فهرست مطالب

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی - پیاپی 35 (بهار 1392)
 • پیاپی 35 (بهار 1392)
 • 94 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1392/04/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مقاله
 • محمدعلی بشارت، کورش محمدی حاصل، محمدرضا نیک فرجام، عباس ذبیح زاده، محمدحسین فلاح صفحه 227
  نارسایی تنظیم هیجان ها از مشکلات بنیادین افراد مبتلا به اختلال های خلقی و اضطرابی است. سبک دلبستگی، که از کودکی در چهارچوب روابط مادر- کودک شکل می گیرد، تعیین کننده اصلی شیوه تنظیم هیجان هاست. شکل گیری نابهنجار سبک های دلبستگی، می تواند فرایند بهنجار تنظیم هیجان ها را تحت تاثیر قرار دهد. هدف اصلی این پژوهش مقایسه سبک های دلبستگی بیماران مبتلا به افسردگی و اختلال های اضطرابی و افراد عادی بود. تعداد 224 نفر (87 افسرده، 64 مضطرب، 73 عادی) به صورت داوطلب در این پژوهش شرکت کردند. پس از تشخیص روان پزشکی نوع اختلال، از شرکت کنندگان خواسته شد تا سیاهه دلبستگی بزرگسال (AAI؛ بشارت، 1384، 2011) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان دادند که سبک دلبستگی غالب در بیماران افسرده، اجتنابی؛ در بیماران مضطرب، دوسوگرا و در افراد عادی، ایمن است. مقایسه سبک های دلبستگی بیماران و افراد عادی، احتمال تاثیرگذاری اختلال سبک های دلبستگی بر نارسایی تنظیم هیجان ها را تایید می کند. تفاوت سبک های دلبستگی بیماران افسرده و مضطرب نیز می تواند تفاوت در نوع نارسایی تنظیم هیجان ها را در این دو گروه توجیه کند.
  کلیدواژگان: دلبستگی، افسردگی، اضطراب، تنظیم عاطفه، تنظیم هیجان
 • امید شکری، مهناز علی اکبری دهکردی، علی خدایی، زهره دانشورپور صفحه 237
  پژوهش حاضر با هدف آزمون تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه سبک هویت (ISI؛ برزونسکی، 1992) در بین گروهی از نوجوانان دختر و پسر سنین 15 تا 17 سال انجام شد. به این منظور 376 نوجوان (181 پسر، 195 دختر) به سیاهه سبک هویت پاسخ دادند. به منظور بررسی روایی بین-گروهی این سیاهه یا تغییرناپذیری ساختار عاملی آن در بین دو جنس در پایه های تحصیلی اول، دوم و سوم دبیرستان از چند تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی استفاده شد. نتایج طرح های تحلیل عاملی تاییدی تک گروهی نشان دادند که در دو جنس و پایه های تحصیلی مختلف، الگوی سه عاملی سبک های هویت و الگوی تک عاملی تعهد هویت برازش قابل قبولی با داده ها دارند. نتایج تحلیل عامل تاییدی چندگروهی، تغییرناپذیری بین گروهی ساختار عاملی، بارهای عاملی، واریانس ها و کوواریانس های بین عاملی سیاهه سبک هویت را برای دو جنس در پایه های تحصیلی مختلف نشان دادند. نتایج پژوهش حاضر با تاکید بر تغییرناپذیری ساختار عاملی سیاهه سبک هویت در بین دو جنس در پایه های تحصیلی مختلف نشان می دهند که این سیاهه سودمندی لازم را برای اندازه گیری سبک های هویت در دو جنس در پایه های تحصیلی اول، دوم و سوم دبیرستان دارد.
  کلیدواژگان: تفاوت های جنسی، تغییرناپذیری ساختار عاملی، سیاهه سبک هویت، تحلیل عاملی تاییدی چندگروهی
 • ندا یحیی محمودی، اشکان ناصح، سیروس صالحی، طاهر تیزدست صفحه 249
  در این پژوهش اثربخشی آموزش گروهی مهارت های اجتماعی مبتنی بر قصه گویی بر مشکلات رفتاری برونی سازی شده کودکان بررسی شد. فهرست مشکلات رفتاری کودکان (CBCL؛ آشنباخ و رسکورلا، 2001/1384) در یک نمونه 267 نفری از مادران اجرا شد. 48 دانش آموزی که نمره بالایی در مقیاس برونی سازی شده فهرست مشکلات رفتاری کودکان داشتند، انتخاب شدند و به تصادف در دو گروه آزمایش (24 نفر) و کنترل (24 نفر) قرار گرفتند. کودکان گروه آزمایش در طی چهار هفته، هشت جلسه آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر قصه گویی دریافت کردند. کودکان گروه کنترل در این بازه زمانی هیچ مداخله ای دریافت نکردند. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان دادند که در گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل، رفتارهای پرخاشگرانه و قانون شکنانه در پایان دوره کاهش معناداری می یابد. یافته های این پژوهش واجد کاربردهای بالینی در قلمرو پیشگیری و درمان مشکلات رفتاری برونی سازی شده کودکان در فضاهای بالینی و مدارس است.
  کلیدواژگان: مشکلات رفتاری برونی سازی شده کودکان، آموزش گروهی مهارت های اجتماعی، قصه گویی
 • افسون گلستانه، سیروس سروقد صفحه 259
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای نگرانی در رابطه بین راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان و افسردگی و اضطراب بود. 367 دانشجو (288 مرد، 79 زن) به روش نمونه برداری طبقه ای از دانشکده مهندسی دانشگاه علوم تحقیقات فارس انتخاب شدند. شرکت کنندگان به سیاهه افسردگی بک (بک، استیر و براون، 1996)، سیاهه اضطراب بک (بک و اپستین، 1993)، پرسشنامه نگرانی پنسیلوانیا (می یر، میلر، متزیگر و بورکووک،1990) و پرسشنامه نظم دهی شناختی هیجان (گارنفسکی، کرایچ و اسپینهاون، 2002) پاسخ دادند. برای تحلیل یافته ها از آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج نشان دادند با واسطه گری نگرانی، راهبردهای سازش نایافته نظم دهی شناختی هیجان (راهبرد نشخوار فکری) با افسردگی و اضطراب رابطه مثبت و راهبردهای سازش یافته نظم دهی شناختی هیجان (تمرکز مثبت مجدد) با افسردگی و اضطراب رابطه منفی دارد. در مجموع، می توان نتیجه گرفت که راهبردهای نظم دهی شناختی هیجان نقش مهمی در پیش بینی نگرانی، افسردگی و اضطراب ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: نظم دهی شناختی هیجان، نگرانی، افسردگی، اضطراب
 • امیر نیک آذین، محمدرضا شعیری، محمدرضا نائینیان صفحه 271
  پژوهش حاضر به منظور تعیین وضعیت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانش آموزان با توجه به تفاوت های موجود در وضعیت بهداشت روانی، اجتماعی اقتصادی، جنس و سن انجام گرفت. 551 نفر از دانش آموزان مقطع راهنمایی و دبیرستان شهر یزد (275 دختر، 276 پسر) به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان به پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کیداسکرین-52 (ریونز- سیبرر و دیگران، 2005)، پرسشنامه بررسی نقاط قوت و مشکلات (گودمن، 1997) و پرسشنامه ویژگی های اجتماعی- اقتصادی (گرمارودی و مرادی، 1389) پاسخ دادند. نتایج نشان دادند که 1) در مقیاس های بهزیستی جسمانی، بهزیستی روانی، ارتباط با والدین و زندگی خانوادگی، حمایت اجتماعی و همسالان و خودمختاری، پسران وضعیت بهتری نسبت به دختران دارند، 2) دانش آموزان مقطع راهنمایی در تمام ابعاد پرسشنامه کیداسکرین-52 به جز سه بعد حمایت اجتماعی و همسالان، پذیرش اجتماعی و مزاحمت و منابع مالی وضعیت بهتری نسبت به دانش آموزان دبیرستانی به دست آوردند، و 3) در مقیاس های بهزیستی جسمانی، ارتباط با والدین و زندگی خانوادگی، منابع مالی و بهزیستی روانی بین دانش آموزان دارای وضعیت اجتماعی اقتصادی بالا و پایین تفاوت معنادار وجود دارد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک متغیری در مورد مقایسه گروه های بهنجار، مرزی و نابهنجار نشان داد که گروه بهنجار وضعیت بهتری در مقیاس های خلق و هیجان، پذیرش اجتماعی و مزاحمت، بهزیستی روانی و ادراک خود نسبت به گروه نابهنجار دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سلامت، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، بهداشت روانی
 • محسن شیخی، جلیل فتح آبادی، محمود حیدری صفحه 283
  هدف این پژوهش تعیین نقش اضطراب، خودکارآمدی و کمال گرایی در پیش بینی اهمال کاری پایان نامه بود. با استفاده از روش نمونه برداری در دسترس 198 دانشجوی کارشناسی ارشد انتخاب شدند و به مقیاس های اهمال کاری پایان نامه (ماسزینسکی و آکاماتسو، 1991)، پرسشنامه ارزیابی پایان نامه (وارنی، 2003)، کمال گرایی چندوجهی (هویت و فلت، 1991)، و فرم خودگزارش دهی اضطراب پایان نامه (گریفین، 2002) پاسخ دادند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشان دادند که بین اهمال کاری تهیه پایان نامه با اضطراب پایان نامه و کمال گرایی جامعه مدار همبستگی مثبت معنادار و بین اهمال کاری پایان نامه با خودکارآمدی پایان نامه و کمال گرایی خودمدار همبستگی منفی معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز آشکار کردند که در مجموع سه متغیر اضطراب پایان نامه، خودکارآمدی پایان نامه و کمال گرایی جامعه مدار به ترتیب، بیشترین سهم را در پیش بینی اهمال کاری پایان نامه دارند. از آنجایی که متغیرهای مذکور نقش موثری در اهمال کاری پایان نامه دارند، ضروری است که دانشگاه ها توجه بیشتری به عوامل تاثیرگذار در کاهش اضطراب و کمال گرایی جامعه مدار و بالابرنده خودکارآمدی داشته باشند تا از این طریق اهمال کاری تهیه پایان نامه کاهش یابد.
  کلیدواژگان: اضطراب، پایان نامه، کمال گرایی، اهمال کاری، خودکارآمدی
 • معصومه فرهوش، مهرناز احمدی مبارکه صفحه 297
  پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه بین سبک های تفکر و راهبردهای یادگیری با انگیزش پیشرفت انجام شد. نمونه ای متشکل از 267 دانش آموز دختر پایه دوم رشته ریاضی و فیزیک منطقه 4 آموزش و پرورش شهر تهران به روش تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان به سیاهه سبک تفکر (TSI؛ استرنبرگ و واگنر، 1992)، پرسشنامه راهبردهای یادگیری (LSQ؛ وین اشتاین و مایر، 1998) و انگیزش پیشرفت (ACMT؛ باهارگاوا، 1994) پاسخ دادند. داده های پژوهش با آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیری گام به گام مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که 1) سبک های تفکر و راهبردهای یادگیری با انگیزش پیشرفت ارتباط مثبت معنادار دارند، 2) از میان راهبردها، مدیریت زمان بیشترین توان تبیین انگیزش پیشرفت را دارد، 3) از بین سبک های تفکر، سبک تفکر قانون گذار و قضاوت گر توان تبیین انگیزش پیشرفت را دارند و 4) اضطراب نیز به منزله یکی از مولفه های راهبردهای یادگیری با کاهش انگیزش پیشرفت رابطه دارد. در نهایت، ضرورت شناسایی سبک های تفکر و راهبردهای یادگیری دانش آموزان نیز مورد تاکید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: سبک های تفکر، راهبردهای یادگیری، انگیزش پیشرفت
 • ملیحه گیلک، علی زاده محمدی، فریبرز باقری صفحه 307
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیش بینی کنندگی تاب آوری و خودپنداشت با میانجی گری خلاقیت بر میزان خودکارآمدی معلولان جسمی دختر 15 سال به بالای شهرستان گرگان در سال 1390 انجام شد. 71 نفر به مقیاس تاب آوری کانر- دیویدسون (2003)، آزمون خودپنداشت راجرز (1951)، پرسشنامه خلاقیت عابدی (1371) و مقیاس خودکارآمدی عمومی شرر (1982) پاسخ دادند. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان دادند که اثر غیر مستقیم تاب آوری و خودپنداشت با میانجی گری خلاقیت در بعد سیالی و ابتکار معنا دار و اثر تاب آوری بر خودکارآمدی از طریق خلاقیت در بعد انعطاف پذیری معنا دار نیست. همچنین اثر خودپنداشت بر خودکارآمدی به واسطه خلاقیت در بعد انعطاف پذیری معنا دار و اثر تاب آوری و خودپنداشت بر خودکارآمدی به واسطه خلاقیت در بعد بسط، معنادار به دست نیامد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که ابعاد سیالی و ابتکار، میانجی رابطه تاب آوری و خودکارآمدی و ابعاد سیالی، ابتکار و انعطاف پذیری، میانجی رابطه خودپنداشت با خودکارآمدی هستند.
  کلیدواژگان: تاب آوری، خودپنداشت، خلاقیت، خودکارآمدی، معلولان جسمی
 • آزمون های روانی
 • بررسی کتاب
 • محمدتقی دلخموش صفحه 321
 • چکیده پژوهش های روان شناختی
 • زهره صیادپور صفحه 325
 • معرفی پایگاه های اطلاعاتی
 • اخبار
|
 • Mohammad A. Besharat, Kourosh Mohammadi Hasel Mohammad R. Nikfarjam, Abbas Zabihzadeh, Mohamad H. Fallah Page 227
  Deficiency in emotion regulation is considered to be a fundamental problem among people suffering from mood and anxiety disorders. Developing in the context of mother-child relationship from early childhood, attachment style is the major determinant of emotion regulation. Pathologies of attachment styles may influence the normal process of emotion regulation. The main aim of this study was to compare attachment styles in individuals with depression, anxiety disorders, and those without these disorders. Two hundreds and twenty individuals (87 depressed, 64 anxious, 73 normal) voluntarily participated in the study. Following a psychiatric diagnosis of the disorders, participants were asked to complete the Adult Attachment Inventory (AAI; Besharat, 2005, 2011). The results indicated that the predominant attachment styles of the depressed, anxious, and normal individuals are avoidant, ambivalent, and secure, respectively. Comparison of attachment styles of participants provides evidence for the possible impact of pathological attachment styles on emotion regulation. The differences between attachment styles of the two groups of depressed and anxious patients also may justify their differences in terms of the kind of emotion regulation deficiency.
  Keywords: attachment, Depression, anxiety, affect regulation, emotion regulation
 • Mahnaz Aliakbari Dehkordi, Ali Khodaei, Omid Shokri, Zohreh Daneshvarpoor Page 237
  this study was aimed to test the invariance of factorial structure of the Identity Style Inventory (ISI; Berzonsky, 1992) in 15– 17 year olds adolescents. The sample consisted of 376 high school students (181 males, 195 females). The ISI was adminestered to the participants. Multi-group confirmatory factor analysis was used to examine the cross-group validity or invariance of factorial structure of ISI among males and females studying in first, second and third grades of high school. The results of single-group confirmatory factor analysis indicated that both the three-factor structure of identity styles (informational identity, normative identity, and diffuse avoidant identity) and the mono-factor structure of identity commitment fit the data in an acceptable level for males and females and the three grade subgroups. The results of multi-group confirmatory factor analysis indicated crossgroup invariance of factor structure, factor loadings, and factor variances and covariances of the ISI in gender and grade subgroups. Emphasizing the group invariance of factorial structure of ISI, these findings indicate that ISI is a promising tool for measuring identity styles in gender and grade subgroups.
  Keywords: sex differences, invariance of factorial structure, Identity Style Inventory, multigroup confirmatory factor analysis
 • Neda Yahya Mahmoudi, Ashkan Naseh, Sirus Salehi, Taher Tizdast Page 249
  the purpose of the present study was to examine the effectiveness of group story–based social skills training on children externalizing behavior problems. Two hundreds and sixty seven mothers completed the Child Behavioral Checklist (CBCL; Achenbach & Rescorla, 2001/2005). Forty eight students with high scores on the CBCL were selected and randomly assigned to either an experimental group (N = 24) or a control group (N = 24). Experimental group received eight story-based social skills training sessions for four weeks. Control group did not receive any training in this period. The data were analyzed using multiple covariance analyses. In contrast to the control group, experimental group demonstrated significant reduction in aggressive and rulebreaking behaviors by the end of the course. The findings of this study may be of practical importance for prevention and treatment of‎children’s‎externalizing behavior problems in clinical settings and schools.
  Keywords: children externalizing behavior problems, group social skills training, storytelling
 • Afsoun Golestaneh, Sirus Sarvghad Page 259
  the aim of the present study was to determine the mediating role of worry in the relationship between cognitive emotion regulation strategies and depression and anxiety. Three hundreds and sixty seven students (288 males,79 females) were selected by stratified sampling method from engineering school of Fars Science and Research University. The participants completed Beck Depression Inventory-II (Beck, Steer, & Brown, 1996(, Beck Anxiety Inventory)Beck & Epstein, 1993), Pennsylvania State Worry Questionnaire, (Meyer, Miller, Metzger, & Borkovec, 1990, and the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (Garnefski, Kraaij, & Spinhoven, 2002(. The data were analysed using correlation coefficient, regression analysis, and path analysis. The results indicated that maladaptive emotion regulation strategies (rumination strategy) was positively related to depression and anxiety through worry. Also, adaptive emotion regulation strategies (positive refocusing) was negatively related to depression and anxiety through worry. In sum, the findings suggest that cognitive emotion regulation plays an important role in predicting worry, depression and anxiety.
  Keywords: cognitive emotion regulation, worry, Depression, anxiety
 • Amir Nik, Azin, Mohhamad Reza Shairi, Mohhamad Reza Nainian Page 271
  the present study was aimed to examine Health-Related Quality of Life (HRQOL) regarding mental health, socio-economic status, gender and age differences in students. Five hundreds and fifty one middle school and high school students (275 females, 276 males) were selected using multistage cluster sampling. The participants completed the KIDSCREEN-52 HealthRelated Quality of Life Questionnaire (Raven-Sieberer & et al, 2005), the Strengths and Difficulties Questionnaire (Goodman, 1997), and the Socio-economic Status Questionnaire (Garmaroodi & Moradi, 2010). The results indicated that 1) boys scored higher than girls in physical well-being, social support and peers, self-autonomy, psychological well-being, relationships with parents, and family life scales, 2) the middle school students had higher scores than the high school students in all KIDSCREEN scales except for social supports and peers, social acceptance, bullying, and financial resource, and 3) the differences between students with low and high socioeconomic status were significant in physical well-being, relationships with parents and family life, financial resource, and psychological well-being. The results of one way analysis of variance (ANOVA) for comparsion of normal, borderline and abnormal groups indicated that normal group scored higher than abnormal group in mood and emotions, social acceptance, bullying, psychological well-being, and self perception.
  Keywords: quality of life, Health, socioeconomic status, mental health
 • Mohsen Sheykhi, Jaleel Fathabadi, Mahmood Heidari Page 283
  the purpose of this study was to examine the role of anxiety, self-efficacy and perfectionism in predicting dissertation procrastination. One hundreds and ninety eight graduate student were selected by availability sampling. All participants were asked to complete the Revised Procrastination Inventory (Muszynski & Akamatsu, 1991), the Dissertation Appraisal Inventory (Varney, 2003), the Multidimensional Perfectionism Scale (Hewitt & Flett, 1991), and Self- Reported Form of Dissertation‎ Anxiety‎ (Grifin,‎ 2002).‎ The‎ data‎ were‎ analyzed‎ using‎ Pearson’s‎ correlation‎ coefficient‎ and‎ stepwise‎ multiple regression. The results indicated that there was a significant positive relationship between dissertation anxiety and socially prescribed perfectionism, and dissertation procrastination. Also, there was a significant negative relationship between dissertation self-efficacy and self-oriented perfectionism, and dissertation procrastination. Multiple regressions analysis indicated that anxiety, self-efficacy and socially prescribed perfectionism contributed mostly in predicting dissertation procrastination. Based on the findings that anxiety of dissertation, self-efficacy and socially prescribed perfectionism have significant roles in dissertation procrastination, it is argued that universities should pay more attentions to the factors which may play significant roles in decreasing dissertation anxiety and decreasing socially prescribed perfectionism in order to promote dissertation self-efficacy. This is more likely to reduce dissertation procrastination amongst graduate students.
  Keywords: anxiety, dissertation, perfectionism, procrastination, self, efficacy
 • Masoume Farhoush, Mehrnaz Ahmadi Page 297
  the present study was aimed to determine the relationships of thinking styles and learning strategies with academic achievement. The sample consisted of 267 girls studying in mathematics and physics discipline in fourth educational district of Tehran. The sample was selected randomly by multistage cluster sampling. The participants completed the Thinking Style Inventory (TSI; Sternberg & Wagner, 1992), the Learning Strategies Questionnaire (LSQ; Weinstein & Mayer, 1998), and the Achievement Motivation Test (ACMT; Bhargava, 1994). The data were analyzed using correlation test and stepwise multiple regression. The results indicated that 1) thinking styles and learning strategies correlated positively with achievement motivation, 2) time management was the strongest predictors of academic achievement, 3) legislative and judicial thinking styles explained achievement motivation, and 4 anxiety as a component of learning strategies was related to decreased achievement motivation. The necessity of identifying students’ thinking styles and learning strategies was examined.
  Keywords: thinking styles, learning strategies, achievement motivation
 • Maliheh Gilak, Ali Z. Mohammadi, Fariborz Bagheri Page 307
  This study was aimed to determine the roles of resiliency, self-concept, and creativity (as a mediator) in predicting selfefficacy of handicapped females who were over 15 years old living in the city of Gorgan in 2012. Seventy one females completed the Conner–Davidson Resilience Scale (2003), the Rogers Self-Concept Test (1951), the Abedi Creativity Questionnaire (1992) and the Sherrer General Self-Efficacy Scale (1982). The results indicated that resiliency and self-concept had indirect effects on self-efficacy through fluency and originality dimensions of creativity. However, the indirect effect of resiliency on self-efficacy through flexibility dimension of creativity was not significant. Also, the effect of self-concept on self-efficacy through flexibility dimension of creativity was significant. However, the effect of resiliency and self-concept on self-efficacy through elaboration dimension of creativity was not significant. The findings suggest that the fluency and originality dimensions are mediators of the relationship between resiliency and self-efficacy, and the fluency, originality and flexibility dimensions are mediators of the relationship between self-concept and self-efficacy.
  Keywords: resiliency, self, concept, Creativity, self, efficacy, handicapped