فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال ششم شماره 4 (پیاپی 55، زمستان 1386)
 • سال ششم شماره 4 (پیاپی 55، زمستان 1386)
 • 160 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1387/04/10
 • تعداد عناوین: 18
|
 • حمید گله داری، علی محمد فروغ مند، ایران رشیدی گلرویه، بهناز اندشتی، علی فرخی، غلامرضا فاضلی، حسین نظاری، عبدالرحمن راسح صفحه 391
  سرطان سینه یکی از رایج ترین سرطان ها در زنان می باشد و در این میان، از هر دوازده زن یک نفر قبل از رسیدن به سن 70 سالگی به این سرطان مبتلا می شود. از این تعداد فقط بخش کوچکی (تقریبا«5 تا 10 درصد) در اثر جهش های اتوزومال غالب به این بیماری مبتلا می شوند. در دو ژن کشف شده BRCA1 – BRCA2 جهش هائی از نوع آتوزومی غالب در بیماران مبتلا به سرطان سینه مشاهده شده است. یهودیان اشکنازی با ریسک ابتلای بالا به این نوع سرطان، از ناقلین جهش در اگزون 2 ژن BRCA1 (185delAG) و اگزون 11 ژن BRCA1 (6174delT) می باشند. غربالگری این جهش ها در جمعیت های قومی غیر از اشکنازی ها می تواند درجهت تشخیص افراد در معرض خطر کاربرد داشته باشد.هدف مطالعه حاضر بررسی فراوانی های جهش های رایج در اگزون 2 ژن BRCA1در بیماران ایرانی (اهواز) می باشد.
  روش بررسی
  در این بررسی تعداد 38 نمونه خونی از بیماران و 32 نمونه ازبستگان سالم آنان از بخش پاتولوژی بیمارستان شفاء اهواز جمع آوری و غربالگری جهش های احتمالی در اگزون 2 ژن BRCA1 (منطقه داغ و مستعد به جهش) با استفاده از روش SSCP1 مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشانگر وجود جهش در چهار مورد (5/10 درصد) از کل 38 بیمار می باشد.
  تیجه گیری: نتیجه نهایی نشانگر وجود جهش در چهار مورد(5/10 درصد) ازکل تعداد 38 نفر بیمار بود.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، غربالگری جهش، SSCP، BRCA1
 • جواد محمدی اصل، علیرضا سمرباف زاده، منوچهر مکوندی، خدامراد زندیان صفحه 398
  هدف
  بتا تالاسمی از شایع ترین بیماریهای ارثی تک ژنی ایران است. ایران روی نقشه کمربند تالاسمی جهانی قراردارد و حدود 5 تا 10 درصد جمعیت آن ناقل بتا تالاسمی هستند استان خوزستان دارای جمعیتی از اقوام مختلف است هدف این تحقیق تعیین فراوانی الگوهای جهش های ژنی بتا تالاسمی در استان خوزستان جهت پیشگیری قبل از تولد به شکل مقطعی آینده نگر در میان مراجعین به مرکز تحقیقات تالاسمی و هموگلوبینوپاتی ارجاع شده اند انجام گردید.
  روش بررسی
  برای این مقصود 116 بیمار مبتلا به بتا تالاسمی ماژور را که در نواحی مختلف استان خوزستان زندگی می کردند با نمونه گیری ساده در بیماران مراجعه کننده مورد مطالعه قرار گرفت. در این تحقیق از روشRDB 1 استفاده شد و از هر بیمار 5 میلی لیتر خون حاوی EDTA2 برای تجزیه DNA3 گرفته شده است. آزمایش با استفاده از کیت شرکت (Vinea – Lab) انجام گردید.
  یافته ها
  شایع ترین جهش های مشا هده شده در این گزارش عبارتند از: کدون37/36 (7/14 درصد) و جهش IVSI -110 (2/14 درصد) وجهش IVS11-1 (9/6درصد)، کدون 8 (5/6درصد) کدون 5 (2/5درصد)، سایر موارد (31درصد)، ناشناخته ها (6/21 درصد) بودند.
  نتیجه گیری
  شایع ترین جهش های شناسایی شده در این مطالعه در خوزستان کدون 36 /37 با 7/14 درصد است
  کلیدواژگان: بتا تالاسمی ماژور، RDB، جهش یابی
 • معصومه احمدزاده، عبدالرحمن باغیا صفحه 404
  هدف
  کادمیوم یکی از فلزات سنگین است که در صنایع مصرف گسترده دارد. این فلز از راه های مختلف از جمله از طریق آب و خاک وارد زنجیره غذائی میشود. مطالعات نشان داده اند ترکیبات کادمیوم موجب هپاتوتوکسیسیتی و نفروتوکسیسیتی می شود. مکانیسم اثر کادمیوم کاملا مشخص نمی باشد، ولی پیشنهاد گردیده این ترکیب از طریق پر اکسیداسیون اسید های چرب غیر اشباع موجب آسیب در ارگانهای مختلف بدن می گردد. ویتامینE یک آنتی اکسیدانت قوی است و موجب محافظت سلولها در مقابل آثار حاصله از ترکیبات سمی واکنشگر می شود. هدف از این مطالعه بررسی نقش این ترکیب در پیشگیری از آسیب های ناشی از کادمیوم بر روی کبد و کلیه می باشد.
  روش بررسی
  به موش های صحرائی نر بالغ از گونه NMARI، ویتامین E با دوز 5 میلی گرم برای هرکیلو گرم وزن بدن و یا حجم معادل از روغن ذرت به عنوان حامل از طریق تزریق داخل صفاقی داده شد. نیم ساعت بعد حیوانات کادمیوم کلراید در دوزهای 2، 5/1، 1،.5 /.میلی گرم به ازاء هر کیلو گرم وزن بدن ویا حلال آن (سرم فیزیولوژی) بعنوان کنترل دریافت نمودند. این آزمایش برای 7 روز متوالی انجام گردید. 24 ساعت بعد از اخرین آزمایش حیوانات با استفاده از سدیم پنتوباربیتال کشته و از خون حیوانات جهت مطالعه عواملی چون آسپارتات آمینو ترانس آمیناز(AST)، آلانین آمینوترانس آمیناز(ALT)، آلکالین فسفاتاز(ALP)، کراتینین و ازت اوره خون(BVN) استفاده گردید. بافت های کبد و کلیه جدا ودر فرمالین 10 در صد تثبیت و پس از انجام مراحل تهیه بافت و رنگ آمیزی با هما توکسیلین و ائوزین با استفاده از میکروسکپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  کادمیوم کلراید بصورت وابسته به دوز موجب افزایش AST،ALT، ALP، BUN، CR شد. ویتامین E اثر قابل ملاحظه ای بر فاکتورهای بیوشیمیائی خون و همچنبن بر روی بافت های کبد و کلیه نداشت، در حالیکه. این ترکیب موجب کاهش هپاتوتوکسیسیتی و نفروتوکسیسیتی حاصله از کادمیوم گردید.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، به نظر میرسد ویتامین Eمی تواند موجب محافظت کبدی و کلیوی در مقابل آسیب های ناشی از کاربرد کادمیوم شود.
  کلیدواژگان: کادمیوم کلراید، ویتامین E، کبد، کلیه، موش صحرایی
 • عبدالامیر سیاری، سیدجمال حسینی، عیدی علیجانی، محمدحسن فردوسی صفحه 414
  هدف
  چندین بیماری مزمن در ارتباط با چاقی نظیر: بیماریهای قلبی - عروقی، فشارخون و دیابت نوع دوم وجود دارد. از طرفی طبق تحقیقات انجام شده تمرینات هوازی عملکرد عروق را بهبود می بخشد و منجر به کاهش مرگ و میر ناشی از بیماریهای قلبی – عروقی می شود. لذا هدف از این تحقیق ارائه شیوه و شدت تمرینی مناسبی از تمرینات هوازی است که بهترین تغییرات را بر روی لیپوپروتئین های خون داشته باشد.
  روش بررسی
  نمونه های این تحقیق شامل 45 (15 نفر گروه کنترل، 15 نفر گروه شناگر و 15 نفر گروه دونده) دانش آموز چاق که شاخص توده بدنی1 (BMI) آنها بین 3/27 تا 2/33 و سن آنها بین 15 تا 18 سال بوده است. قبل و بعد از 8 هفته تمرین شنا و دویدن مقادیر لیپوپروتئین ها، تری گلیسرید و کلسترول تام2 خون، از طریق نمونه های خونی گرفته شده از سیاهرگ آرنج مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان می دهد که متعاقب انجام هشت هفته تمرینات هوازی شنا و دویدن، مقدارHDL-c گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری پیدا کرده است (05/0p). بین مقادیر تری گلیسرید در گروه های تمرینی و کنترل، و همچنین بین گروه های شناگر و دونده در مقادیر تری گلیسرید تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0
  کلیدواژگان: تمرینات زیر بیشینه، کلسترول، تری گلیسرید، LDL، c، HDL، c
 • علی احمدزاده، علی درخشان، آذر احمدزاده صفحه 423
  هدف
  لوپوس اریتماتوی سیستمیک(SLE) بیماری التهابی مزمنی با علت نامشخص است که ممکن است هر عضوی از بدن را مبتلا نماید. نفریت مشکل عمده بیماران لوپوسی است. گرفتاری بالینی کلیه در SLE کودکان شایعتر از بالغین است.هدف از این مطالعه بررسی سیر بالینی و هیستوپاتولوژی نفریت لوپوسی در کودکان و همچنین بررسی تاثیر و بی خطر بودن دوز بالای سیکلوفسفامید در درمان آن ها بود.
  روش بررسی
  بطور گذشته نگر 25 کودک زیر 16 سال که از 1374 لغایت 1375در بیمارستان کودکان ابوذر اهواز بستری شده بودند و تشخیص نفریت لوپوسی آن ها با بیوپسی کلیه از راه جلد روشن گردیده بود مورد مطالعه قرار گرفت. مطالعات بافتی تماما در بیمارستان نمازی شیراز انجام یا تایید شده بود. حداقل مدت پیگیری 36 ماه در نظر گرفته شد. پنج بیمار بدلیل کوتاه بودن دوره پیگیری یا ناکافی بودن پرونده شان از مطالعه خارج شدند. یافته های بالینی و سرولوژی بیماران در هنگام بیوپسی استخراج شد. بیست بیمار باقیمانده براساس نتیجه بیوپسی کلیه و طبقه بندی1 WHO برای نفریت لوپوسی، بصورت زیر درمان شدند: یک بیمار (کلاس I) با دوز پایین پردنیزولون، 7 بیمار (کلاس III، II) با دوز بالای پردنیزولون، دیورتیک و داروی ضدفشارخون و 12 بیمار (کلاس IV) با دوز بالای پردنیزولون و 13 پالس وریدی متناوب سیکلوفسفامید (ماهانه برای 6 ماه و سپس هر 3 ماه) و متعاقبا میکوفنولات موفتیل درمان شدند. نهایتا یافته های بالینی، آزمایشگاهی و بافتی آن ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از افراد مورد مطالعه 13 (65درصد) دختر و 7 (35درصد) پسر بودند. سن متوسط آن ها 2/10 سال (گستره 5 تا 13) بود. هیجده بیمار (90درصد) بیش از 8 سال سن داشتند. تظاهر کلیوی 60درصد بیماران بصورت سندروم نفریتیک- نفروتیک بود. براساس نتیجه بیوپسی یک نفر(5درصد) مبتلا به کلاس I، 5 نفر (25درصد) مبتلا به کلاس II، 2 نفر (10درصد) مبتلا کلاس III و 12 نفر (60درصد) مبتلا به کلاس IV بودند. ولی هیچ موردی از کلاس V گزارش نشد. بیماری 85درصد مبتلایان با اقدامات درمانی فروکش نموده بود. سه بیمار به درمان پاسخ نداده بودند که از بین آن ها یک نفر تحت همودیالیز قرار گرفته بود و دو نفر نیز بدلیل نارسایی کلیه و ابتلای سیستم عصبی مرکزی فوت نموده بودند. از 12 کودک مبتلا به کلاس IV، یازده نفر به پردنیزولون و پالس وریدی سیکلوفسفامید پاسخ داده بودند و هیچگونه عوارض کوتاه یا درازمدتی نیز در آن ها مشاهده نشده بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که پالس های وریدی سیکلوفسفامید در اکثریت کودکان مبتلا به نفریت لوپوسی شدید (کلاس IV) قادر به بهبود بالینی و علایم کلیوی باشند. همچنین بنظر می رسد که MMF داروی مناسبی برای نگهداری وضعیت پایدار و درمان موارد مقاوم باشد. بهرحال، این مطالعه روی نمونه کمی صورت گرفته است. لذا برای تایید تاثیر و بی خطر بودن پالس های وریدی سیکلوفسفامید مطالعه روی نمونه های بزرگتر ضروری است.
  کلیدواژگان: لوپوس، نفریت، سیکلوفسفامید
 • شهلا نظرپور، مهناز مهرابی زاده هنرمند، صلاح الدین عنایتی صفحه 431
  هدف
  بررسی مقایسه سلامت روانی پرستاران زن نوبت کار مختلف در بیمارستانهای دولتی اهواز
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع علی و مقایسه ای است. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران زن بیمارستانهای دولتی شهر اهواز است. نمونه تحقیق شامل 120 پرستار یک نوبت کار، دو نوبت کار و سه نوبت کار است که به طور تصادفی ساده با استفاده از جدول اعداد تصادفی از فهرست پرستاران شاغل در بیمارستانهای دولتی استخراج گردید. برای جمع آوری داده‎ها از پرسشنامه سلامت روان SCL-90R استفاده شد.
  کلیدواژگان: سلامت روان، نوبت کاری، پرستاران، سن، سابقه خدمت
 • لیلا بصیر، ماشاءالله خانه مسجدی، احمد ساکی صفحه 439
  هدف
  ضربه وارده به دندانهای قدامی یکی از مشکلات شایع در کودکان و نوجوانان می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی فراوانی آسیب های دندانی قدامی و عوامل وابسته به آنها در دانش آموزان11-7 ساله مدارس دخترانه و پسرانه شهر هویزه در سال 82 به الگویی از شیوه پیشگیری از آسیب وارده به دندانهای قدامی در این ناحیه دست یابیم.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر که یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد از طریق معاینه 382 نفر از دانش آموزان 11-7 ساله که شامل 200 نفر پسر و 182 نفر دختر بوده صورت گرفته و معاینه کلینیکی و تکمیل پرسشنامه برای هر یک از نمونه ها انجام گرفت و اطلاعات موجود از طریق آزمون همبستگی و مجذورکای تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  وقوع انواع صدمات در پسرها(2/67درصد) بیش از دختران (8/32درصد) بود. بالاترین شیوع ضربه در پسران در سن 10 سالگی(5/39درصد) و پایین ترین شیوع ضربه در سن 8 سالگی(3/9درصد) بود. بالاترین شیوع ضربه در دختران 9 سالگی(1/38درصد)و پائین ترین شیوع ضربه در سن 8 سالگی(5/9درصد) بود. شایعترین دندان آسیب دیده در هر دو جنس ثنایای میانی فک بالا(75درصد)و کمترین دندان آسیب دیده، ثنایای طرفی فک پائین (1/3درصد)بود. شیوع صدمات دندانی درکودکان دارای اکلوژن Class II(9/60درصد) بیش از انواع دیگر بود. شیوع صدمات دندانی در افراد فاقد پوشش لبی (61درصد) بیش از افراد دارای پوشش لبی (39درصد) بود. شیوع صدمات دندانی در افراد با Over jet افزایش یافته (3/56درصد)بیش از انواع دیگر بود. 3/1 انسیزالی (61درصد)شایع ترین ناحیه صدمه دیده در دندانهای آسیب دیده را بخود اختصاص داد. شایعترین نوع شکستگی در دندانهای صدمه دیده شکستگی مینا وعاج (8/57درصد)بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج حاصله میزان صدمه دندانی در هر دو جنس قابل توجه بوده و نیاز به برنامه ریزیهای پیشگیری کننده وجود دارد.
  کلیدواژگان: آسیب های دندانی، ثنایا، شیوع، کودکان
 • رابطه مراحل رشد روانی - اجتماعی اریکسون با سلامت روانی در سالمندان استان خوزستان
  فاطمه کیانپور قهفرخی، جمال حقیقی صفحه 446
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مراحل رشد روانی- اجتماعی1 اریکسون با سلامت روانی2 در سالمندان شهر های مختلف استان خوزستان است.
  روش بررسی
  برای نیل به هدف مزبور، از سیاهه 600 خانوار موجود در رایانه اداره مرکزی آمار تهران که حاوی سالمندان مسن تر از 65 سال بود، یک نمونه مشتمل بر 469 سالمند (237 زن و 232 مرد) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. سپس، افراد سالمند به وسیله مقیاس تجدید نظر شده مراحل رشد روانی- اجتماعی اریکسون3 (MEPSI) و فهرست تجدید نظر شده 90 نشانه ای4 (SCL-90- R) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و روش همبستگی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان دادند که بین مراحل رشد روانی- اجتماعی و جنبه های مختلف سلامت روانی سالمندان استان خوزستان همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  حل موفقیت آمیز تعارضات مربوط به مراحل رشد روانی- اجتماعی اریکسون با سلامت روانی سالمندان رابطه مثبت دارد.
  کلیدواژگان: رشد روانی، اجتماعی، سلامت روانی، سالمندی
 • ناهید خواجه موگهی، قاسم احمدی صفحه 454
  هدف
  دردهای مزمن یکی از مشکلات شایع امروز می باشد که یکی از شایعترین نمونه های آن درد ناحیه تحتانی کمر (LBP)1 بعد از سردرد می باشد. درد مزمن می تواند باعث مشکلات متعدد روانشناختی مانند اضطراب و افسردگی گردد. به همین منظور پژوهش حاضر با هدف بررسی مشکلات روانی بیماران «LBP» صورت گرفته است.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع مقطعی-تحلیلی می باشد. از میان بیماران «LBP» مراجعه کننده به مراکز درمانی اهواز، 92 بیمار حاضر به همکاری (50 مرد و 42 زن) با دامنه سنی 63-19 سال در مشاغل مختلف به روش غیر تصادفی و مبتنی بر هدف انتخاب گردید. بیماران با تکمیل فرم ثبت اطلاعات و آزمون SCL-90-R مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در بررسی نتایج 7/71 درصد جمعیت نمونه مشکلات روانی را نشان دادند (مردها 66 درصد و زنها 6/78 درصد). میانگین ضریب کلی علائم (GSI) 2 در مردها (68T=) بالاتر از زنها (63T=) مشاهده شد. هم چنین مردها در تمام مقیاسها شدت مشکلات را بیشتر از زنها گزارش کرده اند. بین نوع شغل مردها و میزان مشکلات روانی رابطه معنی داری(01/ 0
  کلیدواژگان: درد مزمن، درد تحتانی، ناحیه کمر (LBP)، مشکلات روانی، آزمون SCL، 90، R
 • ارزیابی خطر نشت گاز کلر در ایستگاه های کلرزنی سیستم آب آشامیدنی شهر تهران با روش تجزیه تحلیل درخت خطا
  جواد عدل، ایرج محمدفام، زینب السادات نظام الدینی صفحه 461
  هدف
  گاز کلر یکی از مواد شیمیائی خطرناک است که یکی از مصارف عمده آن استفاده به عنوان تصفیه کننده آبهای آشامیدنی است. در کلان شهر تهران عواملی نظیر تعداد زیاد ایستگاه های کلرزنی، پراکنده بودن آنها در سطح شهر، تراکم جمعیت در اطراف این ایستگاه ها، پیوسته و بدون وقفه بودن عملیات کلرزنی در طول شبانه روز به همراه عواملی نظیر کم اطلاعی سازمانهای امداد و درمان از چگونگی انتشار گاز کلر، نحوه مقابله با آن، درمان افراد در معرض قرار گرفته، باعث شده که ایستگاه های کلرزنی به یکی از کانونهای خطرناک تبدیل شوند. هدف تحقیق حاضر ارزیابی میزان خطر نشت گاز کلر در ایستگاه های کلرزنی سیستم آب آشامیدنی شهر تهران می باشد.
  روش بررسی
  در اجرای این پژوهش ایستگاه های کلرزنی بر اساس داشتن یا نداشتن حداقل امکانات مورد نیاز به دو دسته مطلوب و نامطلوب تقسیم شدند. پس از آشنایی کامل با سیستم کلرزنی در هر دو دسته ایستگاه های مورد مطالعه، با استفاده از توانمندیهای تکنیک آنالیز درخت خطا مهمترین عوامل موثر در بروز حادثه نشت کلر شناسایی و سپس نحوه ترکیب و همچنین ارتباط آنها در قالب رویدادهای پایانی، میانی و دروازه های «و» و «یا» تعیین شد. با آنالیز کیفی و کمی درخت خطای این حادثه، مهمترین علل بروز آن تعیین و همچنین احتمال وقوع رویداد اصلی در طول یک سال محاسبه گردید.
  یافته ها
  مهمترین علل وقوع حادثه نشت کلر پایین بودن سطح مهارت کارکنان که خود از عدم برگزاری دوره های آموزشی مناسب برای پرسنل درگیر ناشی می شود، فشار و بار کاری زیاد روی پرسنل، عدم وجود دستورالعمل و قوانین مدون و یکپارچه در ایستگاه های کلرزنی و وجود اشکال و نارسایی در طراحی خود ایستگاه ها بودند. احتمال وقوع حادثه21 بار در سال محاسبه شد که رقم نسبتا بالایی می باشد.
  نتیجه گیری
  بوسیله اصلاح ایرادهای اساسی ایستگاه ها و یا طراحی این ایستگاه ها بر مبنای استاندارد، احتمال وقوع حادثه به مراتب و به صورت چشمگیری کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: ایمنی، آنالیز درخت خطا، گاز کلر، ایستگاه های کلرزنی
 • حشمت الله شهبازیان، حیات ممبینی، علیرضا خردمند، فرزاد استادیان، مسعود سیدیان صفحه 469
 • بررسی تنوع آناتومیکی دیواره استخوانی سینوسهای پارانازال با استفاده از سی تی اسکن: گزارش 279 مورد بیمار
  سهیلا نیک اخلاق، نادر صاکی، مرتضی طهماسبی، حسین جوهری صفحه 476
  هدف
  امروزه بدلیل استفاده گسترده متخصصین گوش و حلق و بینی از روش های جراحی آندوسکوپیک بینی و سینوس، تنوعات آناتومیکی و آناتومی حفره بینی و سینوسهای اطراف بینی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تعدادی از تنوعات آناتومیک شبیه هالرسل. کونکا بولوزا. سلولهای آگرنازی بزرگ. زائده آنسینیت هوا دار شده ممکن است عامل مستعد کننده برای سینوزیت مزمن یا پولیپوز بینی باشد. سی تی اسکن. بعنوان یک اقدام ارزیابی کننده قبل از عمل جراحی آندوسکوپیک عملکردی سینوسی مهم است. سی تی اسکن کرونال میتواند بطور واضح جزئیات تغییرات مخاطی سینوسهای اطراف بینی و تنوعات آناتومیکی استخوانی را نشان دهد. در این مطالعه ما تنوعات آناتومیکی سینوسهای اطراف بینی و حفره بینی را با استفاده از توموگرافی کامپیوتری بررسی کرده ایم.
  روش بررسی
  در این مطالعه ما تنوعات آناتومیکی در تصاویر توموگرافی کامپیوتری بیمارانی که جهت عمل جراحی آندوسکوپیک سینوسها انتخاب گردیدند بررسی کردیم. 204 فرد با بیماری سینوس (گروه سینوسی): سینوزیت مزمن. پولیپوزسینونازال و 75 بیمار از گروه غیر سینوسی: تومورهای هیپوفیز. عفونت راجعه کیسه اشکی و بیماری چشمی و علت های دیگر که تحت سی تی اسکن قرار گرفته بودند را بررسی کردیم.
  یافته ها
  این مطالعه شامل 279 بیمار (163 مرد و 116 زن) میباشد. تنوعات آناتومیکی بدین صورت مشخص شده اند: 7/57 درصد (انحراف تیغه بینی). 2/48 درصد (سلول اگرنازی). 28/ درصد(کونکابولوزا). 5/13 درصد (سلول بولای بزرگ) 9/ درصد (سلول هالر). زائده آنسینیت با خم به داخل 1/12 درصد و یا خم به خارج 2/5 درصد.
  نتیجه گیری
  تنوعات آناتومیکی یک نقش مهمی در اتیوپاتوژنزیس بیماریهای سینوسی و ایجاد عوارض در حین عمل جراحی دارد.
  کلیدواژگان: تنوعات آناتومیکی، سینوسهای اطراف بینی، سی تی اسکن، آندوسکوپی
 • نادر صاکی، سهیلا نیک اخلاق، امیر فصیحی صفحه 483
  هدف
  بیماری اسکلروز متعدد(MS1) مناطق مختلف ماده سفید سیستم عصبی مرکزی را بصورت پلاک های متعدد التهابی و دمیلینیزه درگیر می نماید. این بیماران علایم اختلالات عملکرد سیستم عصبی را بصورت عود کننده و بهبود یابنده دارند و شدت علایم در زمانهای مختلف متغیر است. کاهش شنوایی حسی عصبی یکی از علایم غیر شایع این بیماری است. هدف این مطالعه بررسی وضعیت شنوایی در بیماران دچار اسکلروز متعدد و ارزیابی پیش آگهی این بیماران می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 16 بیمار مبتلا به (MS) که به درمانگاه گوش وحلق و بینی بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز در فاصله زمانی اردیبهشت ماه 1382 تا اسفند ماه 1384 ارجاع شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند، برای همه این بیماران مطالعات بالینی، الکتروفیزیولوژیک و رادیولوژیک از جمله آزمون های ادیومتری، ABR، ENG، MRI انجام شد و نتایج حاصله بررسی و تحلیل گردید.همچنین وضعیت سیستم کوکلئو-وستیبولار این بیماران پس از درمان نیز مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه از 16 بیمار بررسی شده 7 نفر مرد (75/43 درصد) و 9 نفر زن (25/56 درصد) بودند و میانگین سنی آنها5/32 سال بود. این بیماران دچار علایم متعدد ناشی از درگیری قسمتهای مختلف مغز و نخاع بودند. دو نفر از این بیماران دچار کاهش شنوایی حسی - عصبی بودند. هر دو بیمار تیمپانومتری نرمال داشتند و فاقد رفلکس آکوستیک بودند.همچنین در ABR هر دو نفر تغییرات غیر طبیعی دیده شد اما ENG آنها نرمال بود.
  نتیجه گیری
  برای مشخص کردن زوایای متنوع تغییرات ایجاد شده در سطوح عملکرد سیستم شنوایی بیماران اسکلروز متعدد نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتری می باشد اما لازم است پزشکان و بخصوص متخصصین گوش، حلق و بینی با تظاهرات و وستیبرلوکوکلئار این بیماری و روش های تشخیصی و درمانی آن آشنائی کامل داشته باشند. توصیه می گردد که تمام بیماران مبتلا به اسکلروز متعدد از نظر مشکلات شنوایی نیز ارزیابی گردند.
  کلیدواژگان: اسکلروز متعدد، کاهش شنوایی حسی، عصبی، دمیلینیزایس، تست الکتروفیزیولوژیکی
 • فراوانی آنتی ژنهای HL-A کلاس یک در اهدا کنندگان عضو در افراد بومی خوزستان
  محمدعلی عصاره زادگان، سیدجال امام صفحه 487
  هدف
  مجموعه ژن های HLA 1 بر روی بازوی کوتاه کروموزوم 6 (6p21.3)، پلی مورف ترین سیستم آنتی ژنیکی بدن انسان را رمزدهی می نمایند. میزان فراوانی آلل های HLA کلاس I شامل HLA-A، HLA-B و HLA-C و الگو های پیوستگی ترجیحی2 آنها در میان جمعیت های گوناگون بطور چشمگیری متفاوت است که تعیین آن می تواند برای مطالعات مختلف جمعیت شناسی، ارتباط HLA با بیماریها و سازگاری در پیوند عضو مفید واقع شود. با توجه به این مهم، هدف از این مطالعه بررسی میزان فراوانی آلل های H LA-A، HLA-B و HLA-C بروش سرولوژیک در داوطلبان بومی اهدای عضو در استان خوزستان می باشد.
  روش بررسی
  1420 نفر از اهداکنندگان عضو مراجعه کننده به بخش ایمنی شناسی پیوند اداره کل منطقه ای آموزشی انتقال خون خوزستان از نظر میزان فراوانی آنتی ژنهای HLA-A، HLA-B و HLA-C بروش سرولوژیک (میکرو سایتو توکسیسیته) بررسی گردید.
  یافته ها
  پس از بررسی آنتی ژنهای HLA مذکور در جمعیت مورد مطالعه بیشترین میزان فراوانی آلل ها HLA کلاس یک در استان خوزستان شامل HLA-A2 (2/37درصد)، HLA-B35 (4/51درصد) و HLA-CW4 (1/29درصد) می باشد.
  نتیجه گیری
  اطلاعات بدست آمده از این مطالعه که نخستین گزارش در این مقیاس از میزان فراوانی آنتی ژنهای HLA کلاس یک به روش سرولوژیک در منطقه می باشد قدم اول در مطالعات مردم شناسی، مهاجرت های هر جمعیت و یافتن اهداکننده سازگار عضو و بررسی ارتباط HLA با بیماریهای خودایمن و عفونی در جمعیت مورد مطالعه است.
  کلیدواژگان: HLA، فراوانی، خوزستان
 • نورمحمد نوری، پیمان عشقی صفحه 492
  هدف
  بتا تالاسمی ماژور یک کم خونی همولیتیک شدید و کشنده است که با اختلالات رشد، اختلال عملکرد ارگانهای مختلف بدن و افزایش بار آهن مشخص می شود. درگیری قلب یکی از عمده ترین علل معلولیت و مرگ ومیر در این بیماران است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر درمانی کاپتوپریل بر عملکرد قلب در کودکان تالاسمیک با درگیری قلب چپ بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه بالینی که بر روی 60 بیمار مبتلا به تالاسمی ماژور که از میان110 بیمار بالای10سال با محدوده سنی 21-10 سال که به روش pilot study نمونه گیری شدند انجام گرفت. بیماران به دو گروه مساوی تقسیم شدند و جهت هرگروه قبل و پس از دریافت کاپتوپریل یا دارونما اکوکاردیوگرافی2D و داپلر انجام و سپس اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزارآماریSPSS و با آزمونهایt-test وcorrelation coeficient موردتجزیه و تحلیل قرارگرفت.
  کلیدواژگان: بتاتالاسمی، عملکرد قلب چپ، کاپتوپریل
 • محمد نعیمی، مهدی بخشایی، حبیب الله اسماعیلی، نرگس رزم آرا صفحه 499
  هدف
  هدف از این مطالعه آنالیز تاریخچه طبیعی بیماری، درمان و پروگنوز بیماران مبتلا به استزیونوروبلاستوما (بدخیمی نادر سر و گردن) بر اساس مرور مقالات می باشد.
  روش بررسی
  یک مطالعه گذشته نگر بر روی بیماران استزیونوروبلاستوما(ENB 1) که در بیمارستان قائم و امید تحت درمان قرار گرفته بودند، بین سالهای 1383-1373 انجام شد.
  یافته ها
  یازده بیمار با ENB مشخص و آنالیز شدند. میانگین سنی بیماران 44 سال بود. بیماران اغلب با انسداد یکطرفه بینی (7/72درصد) و اپیستاکسی (6/63درصد) مراجعه نموده بودند. سمت راست بینی در 4/36درصد بیماران و سمت چپ در 5/54درصد و درگیری هر دو سمت در 1/9درصد بیماران وجود داشت. 5/54درصد بیماران براساس سیستم Kadish2 در stage C قرار داشتند. هیچ بیماری متاستاز دوردست نداشت و 2 بیمار لنفادنوپاتی گردنی در زمان بروز علائم داشتند. جراحی در 7/72درصد بیماران انجام شد. رادیوتراپی در 11 بیمار و کموتراپی در 3 بیمار انجام شد که در یک مورد منجر به عود بیماری شد. سورویوال 5 ساله بیماری 80درصد و 10 ساله، 48درصد بود.
  نتیجه گیری
  ENB تومور نادری است که بوسیله جراحی و رادیوتراپی قابل علاج می باشد
  کلیدواژگان: استزیونوروبلاستوما، درمان، پروگنوز
 • خلاصه مقالات به انگلیسی
  صفحه 505
 • ایندکس
  صفحه 521
|
 • Galehdari H., Foroughmand A. M, Rashidi I., Golrouye Andashti B., Farokhia, Fazelli Gh R., Nezari H., Rasekh A. R Page 391
  Breast cancer is the most common cancer affecting women and: of the population will develop breast cancer before the age of 70. Of those, 5 to 0 % of these cases develop breast cancer due to autosomal dominant predisposing gene mutation at BRCA and BRCA. The aim of this study was to assess the prevalence of these mutations among breast cancer patients and their relatives in Ahwaz. For this purpose, 38 and 3 blood samples from breast cancer patients and their healthy relatives respectively were tested for possible presence of mutation in exon 3 of the BRCA gene using single strand conformational analysis method.the results showed that 0.5% of the patients with breast cancer carried the mutated gene.These results demonstrated that the prevalence of BRCA gene mutation in our area is similar to its global pattern.
 • Mohamadi Asl J., Samarbaf Zadeh A.R., Makvandi M., Zandian Kh, Pedram M Page 398
  –Thalassemia is one of the most common inherited gene disorders in Iran. Iran is on the thalassemia world belt map and around of 5-0% of Khuzestanian population are carriers of -thalassemia gene. On the other hand, since Khuzestanian population is a mixture of different ethic groups, the aim of this study was to determine frequency and distribution of mutations in this part of country during prenatal diagnosis. In this perspective crossed-sectional study, we studied the genetic mutations of 6 affected patients whom were resident in different place of Khuzestan by simple random sampling method. The technique applied in this research was reverse dot bolt hybridization. EDTA blood was taken for DNA analysis using Vinea–Lab kit (Austria). From 6 cases (59% were females) altogether 3 chromos were analyzed. Thalassemia major chromosome was detected in 78.4% of cases. Codon 36/37 (4.7%) was the most common mutative found in our study. The descending order of prevalence of other gene mutations were: IVSIIO, IVSII-I, Codon 8 and Codon 5 were 4., 6.9, 6.5 and 5. % respectively. Remaining mutations (.6%) were undiagnosed with this technique.Codon 36/37 is the most common mutation in Khuzestan, Iran.
 • Ahmadizadeh M., Baghpa Ar Page 404
  Environmental exposure to cadmium (Cd) occurs via food, occupational industries, terrestrial and aquatic ecosystem. Increasing evidence indicated that Cd induced toxicity in human and animals. However, The mechanism by which its produced toxicity is not completely understood. It has been shown that lipid peroxidation is involved in Cd–related toxicity. Vitamin E is an effective antioxidant and free radical scavenger. The aim of this study is to investigate the preventive effect of vitamin E on cadmium-induced toxicity in rat liver and kidney.
  Materials And Methods
  Adult NMARI male rats were treated with 5mg/kg vitamin E or corn oil (vehicle) only. 30 min later animals were given Cd Cl (ip) at doses of 0.5,, .5 and mg/kg. The control group received normal saline (vehicle). All animals were treated for 7 consecutive days. 4 hr after last administration all rats were killed with over dose of sodium pentobarbital. The blood was collected for determinations of ALT, AST, ALP, BUN and creatinine. The liver and kidney tissues were removed, fixed and processed for light microscopy, using H&E staining method. CdCl induced dose-dependent injury in both liver and kidney tissues. Statistical analysis showed significant increase all biochemical parameters in CdCl-treated rats when compared to control groups (p>0.05). Vitamin E had no effect on rat liver or kidney. However, this agent protected cells against CdCl toxicity. The results of this study support the view that vitamin E has potential to protect rat liver and kidney tissues against CdCl toxicity.
 • Saiiari A., Hosseini J., Alijania, Ferdowsi M Page 414
  Several chronic illnesses are associated with obesity, such as hypertension, Type diabetes mellitus and cardiovascular diseases. The aim of this study was to compare the effects of aerobic swimming and aerobic running on lipid-lipoproteins profiles in obese adolescents. Study participants consisted of 45 young boys (5 control, 5 swimming, and 5 running) overweight (BMI between 7.3 to 33. kg•m-) adolescents, aged 5 to 8 yr, studied before and after an 8-wk swimming and running. LDL-C, HDL-C, triglyceride (TG), and total cholesterol (TC) were assessed via blood samples drawn from an antecubital vein.There were significant differences in the experimental group for HDL-C compared with the control group (P<0.05). However, there were no significant differences between running and swimming group in HDL-c (P>0.05). There were significant differences between experimental groups and control for TG (P<0.05). There were no differences between experimental groups and control for TC (P>0.05). There were significant differences between experimental groups and control for LDL-C (P<0.05), but no significant differences were recoded in the swimming and running group in LDL-c.The results from this study suggest that in order to get suitable ballanc in lipid-lipoproteins, obese adolescents must participate in aerobic exercise such as running and swimming.
 • Ahmadzadeh Ali, Derakhshan Ali, Ahmadzadeh Azar Page 423
  Systemic lupus erythematous (SLE) is a multi-systemic disease of unknown aetiology that may affect any organ system. Lupus nephritis (LN) remains an important problem in patients with SLE. Clinically significant renal involvement in SLE is more common in children than in adults. The aim of this study was to evaluate the clinical course, histopathology and the efficacy and safety of high-dose pulse cyclophosphamide in children with LN. Retrospectively, 0 children under 6 years of age with LN at the Ahwaz Abouzar children’s hospital were studied from 995 to 006. All patients under went percutaneous renal biopsy and were followed up for at least 36 months. Histopathological evaluation of the biopsies were performed or reconfirmed at Shiraz University of Medical Sciences. The clinical and serologic parameters at the time of renal biopsy were recorded. Based on renal biopsy (WHO class: fication for LN), the patients were treated with the following regimens: one patient (class I) with low-dose prednisolone, 7 (class II, III) with high-dose of prednisolone, diuretics and anti-hypertensive drugs, (class IV) with high-dose prednisolone and 3 received intermittent intravenous cyclophosphamide pulses (monthly for 6 months and then every 3 months) followed by mycophenolate mofetil (MMF) as maintenance therapy. The sample consisted of 3(65%) girls and 7(35%) boys. The mean age at the time of diagnosis of SLE was 0. (ranging 5- 3) years. Eighteen patients (90%) were more than 8 years old. Sixty percent of the patients were presented as nephritic-nephrotic syndrome. Based on biopsy results, there was patient (5%) with class I, 5 (5%) with class II, (0%) with class III, (60%) with class IV and none with class V. Eighty five percent of cases went in remission, one was hemodialytic and died due to renal failure and central nervous system involvement. Among cases with class IV, responded to prednisolone and intravenous cyctophosphamide pulses. There was no evidence, short-term or long-term side effects. It seems that intravenous pulse cyclophosphamide induces remission of clinical and renal disease in the majority of early diagnosed children with severe LN. Furthermore, it appears that MMF is an appropriate drug for maintenance therapy. Further studies to confirm the long-term efficacy and safety of cyclophosphamide pulse therapy on larger numbers of patients are prudently needed.
 • Nazarpour S., Mehrabizadeh Honarmand M., Enayeti S Page 431
  The aim of this study was to compare the mental health of nurses of different shift work. The population of this study comprised nurses who were working in different state hospitals in Ahwaz. The sample consisted of 0 female nurses, selected randomly from a list of nurses who were working in different shift works. SCL-90R was used as measurement instrument. One-way ANOVA data analyses revealed that there was a significant difference between mental health of nurses working in three, two and a single shift works. Lower mental health was associated with higher shift works. These results showed that working on shift, even when the age and the years of service were controlled, still had a specific effect on mental health of nurses.
 • Basir L., Khanehmasjedi M., Saki A Page 439
  Trauma of the anterior teeth is a common problem among children and adolescents. The aim of this study was to determine the incidence and the risk factors of trauma to the anterior teeth among 7- year girls and boys students in Hoveizeh city in 003. The present cross sectional-descriptive study was carried out on 38 students with traumatic teeth which included 00 boys and 8 girls. Clinical examination for each of student was made and a questionnaires was filled. The result showed that the incidence of teeth injuries 67. % in boys 67. % and 33.8% in girls. The age of highest rate of teeth trauma was at the age 0-year among boys and at age of 9-in girls. While the lowest age of incidence of teeth injury in both boys and girls was at the age of 8 years. The highest incidence of type of teeth injury in the both sexes was the central maxilla (65%). The incidence teeth injuries in these students with over jet were higher (56.3%) than others. These results showed that the teeth trauma in the both sex were notably high. Perhaps increase in awareness of the dangers associated with teeth injury among students and their families is an important precautionary measure for prevention of this type of trauma.
 • The Relationship of psychosocial development and the mental health of elderly in Khuzestan province
  Kianpoor Ghahfarokhi F., Haghighi J Page 446
  The main purpose of this research was to study the correlation of psychosocial development and mental health of the elderly in various cities in Khuzestan province. Towards this end, a random sample consisting of 469 elderly included 37 women and 3 men were selected from a list of 600 families existing in Central Computer of Tehran Statistics. This sample was studied on the basis of the Modified Erikson Psychosocial Stage Inventoy (MEPSI) and the Symptom Checklist- 90 Revised (SCL-90- R). For analyzing the data the correlation method was used.
  Result
  The testing figures have shown that there is a positive meaningful correlation between each of the Erikson's stages of psychosocial development and various mental health aspects of elderly people in Khuzestan. Solving psychosocial development crises successfully is related positively with the mental health of the elderly.
 • Khajehmougahi N., Ahmadi Gh Page 454
  Low back pain (LBP) is the second common cause of chronic pains after the headache chronic pain, which can cause anxiety and depression. The purpose of the present study was assessment of psychological problems in LBP patients. The subjects of this cross sectional study were 9 volunteers (50 male and 4 female) referrals suffering LBP to Ahwaz clinical centres aging between 9-63 years, with different occupations who were selected non-randomly and problem oriented. They all completed SCL- 90-R. Of all the cases, 7.7% of patients suffered from psychological problems (66% male, 78.6% female). The males mean of Global Severity Index (GSI) (T=68) was more than in the females (T=63). Females reported more frequent psychological problems in comparison to males who reported more intensive problems. In males, a significant relationship was observed between their job and psychological problems (p<0.0).Our findings showed some common psychological problems in LBP patients. The study's findings suggest psychological assessment and therapy for these patients additionally to required their other routine treatments.
 • Evaluation of chorine leakage hazards in chlorination stations of Tehran water purification system by FTA technique
  Adl J., Mohammadfam J., Nezamodin Z. S Page 461
  From the point of chemical safety, chlorine gas is one of the dangerous chemicals, which is mainly used in water treatment industry for production of drinking water. In Tehran metropolis, the chlorination stations are one of the most crisis focus, because of high number of chlorination stations, their dispersion in the city, population trachoma near these stations and their continuous 4 hr operation. In addition, there is insufficient information on its method of spreading compounded by lack of knowledge on how to confronting an accident involving its spreading by fire-fighting organizations. The aim of the present study was to assess the event probability of an accident over one year in Tehran chlorination stations.Fault Tree Analysis Technique was used to recognize the most effective factor in assessment of chlorine gas release. Then, compound method and their relation in form of terminal event, intermediate event and "OR" & "AND" gate were allocated. According to qualitative and quantitative analysis of Fault Tree, the most important factor in such event was recognized. Probability in safety assessment and calculation of event rate during one year were estimated.The most important factors in the probability of occurrence of an event were non-existing training courses for staff and managers, high work pressure, inexistence of codified guidelines and rules and also unsuitable design of stations. The collected data on the probability of chlorine gas release was times/year. These results suggest that safety training courses for both staff and managers are urgently needed. Reformatory modification in staff shift work and in control team are also recommended.
 • Shahbazian H., Mombaini H., Kharadman A., Ostadian F., Saiedian M Page 469
  Contrast nephropathy is the cause of 5% to 30% of in patients with acute renal failure. Although recovery is high, but may need dialysis in 0% to 5% of cases and increase the duration of admission and increase mortality by five folds. The aim of this study was to assess the role of N-acetyl-cysteine (NAC) as an antioxidant agent, in prevention of radio-contrast-induced nephropathy in high risk patients among candidate for angiography in Golestan hospital in Ahwaz, Iran. One hundred patients, who had at least one of the following risk factors: age >60 years, diabetes mellitus, heart failure (ejection fraction <35%) or renal insufficiency (creatinine . 5mg/dl), were studied. Fifty patients who were administered NAC (600mg twice a day orally plus litre of normal saline, the day before and again after angiography) were compared with 50 patients who received only normal saline. Angiography was done by Omnipaque or Ultravist contrast media. Before and 48 hours after angiography, serum creatinine, was determined. Radio-contrast-induced nephropathy was defined as an increase increment of creatinine level of more than 0.5mg/dl.The patients were 40-78 years old, 58 patients were male and 4 were female. Diabetes mellitus was recognized in 36% of patients, CHF in 6%, renal insufficiency in 5% and age >60 years in 3%. Contrast nephropathy occurred in 5 patients of control group (of them had diabetes mellitus, had renal insufficiency and one was age >60 years), but no one in NAC. The difference in two groups was significant (p< 0.05). In NAC group, mean of serum creatinine level decreased 0.08mg/dl but in controls, increased 0.6mg/dl (p< 0.05). NAC had no side effects in patients.The incidence of radio-contrast-induced nephropathy in the NAC group was significantly lower than in the control group. NAC is a safe and effective agent in prevention of radio-contrast-induced nephropathy in high risk patients.
 • Anatomic variations of the bone in sinonasal CT scan: A report of 79 cases
  Nikakhlagh S., Saki N., Tahmasebi M., Johari H Page 476
  Anatomical variations of nasal cavity and paranasal sinuses are more important nowadays because endoscopic sinus surgery is performed more frequently by otorhinolaryngologist. While some anatomic variations such as Haller cell, concha bullosa, big agger nasi cell, pneumatized uncinate process may be a predisposition for chronic sinusitis or nasal polyposis. CT-scan is important as a preoperative evaluation for functional endoscopic sinus surgery. Coronal CT-scan can clearly visualize details of mucosal abnormalities, paranasal sinus involvement and anatomic variation of the bone. In this study we aimed to evaluate the frequency of occurrence of anatomical variations of paranasal sinuses and nasal cavity among patients scheduled for elective endoscopic sinus surgery using computed tomography. The subjects of this study included 04 patients with sinus disease (sinus group) suffering from chronic sinusitis and sinonasal polyposis. A further 75 patients (non–sinus group) who were diagnosed for hypophysial tumour and recurrent dacryocystitis, ophthalmologic diseases and other for reasons were subjected to CT scanning. The results of CT scanning were analysed for their anatomical variations. This study included 63 male, 6 female. Anatomic variations were detected as follows: 57.7% (septal deviation), 48.% (Agger nasi cell), 8% (concha Bullosa) and 3.5% (large Bulla cell), 0.9% (Haller cell), uncinate process with medial bent (.%) or lateral bent (5.%).The finding of this study showed that septal deviation is the most common and unicate process with lateral bent being least common types of the anatomical variation nasal cavity and paranasal sinuses of anatomical. Prudently, in order to prevent the development of complications during the surgery, this aspect need to be considered for each individual patient elected for endoscopic sinus surgery.
 • Saki N., Nikakhlagh S., Fasihy A Page 483
  Multiple Sclerosis (MS) is characterized by the presence of multiple plaques within the central nervous system, manifesting as remission and exacerbation of neurologic dysfunction over variable time courses. Sensorineural hearing loss is an uncommon symptom of multiple sclerosis. Clinical presentation of multiple sclerosis is highly heterogeneous. The aim of this study was to determine the quality of hearing in MS and to evaluate prognosis. We studied 6 cases with confirmed MS who visited ENT clinic of Emam Khomeini Hospital of Ahwaz Jundishapur University between April 003 to March 005. Clinical, electrophysiological, auditory brain stem response (ABR),? ?? (ENG) and MRI radiological assessments were undertaken. In addition, the cochleovestibulat systems of these patients were also evaluated after treatment.The cases studies included were 7 males and 9 females with mean age of 3.5 years. In MS patients a wide range of symptoms due to lesions in different areas of the brain and spinal cord were recoded. Two of 6 cases had sensory neural hearing loss, with abnormal ABR, both patients had normal tympanometry and had no acoustic reflex.Further research is required to explore the variability in the levels of ability and functioning. The findings of this research work suggest that in patients with MS can show various abnormalities in the vestibulocochlear system and a multidisciplinary evaluation is required to be undertaken by investigating otolaryngologists.
 • HLA Class I antigens frequencies among organ donors of different ethnic groups in Khuzestan Province
  Assrezadegan M. A, Emam S. J Page 487
  The HLA region on the short arm of chromosome 6 (6p.3) contains the most polymorphic coding sequences in the human genome. The frequency of HLA class I alleles and their linkage disequilibrium patterns differ significantly among human populations that determination of this variation is very important in, for example, Anthropology, disease susceptibility studies and organ transplantation. The aim of this study was to find out the frequency of HLA class I (HLA-A, HLA-B, and HLA-C) loci at the allele level by serologic methods.The frequency of HLA-A, B and C antigens were determined by serologic method in 40 subjects from ethnic groups living in Khuzestan province. The most frequent class I alleles of the ethnic groups living in Khouzestan province were HLA-A (37.%), -B35 (5.4%) and -CW4 (9.%). This study is the first report of HLA class I antigens frequencies in Khouzestan province. These data should therefore be useful for anthropologic studies, transplantation settings and for studies on the associations between HLA haplotypes and diseases in this population.
 • Noori N. M, Eshghi P Page 492
  Major thalassemia is a fatal and severe haemolytic anaemia that causes failure to thrive, body organs dysfunction and iron over load. Cardiac complications are the major cause of death among patients with -thalassemia major. The purpose of this study was to evaluate the cardiac function in patient with  thalassemia major after treatment with the captopril Sixty patients from 0 major -thalassemic cases, aged between 0 to years, we are selected and underwent this pilot clinical trial. Patients were divided into two groups: before and after receiving captopril or received placebo. Two-D and Doppler echocardiography were taken. The data were statistically analyzed with SPSS soft-ware using student's t-test and correlation coefficient methods. After treatment with captopril in comparison with the before treatment, the mean Ejection Fraction increased from 54.35% ± 7.7% to 58.74% ± 8.7% (p<0.05), Shortening Fraction increased from 8. ±5 to 3.03 ± 6 (p<0.05), Left Ventricular E/A ratio decreased from. 88± 0.37 to. 69± 0.4 (p<0.05), PEP/ET in left side decreased from 0.38 ±0.05 to 0.3 ±0.08 (p<0.05), deceleration time of mitral inflow increased from ±4 to 4±3 msec (p<0.05), and LVESD decreased from 3.4 ±0. 5 to 3.±0.4 (p<0.05). In the control group, after treatment with placebo compared before treatment, mean of EF decreased from 58.73% ± 5.3% to 54.63% ± 8% (p<0.05), Shortening Fraction decreased from 3.63 ±4 to 8.6± 5 (P<0.05), deceleration time of mitral inflow increased from 40 ±9 to 9±8 msec (P<0.05). These results showed that captopril is effective in improving the cardiac function in major thalassemic patients. Furthermore, it is also useful in subsets of patients with heart failure, especially in those with restrictive filling pattern.
 • Naeimi M., Bakhshaee M., Esmaeili H., Razmara N Page 499
  AbstractThe purpose of this study was to analyze the natural history, treatment and prognosis of Esthesioneuroblastoma (ENB), a rare malignancy of the head and neck, based on the literature review. A retrospective study conducted on ENB patients who were treated at Qhaem and Omid hospitals, since 994 to 004.Eleven patients (mean age 44 years) with ENB identified and analyzed. The patients generally presented with unilateral nasal obstruction (7.7%) and epistaxis (63.6%). The right side was affected in 36.4% of patients. While the left side was involved in 54.5% and both side of the nasal cavity were involved at presentation in 9.%. Kadish stage C was seen in 54.5% of patients. No patients had distant metastases and two patients (8.%) had neck lymphadenopathy at presentation. Surgery was performed in 8 patients (7.7%). Radiation therapy was employed in cases and chemo-therapy in 3. Recurrence occurred in one patient. Five-year survival was 80% and ten-year survival was 48%.ENB is rare tumour that is potentially curable by surgical resection and radiation therapy.