the present study was to evaluate associations between the risk of breast cancer and AluI polymorphism in the XRCC3 gene.

  Materials & Methods

  In the present case-control study, the polymorphism (rs1799796) of the XRCC3 gene and the risk of breast cancer were evaluated in a population consisting of 100 patients and 100 healthy women residing in the Central Province. The genotypes of the samples were determined using the PCR-RFLP technique. Ultimately, SPSS software version 20 was used for statistical analysis, and the final results were utilized. A significance level of less than P < 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  The average age (age range) in the patient group and the healthy individuals was respectively 52.27 ± 12 (27-90) and 48.08 ± 10 (28-75). Comparison of the age categories between the two groups did not show any significant difference (P = 0.429, χ2 = 0.625). The frequency of allele A was 63.5% in the control group and 70% in the patient group, and the frequency of allele G was 36.5% in the control group and 30% in the patient group. Statistical analyses did not show a significant association between allele frequencies and the risk of breast cancer (P = 0.168). The genotypes had the following frequencies in the two groups: genotype AA was observed in 38% of the control group and 48% of the patient group, genotype AG was 50% and 44% respectively, and genotype GG was 12% in the control group and 8% in the patient group. No significant differences were observed between the patient and control groups for the three genotypes at the rs1799796 locus (P > 0.05).

  Conclusion

  No significant association was found between polymorphism (rs1799796) in the XRCC3 gene and the risk of breast cancer. Consequently, it is suggested that the rs1799796 polymorphism of the XRCC3 gene cannot be used as a biological marker in predictive clinical studies related to breast cancer risk. Further studies in different populations with a larger statistical sample are required.

  Keywords: Single Nucleotide Polymorphism, rs1799796, Breast Cancer, XRCC3, PCR-RFLP
 • Maryam Golnari Maranni, Farideh Babakhani, Amirali Jafarnrzhadgero* Pages 71-83
  Background & Aims

  Tapping of an organ is like an elastic splint, which prevents the occurrence of injuries. Also, PNF stretching exercises increase muscle flexibility. Therefore, the aim of this study was to compare the immediate effects of inhibitory and excitatory kinesiotaping methods versus proprioceptive neuromuscular facilities (PNF) stretching exercises on the frequency content of hamstring muscles.

  Methods & Materials: 

  G*Power software was used to estimate the sample size. In this semi-experimental study, 15 female taekwondo subjects were selected as available. The criteria for entering the research included an age range of 15-25 years and having experience in taekwondo for at least 2 years. Exclusion criteria from the research were having a history of injury in the lower limb, using kinesiotape or PNF training in the last 2 years. All stages of the present research were conducted ethically according to the Declaration of Helsinki. Subjects performed the Doliochagi movement in four conditions: without taping and PNF stretching training, with excitatory taping, with inhibitory taping, and after PNF stretching exercise. A wireless 8-channel system was used to record the electrical activity of the hamstring muscles during the Doliochagi movement. Statistical analysis was performed using ANOVA with repeated measures. The significance level was equal to 0.05.

  Results

  The results showed a significant difference in the frequency of the biceps femoris muscle during the without taping and PNF condition compared with inhibitory (p=0.032) and excitatory (p=0.034) taping during the Doliochagi movement.

  Conclusion

  The results of our study indicated that the frequency of biceps brachii muscle activity increased when using inhibitory and excitatory taping compared to conditions without taping and PNF training. This increase in muscle frequency is associated with long-term muscle strengthening, which in turn reduces the likelihood of muscle injury.

  Keywords: Kinsiotape, PNF, Hamstring Muscles, Taekwondo