فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال بیست و هشتم شماره 3 (پیاپی 111، پاییز 1389)
 • سال بیست و هشتم شماره 3 (پیاپی 111، پاییز 1389)
 • 152 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/12/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مقالات تحقیقی
 • مریم مقدسی جهرمی، احمد سلیم زاده، هادی یوسف شاهی صفحه 257
  زمینه
  آگاهی افراد از علل، عوامل خطر و علائم بیماری ها، نقش مهمی در مراقبت افراد جامعه از خود و پیشگیری از بیماری ها دارد. در این مطالعه سطح آگاهی پرستاران در مورد بیماری استئوپروز مورد بررسی قرار گرفته و به عملکرد آنان در ارتباط با دانش تجربی ایشان نیز توجه شده است.
  روش کار
  389 نفر از پرسنل پرستاری بیمارستان های دکتر شریعتی و سینا بطور تصادفی انتخاب و سطح آگاهی و عملکرد آنان توسط پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی پرستاران مورد مطالعه (6/7 = SD) 33 سال بود و 6/12% آنان مرد بودند. میانگین نمره آگاهی این افراد بر اساس پرسشنامه (6/3 = SD) 72/21 از حداکثر نمره 37 بود.
  میزان آگاهی آنان در مورد بیماری با آخرین مدرک تحصیلی آنان ارتباط مستقیم و معنی دار داشت (P=0.01) و با جنس، محل تحصیل، سابقه کار، بخش و محل اشتغال، فاصله زمانی از زمان فارغ التحصیلی و... بی ارتباط بود. 6/45% این افراد از لبنیات به میزان کافی استفاده می کردند و کافی یا ناکافی بودن مصرف این منبع غذایی مهم کلسیم، فقط با بعد خانوار ارتباط مستقیم داشت. 7/38% از پرستاران فوق به میزان کافی ورزش می کردند. مصرف کلسیم و ورزش ارتباطی با میزان آگاهی آنان نداشت.
  نتیجه گیری
  میزان آگاهی پرستاران در مورد پوکی استخوان کمتر از حد مورد انتظار بوده و افزایش آگاهی این قشر از جامعه با توجه به نقش و جایگاه آنان جهت پیشگیری از این بیماری، نیازمند بررسی و برنامه ریزی دقیق تری می باشد.
  کلیدواژگان: استئوپروز، پرستار، دانش، عملکرد
 • شاداب صالح پور، محسن روزرخ، علیرضا رجایی، زهرا پورنصیری، فرزانه روحانی، شاهین نریمان صفحه 262
  زمینه
  اخیرا چاقی و عوارض آن (نظیر آنچه در بزرگسالان دیده می شود) به سرعت در حال افزایش است. مشخص شده که بالا بودن اسیداوریک ادرار می تواند ناشی از تولید بیشتر آن در بدن باشد. در برخی بزرگسالان چاق علت آن ناشی از کاهش دفع ادراری اسیداوریک دانسته شده.
  هدف این مطالعه بررسی مکانیزم هیپراوریسمی در کودکان چاق و ارتباط بین هیپراوریسمی و عوامل مرتبط با چاقی می باشد.
  روش کار
  75 کودک مبتلا به چاقی شدید (42 پسر و 33 دختر) مورد مطالعه قرار گرفتند و با 30 کودک غیر چاق (20 پسر و 10 دختر) مقایسه شدند. لپتین، چربی های سرم، آنزیم های کبد، اسیداوریک و کراتینین خون و همچنین اسیداوریک و کراتینین 24 ساعته ادرار در هر کودک اندازه گیری شد و کلیرانس اسیداوریک محاسبه گردید.
  یافته ها
  جمعیت در این مقاله مورد بررسی قرار گرفتند. سطح اسیداوریک سرم (UA) در کودکان چاق به مراتب بالاتر از کودکان گروه کنترل بود اما اسیداوریک ادرار (U-UA)، کلیرانس اسیداوریکFEUA، (CUA) 100 = Fractiontal excretion of uric acid) *(Cua/Ccr در کودکان چاق کمتر از کودکان گروه کنترل بود. پایین بودن غلظت اسیداوریک ادرار (U-UA) در کودکان چاق نشانگر آن است که بالا بودن اسیداوریک خون ایشان به علت افزایش دریافت غذاهایی که مولد اسیداوریک هستند نمی باشد. بین اسیداوریک و نسبت «سن بر وزن» ارتباط معنی داری وجود دارد و با بالا رفتن سن و وزن این ارتباط قوی تر می شود.
  نتیجه گیری
  هیپراوریسمی در کودکان چاق عمدتا ناشی از کاهش کلیرانس کلیوی اسیداوریک است نه به دلیل افزایش تولید آن در بدن و این هیپراوریسمی با بالارفتن سن و افزایش چاقی که تشدید می شود.
  کلیدواژگان: هیپراوریسمی، چاقی، کلیرانس اسیداوریک
 • محمدمهدی سلطان دلال، آیلار صباغی، جلیل فلاح، هدروشا ملاآقامیرزایی، عبدالعزیز رستگارلاری، محمدرضا اشراقیان، عاطفه فردصانعی صفحه 269
  زمینه
  مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام در میان ایزوله های بالینی، در اکثر مواقع ناشی از تولید آنزیم های بتالاکتامازی است. در سال های اخیر، تولید آنزیم های بتالاکتامازی طیف وسیع (ESBLs) و AmpC بتالاکتامازی در میان ایزوله های بالینی به ویژه باکتری Escherichia coli شیوع فراوانی یافته و از آنجا که این بتالاکتامازها شامل چندین زیر خانواده می باشند، طراحی و استفاده از پرایمرهای یونیورسال به منظور شناسایی کامل این زیر خانواده ها می تواند مفید واقع شود. لذا هدف از انجام این مطالعه، بررسی فنوتیپی شیوع آنزیم های ESBLs و شناسایی ژن های بتالاکتامازیSHV، CITM و FOX با استفاده از پرایمرهای یونیورسال از طریق PCR در نمونه های بالینی E.coli می باشد.
  روش کار
  500 نمونه بالینی از بیمارستان های شهر تهران جمع آوری شد که از این بین، 200 باکتری E.coli از طریق تست های بیوشیمیایی انتخاب گردید و به منظور تشخیص فنوتیپی سویه های E.coli مولد آنزیم های بتالاکتامازی، تست های Disk diffusion method و Combined disk به کار گرفته شد که در نهایت سویه های غربال شده در تست های فنوتیپی، جهت PCR ژن های بتالاکتامازی SHV، CITM و FOX مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 200 سویه مورد بررسی، (64%) 128 ایزوله از طریق تست های فنوتیپی برای انجام پروسه PCR ژن های SHV و AmpC انتخاب شد، (5/5%) 7 و (2/10%) 13 ایزوله با اطمینان 95% به ترتیب حاوی ژن های SHV و CITM بود و ژن FOX در هیچ ایزوله ای شناسایی نشد.
  نتیجه گیری
  شناسایی کامل آنزیم های بتالاکتامازی توسط آزمایشگاه ها می تواند در کنترل مقاومت و تجویز مناسب داروهای بتالاکتامی مفید واقع شود. لذا جهت اتخاذ این امر، استفاده از روش های مولکولی در کنار تست های فنوتیپی ضروری است.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، بتالاکتامازهای وسیع الطیف گروه SHV)، (AmpC بتالاکتاماز
 • فرحناز جوکار، علی اکبر خالصی، سپیده بشارتی، ریحانه جعفرشاد، محمود خوش سرور، فریبرز منصور قناعی صفحه 277
  زمینه
  بیماران همودیالیزی در ریسک بالاتر ابتلا به عفونت هپاتیت (HCV) C می باشند. عفونت HCV یکی از عوامل افزایش دهنده موربیدیتی و مورتالیتی در بیماران همودیالیزی است. ژنوتیپ های مختلف HCV پاسخ های متفاوتی به درمان می دهند. هدف این مطالعه بررسی شیوع ژنوتیپ های HCV در بیماران همودیالیزی در استان گیلان می باشد.
  روش کار
  تمامی بیماران مراجعه کننده به 11 مرکز همودیالیز استان طی سال 87 با روش نمونه گیری سرشماری از طریق آزمایش الیزا جهت Anti HCV Ab بررسی شدند. موارد مثبت بعد از تکرار الیزا، تحت PCR قرار گرفته و نمونه های PCR مثبت جهت تعیین ژنوتیپ در این مطالعه استفاده شدند. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS14 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 514 بیمار همودیالیزی کل استان، 61 بیمار Anti HCV مثبت داشتند و شیوع آن 9/11٪ گزارش شد. [(67/14- 07/9): 95% CI] از میان بیماران Anti HCV مثبت، PCR (ویرمی HCV) در 32 بیمار (5/52٪) دیده شد. ژنوتیپ غالب 1a با شیوع 38/59٪ [(4/76- 36/42): 95% CI] و پس از آن 3a با شیوع 62/40% [(65/57- 61/23):95% CI] بود. ارتباط معنی داری بین سن و نوع ژنوتیپ یا جنس و نوع ژنوتیپ دیده نشد. شیوع بالای ژنوتیپ 3a در بیماران همودیالیزی شهرستان رشت جالب توجه بود. (05/0 ≥P)
  نتیجه گیری
  الگوی ژنوتیپ در این مطالعه مشابه سایر مطالعات انجام شده در ایران و متفاوت با ژنوتیپ های شایع در سایر کشورهای خاورمیانه است و با ژنوتیپ های غالب در اروپا و ایالات متحده مشابهات بیشتری دارد.
  کلیدواژگان: ژنوتیپ هپاتیت C، همودیالیز، گیلان
 • وحید نجاتی صفحه 285
  زمینه
  اطلاعات حس عمقی که به وسیله بریس فراهم می گردد، برای حفظ تعادل مورد نیاز می باشند. هدف از این مطالعه تعیین اثر استفاده از حمایت کننده مفصلی نرم مچ پا بر تعادل استاتیک و داینامیک در سالمندان می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه کارآزمایی تصادفی بالینی 22 سالمند در دو گروه مورد و گواه مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمون های مورد استفاده عبارت بودند از: آزمون ایستادن با پای کنار هم، آزمون ایستادن تندوم، آزمون ایستادن روی یک پا که به عنوان آزمون های تعادلی استاتیک در شرایط با چشم های باز و روی سطح سفت، با چشم های بسته و روی سطح سفت و با چشم های بسته روی سطح نرم اجرا شدند. آزمون های تعادلی داینامیک شامل آزمون پنج بار نشستن و برخاستن، آزمون راه رفتن سرعتی (در دو نوبت)، آزمون دستیابی (با چشم باز و بسته) و آزمون قدم زدن در مربع ها بود. به منظور بررسی تفاوت بین کارایی آزمون های تعادلی قبل و بعد از مداخله در دو گروه از آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون اندازه گیری مکرر نشان داد که تفاوت معنی داری بین نتایج آزمون های استاتیک و داینامیک در مراحل مختلف در گروه مورد وجود ندارد. (مقادیر آماره پی در کلیه موارد بالاتر از 05/0) در مقایسه آزمون قدم زدن در مربع ها میانگین گروه مورد (45/10±13/7) و گروه گواه (40/20±25/12) متفاوت بود. (آماره پی 017/0)
  نتیجه گیری
  هرچند حمایت کننده های مفصلی مچ موجب بهبود حس عمقی در وضعیت با اطلاعات سوماتوسنسوری محدود (نشسته) می گردد، ولیکن این اطلاعات کمتر از آن است که بتواند موجب بهبود کارایی عملکردهای تعادلی (در وضعیت تحمل وزن) گردد. با این وجود استفاده از حمایت کننده مفصلی موجب اختلال در عملکردهای تعادلی نمی گردد. لذا برای تجویز با اهداف دیگر منعی در خصوص اختلال در کارایی تعادلی فرد وجود ندارد.
  کلیدواژگان: تعادل، سالمندان، حس عمقی مفصل، حمایت کننده مفصل مچ پا
 • سعید صدرنیا، علی چهرئی صفحه 294
  زمینه
  افزایش فشارخون شریانی، یک بیماری شایع، بدون علامت و معمولا به آسانی قابل درمان است که در صورت عدم درمان اغلب به عوارض مرگبار منتهی می شود.
  روش کار
  این تحقیق مورد- شاهدی بر روی بیماران مبتلا به فشارخون بالای 90/140 میلی متر جیوه در سال 1383 در شهرستان اراک به وسیله نمونه گیری چند مرحله ای و با حجم نمونه 1000 نفر و با رعایت نسبت جمعیتی در شهر و روستا در هر دو گروه مورد و شاهد، انجام یافت. در آنالیز داده ها از نرم افزار spss و شاخص های آماری توصیفی و اصول مقایسه میانگین ها و نسبت ها و در آنالیز چند متغیره از Logistic regression استفاده شد. محققین در کلیه مراحل تحقیق متعهد به اصول اخلاقی اعلامیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بودند.
  یافته ها
  درنگاهی به وضعیت افراد مورد پژوهش، در این تحقیق 263 نفر مبتلا به فشارخون اولیه با 765 نفرافراد غیر مبتلا به فشارخون اولیه (سالم یا گروه کنترل) مقایسه می گردند. در مورد عوامل خطر موجود در این تحقیق می توان به سطح تحصیلات پایین (001/0> P و 78/2 = R5)، وزن بالا (0.003> P)، قد کوچک (0.001> P)، دفعات تماس اندک با مادر و پدر (001/0> P)، تماس کمتر از 3 بار با نزدیکان و دوستان (001/0> P و 06/2 = OR)، عدم رضایت خانوادگی (04/0> P و 35/1 = OR)، مرگ یکی ازنزدیکان درجه اول (001/0> P و 45/2 = OR)، وجود پدیده رینود (002/0> P و 41/0 = OR)، سوفل کانون آئورت (05/0 = P و 5/2 = OR)، اشاره کرد. جهت پیش بینی ابتلا یا عدم ابتلا به فشارخون نیز در این تحقیق سه مدل بر اساس مشخصات عمومی، مشخصات عمومی و کلیه موارد کلینیک طراحی گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به تعیین ریسک فاکتورها شامل سطح تحصیلات پایین، وزن بالا، قد کوچک، دفعات تماس اندک با مادر و پدر و تماس کمتر از 3 بار با نزدیکان و دوستان (یک بار در این تحقیق بر اساس خصوصیات دموگرافیک- آنتروپومتریک می توان با اطلاع رسانی از طریق رسانه های عمومی، آگاهی عمومی را جهت شناخت عوامل خطر و در نتیجه تغییر رفتارهای زیان بخش بیماری افزایش داد و به این روش ابتلا به هیپرتانسیون و عوارض قلبی- مغزی- کلیوی و چشمی آن را کاهش داد.
  کلیدواژگان: افزایش فشارخون، رگرسیون لجستیک، عوامل خطر
 • مقالات مروری
 • عیسی نواب شیخ الاسلام، سعیدرضا مهرپور، محمدرضا آقامیرسلیم، رامین زرگرباشی صفحه 300
  به دنبال پیشرفت عمل های جراحی، روزبه روز بیماران بیشتری کاندید عمل جراحی می شوند؛ یکی از عوارض مهم این جراحی ها خونریزی های پس از عمل جراحی می باشد برای پیشگیری از این عارضه مهم لازم است جراحان اقداماتی از قبیل غربالگری بیماران پیش از عمل جراحی، بررسی داروهای مصرفی بیمار و تصمیم گیری در مورد قطع آنها را مورد توجه قرار دهند. همچنین جراحان باید توانایی لازم برای مقابله با این عارضه را کسب کرده باشند تا در صورت وقوع پس از عمل بتوانند با انجام آزمایشات لازم دلیل خونریزی را بیابند و با توجه به آن استراتژی درمانی درستی را طراحی کنند و در صورت نیاز جهت بهبودی بیمار خود از کمک و مشاوره همکاران هماتولوژیست استفاده کنند. در نتیجه با توجه به اهمیت این عارضه جراحان باید از عوامل مؤثر در این خونریزی ها، نحوه برخورد و کنترل آنها اطلاعات کافی داشته باشند و خود را برای مقابله با آن آماده سازند.
  کلیدواژگان: خونریزی، عمل جراحی، پیشگیری، تشخیص، درمان
 • سعید مروتی صفحه 314
  میتوکندری ها در تمام یوکاریوت ها وجود دارند و برای بقاء ضروری هستند. وظیفه اولیه آنها پشتیبانی از تنفس هوازی و فراهم کردن انرژی لازم برای مسیرهای متابولیکی است. به دلیل نقش اساسی میتوکندری ها در بدن انسان هر گونه نقص در فعالیت میتوکندری می تواند پیامدهای وخیمی را به همراه داشته باشد. نقص های متابولیسم میتوکندریایی باعث طیف وسیعی از بیماری های انسانی می شود. بیماری های میتوکندریایی می توانند ناشی از موتاسیون هایی در DNA میتوکندریایی (mtDNA) و یا هسته ای (nDNA) باشند. در این مقاله بیماری های ناشی از اختلال در ژنوم میتوکندریایی، نحوه توارث آن ها و ارتباط ژنوتیپ- فنوتیپ در این بیماری ها مورد بررسی قرار گرفته است. درک بهتر توارث میتوکندریایی و الگوی نفوذ موتاسیون در آنها چشم انداز مهمی برای مشاوره ژنتیکی دقیق تر و روش های درمانی مؤثرتر پیش پای ما قرار می دهد.
  کلیدواژگان: DNA میتوکندریایی، بیماری های میتوکندریایی، وراثت مادری
 • مقاله موردی
 • سعید الله نوحی، محمدرضا فتح العلومی، علیرضا سلیمانی ابیانه صفحه 326
  مقدمه
  تونسیلکتومی بی تردید شایع ترین عمل جراحی در محدوده تخصص گوش حلق و بینی می باشد. از میان مهم ترین عوارض این عمل می توان به خونریزی، آسیب به بافت های اطراف، آسپیراسیون خون، ادم یا آمبولی ریه و عفونت اشاره نمود. ما در این مقاله به گزارش موردی از آنوریسم کاذب شریان لینگوال به عنوان عارضه ای نادر از تونسیلکتومی می پردازیم.
  گزارش مورد: بیمار پسری است شش ساله که با شکایت تورم دردناک گردن و فک سمت چپ از یک ماه پیش، به درمانگاه گوش حلق و بینی بیمارستان آیت الله طالقانی تهران مراجعه کرده است. در سابقه، عمل جراحی تونسیلکتومی 40 روز قبل (10 روز قبل از شروع تورم) وجود دارد. در معاینه، توده گردنی به ابعاد 6 در 6 سانتیمتر در ناحیه ساب مندیبولار سمت چپ با گسترش به روی فک تحتانی مشاهده می گردد. بیمار با تشخیص احتمالی عفونت فضای عمقی گردن تحت رژیم آنتی بیوتیکی وسیع الطیف قرار گرفته و آنژیوگرافی اورژانس شریان کاروتید و شاخه های آن به انجام رسید که هیچ گونه ابنرمالیتی را آشکار نساخت. توده نهایتا تحت پونکسیون تشخیصی با سوزن 25 قرار گرفته و خون آسپیره گردید. بیمار به اتاق عمل منتقل و باز شد، محل خونریزی به صورت فوران شدید خون از شریان لینگوال یافت گردید و تشخیص هماتوم ناشی از آنوریسم کاذب شریان لینگوال به اثبات رسید.
  بحث: آنوریسم کاذب شریان لینگوال یک عارضه بسیار نادر تونسیلکتومی است که ثانویه به ترومای حین یا عفونت پس از عمل می باشد. آنوریسم معمولا در عرض چند ساعت تا چند روز پس از تونسیلکتومی خود را با توده دردناک گردنی، خونریزی شدید از بستر لوزه یا تورم یک طرفه کام نشان می دهد، و ممکن است به سادگی با آبسه پری تونسیلار یا پارافارنژیال اشتباه گردد. تشخیص این آنوریسم و به ویژه تشخیص شریان مولد آن با آنژیوگرافی می تواند دشوار بوده، که علت این امر مسیر شریان لینگوال و حلقه آناتومیکی آن در اطراف عضله سوپریور کانستریکتور می باشد. اداره این عارضه نادر تونسیلکتومی در گرو تشخیص سریع آن است.
  کلیدواژگان: تونیسلکتومی، عوارض، آنوریسم شریان لینگوال
 • نامه به سردبیر
 • عبدالحمید حسابی صفحه 331
 • محمد دائمی صفحه 332
 • صفحه 338
 • فرم نظر سنجی
  صفحه 355
|
 • Maryam Moghadasi Jahromi, Ahmad Salimzadeh, Hadi Yousef Shahi Page 257
  Background
  Better understanding of etiology, risk factors and symptomatology of osteoporosis can have a great impact on self care and preventive behavior. This is also true for nurses. This knowledge not only affects their lives but also have a positiveimpact on their job.
  Methods
  In this study 389 randomly selected nurses completed a questionnaire with 37 questions about knowledge of osteoporosis, including questions on epidemiology, risk factors, symptomatology, and nutritional aspects of the disease. Questionnaire also included basic personal information and questions about dairy intake, exerciseand smoking. Completion of the questionnaire was in a semi supervised manner. SPSS 16, soft ware was used for data analysis.
  Results
  Eighty seven percent were female and 46% were married. Median age was 33 years (SD:7.6) and median knowledge score was 21.7 through 37 maximum probable score. Misconception on symptomatology of osteoporosis was observed in 84% of the responders. The only significantly positive correlation for knowledge Score washigher degrees of education. Dairy intake was adequate in only 45.6% and it had also negative correlation with family crowding. Regular exercise was reported by only 38.7%. There was no correlation between adequate dairy intake and regular physical activity with knowledge score of responders.
  Conclusion
  In comparison to other studies knowledge about osteoporosis is relatively good among nurses, but it is not enough. Dairy intake and regular physical activity were inadequate and thesefactors need more attention.
 • Shadeb Salehpour, Mohsen Rouzrokh, Alireza Rajaei, Zahra Pournasiri, Farzaneh Rohani, Shahin Nariman Page 262
  Background
  Recently obesity in pediatric population is rising fast and its early onset complications (like those seen in adults) are keeping pace with it. It seems that a high level of urinary uric acid (UUA) could be the result of overproduction of uric acid in the body. On the other hand, it was shown to be the result of decreasedurinary clearance of uric acid in some obese adults. Target of study is the mechanism of hyperuricemia in obese children and also the correlation between hyperuricemia and factors related to the obesity.
  Methods
  We studied 75 severely obese children (42 boys and 33 girls) and compared them with 30 non-obese children (20 boys and 10 girls). Serum leptin, lipid profile, liver tranaminases, uric acid and creatinine and also 24 hours urinary uric acid and creatinine were measured, and uric acid clearance was calculated in each case.
  Results
  Serum uric acid level (U.A) in obese children were significantly higher than those in control children, but urinary uric acid (UUA), uric acid clearance (CUA) and fractional excretion of uric acid (FEUA = CUA/CCR * 100) were lower in the obesechildren than those in controls. The low UUA in the obese children suggests that their hyperuricemia was not the result of over intake of food containing uric acid. There was a close correlation between uric acid and age/body weight and it becomes closer as they aged and gained weight.
  Conclusion
  These results suggest that hyperuricemia in obese children is mainly attributable to impaired renal clearance of uric acid and not to overproduction in the body and it will higher age and body weight.
 • Mohammad Mahdi Soltan Dallal, Aylar Sabbaghi, Jalil Fallah, Hedrosha Molla Aghamirzaei, Abdolaziz Rastegar Lari, Mohammad R. Eshraghian, Atefeh Fard Sanei Page 269
  Background
  Resistance to beta-lactam antibiotics along withclinical isolates is frequently resulting production of β-lactamaseenzymes. In recent years, the production of extended spectrum β- lactamases (ESBLs) and AmpC β-lactamase among clinical isolateespecially Escherichia coli is greatly increased. On the other hand,beta lactamase genes have several subfamilies, and designing universal primers could be valuable to detect all of them. Therefore, the aim of this study was to survey prevalence of phenotypic ESBLsand detection of SHV and AmpC (CITM, FOX)-type β-lactamase genes by using universal primers through PCR.
  Methods
  A total of 500 clinical samples were collected from hospitals of Tehran and 200 E.coli isolates were detected by standard biochemical tests. Subsequently, these isolates were screened for β-lactamase production by Disk diffusion method andcombined disk. Resistant isolates were evaluated for molecular assessing of SHV, CITM and FOX genes by using PCR.
  Results
  Among entire of 200 E.coli, 128(64%) isolates wereselected via phenotypic tests for detection of bla-SHV and bla- AmpC (CITM, FOX) genes via PCR. With 95% confidence, 7(5.5%) and 13(10.2%) E.coli harbor bla-SHV and bla-CITM,respectively. Fox gene was not detected in any samples.
  Conclusion
  Results were showed that complete detection of β-lactamase enzymes is essential for resistant control and the appropriate prescription of β-lactam drugs. So using molecular assay with phenotypic test is important.
 • Farahnaz Joukar, Ali Akbar Khalesi, Sepideh Besharati Page 277
  Background
  Hepatitis C virus (HCV) infection has been identified as the major cause of chronic liver disease among patients on chronic haemodialysis (HD).The aim of this study was to identify the HCV genotypes among chronic HD who were HCV positive in Guilan province in North of Iran.
  Methods
  All the patients on HD from eleven Guilan HD centers were enrolled; their sera were screened for anti HCV antibodies by enzyme-linked-immunosorbent assay (ELISA) and polymerase chain reaction (PCR) and genotyping was performed in positive anti HCV cases. SPSS 14 was used for analysis and P<0.05 were considered statistically significant.
  Results
  Out of 514 enrolled patients, 61 (11.9%) were serologically HCV positive and 32(6.2%) had positive HCV RNA [CI 95%: (9.07-14.67)]. The most frequent genotypes were 1a and 3a with prevalence of 59.38% [CI 95%: (42.36-76.4)] and 40.62% [CI 95%: (23.61-57.65)], respectively. There was no significant relationbetween virus genotypes and gender or age. An important finding was the high prevalence of genotype 3a (64.7%) in Rasht, the capital city of the province.(P≤0.05)
  Conclusion
  HCV genotype pattern among HD patients in Guilan province is like non-Arab countries of Middle East; where genotype 1 is predominate.
 • Vahid Nejati Page 285
  Background
  Proprioceptive information that is prepared with brace is needed for balance. The purpose of this study is determining the effect of soft ankle support on static and dynamic balance tests in elderly.
  Methods
  In this random clinical trial study we evaluate 22 older adult in two groups (case and control). Static balance is evaluated with double leg standing, tandem standing and single leg standing that is executed in three different situations (on firm surface with open eye, on firm surface with closed eye and on soft surface withclosed eye) Dynamic balance is evaluated with 5 repetitive chairstanding, timed walking (twice), functional reach (with open and closed eye) and four square stepping test. ANOVA Repetitive measure test is used for comparing case and control performance.
  Results
  Findings don’t show any difference between different stage of evaluation before and after bracing in static and dynamic balance tests in case and control groups. (All P value more than 0.05) Only four square step test have better performance in case group (P=0.017)
  Conclusion
  As we know joint supporter enhance joint proprioception in non weight bearing position but this information is less than enhancing balance performance (in weight bearing positions). Furthermore we haven’t any limitation because ofbalance treat for prescription of supporter for other goals.
 • Saeid Sadrnia, Ali Chehreie Page 294
  Background
  Hypertension is a common and asymptomatic disease that is easily treatable. If left untreated hypertension will lead to serious complication. Social and genetic and even dietary factors are involved in etiology of hypertension. These factors are different in different populations.
  Methods
  This study was done in Arak province in 2004. cut of point for systolic blood pressure was over 140 mmHg and for Diastolic blood pressure was more than 90 mmHg. Sample size was 1000 cases. this study was a case- control one. Clinical andanthropometric findings was recorded. Descriptive and Logistic regression analysis was done using SPSS software.
  Results
  313 Cases with hypertnsion and 765 normal persons in control group were compared to eachother. Risk factors were: Lower level of education (P<0.0001), obesity (P<0.003), short stature (P<0.001), poor relationship with parents (P<0.001), death of first degree family member (P<0.001), Aortic diastolic mumur (P<0.05)and family dissatisfaction (P<0.04).
  Conclusion
  With Knowing these risk factors, we can establish programs in Media to improve population awareness and knowledge about Hypertension.
 • Isa Navab Sheikholeslam, Saeid Reza Mehrpour, Mohammad Reza Agha Mirsalim, Ramin Zargarbashi Page 300
  Nowadays by the new methods of the surgery and by decreasing it's complications more patients could be candidate for surgery but one of the existing complications that the surgeons should know it as much as possible is post operation bleeding. They should try to gain enough knowledge in order to be able to screen the high risk patient and prevent postoperative bleeding. By all these preventions if patient had bleeding during the surgery and after that, surgeons should know how to control it and choose the best way to have less complications and more effective treatments.
 • Saeid Morovvati Page 314
  Mitochondria are ubiquitous in eukaryotes and are essential for survival. Their primary function is to support aerobic respiration and to provide energy substrates for intracellularmetabolic pathways. Given its fundamental role in the human body, defects of mitochondrial function can have disastrous consequences. Human mitochondrial diseases encompass mutations of mtDNA and nuclear DNA. This review aims to provide an update on the involvement of mitochondrial DNA in human disease, its inheritance pattern and relationship between genotype and phenotype in mitochondrial diseases. Improved understanding of mtDNA inheritance and mutation penetrance patterns, offer significantprospects for more accurate genetic counselling and effective future therapies.
 • Saeedollah Noohi, Mohammad Reza Fathol Oloomi, Alireza Soleymani Abyaneh Page 326
  Introduction
  Tonsillectomy is the most commonly performed operation in the field of Otorhinolaryngology. The most important complications of tonsillectomy include bleeding, damage to the surrounding structures, aspiration of blood, infection, and lungedema or abscess. We report a case of lingual artery aneurysm as a rare complication of tonsillectomy.Case Report: The patient is a 6 years old boy who presented to Taleghani Hospital Out-Patient Department, Tehran, with a painful swelling of the left neck and jaw since one month. There was a history of tonsillectomy 40 days back (10 days before the swelling began). On examination, we found a 6 times 6 cm mass involving the left submandibular area with some extension into the mandible. The patient was diagnosed provisionally as deep neck infection and was put on broad-spectrum antibiotics. Emergency angiography of the carotid artery and its branches showed no abnormalities. The mass, finally, was aspirated using a No.25 needle, and blood was collected. The patient was shifted to the operating theatre and the pseudoaneurysm of the lingual artery was confirmed.
  Discussion
  Pseudoaneurysm of the lingual artery is a very rare complication of tonsillectomy, and is secondary to intra-operative trauma or post-operative infection. Lingual artery aneurysm usually presents with a painful neck swelling, massive bleeding from the tonsil bed or a unilateral palatine mass. It can be easily mistaken with a peritonsillar or parapharyngeal abscess. It is sometimes difficult to diagnose it using angiography, the reason of which is the course of the lingual artery as well as its anatomical loop around the superior constrictor muscle. Early diagnosis is of utmost importance in the management of the lingual artery pseudoaneurysm.