فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 69، خرداد و تیر 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/07
 • تعداد عناوین: 13
|
 • منصوره صمیمی، سید علیرضا مروجی، فرشته حیدری شیرازی صفحات 114-122
  سابقه و هدف
  ترانکسامیک اسید یک مهار کننده فیبرینولیز است. اگرچه اثر سودمند این دارو در کاهش خونریزی ثابت شده است، اما استفاده از آن در حیطه زایمان طبیعی محدود است. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر ترانکسامیک اسید بر پیامدها و وضعیت همودینامیک مادر پس از زایمان طبیعی می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، 200 خانم باردار گراوید اول به دو گروه مورد و کنترل تقسیم شدند. در گروه مورد بلافاصله بعد از زایمان ترانکسامیک اسید وریدی و در گروه کنترل گلوکز 5 درصد وریدی به مادران تزریق گردید. هموگلوبین در بدو ورود و 24 ساعت پس از زایمان اندازه گیری شده و افت هموگلوبین بیش از 10 درصد به عنوان خونریزی پس از زایمان در نظر گرفته شد. وضعیت همودینایک از طریق اندازه گیری فشار خون و نبض بررسی شد. منظور از پیامد مادر پس از زایمان، تغییرات هموگلوبین، نیاز به داروی یوتروتونیک اضافی، نیاز به تجویز خون و نیاز به جراحی در مادر بود.
  نتایج
  درصد افت هموگلوبین 24 ساعت پس از زایمان تفاوت معنی داری را بین دو گروه مورد مطالعه نشان داد. خونریزی شدید و تجویز خون و تجویز میزوپریستول در گروه مداخله صفر و در گروه کنترل 4 نفر بود.
  نتیجه گیری
  یافته های حاضر نشان داد که ترانکسامیک اسید می تواند به کاهش خونریزی پس از زایمان کمک کرده و از کاهش هموگلوبین مادر به دنبال خونریزی جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: ترانکسامیک اسید، خونریزی پس از زایمان، وضعیت همودینامیک
 • محمد علی صبا، محسن تقدسی، سید سعید کسایی، حسین اکبری صفحات 123-131
  سابقه و هدف
  با توجه به اینکه استفاده از فوروزماید بخور شده در مبتلایان به حمله آسم که به درمان با آگونیست های بتای استنشاقی پاسخ مناسبی ندارند کمک کننده بوده است، این مطالعه جهت بررسی تاثیر فوروزماید با دوز mg 10 همراه با سالبوتامول بخور شده با دوز mg 5/2 بر شاخص های اسپیرومتری مبتلایان به آسم مداوم طراحی شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی 53 بیمار با محدوده سنی 18 تا 75 سال با سابقه حداقل 6 ماه علائم آسم مداوم به روش تصادفی بین دو گروه سالبوتامول (27 نفر) و سالبوتامول + فوروزماید (26 نفر) توزیع شدند. بیماران هر گروه بر اساس FEV1 به 3 دسته آسم مداوم خفیف، متوسط و شدید تقسیم شدند. به بیماران سالبوتامول + فوروزماید یا سالبوتامول داده شد و 15 دقیقه بعد از اتمام نبولایزر شاخص های اسپیرومتری ثبت شد و میانگین و انحراف معیار شاخص های اسپیرومتری و تغییرات آنها قبل و پس از دریافت سالبوتامول و مخلوط سالبوتامول و فوروزماید محاسبه گردید.
  نتایج
  هیچ تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر میانگین درصد تغییر FEV1 در گروه سالبوتامول (50/27 درصد) و در گروه سالبوتامول + فوروزماید (83/25 درصد) پس از درمان دیده نشد (72/0 = P). هم چنین، هیچ تفاوت مهمی بین دو گروه از نظر میانگین درصد تغییر سایر شاخص ها پس از درمان دیده نشد. (P>0/25، FVC، PEF، MMEF، FEV1/FVC).
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان گفت مصرف توام فوروزماید (mg 10) و سالبوتامول نسبت به سالبوتامول در بهبود شاخص های اسپیرومتری آسم مداوم برتری ندارد.
  کلیدواژگان: آسم، فوروزماید، سالبوتامول، نبولایزر، اسپیرومتری
 • فریبا رایگان، محسن تقدسی، حسن رجبی مقدم، علیرضا حسینی، سید علیرضا مروجی صفحات 132-138
  سابقه و هدف
  بیماری های ایسکمیک قلب تا سال2020 به شایع ترین علت مرگ در جهان تبدیل می شوند. بازتوانی قلبی با هدف کاهش ریسک فاکتورها، بهبود کیفیت زندگی، و کاهش مرگ و میر انجام می شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات برنامه 8 هفته ای بازتوانی قلبی انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی بر روی بیماران ایسکمی قلبی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان انجام شد. بیماران به دو گروه تقسیم شدند. در گروه بازتوانی علاوه بر برنامه معمول 8 هفته بازتوانی قلبی انجام شد. در ابتدا و انتهای آن از بیماران آزمایشات پاراکلینیکی و معاینات کلینیکی به عمل آمد.
  نتایج
  تغییرات وزن، BMI، تری گلیسیرید، لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDL)، ضربان قلب و فشار خون، مدت تحمل تست ورزش، حداکثر میزان مصرف اکسیژن در تست ورزش، قند خون ناشتا و کیفیت زندگی و میزان بستری شدن مجدد بیماران در گروه بازتوانی نسبت به گروه شاهد در جهت مثبت تغییرات معنی دار و قابل توجه داشت (001/0 > P). اما برنامه بازتوانی تاثیری روی میزان تعداد پلاکت های خون، تعداد و مدت زمان درد قفسه صدری در موارد نیاز به بستری مجدد، کلسترول تام، و لیپوپروتئین با دانسیته پایین (LDL) نداشت.
  نتیجه گیری
  بازتوانی 8 هفته ای قلبی اثرات چشم گیر و مفیدی روی بیماران دارد که در نهایت منجر به کاهش ریسک فاکتورها، بهبود کیفیت زندگی و کاهش احتمال عود بیماری قلبی می گردد.
  کلیدواژگان: بازتوانی قلبی، بیماری ایسکمی قلبی، ظرفیت تحمل ورزش، کیفیت زندگی
 • جمیله سالار آملی، حمیدالله غفاری، منصور حیدری، وحید لسان صفحات 139-148
  سابقه و هدف
  متفورمین یک داروی ضد دیابت نوع 2 است که دارای خصوصیات ضد سرطانی می باشد. در این مطالعه به بررسی اثر داروی متفورمین بر سمیت سلولی داروی سیس پلاتین روی سلول های آدنوکارسینومای معده MKN45 پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  جهت بررسی حیات سلولی و آپوپتوز به ترتیب از روش های MTT و فلوسایتومتری و جهت تعیین میزان بیان ژن های Survivin، mTOR و AKT از روش Real-time PCR استفاده شد. کلیه آزمایشات سه بار تکرار شدند.
  نتایج
  یافته های مطالعه حاضر نشان دادند که متفورمین و سیس پلاتین به تنهایی سبب کاهش حیات سلولی در سلول های سرطانی می شوند ولی در تجویز هم زمان دو دارو، متفورمین سبب کاهش سمیت سلولی داروی سیس پلاتین می شود. در تجویز هم زمان افزایش بیان سوروایوین و به طبع آن کاهش اثر ضد سرطانی سیس پلاتین مشاهده گردید. بنابراین، می توان نتیجه گیری نمود که اثرات آنتاگونیستی این دو دارو می تواند وابسته به بیان سوروای وین باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داده است که فعالیت ضد آپوپتوزی متفورمین در تیمار هم زمان با سیس پلاتین، ناشی از افزایش بیان AKT است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد متفورمین گزینه مناسبی برای حساس کردن سلول ها به سیس پلاتین نمی باشد و در تجویز این دو دارو به صورت هم زمان اثرات آنتاگونیستی آن ها باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: متفورمین، سیس پلاتین، رده سلولی MKN45، سوروایوین، AKT
 • محمد ابراهیم بهرام، مهدی نجاریان، منصور سیاح، حسین مجتهدی صفحات 149-156
  سابقه و هدف
  در بین ریسک فاکتورهای قلب و عروق، هموسیستئین یک عامل خطرساز جدی است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی بر میزان هموسیستئین و حداکثر اکسیژن مصرفی و هم چنین تعیین همبستگی بین هموسیستئین و VO2Max بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به روش نیمه تجربی و نمونه گیری تصادفی در دسترس، بر روی 28 نفر از 240 دانشجوی پسر دانشگاه علم و صنعت ایران که واحد تربیت بدنی (1) را اخذ کرده بودند، انجام شد (سن = 24/1 ± 14/19 سال، وزن = 76/11 ± 13/70 کیلوگرم، قد = 86/5 ± 42/175 سانتی متر، و درصد چربی = 98/5 ± 11/19). گروه تجربی در پیش- و پس آزمون، شامل نمونه گیری خون و تست فزاینده بروس (VO2Max) و در یک برنامه تمرینی، شامل 8 هفته تمرین هوازی با سه جلسه تکرار در هفته و با شدت 60 تا 75 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه شرکت کردند. ارزیابی اثربخشی تمرینات با آزمون های آماری سنجیده شد.
  نتایج
  اختلاف معناداری در میزان هموسیستئین گروه تجربی و شاهد در پس آزمون مشاهده نشد (75/0= P). در حداکثر اکسیژن مصرفی گروه تجربی در پس آزمون با گروه شاهد، اختلاف معناداری به دست آمد (0001/0= P). اما همبستگی معناداری بین هموسیستئین و حداکثر اکسیژن مصرفی مشاهده نشد (16/0= P=0/40، r).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد تمرین هوازی منتخب، بر غلطت هموسیستئین پلاسمای مردان جوان غیرفعال، تاثیری ندارد. اما VO2Max آنان را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: هموسیستئین، حداکثر اکسیژن مصرفی، تمرین هوازی، مردان غیر ورزشکار
 • داورخواه ربانی، فائزه رشیدی پور*، حسین اکبری، غلامرضا مصطفایی، روح الله دهقانی صفحات 157-164
  سابقه و هدف

  غلظت فسفر mg/ L-P 05/0- 005/0 برای ایجاد اتروفیکاسیون در پیکره های آبی کافی است. بنابراین حذف فسفر از پساب ها لازم است. فرآیند الکتروشیمیایی یکی از روش های حذف فسفر است. در این مطالعه اثر فرآیند الکتروشیمیایی بر حذف فسفر از پساب فیلتر شده لجن فعال مورد بررسی قرار گرفته است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک بررسی تجربی در مقیاس آزمایشگاهی است که در سیستم بسته روی نمونه های پساب فیلتر شده لجن فعال انجام شد. غلظت فسفر 210 نمونه به روش کلرید قلع (استاندارد متد، P-D. 4500) اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون های آماری Green House Geisser، آنالیز واریانس یک طرفه وآزمون تعقیبی Tukey تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  میانگین غلظت فسفر در نمونه های فیلتر شده قبل از فرآیند الکتروشیمیایی و حداکثر کارآیی حذف فسفر به ترتیب معادل mg/L-P 86/0 ± 93/1 و 98 درصد بودند. در شدت جریان الکتریکی 3/0 آمپر و بالاتر با زمان واکنش 10 دقیقه و بیشتر، غلظت فسفر باقیمانده همه نمونه ها به کمتر از mg/L-P 1 کاهش یافت.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد فرآیند الکتروشیمیایی می تواند فسفر باقیمانده را به کمتر از استاندارد ایران (mg/L-P 1) کاهش دهد. ترسیم عکس غلظت برای میانگین غلظت های فسفر باقیمانده نسبت به زمان واکنش، به صورت خط مستقیم است (837/0=R2). حذف فسفر از نمونه های پساب فیلتر شده لجن فعال به صورت یک واکنش درجه دو در نظر گرفته شده و فرمول مدل برازش شده به صورت y=- 0.001x2+0.133x+0.875 است (925/0=R2).

  کلیدواژگان: فاضلاب، فسفر، فرآیند الکتروشیمیایی
 • زری طحان نژاد اسدی، اصغر الهی، علیرضا محسنی، مهدی طالبی، محمود خسروی، محمد علی جلالی فر صفحات 165-172
  سابقه و هدف
  بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در زمره بیماران وابسته به تزریق خون منظم می باشند که انتقال مکرر خون در آنها عوارضی همچون گرانباری آهن، افزایش خطر بیماری های منتقله از راه خون و تولید آلوآنتی بادی علیه گلبول های قرمز اهداکنندگان را در پی دارد.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی-مقطعی حاضر بر روی 70 بیمار تالاسمی ماژور که به طور منظم تحت انتقال خون قرار گرفته بودند، انجام شد. ابتدا آزمایش غربالگری آنتی بادی های غیر منتظره بر روی سرم همه بیماران انجام شد و سپس تعیین هویت آنتی بادی بر روی نمونه های مثبت از لحاظ آنتی بادی انجام پذیرفت.
  نتایج
  از مجموع 70 بیمار، در سرم 6 بیمار آلوآنتی بادی قابل شناسایی بود (6/8 درصد) که آنتی بادی Anti-K در 3 بیمار، Anti-D در یک مورد و Anti-E نیز در یک مورد مشاهده شد. در سرم یک بیمار نیز هم زمان Anti-E و Anti-D قابل شناسایی بود. 18 بیمار (7/25 درصد) تحت عمل طحال برداری قرار گرفته بودند. ارتباط معنی داری بین وجود آلوآنتی بادی و سن، جنس، وضعیت طحال، و زمان آغاز اولین دریافت کیسه خون مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شناسایی آلوآنتی بادی های علیه سیستم های گروه خونی Kell و Rh در این مطالعه (6/8 درصد)، سازگاری بین آنتی ژن های سیستم های گروه خونی Kell و Rh در اهداکننده و گیرندگان، می تواند یکی از راه کارهای مفید در جلوگیری از ایمیون شدن گیرندگان خون و تولید آنتی بادی های غیرمنتظره علیه گلبول های قرمز اهداکنندگان گردد.
  کلیدواژگان: آلوآنتی بادی، تالاسمی ماژور، تعیین هویت آنتی بادی
 • مریم یاسینی، محمود صفاری، احمد خورشیدی، رضوان منیری، سید غلامعباس موسوی، منصوره صمیمی صفحات 173-180
  سابقه و هدف
  استرپتوکوک گروه B (GBS) به عنوان یک پاتوژن مهم در نوزادان و زنان باردار مطرح است. واکسیناسیون مادران می تواند باعث کاهش کلونیزاسیون و افزایش انتقال آنتی بادی به جنین شده و از عفونت های بعدی پیشگیری کند. برای این باکتری 9 سروتایپ بر اساس پلی ساکارید کپسولی قابل شناسایی است (.(Ia، Ib، II-VIII توزیع سروتایپ ها با گذشت زمان و در مناطق جغرافیایی مختلف تغییر می کند، بنابراین تولید واکسنی که به شکل جهانی مطلوب باشد، میسر نیست. هدف از انجام این مطالعه بررسی فراوانی سروتایپ های استرپتوکوک گروه B به روش Multiplex PCR در زنان باردار می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 382 خانم باردار مورد بررسی قرار گرفتند. سواپ های گرفته شده از ناحیه واژن در محیط انتخابی LIM قرار گرفته و به مدت 24 ساعت در انکوباتور 37 درجه گرماگذاری شدند. پس از کشت در محیط Blood Agar استرپتوکوک گروه B با تست های استاندارد شناسایی و توسط ژن کد کننده dlts تایید شدند. تعیین تیپ کپسولی به روش Multiplex PCR جهت شناسایی سروتایپ های Ia، Ib، II-VIII انجام شد.
  نتایج
  از مجموع 382 خانم باردار، 36 نفر (4/9 درصد) حامل استرپتوکوک گروه B شناخته شدند. شایع ترین تیپ ها در این مطالعه به ترتیب (1/32 درصد) III، (4/21 درصد) V، (3/14 درصد) IV بودند. تیپ های II و VIII در این مطالعه یافت نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای سروتایپ های III، V و IV در این پژوهش، سروتایپ های مذکور می توانند در مطالعات آینده به منظور تولید واکسن های مولتی والنت ضد GBS مورد بررسی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: استرپتوکوک گروه B، زنان باردار، سروتایپ، Multiplex PCR
 • مهدی ولی پور، احمد پیروزمند، احمد خورشیدی، حسین اکبری، حامد میرزایی صفحات 181-187
  سابقه و هدف
  نایسریا مننژیتیدیس باکتری بیماری زایی است که در نازوفارنکس افراد بدون ایجاد علایم بالینی، کلونیزه می شود. از سیزده گروه سرولوژیکی مختلف نایسریا مننژیتیدیس فقط گروه های سرولوژیکی A،B،C،W135،Y،X نقش اصلی در ایجاد بیماری دارند. این مطالعه با هدف تعیین میزان حاملین گروه های سرولوژیکی نایسریا مننژیتیدیس با استفاده از روش Multiplex PCR در نازوفارنکس دانش آموزان کاشان انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی بر روی 1289 دانش آموز شهر کاشان در سال 1390 صورت گرفت. نمونه گیری توسط سواب از قسمت نازوفارنکس انجام یافت و در محیط کشت انتخابی کشت داده شد. جهت تعیین هویت سویه ها از روش های بیوشیمیایی استفاده شد. سپس با روش Multiplex PCR گروه های سرولوژیکی آنها مشخص گردید.
  نتایج
  از 1289 دانش آموز، 115 نفر (9/8 درصد) حامل نایسریا مننژیتیدیس بودند که 75 نفر آنها (2/65 درصد) پسر و 40 نفر آنها (8/34 درصد) دختر بودند که ارتباط معنی داری بین جنس و میزان حامل بودن مشاهده شد (032/0= P). بیشترین حاملین را گروه سنی 15 تا 19 سال (3/12 درصد) به خود اختصاص دادند. هم چنین، میزان حاملین با افزایش تعداد اعضای خانواده ارتباط معنی داری را نشان داد (001/0> P). در این مطالعه فقط گروه های سرولوژیکی C (107 مورد) و B (8 مورد) شناسایی شد.
  نتیجه گیری
  از آن جایی که گروه سرولوژیکی C با بروز اپیدمی در ارتباط است و واکسنی برای گروه سرولوژیکی B جهت پیش گیری در دسترس نیست، یافت شدن این دو گروه سرولوژیکی می تواند حائز اهمیت باشد.
  کلیدواژگان: نایسریا مننژیتیدیس، حاملین، نازوفارنکس، مولتی پلکس PCR، گروه های سرولوژیکی
 • زهرا عادلی، فرزانه فیروزه، محمد زیبایی، پگاه شکیب صفحات 188-194
  سابقه و هدف
  اشریشیاکلی تولیدکننده شیگاتوکسین یکی از پاتوژن های مهم ایجادکننده بیماری های منتقل شونده از طریق مواد غذایی می باشد که ممکن است منجر به بروز سندروم های خطرناکی مانند سندروم اورمی همولیتیک در انسان گردد. تاکنون مواردی از بروز اورمی همولیتیک متعاقب عفونت های ادراری گزارش شده است. هدف از این پژوهش بررسی ژن های 1 stx، 2stx، eaeA در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از نمونه های ادراری در شهرستان الشتر، استان لرستان می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 144 جدایه باکتریایی عامل عفونت ادراری در مدت شش ماه از سه بیمارستان در شهرستان الشتر جمع آوری گردید. پس از کشت نمونه های فوق در محیط های افتراقی، اختصاصی و استفاده از آزمون های بیوشیمیایی استاندارد، از میان آن ها، تعداد 100 جدایه اشریشیا کلی تعیین هویت گردید. با استفاده از روش PCR Multiplex و پرایمرهای اختصاصی حضور ژن های 1 stx، 2 stx و eaeA مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  از 100 جدایه اشریشیا کلی مورد بررسی، تعداد 2 جدایه (2 درصد) دارای ژن های 2 stx و eaeA بودند. یک جدایه (1 درصد) دارای ژن 1 stx بود و هیچ جدایه ای با هر سه ژن مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  جداسازی اشریشیاکلی های تولیدکننده شیگاتوکسین مانند سروتیپ های 7 H: 157 O و غیر 7 H: 157 O از عفونت های ادراری به دلیل امکان ایجاد سندروم های کلینیکی خطرناک مانند سندروم اورمی همولیتیک از اهمیت زیادی برخوردار است و لزوم بررسی های بیشتر در این زمینه با استفاده از روش های سریع و دقیق مانند روش های مولکولی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، شیگاتوکسین، اینتیمین، عفونت ادراری
 • محمدرضا تمنایی فر، زهرا سادات اخوان حجازی صفحات 195-202
  سابقه و هدف
  سندرم روده تحریک پذیر (IBS) یک اختلال گوارشی است که مشخصه آن درد شکمی، اسهال یا یبوست است. شدت این بیماری با سلامت روان و کیفیت زندگی بیماران رابطه دارد. با توجه به اهمیت کیفیت زندگی و سلامت روان در این بیماران، پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه سلامت روان و کیفیت زندگی در مبتلایان به سندرم روده تحریک پذیر و افراد سالم در شهر کاشان پرداخته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی مقطعی 71 بیمار مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر با توجه به ملاک های تشخیصی رم III و 69 نفر از افراد سالم به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه کیفیت زندگی (Quality Of Life Questionnaire-QOL-34) و پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28 - General Health Questionnaire) جمع آوری شده و تحلیل گردیدند.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که میانگین نمرات کیفیت زندگی مبتلایان به IBS (21/101) و مولفه های آنها در مقایسه با افراد سالم (31/47) پایین تر است (001/0>P). به علاوه، میانگین نمرات سلامت روان مبتلایان به IBS (11/30) در مقایسه با افراد سالم (57/19) بیشتر است (001/0>P) و علایم جسمانی، اضطراب و افسردگی نیز در بیماران شدیدتر است.
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان گفت میزان سلامت روان و کیفیت زندگی مبتلایان به سندروم روده تحریک پذیر شهر کاشان پایین تر از افراد سالم می باشد.
  کلیدواژگان: سندروم روده تحریک پذیر، سلامت روان، کیفیت زندگی، اختلال سایکوسوماتیک
 • روح الله دهقانی، حمیدرضا سیدی، سمانه دهقان، هادی شریفی صفحات 203-219
  سابقه و هدف
  موش ها مخازن و منابع بالقوه مهمی برای تعدادی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات می باشند و در انتقال و انتشار بیماری های عفونی نقش مهمی را ایفا می نمایند. این مقاله به علت نقش مهم موش ها در انتقال بیماری ها به انسان و با هدف بررسی بیماری های منتقله به وسیله آنها و پراکندگی جغرافیایی آنها در ایران به انجام رسیده است.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به روش مروری و با استفاده از واژگان کلیدی Yersinia، Tularemia، Salmonellosis، Rodents و اسامی سایر بیماری های منتقله از طریق موش ها و جستجو در پایگاه های علمی PubMed، Web of Science، Ovid، Scirus، Iran Medex، SID، Systematic Review و Google Scholar انجام پذیرفت. در مجموع تعداد 600 مقاله کامل و چکیده مقاله به دست آمد که پس از بررسی عناوین چکیده و مقدمه مقالات تعدادی از آنها به دلیل عدم ارتباط با اهداف مطالعه مورد بررسی حذف گردید. در نهایت منابع واجد شرایط انتخاب شده و نتیجه گیری به عمل آمد.
  نتایج
  مهمترین یافته های این مطالعه ارایه ای نوین از پراکنش موش ها و بیماری های منتقله از طریق آنان در ایران است. این مطالعه به طور دقیق انواع بیماری های منتقله به وسیله موش ها و نحوه پراکنش آنها را نشان می دهد و مناطق پر خطر را به منظور به کارگیری روش های کنترل موثر نشان دار می نماید.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد موش ها مخ ا زن مهم بیماری در ایران هستند. کانون های مهم بیماری های منتقله از طریق جوندگان در ایران تقریبا در تمامی شهرها و استان های کشور پراکنده است. به همین دلیل مبارزه با جوندگان با روش های مطمئن بیش از پیش اهمیت می یابد.
  کلیدواژگان: موش، موش صحرایی، مخازن بیماری، زئونوز
 • مجید احسانی، حسین غنی، سید سعید کسایی صفحات 220-224
  سابقه و هدف
  کارسینوم سلول کلیه مسئول 90 تا 95 درصد نئوپلاسم های بدخیم کلیه است و پیک بروز آن 50 تا 70 سالگی می باشد. متاستاز به پستان در این بدخیمی بسیار نادر است.
  معرفی بیمار: بیمار خانم 55 ساله ای است که با توده ای در پستان سمت راست به پزشک جراح مراجعه می نماید. در بررسی ماموگرافی توده ای با افزایش دانسیته همراه با اسپیکولاسیون و نواحی میکروکلسیفیکاسیون به ابعاد تقریبی 32 × 22 میلی متر دیده شد. پس از انجام بیوپسی کارسینوم مهاجم مجاری پستان گزارش شد. طی بررسی از نظر متاستازها و مرحله بندی در سی تی اسکن شکم و لگن توده ای در قطب تحتانی کلیه راست با ابعاد 27 × 33 × 38 میلی متر و نمای هتروژن دیده شد. بیمار نفرکتومی شد و بررسی پاتولوژی توده کلیه کارسینوم سلول کلیه از نوع سلول روشن را گزارش نمود. توده پستان کارسینوم ویمنتین مثبت بود که به نفع متاستاز از کارسینوم سلول کلیه بود. بیمار با تشخیص کارسینوم سلول کلیه با متاستاز به پستان تحت ایمونوتراپی (اینترفرون آلفا) قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  بافت پستان می تواند محلی برای متاستاز کارسینوم سلول کلیوی باشد. لذا، پس از کشف توده بدخیم پستان ارزیابی های جامع جهت افتراق سرطان های پستان اولیه از متاستاتیک ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: کارسینوم، سلول کلیه، متاستاز، سرطان، پستان
|
 • Mansooreh Samimi, Sayyed Alireza Moravveji, Fereshteh Heidari, Shirazi Pages 114-122
  Background
  Tranexamic acid، as an anti-fibrinolytic agent، has been shown to reduce bleeding، but its use has been limited in the scope of vaginal delivery. The purpose of this study was to examine the effect of tranexamic acid on pregnancy outcome and vaginal post-parturition hemodynamics.
  Materials And Methods
  In a randomized، double-blind clinical trial، 200 primgravida pregnants were divided into the two groups (case and control). The case group received IV tranexamic acid immediately post-parturition and the control group IV glucose 5%. H emoglobin (Hb) on admission and 24 hours post-parturition were measured and Hb level drop more than 10% was considered as postpartum hemorrhage. The Hb status was evaluated through measuring blood pressure and heart rate. The pregnancy outcome measures (e. g. changes in Hb level، need for the additional uterotonic drugs، blood transfusion and surgery) were evaluated.
  Results
  There was a significant difference between the two groups in Hb level drop within the first 24 hours post-parturition. Moreover، no severe bleeding، blood transfusion and misoprostol administration were reported in the case group، but 4 cases in the control group.
  Conclusion
  Tranexamic acid administration can effectively reduce post-partum bleeding and therefore prevent a further decrease in maternal Hb levels.
  Keywords: Tranexamic acid, Postpartum hemorrhage, Hemodynamics
 • Mohammad Ali Saba, Mohsen Taghadosi, Sayyed Saeed Kasaee, Hosein Akbari Pages 123-131
  Background
  Considering the effectiveness of nebulized furosemide in asthma crisis that were non-responsive to the inhalational β-agonists، this study aimed to examine the effect of concomitant administration of furosemide (10 mg) and nebulized salbutamol (2. 5 mg) on spirometry parameters in persistent asthma.
  Materials And Methods
  In this clinical trial، 53 patients (age، 18-75 years) with a 6-months history of persistent asthma were randomly allocated to two groups، the salbutamol (n=27) and salbutamol + furosemide (n=26) groups. Participants in each group were classified into the mild، moderate and severe persistent asthma on the basis of FEV1. Participants were administered salbutamol or salbutamol + furosemide، and then the spirometry parameters were recorded 15 minutes after the completion of nebulization treatment. Before and after the treatment، mean and standard deviation of the spirometry parameters and their changes were calculated.
  Results
  Results showed no significant difference regarding the mean percentage change for FEV1 in the salbutamol (27. 5%) and salbutamol + furosemide groups (25. 83%) after the treatment (P=0. 72). Moreover، no significant difference was seen between the two groups regarding the mean percentage changes in other parameters after the treatment (FVC، FEV1، PEF، MMEF، FEV1/FVC، P>0. 25).
  Conclusion
  Concomitant administration of furosemide and salbutamol has no advantage over salbutamol in normalizing the spirometry parameters of persistent asthma.
  Keywords: Asthma, Furosemide, Salbutamol, Nebulizer, Spirometry
 • Fariba Raygan, Mohsen Taghadosi, Hasan Rajabi-Moghadam, Alireza Hoseini, Sayyed Alireza Moravveji Pages 132-138
  Background
  Ischemic heart disease (IHD) is predicted to be the most common cause of death worldwide by 2020. Cardiac rehabilitation (CR) as a secondary preventive measure can reduce the cardiac risk factors، mortality and morbidity، and improve the quality of life in such patients. This study aimed to investigate the effect of an 8-week CR program on clinical and paraclinical findings of patients with IHD.
  Materials And Methods
  This clinical trial was performed on IHD patients referred to Kashan Shahid Beheshti hospital. Patients were allocated the two groups (rehabilitation and control). The rehabilitation group received an 8-week rehabilitation program; the clinical and paraclinical evaluations were performed before and after the program.
  Results
  This study showed that body weight، BMI، HDL، TG، FBS، resting heart rate and the systolic and diastolic blood pressure، quality of life، exercise capacity، maximal oxygen uptake during exercise and the numbers of recurrent hospitalization were significantly improved in the rehabilitation group (P<0. 001). The rehabilitation program had no effect on the platelet count، frequency and duration of chest pain، total cholesterol، and LDL.
  Conclusion
  Using an 8-week cardiac rehabilitation program can be beneficial in the management of IHD patients and ultimately can reduce the risk factors of the heart diseases، improve the quality of life and reduce the risk of disease exacerbation.
  Keywords: Cardiac rehabilitation, Ischemic heart disease, Exercise capacity, Quality of life
 • Jamileh Salaramoli, Hamidollah Ghaffari, Mansoor Heidari, Vahid Lesan Pages 139-148
  Background
  Metformin، a drug widely used for type 2 diabetes، may also have anti-cancer properties. The purpose of this study was to examine the effect of metformin on cisplatin cytotoxicity in the gastric adenocarcinoma cells line (MKN45).
  Materials And Methods
  In this study، cells viability and apoptosis were measured using the (3- [4، 5-dimethylthiazol-2-yl] -2، 5-diphenyltetrazolium bromide) assay and flow cytometry، respectively. Moreover، the expressions of mammalian target of rapamycin، survivin and AKT genes were evaluated by RT-PCR. All experiments were performed in triplicate.
  Results
  The results showed that each of metformin and cisplatin separately reduced the viability of cancer cell، but in co-administration، metformin reduced the cytotoxicity of cisplatin. In co-administration، the survivin expression was increased followed by a reduction in cisplatin anti-cancer effect. Therefore، the antagonistic effect of drugs can be associated with survivin expression. The results also revealed that the anti-apoptotic effects of metformin co-administrated with cisplatin are associated with increased AKT expression.
  Conclusion
  It seems that in gastric cancers، metformin is not an appropriate choice to make cells sensitive to cisplatin and the antagonistic effects of the two drugs should be considered when they prescribed in combination.
  Keywords: Metformin, Cisplatin, MKN45 cell line, Survivin, AKT
 • Mohammad Ebrahim Bahram, Mahdi Najjarian, Mansoor Sayyah, Hosein Mojtahedi Pages 149-156
  Background
  An elevated homocysteine level is a serious risk factor among the cardiovascular risk factors. The purpose of this study was to examine the effect of an eight-week aerobic exercise on the homocysteine level and VO2max and also to determine the correlation between the homocysteine level and VO2max.
  Materials And Methods
  In this quasi-experimental study، 28 male students from Iran University of Science and Technology، who passed the primary physical training course، were randomly divided into the experimental and control groups (age= 19. 14±1. 24، weight= 70. 13±11. 76 kg، height= 175. 42±5. 86 cm، body fat percentage= 19. 11±5. 98). Blood samples were taken from each participant in both groups and the experimental group performed the Bruce test (VO2max) and an eight-week aerobic exercise program three times a week with the intensity near 60-75 percent of maximum heart rate.
  Results
  Results of this study showed no significant difference between the experimental and control groups in the homocysteine level in posttest (P=0. 75)، but a significant difference was seen between the two groups in VO2max (P=0. 0001). However، no significant correlation was seen between the homocysteine level and VO2max (P=0. 40، r=0. 16).
  Conclusion
  Although an eight-week aerobic exercise program in young non-athlete men has no significant effect on the homocysteine level، it can increase the Vo2max.
  Keywords: Homocysteine, VO2max, Aerobic exercise, Non, athlete men
 • Davarkhah Rabbani, Faezeh Rashidipour, Hosein Akbari, Gholam Reza Mostafaii, Rohollah Dehghani Pages 157-164
  Background

  Phosphorus (in a concentration range of 0. 005-0. 05 mg/L-P) is enough for eutrophication of water bodies; therefore، phosphorus removal from effluents is necessary. The electrochemical process is one of the methods used for phosphorus removal. Thus، this study aimed to examine the effect of the electrochemical process on phosphorus removal from filtered effluent of activated sludge.

  Materials And Methods

  This bench-scale experimental study was carried out on the samples of filtered effluent of activated sludge in a batch system. Phosphorus concentrations for 210 samples were measured through stannous-chloride method (The Standard Method، 4500 P-D.). Data were analyzed using Green house Geisser، one-way ANOVA and the Tukey’s post- hoc tests.

  Results

  The average phosphorus concentration before the electrochemical process in the filtered samples and the maximum efficiency of phosphorus removal were 1. 93±0. 86 mg/L-P and 98%، respectively. The residual phosphorus concentrations (electrical current ≥0. 3A، reaction time ≥10min) in all samples were decreased to less than 1mg/L-P.

  Conclusion

  Results showed that the electrochemical process can decrease the residual phosphorus to less than the standard limit (1mg/L-P) in Iran. The plot for the average residual phosphorus concentrations versus reaction time is a straight line (R²=0. 837). Phosphorus removal from the samples of filtered effluent of activated sludge is considered as a second-order reaction and the fitted model can be formulated as y= -0. 001x2 + 0. 133x + 0. 875 (R²=0. 925).

  Keywords: Wastewater, Phosphorus, Electrochemical process
 • Zari Tahannejad-Asadi, Asghar Elahi, Alireza Mohseni, Mahdi Talebi, Mahmood Khosravi, Mohammad Ali Jalalifar Pages 165-172
  Background
  Patients with thalassemia major are clinically dependent on red blood cell (RBC) transfusions. Performing multiple transfusions increase the risk of transfusion-related complications including blood-borne infections، iron overload and also RBC alloimmunization.
  Materials And Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted on 70 thalassemia cases with regular blood transfusions. The serum samples were screened for the detection of the unexpected antibodies and the positive samples were subjected to antibody identification.
  Results
  Among 70 cases، 6 (8. 6%) were identified as unexpected alloantibody; three cases as Anti-K، one as Anti-E and another one as Anti-D. Coincidence of Anti D and Anti-E was detected in one case. Eighteen patients (25. 7%) were splenectomized. No significant correlation was seen between the presence of alloantibody and age، sex، the time of first transfusion and spleen condition.
  Conclusion
  Considering that the most prevalent unexpected antibodies (8. 6%) identified in this study were against the Kell and Rh system antigens، the evaluation of compatibility for antigens found can be recommended before the performing of transfusion. Therefore، this strategy may decrease the possibility of recipient immunization and production of the unexpected antibodies against donor RBCs.
  Keywords: Alloantibody, Thalassemia major, Antibody identification
 • Maryam Yasini, Mahmood Safari, Ahmad Khorshidi, Rezvan Moniri, Sayyed Gholam Abbas Mousavi, Mansooreh Samimi Pages 173-180
  Background
  Group B Streptococcus (GBS) has been described as an important pathogen in newborns and pregnant women. Maternal vaccination against GBS can reduce maternal GBS colonization and enhance antibody transfer to the fetus and also prevent the subsequent infections. Nine serotypes can be identified based on capsular polysaccharide: Ia، Ib، II-VIII. Due to the changes in serotypes'' distribution pattern over time and also variation in different geographic areas، production of a universally optimal vaccine is impossible. This study aimed to evaluate the serotype distribution of GBS using the multiplex PCR among the pregnant women.
  Materials And Methods
  This study was performed on 382 pregnant women. Vaginal swab samples were placed in the LIM selective medium and incubated at 37°C for 24 h. Then the samples were cultured in blood Agar medium and the GBS was identified and confirmed using the standard tests and gene encoding dlts، respectively. Capsular typing was perform ed using the multiplex PCR method to identify the Ia،Ib،II-VIII serotypes.
  Results
  Thirty-six (9. 4 %) out of 382 pregnant women were carriers of GBS. The most common types were III (32. 14%)، V (21. 43%)، and IV (14. 3%)، respectively. Types II and VIII were not identified in this study.
  Conclusion
  Considering the high prevalence of III، V and IV serotypes in this study، they are potential sources for the production of multivalent GBS vaccines in near future.
  Keywords: Group B Streptococcus_Pregnant women_Serotype_Multiplex PCR
 • Mahdi Valipour, Ahmad Piroozmand, Ahmad Khorshidi, Hossein Akbari, Hamed Mirzaee Pages 181-187
  Background
  Neisseria meningitidis (N. meningitidis) is a pathogen which colonizes in the nasopharynx without any clinical manifestations. Among the 13 different serological groups، only the serogroups A، B، C، W135، Y، X play a major role in disease development. This study aimed to determine N. meningitidis cases carrying these serological groups using the multiplex PCR method in the nasopharynx of students in Kashan schools.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 1289 students in Kashan during 2011-2012. Samples were collected from the students'' nasopharynx using a sterile swab and cultured on a selective medium. Strains were identified through biochemical tests. Then the serological groups were determined using the multiplex PCR method.
  Results
  One-hundred and fifteen (8. 9%) out of 1289 students were N. meningitidis carriers; 75 (65. 2%) male and 40 (34. 8%) female. There was a significant difference between gender and the rate of carriers (P=0. 032). The highest rate of carriers (12. 3%) was in the 15 to 19 year age group. There was a significant relationship between the rate of carriers and increase in the number of family members (P<0. 001). In this study، only the serological groups B (8 cases) and C (107 cases) were detected.
  Conclusion
  Since the serological group C is involved in the outbreak and there is no vaccine currently available for the serological group B to prevent the infection، detection of these serological groups can be important.
  Keywords: N.meningitidis, Carriers, Nasopharynx, Multiplex PCR, Serological groups
 • Zahra Adeli, Farzaneh Firoozeh, Mohammad Zibaei, Peghah Shakib Pages 188-194
  Background
  Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC)، as one of the most important food-borne pathogen، in human may lead to deadly syndromes، like hemolytic–uremic syndrome (HUS). Occurrence of HUS following urinary tract infection (UTI) has been previously reported. The aim of this study was to identify stx1، stx2 and eaeA genes in E. coli strains isolated from urine samples in Alashtar (Lorestan، Iran)
  Materials And Methods
  A total number of 144 bacterial isolates were collected from three hospitals in Alashtar during a six-month period. One-hundred E. coli isolates were identified using the standard biochemical tests as well as the selective and differential media. The multiplex PCR method was used to evaluate the presence of stx1، stx2 and eaeA genes.
  Results
  Two out of 100 E. coli isolates carried both stx2 and eaeA genes and one isolate (1%) only sxt1gene. Moreover، the three genes were not found in any of the isolates tested.
  Conclusion
  Detection of Shiga toxin-producing E. coli (e. g. O157: H7 and non-O157: H7 serotypes)، which may lead to life-threatening syndromes such as HUS، from urine samples is of great importance. Further research in this field using the fast and precise molecular methods is recommended.
  Keywords: E. coli, Shiga toxin, Intimine, Urinary tract infection
 • Mohammad Reza Tamannaifar, Zahra Sadat Akhavan, Hejazi Pages 195-202
  Background
  Irritable bowel syndrome (IBS) is a functional gastrointestinal (GI) disorder that is characterized by abdominal pain, diarrhea or constipation. The severity of IBS is associated with mental health and quality of life. Thus, the present study aimed to compare the mental health and the quality of life in IBS patients and healthy subjects in Kashan, Iran.
  Materials And Methods
  In this analytical cross-sectional study, 71 patients with IBS meeting the diagnostic criteria of Rom- III and 69 healthy subjects were selected through convenience sampling. Data were collected using the demographic questionnaire, general health questionnaire (GHQ-28) and quality of life questionnaire (QOL-34) and then analyzed.
  Results
  Results showed that the mean scores for quality of life (101.21) and its sub-scales in IBS patients were lower than those in healthy subjects (47.31), but the mean scores for mental health (30.11) and its sub-scales were higher than those in healthy subjects (19.57). Moreover, the signs, anxiety and depression in IBS patients were more severe than healthy subjects.
  Conclusion
  It seems that mental health and the quality of life are lower for IBS patients compared to healthy subjects in this city.
  Keywords: Irritable bowel syndrome, Mental health, Quality of life, Psychosomatic disorder
 • Rohollah Dehghani, Hamidreza Seyedi, Samaneh Dehqan, Hadi Sharifi Pages 203-219
  Background
  Mice as a reservoir and potential source of some zoonotic disease play an important role in transferring and spreading of infectious diseases. Considering the important role of mice in transmitting diseases to human، this study aimed to evaluate the geographic distribution of mouse and mouse-borne diseases.
  Materials And Methods
  This review article was carried out using keywords: rodents، Yersinia، Tularemia، Salmonellosis and the terms for other diseases caused by mouse. Ovid، PubMed، Web of Science، Medline، Systematic Review، SID، Scirus and Google scholar databases were searched to find the relevant articles. A total number of 600 articles were retrieved and their titles and abstracts were reviewed. The irrelevant articles were excluded and the eligible ones selected and finally the results were analyzed.
  Results
  Findings of this study indicated a new geographical distribution for mouse and mouse-borne diseases in Iran. Moreover، the results of this study clearly showed the types of disease transmission and distribution by mice in Iran. Such places can be labeled as high-risk areas in order to use the effective control methods.
  Conclusion
  Results show that mice are the important reservoirs of diseases in Iran. Important foci of the diseases in almost all areas of Iran are dispersed. Therefore، reliable methods to control mice are important.
  Keywords: Mouse, Rat, Disease reservoirs, Zoonosis
 • Majid Ehsani, Hosein Ghani, Sayyed Saeed Kasaee Pages 220-224
  Background
  Renal cell carcinoma (RCC) is responsible for 90-95% of malignant renal neoplasms. Peak incidence is between the 5th and 7th decades of life. Metastatic RCC to the breast is extremely rare. Case Report: A 55-year-old woman presented with a mass in her right breast. Mammography demonstrated a 22×32 mm mass with increased density associated with spiculation and microcalcification areas. Biopsy of the mass reported an invasive ductal carcinoma. During the evaluation of metastasis and staging، another mass (38×33×27 mm) was detected in the inferior pole of the right kidney with heterogeneous appearance. Nephrectomy was performed and the pathological evaluation of the kidney mass reported a clear cell renal carcinoma. Breast mass was vimentin-positive carcinoma that was consistent with metastasis from RCC. Breast metastasis from RCC was diagnosed and the patient treated with immunotherapy (Interferon alfa).
  Conclusion
  It can be concluded that the breast tissue can be a site for RCC metastasis. Therefore، after detecting a malignant breast mass، a comprehensive evaluation is necessary to differentiate between the primary and metastatic breast cancers.
  Keywords: Carcinoma, Renal cell, Metastasis, Breast