فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (پاییز 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/08/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سعید خاکی صحنه، افشین علیزاده شعبانی، میر مهرداد میر سنجری، محمد کابلی، زهرا نوری، بخیار فتاحی صفحه 1
  امروزه بیشترین تخریب های محیط زیستی متوجه زیستگاه ها است. از این رو، نیاز به روش هایی است که به کمک آنها بتوان زیستگاه ها را ارزیابی کرد و در گذر زمان افت کیفیت آنها را بدست آورد. در این تحقیق زیستگاه پایکای افغانی (Ochotona rufescens) با استفاده از دو روش رگرسیون منطقی دوتایی (Binary logistic regression) و Habitat (HEP) Evaluation Procedure انجام شد و در انتها نتایج حاصل از این دو روش با هم مقایسه گردید. فاکتورهای عمده ای که بعنوان متغیر زیستگاهی برای ارزیابی زیستگاه گونه مد نظر و مورد سنجش قرار گرفتند عبارت از: میانگین شیب غالب، جهت جغرافیایی، ارتفاع و پوشش زمین بودند. نتایج حاصل از هرو دو روش مدل سازی حاکی از آن بود که متغیر پوشش زمین نقش مهمی در مطلوبیت زیستگاه پایکا دارد و زیستگاه مطلوب این گونه را مناطق صخره ای و پرتگاه هایی با شیب بیش از 30 درجه، با فاصله کم بین صخره ها تشکیل می دهند. همچنین جهت ترجیحی این گونه با فاصله زیادتر از شمال جغرافیایی و بیشتر جهت شرقی و جنوبی است. نتایج نشان دادند که نقش ارتفاع بسته به سایر متغیرها می تواند مثبت یا منفی باشد و معمولا پایکاها در این منطقه در ارتفاعی بین 2100 تا 2300 متر زیست می کنند. همچنین مدلی برای مطلوبیت زیستگاه (HSI) پایکا و همچنین مدل هایی برای پیش بینی حضور این گونه ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی زیستگاه، پایکا، روش HEP، رگرسیون منطقی دوتایی، پوشش زمین، لشگردر، همدان، ایران
 • امیر محمد علمی، اصغر عبدلی، نعمت الله خراسانی، سیامک یوسفی سیاهکلرودی صفحه 11
  این بررسی با هدف شناسایی گونه های ماهیان رودخانه سرباز در استان سیستان و بلوچستان از مرداد ماه 1388 تا مرداد ماه 1389 بطور فصلی در 10ایستگاه انجام پذیرفت. ایستگاه ها از ارتفاع 20 متر تا 862 متر از سطح آبهای آزاد در نظر گرفته شد. 5 ایستگاه در بالا دست و 5 ایستگاه پایین دست سد پیشین برای نمونه برداری ازماهیان رودخانه مشخص گردید. پس از صید ماهیان توسط دستگاه الکتروشوکر، نمونه ها جهت شناسایی گونه ها به آزمایشگاه منتقل شدند. پس از آن زیست سنجی نمونه ها و تحلیل داده ها انجام شد. در مجموع 514 نمونه ماهی صید و مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 12 گونه ماهی شناسایی شد که متعلق به 7 خانواده کپور ماهیان (Cyprinidae)، گاوماهیان (Gobiidae)، سگ ماهیان (Balitoridae)، سرماری ماهیان (Channidae)، کپور ماهیان دندان دار (Cyprinodontidae)، گامبوزیا ماهیان (Poeciliidae) و کفال ماهیان (Mugilidae) می باشند. از مجموع گونه های شناسایی شده 72 درصد متعلق به خانواه کپور ماهیان، 12 درصد متعلق به گاو ماهیان، 9 درصد متعلق به خانواده سرماری ماهیان، 7 درصد متعلق به خانواده سگ ماهیان و درصدی ناچیزی (یک صدم درصد) متعلق به کپور ماهیان دنداندار بودند. خانواده گامبوزیا ماهیان که در برخی از برکه های مسیر رودخانه سرباز و همچنین کفال ماهیان که در منتهی الیه رودخانه زیست می کنند در درصد فراوانی منظور نگردیده است. از 12 گونه شناسایی شده، گونه های Gambusia holbrooki، Liza abu و Cyprinus carpio غیربومی می باشند.
  کلیدواژگان: ماهی، پراکنش، غیر بومی، رودخانه سرباز، استان سیستان و بلوچستان
 • مهدی طبیب، سعید طهماسبی، امیر وزیری زاده، مریم محمدی، آرش هادی رمکی صفحه 19
  این تحقیق به منظور زیست سنجی و بررسی وضعیت زیستی لاک پشت های منقار عقابی جزیره کیش در سال 89-1388 انجام شد. 21 لاک پشت بطور تصادفی مورد زیست سنجی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده شامل: متوسط وزن لاک پشت ها 03/1±143/40 کیلوگرم، متوسط طول مستقیم کاراپاس718/0±65 سانتیمتر، متوسط طول منحنی کاراپاس 559/0±57/71 سانتیمتر، متوسط عرض مستقیم کاراپاس703/0±619/50 سانتیمتر، متوسط عرض منحنی کاراپاس493/0± 214/65 سانتیمتر و متوسط تعداد تخم 5/92 عدد بود. بیشترین همبستگی بین وزن و طول منحنی کاراپاس با ضریب همبستگی 765/0r= بدست آمد. نتایج این تحقیق نشان داد که بین لاک پشت های منقار عقابی جزایر ایرانی خلیج فارس از لحاظ پارامترهای زیستی اختلاف معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان دادند که لاک پشت های منقار عقابی جزایر ایرانی خلیج فارس از لاک پشت های منقار عقابی سایر کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان بزرگتر و از لاک پشت های سایر نقاط دنیا کوچکترند. هدف از انجام این تحقیق آگاهی از وضعیت زیستی این گونه ارزشمند برای برنامه ریزی بهتر در برای حفظت از آن می باشد.
  کلیدواژگان: زیست سنجی، لاک پشت منقار عقابی، کاراپاس، همبستگی، جزیره کیش، خلیج فارس
 • محمد سوداگر، مریم حمیدی کناری، بهاره شعبانپور، رحیم لطفی اوریمی صفحه 27
  به منظور بررسی کشتار کپور ماهیان در شرایط معمولی و با استفاده از جریان الکتریسیته و تاثیر آنها بر برخی شاخص های کیفی گوشت، آزمایشی در اردیبهشت ماه 1389 به مدت 5 ماه در مرکز تحقیقات آبزی پروری دانشکده شیلات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. تعداد 40 ماهی با وزن متوسط 30±1300 گرم و طول متوسط 11±37 سانتیمتر برای آزمایش مورد استفاده قرار گرفت. با قرار دادن ماهیان در آکواریومی که دارای آند و کاتد به ابعاد 60 × 40 × 30 سانتیمتر و سه چهارم آن از آب معمولی پر گردیده بود، قرار داده شدند. آند و کاتد به دستگاه منبع تغذیه متصل و با تغییر ولتاژ برق، آستانه تحریک، دردناکی و مرگ آنها ثبت گردیده و مشخص شد که آستانه تحریک کپور ماهیان نسبت به جریان الکتریسیته یکسان بوده و اختلاف معنی داری بین آنان مشاهده نگردید (P>0.05) ولی، آستانه دردناکی در ماهی فیتوفاگ از همه کمتر (38/0±6) ولت و ماهیان کپور، آمور و بیگ هد مشابه بود (49/0±5/7 ولت). همچنین آستانه مرگ در ماهیان کپور و بیگ هد مشابه بوده (21/1±18ولت) و با ماهیان آمور و فیتوفاگ (01/1±15 ولت) این اختلاف معنی دار بود (P<0.05). همچنین با بررسی میزان pH و TVN گوشت کپور ماهیان در شرایط کشتار طبیعی و با استفاده از جریان الکتریسیته در یک دوره سه ماهه مشاهده گردید که تغییرات pH گوشت ماهیان در شرایط کشتار طبیعی اختلاف معنی داری را بلافاصله پس از کشتن نداشتند. در حالی که در انتهای ماه دوم و سوم در برخی از گونه ها این اختلاف معنی دار بود (P<0.05). با اندازه گیری میزان TVN در دو شرایط نامبرده شده، مشخص گردید که تغییرات TVN در شرایط کشتار با جریان الکتریسیته اختلاف معنی داری را تا انتهای ماه سوم نشان نداد ولی، این تغییرات در شرایط کشتار طبیعی در انتهای ماه سوم معنی دار بود (P<0.05). بطوریکه ماهی بیگ هد حداقل میزان TVN و کپور و فیتوفاگ دارای حداکثر میزان TVN بوده اند.
  کلیدواژگان: کپور ماهیان، جریان الکتریسیته، کشتار طبیعی، شاخص های گوشت
 • یوسف مجیدی، نادر بهرامی فر، سیدمحمود قاسمپوری صفحه 37
  جیوه و ترکیبات آلی آن سمی ترین ماده برای اکوسیستم های آبی هستند. در این مطالعه به منظور امکان سنجی استفاده از پرهای اگرت ساحلی بعنوان شاخص زیستی آلودگی جیوه در تالاب بین المللی حرا، تجمع جیوه کل در بافت های پر بدن و شاهپر این گونه بررسی شد. علاوه بر این تاثیر پارامترهای ریخت شناسی و جنسیت نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. اندازه گیری جیوه کل با استفاده از دستگاه AMA 254 و مطابق با روش 7473 EPA انجام گرفت. نتایج نشان داد غلظت های جیوه در پرهای بدن و شاهپر بترتیب 59/0±45/1 و 62/0±25/1 میلی گرم برکیلوگرم وزن خشک بود. همچنین بین غلظت های جیوه کل در پرهای بدن و شاهپرها اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0 P>). نتایج این تحقیق نشان داد که پارامترهای ریخت شناسی (وزن، طول کل، طول دو سر بال) و جنسیت، تاثیری بر تجمع جیوه کل در پرندگان ندارند. همچنین سطوح جیوه در بافت های پر این گونه زیر سطح آستانه اثرگذاری 5-15 کیلوگرم بر میلی گرم بود و متعاقب آن آلودگی جیوه در حال حاضر در تالاب بین المللی حرا خطرناک محسوب نمی شود. در نهایت پیشنهاد می شود که اگرت ساحلی می تواند گونه مناسبی برای پایش آلودگی جیوه در این منطقه باشد.
  کلیدواژگان: جیوه، پر، شاخص زیستی، تالاب بین المللی حرا
 • احمد قارزی، علی ابراهیمی باغبانان، محسن عباسی صفحه 45
  ماهی کور غار ایران بعنوان یک گونه نادر و منحصر بفرد، با جمعیتی اندک تنها در غاری در کوه های اطراف شهرستان درود از استان لرستان یافت می شود. در این تحقیق دستگاه ادراری- تناسلی این ماهی از نظر مورفولوژی و بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 10 عدد از این ماهی در دو فصل متفاوت (بهار و تابستان) از محل زیستگاه صید و به آزمایشگاه منتقل گردید. پس از کشتن و تثبیت نمونه ها در فرمالین، دستگاه ادراری- تناسلی آن مورد بررسی های آناتومی و بافت شناسی قرار گرفت. مطالعات انجام شده نشان داد که موقعیت قرارگیری بیضه و تخمدان در روی کیسه شنا و پشت دستگاه گوارش می باشد. کلیه ها بصورت توده بافتی تقریبا استوانه ای شکل نیز در پشت ستون فقرات دیده می شوند. از نظر بافت شناسی قسمت راسی کلیه ها عمدتا شامل بافت های لنفاوی و در بدنه آن تعداد جسمک های کلیوی بسیار اندک می باشد. بیضه ها و تخمدان ها بصورت اندام های کیسه مانند طویلی دیده می شوند که قسمت زیادی از حفره عمومی بدن را اشغال می کنند. از نظر بافتی بیضه ها دارای لوله های منی ساز پراکنده ای بودند که با توجه به عملکردشان از نوع محدود نشده می باشند. تخمدان ها نیز با فولیکول هایی در اندازه های مختلف پر شده اند. این فولیکولها از یک اووسیت درشت و لایه بسیار نازکی از سلولهای فولیکولی تشکیل می شوند. با توجه به نتایج بافت شناسی به نظر می رسد که چرخه تولید مثل در این گونه فصلی باشد.
  کلیدواژگان: ماهی کور غار، بافت شناسی، بیضه، تخمدان، کلیه
 • ریحانه هویدا، سید مهدی نصیری صفحه 55
  جکوی برگ انگشتی گرانول دار با نام علمی Asaccus granularis گونه ای از جکوها می باشد که اخیرا در غرب فلات ایران کشف شده اند. مطالعات اندکی در زمینه های مختلف این گونه انجام شده است. در این تحقیق بررسی های متعددی در زمینه های تولید مثلی و رفتاری این گونه انجام شده است. محل زیست این گونه در غرب ایران، شهرستان پلدختر می باشد و این تحقیق روی این گونه در طبیعت این منطقه صورت گرفته است. مهمترین نتایج بدست آمده از این تحقیق بدین شرح می باشد: تولید مثل در این گونه در جنس ماده محدود به یک دوره خاص نبوده و می توان در طول فصول بهار و تابستان شاهد تولید مثل فعال در این گونه بود، گونه مذکور شب زی است و طول زمستان خوابی نسبتا زیادی دارد. تعداد 14نمونه از این گونه به آزمایشگاه منتقل و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تولید مثلی در آزمایشگاه نشان داد که طول دوره جنینی این گونه پس از گذاشتن تخم تا بیرون آمدن از آن، در حدود یک ماه و نیم می باشد.
  کلیدواژگان: جکوی برگ انگشتی، تولید مثل، رفتارشناسی، پلدختر، استان لرستان
 • عبدالرحیم وثوقی، فرهاد کی مرام، مهدیه فرصت کار صفحه 59
  این مقاله حاصل پژوهشی است که به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تغذیه ماهی کوتر مواج (Sphyraena putnamae) به مدت یکسال از فروردین تا اسفند 1389 در آبهای استان سیستان و بلوچستان انجام پذیرفت که طی آن تعداد 165 نمونه از این ماهی مورد زیست سنجی، کالبد شکافی و بررسی زیستی (تغذیه) قرار گرفتند. بررسی های تغذیه ای نشان داد که این ماهی با دارا بودن میانگین طول نسبی روده (RLG) 003/0±43/0 سانتیمتر، شدید گوشتخوار (ماهیخوار) بوده و بیش از 96 درصد محتویات معده را ماهیان تشکیل داده بودند. شاخص برتری غذایی (FP) برای ماهی کوتر مواج در دوره مطالعه شامل: ساردین ماهیان (8/23 درصد)، ماهی طلال (1/11درصد) و موتو هندی (9/7 درصد) بیشترین میزان و برای کوتر ماهیان، حسون و اسکوئید هندی (هرکدام 6/1 درصد) کمترین میزان بود. شاخص خالی بودن معده (CV) بطور میانگین در کل دوره برابر با 52/71 درصد بود که نشان از تغذیه کم این آبزی دارد. اما با توجه به نوع صید تنها می توان شاخص در شهریور ماه را ملاک قرار داد که برابر با 32 درصد بود که نشان دهنده نسبتا پرخور بودن این ماهی می باشد. میانگین شاخص پربودن معده (FI) در کل دوره 48/28 درصد بود.
  کلیدواژگان: کوتر مواج، Sphyraena putnamae، رژیم غذایی، شاخص های تغذیه، آبهای استان سیستان و بلوچستان
|
 • Saeid Khaki Sahneh, Afshein Alizadeh Shabani, Mir Mehrdad Mirsanjari, Mohammad Kaboli, Zahra Nouri, Bakhyar Fatahi Page 1
  Today most destruction of environmental is the habitats. Hence, the need for methods that can help them to evaluate the habitat, and the over time obtained quality in this habitat. In this study was performed habitat evaluation of the Afghan Pika with Habitat Evaluation Procedure (HEP) and Binary logistic regression. Then, the results of these two methods were compared. Major factors as a variable habitat for species habitat evaluation were measured included: Average of the dominant slope, the aspect, altitude and land cover. Results of the two methods of modeling suggest that land-cover variable has an important role in the Pika habitat suitability which for this species is in rocky areas with cliffs and slopes over 30 degrees with small spaces between the rocks and also the geographical aspects which this species preferred are from north to south. Results showed that the height depending on other variables can be positive or negative, and usually in this region pikas live at altitudes between 2100 to 2300m. Finally, we obtained a model for Pika Habitat Suitability Index (HIS) and also models to predict the Pika presence.
  Keywords: Habitat evaluation, Pika, HEP, Binary logistic regression, Land cover, Lashgardar, Hamedan, Iran
 • Amir Mohammad Elmi, Asghar Abdoli, Nematolah Khorasani, Siamak Yousefi Siahkalroodi Page 11
  This survey was carried out seasonally from June 2009 to June 2010 to indentify and determine fish diversity of Sarbaz River, Sistan and Baluchestan province. Ten sampling stations were detected along the Sarbaz River with different elevation of 20 to 862 meters above sea level, of which 5 stations were located upper the Pishin Dam and the other 5 stations were located on the down the dame. After capturing the fish using Electroshocker, the samples were transfer to the laboratory for species identification, biometery and data analysis. In total 514 fishes were captured which 12 species were identified. They were belonged to seven families of Cyprinidae, Gobiidae, Balitoridae, Channidae, Cyprinodontidae, Poeciliidae and Mugilidae. Among the identified species, 72% were from Cyprinidae, 12% from Gobiidae, 9% from Channidae, 7% from Balitoridae and 0.01% from Cyprinodontidae family. Three identified species of Gambusia holbrooki, Liza abu and Cyprinus carpio were exotic.
  Keywords: Fish, Distribution, Exotic, Sarbaz River, Sistan, Baluchestan province
 • Mehdi Tabib, Saeed Tahmasebi, Amir Vazerizadeh, Maryam Mohammadi, Arash Hadi Ramaki Page 19
  This study was performed for biometrics and investing the status of biological Hawksbill turtles of the Kish Island in 2010-2011. 21 Hawksbill turtles accidentally were biometrics. The obtained results contains the average weight of turtles were 40.143±1.03kg, the average straight carapace length were 65±0.718cm, the average curve carapace length were 71.57±0.559cm, the average straight carapace width were 50.619±0.703cm, the average curve carapace width were 65.214±0.493cm and the average number of eggs were 92.5. The highest correlation between weight and the curve carapace length obtained with the correlation coefficient was r=0.765. The results showed that there is no significant differences between the Hawksbill turtles in the Iranian islands of the Persian Gulf in terms of biometric parameters, but the Hawksbill turtles are bigger than those in the other countries of the Persian Gulf and Oman Sea region and are smaller than elsewhere. The purpose of this research was understanding the biological status of these valuable species for better planning in order to protect them.
  Keywords: Biometrics, Hawksbill turtle, Carapace, Correlation, Kish Island, Persian Gulf
 • Mohammad Sudagar, Maryam Hamidi Kenari, Bahareh Shabanpour, Rahim Lotfi Orimi Page 27
  In order to study the slaughtering of carp fish under normal circumstances and using the electricity, and how the two methods effect some criteria regarding the flesh, an experiment was carried out in May 2009 for a period of 5 months in the Aquaculture Research Center, Faculty of Fisheries, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 40 fishes by average weight of 1300±30g and average length of 47±11cm were used for this experiment. The fish were put in a tank measuring 60×40×30cm, with anode and cathode electrodes, filled with tap water up to 3/4 of its capacity. The anode and cathode were connected to the power supply, and the threshold stimulation, capacity for pain, and death threshold of the fish caused by alteration of the voltage were registered. It was revealed that the threshold stimulation was the same among the carp fish in reaction to electricity, and no significant differences were observed (P>0.05). Pain threshold was the least in silver carp (6±0.38 volts); however, it was the same for carps, grass carps, and bigheads (7.5±0.49 volts). Also, the death threshold was the same for carp fish and bigheads (18±1.21 volts), while the difference was significant (P<0.05) for grass carps and silver carp (15±1.01 volts). Besides, the pH and TVN of carp flesh were measured over a three-month period in ordinary slaughtering and also using electricity, no significant differences were observed in pH immediately after being slaughtered. While at the end of the second and third months, the difference was significant in some species (P<0.05). Measuring the TVN under the two mentioned conditions demonstrated no considerable changes in slaughtering by electricity until the end of the third month, while ordinary ways of killing showed significant changes (P<0.05). In the way, the bigheads having the minimum and the carps and silver carp had the maximum amount of TVN.
  Keywords: Carps, Electricity, Ordinary slaughtering, Indices of meat
 • Yousef Majidi, Nader Bahramifar, Seyed Mahmoud Ghasempouri Page 37
  Mercury and organic compounds are the most toxic substances for aquatic ecosystems. In the this study, feasibility using of western reef heron feathers as bio-indicator of mercury contamination in the Hara International Wetland. Accumulation of mercury were investigated in body and wing feathers in this species. Furthermore, we evaluated factors influencing mercury levels such as sex and morphometric parameter in the mentioned species. The analyses were carried out using advanced mercury analyzer (AMA 254) according to EPA 7473 method. There were no significant differences between body and wing feathers in Hg concentration in this bird (P>0.05). Results showed that morphmetric parameters such as weight, length and wing length and also sex have no significant effects on total Hg accumulation in this bird. Mercury levels in feather were below the threshold of 5–15mg kg–1 that may affect birds. Results also showed the low bioaccumulation of Hg in the Hara Wetland ecosystem is not so critical. Accordingly, we recommend that the western reef heron can use as a biomonitoring of mercury pollution in this region.
  Keywords: Mercury, Feather, Bioindicator, Hara International Wetland, Iran
 • Ahmad Gharzi, Ali Ebrahimi Bagheban, Mohsen Abbasi Page 45
  Iranian cave barb (Iranocypris typhlops) is a rare and unique species which as a small population occur in a cave within mountains around Dorrood, in Lorestan province. In this research, the urogenital system of this fish was investigated in terms of morphology and histology. A total numbers of ten specimens of this fish were captured (in spring and summer) and transferred to the laboratory where they were fixed and then different parts of their urogenital system were subjected to anatomical and histological considerations. The results showed that gonads are located over the swimming bladder and behind the digestive tract. Kidneys are also found as a cylindrical mass of tissues reside on the back beside the backbone. Histologically, the most apical region of the kidneys consists of lymphatic tissues, but in the body of gland scare numbers of renal corpuscles are observed. Testes and ovaries are seen as long, sac-like organs which occupy a large part of visceral cavity. From histological standpoint, the testes have scattered seminiferous tubules and functionally are unrestricted. The ovaries are also filled with varied-sized of follicles. The follicles are composed of a large occyte along with a thin layer of follicular cells. According to the results it seems that the reproductive cycle of this fish is seasonal.
  Keywords: Cave barb (Iranocypris typhlops), Histology, Testis, Ovary, Kidney
 • Reihaneh Hoveida, Syed Mehdi Nasiri Page 55
  Asaccus granularis is one of the geckoes that recently has found in the west of Iranian plateau. There is data deficiency on various fields of this species. In this study, we have tried to get some information about species reproduction and its behavior. So we observed locality type of specimen in west of Iran, Poledokhtar city, Lorstan province and studied them in the nature. The important results of this research are mentioned as: In female specimen of Asaccus granularis, reproduction is not limited to the special period of time and we observed reproduction during spring and summer. This specimen has nocturnal activity and long hibernation. For getting more information, we transferred several samples to the laboratory and reproduction results showed that embryonic period in Asaccus granularis after laying egg until hatchling is approximately 1.5 month.
  Keywords: Asaccus granularis, Reproduction, Behavior, Poledokhtar city, Lorestan province
 • Abdolrahim Vosoughi, Farhad Kaymaram, Mahdieh Forsatkar Page 59
  This study has been conducted during April 2010 to March 2011 in Sistan and Baluchestan waters to evaluate Sphyraena putnamae’s diet. 165 specimens were biometric, dissection and biological study (diet). Diet studied of this fish showed by having average RLG of 0.43 0.003 is highly carnivor and more than 96% of their stomachs were filled with fishes (FP=96%). During study period, food preferences index (FP) was high for Sardinella longiceps (23.8%), Rastrelliger kanagurta (11.1%) and Stolephorus indicus (7.9%) but was low for Sphyraena sp., Saurida sp. and Uroteuthis davancel (1.6% each). CV average for whole period was 71.52% and that showed this fish is abstemious but according to fishing method, CV index in September which was (32%) should be considered as correct index for this type which showed this fish is gluttonous. Average fullness index (FI) was 28.48% in whole period.
  Keywords: Sphyraena putnamae, Food habits, Diet composition, Food Preferences, Sistan, Baluchestan waters