فهرست مطالب

دانشکده پزشکی اصفهان - پیاپی 82 (پاییز 1385)

مجله دانشکده پزشکی اصفهان
پیاپی 82 (پاییز 1385)

 • 96 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/11/25
 • تعداد عناوین: 17
|
 • مینو ادیب، فخری نوایی، زهرا بخشایی، فرشته صاحب فصول، اکبر توکلی، وجیهه استادی صفحه 1
  هدف
  تشخیص زودرس سپسیس نوزادی جهت درمان موفقیت آمیز آن ضروری می باشد. کشت خون، استاندارد طلایی بدین منظور است. اما نتایج کشت خون تا 72-48 ساعت بعد از نمونه گیری قابل دسترسی نیست. بنابراین اندازه گیری مارکری مانند اینترلوکین شش که نقش اساسی در القای تولید CRP در کبد دارد در صورتی که سریعتر از CRP قابل تشخیص باشد می تواند در تشخیص زود هنگام سپسیس نوزادی کمک موثری نماید.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، از 50 نوزاد مشکوک به عفونت بستری در بیمارستان و 10 نوزاد سالم خونگیری شد. بر اساس نتایج کشت خون و تست آزمایشگاهی بیماران در دو گروه مختلف قرار گرفتند. گروه اول: 19 نوزاد با کشت خون مثبت و واحد علایم سپسیس، گروه دوم: 31 نوزاد با کشت خون منفی اما واجد 2 الی 3 علامت سپسیس، گروه سوم: 10 نوزاد سالم و فاقد علایم سپسیس. بر روی تمام نمونه ها آزمایش CRP با متد نفلومتری و بررسی IL-6 با روش ELISA صورت گرفت.
  نتایج
  میانگین مقدار CRP،22.18 میلی گرم در لیتر در گروه اول محاسبه گردید، که سطح آن نسبت به دو گروه دیگر قابل توجه بود (P=0.005) حساسیت 57 درصد و ویژگی 100 درصد برای CRP در تشخیص سپسیس نوزادی بدست آمد.
  میانگین مقدار IL-6 در گروه اول 117.49 پیکو گرم در میلی لیتر محاسبه شد، که سطح آن نسبت به دو گروه دیگر قابل توجه بود (P=0.001) حساسیت و ویژگی IL-6 جهت تشخیص سپسیس نوزادی به ترتیب 78% و95% بدست آمد.
  نتیجه گیری
  اندازه گیریIL-6 در مقایسه با CRP جهت تشخیص سپسیس نوزادی به ویژه پیش از بروز کامل علایم سپسیس و طی 24 ساعت اول بروز عفونت مفیدتر می باشد. به طور کلی می توان چنین بیان کرد که اندازه گیری IL-6 در کنار تست هایی مانند CRP می تواند تست ایده آلی جهت تشخیص سپسیس نوزادی باشد.
  کلیدواژگان: اینترلوکین شش، سپسیس نوزادی، CRP، کشت خون
 • عمید اطهری، ناهید جلال لو صفحه 8
  هدف
  لیشمانیازیس جلدی در زمره بیماری های بومی کشورمان بوده و بر اساس گزارش های مرکز مدیریت و کنترل بیماری ها تعداد مبتلایان به انواع مختلف لیشمانیازیس (جلدی و احشایی) در کشور سالیانه 20 هزار مورد می باشد که تقریبا %80 کل این موارد به شکل جلدی روستایی (Zoonotic Cutaneous Leishmaniasis) است.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی است و به روش گذشته نگر در فاصله سال های 1380-84 انجام شده است. تشخیص بیماری با همکاری اداره کل مدیریت و مبارزه با بیماری ها، بر اساس تهیه گسترش مستقیم از زخم های بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی با رنگ آمیزی گیمسا و مشاهده فرم آماستیگوت انگل زیر میکروسکوپ صورت گرفته است.
  نتایج
  بر اساس این مطالعه شیوع لیشمانیازیس جلدی در ایران رو به افزایش است به طوری که تعداد موارد مثبت سال 1384 (29824 مورد) در مقایسه با سال 1380(14050مورد) حدود %105.6 افزایش داشته است. بیماری در 11 استان کشور اندمیک است و بروز آن در سال 1384 بیشتر از 30 در هر صد هزار نفر بوده است. گرچه استان های خراسان، فارس و اصفهان بالاترین موارد لیشمانیازیس جلدی را دارا بودند ولی بروز بیماری درسال 1383 و 1384 به ترتیب در استان یزد (203.2 درصد هزار) و استان بوشهر (139.6 درصد هزار) بیش از سایر استان ها بوده است.
  نتیجه گیری
  این امر می تواند ناشی از توسعه شهر نشینی، احداث ساختمان در مزارع مجاور کلنی های جوندگان، تجمع و ایجاد اردوگاه های مهاجران افاغنه، افزایش مسافرت به مناطق اندیمک و از همه مهم تر عدم نظارت دقیق بر اپیدمیولوژی لیشمانیازیس باشد.
  کلیدواژگان: لیشمانیازیس جلدی، کنترل بیماریها، ایران
 • تاثیر ویتامین های D2 و D1 بر آسیب های بافتی در شریان های آئورت و کرونر موش های صحرایی نر (رات)
  اعظم منصوری، مهری فقیهی، اکبر وحدتی، تاجی افروز صفحه 14
  هدف
  تحت شرایط ویژه از جمله افزایش کلسترول و LDL پلاسما، افزایش فشار خون، دیابت ملیتوس، مصرف سیگار و تاریخچه فامیلی، آتروسکلروز زودرس به وجود می آید. از آن جایی که موش صحرایی استعداد خوبی در جهت پیشرفت آتروم در پاسخ به رژیم غذایی پر کلسترول ندارد و ممکن است آتروسکلروز حقیقی ایجاد نشود، تجزویز مقادیر زیاد ویتامین D2 و D3 به عنوان عوامل آتروژنیک می توانند رسوب کلسیم را در مراحل آتروژنز تحریک کنند. هدف از این تحقیق بررسی اثرات و میزان ویتامین های D2 و D3 بر آسیب های آتروسکلروتیک در سرخرگ های آئورت و کرونر موش های صحرایی می باشد.
  روش ها
  20 عدد موش صحرایی از نژاد ویستار با وزن 200±20 گرم در چهار گروه پنج تایی تقسیم شدند. آزمایش در دو دوره هر دوره به مدت 6 هفته به طول انجامید. در مرحله اول آزمایش، یکی از این گروه ها به عنوان شاهد، رژیم غذایی پایه دریافت کرد. گروه های تیمار تحت رژیم غذایی زیر قرار گرفتند: به غذای پایه گروه اول، تنها %2 کلسترول و %0.5 اسید کولیک (رژیم غذایی پر کلسترول) افزوده شد و به غذای پایه گروه دوم، روزانه رژیم غذایی پر کلسترول همراه با ویتامینD3 با دوز 300000IU/Kg.Rat اضافه شد. به غذای پایه گروه آخر، روزانه %2 کلسترول و %0.5 اسید کولیک و 3000IU/Kg.Rat ویتامین D2 افزوده گردید. درپایان مرحله اول خون گیری هیپرکلسترولمی تایید شد. مرحله دوم مدت 6 هفته دیگر با رژیم مرحله اول ادامه یافت. در پایان مرحله دوم از رگ های کرونر و آئورت نمونه برداری گردید و آسیب های بافتی بررسی شد و آزمون واریانس، دانکن به وسیله نرم افزار کامپیوتری SPSS انجام شد.
  نتایج
  پس از بررسی نمونه های بافتی در گروه تیمار شده با ویتامینD2 به اضافه رژیم پر کلسترول و همچنین در گروه رژیم پر کلسترول تنها (بدون ویتامین) هیچ آسیبی مشاهده نشد. در گروه تیمار شده با ویتامینD3 به اضافه رژیم پر کلسترول، آرتریوسکلروز در مدیا و آسیب های آترویوسکلروز در اینتیما مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  ویتامین D3 اثرات آرتروژنیک دارد به ویژه هنگامی که با رژیم غذایی پر کلسترول همراه گردد.
  کلیدواژگان: آتروسکلروز، ویتامین D2، ویتامین D3، کلسترول
 • شهلا وزیری اسفرجانی، لیدا اصغری نژاد صفحه 21
  هدف
  سطح هموگلوبین (Hb) جنین با بارداری افزایش می یابد، بطوریکه در هنگام تولید میزان آن به بالاترین مقدار خود در طول زندگی میرسد. Hb بالای بدو تولد یکی از ذخایر آهن بوده که مورد نیاز شیرخوار برای برخورد با آنمی فیزییولوژیک میباشد. دلایل متعددی میتواند سبب کاهش Hb بدو تولد و در نتیجه سرعت بخشیدن به بروز آنمی فیزیولوژیک و تشدید آن گردند. بنابراین شیر خوار قبل از موعد معمول نیاز به قطره آهن پیدا میکند. شناسایی این علل و اقدام به موقع، گام مهمی جهت ارتقای سلامتی کودک میباشد. هدف از این مطالعه مقایسه میانگین هموگلوبین خون بند ناف با مقادیر مشابه در کتاب طب اطفال نلسون و رابطه آن با میزان هموگلوبین مادر و روش زایمان بوده است.
  روش ها
  . این مطالعه بصورت مقطعی بر روی خون بند ناف 502 نوزاد به مدت شش ماه انجام گرفته است. نوزادان نارس و زایمان های پر خطر از مطالعه حذف شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و آزمون t-test بوسیله نرم افزار spss استفاده شده است.
  نتایج
  متوسط هموگلوبین در گروه مورد مطالعه 13.24±1.77 بدست آمده است که این میانگین بطور معنی داری از مقدار ذکر شده در کتاب طب اطفال نلسون کمتر بوده است (P=0.0001). همچنین ارتباط معنی دار و مستقیمی بین هموگلوبین مادر و روش زایمان با هموگلوبین گروه مورد مطالعه به ترتیب با P=0.006 و P=0.0001 وجود داشته است. بطوریکه با کاهش هموگلوبین مادر، هموگلوبین نوزاد کاهش یافته و هموگلوبین نوزادان متولد شده به روش سزارین کمتر از متولدین به روش طبیعی بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که هموگلوبین نوزادان مورد مطالعه پایین تر از مقادیر رفرانس بوده است. این کاهش با پایین بودن متوسط هموگلوبین مادران آنها همخوانی داشت است. بنابراین نوزادان مورد مطالعه بخصوص متولدین به روش سزارین در معرض آنمی فیزیولوژیک زود هنگام و تشدید یافته می باشند. لذا توصیه می شود وضعییت تغذیه مادران قبل و در طی دوره بارداری بهبود یافته و قرص آهن بطور منظم استفاده شود. تشویق به انجام زایمان به روش طبیعی نیز مد نظر قرار گیرد. همچنین تصمیم به تجویز زود هنگام قطره آهن در اولین ماه های شیر خواری مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: هموگلوبین خون بند ناف، هموگلوبین مادر، نوزاد رسیده، زایمان به روش طبیعی، سزارین
 • سیدعباس طباطبایی، سیدمظفر هاشمی، محمود کبیری، محمد یزدانی، شهرام طاهری، مهرداد حسین پور*، وحید گوهریان صفحه 26
  هدف

  هرچند هنوز پیوند کلیه از جسد رایج می باشد، لیکن استفاده از دهندگان زنده به عنوان منبع مهمی برای کلیه پیوندی محسوب می شوند افراد گیرنده کلیه از افراد زنده از نظر بقای گرافت وضعیت بهتری دارند. در این مطالعه، ما نتایج پیوند کلیه از دهنده زنده خویشاوند، غیر خویشاوند و جسد در شهر اصفهان را مورد بررسی قرار دادیم.

  روش ها

  جهت انجام این مطالعه، کلیه بیمارانی که از سال 1381 به بعد در مراکز آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تحت عمل پیوند قرار گرفته بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. عوارض مورد بررسی شامل پر فشاری خون، عفونت ادراری، تب، موارد رد پیوند، نشت مایع، نارسایی حاد کلیوی، ترمبوز عروق کلیوی و وجود انسدادی ادراری بود. نوع دهنده پیوند (زنده خویشاوند، غیر خویشاوند و جسد) نیز مشخص گردید و عوارض در سه گروه مقایسه شد. جهت بررسی آماری، از آزمون کای دو و یا آزمون دقیق فیشر استفاده شد.

  نتایج

  در مجموع 100 بیمار پیوند شده بودند (22 نفر از جسد، 10 نفر از فرد زنده خویشاوند و 68 بیمار از فرد زنده غیر خویشاوند). از نظر میزان عوارض پس از عمل، میزان رد پیوند در موارد غیر خویشاوند از گروه دیگر بیشتر بود (%49.7،P=0.02). میزان نارسایی کلیوی در موارد پیوند از جسد از سایر موارد بیشتر بود (%68،P=0.02). از نظر عفونت ادراری در موارد پیوند از فرد غیر خویشاوند بیشتر بود (%26، P=0.04). از نظر کل عوارض، در موارد پیوند از جسد بیشتر از سایر موارد بود (%81،P=0.04).

  نتیجه گیری

  با توجه به رد بالای پیوند در موارد پیوند غیر خویشاوند و عوارض ناشی از پیوند از جسد، به نظر می رسد که بهترین نوع پیوند از افراد خویشاوند باشد.

  کلیدواژگان: پیوند کلیه، عوارض، پیامد، خویشاوند، رد پیوند
 • رسول محمدی، محمدحسین یادگاری، فریبرز معطر، معصومه شمس صفحه 30
  هدف
  کاندیدا آلبیکنس قارچ فرصت طلبی است که در صورت ضعف سیستم ایمنی می تواند در انسان ایجاد بیماری بنماید. کندر گیاهی است که خاصیت ضد باکتریایی و ضد التهابی آن توسط محققین به اثبات رسیده است. هدف از این تحقیق اثر دادن اسانس گیاه کندر بر 25 ایزوله کاندیدا آلبیکنس حساس به فلوکونازول و 25 ایزوله کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول و در نهایت مقایسه این دو گروه می باشد.
  روش ها
  در این تحقیق از روش میکرودایلوشن استفاده شد. برای این منظور با استفاده از دستگاه Clevenger و با استفاده از روش تقطیر با بخار آب اسانس کندر استخراج شد و سپس این اسانس بر سلول های کاندیدا آلبیکنس در گوده های میکروپلیت اثر داده شد و نتایج بررسی گردید.
  نتایج
  تعداد نمونه ها در این تحقیق 50 ایزوله قارچ کاندیدا آلبیکنس بود که 25 ایزوله حساس به فلوکونازول و 25 ایزوله مقاوم به فلوکونازول بودند. در گروه ایزوله های حساس به فلوکونازول سه ایزوله تا رقت 1.32 اسانس، هفت ایزوله تا رقت 1.64 اسانس، هفت ایزوله تا رقت 1.128 و هشت ایزوله تا رقت 1.256 اسانس رشد نکردند. در گروه ایزوله های مقام به فلوکونازول یک ایزوله تا رقت 1.32، شش ایزوله تا رقت 1.64، هشت ایزوله تا رقت 1.128 و ده ایزوله تا رقت 1.256 اسانس رشد نکردند.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که اسانس کندر بر روی همه ایزوله های بکاررفته در این تحقیق اثر مهاری داشته می توان آن را اسانسی موثر بر روی قارچ کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی معرفی و بررسی های بالینی اثرات ضد قارچی آنرا توصیه نمود.
  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکنس، فلوکونازول، فعالیت ضد قارچی، کندر
 • عباس کرباسیان، نازیلا کساییان صفحه 35
  هدف
  سطح کورتیزول در طی ورزش های مختلف در اوقات مختلف شبانه روز متغیر می باشد.از آنجایی که در مورد سطح کورتیزول در ورزش های استقامتی توجه کمتری صورت گرفته، مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح کورتیزول در اوقات مختلف شبانه روز در ورزشکاران دوهای استقامتی و بررسی اثرات این ورزش بر سطح تری آسیل گلیسرول طراحی واجرا گردید.
  روش ها
  در یک مطالعه مقطعی، 25 مرد ورزشکار دوهای استقامتی 18-25 ساله که بیش از 5 سال در این رشته ورزشی فعالیت نموده بودند و هر روز دو نوبت صبح و عصر 45 دقیقه می دویدند به همراه 25 مرد سالم غیر ورزشکار در همان گروه سنی انتخاب شدند. از افراد مورد آزمایش 20 دقیقه پس از انجام ورزش و نیز افراد شاهد در دو نوبت صبح (بین ساعت های 7 تا 8 صبح) بطور ناشتا و عصر(بین ساعات 19-20) خونگیری به عمل آورده مقادیر کورتیزول با روش ELISA و تری آسیل گلیسرول با کیت آزمایشگاهی زیست شیمی اندازه گیری شد. مقادیر در دو گروه و نیز در صبح و عصر با آزمون t-student مقایسه گردید.
  نتایج
  میانگین غلظت پلاسمایی کورتیزول در ورزشکاران صبح و عصر به ترتیب 25±1.1ug/diو12±1.5ug/di (P=0.0001) و در گروه شاهد 11±2.5ug/di و 3±1.4ug/di(P=0.0006) بود. میانگین غلظت تری آسیل گلیسرول در صبح و عصر در گروه ورزشکاران به ترتیب 80±6mg/diو162±12 mg/di و در گروه شاهد 150±25mg/diو 200±34mg/diبود. اختلاف نتایج از لحاظ آماری معنی داری است (0P=0.000وP=0.03).
  نتیجه گیری
  از انجایی که میزان کورتیزول نزد ورزشکاران در صبح حدود 2 برابر و در عصر تقریبا 4 برابر گروه شاهد است و این افزایش کورتیزول منجر به کاهش محسوس تری آسیل گلیسرول ها در آنها شده است و نیز از آنجایی که مقادیر این هورمون در صبح تقریبا 2 برابر عصر نزد ورزشکاران می باشد، به منظور گرفتن حداکثر نتیجه از ورزش از نظر سوخت چربی و ترقی رکوردهای ورزشی، انجام ورزش های ایروبیک مثل دو استقامت در صبح توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ورزشهای استقامتی، دونده، کورتیزول، تری آسیل گلیسرول
 • مهسا ناصری صفحه 40
  هدف
  ویتیلیگو یک اختلال اکتسابی رنگ پوست است که تاثیر بسیاری در ظاهر افراد و موقعیت اجتماعی آنان داشته و هنوز درمان قطعی ندارد. به همین دلیل از داروهای متعدد از جمله استروئیدهای موضعی ولوامیزول خوراکی در درمان آن استفاده شده است هدف از این مطالعه مقایسه اثر درمانی لوامیزول و کلوبتازول با کلوبتازول به تنهایی بر درمان ویتیلیگو می باشد.
  روش ها
  مطالعه بصورت کار آزمایی بالینی تصادفی بر روی 73 بیمار بزرگسال مبتلا به ویتیلیگو در بیمارستان شهید دکتر فقیهی شیراز انجام گردید. بیماران بصورت تصادفی به ترتیب مراجعه به دو گروه تقسیم شدند به گروه اول (37 نفر) به مدت 4 ماه لوامیزول خوراکی به میزان 150 میلی گرم در دو روز پشت سر هم در هفته به همراه پماد کلوبتازول موضعی 0.05 درصد روزانه یک بار و به گروه دوم (36نفر) پماد کلوبتازول موضعی به تنهایی داده شد. داده های جمع آوری شده توسط آزمون کای اسکوار تحلیل شد.
  نتایج
  از 70بیماری که مطالعه را به انتها رساندند، 32 مرد و 38 زن با دامنه سنی 18-55 سال بودند. در گروه اول 13 نفر (37.1درصد) عدم پاسخ، 13 نفر (37.1درصد)پاسخ نسبی و 9نفر (25.8درصد) پاسخ کامل به درمان نشان دادند. در گروه دوم 9 نفر (25.7درصد) عدم پاسخ، 19نفر (54.3درصد) پاسخ نسبی و 7 نفر (20درصد) پاسخ کامل مشاهده گردید. بین نتایج دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت(P>0.05).
  نتیجه گیری
  اضافه کردن لوامیزول به کلوبتازول کمک موثری به درمان ویتیلیگو نمی کند.
  کلیدواژگان: لوامیزول، کلوبتازول، ویتیلیگو، درمان
 • عبدالرضا صباحی، محمد حسینی شریف آباد صفحه 44
  هدف
  هیپو کامپوس بخش کاملا شناخته شده ای از مغز است که در یادگیری و حافظه دخالت دارد. علیرغم گزارش های موجود درباره آسیب حافظه وابسته به هیپو کامپوس بعلت استرس صوتی، مطالعه ای درباره اثر آلودگی صوتی بر اندازه هیپوکامپوس صورت نگرفته است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات احتمالی مواجهه طولانی مدت با استرس صوتی روی یادگیری و اندازه هیپوکامپوس رت انجام گرفت.
  روش ها
  بیست رت نر ویستار بالغ بطور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه آزمایش روزانه 3 نوبت و هر نوبت 20 دقیقه، بمدت 3 ماه در معرض صوتی به شدت 40 دسی بل و فرکانس 1100 قرار گرفتند. در حالیکه در این مدت حیوانات کنترل در شرایط مشابه با گروه آزمایش ولی بدور از آلودگی صوتی نگهداری شدند. عملکرد یادگیری حیوان با آزمون یادگیری احترازی غیر فعال (Passive Avoidance Learning Test) ارزیابی گردید. سپس حیوانات را بیهوش نموده و با پروفیژون محلول فیکساتیو از طریق قلب، مغز آنها فیکس و بیرون آورده شد. نیمه راست مغز انتخاب واز هیپوکامپوس سکشن های سریال به ضخامت 25 میکرون تهیه شد از هر 20 سکشن، یکی به صورت تصادفی سیستماتک یکنواخت برداشته شد و مورد بررسی قرار گرفت. تخمین حجم با استفاده از اصل کاوالیه انجام شد.
  نتایج
  رت های گروه استرس صوتی با تاخیر زمانی کمتر وارد بخش تاریک دستگاه شد که حاکی از یادگیری ضعیف تر آنها بود همچنین رت هایی که در معرض صوت قرار داشتند در مقایسه با گروه کنترل، هیپوکامپوس کوچکتری داشتند.
  نتیجه گیری
  کاهش اندازه هیپوکامپوس به احتمال زیاد تغییراتی را در مدارهای نورونی آن نشان میدهد. این تغییرات میتواند با اختلالات حافظه و یادگیری در حیوان متعاقب استرس صوتی مرتبط باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، هیپوکامپوس، یادگیری، استرس صوتی
 • منوچهر امیری دوان، مهدی سنبلستان، حمیدرضا حسنانی، سیدحمیدرضا ابطحی صفحه 49
  هدف
  .(CN) Carhart Notch یکی از معیارهای اصلی تشخیصی ادیومتریک اتواسکلروز است. این یک الگوی غیر طبیعی تمپانومتری ناشی از فیکساسیون استخوان رکابی و لذا بی تحرکی نسبی پری لنف می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییرات این پدیده در اعمال جراحی اتواسکلروز انجام شده است.
  روش ها
  یکصد و سی بیمار و یکصد و چهل و شش گوش مبتلا به اتواسکلروز در این طرح بررسی شدند. بیماران دو هفته قبل و شش ماه پس از عمل جراحی (اعم از استاپد کتومی و استاپدوتومی) تحت ادیومتری قرار گرفتند و متوسط افت انتقال استخوانی در فرکانس های 500و1000و 2000 و 4000 هرتز (با خط مبنای 800HZ) بعنوان میزان عددی کارها رت ناچ محاسبه گردید. این میزان عددی قبل و بعد از عمل مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.
  نتایج
  میانگین بهبود کارهارت ناچ در فرکانسهای 500،1000،2000،4000، هر تز در استاپد کتومی به ترتیب 3،5.5،10.4و3 دسی بل و در استاپدتومی 4،5.8،9.6و4.2دسی بل بدست آمد. میانگین بهبود CN بطور کلی در هر فرکانس ذکر شده در بالا به ترتیب 3.8،5.7،9.6و4.2دسی بل و در کل بیماران 5.7 دسی بل است.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر مشخص شد کارهارت ناچ پس از عمل جراحی اعم از استاپدکتومی یا استاپدوتومی در فرکانس های 500،1000،2000،4000 هرتز بطور معنی داری بهبود می یابد. این بهبود بیشتر در فرکانس 2000 به میزان 9.8 و کمترین بهبود در فرکانس 500 به میزان 3.8 بود. همچنین میان نوع عمل و میزان بهبود در شنوایی از راه استخوان Bone Conduction (B.C) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: استاپدکتومی، استاپدوتومی، کارهارت ناچ، انتقال استخوانی
 • بابک امرا، بیژن ایرج، زهرا سیدبنکدار، حمید صانعی، محمد گلشن صفحه 53
  هدف
  لوپوس سیستمیک ارگان های مختلف بدن از جمله ریه را گرفتار می کند ولی اطلاعات محدودی در مورد لوپوس سیستمیک بدون علایم تنفسی و گرفتاری ریوی وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی توانایی تبادل گاز منواکسید کربن ریه در زنان بیمار مبتلا به لوپوس اریتماتوز منتشر و مقایسه آن با گروه کنترل میباشد.
  روش ها
  در این مطالعه آینده نگر، که در سال1384 در درمانگاه روماتولوژی بیمارستان الزهرا اصفهان انجام شد، ظرفیت تبادل منواکسید کربن در ریه و پارامترهای ریوی در 76 بیمار مبتلا به لوپوس سیستمیک با استفاده از روش unrelated samplet test اندازه گیری شد.
  نتایج
  میزان متوسط ظرفیت تبادل منواکسید کربن در ریه بیماران مونث مبتلا به لوپوس کمتر کنترل بوده است (p£0.001).میزان ظرفیت اصلاح شده حجمی تبادل منواکسید کربن در ریه نیز در مقایسه با کنترل معنی دار بود (p£0.001). حجم باقیمانده و ظرفیت کلی ریه در بیماران مونث مبتلا به لوپوس بیشتر از گروه کنترل بوده است (p£0.001).
  نتیجه گیری. کاهش ظرفیت تبادل منواکسید کربن در ریه زنان مبتلا به لوپوس سیستمیک بدون علایم تنفسی شایع است. این موضوع نشان دهنده ابتلای غشاء آلوئولی – مویرگی در این بیمار است. افزایش حجم باقیمانده و ظرفیت کلی ریه در همین بیماران میتواند ناشی از برونشیولیت باشد.
  کلیدواژگان: لوپوس اریتماتوز، ظرفیت تبادل، منواکسید کربن ریه، ظرفیت کلی ریه
 • غلامرضا دشتی، زین العابدین بهدادی پور، محمد مردانی، مهندس علی فرزان، پرویز واحدی صفحه 57
  هدف
  اکسید اسیون لیپوپروتیین ها مهمترین عامل ایجاد آترواسکلروز می باشد و ویتامینC آنتی اکسیدانی است که موجب کاهش اکسیداسیون LDL ها و کاهش سطح سرمی چربی ها می شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر اسید آسکوربیک بر سطح سرمی لیپیدها در خرگوش های نر تغذیه شده با کلسترول بالا صورت گرفت.
  روش ها
  این تحقیق یک مطالعه تجربی می باشد که در سال 1384 در گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی اصفهان انجام گردید 20 عدد خرگوش نر سفید (با متوسط وزن 950گرم) تهیه، پس از توزین قبل از شروع تغذیه نمونه خونی جهت اندازه گیری سطح سرمی کلسترول، تری گلیسرید LDL،HDL،VLDL گرفته و آنها را به دو گروه مساوی تقسیم شدند سپس به مدت 40 روز تحت رژیم غذایی خاص قرار داده شدند به گروه شاهد (n=10)، کلسترول + آب آشامیدنی معمولی و گروه مورد (n=10)، کلسترول + آب آشامیدنی معمولی + اسید آسکوربیک خورانده شد بعد از 40 روز از حیوانات آزمایشگاهی، نمونه خونی مجدد اخذ شد و مقادیر این پارامترها، اندازه گیری شد.
  نتایج
  پس از 40 روز میزان سطح سرمی کلسترول، تری گلیسیرید، LDL،HDL،VLDL در گروه های بعد از آزمایش نسبت به قبل از آزمایش اختلاف معنی داری نشان داد (P=0.001) همچنین بعد از تجویز رژیم غذایی در مقایسه بین گروه شاهد نسبت به گروه های مورد اختلاف معنی دار نشان داده شد (P=0.001).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها نقش ویتامین C به عنوان آنتی اکسیدان در کاهش مقادیر کمی لیپوپروتیین های سرم مشخص می شود.
  کلیدواژگان: اسیدآسکوربیک، لیپوپروتئینها، لیپیدها، رژیم غذایی
 • مژگان کاراحمدی، زهرا شهریور صفحه 61
  هدف
  کارکردهای اجرایی به معنای توانایی نگهداری وضعیت مناسب حل مسئله برای رسیدن به هدف است. مطالعات کارکردهای اجرایی در سندرم توره متفاوت بوده و نشان داده شده که بیشتر در عملکردهای بینایی- فضایی (visual-spatial)، حافظه کاری (working memory) و زمان واکنش اشکال دارند. در کودکان با اختلال کمبود توجه- بیش فعالی نیز در تغییر وضعیت (set shifting) و مهار حرکتی (Inhibition) و برنامه ریزی (planning) اشکال دارند. این مطالعه با هدف تعیین کارکردهای اجرایی در مبتلایان به سندرم توره با و بدون بیش فعالی همراه کمبود توجه طراحی گردید.
  روش ها
  چهل و یک مورد 7-17 ساله مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی اطفال بیمارستان روز به تهران که بر اساس معیارهای تشخیصی بیماری های روانی آمریکا و مصاحبه K-SADA مبتلا به اختلال توره به تنهایی و یا همراه با اختلال کمبود توجه- بیش فعالی بودند، همراه با گروه کنترل انتخاب شدند. پرسش نامه شدت تیک yale (CTSS) و کانرز والدین و آزمون برج لندن (Tower oflondon) در مورد آنها انجام گرفت و تحلیل با آزمون تی و کای دو انجام شد.
  نتایج
  در قسمت های حرکت (Move)، برنامه ریزی (planning)، توالی (subsequent) گروه تور در مقایسه با گروه شاهد اختلاف معنا داری را نشان ندادند (p>0.05) اما در گروه توره همراه با اختلال کمبود توجه- بیش فعالی اختلاف معنا داری وجود داشت ((P=0.03، P=0.02،P=0.045.
  نتیجه گیری
  کودکان مبتلا به توره با اختلال کمبود توجه-بیش فعالی در مقایسه با گروه شاهد، اختلال در حوزه های توجه-برنامه ریزی- حل مسئله (problem solving)- تکانشگری و حافظه کاری نشان دادند که در گروه کودکان توره به تنهایی کمتر از کودکان توره همراه با کمبود توجه-بیش فعالی بود و بنابراین به نظر می رسد که اختلالات همراه روی عملکرد اجرایی موثر بوده و باعث تشدید این اختلال می شوند.
  کلیدواژگان: کارکردهای اجرایی، سندرم توره، اختلال کمبود توجه، بیش فعالی
 • سیدجلال هاشمی، حسنعلی سلطانی، مرضیه پریشانی صفحه 67
  هدف
  پروپوفل بعنوان یک داروی هوشبر وریدی در ترکیب خود حاوی لیپید است که می تواند آلودگی میکروبی را به همراه داشته باشد. گزارشات متعدد حاکی از عفونت های سیستمیک و حتی مرگ بدنبال مصرف این دارو ارائه شده است. نتایج این مطالعات از نظر چگونگی عفونت زایی پروپوفل متفاوت است. پژوهش حاضر با هدف تعیین آلودگی باکتریال در ویال وسرنگ حاوی پروپوفل بر اساس مدت و محل نگهداری طراحی و اجرا گردید.
  روش ها
  در این مطالعه تجربی تعداد2 ویال 50 میلی لیتری پروپوفل انتخاب و تحت شرایط استریل از هر ویال میزان 20 میلی لیتر دارو به داخل یک سرنگ 20 میلی لیتری استریل کشیده شد. سپس یک سرنگ بهمراه ویال سوراخ شده مربوط در یخچال و سرنگ و ویال مربوطه دیگر در محیط اتاق عمل نگهداری شد. از هر یک از 4 نمونه پروپوفل مذکور طی مدت یک هفته نمونه برداری و کشت هوازی و بمدت 2 روز کشت بی هوازی انجام شد.
  نتایج
  پس از گذشت 24 ساعت از انجام هر کشت، محیط های کشت مربوطه مورد بررسی قرار گرفتند که همگی منفی بود. در موارد مشکوک پس از تهیه لام و رنگ آمیزی گرم هیچگونه باکتری دیده نشد. جهت اطمینان بیشتر کلیه محیط های کشت در زمان 48 ساعت پس از انجام مجددا مورد بررسی قرار گرفتند که هیچ گونه شواهدی از رشد میکروب و تشکیل کلنی از نظر هوازی و بی هوازی در آن یافت نشد.
  نتیجه گیری
  علی رغم منفی بودن نتایج حاصل از این مطالعه و با توجه به خطر آلودگی داروی پروپوفل با دیگر میکروارگانیسم های غیر باکتریال مانند ویروس ها و قارچ ها و همچنین آلودگی غیر میکروبی با مواد مثل رادیکال های آزاد و با توجه به احتمال ایجاد عفونت در بیماران علیرغم استفاده استریل از دارو بعلت ایجاد محیط مناسب جهت رشد میکروارگانیسم ها توسط این دارو در داخل بدن و با نظر داشتن پیامدهای قانونی به دنبال عدم رعایت دستورالعمل های توصیه شده، اجرای پروتکل های صادره از سازمان های مربوطه بین المللی امری ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پروپوفل، آلودگی باکتریال، سرنگ، ویال
 • محمود بلوچی، نظام الدین برجیس، احمدرضا اخوت صفحه 72
  هدف
  عفونت های گوش خارجی، از جمله عفونت های قارچی، بیماری مزمن یا تحت حاد مجرای گوش است که علایم، تظاهرات و علت شناسی آن معمولا بستگی به محیط جغرافیایی دارد و در آب و هوای گرم و مرطوب بیشتر دیده می شود. این مطالعه، با هدف بررسی نوع قارچ عامل و عوامل مساعد کننده و علایم بیماری انجام گرفته است.
  روش ها
  مطالعه ای است مقطعی- توصیفی که بر روی نمونه 174 نفری مبتلایان به عفونت قارچی گوش انجام شده است. روش نمونه گیری به طریقه تصادفی و آسان بوده که پس از ثبت اطلاعات مربوط به سن، جنس، شغل، سابقه دیابت، تروما، مصرف آنتی بیوتیک، سایر شکایات و علایم، از مجرای گوش آن ها نمونه برداری شده و برای کشت و لام مستقیم به آزمایشگاه ارسال گردید و پس از جمع آوری داده ها، نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شده اند.
  نتایج
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 35.8 سال بود که %50.6 آن ها زن بودند، گروه سنی 30-39 سال (%30.6) بیشترین گروه سنی و بیشترین شغل، مربوط به زنان خانه دار بود. (% 39)، اکثر بیماران در فصل تابستان و پاییز مراجعه نموده اند، شایع ترین قارچ عامل ایجاد عفونت»اسپرژیلوس ولاووس«بوده است (%27.6) و سپس آسپرژیلوس نیجر- اسپرژیلوس فلاووس- کاندیدا البیکانس- اسپرژیلوس فومیکاتوس- اسپرژیلوس نیدوس، به ترتیب در درجات بعدی قرار داشتند و شایع ترین علت ایجاد، عفونت مجرا، تروما، دستکاری مجرای گوش، و شایع ترین علامت بیماری، خارش گوش بوده است (%88.5).
  نتیجه گیری
  عفونت های»اسپرژیلوس«و»کاندیدیابی«در عفونتهای قارچی گوش خارجی معمولا باید مد نظر باشد.
  کلیدواژگان: مجرای گوش، عفونت های قارچی، گوش خارجی
 • ناصر شرف الدین زاده، مجید کیهانی فرد صفحه 76
  دیسفاژی یکی از شکایات شایع در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه گوش و حلق، داخلی و اعصاب است که علل متعددی برای آن شناخته شده است، بیماری forestier یا DISH یک علت ناشایع ولی قابل درمان دیسفاژی است. DISH (هیپراستثوز منتشر اسکلتی ایدیوپاتیک) یک اختلال روماتولوژیک است که با تولید بیش از حد استخوان در مناطق استخوانی و اتصال تاندون ها به استخوان در تمام بدن مشخص می شود شیوع بیماری در بیماران دیابتی و جنس مرد بیشتر است و با بالا رفتن سن، افزایش می یابد.
  در این مقاله آقای 60 ساله ای معرفی می شود که بعلت دیسفاژی پیشرونده نسبت به جامدات از 6 سال قبل تحت بررسی قرار گرفت. گرافی گردن و بلع باریم بیمار موید کلیسفیکاسیون منتشر لیگامانی و بر آمدگی استئوفیتی و کمپرسیون مری بود.
  نتیجه
  بیمار ابتدا تحت درمان توسط داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی قرار گرفت ولی بعلت عدم دریافت پاسخ کلینیکی مطلوب جهت رز کسیون جراحی ارجاع شد.
  کلیدواژگان: Forestier، (Diffuse Idiopathic skeletal hyperosteosis)، DISH، دیسفاژی
|
 • Minoo Adib, Fakhri Navaei, Fereshteh Saheb Fosul, Akbar Tavakoli, Vajiheh Ostadi Page 1
  Introduction
  Early diagnosis of neonatal sepsis is essential for successful treatment. Blood culture is a gold standard for diagnosis but the final results are not available until 48-72 hours after culture. Interleukin-6 (IL-6) as a marker plays a critical role in the induction of C-reactive protein (CRP) synthesis in the liver. It has been hypothesized that this cytokine could be detected in blood earlier than CRP during the course of neonatal sepsis.
  Methods
  Blood samples were collected upon admission from 50 neonates with suspected sepsis, and 10 healthy neonates. The patients were assigned to two groups according to bacteriological and laboratory results. Group І consisted of 19 newborns with positive blood cultures and clinical signs of sepsis. Group ІІ included 31 neonates with negative blood cultures, but with two or three clinical signs of sepsis. The control group (group III) included 10 healthy neonates with no clinical or biological data of infection. Serum CRP was determined by using the nephelometry method and IL-6 was determined by ELISA method.
  Results
  Mean CRP level in the group with proven sepsis was 22.18 mg/l which was higher than in other groups (P=0.005). The sensitivity and specificity of CRP were 57% and 100%, respectively. Mean level of IL-6 was 117.49 pg/ml in group І, which was higher than in other groups (P=0.001), exhibiting a sensitivity of 78% and a specificity of 95%.
  Conclusions
  Based on our results, measurement of IL-6 is more useful than CRP for early diagnosis of neonatal sepsis, especially within the 24 hours before the onset of sepsis. We conclude that IL-6 measurement combined with CRP measurement can be the ideal tests for diagnosis of neonatal sepsis.
 • Amid Athari, Nahid Jalal Lu Page 8
  Introduction
  Cutaneous leishmaniasis (CL) is one of the most important zoonotic diseases in Iran. According to the reports of the Center for Disease Management and Control, among the 20,000 cases infected with various types of leishmaniasis annually, 80% are zoonotic cutaneous leishmaniasis (ZCL). This descriptive and retrospective study was performed to determine the most recent status of ZCL in Iran, from 2001 to 2005.
  Methods
  Data were collected from patients presenting to Primary Health Care Centers. Identification of the parasite was carried out by observation of amastigotes in direct smear after staining with Giemsa.
  Results
  The prevalence of infection in 2005 (29824) showed an increasing rate of 105.6% in comparison with 2001 (14050). In the last year of our study, the overall incidence rate per 100,000 was 30. Although among the 11 endemic provinces, the most cases were observed in Khorasan, Fars and Isfahan, respectively, the highest incidence rates were found in Yazd Province (203.2) in 2004 and Boshehr Province (139.6) in 2005.
  Conclusions
  Surprisingly, during the past five years, the cases of ZCL have increased. This might be partly due to resettlement programs in countryside, reconstruction and destruction of the rodent vector’s habitats, the migration of infected persons from Afghanistan to the borderline provinces and relaxation of preventative measures.
 • Shahla Vaziri Esfarjani, Lida Asghari Nejad Page 21
  Introduction
  Hemoglobin (Hb) levels in fetus increase with progression of pregnancy, reaching highest levels in life. Hb serves as iron reserve in fetus and is needed for the infant to adapt with anemia. Many factors can decrease Hb levels at birth and lead to accelerated physiological anemia. Hence, the infant would require earlier administration of iron drops. Identification of these factors and immediate management is essential to child health. This study was performed to compare mean Hb levels in cord blood of neonate subjects with corresponding levels cited in Nelson's Textbook of Pediatrics and their relationship with maternal Hb and delivery pattern.
  Methods
  In this cross-sectional study, cord blood samples taken from 502 newborns in six months were evaluated. Simple sampling method was used. Premature neonates and those with low birth weight and high-risk deliveries were excluded. Data were analyzed with t-test using SPSS.
  Results
  The mean Hb level of the studied group was 13.24±1.77 g/dl, which was significantly lower than corresponding parameters cited Nelson's Textbook of Pediatrics (P value=0. 000). Also, there was a significant and direct correlation between Hb of umbilical cord blood, and maternal Hb and pattern of delivery. Hb levels in the umbilical cord blood of newborns delivered by cesarean section were lower than Hb levels of those with normal delivery.
  Conclusions
  The results of this study show that Hb levels of cord blood in the studied population are lower than values cited in Nelson's Textbook of Pediatrics; this is in direct relationship with low levels of maternal Hb which we studied for comparison with values cited in Nelson's Textbook of Pediatrics (11.7 g/dl vs. 14 g/dl). Thus, newborn infants in our study (especially cesarean section newborns) are at greater risk of early and accelerated physiological anemia. Therefore we recommend further efforts to improve maternal nutrition before and during the gestational period, prescription of iron tablets, encouraging normal vaginal delivery, and early initiation of iron drops in the first few months of infancy.
 • Seyed Abbas Tabatabaei, Seyed Mozaffar Hashemi, Mahmoud Kabiri, Mohammad Yazdani, Shahram Taheri, Mehrdad Hosseinpour, Vahid Goharian Page 26
  Introduction

  Although renal transplantation from cadaver is common, living donors continue to be an important source of transplanted kidneys. Recipients of living-donor kidneys demonstrate improved graft survival. In this study, we evaluated the outcomes of renal transplantation from cadaver, related donors and unrelated donors in Isfahan.

  Methods

  We evaluated all of the patients who underwent kidney transplantation in hospitals affiliated to Isfahan University of Medical Sciences in 2002. We assessed complications including hypertension, urinary tract infection, fever, transplant rejection, urinary leak, renal failure, renal vessels thrombosis and urinary tract obstruction. Donors (living related, living unrelated, cadaver) were registered and complications were compared in the three groups. Chi-square and Fisher exact tests were used for statistical analysis.

  Results

  One-hundred patients were evaluated (22 had received kidneys from cadaver, 10 from living related donors, and 68 from living unrelated donors). Transplant rejection was most common in recipients of kidneys from living unrelated donors (49.7%, P=0.02). Renal failure was most common in recipients of kidneys from cadaver (68%, P=0.02), urinary infection was most common in recipients of kidneys from living unrelated donors (26%, P=0.04). Overall, complications were most common in patients who had received kidneys from cadaver (81%, P=0.04).

  Conclusions

  Given the high transplant rejection rate in recipients of kidneys from living unrelated donors, and the complications observed in recipients of kidneys from cadaver, kidney transplant from living related donors seems to be the most favorable option.

 • Rasul Mohammadi, Mohammad Hossein Yadegari, Fariborz Moattar, Masoumeh Shams Page 30
  Introduction
  Candidiasis as an opportunistic infection is created by some species of Candida. Here the role of Candida albicans is more noticeable than other species. Candida can cause an extended spectrum of symptoms. Due to the increasing consumption of immunosuppressants including corticosteroids and diseases like diabetes, candidiasis has drawn more attention than before.
  Methods
  Considering the side-effects of antifungal chemical drugs and their high cost, we used the essential oil of Boswellia serrata against the isolates of Candida which are sensitive and resistant to fluconazole. Of 50 samples used in this study, twenty-five were sensitive and twenty-five were resistant to the fluconazole. Different concentrations of Boswellia serrata essential oil were prepared in microplates. One-thousand Candida albicans yeast cells were added to each well and after 24 hours of incubation, the number of Candida cells in each well was counted.
  Results
  In the group of sensitive isolates, 3, 7, 7, and 8 did not grow up to dilutions of 1/32nd, 1/64 th, 1/128th, and 1/256 th, respectively. In group of resistant isolates, 1, 6, 8, and 10 isolates did not grow up to dilutions of 1/32nd, 1/64th,, 1/128th, and 1/256th., respectively.
  Conclusions
  The essential oil of Boswellia serrata displayed an inhibiting effect on all Candida albicans isolates in-vitro; hence we recommend the investigation of its antifungal properties in vivo.
 • Abbas Karbassian, Nazila Kasaeyan Page 35
  Introduction
  Exercise is associated with an increase in cortisol - the most important hormone in fat metabolism. Cortisol levels vary during a day. This study was conducted in view of the lack of any documents on cortisol levels in endurance athletics in Iran.
  Methods
  In a cross-sectional study, 25 male endurance runners age 18-25 years and 25 non-athlete men were selected. The cortisole and TG levels were analyzed using ELISA in the morning and evening. T-test was used for statistical analysis and P
 • Mahsa Naseri Page 40
  Introduction
  Vitiligo is an acquired pigmentary disorder of the skin and has significant harmful effects on the appearance and consequently social functions of the patients. There is no universally effective treatment for this disease, but topical steroids and levamisole have been used. This study evaluates the effects of levamisole and clobetasol with that of clobetasol in the treatment of vitiligo.
  Methods
  Through a randomized clinical trial, 73 adult patients with vitiligo were divided into two groups. The first group consisted of 37 patients and received levamisole 150 mg daily for 2 consecutive days per week, and topical clobetasol ointment 0.05% daily. The second group consisted of 36 patients and received topical clobetasol ointment 0.05% daily. Treatment was continued for 4 months and 35 patients in each group completed the study.
  Results
  Of seventy patients who completed the study, 32 were males and 38 were females aged between 18 and 55 years. In the first group, 37.1% showed no response, another 37.1% had partial response and 25.8% showed complete response to treatment. In the second group, these 3 types of responses were observed in 25.7%, 54.3% and 20% of subjects, respectively. There was no statistically significant difference between the responses of the two groups.
  Conclusions
  It seems that addition of levamisole to clobetasol is not helpful in the treatment of vitiligo.
 • Abdolreza Sabahi, Mohammad Hosseini Sharif Abad Page 44
  Introduction
  Hippocampus is a well-defined brain region involved in learning and memory. In spite of the existing reports on hippocampal-dependent memory impairment due to noise stress, to our knowledge, there is no study on the effect of noise stress on the size of hippocampus. The present study aimed to investigate the likely effects of chronic noise exposure on learning and the size of rat hippocampus.
  Methods
  Twenty adult male Wistar rats were randomly divided into two equal groups. Animals in the experimental group were exposed to noise with intensity of 40 dB for 20 minutes 3 times per day for a period of 3 months. The control animals were kept in the same laboratory conditions without being exposed to noise. Learning function was assessed according to passive avoidance test. Animals were then anesthetized and transcardially perfused with fixative solution. The brains were removed. The right hemispheres were selected; 25-μm thick sections were cut along the entire extent of the hippocampus. Using systematic uniformly random sampling, one section from every twenty sections was analyzed. Volume estimation was performed using Cavalieri principle.
  Results
  A decreased latency to enter the dark compartment was observed in noise-exposed animals, suggesting decreased learning function. This study also showed that the noise-exposed rats had smaller hippocampal formation than controls.
  Conclusions
  Reduced volume of hippocampus most probably reflects alterations in its neuronal circuits. These changes may be relevant to the learning and memory disturbances in human and animals following noise stress.
 • Manouchehr Amiridavan, Mehdi Sonbolestan, Hamid Reza Hasnani, Hamid Reza Abtahi Page 49
  Introduction
  Carhart's Notch (CN) is a major audiometric criterion for diagnosis of otosclerosis; it is an abnormal audiometric pattern due to fixation of stapes and relative reduction in perilymphatic motion.
  Methods
  130 patients (146 diseased ears) were evaluated in this study. Audiometric tests were performed for each patient 2 weeks before and 6 month after surgery, and the average decline in bone conduction threshold was measured in frequencies of 500, 1000, 2000, and 4000 Hz.
  Results
  The average correction in CN in frequencies of 500, 1000, 2000, and 4000 Hz was 3, 5.4, 10.4 and 3 db, respectively after stapedectomy, and 4, 5.8, 9.6 and 4.2 db, respectively after stapedotomy. Mean correction of CN in the above frequencies was 3.8, 5.7, 9.8 and 3.8 db, respectively, measuring 5.7 db on the average.
  Conclusions
  There was a significant correlation between CN correction and stapes surgery. The highest correction was seen in 200 Hz (9.8 db) and the lowest in 500 Hz (3.8 db). The correlation between the type of surgery and specific changes in CN was not significant.
 • Babak Amra, Bijan Iraj, Zahra Seyed Bonakdar, Hamid Sanei, Mohammad Golshan Page 53
  Introduction
  This study was conducted to evaluate the involvement of body organs such as the lungs in systemic lupus erythematosus (SLE). Little information exists on lung involvement in lupus patients without respiratory symptoms; we aimed to evaluate the characteristics of lung gas transfer in female SLE patients using carbon monoxide diffusion capacity (DLCO) in comparison with a control group.
  Methods
  DLCO and lung volume parameters were prospectively measured and analyzed in 76 sequential SLE patients with active disease in our Rheumatology Department in 2005.
  Results
  The measured transfer factor was lower in female patients with lupus than in the control group (P≤0.001). A similar reduction was observed in volume-corrected transfer factor with stronger statistical significance (P≤0.001). Residual volume and total lung capacity were greater in patients than in the control group (P≤0.001).
  Conclusions
  Reduction of lung transfer factor is a frequent observation in patients with SLE who had no clinical respiratory symptoms. This finding is in favor of alveolocapillary membrane involvement in patients with lupus. Increased residual volume and total lung capacity may be due to subclinical bronchiolitis.
 • Gholam Reza Dashti, Zeynol Abedin Behdadipour, Mohammad Mardani, Ali Farzan, Parviz Vahedi Page 57
  Introduction
  Atherosclerosis is a disease which begins during childhood. Oxidation of lipoproteins is an important factor implicated in atherosclerosis. Vitamin C decreases blood serum lipids and may inhibit atherosclerosis. This study was designed to observe the effect of ascorbic acid on blood serum lipids in male rabbits fed high-cholesterol diet.
  Methods
  Twenty white male rabbits were weighed (mean weight = 950 g) and blood serum samples were taken for analysis of serum cholesterol, LDL, HDL, TG, and VLDL. They were randomly divided into two groups. For 40 days, group 1 (n=10) was given high-cholesterol (1%) diet, and group 2 (n=10) was fed high-cholesterol diet with ascorbic acid (100 mg/kg). Both groups were then weighed and blood samples were taken for analysis of serum cholesterol, LDL, HDL, TG, and VLDL.
  Results
  Significant differences in cholesterol, LDL, HDL, TG, and VLDL were seen between the two groups (P)
 • Mojgan Kar Ahmadi, Zahra Shahrivar Page 61
  Introduction
  Executive function define as ability to maintain a suitable and gool directed condition for problem solving. The results of previous studies on Tourette syndrome (TS) were contradiction, but the impairment of visual-spatial performance, working memory and reaction time were shown. In children with Attention Defiat Hyperactivity Disorder (ADHD) impairment of set shifting, motor inhibition and planning are present. This study aimed to evaluate executive function in children and adolescent's with Tourette syndrome with and without attention deficit hyperactive disorder.
  Methods
  This descriptive-analytic (case-control) study was performed in children and adolescents presenting to the Psychiatry Clinic of Rozbeh Hospital during 1381-1383. By means of clinical psychiatric evaluation, K-SADS and DSM-IV criteria, 26 children and adolescents age 7-17 years diagnosed with ADHD with Tourette, and Tourette were enrolled in the study. Also 15 healthy matched subjects were enrolled as a control group. In each group, Tower of London Test, and Yale and Conners Behavior Rating Scales were used.
  Results
  There isnt significant differences between tourette syndrome and control group in field of move planning ad subsequent (P>0.05). But in group with combined ADHD and TS there is a significant differences (P=0.048, P=0.02, P=0.03).
  Conclusions
  Comparison of the 3 groups showed impairment of attention, planning, and working memory impulsivity (executive function) in children and adolescents with Tourette and ADHD.
 • Seyed Jalal Hashemi, Hasan Ali Soltani, Marzieh Parishani Page 67
  Introduction
  Lipid-based anesthetic agents such as propofol support rapid microbial growth at room temperature. Many reports of systemic infections have been traced to the injection of contaminated propofol. The results of these studies are different according to the magnitude and the mechanisms of infections. The aim of this study was to evaluate the development of bacterial infection in syringes and vials containing propofol in relation to duration and the location of storage.
  Methods
  In this experimental study, 2 vials of propofol (50 ml) were selected. Under sterile conditions, 20 ml of each vial was aspirated into a sterile syringe and the others were kept in operation room. During one week, the four samples were obtained and aerobic and anaerobic culture were performed.
  Results
  Twenty-four and 48 hours after culture, we evaluated the cultures media for detection of bacteria and colony count. There was no evidence of bacterial growth in any of the samples.
  Conclusions
  With the increasing use of lipid-based medications such as propofol, which support rapid bacterial growth at room temperature, strict aseptic techniques are essential during the handling to prevent extrinsic contamination. We remain concerned that anesthesiologists will endanger patients and assume increased medicolegal risk if they do not follow the manufacturer’s ASA and CDC recommended procedure.
 • Mohammad Balouchi, Nezamoddin Berjis, Ahmad Reza Okhovat Page 72
  Introduction
  Otomycosis is a common infection of the external ear that is seen in the tropical and subtropical areas of the world. We performed mycologic analysis by obtaining samples from the external auditory canal in patients clinically diagnosed with otomycosis.
  Methods
  174 patients with clinical suspicion of otomycosis referred to the Otolaryngology Clinic of Al-Zahra and Kashani Hospitals were studied from 2001 to 2003. First, samples were obtained from the external auditory canal of patients suspected of otomycosis. The samples were cultured in three dish plates and prepared for smear and direct microscopic examination. Then the fungi were identified in culture dish plates by a fungologist
  Results
  The patients had a mean age of 35.18 years. Eighty-eight patients were women and 86 were men. Housekeeping was the most common profession of subjects. Itching of the external canal was the most common symptom (88.5%). The most common cultured fungi were Asperfillus species (overall 60%). Aspergillus flavus was cultured in 27.6% of cases, Aspergillus niger in 25.3%, Aspergillus fumigatus in 3.4%, and Aspergillus nidus in 2.6%. Candida was cultured in 5% of cases. Predisposing factors included trauma and manipulation of the external canal (47.27%), diabetes (6.9%), and swimming (13.8%). External Itching was the most common symptom of otomycosis (88.5%).
  Conclusions
  Aspergillus is an important pathogen for fungal external otitis in our environment. Although candida was not a significant pathogen for otomycosis in our study, its role in other geographic areas is remarkable.
 • Naser Sharafoddin Zadeh, Majid Keyhani Fard Page 76
  Introduction
  Forestier disease - an unusual cause of dysphagia is a common presenting complaint in otolaryngology, internal medicine, and neurology practice, which has many known causes. Forestier disease or DISH is a rare but curable cause of dysphagia. DISH (diffuse idiopathic skeletal hyperostosis) is a rheumatic abnormality characterized by exuberant proliferation of bone at osseous sites of ligamentous and tendinous attachments throughout the body. A higher prevalence is found among diabetics and males. The incidence of DISH increases with aging. Presenting features include dysphagia, dyspnea, hoarseness, aspiration pneumonia, myelopathy, and entrapment neuropathy.
  Methods
  A sixty-year-old man with complaint of progressive dysphagia to solid food for 6 years underwent barium swallow examination and cervical x-ray showed diffuse ligament calcification and osteophytes protrusion and compression of the esophagus.
  Conclusions
  The patient underwent conservative treatment with non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDS) but was then referred for surgical intervention because no favorable clinical response was seen.
 • English abstracts
  Pages 1-16