فهرست مطالب

پزشکی بالینی ابن سینا - سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 66، زمستان 1391)
 • سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 66، زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/26
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسن حافظیان، اولدوز روستایی، محمد احمدپناه صفحه 5
  مقدمه و هدف
  والپروات سدیم و شوک درمانی(Electroconvulsive Therapy; ECT) هر دو از درمانهای موثر مانیا هستند، اما شواهد مبتنی بر کارآزمایی بالینی درباره بکارگیری همزمان این دو وجود ندارد. بهمین منظور این مطالعه با هدف مقایسه اختلالات شناختی و برخی خصوصیات تشنجی شوک درمانی در بیماران مانیک با و بدون ترکیب همزمان با والپروات سدیم انجام گرفت.
  روش کار
  از میان 40 بیمار مانیک تحت درمان با والپروات سدیم که پزشک معالج حداقل 6 جلسه ECT برایشان تجویز نموده بود، 20 نفر به صورت تصادفی در گروه قطع سدیم والپروات سدیم حین ECT (گروه هدف) و 20 نفر در گروه ادامه سدیم والپروات حین ECT (گروه شاهد) قرار گرفتند. در سیر جلسات ECT آزمون مختصر وضعیت ذهنی (MMSE)، آستانه و مدت تشنج به صورت مکرر اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده توسط نرم افزار آماری و با استفاده از آزمون های? 2، t و مدل رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  نمرات MMSE در ابتدا در دو گروه یکسان بود، اما ظرف 6 جلسه 65/0 در گروه هدف افزایش و 15/1 در گروه شاهد کاهش یافت. (میانگین تفاوت دو گروه 8/1 و 028/0=P). شدت محرک بکار رفته در سیر جلسات ECT در هر دو گروه روندی صعودی داشت. آستانه تشنج در بیشتر جلسات در گروه شاهد پائین تر بود اما این اختلاف پس از اصلاح برای اثر جنسیت معنی دار باقی نماند. تشنج ها در گروه شاهد در جلسه ششم 95/3 ثانیه کوتاهتر از جلسه اول شدند (045/0=P) این افت مدت تشنج در گروه هدف دیده نشد. تشنج های ناکافی (کمتر از 25 ثانیه) نیز در گروه شاهد 8/15% بیشتر از گروه هدف بود (006/0=P). تعداد جلسات ECT در دو گروه تفاوتی نداشت.
  نتیجه نهایی: ادامه دادن والپروات سدیم همزمان با ECT منجر به عملکرد شناختی ضعیف تر و تشنج های ناکافی بیشتر می شود.
  کلیدواژگان: اختلالات شناخت، تشنج، شوک درمانی، والپروات سدیم
 • ایرج امیری، صغری ربیعی، محمدتقی گودرزی، کتایون اعتمادی، زینب همت پور صفحه 11
  مقدمه و هدف
  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) شایعترین بیماری غدد درون ریز زنان در سن باروری می باشد که معمولا با توجه به راهنمای روتردام با وجود 2 نشانه از 3 نشانه زیر تشخیص داده می شود 1) تخمدان پلی کیستیک 2) الیگو اوولاسیون یا آنوولاسیون 3) شواهد کلینیکی یا بیوشیمیایی هایپرآندروژنیسم. تخمک نابالغ و جنین با کیفیت پایین در بیماران سندرم تخمدان پلی کیستیک که تحت درمان با استفاده از فناوری کمک باروری قرار می گیرند گزارش شده است. همچنین یک رابطه معکوس بین میزان هموسیستئین مایع فولیکولی و کیفیت تخمک و جنین دیده شده است. این مطالعه جهت بررسی بیشتر ارتباط بین میزان هموسیستئین مایع فولیکولی و کیفیت تخمک و جنین اجرا شده است.
  روش کار
  در این مطالعه 30 بیمار PCOS به عنوان گروه مورد و 30 زن با عامل ناباروری مرد به عنوان گروه شاهد شرکت داشتند. سطح هموسیستئین مایع فولیکولی که هنگام پونکسیون تخمدان در دو گروه جمع آوری شده بود با روش الیزا اندازه گیری شد. تخمک ها و جنین ها درگروه هایی درجه بندی شدند. میزان هموسیستئین دو گروه با هم مقایسه شد و ارتباط آن با کیفیت تخمک و جنین مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  با این که میزان هموسیستئین مایع فولیکولی گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود اما تفاوت آن ها از نظر آماری معنادار نبود. ارتباط معناداری بین میزان هموسیستئین مایع فولیکولی وکیفیت تخمک وجنین در دو گروه یافت نشد.
  نتیجه نهایی: با اینکه در مطالعه حاضر رابطه ای بین کیفیت تخمک و جنین و سطح هموسیستئین مایع فولیکولی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک یافت نشد اما مطالعات وسیعتر با تعداد نمونه های بیشتر پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان چند کیستی، مایع فولیکولی، هموسیستئین
 • مریم داودی، رضا طهماسبی، سید محمد ذوالحواریه صفحه 20
  مقدمه و هدف
  منیزیم آنتاگونیست رسپتور NMDA و بلوک کننده کانال کلسیم میباشد و در بیدردی نقش دارد. هدف این مطالعه برآورد قابلیت بی دردی حول و حوش عمل انفوزیون منیزیم سولفات در بیماران تحت سزارین الکتیوبابیحسی نخاعی است.
  روش کار
  در یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسوکور، پس از تایید کمیته اخلاق، 68 بیمار کاندید سزارین الکتیو با بیحسی نخاعی، به دو گروه تقسیم شدند، گروه منیزیم (M)، منیزیوم سولفات وریدی به میزان mg/kg 50 به عنوان دوز بولوس و سپس mg/kg/h10 در طی جراحی به صورت انفوزیون پیوسته دریافت نمودند و گروه کنترل ((S به همان میزان سالین ایزوتونیک دریافت نمود، هر دو گروه به طور کامل مانیتور شده و اطلاعات در خصوص فشار خون، ضربان قلب و عوارض جانبی و شدت درد(VAS) برای 24 ساعت در بخش ثبت گردید. بیماران با VAS 6-4، شیاف دیکلوفناک سدیم (mg100) دریافت نمودند و بیماران با VAS 10-7 آمپول عضلانی دیکلوفناک سدیم (mg75) گرفتند، در هر بیمار میزان مصرف دیکلوفناک گزارش شد. اسکور درد و بروز لرز و تهوع و استفراغ، بلافاصله پس از عمل و در 30 دقیقه و 1، 2 و 4 و 8 و 24 ساعت بعد از عمل ثبت گردید. داده های بدست آمده توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمونهای آماری مورد نیاز تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  شدت درد پس از عمل در گروه منیزیم سولفات در 2 و 24 ساعت پس از عمل کمتر از گروه کنترل بود (05/0>P). دوز دیکلوفناک مصرفی در گروه منیزیم به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود54?137 در مقابل67?231 (005/0>P).
  نتیجه نهایی: تجویز وریدی سولفات منیزیم در طی سزارین در بیماران تحت بیحسی نخاعی، مصرف مسکن بعد از عمل را کاهش داده و درد بعد از عمل را بهبود می بخشد.کلمات کلیدی:
  کلیدواژگان: بی حسی نخاعی، درد بعد از عمل جراحی، سولفات منیزیم
 • ناصر میرازی، نسرین عبدالملکی، مینو محمودی صفحه 27
  مقدمه و هدف
  استفاده از گیاهان دارویی بطور گسترده در سراسر دنیا صورت می گیرد. اختلال هیپوتیروئیدی به دلائل مختلفی بروز می نماید و موجب بروز ناهنجاریی در سلول ها و اندام های مختلفی می گردد. گیاه مریم گلی(Salvia officinalis) یکی از گیاهان دارویی محسوب می شود که در طب قدیم کاربرد وسیعی داشته و امروزه بسیاری از خواص دارویی آن شناخته شده است. در این مطالعه اثرات عصاره گیاه مریم گلی بر هورمون های تیروئیدی T3 & T4و TSHدر موش های صحرایی نر هیپوتیروئیدیسمی بررسی گردید.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی، تعداد 40 سر موش صحرائی نر در سه گروه کنترل، گروه تجربی یک (دریافت کننده عصاره) و گروه تجربی دو (چهار گروه با استفاده از داروی پروپیل تیواوراسیل PTU)) با غلظت (1/0 درصد) به صورت خوراکی هیپوتیروئیدی شدند) تخصیص یافتند. در پایان هفته دوم خونگیری از ورید چشمی جهت سنجش T3 & T4و TSHبه عمل آمد. در هفته سوم گروه های دریافت کننده PTUبه صورت زیرتقسیم شدند: (هیپوتیروئیدیPTU)) 1/0 درصد، هیپوتیروئیدی دریافت کننده عصاره(mg/kg40 و به صورت IP)، هیپوتیروئیدی دریافت کننده لووتیروکسین (mcg/kg 15، بطور خوراکی در آب آشامیدنی)، هیپوتیروئیدی دریافت کننده لووتیروکسین و عصاره با غلظت mg/kg40)، در پایان هفته سوم خونگیری از تمام گروه ها به عمل آمده و سنجش سطح سرمی هورمونهای تیروئیدی انجام شد. نتایج بدست آمده به صورت میانگین و انحراف معیار ارائه گردیدند و با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تحلیل و ارزیابی شدند.
  نتایج
  غلظت پلاسمایی T3 & T4 و TSHدر گروه های تجربی هیپوتیروئیدی دریافت کننده عصاره در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معناداری را نشان دادند(05/0P<).
  نتیجه نهایی: نتایج نشان داد که عصاره مریم گلی می تواند محرک غده تیروئید باشد و سطح سرمی هورمونهای T3 & T4 را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: پروپیل تیواوراسیل، کم کاری تیروئید، گیاه مریم گلی، لووتیروکسین، موش های صحرایی
 • فرزاد مجرد، الهام خانلری صفحه 36
  مقدمه و هدف
  چای یکی از رایج ترین نوشیدنی های مصرفی در میان مردم دنیا می باشد. از آنجایی که چای بعنوان یک منبع مهم فلوراید محسوب می شود، بنابراین افرادی که بسیار چای می نوشند و یا انواع چای های با محتوای بالای فلوراید را مصرف می کنند، خطر بروز فلوروزیس دندانی یا اسکلتی در آنها بیشتر می باشد. با توجه به نامشخص بودن میزان فلوراید انواع چای های مصرفی در کشور ما، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی غلظت فلوراید در 22 نوع چای متداول در ایران انجام گردید.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی محتوای فلوراید چای سیاه (10 نوع) چای سیاه کیسه ای (9 نوع) و چای سبز (3 نوع) اندازه گیری شد. از هر نوع چای سه نمونه 2 گرمی بطور تصادفی انتخاب گردید. هر نمونه 2 گرمی در200 میلی لیتر آب دی یونیزه در حال جوش ریخته شده و بمدت 10 دقیقه نگه داشته شد. پس از آنکه دمای محلول چای با دمای محیط یکسان شد، محلول چای فیلتر گردید و با افزودن آب دی یونیزه حجم آن به 200 میلی لیتر رسانده شد. غلظت فلوراید توسط الکترود یون گزین اندازه گیری و بر حسب میلیگرم در لیتر ثبت گردید. داده ها با استفاده از آنالیز ANOVA و آزمون Tukey مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  غلظت فلوراید در محلول های تهیه شده از چای سیاه کیسه ای (mg/lit 51/1) در مقایسه با چای سبز (mg/lit 038/1) و چای سیاه غیرکیسه ای(mg/lit 86/0) بطور معنی دار بیشتر بود (05/0>P) اما هیچگونه تفاوت معنی دار بین غلظت فلوراید چای سبز و چای سیاه غیرکیسه ای وجود نداشت (52/0P =).
  نتیجه نهایی: مطالعه حاضر نشان داد محتوای فلوراید در برخی انواع چای(سیاه کیسه ای) در سطحی بود که روزانه نوشیدن چند فنجان از آنها می تواند خطر بروز فلوروزیس دندانی را افزایش دهد. بنابراین، مصرف آنها بویژه در کودکان و در تمام افراد ساکن در نواحی با آب شرب حاوی غلظت بالای فلوراید محدود گردد.
  کلیدواژگان: الکترودهای یون گزین، چای، فلوراید
 • سید ابراهیم حسینی صفحه 43
  مقدمه و هدف
  داروی دی سولفیرام برای درمان مسمومیت های ناشی از مصرف الکل مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس نتایج بررسی های مختلف مقادیر بیش از حد این دارو می تواند بر عملکرد غدد درون ریز بدن اثر گذارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر دی سولفیرام بر فعالیت محور هیپوفیز-تیرویید در موش های صحرایی نر بالغ صورت گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی 50 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی 200 تا220 گرم در گروه های تجربی، شاهد و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه های تجربی داروی دی سولفیرام را با دوزهای 50، 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی به مدت 10 روز، گروه شاهد فقط 1 میلی لیتر سرم فیزیولوژیک را برای مدت 10 روز به صورت خوراکی دریافت داشتند و گروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفتند. در پایان روز دهم از قلب موش ها خون گیری به عمل آمد و غلظت هورمون های T3، T4 و TSH توسط دستگاه گاماکانتر و کیت های تجاری اندازه گیری شد و نتایج با کمک روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) توسط نرم افزار SPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که داروی دی سولفیرام تاثیر معناداری بر میزان پلاسمایی هورمون T4 نداشته اما در هر سه دوز مصرفی باعث افزایش هورمون های T3 و TSH نسبت به گروه کنترل گردیده است.
  نتیجه نهایی: داروی دی سولفیرام بر میزان پلاسمایی هورمونT4 تاثیری نداشته اما باعث افزایش ترشح هورمون هایT3 و TSH گردیده است که احتمالا از طریق افزایش سروتونین وکاهش سوماتوستاتین و افزایش ورود یون های کلسیم به داخل سلول ها و افزایش فعالیت آنزیم های 5-دیدونیازها بوده است.
  کلیدواژگان: دی سولفیرام، موش های صحرایی، هورمون ها
 • کتایون اعتمادی، ایرج امیری صفحه 48
  مقدمه و هدف
  بر طبق گزارشهای سازمان بهداشت جهانی، عامل اصلی ناباروری در 20% موارد بین زوجهای فاقد فرزند قطعا توسط عامل مذکر ایجاد می گردد. 70% موارد ناباروری مردان علل شناخته شده ای دارد، اما در 30% موارد علت ناشناخته است. کروموزوم Y و حذفهای کوچک بازوی بلندکروموزوم Y در سه ناحیه AZFa، AZFb، AZFc مرتبط با نقص روند اسپرماتوژنز می باشد. اهمیت این حذفهای ژنی در احتمال انتقال آن به نسل بعد با روش های کمک باروری است. در این مطالعه هدف بررسی حذف های کوچک کروموزوم Y در مردان نابارور آزواسپرم و الیگواسپرم شدید مراجعه کننده به مرکز IVF بیمارستان فاطمیه همدان می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه مورد شاهدی 56 مرد نابارور با الیگواسپرمی و آزواسپرمی غیر انسدادی که فاقد هرگونه اختلال سیتوژنتیکی بودند و 44 مرد سالم بارور مورد بررسی قرار گرفتند. کلیه بیماران جهت تعیین حذفهای کروموزوم Y در سه ناحیهAZFa، AZFbو AZFc با روش Multiplex PCR مورد بررسی قرار گرفتند.پرایمرهای sY84،sY86برای ناحیه AZFa، پرایمرهای sY127،sY134 برای ناحیه AZFb و پرایمرهایsY254،sY255 برای ناحیه AZFc استفاده گردید.
  نتایج
  میزان جهش در مردان الیگو و آزواسپرم 87/1% به دست آمد که با تفکیک به گروه های آزواسپرم و الیگواسپرم شدید به ترتیب مقادیر 4% و 0% به دست آمد. یک بیمار از 56 بیماردارای حذف در ناحیه(AZF) بود، که 1 حذف در ناحیهAZFa(sY84)، 2 حذف در ناحیه Sy134) و AZFb (sY127 و 1 حذف در ناحیه AZFc (Sy254) مشاهده گردید. در هیچ یک از مردان گروه کنترل در نواحی مورد بررسی جهش مشاهده نگردید.
  نتیجه نهایی: این مطالعه تاکید میکند که آنالیز و بررسی حذفهای کوچک کروموزوم Y بایستی برای کلیه بیماران الیگو وآزواسپرم با علت ناشناخته که کاندید تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم هستند انجام گیرد. نتایج حاصل همچنین تاکید می کند که عوامل شناخته نشده ای در ناباروری مردان وجود دارند که لزوم بررسی های وسیع تر در این زمینه را ایجاب می کند.
  کلیدواژگان: آزواسپرم، الیگواسپرم، حذف کروموزوم، ناباروری
 • شهیر مظاهری، اسماعیل اسلامی صفحه 57
  مقدمه و هدف
  مکانیسم زمینه ای تشدید علائم در بیماران میگرنی هنوز به خوبی شناخته نشده است. اخیرا عفونت با هلیکوباکتر پیلوری با چندین اختلال و بیماری خارج روده ای از جمله میگرن مرتبط شده است. با این حال اتفاق نظر واحدی در این خصوص وجود ندارد. این مطالعه بر آن است ارتباط بین این دو را مورد بررسی قرار دهد.
  روش کار
  در چهارچوب یک مطالعه ی مورد – شاهدی، تعداد 80 بیمار مبتلا به میگرن (با و بدون اورآ) مراجعه کننده به درمانگاه نورولوژی بیمارستان فرشچیان شهر همدان و 80 نفر به عنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند. بیماران دارای سابقه مصرف دارودرمانی ضد هلیکوباکتر پیلوری، بدخیمی و بیماری های التهابی مزمن از مطالعه خارج شدند. سطوح سرمی هلیکوباکتر با روش ELISA برای IgG ضد هلیکوباکتر پیلوری در هر دو گروه اندازه گیری شد. معیار سردرد تقسیم بندی انجمن بین المللی سردرد قرار داده شد و برای این مقایسه از آزمون t استفاده گردید.
  نتایج
  سن بیماران مبتلا به میگرن و گروه کنترل به ترتیب 99/8 ± 26/27 و75/9 ± 04/29 سال بود. سطح سرمی IgG ضد هلیکوباکتر پیلوری در دو گروه مبتلا به میگرن و کنترل به ترتیب 09/45±75/39 و 88/27±93/24 Uarb/ml بود (P=0.013). همچنین میانگین سطح آنتی بادی (IgG) هلیکوباکترپیلوری برحسب مشخصات دموگرافیک در دو گروه با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشت (P>0.05).
  نتیجه نهایی: این مطالعه به صورت معنی داری نشان دهنده سطوح بالاتر IgGضد هلیکوباکتر پیلوری در گروه مبتلا به میگرن بود.
  کلیدواژگان: ایمنوگلوبولین جی، میگرن، هلیکوباکترپیلوری
 • فرزاد جلیلیان، فاطمه رخشانی، محمد احمدپناه، فاضل زینت مطلق، بابک معینی، عباس مقیم بیگی، شهره امدادی صفحه 62
  مقدمه و هدف
  مطالعات نشان می دهد که شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان ابتدائی بالا می باشد که می تواند زمینه ساز عوارض و مشکلات بسیاری برای آنان و خانواده هایشان شود. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین میزان شیوع اختلالات رفتاری و عوامل مرتبط با آن در بین دانش آموزان ابتدائی می باشد.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که بر روی 352 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدائی همدان انجام گرفت. نمونه گیری به صورت تصادفی چند مرحله ای بود و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد راتر (فرم معلم) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS ویرایش 20 و بهره گیری از آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل شدند.
  نتایج
  1/16 درصد از شرکت کنندگان مبتلا به اختلالات رفتاری بودند. شیوع اختلالات رفتاری در پسران بیشتر بود. جنسیت پسر، تحصیلات و شغل پدر، سابقه داشتن بیمار روانی در خانواده و مرگ والدین رابطه آماری معنی داری با شیوع بیشتر اختلالات رفتاری در دانش آموزان داشت.
  نتیجه نهایی: با توجه به نتایج، طراحی و اجرای برنامه های آموزشی به منظور پیشگیری و درمان اختلالات رفتاری در دانش آموزان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اختلالات رفتاری، بهداشت روانی، دانش آموزان
 • نیما رستم پور، تینوش الماسی، معصومه رستم پور، حسنا بیات، سعیده کریمی صفحه 69
  مقدمه و هدف
  پرتو فرابنفش (UV) یکی از انواع پرتوهای غیریونیزان است و به دلیل انرژی بالایی که دارد می تواند دارای اثرات بیولوژیکی باشد. گستره طول موجی امواج UV در حدود nm400-100 است که به سه دسته UVA، UVB و UVC تقسیم می شوند. نفوذ پرتو فرابنفش نوع A در پوست بیشتر بوده و نقش مهمی در ایجاد بسیاری از سرطان های پوست دارد. مطالعات و بررسی هایی که در سطح جهانی در مورد پرتوهای فرابنفش خورشیدی صورت گرفته است، لزوم سنجش میزان شدت این پرتوها در سطح شهر همدان و هم چنین سایر نقاط کشور را می طلبد.
  روش کار
  این مطالعه یک بررسی مقطعی بوده و در آن میزان شدت پرتوهای فرابنفش در شهر همدان به صورت ماهانه و به مدت یک سال انجام شد. در هر روز سه بار اندازه گیری در سه نوبت (دو ساعت قبل از ظهر، هنگام ظهر و دو ساعت بعد از ظهر) صورت گرفت. این کار با استفاده از دستگاه UV متر کالیبره شده Hanger (مدل EC1) ساخت کشور سوئد انجام شد.
  نتایج
  بیشترین و کمترین میانگین شدت پرتوهای فرابنفش نوع A در طول یک سال به ترتیب مربوط به ماه های شهریور و آذر می باشد و میزان شدت پرتوهای فرابنفش نوع A در این ماه ها به ترتیب W/m2 09/1±3/27 و W/m2 32/1±8/11 می باشد. مقدار کل تابش UVA در طول یک سال نیز برابر با W/m2 56/1±74/19 بود.
  نتیجه نهایی: بیشینه میانگین تابش UVA که مربوط به شهریور ماه می باشد حدود دو برابر از مقدار مجاز W/m2 10 توصیه شده توسط WHO بیشتر است. کمینه میانگین تابش UVA نیز که مربوط به ماه آذر می باشد حدود %18 از این مقدار مجاز تجاوز می کند. این موضوع احتمالا به علت ارتفاع زیاد شهر همدان از سطح دریا می باشد. با توجه به اثرهای زیان آور ناشی از برخورد تابش های فرابنفش خورشید با انسان و این که بیشترین شدت تابش UV در اواسط روز (?0 صبح الی 14 بعد از ظهر) به سطح زمین می رسد، بنابراین بهتر است افراد در این ساعات کمتر در معرض این تابش ها قرار بگیرند و کارهای حفاظتی را از جمله استفاده از عینک های آفتابی ضد پرتو UV، استفاده از کرم های ضد آفتاب و پوشش کامل به خصوص دست ها در برابر تابش، انجام دهند.
  کلیدواژگان: اشعه فرابنفش، تابش خورشید، حفاظت در برابر تابش
 • آرش دهقان، آزاده قدیری، محمدعلی سیف ربیعی، محمد جعفری، علیرضا منصف صفحه 75
  مقدمه و هدف
  40% لنفوم ها در مناطقی غیر از گره های لنفاوی به وجود می آیند و دستگاه گوارش شایعترین محل آنهاست. لنفوم های دستگاه گوارش طبق تعریف هیچگونه شواهدی به نفع درگیری کبد و طحال و گره های لنفاوی یا مغزاستخوان ندارند. شایعترین ایمنوفنوتایپهای لنفوم در دستگاه گوارشMALTOMA، Diffuse large B cell، Burkitt، Follicular، T cell lymphoma است. بیماری در افراد مسن و در جنس مذکر شایع است. سیر بیماری، نحوه درمان و بقای بیماران در بعضی ایمنوفنوتیپ های لنفوم دستگاه گوارش متفاوت است. هدف از این مطالعه بررسی ایمنوفنوتیپ لنفوم های دستگاه گوارش در بیماران بستری در بیمارستانهای شهر همدان و تعیین ارتباط ایمنوفنوتیپ، محل تومور و سن بیماران با بقای 2 ساله ی آنها می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی از مجموع 53 نمونه با تشخیص اولیه لنفوم دستگاه گوارش در بیماران بستری در بیمارستان های شهر همدان، در یک محدوده ی زمانی 25 ساله پس از انجام ایمنوهیستوشیمی با مارکرهای CK و LCA و رد درگیری ارگان های دیگر با مراجعه به پرونده ی بیماران 52 مورد لنفوم اولیه دستگاه گوارش تشخیص داده شد. با استفاده از مارکرهای CD3، CD5،CD23، CD20،CyclinD1، CD15،CD10 و زنجیره سبکk و? ایمنوفنوتیپ لنفوم تعیین گردید و آنالیز آماری اطلاعات بدست آمده توسط نرم افزار SPSS 16 و تست chi-square انجام گرفت.
  نتایج
  از نظر جنسی برتری خفیفی در جنس مذکر دیده شد. شایعترین رده سنی دهه ی6 بود. شیوع ایمنوفنوتیپ MALTOMA 60% و سپس diffuse large B cell lymphoma 5/24% بود. شیوع لنفوم در معده 2/47% و در روده باریک 2/30% بود. بقای 2 ساله در 2/64% افراد مثبت بود، بقاء درMALTOMA 2/81% و در DLBL 2/38% بود که تفاوت معنی دار میباشد(P= 0.005). در مورد رابطه بین بقای دو ساله با سن بیماران و محل تومور ارتباط معنی دار نبود(P در مورد اول 0.938 و در مورد دوم 0.308).
  نتیجه نهایی: در این مطالعه شایعترین لنفوم های گوارش به ترتیب MALTOMA و Diffuse large B cell lymphoma بودند. پروگنوز MALTOMA از DLBL بهتر بود ولی سن و محل در پروگنوز تاثیر نداشت.
  کلیدواژگان: ایمنوفنوتیپ، سرطان های معده و روده، لنفوم
 • غلامرضا عشقی، حسن فقانی، محمود فرشچیان صفحه 82
  مقدمه
  سندرم مافوچی یک ترم کلینیکی نادر است (تاکنون 200 مورد از آن در جهان گزارش شده است) که شامل ترکیبی از انکندروم های متعدد وتومورهای عروقی است معرفی بیمار: بیمار دختری 18 ساله، ما حصل ازدواج غیر فامیلی، مبتلا به ضایعات استخوانی انگشتان دست و پا (انکندروم) که سبب دفورمیتی انگشتان شده است بهمراه توده های عروقی متعدد (همانژیوم های کاورنوس) در دیستال اندام فوقانی وتحتانی می باشد. تمام بررسی های آزمایشگاهی از جمله تستهای تیروئیدی نرمال بوده است. بررسی های قلبی عروقی شامل EKG و اکوکاردیوگرافی نرمال بوده است در سی تی اسکن مغزی باکنتراست هم یافته غیر طبیعی مشاهده نشده است بررسی های آنژیوگرافیک وبافت شناسی همانژیوم کاورنوس را تایید کرده اند و رادیوگرافی از انگشتان دست وپا ضایعات استخوانی (انکندروم)را تایید کرده است نتیجه نهایی: به این ترتیب تشخیصی که برای بیمار فوق مطرح است سندروم مافوچی می باشد.
  کلیدواژگان: انکندروم، سندرم مافوچی، همانژیوم کاورنوس
|
 • H. Hafezian, O. Roustaii, M. Ahmadpanah Page 5
  Introduction &
  Objective
  Both sodium valproate and electroconvulsive therapy (ECT) are ef-fective treatments for mania، but there is no clinical trial evidence for safety when they are used together. The aim of this study was the comparison of cognitive impairment and seizure parameters in manic patients receiving electroconvulsive therapy with or without concurrent treatment with sodium valproate.
  Materials and Methods
  In this clinical trial study we recruited forty hospitalized manic patients who were to receive ECT for at least six sessions and randomly assigned them to either group C، who continued to take sodium valproate during the study، or group D، who discontinued it. Through the course of ECT sessions، Mini Mental Status Examination (MMSE)، applied stimulus intensity (seizure threshold)، and motor seizure duration were repeatedly measured. The data was analyzed using t &? 2 statistically tests.
  Results
  Baseline MMSE scores were nearly equal in the two groups. By the end of the sixth session، the scores decreased by 1. 15 in group C and increased by 0. 65 in group D (mean dif-ference between the groups =1. 8، P=0. 028). A rising trend in the applied stimulus intensity was observed in both groups. Seizure thresholds were lower in group C in most of the ses-sions، but after adjustment for sex، these differences were no longer significant. Seizures of the sixth session were 3. 95 seconds shorter than of the first one in group C (P=0. 045). This shortening did not occur in group D. There were 15. 8% more inadequate seizures (i. e. dura-tion less than 25 seconds) in group C than in group D (P=0. 006). The two groups did not dif-fer in the number of applied ECT sessions.
  Conclusion
  Continuing sodium valproate during ECT results in poorer cognitive performance and more inadequate seizures.
  Keywords: Cognition Disorders, Electroconvulsive Therapy, Seizures, Sodium Valproate
 • I. Amiri, S. Rabiee, M.T. Goodarzi, K. Etemadi, Z. Hematpour Page 11
  Introduction &
  Objective
  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder in women of reproductive age. According to the Rotterdam criteria، this syndrome is identified by presence of two of three criteria: (1) polycystic ovaries (2) oligo/anovulation and/or (3) clinical or biochemical evidence of hyperandrogenism. Low mature oocyte and embryo have been reported in polycystic ovary syndrome patients undergoing assisted repro-duction. An inverse correlation between follicular fluid homocysteine (Hcy) concentration and oocyte and embryo maturity has also been found. This study has been implemented to do more evaluation on the relationship between homocysteine levels in follicular fluid and oo-cyte and embryo quality.
  Materials and Methods
  30 PCOS patients as case group and 30 women with male factor infertil-ity as control group were included in the study. The follicular fluid in the cases was collected during ovary punition and Hcy level was measured by ELISA method. The oocytes and em-bryos were classified into several groups. The Hcy levels of follicular fluid of two groups were compared and its relation with oocyte and embryo quality was assessed.
  Results
  Although the homocysteine concentration in follicular fluid of the case group was higher than the control group، the differences were not statistically significant. Moreover، no significant correlation was found between oocyte and embryo quality and homocysteine concentration of follicular fluid of the two groups.
  Conclusion
  In our study، no significant correlation was found between oocyte and embryo quality and homocysteine concentration of follicular fluid of PCOS patients but further stud-ies with larger sample sizes are recommended.
  Keywords: Follicular Fluid, Homocysteine, Polycystic Ovary Syndrome
 • M. Davoudi, R. Tahmasebi, S.M. Zolhavareih Page 20
  Introduction &
  Objective
  Magnesium is a NMDA receptor antagonist and a calcium channel blocker. The aim of the study is to evaluate the analgesic efficiency of preoperative magne-sium sulfate infusion in patients undergoing elective cesarean surgery.
  Materials and Methods
  In a randomized double blind trial study approved by local ethics com-mittee، 68 parturient who were admitted for elective cesarean section through spinal anesthe-sia were divided into two equal groups. Magnesium group (M) received IV magnesium sul-fate 50 mg/kg as a bolus and then 10 mg/kg/h IV as continuous infusion at the time of sur-gery. The control group (S) received the same amount of isotonic saline. Both groups were completely monitored and the data about blood pressure، heart rate، side effects and severity of pain (VAS) was recorded for 24 hours in the obstetric ward. The patients who had VAS = 4–6 received supp. Diclofenac Na (100 mg) and the patients who had VAS=7–10 received Diclofenac Na (75 mg) by intramuscular injection. The rate of diclofenac Na consumption was recorded for each patient.
  Results
  The pain scores in the magnesium group were significantly lower than the control group at 2 and 24 hours post operatively (P<0. 05). Diclofenac dose consumption was also significantly lower in the magnesium group (137 ± 54 rather than 231± 67) and (P<0. 005).
  Conclusion
  IV magnesium sulfate administration during cesarean section in the parturients anesthetized intrathecally، decreases analgesic consumption after surgery and improves post-operative analgesia.
  Keywords: Anesthesia, Spinal, Magnesium Sulfate, Pain, Postoperative
 • N. Mirazi, N. Abdolmaleki, M. Mahmoodi Page 27
  Introduction &
  Objective
  Medicinal plants are widely used throughout the world. Hypothyroid-ism is an important hormonal disease that causes some disorders in body organs. Salvia offi-cinalis has been known as a medicinal plant since ancient times. In this study the Salvia offi-cinalis extract (SOE) effects on thyroid hormones and TSH in hypothyroid rats have been investigated.
  Materials and Methods
  In this experimental study the SOE extract was prepared and 40 male rats were randomly divided in five groups. Control، propylthiouracil (PTU) in 4 groups + SOE. The animals were induced hypothyroidism by administration of PTU 0. 1% orally in tap water for 14 days. The blood samples were collected and T3 & T4 and TSH hormones were analyzed. Hypothyroid groups were divided into 4 groups and received (PTU+ SOE 40 mg/kg +levothyroxine sodium، 15mcg/kg، orally in tap water) and LV+ SOE). All test groups were treated with SOE and levothyroxine sodium for one week. The blood samples were col-lected and for T3 & T4 and TSH hormones were analyzed at the end of the 3rd week. All data were expressed as mean ± SEM and all statistical procedures were performed by MANOVA test.
  Results
  Our results showed that the T3 & T4 plasma levels in hypothyroid animals treated by SOE had significant differences (P<0. 05) compared with the control group.
  Conclusion
  Our findings suggest that the SOE has stimulatory effect on thyroid gland func-tion and raises plasma T3 & T4 levels.
  Keywords: Hypothyroidism, Levothyroxine, Propylthiouracil, Rats, Salvia Officinalis
 • F. Mojarad, E. Khanlary Page 36
  Introduction &
  Objective
  Tea is one of the most commonly consumed drinks in the world. Tea is recognized as a source of fluoride whose intake may increase the risk of developing dental fluorosis، particularly if other sources of fluoride augment the intake. Since the amount of fluoride in different types of tea consumed in our country is unknown، the purpose of this study was to evaluate the fluoride level of 22 commercial brands of tea popular in Iran.
  Materials and Methods
  This descriptive study was conducted to assess the fluoride content of black tea (10 brands)، bagged black tea (9 brands)، and green tea (3 brands). 2 g from three samples of each tea brand taken out randomly were added to 200 ml deionized water and boiled for 10 minutes. After the infusion temperature coming down to the room temperature، the infusion was filtered and its volume made up to 200 ml by adding deionized water. The fluoride levels were measured using ion-selective electrode، and reported as mg/lit. Data were analyzed by ANOVA and Tukey test.
  Results
  The Fluoride content was found 1. 51 mg/lit in black tea bag، 1. 038 mg/lit in green tea and 0. 869±0. 360 mg/lit in black tea sticks. (P<0. 05)، However، there was no statistically sig-nificant difference of fluoride concentration between green tea and black tea sticks (P= 0. 52).
  Conclusion
  This study showed that fluoride content of some tea brands were so high that drinking a few cups daily may increase the risk of developing dental fluorosis. Therefore، their consumption must be limited particularly in children، and in all inhabitants of regions with high fluoride levels in water supply.
  Keywords: Fluoride, Ion, Selective Electrodes, Tea
 • S.E. Hosseini Page 43
  Introduction &
  Objective
  Disulfiram is used for treatment of alcohol intoxication. Based on the results of different studies، excessive amounts of the drug can affect the body''s endocrine function. This study investigated the effect of disulfiram on the activity of the pituitary - thy-roid in adult male rats.
  Materials and Methods
  In this study 50 adult male Wistar rats weighing approximately 200 to 220 g were used in the experimental، control and intact groups. Experimental groups received 50، 100 and 200 mg/kg oral doses of disulfiram for 10 days and control group received 1 ml saline for 10 days and intact groups did not receive any thing. At the end of the tenth day، the rats were bled from the heart and T3، T4 and TSH hormones were measured by commercial kits Gama Counter and the results were analyzed using one-way (ANOVA) with SPSS ver-sion 18.
  Results
  Results show that there was no significant changes in T4 plasma level، but T3 and TSH level increased significantly when the control and intact groups were compared.
  Conclusion
  Disulfiram had no significant effect in T4 plasma level but T3 and TSH level in-creased significantly. It probably happened due to increasing serotonin and reducing soma-tostatine and also enhancing the activity of 5-Deiodinase enzymes following the entry of cal-cium ions into the cells.
  Keywords: Disulfiram, Hormones, Rats
 • K. Etemadi, I. Amiri Page 48
  Introduction &
  Objective
  Male factor is the major cause of infertility in 20% of cases (WHO). There are known etiologies for 70% of cases. However، 30% of infertility cases are of idio-pathic origin. The Y chromosome and micro deletion of the long arm of the Y chromosome (Yq) in three regions (AZFa، AZFb، AZFc) are associated with spermatogenic failure and is a major etiology for oligo and azoospermia in infertile men. With the advent of assisted re-productive technology and intracytoplasmic sperm injection، knowledge about the various factors leading to spermatogenic impairment is one of the most important aspects of scien-tific research. Therefore، this study was designed to identify the frequency of microdeletions of Yq in azoospermia and oligozoospermia males refered to Hamadan Fatemieh hospital.
  Materials and Methods
  56 infertile males with non obstructive oligozoospermia and azoosper-mia and without any cytogenetic abnormality and 44 fertile men with normal cytogenetic were included in this case-control study. Semen analysis was done is each case to determine the spermatogenic statuse. Patients with normal karyotyping were analyzed for determination of microdeleton in Y chromosome in the AZFa، AZFb and AZFC regions with multiplex PCR method. The sequence tagged sites (STS) primers sY84، sY86 (AZFa); sY127، sY134 (AZFb); sY254، sY255 (AZFc) were used for each case.
  Results
  In this study the rate of mutation were 1. 87% in oligo and azoospermia infertile men، 4% in azoosperm and 0% in oligospermia patients. Of 56 cases، 1 case showed deletion in AZF region، 1 deletion was in AZFa (sY84)، 2 deletions in AZFb (sY127، sY134)، and 1 dele-tion in AZFc (sY254). That had 1 deletion in AZF a (sY84)، 2 deletions in AZFb (sY134، sY127)، and 1 deletion in AZFc (sY254). No microdeletions were seen in the SRY gene and no microdeletions were found in men in the control group.
  Conclusion
  Our results emphasize that Y chromosome microdeletion analysis should be car-ried out in all patients with idiopathic azoospermia or severe oligospermia who are candi-dates for intracytoplasmic sperm injection. Moreover، it is highly suggested to perform fur-ther studies to discover the numerous etiologies of idiopathic male infertility.
  Keywords: Azoospermia, Infertility, Chromosome Deletion, Oligozoospermia
 • Sh. Mazaheri, E. Eslami Page 57
  Introduction &
  Objective
  Mechanisms underlying migraine precipitation are largely unknown. Helicobacter pylori (H. pylori) infection has recently been associated with various extraintes-tinal pathologies and migraine. The relation between Helicobacter pylori and Migraine is controversial. The aim of this study was to investigate the correlation of the H. pylori infec-tion with migraine.
  Materials and Methods
  In a case-control study، a total of 80 patients with migraine with aura and without aura who came to neurology clinic of Farshchian hospital affiliated with Hamedan Medical University were enrolled in the study and compared with a group of 80 controls. The patients with the history of anti h. pylori medication، chronic inflammatory dis-eases and malignancy were excluded. Helicobacter pylori infection was diagnosed by ELISA test for IgG. The diagnosis and classification of migraine were made according to the Inter-national Headache Society (IHS) criteria. The serum level of IgG was compared in each group by student t test.
  Results
  The mean age in migraine and control groups were 27. 26±8. 99 and 29. 04±9. 75 years respectively. The serum level of anti-Helicobacter pylori IgG were 39. 75±45. 09 and 24. 93±27. 88 Uarb/ml in migraine and control groups respectively (P=0. 013). The mean of IgG based on the demographic data were not different in both group (P>0. 05).
  Conclusion
  This study demonstrated a higher level of anti-Helicobacter pylori IgG in patients with migraine.
  Keywords: Immunoglobulin G, Helicobacter pylori, Migraine
 • F. Jalilian, F. Rakhshani, M. Ahmadpanah, F. Zinat Motlagh, B. Moieni, A. Moghimbeigi, Sh. Emdadi Page 62
  Introduction &
  Objective
  Studies have shown the high prevalence rate of behavioral disorders in primary school students، which may underlie many complications and problems for the students and their families. The aim of this study was to determine the prevalence of behav-ioral disorders among primary school students.
  Materials and Methods
  This is a cross sectional-descriptive study which have been done on 352 primary school students in Hamadan. Samples have been selected based on a multistage ran-dom sampling and Rutter behavioral disorder questionnaire (teacher form) was used for data collection. The data were analyzed by SPSS version 20 using chi-square.
  Results
  Our result showed that 16. 1% of the participants suffered from behavioral disorders. The prevalence was more among the boys. Father''s education and occupation، history of mental illness، parental divorce، and death of parents had significant relationships with the prevalence of behavioral disorders in these students.
  Conclusion
  According to the results، designing and implementing educational programs for the prevention and treatment of student''s behavioral disorders appear to be essential.
  Keywords: Behavioral Disorders, Mental Health, Students
 • N. Rostampour, T. Almasi, M. Rostampour, H. Bayat, S. Karimi Page 69
  Introduction &
  Objective
  Biological effects of ultraviolet (UV) radiation on the body of live organisms، have been studied by researchers in recent years. UV affects human organs such as skin، eyes and immune system، as well as animals and plants. The main natural source of UV radiation is the Sun. So، the integral observation of UV levels and their effects at ground level is important to determine the present and future environmental and health implications of the solar UV radiation. Since the amount of UVR (UV radiation) has not already been measured in Hamadan، the aim of this study was to measure the amount in Hamadan city in different months of the year.
  Materials and Methods
  This work was a cross-sectional study and has assessed the solar UVA radiation، by calibrated Hagner digital radiometer، model EC1 UV-A. The monthly quantity of solar UVR was measured in Hamadan during one year (2011-2012).
  Results
  The maximum UVA received on the ground level was 27. 3±1. 09 W/m2 in Shahrivar month (Aug 23 – Sep 22) while the minimum was 11. 8±1. 32 W/m2 in Azar month (Nov 22 – Dec 21). Total UVA radiation received on the ground level was 19. 74±1. 56 W/m2 during the period of measurment.
  Conclusion
  According to the results of this study، it seems that the annual UVA in Hamadan city exceeded the amounts recommended by the WHO and further studies are needed to measure UVB and UVC to determine the total UV radiation level in thecity. Based on these results، it is recommended to wear appropriate sunglasses and minimize sun exposure during the midday hours.
  Keywords: Radiation Protection, Solar Radiation, Ultraviolet Rays
 • A. Dehghan, A. Ghadiri, M.A. Seifrabiee, M. Jafari, A.R. Monsef Page 75
  Introduction &
  Objective
  40% lymphomas are extranodal and gastrointestinal (GI) tract is the most common site. Gastrointestinal lymphomas by definition have not liver، spleen، lymph node and bone marrow involvement. The most common gastrointestinal lymphomas are MALTOMA، diffuse large B cell lymphoma (DLBL)، burkitt، follicular and T cell lym-phoma. The most common patients are old men. The aim of this study was determination of immunophenotypes of gastrointestinal lymphoma and relationship between the site، age and immunophenotype with two years survival.
  Materials and Methods
  In this cross sectional descriptive study 53 primary gastrointestinal lym-phoma were studied in admitted patients of Hamadan hospitals. Age، sex، and tumor immuno phenotypes (using with CD3، CD5، CD20، CD10، CD15، bcl2،?، k light chains) and two years survival were recorded. Results were analyzed using SPSS 16 and chi-square test.
  Results
  The most common age was 50-60 years and mild male preferential was seen. 60% were MALTOMA and 24. 5% were diffuse large B cell lymphoma. 47. 2% were in stomach and 30. 2% were in small bowel. Total two years survival was 64. 2% and in MALTOMA was 81. 2% and in DLBL was 38. 2% (P= 0. 005). In relationship between patient age and tumor site with two years survival there was no mean able relationship (P. value in first was 0. 938 and in the latter was 0. 308).
  Conclusion
  The most common lymphoma was MALTOMA and DLBL. Two years survival in MALTOMA was better but age and tumor site have not relationship with two years sur-vival.
  Keywords: Gastrointestinal Neoplasms, Immunophenotyping, Lymphoma
 • Gh. Eshghi, H. Faghani, M. Farshchian Page 82
  Introduction
  Maffucci syndrome is a rare clinical entity (approximately 200 cases have been reported in the medical literature) with a combination occurrence of multiple enchodroma and vascular tumors. Case Report: Our patient was an 18 year old girl born in a non-consanguineous marriage with finger and toe bones disorders (enchondroma) causing deformity of fingers and toes with multiple vascular tumors (cavernous hemangioma) in the distal upper and lower limbs. Entire laboratory investigations including thyroid function tests were normal. Cardiovascular ex-amination including EKG and echocardiography were also normal. The abnormal findings on brain CT SCAN with contrast were not observed. Angiographic and histologic stud-ies confirmed the cavernous hemangioma and radiography of fingers and toes approved bone lesions (enchondroma).
  Conclusion
  A diagnosis of Maffucci syndrome was made by the above mentioned measures.
  Keywords: Hemangioma, Cavernous, Enchondroma, Maffucci Syndrome