فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی - سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 54، زمستان 1388)
 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 54، زمستان 1388)
 • 124 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/03/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا نوروززاده، مریم کوثری صفحه 1
  یکی از مهم ترین عناصر نظام آموزش عالی و دانشگاه ها برنامه های درسی است که نقش تعیین کننده و انکارناپذیری در تحقق اهداف و رسالتهای آموزش عالی از نظر کمی و کیفی دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین ویژگی های عناصر چهارگانه هدف، سازماندهی محتوا، استراتژی های تدریس و شیوه ارزشیابی برنامه درسی مقطع کارشناسی با تاکید بر پرورش مهارتهای کارآفرینی است. این پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی – توسعه ای است که به شیوه کتابخانه ای و زمینه ای انجام شده است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه های دولتی تهران و متخصصان کارآفرینی بوده که 194 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه بر اساس نظر صاحبنظران حاصل و پایایی آن بر اساس آلفای کرانباخ محاسبه شد که برابر 5/92 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t مستقل صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عناصر مختلف برنامه درسی باید در جهت ایجاد شایستگی های لازم در ابعاد دانش، نگرش و مهارتهای مورد نیاز یک حیطه تخصصی در دانشجو، پرورش مهارتهای عالی ذهنی، آشنایی با دانش کارآفرینی و ایجاد روحیه کارآفرینی، که جملگی به منظور تربیت دانش آموختگان کارآفرین ضروری است، به کار گرفته شوند. افزون بر این، یافته ها بیانگر آن است که سازماندهی برنامه های درسی به صورت میان رشته ای، مسئله محوری، ایجاد فرصت تجربه در محیطهای یادگیری واقعی و ارزشیابی اصیل از مهم ترین عوامل مؤثر بر پرورش مهارتهای کارآفرینی در دانشجویان به شمار می رود. بر این اساس، می توان نتیجه گرفت درصورتی که در برنامه های درسی مقطع کارشناسی، پرورش مهارتهای کارآفرینی دانشجویان مورد توجه قرار گیرد، زمیته تحقق رسالت نظام آموزش عالی به ویژه دانشگاه ها در تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و کارآفرین فراهم خواهد شد.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، برنامه درسی، هدف، سازماندهی محتوا، استراتژی های تدریس، ارزشیابی
 • ابراهیم خدایی صفحه 19
  پذیرش دانشجویان در آزمون کارشناسی ارشد به عنوان یک آزمون غربالگر و در مقیاس وسیع تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد و هدف از ارائه این مقاله ارزیابی و مطالعه این عوامل با استفاده از نظریه های مرتبط با «موفقیت تحصیلی» است. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت کنندگان در آزمون کارشناسی ارشد سال 1385 است که فقط در یک رشته امتحانی شرکت کرده و به صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفته اند. روش آماری به کار رفته برای تجزیه و تحلیل داده ها با توجه به نوع داده ها رگرسیون لوجستیک بوده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای جنسیت، سن، معدل دوره کارشناسی، وضعیت اشتغال، گروه آموزشی، تحصیلات پدر و شغل پدر و مادر به طور معناداری با متغیر قبولی در آزمون رابطه دارند. «تحصیلات مادر» تنها متغیری است که رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارد.
  کلیدواژگان: موفقیت تحصیلی، آموزش عالی، تحصیلات و شغل والدین، تحصیلات تکمیلی، آزمون
 • سجاد برخورداری، نادر مهرگان صفحه 35
  بحث رقابت بین بنگاه ها از جمله بحثهای اساسی در اقتصاد خرد است. بنگاه های فعال در اقتصادیا به صورت انتفاعی یا به صورت غیرانتفاعی فعالیت می کنند. بنگاه های فعال در صنایع خدماتی نظیر آموزشی، مراقبتهای بهداشتی، تولیدات تئاتر، کنسرتها، ورزش و سایر برخلاف بنگاه های انتفاعی، حداکثر کردن کسب سود را به عنوان هدف اساسی خود دنبال نمی کنند. الگوی رقابت بین بنگاه هایی که هدف حداکثر کردن سود را دنبال نمی کنند، شباهت زیادی به الگوی رقابتی بنگاه هایی دارد که به دنبال حداکثر کردن سود هستند، اما برخی تفاوتهایی نیز در آنها مشاهده می شود. در این مقاله با مطالعه الگوهای مختلف رقابت دوجانبه و ویژگی های بازار آموزش عالی ایران، با استفاده از روش بهینه سازی اقتصاد ریاضی و با به کارگیری اصول اقتصاد خرد در بازار، مدل رقابتی دوجانبه بین دانشگاه های ایران (دانشگاه های دولتی و دانشگاه های آزاد) ارائه شده است. این مدل رقابتی با لحاظ کردن فروض مختلف بر اساس برتری های آموزشی و پژوهشی در دو شکل غالب برتری های مطلق و نسبی مورد بحث قرار گرفته است. یافته های این مقاله نشان می دهد که هزینه های حمایتی دانشگاه ها در هر دو مدل رقابتی دو جانبه پیرو- پیرو و رهبر- پیرو متفاوت است و میزان این هزینه ها بسته به شرایط، برای دانشگاه ها در هر دو مدل رقابتی تعیین خواهد شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که در مدل رهبر- پیرو دانشگاه رهبر همیشه هزینه حمایتی کمتری نسبت به دانشگاه پیرو در جذب دانشجویان صرف نخواهد کرد و فقط زمانی هزینه حمایتی دانشگاه رهبر در مقایسه با دانشگاه پیرو کمتر خواهد شد که رابطه ذکر شده در مقاله برقرار باشد.
  کلیدواژگان: تابع مطلوبیت دانشجویان، برتری پژوهشی و آموزشی، هزینه های حمایتی، مدل رقابتی دوجانبه
 • یزدان ابراهیمی، غلامعلی فرجادی صفحه 49
  با گسترش جهانی شدن و یکپارچگی بیش از پیش اقتصاد کشورها در دو دهه گذشته و مطرح شدن مباحث مربوط به اقتصاد دانش، بحث آموزش عالی و سرمایه گذاری بر روی آن مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و صاحبنظران قرارگرفته است. مطالعات تجربی نشان می دهد که تاثیر آموزش بر رشد اقتصادی در کشورهایی که سیاستهای باز اقتصادی را دنبال کرده اند، قوی تر بوده است. در این مقاله اثر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشورهای باز و بسته اقتصادی در طی دوره 2000-1980 با استفاده از روش داده های ترکیبی برای 82 کشور جهان بررسی و نشان داده شده است که در اقتصادهای باز ضریب آموزش عالی مثبت و معنادار است. در مقابل، در کشورهای بسته اثر آموزش عالی بر رشد معنادار نیست. در واقع، سرمایه گذاری در آموزش عالی فقط در کشورهای باز اقتصادی شوق رشد بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش عالی، بازبودن، اقتصاد باز، رشد اقتصادی، سرمایه انسانی، داده های ترکیبی
 • کوروش فتحی واجارگاه، عذرا زارع، محمد یمنی صفحه 63
  هدف از این پژوهش شناسایی موانع بین المللی کردن برنامه درسی آموزش عالی از دیدگاه اعضای هیئت علمی است. علاوه بر این پرسش اصلی، پاسخگویی به سؤالات فرعی مرتبط با موانع فرهنگی، موانع مربوط به روش تدریس، موانع مربوط به محتوا، موانع انسانی، موانع ساختاری، موانع تجهیزاتی و موانع سیاسی نیز مدنظر بوده است. برای یافتن پاسخ این پرسشها از یک پرسشنامه 44 سؤالی بر مبنای مقیاس لیکرت در ارتباط با هشت موضوع اصلی مندرج در سؤالات فرعی استفاده شده است. این پ‍ژوهش از نوع توصیفی و آزمونهای آماری مورد استفاده در آن تی تک نمونه ای، تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون فریدمن است. با توجه به نتایج این تحقیق، بین پاسخهای ارائه شده اغلب هماهنگی وجود دارد و بعضا تفاوتهایی هم مشاهده می شود. یافته های تحقیق بیانگر آن است که اعضای هیئت علمی عوامل فرهنگی، انسانی، سیاسی، ساختاری، تجهیزاتی، محتوایی و روش تدریس را به عنوان موانع بین المللی سازی برنامه های درسی می دانند. همچنین، تجزیه و تحلیل داده ها در قالب آزمون تی مستقل بر اساس جنسیت نشان داد که جنسیت بر موانع بین المللی سازی اثرگذار نیست و تجزیه و تحلیل داده ها در قالب آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بر اساس گروه آموزشی نشان داد که بین نظرهای اعضای هیئت علمی به تفکیک گروه آموزشی آنها در خصوص موانع بین المللی کردن برنامه درسی تفاوت وجود دارد.
  کلیدواژگان: بین المللی سازی، برنامه های درسی آموزش عالی، موانع
 • محمدرضا حمیدی زاده، علیرضا احمدی ندوشن صفحه 83
  در جامعه فراصنعتی امروز، دانش یک منبع کلیدی به شمار می رود. از آنجا که قسمتی از دانش به وسیله سازمان و مابقی به وسیله افراد درونی می شود، نظارت و کنترل بر فعالیتهای دانشی بر خلاف فعالیتهای تولیدی دشوار است. در این مقاله با بررسی موانع دستیابی به دانش ضمنی، راهکارهای دستیابی به دانش دانشکارانی ارزیابی شده است که تحصیلات آموزش عالی دارند تا با این شناخت بتوان به تبیین نقشه دستیابی به دانش ضمنی دانشکاران دست یافت. برای گردآوری داده ها از نقشه یادگیری - تعمیق استفاده شده است. این نقشه هفت بخش دارد: یادگیری از طریق عمل، شبیه سازی، مقاله نویسی، مربیگری، پرورش توانمندی های ساخت و انتقال دانش، تصمیم گیری بر پایه مدلسازی و تعمیق یادگیری. متغیر مداخله گر این نقشه هوشهای نه گانه دانشکاران است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای سه بخشی با 68 گویه بوده است. جامعه آماری دانشکاران 357 نفر است که در واحدهای برنامه ریزی و اطلاعات مدیریت، تحقیق و توسعه، مهندسی عمومی و مهندسی فرایند شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشغول به کار هستند. نمونه آماری بر اساس روش نمونه-گیری تصادفی طبقه بندی شده 65 نفر است. تعیین اندازه کاربری هر یک از بخشهای نقشه یادگیری - تعمیق از دستاوردهای این پژوهش است. دستاورد دیگر آن، تعیین میزان اثربخشی هر یک از بخشها برای نیل به دانش ضمنی است.
  کلیدواژگان: نقشه دانشی، دانش ضمنی، دانش سازمانی، مدل یادگیری، تعمیق، انواع هوش
 • عباس صدری، انسیه زاهدی صفحه 99
  آموزش، به عنوان یک عامل اساسی در توسعه پایدار، همواره مورد تاکید و توجه برنامه ریزان توسعه بوده است. با وجود این، حجم دانش آموختگان بیکار و مشکل بازار کار در جذب دانش آموختگان سطوح مختلف از یک سو و ظرفیتهای محدود در سطوح آموزش عالی از سوی دیگر، برنامه ریزان آموزشی در حوزه فنی و حرفه ای را به نوعی بازنگری و اصلاح برنامه ها فرا می خواند. این تحقیق نیز با این هدف انجام شده است تا با استفاده از یک مطالعه پیگیرانه عملکرد نظام تربیت تکنسینهای آموزشکده ها در ارتباط با بازار کار بررسی شود. هدف نهایی در این تحقیق بررسی کارایی بیرونی نظام تربیت تکنسین در آموزشکده های فنی است که با بررسی میزان اشتغال و نحوه آن و نظرسنجی از دانش آموختگان صورت می پذیرد. همچنین، هدفهای تفصیلی عبارت اند از: بررسی میزان اشتغال و مرتبط بودن شغل با تحصیلات، میزان انطباق با موقعیت شغلی، میزان خوداشتغالی دانش-آموختگان، پیشرفت حرفه ای، ارزیابی کیفیت آموزشکده ها و آموزش آنها از نظر دانش آموختگان و میزان نیاز به تحصیلات تکمیلی. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی و با تمرکز بر روند تحصیلی دانشجویان با استفاده از نمونه های انتخابی آموزشکده های سه شهر صورت گرفته است. براساس نتایج طرح تحقیق پیگیرانه بررسی میزان جذب دانش آموختگان آموزشکده های فنی و حرفه ای در رشته های مختلف و اشتعال آنان در مشاغل مرتبط، 62 درصد دانش آموختگان این آموزشکده ها شاغل و بیش از 60 درصد آنان تکنسین هستند. همچنین، 81 درصد از شاغلان، مشاغل مرتبط با تحصیلات خود را به دست آورده و در موقعیت شغلی خود بدون مشکل تطبیق یافته اند. فقط 23 درصد از شاغلان خود اشتغال هستند. بدین ترتیب، می توان گفت که اجرای برنامه تربیت تکنسین و اشتغال دانش آموختگان در کشور ایران با موفقیت همراه بوده است.
  کلیدواژگان: کارایی درونی، کارایی بیرونی، آموزش و پرورش، آموزشکده های فنی و حرفه ای _
|
 • Dr. Reza Norouzzadeh, Maryam Kossary Page 1
  One of the most significant elements for universities and higher education system is the curriculum, which serves determining and undeniable role as an efficient purpose in achieving the higher education goals in terms of quantitative and qualitative. The main goals of this research are; the description of quadruplet elements and characteristics, organizing the content, strategies of teaching and methods, evaluating the curriculum of undergraduate with emphasis on training entrepreneurship skills. This research is Descriptive – Developmental, which has been completed with the method of the survey and library research. The statistical population includes faculty members of educational sciences department of state universities and group of experts in entrepreneurship; which 194 members are chosen for study. The compiling of information is done through the questionnaires. The content validity of the questionnaires is organized according to specialists in this field and its reliability is based on the Cronbach Alpha which estimates 92/5. Data analysis has been done on the basis of the independent T test. The research findings show that the various elements of the curriculum must be used in, creating required competence in different aspects of knowledge, theory, and the skills need for student in his/her desired field. Also, training mental skills and introducing the knowledge of entrepreneurship to the students and creating such a mentality are all applied in educating the students. It has been revealed that, the organization of curriculum in terms of an interdisciplinary and problem-based approach, creating the opportunity for experience in teaching classes, and relevant evaluation are all essential factors for training entrepreneurship skills in students. Based on the findings, curriculum revision of undergraduate approach with emphasis on entrepreneurship is essential and inevitable. Also investigating similar studies in other section of higher education is recommended. It could be concluded that if developing entrepreneurship skills in students would be considered in undergraduate curriculum, the mission of higher education in the field of training human resources professional efficient would be realized.
 • Dr. Ebrahim Khodaie Page 19
  Success of students in the nationwide postgraduate exam depends on many different factors. This paper analyses the effect of different factors based on academic success theory according to Ex-post Facto research methodology. The survey includes all postgraduate candidates’ who wish to attend in one field exam in 2005. The logistic regression method has been used to analyze the data according to the type of data. The results of this analysis show that gender, age, total grade of B.Sc, job, parental job, field of exam and father education of candidates have great impact on examination grades and as a result in university and college acceptance as well. The results show that mother education of candidates does not have a significant relationship in acceptance of candidates. This paper confirms the academic success theories in postgraduate entrance examinations.
 • Sajad Barkhordari, Dr. Nader Mehregan Page 35
  The competition among firms is a basic argument in microeconomics. Firms in economy, behave as profit or non-profit ones. The active firms in service industries such as education, health care, drama products, consorts, sports, and etc, don’t pursue the profit such as profit firms. The competition model among non profit firms is similar to competition model among profit ones, but some differences are observed. This paper seeks to design a dually competition model for Iranian universities (public and private universities) by using of optimization approach in mathematical economics and microeconomics principles. The model, is discussed includes different assumptions about teaching and research excellence in absolute and comparative frame. The results show that the support costs for universities in both dually competition model Follower- Follower and Leader- Follower are different. The costs are determined in relation to conditions for universities in both models. Due to the finding of this research in the Leader- Follower model, Leader University doesn’t decline less costs than Follower University. The support costs of Leader University would be less than Follower University, when the relationship mentioned in paper, has been appointed.
 • Yazdan Ebrahimi, Dr. Gholamali Farjadi Page 49
  In two last decade, growing globalization and integration economic lead to more investment on higher education but studies have shown that education by itself does not guarantee sucesseful development. In this article the impact of higher education on economic growth in closed and open economies have been studied. Open markets can increase the impact of education on economic growth. We used a panel data regression in 82 countries for the period of 1980-2000. In open economies, higher education has a positive relationship with economic growth whereas in closed economies higher education does not have a significant impact on economic growth. Open ecanomics can increase the impact of higher education on economic growth.
 • Dr. Kourosh Fathi Vajargah, Azra Zare, Dr. Mohammad Yamani Page 63
  In this study, the internationalization curriculum challenges of universities and educational institutions from the viewpoint of faculty members have been studied. To answer this principle question, some minor points are related to the cultural, structural, technical, managerial-political, human, and content challenges, and also the challenges of teaching methods. To find answers for these questions, 44 item questionnaires were used in terms of the eight principal topics presented in the specific questions. This study is a descriptive one and the statistical tests used are; single-sample T, independent T, one way variance analysis, and Freedman's test. Based on the finings of this research there is often coordination among the answers, and sometimes differences are perceived. Internationalization of curriculum has not been influenced by gender differences. Data analysis in the form of one way variance analysis on the basis of educational field showed that there are differences between the faculty member's opinions in the various educational fields about the challenges to curriculum internationalization. According to the results, the faculty members have identified cultural, structural, technical, managerial-political, human, teaching, and content factors as challenges to internationalization.
 • Dr. Mohammad Reza Hamidizadeh, Alireza Ahmadi Nodooshan Page 83
  In today's post industrial society, knowledge is a key source. Since, a part of knowledge is being internal by the organization and the rest by the individuals. Therefore, control and supervision of knowledge activities are too complex in contrast with manufacturing activities. This paper takes into account the obstacles accessing of tacit knowledge by the higher education degree holders and with analysis to recognize how to access the plan for tacit knowledge. The learning-enrichment map is a basis for gathering the data. This design has seven phases as following: learning by practicing, writing an essay, coaching, making decision on the basis of modeling, simulation, training skills of knowledge’s creating and transmission, profound learning by applying special methods. The interfering variables are the nine intelligences of the knowledge workers. The tool of gathering data is questionnaire with 68 items. Sampling size is 65 K.W. based on 357 population size by stochastic stratified procedure. These Knowledge workers are working in department of planning and information, R&D activities, public and processing engineering department of the Iran National Petrochemical Company. According to the findings of this research, the organizations could make individual knowledge achievement possible, by using learning-enrichment model's approaches and so it would apply them to make better decisions and improve functions. In order to study the relationship between each of seven learning-enrichment model's approaches and intelligence kinds, correla `tion analysis has been used. The main contributions of this paper are the design of learning- enrichment model, its applied measures of each phases and the related efficiency to accessing a tacit knowledge.
 • Abbas Sadri, Ensieh Zahedi Page 99
  The development planner has emphasized on education as a key element in the former sustainable development plans. However, the graduated unemployment phenomenon in one side and the limits in higher education capacities on the other side, both will guide the educational planners to review and change the curriculums and programs. The external effects of any Technical and Vocational Education Training (TVET) program are important factors in TVE (Technical and Vocational Education) system success. In this research, it examined the performance of graduates due to the labor market requirements. According to this study the ultimate goal is answering this question that “How is the external efficiency of the college performance?” Then we will go beyond other questions such as employment relation between job background and job adaptability with level of education, self-employment, business development, quality assessment in the graduate viewpoint and demand for skillful training. In the final step we assess the effective elements in college performance as a systematic opinion, including: inputs, process, outputs and peripherals conditions through experts viewpoints. The results show that sixty two percent of the college graduates accessed to a job in labor market and sixty percent employed in technicians level. Eighty one percent of employed, occupied positions related to their background skills and only twenty three percent are self employed. According to this study, TVE program is successful and technicians are employed in the correct level in labor market of Iran.