فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 7 (1391)
 • وی ژه نامه گفتاردرمانی
 • تاریخ انتشار: 1391/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سیما فرپور، بیژن شفیعی، احمد صالحی، حمید کریمی صفحه 1173
  مقدمه
  لکنت اختلالی است که در جریان گفتار ایجاد می شود و تاثیرات شگرفی بر توانایی برقراری ارتباط فرد بر جای می گذارد. افکار و باورهای نامناسب در مورد لکنت به جنبه شناختی اضطراب مربوط است و وجود چنین باورهایی می تواند عامل ایجاد و یا تشدید اضطراب اجتماعی در افراد دارای لکنت باشد. شناسایی زودهنگام و درمان این افکار و باورها می تواند از شدت اضطراب اجتماعی فرد بکاهد. هدف از مطالعه حاضر، شناسایی فراوانی بروز افکار و باورهای نادرست در مورد لکنت و بررسی ارتباط این افکار با میزان اضطراب و افسردگی بود.
  مواد و روش ها
  نمونه های این مطالعه شامل 52 فرد بزرگسال دارای لکنت بود. کلیه افراد پرسش نامه های UTBAS (Unhelpful thoughts and beliefs about stuttering)، BAI (Beck anxiety inventory) و BDI-II (Beck depression inventory) را تکمیل کردند و نتایج با استفاده از آماره های توصیفی و همبستگی رتبه ای Spearman مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  افکار و باورهای نامناسب (از جمله احساس اجبار درونی برای کنترل لکنت، ترس از احتمال بروز لکنت در هر لحظه و همچنین تصور دقت دیگران به لکنت) به میزان متفاوت در کلیه افراد دارای لکنت وجود داشت. این افکار همبستگی مثبت و معنی داری با اضطراب (01/0 > P، 55/0 = r) و افسردگی (01/0 > P و 46/0 = r) داشتند.
  نتیجه گیری
  بین باورها و افکار نادرست بررسی شده و نشانه های اضطراب و افسردگی ارتباط وجود دارد و همچنین همبستگی مثبت بین این عوامل حاکی از ضرورت توجه ویژه به شناسایی زودهنگام این افکار و درمان به موقع مسایل سلامت روانی در افراد دارای لکنت است.
  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، لکنت بزرگسال، افکار، باورها
 • پیمان زمانی صفحه 1186
  مقدمه
  در نظام توان بخشی (به ویژه گفتار درمانی) دستیابی به اهداف نهایی درمان، طولانی مدت است. بنابراین دانستن سطح رضایت مندی مراجعین در حفظ و ادامه مداخلات درمانی اهمیت دارد. هدف از این تحقیق، سنجش و مقایسه رضایت مراجعین به کلینیک های گفتار درمانی دولتی و خصوصی شهر اهواز در سال 1390 بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مقطعی مقایسه ای حاضر، 425 نفر از مراجعینی که حداقل 5 بار به یکی از کلینیک های گفتار درمانی دولتی یا خصوصی اهواز مراجعه کرده بودند، به تصادف انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسش نامه ساختارمند طی مصاحبه حضوری یا تلفنی جمع آوری و نمره رضایت مندی هر فرد بر مبنای یک مقیاس 100-0 محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آماری در نرم افزار SPSS نسخه 15 انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره رضایت کلی مراجعین کلینیک های خصوصی (91/4 ± 4/71) از کلینیک های دولتی (16/5 ± 6/69) بیشتر و تفاوت آن معنی دار بود (038/0 = P). مراجعین مراکز خصوصی از وضعیت فیزیکی کلینیک (001/0 = P)، کیفیت خدمات ارایه شده (018/0 = P) و نحوه برخورد پرسنل (008/0 = P) بیش از مشتریان مراکز دولتی رضایت داشتند. در مقابل مشتریان مراکز دولتی از دسترسی مکانی- زمانی (01/0 = P) و رضایت مالی (015/0 = P) رضایت بیشتری داشتند.
  نتیجه گیری
  کلینیک های خصوصی مورد مطالعه نسبت به کلینیک های دولتی از کیفیت ارایه خدمات بالاتر، روابط اجتماعی بهتر و فضای فیزیکی مناسب تری برخوردار هستند که این نتایج می تواند به منظور ارتقای کمی و کیفی کلینیک های دولتی به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: رضایت مراجعین، گفتار درمانی، کلینیک دولتی، کلینیک خصوصی
 • عذرا آقادوست، یونس امیری شوکی، نگین مرادی، شهره جلایی صفحه 1194
  مقدمه
  معلمان بزرگ ترین گروه کاربران حرفه ای صوت محسوب می شوند که به واسطه شرایط شغلی خاصی که دارند به میزان بیشتری در معرض ابتلا به اختلالات صوت قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه ویژگی های آکوستیکی صوت در معلمان زن دارای شکایت صوتی و بدون شکایت صوتی صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  روش انجام این پژوهش توصیفی- تحلیلی، غیر مداخله ای و از نوع مقطعی- مقایسه ای است که بر روی 80 معلم زن مدارس ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران در دو گروه با و بدون شکایت صوتی صورت گرفت. اطلاعات زمینه ای از طریق مصاحبه استخراج شد و سپس ارزیابی آکوستیکی صوت از طریق کشش واکه /a/ صورت گرفت. میانگین فرکانس پایه، آشفتگی فرکانس، نسبت هارمونیک به نویز و آشفتگی شدت با استفاده از نرم افزار Praat نسخه 5.3.13 محاسبه شد و داده های به دست آمده از دو گروه مورد مقایسه آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  در تمامی متغیر های مورد بررسی که شامل میانگین، فرکانس پایه، آشفتگی فرکانس، نسبت هارمونیک به نویز و آشفتگی شدت بودند، تفاوت معنی داری بین دو گروه یافت نشد (05/0 < P).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که الزاما بین نتایج ارزیابی آکوستیکی صوت در دو گروه با و بدون شکایت صوتی تفاوت معنی داری وجود ندارد. به عبارت دیگر، شاید ویژگی های آکوستیکی صوت خود به تنهایی نمی توانند بین افراد دارای شکایت صوتی و بدون شکایت صوتی تمیز بگذارند و نیاز به استفاده از روش ها و شاخص های آکوستیکی کامل تری مانند شاخص شدت بدآوایی (Dysphonia severity index یا DSI) می باشد که خود مستلزم پژوهش های بیشتری است.
  کلیدواژگان: ویژگی های آکوستیکی، شکایت صوتی، معلمان زن، مدارس ابتدایی
 • فریبا مجیری، فریبا رضایی، فریده زیبایی، محبوبه محمدی صفحه 1204
  مقدمه
  آسیب های صوتی می توانند ناشی از ناهنجاری های روانی، فیزیولوژیکی، آناتومیکی و عملکردی باشند که منجر به معلولیت در سایر جنبه های زندگی فرد می شوند. با توجه به این که شخصیت افراد، شغل آن ها و درک آن ها از اختلال، تاثیرات متفاوتی بر کیفیت زندگی آن ها دارد، در این مطالعه به بررسی رابطه بین علایم صوتی بیماران و تاثیر آن برکیفیت صوتی زندگی فرد پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  شرکت کنندگان در مطالعه حاضر، 40 نفر از بیماران مبتلا به اختلال صوتی متوسط تا شدید مراجعه کننده به کلینیک های گفتار درمانی بودند. نمونه صوتی شامل کشیدن واکه /a/ به مدت 10 ثانیه از بیمار گرفته شد و فرم VHI (Voice handicap index) به بیمار ارایه و از وی خواسته شد فرم را تکمیل نماید. سپس نمونه ضبط شده توسط برنامه Voice analysis از دستگاه Dr.Speech تجزیه و تحلیل شد و مقادیر پارامترهای آکوستیکی صدا محاسبه و در نهایت میانگین این نمرات و نمرات آزمون VHI از طریق برنامه SPSS نسخه 16 وارد کامپیوتر گردید و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی Pearson مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  بین پارامترهای آکوستیکی نسبت سیگنال به نویز با نمره کلی ازمون (005/0 = P)، زیرآزمون عاطفی (008/0 = P)، زیرآزمون فیزیکی (014/0 = P) و زیرآزمون عملکردی (007/0 = P)، نسبت هارمونی به نویز با نمره کلی آزمون (006/0 = P)، زیرآزمون عاطفی (009/0 = P)، زیر آزمون فیزیکی (014/0 = P) و زیرآزمون عملکردی (008/0 = P)، پارامتر آکوستیکی انحراف معیار فرکانس پایه با نمره کلی آزمون (041/0 = P)، زیرآزمون فیزیکی (013/0 = P) و زیرآزمون عملکردی (044/0 = P) و آشفتگی دامنه با نمره کلی آزمون (031/0 = P) و زیرآزمون فیزیکی (009/0 = P) ارتباط معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه بین نمرات VHI و مقادیر آکوستیکی اندازه گیری شده در جامعه مورد مطالعه یا ارتباطی مشاهده نشده یا ارتباط دیده شده ضعیف بود. دلایل این ارتباط ضعیف می تواند به عواملی برگردد که درک فرد از معلولیت را تحت تاثیر قرار می دهد و شاید شامل شخصیت بیمار، سیر پیشرفت بیماری، تجربیات گذشته عملکردهای صوتی، شغل، وضعیت اجتماعی و... باشد.
  کلیدواژگان: VHI، زیرآزمون عملکردی VHI، زیرآزمون فیزیکی VHI
 • فاطمه درخشنده، فاطمه مستاجران، محبوبه نخشب، یلدا کاظمی، اکبر حسن زاده صفحه 1213
  مقدمه
  کودکان دارای شکاف کام خزانه محدودی از همخوان ها دارند و خطاهای جبرانی یک نگرانی ویژه در آن ها می باشد که این امر روی رشد اولیه زبانشان تاثیر می گذارد. گفتار درمانی اغلب بعد از سه سالگی برای رفع این خطاها شروع می شود و بسیار زمان بر و پرهزینه است. تاکنون در داخل کشور مطالعه ای در مورد پیشگیری از ایجاد این خطاها و یا رفع آن ها قبل از تثبیتشان انجام نشده است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مداخله زودهنگام با استفاده از روش تحریک متمرکز روی گفتار کودکان دارای شکاف کام بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به شیوه تک موردی، روی 4 کودک دارای شکاف کام انجام شد. ابتدا از این کودکان نمونه زبانی گرفته شد. در گفتار این کودکان خطای جبرانی وجود داشت. روش تحریک متمرکز به مادر آموزش داده شد و آن ها این روش را به مدت دو ماه با کودک خود در منزل تمرین می کردند. بعد از گذشت دو ماه از ارزیابی اول، از کودکان دوباره نمونه زبانی گرفته شد. درصد همخوان های صحیح (PCC)، درصد خطاهای جبرانی و خزانه همخوانی در نمونه زبانی هر کودک محاسبه گردید. 40 درصد از گفته ها توسط آسیب شناس گفتار و زبان دیگر گوش داده شد. پایایی میان ارزیاب در سطح بالایی بود.
  یافته ها
  به دنبال مداخله، میزان درصد همخوان های صحیح تفاوت زیادی نکرد. کاهش درصد خطاهای جبرانی معنی دار نبود، اما خزانه همخوانی به طور معنی داری افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  در صورتی که این مطالعه با نمونه بیشتر و مدت زمان مداخله طولانی تر انجام شود، ممکن است تغییرات حاصل از آن بیشتر معنی دار باشد. با توجه به نتایجی که از این مطالعه به دست آمد، ممکن است بتوان از آن برای سایر کودکان دارای شکاف کام هم استفاده نمود و از تثبیت خطاهای آن ها در سیستم واج شناختی پیشگیری کرد و منجر به صرفه جویی در وقت و هزینه شد
  کلیدواژگان: مداخله زودهنگام، گفتار، شکاف کام، تحریک متمرکز
 • عبدالرضا یاوری، فرزاد ویسی، محمد رضایی، وحید راشدی صفحه 1228
  مقدمه
  تولید گفتار شامل مراحل طرح ریزی، برنامه ریزی و اجرا می باشد که هر کدام از این مراحل در مناطق خاصی از مغز صورت می گیرد. اختلال در هر کدام از این مراحل موجب اختلال در تولید گفتار و همچنین توانایی دیادوکوکینزیس می شود. تکالیف دیادوکوکینزیس در ارزیابی و درمان اختلالات گفتاری از جمله دیزآرتری و اختلالات مخچه کاربرد دارد. در این پژوهش سعی شد با بررسی دیادوکوکینزیس در کودکان طبیعی 7 تا 9 ساله معیاری از این جنبه در آن ها به دست آید. هدف این پژوهش، بررسی و تعیین دیادوکوکینزیس دانش آموزان 7 تا 9 ساله طبیعی دبستان های شهر کرمانشاه بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر که به روش مقطعی انجام پذیرفت، 210 دانش آموز 7 تا 9 ساله (105 دختر و 105 پسر) در سه گروه سنی 7، 8 و 9 ساله (هر گروه شامل 70 نفر) دبستان های شهرستان کرمانشاه به طور تصادفی انتخاب شدند. دانش آموزان باید 20 بار تک هجای متشکل از همخوان و واکه /a/ و نیز واکه /u/ را جهت تعیین مدت زمان آن، تکرار می کردند.
  یافته ها
  میانگین زمان تکرار تک هجایی ها در کودکان 7 ساله 05/5 ثانیه، در کودکان 8 ساله 68/4 ثانیه و در کودکان 9 ساله 47/4 ثانیه بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که سن و نوع واکه گفتاری به کار گرفته شده می تواند روی توانایی دیادوکوکینزیس تاثیرگذار باشد که این یافته ها باید در تشخیص و درمان اختلالات تولیدی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: دیادوکوکینزیس، تکرار تک هجای گفتاری، عملکرد حرکتی دهان
 • مریم دلفی، احمدرضا ناظری، وفا دلفی، مهسا بخیت صفحه 1236
  مقدمه
  بر خلاف سیستم آوران که اطلاعات زیادی از آن در دسترس است، اطلاعات محدودی در رابطه با سیستم وابران و نقش آن در پردازش جنبه های مختلف زبانی از جمله پردازش واج شناختی وجود دارد. هدف از این مطالعه، بررسی نقش سیستم وابران (Medial olivocochlear bundle یا MOCB) در کودکان دارای اختلالات واج شناختی بود.
  مواد و روش ها
  20 کودک 5 تا 8 ساله با شنوایی طبیعی در دو گروه قرار گرفتند. گروه شاهد شامل 11 کودک بدون اختلال واج شناختی وگروه مورد مطالعه شامل 9کودک دارای اختلال واج شناختی بودند. شرط ورود به مطالعه دارا بودن شنوایی در حد dBHL 15و یا بهتر، تمپانوگرام تایپ An و داشتن رفلکس در هر دو گروه بود. آزمون TEOAE و TEOAE Suppression به منظور بررسی سیستم وابران برای کلیه کودکان در دو گروه انجام گرفت.
  یافته ها
  تفاوت قابل ملاحظه ای بین میانگین اثر مهار در آزمون TEOAE Suppression در دو گروه در فرکانس های مختلف وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده در این بررسی، تغییری در MOCB کودکان دارای اختلالات واج شناختی مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: اختلالات واج شناختی، مهار گسیل صوتی گذرا، دسته زیتونی حلزونی داخلی
 • احسان نادری فر، علی قربانی، نگین مرادی، اکبر بیگلریان صفحه 1244
  مقدمه
  سازه های فرکانسی تحت تاثیر حرکات اندام های تولید و تغییرات شکل مجرای صوتی می باشند. در تولید واکه های افراد دچار افت شنوایی، حرکات زبان در بعد عمودی محدود و قوس زبان کاهش می یابد که منجر به مرکزی شدگی سازه های فرکانسی می شود. در مطالعه حاضر قصد بر این بود که با توجه به نبود اطلاعاتی جامع در گروه های مختلف دچار افت شنوایی و عدم مقایسه گروه های دچار افت شنوایی با یکدیگر در مطالعات بررسی شده، سازه های فرکانسی واکه های /u/، /i/ و /a/ در این کودکان و در مقایسه با کودکان هنجار بررسی شود.
  موادو روش ها
  پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر بر روی 80 دانش آموز عادی و آسیب دیده شنوایی (متوسط، متوسط تا شدید، شدید و عمیق) انجام گرفت. از آزمودنی ها خواسته شد سه واکه /a/، /i/ و /u/ را سه بار بکشند. جهت ثبت سازه های فرکانسی، فایل های صوتی به نرم افزار Praat (نسخه 5.3.13) منتقل شد. برای هر متغیر، ابتدا آزمون ANOVA و سپس آزمون پست هاک Dunnett برای مقایسه گروه شاهد با گروه های دچار افت شنوایی و آزمون Duncan برای مقایسه بین گروه های دچار افت شنوایی انجام شد.
  یافته ها
  در مقایسه گروه شاهد با سایر گروه های دچار افت شنوایی، 2F واکه های /a/ و /i/ بر خلاف 1F، بین گروه شاهد و تمام گروه های دچار افت شنوایی تفاوت معنی دار داشتند (a2F: گروه عادی- متوسط: 031/0 = P، گروه عادی- متوسط به شدید: 015/0 = P، گروه عادی- شدید: 023/0 = P، گروه عادی- عمیق: 0001/0 > P و i2F: گروه عادی- متوسط: 005/0 = P، گروه عادی- متوسط به شدید: 0001/0 > P، گروه عادی- شدید: 0001/0 > P، گروه عادی- عمیق: 0001/0 > P)، اما در مقایسه درون گروه های دچار افت شنوایی توسط آزمون Duncan مشخص شد که 1F واکه /u/ بیشترین تفاوت ها را بین گروه های دچار افت شنوایی نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  مقایسه گروه های مختلف نشان داد که 2F واکه های /a/ و /i/ تفاوت بیشتری نسبت به 2F واکه /u/ و همچنین 1F واکه های /a/، /u/ و /i/ در نشان دادن تفاوت گفتار طبیعی از غیر طبیعی دارند و بهتر می تواند تفاوت های واکه ای را نشان دهد. از این رو به نظر می رسد تفاوت بیشتر 2F واکه های/a/ و /i/ نسبت به سایر سازه ها در افراد دچار افت شنوایی نسبت به افراد دارای شنوایی هنجار بتواند دیدگاهی جدید در تشخیص و ارزیابی آسیب های واکه ای در این افراد ارایه دهد و به ارزیابی سریع تر و دقیق تر واکه ها در این کودکان منجر شود.
  کلیدواژگان: سازه فرکانسی، افت شنوایی، واکه
 • عذرا آقادوست، یونس امیری شوکی، نگین مرادی، شهره جلایی صفحه 1255
  مقدمه
  معلمان بزرگ ترین گروه کاربران حرفه ای صوت محسوب می شوند که به واسطه شرایط شغلی خاص، در معرض اختلالات صوت بیشتری نسبت به دیگران قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف، تعیین و مقایسه حداکثر مدت زمان آواسازی (Maximum phonation time یا MPT) و همچنین بررسی تاثیر سن و سابقه تدریس بر MPTدر معلمان زن با و بدون شکایت صوتی در مدارس ابتدایی شهر تهران صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  روش انجام پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی، غیر مداخله ای و از نوع مقطعی- مقایسه ای بود که بر روی 80 معلم زن در دو گروه با و بدون شکایت صوتی انجام گرفت. اطلاعات زمینه ای از طریق مصاحبه استخراج شد و سپس برای ارزیابی MPT، از آزمودنی خواسته شد با یک دم عمیق واکه /a/ را با حداکثر توان آواسازی به صورت کشیده تولید کند. این ارزیابی برای سه بار متوالی با فاصله زمانی 1 دقیقه انجام گرفت و بیشترین زمان به عنوان حداکثر مدت زمان آواسازی در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین MPT در گروه با شکایت صوتی (88/2 ± 88/12)، نسبت به میانگین MPT در گروه بدون شکایت صوتی (17/3 ± 97/15) تفاوت معنی داری داشت (05/0 > P). همچنین همبستگی معنی دار منفی بین سن و سابقه تدریس با MPT در دو گروه وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با بالا رفتن سن و سابقه تدریس، میانگین MPT در هر دو گروه کاهش می یابد و میانگین MPT در گروه با شکایت به صورت معنی داری پایین تر از گروه بدون شکایت است که می تواند نشان دهنده کیفیت صوت بدتر باشد.
  کلیدواژگان: حداکثر مدت زمان آواسازی (MPT)، شکایت صوتی، معلمان زن، مدارس ابتدایی
 • سید ابوالفضل تهیدست، بنفشه منصوری، شهره جلایی، سیده مهری دریاباری صفحه 1266
  مقدمه
  لکنت اختلالی ارتباطی می باشد که شامل رفتارهای اصلی و ثانویه است. جهت ارزیابی، تشخیص و درمان مناسب لکنت نیاز است تا تمام رفتارهای این اختلال مورد توجه قرار گیرند. یکی از مشکلاتی که در زمینه تعمیم و تثبیت درمان افراد مبتلا به لکنت وجود دارد، نگرش های نا مناسبی است که به واسطه لکنت در این افراد به وجود آمده است. به همین دلیل به نظر می رسد شناسایی این نگرش ها و سعی بر تغییر آن ها نقش عمده ای در روند درمان لکنت دارد. هدف از مطالعه حاضر، معرفی اولیه آزمون های ارزیابی نگرش افراد مبتلا به لکنت بود.
  مواد و روش ها
  جهت دسترسی کامل و جامع به ابزارهای بررسی نگرش افراد مبتلا به لکنت، جستجو در پایگاه های اطلاعاتی مختلف، کتاب ها و پایان نامه های مربوط به اختلال لکنت و همچنین سایت های اطلاع رسانی در این زمینه انجام پذیرفت. در مراحل بعدی و پس از بررسی آزمون ها، مواردی که جهت آشنایی با هر آزمون به آن ها نیاز بود، تعیین گردید.
  یافته ها
  پس از بررسی نتایج، تعداد 22 آزمون در زمینه ارزیابی نگرش افراد مبتلا به لکنت یافت شد. تعداد 10 مورد از این آزمون ها مربوط به ارزیابی نگرش کودکان و بقیه موارد این آزمون ها مربوط به ارزیابی نگرش بزرگسالان مبتلا به لکنت بود. این آزمون ها در جداول جداگانه ای جهت آشنایی اولیه لیست بندی شدند. بعضی آزمون ها نیز دارای نکات قابل توجهی بودند که این موارد نیز توضیح داده شده اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مقاله حاضر می توان بیان نمود که ارزیابی نگرش یکی از مراحل مهم در روند درمان لکنت می باشد که نیازمند توجه بیشتر آسیب شناسان گفتار و زبان به این مقوله است.
  کلیدواژگان: لکنت، ارزیابی، نگرش
|
 • Sima Farpour, Bijan Shafie, Ahmad Salehi, Hamid Karimi Page 1173
  Introduction
  Stuttering is a disruption in the fluency of speech that affects various aspects of human communication. Unhelpful thoughts and beliefs about stuttering are linked to the cognitive aspect of anxiety. Such beliefs can cause or exacerbate social anxiety in people who stutter. Early detection and treatment of such thoughts and beliefs may reduce the severity of social anxiety. The purpose of this study was to investigate the frequency of unhelpful thoughts and beliefs about stuttering and their correlation with anxiety and depression.
  Materials And Methods
  52 adults who stuttered were asked to complete the Unhelpful Thoughts and Beliefs about Stuttering (UTBAS), Beck Anxiety Inventory (BAI) and Beck Depression Inventory (BDI-II) questionnaires and the results were analyzed using descriptive statistics and Spearman correlation test.
  Results
  Unhelpful thoughts and beliefs (such as feeling an inner compulsion to control stuttering, fearing that stuttering may occur at any moment and assuming that the others will attend to stuttering) was found with varying degrees in all people who stutter. These thought correlated positively and significantly with anxiety (r = 0.55, P < 0.01) and depression (r = 0.46, P < 0.01).
  Conclusion
  There is a relationship between unhelpful thoughts and beliefs and the signs of anxiety and depression. Also the positive correlations between these behaviors indicate the importance of the attention to early signs of these thoughts and early treatment of mental health disorders in people who stutter.
  Keywords: Adult stuttering, Thoughts, Beliefs, Anxiety, Depression
 • Peyman Zamani Page 1186
  Introduction
  Reaching ultimate therapeutic goals in rehabilitation discipline (especially, in speech therapy) requires a long-term process. Having through knowledge about the level of clients’ satisfaction may, thus, be important in achieving and maintaining treatment goals. The aim of this investigation was to evaluate and compare clients’ satisfaction with governmental and private speech therapy clinics offering speech therapy services in Ahvaz, Iran.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional comparative study, 425 subjects were randomly selected from all the clients who had attended at least 5 seasons at either governmental or private speech therapy clinics of Ahvaz city. The data was collected through face-to-face or by phone interviews and the level of participants’ satisfaction was calculated based on a 0-to-100 point scale. Statistical analysis was conducted using SPSS software (version 15).
  Results
  The mean score of clients satisfaction with private clinics (71.4 ± 0.91) was higher than those with governmental clinics (69.6 ± 5.16) and this difference was significant (P = 0.038). The satisfaction levels of private clinics’ clients with the quality of physical situation of the clinic (P = 0.001), therapeutic services (P = 0.018), and staffs’ communication style (P = 0.008) was higher than the clients of governmental clinics. In contrast, the satisfaction level of governmental clinics’ clients with time-location accessibility (P = 0.010) and financial issues (P = 0.015) was higher than the clients of private clinics.
  Conclusion
  Clients’ total satisfaction of private speech therapy clinics was significantly higher than that of governmental clinics of Ahvaz city. Thus, for quantitative and qualitative improvement of governmental clinics, supervisory staff should pay attention to quality of therapeutic services, staffs’ communication style and physical environment of clinics.
  Keywords: Client's satisfaction, Speech therapy, Governmental clinic, Private clinic
 • Ozra Aghadoost, Younes Amiri Shavaki, Negin Moradi, Shohreh Jalai Page 1194
  Introduction
  Teachers comprise the largest group of professional voice users. It seems that they are more susceptibleto voice disorders than other groups of users. The purpose of this study was to determine and comparethe maximum phonation times (MPTs) offemale elementary-school teachers with and without voice complaint. It was also aimed at determining the effect of age and teaching experience on the MPT in this population.
  Materials And Methods
  Eighty female teachers, who participated in this cross-sectional descriptive- analytical study, were divided into two group’s ofsubjects with and without voice complaints. After takingeach subject’s historythrough interviewing, allparticipants were asked to take a deep breath and sustainthe vowel /a/ for as long aspossible. Theywere requested to repeatthis task three times with 1-minute restintervals between the trials.Thelongest durationwas considered as the maximum phonation time.
  Results
  Themean of MPT in group with voice complaints (88.2 ± 88.12) was significantly differentfrom that of subjects without any voice complaints (17.3 ± 97.15) (P > 0.05). Moreover, age and teaching experience hada significant negative correlation with MPT in both groups.
  Conclusion
  The results of this study indicated that as the age and teaching experience increased, the mean of MPT reduced in all subjects regardless of having any voice complaint or not. Also, the mean of MPT was significantly lower in the group with a voice complaint than in the group without it.
  Keywords: Maximum phonation time (MPT), Voice complaint, Female teacher, Elementary school
 • Fariba Mojiri, Fariba Rezaei, Farideh Zibaei, Mahboobeh Mohammadi Page 1204
  Introduction
  Voice disorders, in general,have various psychological, physiological, anatomical andfunctional causes and may result inthe disruption ofdifferent aspects of the affected individual’s daily life. Considering the fact that people’s personality, occupation and perception ofa disorder can affect the quality of their lives;the aim of this study was to investigate the effect ofvoice disorders’ symptoms on patients’ life quality.
  Materials And Methods
  The participants in this study were 40 patients suffering from variousvoice disorders, who were referred to the speech therapy clinics.After obtaining voice samples through asking the subjects to sustain the vowel /a/ for ten seconds; theVHI test was completed by them. The voice sampleswere analyzedvia the inbuilt Dr.Speech’ssoftware, Voice Analyst.The calculated mean values of acoustic parameters were then statically compared with the VHI test scoresvia Pearson’s correlation coefficient using SPSS software.
  Results
  There was a significant relationship between both signal-to-noise ratio and harmony-to-noise ratio acoustic parameters and all obtained the scores of VHI test. Also, the standard deviation of the fundamental frequency and the scale’stotal score, the physical and functional subscales scores, andthe total as well as the physical subscale scoresand the acoustic parameter of shimmer was significantly correlated.
  Conclusion
  In this study, there was either no significant or, at best, a week correlation between VHI scores and measured acoustic values. This is probably due to those factors affecting patient’s attitude toward disability including his/her personality, pervious experience regarding voice functions, occupational and social status, and disorder’s course of progress.
  Keywords: Voice handicap index (VHI), Acoustic parameters, Emotional subscale of VHI, Functional subscale of VHI, Physical subscale of VHI
 • Fatemeh Derakhshandeh, Fatemeh Mostajeran, Mahbubeh Nakhshab, Yalda Kazemi, Akbar Hasanzadeh Page 1213
  Introduction
  Children with cleft palate have limited consonant inventories with compensatory articulation (CA) errors that are considered as the primary concern for this group of children because these errors can affect early language development. Early intervention (EI) is needed to increase normal speech production and to minimize the development of CAs. As there is no study on the effectiveness of EI for children with cleft palate in Iran, this study aimed at examining the impact of an early intervention, which involved focused stimulation method, on the speech of this group of children.
  Materials And Methods
  This clinical trial study with single subject design targeted four children with cleft palate. Their language samples were collected before and after intervention and each time, were transcribed by two independent transcribers to obtain three speech measures, namely, percent consonant correct (PCC), percent of compensatory errors and consonant inventory. All children had compensatory errors in their speech. The intervention method was “focused stimulation” which was taught to the mothers. The mothers practiced this method with their children at home. The second set of language sampling was conducted two months after the first assessment. The inter-rater reliability showed a high correlation between two independent transcriptions in most measures.
  Results
  As results indicated, the percent of correct consonant did not change by the intervention. No significant differences regarding the percent of compensatory errors were found in children before the initiation and after the termination of intervention in spite of some increases. Increase in consonant inventory was approximately significant.
  Conclusion
  Although the changes were not significant after the intervention, children increase their consonant inventory and reduce their compensatory errors following the intervention. The findings of this study indicate that if this study replicated with a larger sample and/or with a longer period of intervention, it might lead to more significant changes. The results indicate that early intervention program in children with cleft palate may lead to improvement of speech and can prevent the establishment of compensatory errors.
  Keywords: Early intervention, Cleft palate, Speech, Focused stimulation
 • Abdolreza Yavari, Farzad Weisi, Mohammad Rezaei, Vahid Rashedi Page 1228
  Introduction
  Speech production involves planning, programming and implementation phases for which several specific regions of cerebrum are responsible. Deficits in these steps can be manifested in disorders of speech production and Diadochokinesis. Diadochokinetic tasks are used in assessment and management of speech disorders such as dysarthria and cerebella impairments. The aim of this research was to assess and determine Diadochokinetic performances of 7 to 9-year-old students studying at primary schools of Kermanshah, Iran.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional descriptive and analytic study, 210 students (105 females, 105 males) were randomly recruited from the elementary schools of Kermanshah province and then were equally divided into three age groups (7, 8 and 9-year olds). Students had to repeat one syllable consisting of a consonant and a vowel twenty times to determine their production rate.
  Results
  The result showed that the average times of repeating one syllable for 7, 8 and 9-year old children were 5.05, 4.68 and 4.47 seconds respectively.
  Conclusion
  This study showed that age and the type of vowel used in the assessment can affect Diadochokinetic skills and that the results of such assessments should be incorporated in diagnosis and treatment of articulation disorders.
  Keywords: Diadochokinesis, Repeating monosyllabic sounds, Oral motor function
 • Maryam Delphi, Ahmad Reza Nazeri, Vafa Delphi, Mahsa Bakhit Page 1236
  Introduction
  Unlike the afferent system, there is a paucity of data regarding the role of efferent hearing system in different aspects of language processing such as phonological processing. The purpose of this study was to evaluate the efferent hearing system in children with phonological disorders.
  Materials And Methods
  In this study, 20 children with normal hearing, of both genders, who aged between 5 and 8 years were divided in to two groups of children without phonological disorders (n = 11, comprising the control group) and those with phonological disorders (n = 9, serving as the study group). The study included only those children whose hearing thresholds were below or equal to 15 dB, had a type tympanometry and their acoustic reflexes were present. TEOAE and TEOAE suppression were carried out to evaluate the function of the medial olivocochlear system in both groups.
  Results
  There was no significant difference in the analyzed frequencies when the control and study groups were compared according to the mean effects of suppressive TEOAE.
  Conclusion
  Children with phonological disorders do not show any alterations in the medial olivocochlear system.
  Keywords: Phonological disorders, Transient evoked otoacoustic emissions suppression, Medial olivocochlear bandle
 • Ehsan Naderifar, Ali Ghorbani, Negin Moradi, Akbar Biglarian Page 1244
  Introduction
  Formant frequencies change as a function of articulatory movements and also of changes in the configuration of the vocal tract. Hearing-impaired people produce vowels with the limited vertical range and reduced arc of tongue which can lead to vowel formant centralization. The current study aimed at comparing formant frequencies of the vowels /a/, /i/and /u/ in children with varying degrees of hearing loss and their normal counterparts.
  Materials And Methods
  The participants of this descriptive-analytic study were 80 normal and Hearing-impaired students (with moderate, moderate-to-severe, severe and profound degrees of hearing loss). The examinees were asked to produce the vowels /a/, /i/, /u/ for three times. The audio files were transferred to Praat software (version 13.3.5) for recording formants frequencies. One-way ANOVA followed by the post hoc test, Dunnett’s t, was applied for comparing the controls and subjects with hearing loss and the post hoc test, Duncan, was used for comparing the subgroups of hearing-impaired subjects.
  Results
  Comparing the control and hearing-impaired groups, the F2 of vowels /a/ and /i/ had significant difference while the F1 of these vowels did not show any difference (considering F2a, the p values were as follows: control group- moderate group: P = 0.031, control group- moderate to severe group: P = 0.015, control group- severe group: P = 0.023, control group- profound group: P < 0.001 and considering F2i: control group- moderate group: P = 0.005, control group- moderate-to-severe group: P < 0.001, control group- severe group: P < 0.001, control group- profound group: P < 0.001). Among the subgroups of subjects with hearing loss, however, the F1u showed the largest differences.
  Conclusion
  It was revealed that F2of vowels /a/, /i/ had greater ability for distinguishing abnormal from normal speech than the F2u and F1of /a/, /i/, /u/. It seems that the measuring F2of the vowels /a/ and /i/ can offer a new approach for faster and more accurate diagnosis and assessment of vowel impairments in hearing- impaired children.
  Keywords: Formant frequency, Hearing loss, Vowel
 • Ozra Aghadoost, Younes Amiri Shavaki, Negin Moradi, Shohreh Jalai Page 1255
  Introduction
  Teachers comprise the largest group of professional voice users whose specific occupational circumstances makethem more susceptible to voice disorders than other professional groups. The purpose of this study was to determine and compare the acoustic characteristics of female elementary-school teachers with and without voice complaint.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional descriptive- analytical study, eighty female teachers working at primary schools of Tehran, Iranwere divided into two groups of subjects with and without voice complaints. After collecting case history data through interviewing, each subject underwent acoustic assessment during which they were requested to prolong the vowel /a/ for three times. Mean fundamental frequency, jitter, harmony to noise ratio, and shimmer were calculated via Praat software (version 5.3.13), and the two groups were statistically compared.
  Results
  There was no significant difference between teachers who had and had not voice complaintsregarding all above- mentioned variables (P > 0.05).
  Conclusion
  The results of this study indicated that there was no necessarysignificant difference between acoustic measurementsof subjects who had any voice complaint and those who had not. In other words, acoustic characteristics cannot differentiate between these two groups implying a need for studying other acoustic assessment approaches and indices such as DSI.
  Keywords: Acoustic characteristics, Voice complaint, Female elementary, School teacher
 • Seyed Abolfazl Tohidast, Banafsheh Mansouri, Shohreh Jalaei, Seyede Mehri Daryabari Page 1266
  Introduction
  Stuttering is a communication disorder which includes primary and secondary behaviors. For the assessment, diagnosis and appropriate treatment of stuttering, these two kinds of behaviors should be given sufficient attention. A potential problem in generalizing and maintaining the treatment goals in people who stutter is inappropriate attitudes that may have been prevailed over them through the long periods of experiencing stuttering. For this reason, identifying these attitudes and trying to change them has a major role in the treatment of stuttering. The purpose of this study was to introduce tests to assess the attitude of people with stuttering.
  Materials And Methods
  For a complete and comprehensive access to the attitude assessment instruments in people with stuttering, searching was performed in different databases, books and thesis that were in accordance with the objects of this study. In the next stage, after reviewing the tests, those features that were necessary for the introduction of each test to readers were determined.
  Results
  After reviewing the results, 22 tests were found in the field of assessing attitudes in people with stuttering. Ten tests were related to assessing the attitudes of children, and remaining was related to assessing adults in this regard. These tests are listed in separated tables for more convenient comparisons. Some tests had significant characteristics that will be described.
  Conclusion
  According to the results of the present paper, it can be stated that attitude assessment is an important step in the treatment process of stuttering. This issue needs to be more attended to by speech and language pathologists.
  Keywords: Stuttering, Assessment, Attitude