فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی‌ام شماره 4 (پیاپی 120، زمستان 1391)
 • سال سی‌ام شماره 4 (پیاپی 120، زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/17
 • تعداد عناوین: 12
|
 • رویا رایگان شلمانی، ناهید خداکرمی، سیدمهدی حسن زاده خوانساری، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحه 329
  زمینه
  به طور طبیعی دوران بارداری توام با تغییرات فیزیولوژیک و روانی است که در برخی موارد نیز با عوارض متعدد جسمی و روانی همراه است که منجر به بارداری پرخطر می گردد. این مطالعه با هدف تعیین سلامت روان در مادران باردار با بارداری کم خطر و پرخطر به اجرا درآمده است.
  روش کار
  در این مطالعه که به روش توصیفی به اجرا در آمده است، 392 خانم باردار شرکت داشتند که در دو گروه، با بارداری کم خطر و پرخطر مورد بررسی قرار گرفتند. پرسش نامه هایی که در اختیار مادران باردار قرار گرفت شامل 3 قسمت بود که عبارتند از:مشخصات فردی.قسمت دوم پرسش نامه.فرم سنجش بارداری پرخطر.در قسمت سوم جهت ارزیابی سلامت روان، از فرم سنجش سلامت عمومی (GHQ) استفاده شد و اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از 196 مادر باردار در گروه پرخطر با میانگین سنی 28.8±5.28، %56.6 و از مادران گروه باردار کم خطر با میانگین سنی 25.36±4.58، %46.4 از سلامت روان مطلوبی برخوردار نبودند که در این مورد آزمون آماری t با P= 0.005اختلاف معنی داری را نشان داد. میانگین نمره دریافتی سلامت روان مادران باردار در گروه پرخطر 22.37 با انحراف معیار ±11.04 و در مادران باردار در گروه کم خطر 25.73 با انحراف معیار ±12.31 است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که بارداری پرخطر می تواند بر سلامت روان مادران تاثیر بگذارد. پیشنهاد می شود تا بخش سلامت روان در برنامه مراقبت های دوران بارداری مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بارداری کم خطر، بارداری پرخطر، سلامت روان
 • یوسف تاروردی زاده، عباسعلی ایمانی فولادی* صفحه 335
  سابقه و هدف

  علیرغم پیشرفت در زمینه بهداشت و سلامت عمومی، سل هنوز به عنوان یک مشکل بهداشتی عمده باقی مانده و مطالعات مختلف بر تاثیر عوامل اپیدمیولوژیک و دموگرافیک به ویژه در افراد مستعد به ابتلا، تاکید داشته است. از این رو شناسائی عوامل مداخله گر در افزایش این بیماری می تواند در محدود کردن این بیماری کمک کننده باشد. هدف از مطالعه حاضر بررسی عوامل زمینه ای و محیطی موثر در ایجاد بیماری سل می باشد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه گذشته نگر و توصیفی است که اطلاعات موجود در پرونده های پزشکی بیماران بستری در بیمارستان بقیه اله تهران در طی یک سال (1387- 1388) که جهت تشخیص سل به آزمایشگاه ارجاع شدند، مورد بررسی قرار گرفت. این اطلاعات شامل اطلاعات فردی، یافته های دموگرافیک، علائم و نشانگان بیماری و نوع سل بود.

  یافته ها

  از 255 پرونده مورد مطالعه، 149 (%58.4) پرونده مربوط به جنس مذکر و 106 (%41.6) پرونده مربوط به جنس مونث بود. محدوده سنی بیماران در رنج 1 تا 97 سال قرار داشت. بیش از نیمی از بیماران، 164 نفر (%64.3)، بالای 51 سال، سن داشتند. از مجموع 255 بیمار بستری، 30 بیمار بر اساس نتایج آزمایشگاهی مبتلا به سل بودند، که از این تعداد 21 نفر (%70) مرد و 9 نفر (%30) زن بودند. هر 30 بیمار مبتلا به سل ریوی تشخیص داده شده اند. به علاوه تنها 1 مورد (%3.3) همزمان مبتلا به سل ریوی و خارج ریوی (روده) بود. بیشتر مسلولین ساکن شهر (%93.3) وایرانی (%93.3) بودند. در بین مسلولین مورد مطالعه،4 نفر (%13.3) کانسر ریوی، 1 نفر (%3.3) سارکوییدز، 11 نفر (%36.7) پنومونی، 1 نفر (%3.3) کیست هیداتیک، 1 نفر (%3.3) آسم، 8 نفرCOPD (%26.7)، 5 نفر (%16.7) سابقه تماس با گازهای شیمیایی، 4 نفر (%13.3) برونشکتازی داشتند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به افزایش سالیانه افراد مبتلا به بیماری سل در خاورمیانه به خصوص کشورهای همجوار با کشور ما و مرگ و میر ناشی از این بیماری، شناخت فاکتورهای ایجادکننده سل می تواند کمک شایانی به مدیریت و کنترل بهتر این بیماری نماید.

  کلیدواژگان: سل، عوامل محیطی، اپیدمیولوژی
 • فریده دهقان منشادی، مژگان فروتن، مریم جوانبختی، مهدی دادگو، محمدرضا کیهانی صفحه 341
  زمینه
  یبوست عملکردی شایع ترین نوع یبوست مزمن و عمدتا حاصل اختلال عملکرد عضلات کف لگن می باشد. راهکارهای درمانی متداول این عارضه از جمله بیوفیدبک و جراحی محدودیت هایی داشته و بسیاری از بیماران به این روش ها پاسخ نمی دهند. لذا این مطالعه با هدف بررسی برنامه درمانی فیزیوتراپی مبتنی بر آموزش و ارائه تمرینات آماده سازی عضلات کف لگن بر برخی از علائم بالینی و شاخص های مانومتری این بیماران طراحی و اجرا شد.
  روش کار
  10 بیمار زن با میانگین سنی 29.9±7.7 سال در این مطالعه نیمه تجربی شرکت کردند. پس از ارزیابی بالینی و مانومتری برنامه درمانی شامل: آموزش، انجام تمرینات آرام سازی عمومی و تمرینات آماده سازی عضلات کف لگن در طی 18 جلسه ارائه شد. در پایان مجددا ارزیابی بالینی و مانومتری به عمل آمد. از آزمون های آماری ناپارامتریک برای تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  در بررسی شاخص های مانومتریک، افزایش معنی دار فشار کانال فوقانی آنال طی استراحت (p=0.01)، فشار رکتوم حین (p=0.005) Push و کاهش معنی دار فشار کانال تحتانی آنال در حالت Push مشاهده شد (p=0.005). فشار رکتوم حین استراحت تغییر معنی داری نداشت (p=0.06). در بررسی علائم بالینی کاهش معنی دار احساس تخلیه ناکافی، تلاش طی دفع، احساس انسداد در مقعد و استفاده از دست یا ابزار جهت دفع دیده شد (p=0.006)، ولی نفخ شکمی تغییری نشان نداد (p=0.06).
  نتیجه گیری
  ارتقاء سطح آگاهی از عملکرد عضلات کف لگن به همراه تمرینات مربوط و استفاده از وضعیت صحیح بدنی طی دفع می تواند در بهبود بیماران با یبوست عملکردی موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: یبوست عملکردی، فیزیوتراپی، عضلات کف لگن، مانومتری
 • حسن آبشیرینی، علی قاضی پور، سهیلا نیک اخلاق، نادر نظری*، فریبرز صالحه صفحه 348
  مقدمه
  شکستگی بینی از موارد شایع مراجعه به کلینیک گوش و حلق و بینی است. این مطالعه جهت تعیین ارزش رادیوگرافی معمول در تشخیص بیماران با آسیب های بینی انجام شده است.
  روش کار
  در این مطالعه برای همه بیمارانی که با آسیب بینی به بخش اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز مراجعه کرده بودند ثبت دقیق اطلاعات بالینی صورت گرفت و رادیوگرافی بینی اخذ شد و بر اساس نتایج حاصله اقدام به بررسی بیماران گردید.
  نتایج
  از 174 بیمار مورد مطالعه، که در معاینه بالینی شکستگی بینی داشتند، %74 (141 نفر) از آنها یافته های رادیولوژی مثبت به نفع شکستگی و %19 (33 نفر) از آنها یافته های رادیولوژی منفی داشتند. همچنین %26 بیماران (48 نفر) اکیموز واضح و %72 (126 نفر) فاقد اکیموز اطراف چشمی بودند
  نتیجه گیری
  انجام رادیوگرافی بینی در بیماران مراجعه کننده با ضربه بینی به اندازه معاینه بالینی مفید نمی باشد اما پیشنهاد می گردد جهت تائید تشخیص در موارد مشکوک بالینی و جهت مسائل قانونی انجام شود.
  کلیدواژگان: شکستگی بینی، رادیوگرافی بینی، اکیموز اطراف چشم
 • مژگان فائضی، مریم امینی، نوشین جلایر نادری، سمانه نجفی راد صفحه 351
  سابقه و هدف
  ایدز یکی از مشکلات مهم مرتبط با سلامت در جوامع مختلف می باشد. به منظور انجام درمان های موثر بالینی، دانشجویان دندانپزشکی باید از اهمیت، انتقال و نحوه پیشگیری از بیماری ایدز آگاه باشند. تحقیق حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی از ایدز و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان سال آخر دوره دکتری عمومی دندانپزشکی دانشگاه های شهر تهران در سال تحصیلی 90-1389 انجام شد.
  روش کار
  در یک تحقیق توصیفی- مقطعی، میزان آگاهی 121 دانشجوی سال آخر دوره عمومی دندانپزشکی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، آزاد اسلامی و شاهد با استفاده از پرسشنامه ای حاوی 18 سوال مرتبط با ایدز ارزیابی شد. به هر یک از سوالات با پاسخ درست، 1 امتیاز تعلق گرفت و مجموع پاسخ های درست به عنوان امتیاز آگاهی فرد در نظر گرفته شد. اثر عوامل سن، جنس، دانشگاه محل تحصیل، منابع کسب آگاهی و ارزیابی فرد نسبت به سطح آگاهی خویش در میزان امتیازات آگاهی با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین امتیازات آگاهی دانشجویان برابر 7.2 (با انحراف معیار 2.97) از کل امتیاز قابل کسب 18 بود که کمتر از نصف امتیازات بوده است. متغیرهای سن (p=0.63)؛ جنس (p=0.74)، استفاده از دوره های آموزشی دانشکده حین تحصیل (p=0.38)، استفاده از دوره های بازآموزی (p=0.64)؛ استفاده از رسانه ها (p=0.1)؛ استفاده از کتب، و مقالات (p=0.93) ارتباط معنی داری با امتیاز آگاهی دانشجو نداشت.
  نتیجه گیری
  آگاهی دانشجویان سال آخر دوره دکتری عمومی دندانپزشکی دانشگاه های شهر تهران درباره ایدز محدود است. افزایش کمی و کیفی برنامه های آموزشی در زمینه ایدز و انجام برخی تغییرات در کوریکولوم آموزشی دندانپزشکی مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، ایدز، دانشجویان دوره دکتری عمومی دندانپزشکی
 • صادق یوسف نژاد، علیرضا موسوی جراحی، یدالله محرابی، حسین حاتمی صفحه 360
  سابقه و هدف
  بر اساس گزارش WHO تقریبا یک سوم مردم جهان به مایکوباکتریوتوبرکولوزیس آلوده شده اند و در خطر ابتلا به بیماری سل قرار دارند و هر ساله حدود 9 میلیون نفر به سل فعال مبتلا شده و 3 میلیون نفر به علت این بیماری جان خود را از دست می دهند. تشخیص زودرس و شروع درمان در ابتدای بیماری سل نقش اساسی در کنترل آن دارد. تاخیر در تشخیص و درمان ممکن است باعث بدتر شدن وضعیت بیماری، افزایش خطر مرگ و میر و افزایش انتقال در جامعه شود. این پژوهش به صورت توصیفی- مقطعی و تحلیلی، جهت بررسی علایم بالینی در مبتلایان به سل ریوی و ارتباط آن با زمان تاخیر در تشخیص و درمان آن در استان کردستان انجام شد.
  روش کار
  جامعه مورد بررسی شامل بیماران جدیدی بودند که در سال 1388 در استان کردستان بر اساس پروتکل کشوری و آزمایش نمونه خلط به عنوان سل ریوی اسمیر مثبت تشخیص داده شده بودند. داده های مورد نیاز از معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و واحد بیماری سل شهرستان ها جمع آوری شد. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS شد. برای تحلیل متغیرها از آزمون های t و ANOVA استفاده شد و در سطح معنی داری p>0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در این پژوهش میانگین کلی هریک از زمان های تاخیر بیمار، تاخیر در تشخیص، تاخیر در درمان و کل زمان تاخیر به ترتیب 45.6±36.5، 16.8±22.2، 1.7±0.9 و 64.2±46.2 روز بود. بر اساس نوع علایم بالینی بیش ترین علایم به ترتیب شامل سرفه، تنگی نفس، کاهش اشتها، کاهش وزن، تعریق، خستگی، تب، خلط خونی و درد قفسه سینه بودند. بین تعداد علایم بالینی با تاخیر بیمار و تاخیر در تشخیص ارتباط وجود داشت، هر چه تعداد علایم بالینی مرتبط با سل ریوی افزایش پیدا کند این زمان ها کمتر می شود.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش هر یک از زمان های تاخیر در مقایسه با سایر مطالعات در ایران و مناطق مختلف دنیا کمتر و قابل قبول می باشد، باید آموزش و اطلاع رسانی در خصوص بیماری سل در جامعه افزایش یابد تا باعث افزایش درک بهتر بیماران از اهمیت تشخیص زودرس و شروع در ابتدای بیماری شده و به محض ظاهر شدن علایم بیماری به پزشکان و یا مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه نموده و مانع بدتر شدن وضعیت بیماری، افزایش خطر مرگ و میر، افزایش انتقال در افراد خانواده و جامعه شوند.
  کلیدواژگان: سل ریوی، تاخیر بیمار، تاخیر در تشخیص، تاخیر در شروع درمان، کل زمان تاخیر، علایم بالینی
 • مقاله مروری
 • محمدرضا هدایتی مقدم صفحه 367
  زمینه
  عفونت ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع1 (Human T-cell lymphotropic virus type 1 یا 1-HTLV) در جمعیت عمومی شمال شرق ایران به طور بومی (Endemic)وجود دارد و شیوع قابل توجه آن در سایر نقاط کشور گزارش شده است. در این مقاله مروری نتایج مطالعات مربوط به شیوع سرمی عفونت 1-HTLV در جمعیت عمومی، اهداکنندگان خون و دریافت کنندگان مکرر خون در مناطق مختلف کشور که تاکنون در منابع داخلی و خارجی منتشر شده اند بحث می گردد.
  یافته ها
  مطالعات انجام شده شیوع بالای عفونت 1-HTLV را در جمعیت عمومی استان خراسان رضوی از جمله مشهد، نیشابور، سبزوار و تربت حیدریه نشان داده اند. اگر چه شیوع این عفونت در داوطلبان اهدای خون مشهد از 1.97 درصد در سال 1373 به %0.42 در سال 1385 کاهش داشته است اما شیوع آن در جمعیت عمومی مشهد همچنان بالا (%2.12 در سال 1388) می باشد. همچنین آلودگی به 1-HTLV در جمعیت عمومی استان گلستان (%0.29) و نیز در اهداکنندگان خون در برخی از استان های کشور از جمله چهارمحال و بختیاری (%0.62)، آذربایجان غربی (%0.34)، هرمزگان (%0.18) و کرج (%0.11) قابل توجه است. به علاوه در تمامی مطالعات انجام شده در مناطق مختلف کشور از جمله چهارمحال و بختیاری، تهران، گلستان، فارس، هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی شیوع عفونت 1-HTLV در مبتلایان به تالاسمی و هموفیلی و بیماران دیالیزی نسبتا بالا (1 تا 7 درصد) گزارش شده است.
  نتیجه گیری
  شیوع عفونت 1-HTLV در جمعیت عمومی و داوطلبان اهدای خون خراسان رضوی و برخی از استان های کشور و نیز در دریافت کنندگان مکرر خون در بیشتر استان های کشور بالاست و نشان دهنده ضرورت غربالگری این عفونت در مناطق و گروه های جمعیتی مختلف است.
  کلیدواژگان: ویروس لنفوتروپیک سلول تی انسانی نوع یک (HTLV، 1)، شیوع، مطالعه مروری، ایران
 • حسین مولوی وردنجانی، عباس کامیابی، اکرم جباری زاده، علی اکبر حقدوست * صفحه 379
  مقدمه و هدف

  روش پرداخت حق الزحمه پزشکان می تواند اثرات محسوسی بر هزینه ها و کیفیت ارایه خدمات سلامت کشور داشته باشد. لذا جامعه پزشکی کشور همواره با هدف حفظ و ارتقا تعامل مستحکم معنوی و انسانی حاکم بر حرفه پزشکی و هزینه- اثربخشی خدمات خواستار تعیین حق الزحمه پزشکان با روشی منطقی و علمی بوده است. هدف از این مطالعه، مرور ساختاریافته مستندات سایر کشورها در ارتباط با نحوه پرداخت حق الزحمه پزشکان عمومی بود.

  روش کار

  در این مطالعه با استفاده از کلمات کلیدیremuneration، payment، pay، general practitioner، medical doctor، general physicians، consultation، family physician، gatekeeping، private sector، health expenditure، sessional، pay for performance، income، salary، capitation، fee-for-service، wage، compensation ونام کشورهای انتخابی و نیز با مراجعه به وبگاه های سلامت و اقتصاد کشورهای مختلف، مستندات موجود به شکل سیستماتیک استخراج شدند. هر سند توسط 2 نفر به دقت مرور و اطلاعات حاصل ترکیب شدند.

  یافته ها

  تعداد 261 سند مرتبط با روش پرداخت حق الزحمه پزشکان عمومی از 36 کشور دنیا مرور شدند. مهمترین روش های پرداخت حق الزحمه پزشکان در دنیا شامل؛ حقوق ثابت، هزینه برای خدمات، سرانه و پرداخت بر اساس کارایی و یا ترکیبی از این موارد بودند. پرداخت حقوق ثابت به عنوان جزیی از دریافتی پزشکان در اکثر کشورها رایج است. روش پرداخت تاثیر جدی بر کارکرد پزشک داشته است. برای مقایسه سطح درآمد پزشکان در داخل و خارج از کشورها از شاخص قدرت خرید استفاده می گردد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد امروزه، استفاده از ترکیبی از همه روش های فوق الذکر به شکلی مدیریت شده، مورد توافق تلویحی قرار گرفته است. روش های پرداخت ترکیبی به معنای ایجاد انگیزه های ناشی از هر یک از روش هاست. در روش های ترکیبی امکان انعطاف پذیری رویکردها به شکلی جدی و با توجه به شرایط منطقه ایی وجود خواهد داشت.

  کلیدواژگان: پزشک عمومی، حق الزحمه، مرور ساختاریافته
 • نامه به سردبیر
 • عبدالحمید حسابی صفحه 390
  بهتر است انسان چیزی نداند تا بسیاری چیزها را نیمه تمام و ناقص بداند. (نیچه).ما در عصر دسترسی فوری به اطلاعات زدگی می کنیم. با اشاره به یک انگشت به کیبورد اطلاعات ارزشمندی درباره هر چیز یا هر موضوع قابل تصوری در اختیار ما گذاشته می شود.استفاده از اینترنت توسط غالب بیماران در این سال ها فوق العاده رایج و مشکل آفرین شده است. همان طور که همه آگاه هستیم بیماران قبل از مراجعه به پزشک- کمتر- و بعد از مراجعه به پزشک و آگاهی از بیماری خود- بیشتر- بلافاصله با کنجکاوی تمام سراغ اینترنت رفته و علائم و عوارض بیماری خود را بررسی و مطالعه می کند و همین طور داروهای تجویز شده ژشک را با اینترنت چک می کنند که آیا داروها به جا نوشته شده است یا نه؟
 • محمد دائمی صفحه 391
 • مهرزاد کیانی صفحه 395
  نظر به اهمیت موضوع اخلاق حرفه ای پزشکی و چالش های آن، به جهت اطلاع رسانی و استفاده خوانندگان محترم مجله علمی و به امید کاهش آسیب های پیش روی جامعه پزشکی، نکاتی از مباحث و کدهای اخلاق حرفه ای پزشکی و مکتوبات اساتید محترم، در این فصلنامه درج می گردد.رازپوشی و حقیقت گوییاعتماد، مبنای رابطه پزشک و بیمار است. رازپوشی تضمین کننده این اعتماد است. در سایه این اعتماد است که بیمار می تواند با آسایش خاطر تمامی اطلاعات لازم را به پزشک انتقال دهد و از این طریق تشخیص و درمان امکان پذیر خواهد بود.
|
 • Roya Raygan Shalmani, Nahid Khoda Karami, Seyed Mehdi Haddanzade Khansari, Alireza Akbarzade Baqban Page 329
  Introduction
  Pregnancy has many physiologic and psychologic changcs in some cases various psychosomatic issues lead to high risk pregnancy. The said study has been done with a view to determine mind’s health in pregnant mothers with high and low risk pregnancy who used to refer to the health & treatment centers of Shahid Beheshti Medical Sciences University in 2010.
  Methods
  392 pregnant women studied in 2 groups of high and low study pregnancy. The 3 parts questionnaire distributed between pregnant women: first personal specifications, second the questionnaire (the form for evaluation of high risk pregnancy) and third, measurement of mental health GHQ1. Then data was analyzed using descriptive and deductive tests.
  Results
  Of 196 pregnant mother in high-risk group with mean age of 288±5.28, %56.6 and in Low risk people with mean age of 25.36±4.58, %46.4 didn’t enjoy an acceptable mental health. (T.Test with p ≤ 0.005). mean of mental Health score of pregnant women in high-risk group is 22.37 with SD of ±11.04 and in Low-risk group is 25.73 with SD of 12±31.
  Conclusion
  The result showed that high risk pregnancy may affect mental health of the mothers. It is recommended that measurement of mental health should be taken into consideration among the care program of programming period.
  Keywords: Low risk pregnancy, High risk pregnancy, Mental Health
 • Yousof Tarverdizadeh, Abbas Ali Imani Fooladi Page 335
  Introduction

  Despite advances in public health, tuberculosis remains a major health problem and Several studies is stressed on the impact of demographic and epidemiological factors especially in people susceptible to the infection, therefore, identification of efficient factors in the increase of disease incidence can be useful to limit tuberculosis. The aim of this study was to investigate the environmental and underlying factors which are involved in tuberculosis.

  Methods

  This study is a retrospective descriptive one. Information of the medical records of patients admitted to Baqhyatallah hospital in Tehran during one year (1387 - 1388), was evaluated. We selected cases that were referred to the laboratory for diagnosis of tuberculosis. This information includes personal information, demographic findings, symptoms of diseases and the type of tuberculosis.

  Results

  Of the 255 patients, 149 (4/58%) were males and 106 cases (6/41%) cases were females, respectively, in the aged range of 1 to 97 years. More than half of the patients, 164 patients (3/64%), were above 51 years of age. Of the 255 admitted patients, 30 patients suffered from tuberculosis based on laboratory results. Twenty-one (70%) were and 9 (30%) were females, respectively. All 30 patients suffered from pulmonary tuberculosis. Furthermore, only 1 (3/3%) suffered from pulmonary and extra pulmonary tuberculosis (colon), spontaneously. Most TB patients live in the city (3/93%) and were Iranian (3/93%). Among tuberculosis patients, 4 patients suffered from (3/13%) lung cancer, 1 (3/3%) from Sarcoidosis, 11 (7/36%) from pneumonia, 1 (3/3%) from hydatid cyst, 1 (3/3%) from asthma, 8% (7/26%) from COPD, 5 patients (7/16%) from previous exposure to chemical fumes and 4 (3/13%) patients had bronchiectasis.

  Conclusion

  Regarding to annual increasing of tuberculosis in the middle east especially neighbouring countries such as Afghanistan and Pakistan, death toll to this disease and losses and physical damage resulted from this disease, Understanding the factors that causes tuberculosis can be helpful to better management and limitation of disease.

  Keywords: tuberculosis, environmental factors, epidemiology
 • Farideh Dehghan Manshadi, Mojgan Froutan, Maryam Javanbakhti, Mahdi Dadgou, Mohammad Reza Keyhani Page 341
  Introduction
  Functional constipation, a common gastrointestinal problem especially in young women, often caused by paradoxical contraction or failed relaxation of the puborectalis and external anal sphincter muscles during defecation. Usual treatments consist of medications, surgery and injection of botulinum toxin have some complications and limitations. Therefore, the present study is aimed to investigate the effects of a proposed physiotherapy protocol, which is based on patients’ education and pelvic floor muscle training on functional constipation.
  Methods
  A quasi-experimental study was conducted on ten women aged 29-50 years (29.7±7.7). After clinical and manometric assessments, the proposed protocol including patients’ education, general body relaxation exercises and pelvic floor muscle training have been presented for 18 sessions. The above assessments repeated on last session. The Spss/win11.5 and Wilcoxon was used for analysis.
  Results
  We found a significant increase in resting and squeeze pressures at upper and lower anal canals and rectum push pressure. upper and lower anal canal push pressures decreased significantly (p<0.05). In addition, there was a significant decrease in frequency of incomplete evacuation, hard defecation, obstruction feeling at anal canal and digital evacuation (p=0.006).
  Conclusion
  According to the present study, the proposed physiotherapy protocol, could significantly affect on some signs and symptoms in women with functional constipation.
  Keywords: functional constipation, physiotherapy, pelvic floor muscle, manometery
 • Hassan Abshyryny, Ali Qazi Pur, Sohaila Nikakhlagh, Nader Nazari, Fariborz Saleheh Page 348
  Introduction
  Nasal fracture is one of the most common cases referred to the ENT clinics. This study aimed to determine the value of conventional radiography in the diagnosis of patients with nasal injuries.
  Methods
  In this study, all patients with nasal injury referred to the Emergency Department of Imam Khomeini, Ahvaz, Iran, were reviewed. After Radiography was done, cases were investigated.
  Results
  Of the 174 patients that had clinical diagnos is of nasal fracture, just 74% (141 cases) had positive findings in Radiology. For fractures and 19% (33 patients) had no findings for nasal fracture in X-ray. 26% (48 patients) had significant ecchymosis and 72% (126 cases) had no periorbital ecchymosis.
  Conclusion
  Radiolography in nasal fracture is benefit less than clinical examination. But, it is recommended to confirm the diagnosis of clinically suspected cases and for legal issues.
  Keywords: fracture, radiograph nose, periorbital ecchymosis
 • Mojgan Faezi, Maryam Amini, Noushin Jalayer Naderi, Samane Najafi Rad Page 351
  Introduction
  AIDS has been considered as a main concern for public health in different societies. To carry out effective clinical managements, dental students must be aware of the importance, transmission and prevention of HIV/AIDS. The aim of this study aimed to address the level of knowledge among the final year dental students studying at Tehran Dental Schools about the AIDS and related factors in the academic year 2010-2011.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 121 final-year dental students were selected from Tehran, Shahid Beheshti, Shahed and Islamic Azad Dental Schools. The participants were assessed through a questionnaire including 18 HIV/AIDS-related questions. The correct answers received 1 score. The knowledge level was calculated according to as the total number of correctly answered questions. The effect of age, gender, university, sources of knowledge and the participants’ self-assessments of their knowledge was studied by means of linear regression analysis.
  Results
  Of the total score of 18 points, the students received the mean score of 7.2 (standard deviation of 2.97) which hasbeen lower than the half of the maximum scores. Age(P=0.63), gender (P=0.74), course of study (p=0.38), continued educational programs (p=0.64), media (p=0.1), books and journals (p=0.93) did not show significant effect on the knowledge scores towards AIDS.
  Conclusion
  The level of knowledge of the final-year dental students studying at Tehran universities regarding HIV/AIDS was generally inadequate. Increases in the quality and quantity of educational programs as well as some improvements in the dental education curriculum are necessary.
  Keywords: Knowledge, AIDS, Dental students
 • Sadegh Yousef Nezhad, Alireza Mosavi Jarahi, Yadollah Mehrabi, Hosain Hatami Page 360
  Introduction
  TB is a major problem worldwide and it is estimated one third of the world population are already infected and each year 9 million people develop full blown tuberculosis of these 3 million die of the disease, annually. Delay in diagnosis and treatment are major problems that play a significant role in all aspect of the disease from patient treatment to transmission in the community. The aim of this study was to investigate clinical symptoms and to find out are related to the delay in diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis in Kurdistan province.
  Methods
  All new cases of smear positive TB occurring in Kurdistan province during the year of 2009 was included in thisstudy. Data on the different variables were abstracted from the patients’ file and entered into the computer. For each patient demographic data, clinical data including symptoms and the time of onset of symptoms as well as the time receiving different services were collected. Descriptive and analytical analyses were done using SPSS software. Analysis were done using ANOVA and t test. In all analytical analysis, a p-value of less than 0. 05 was considered as criteria for statistical significance.
  Results
  The mean ± standard deviation of patient, treatment, diagnosis, and total delay were 45. 6 ± 36. 5, 16. 8 ± 22. 2, 1. 7 ± 0. 9, and 64. 2 ± 46. 2, respectively. There was positive correlation between patient and diagnosis delay with total delay. Most clinical symptoms were cough، dyspnea, loss of appetite, loss of weight, sweetness, fatigu, fever, and hemoptesia and chest pain. As the number of clinical symptoms increased the total delay decreased.
  Conclusion
  Our findings indicate that there is a delay in all aspect of TB in the studied population. These delays need to be addressed both at the service giver level as well as patient level. There are urgent needs of proper intervention to reduce all delays in the studied population.
  Keywords: Patient delay, diagnosis delay, treatment delay, Total delay, pulmonary tuberculosis, clinical symptoms
 • Mohammad Reza Hedayati Moghaddam Page 367
  Background
  Endemicity of Human T-cell lymphotropic virus type 1 (HTLV-1) infection in the northeast of Iran as well as noticeable prevalence of the infection in other parts of the country has been reported. In this review, findings of Iranian published studies which reports seroprevalence of HTLV-1 infection in general population, blood donors and patients with repeats blood transfusions, were discussed.
  Findings
  The studies have shown a high prevalence of HTLV-1 infection in general population of some cities in Razavi Khorasan province such as Mashhad, Neyshabour, Sabzevar and Torbat-e- Heydarie. Prevalence of the infection has declined from 1.97% in 2004 to 0.42% in 2006; however, it was as high as 2.12% in general population in 2009. Prevalence of HTLV-1 infection is also noticeable in general population in Golestan (0.29%) and in blood donors in some provinces such as Charmahal-Bakhtiari (0.62%), West Azarbayejan (0.34%), Hormozgan (0.18%), and Karaj (0.11%). Furthermore, high rates of the infection (1% to 7%) have been reported among thalassemic, hemophilic and hemodialysis patients from various provinces including Charmahal-Bakhtiari, Tehran, Golestan, Fars, Hormozgan, Bushehr, Sistan & Baloochestsn, South Khorassan, and West Azarbayejan.
  Conclusion
  Prevalence of HTLV-1 infection is high among general populations and blood donors from Razavi Khorassan and some other provinces as well as amongst patients with repeated blood transfusions in several regions of Iran. These findings support the necessity of selective screening for HTLV-1 to reduce the spread of infection.
  Keywords: Human T, cell lymphotropic virus type 1(HTLV, 1), Prevalence, Review, Iran
 • Hossein Molavi, E. Vardanjani, Abbas Kamyabi, Akram Jabbarizadeh, Ali Akbar Haghdoost Page 379
  Background

  Due to strong spiritual and humanity atmosphere of medical profession, from more than two decades, the Iranian Medical Community has been wishful to approving a logical and evidence based system to general practitioners (GPs) remuneration. GPs remuneration Method has meaningful effects on health expenditures. The aim of this study was to benchmark methods of GPs remuneration in the world.

  Methods

  using keywords including: remuneration, payment, pay, general practitioner, medical doctor, general physicians, consultation, family physician, gatekeeping, private sector, health expenditure, sessional, pay for performance, income, salary, capitation, fee-for-service, wage, compensation and name of the selected countries, and also visit the websites of health and economics of each countries, the existing documents were extracted and reviewed. Then we combined the extracted information each other.

  Results

  we reviewed 261 documents on methods of GPs remuneration from 36 countries around the world. Dominant methods of physician remuneration were fixed salary, fee-for-service, capitation and pay per performance or a combination of these methods. A fixed salary is common as a part of doctors’ fee in most of selected countries. Payment method has a serious impact on physician performance. Purchasing power is used for comparison of the income level of doctors inter and intra- countries.

  Conclusion

  It seems today, using a combination of all methods mentioned above in a managed way is the implicit agreement. Combined remuneration methods combine the incentives of all its components. The hybrid approaches allow serious flexibility in different regional circumstances.

  Keywords: General Physician, Remuneration, Systematic Review