فهرست مطالب

 • Volume:17 Issue:6, 2013
 • تاریخ انتشار: 1392/02/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا توکلی دارستانی، هومن بخشی، رضا صحرایی صفحات 272-278
  سابقه و هدف
  استئوآرتریت شایعترین بیماری مفصلی است و زانو بیش از سایر مفاصل دچار این بیماری می شود. تاکنون درمانهای دارویی مختلفی برای استئوآرتریت مطرح شده است که هر کدام مزایا و معایبی دارند. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر پیاسکلدین و دیکلوفناک بر عملکرد و درد بیماران دچار استئوآرتریت زانو بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به روش کارآزمایی بالینی تصادفی انجام شد و بیماران از بین مراجعه کنندگانی که به بیمارستان امام حسین (ع) مراجعه کرده و تشخیص قطعی استئوآرتریت زانو برایشان داده شده بود انتخاب شدند. 60 بیمار دچار استئوآرتریت زانو به صورت تصادفی به دو گروه دریافت کننده پیاسکلدین (روزانه یک کپسول mg 300) و دیکلوفناک (روزانه 3 قرص mg 25) تقسیم شدند. بیماران به مدت 8 هفته تحت درمان بودند. قبل و پس از دوره درمان پرسشنامه WOMAC برای بیماران تکمیل گردید. همچنین درد بیماران قبل و پس از درمان با استفاده از VAS ارزیابی شد و مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  رتبه WOMAC قبل از درمان در گروه پیاسکلیدین و دیکلوفناک به ترتیب 1/3±7/53 و 9/2±2/54 بود که پس از درمان به طور معنی داری افزایش داشت و به 1/4±3/64 و 4/4±62 رسید (05/0>p). همچنین مشاهده شد که رتبه WOMAC پس از درمان به طور معنی داری در گروه پیاسکلدین بالاتر بود (05/0>p). میانگین VAS در گروه پیاسکلیدین از 2/2±5/6 به 11/1±2/4 و در گروه دیکلوفناک از 1/2±1/7 به 4/1±5/4 کاهش یافت. تغییرات در دو گروه با آزمون من یو ویتنی مقایسه شدند که تغییر در هر دو گروه معنی دار بود اما بین دو گروه تفاوت معنی داری دیده نشد. در هیچکدام از دو گروه مورد مطالعه عوارض جانبی دیده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه نمره WOMAC در گروه پیاسکلدین بهتر بود و این دارو عوارض جانبی بالقوه NSAID ها را ندارد، و نیز به دلیل آن که استفاده روزانه یک بار از پیاسکلدین نسبت به استفاده روزانه سه بار از NSAID می تواند موجب راحتی و همکاری بیشتر بیماران گردد، می توان گفت که پیاسکلدین می تواند جایگزین مناسبی برای NSAID ها در درمان استئوآرتریت زانو باشد.
  کلیدواژگان: استئوآرتریت، پیاسکلدین، دیکلوفناک، اندازه گیری درد
 • عباس رحیمی، الهه شعراء، محسن رازقی، علی فرهادی صفحات 279-285
  سابقه و هدف
  استفاده از بانداژ مچ پا به عنوان یکی از روش های پیشگیری و نیز کمک کننده در درمان پیچ خوردگی مچ پا بسیار متداول است. هدف از بانداژ مچ پا کمک به حفظ الگوی نرمال بیومکانیک پا (foot) و مچ پاست. علیرغم استفاده فراوان از بانداژ در کلیه ورزشها، دلایل عینی بسیار کمی در این رابطه موجود است. هدف از انجام تحقیق حاضر، تعیین میزان تاثیر بانداژ در تغییر الگوی کینماتیک مچ پا در سه صفحه در طول راه رفتن بر روی زمین می باشد.
  مواد و روش ها
  36 دانشجو (18 دختر و 18 پسر) بدون سابقه پیچ خوردگی مچ پا و با میانگین سنی 3±23 سال و توده بدنی 2±23، در سه گروه بدون بانداژ، بانداژ به روش Gibney close basket weave و پلاسبو بانداژ، با سرعت دلخواه روی زمین راه رفته و اطلاعات کینماتیکی صفحات ساجیتال، فرونتال و عرضی مفصل مچ پای نمونه ها توسط دستگاه پیشرفته آنالیز 3 بعدی حرکت(Qualysis، Sweden) بررسی گردید.
  یافته ها
  بانداژ مچ پا توانست به طور معنی داری باعث کاهش دامنه سوپینیشن پا در لحظه برخورد پاشنه به زمین شده و نیز باعث کاهش معنی دار میزان حداکثر پلانتار فلکشن و پرونیشن در فاز استانس و سوپینیشن در فاز سوئینگ گردد (01/0p<). مقادیر پلاسبو بانداژ بسیار شبیه به وضعیت بدون بانداژ بود.
  نتیجه گیری
  بانداژ مچ پا توانست با تاثیر بر خلف پا، حرکات سوپینیشن و پلانتار فلکشن مچ پا را محدود نماید. استفاده از بانداژ مچ احتمالا در پیشگیری از پیچ خوردگی مچ پا کمک کننده می باشد.
  کلیدواژگان: بانداژ، بیومکانیک، مچ پا، آسیبهای مچ پا، آنالیز 3 بعدی راه رفتن
 • مهشید ناظم زاده، مهدی رضوانی امین، عالیه جلال الدینی، علی نویدیان، نازنین یوسفیان، مهناز قلجه، زهرا پورنامدار صفحات 286-290
  سابقه و هدف
  کمردرد یکی از مشکلات رایج در جوامع امروزی است که اثرات منفی بر جنبه های مختلف زندگی به جا می گذارد. یکی از روش های موثر جهت کاهش عوارض کمردرد، رفلکسولوژی پا است. رفلکسولوژی پا سبب کاهش میزان تنفس، نبض و فشار خون می شود. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر رفلکسولوژی پا بر شاخصهای فیزیولوژیک در بیماران مبتلا به کمردرد انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی 150 مرد مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان بقیه الله تهران بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف وارد مطالعه شده و سپس به صورت تصادفی در سه گروه مداخله (انجام رفلکسولوژی پا در نقطه واقعی به مدت سه جلسه یک هفته در میان)، شاهد، و درمان نما (انجام ماساژ با فشار کم در همه نقاط به مدت سه جلسه یک هفته در میان) قرار گرفتند. برای اندازه گیری شاخصهای فیزیولوژیک از دستگاه فشار سنج و گوشی پزشکی استفاده شد که پایایی و اعتبار آنها تایید گردید. جهت تحلیل داده ها از SPSS 18 و آزمونهای کروسکال والیس و کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین تنفس، نبض و فشار خون قبل از مداخله در سه گروه تفاوت معنی داری نداشت. اما میانگین تنفس و فشار خون در هر سه گروه پس از مداخله کاهش یافت (05/0>p).
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این پژوهش، رفلکسولوژی پا در کاهش شاخصهای فیزیولوژیک بیماران مبتلا به کمردرد موثر است. لذا به پرستاران برای استفاده از آن در این بیماران پیشنهاد می شود.
 • زهرا قیدر، علیرضا ظهیرالدین صفحات 291-294
  سابقه و هدف
  یکی از مهمترین عوامل تسریع کننده روند بهبودی بیمار، رضایت او از فرآیند درمان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی رضایتمندی بیمار از فرآیند درمان، با هوش هیجانی روانپزشک انجام شده است.
  مواد و روش ها
  تعداد 88 بیمار و 48 روانپزشک که از بیمارستانهای دولتی به گونه نمونه برداری چند مرحله ای انتخاب شده بودند به پرسشنامه هوش هیجانی بار-اون و پرسشنامه رضایتمندی بیمار از فرآیند درمان پاسخ دادند. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS 16 و آمارتوصیفی، آزمون t و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد. 05/0< P به عنوان سطح معنی داری اختلافها در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بین رضایتمندی بیمار و هوش هیجانی پزشک همبستگی مثبت (16/0 =r) دیده شد که به لحاظ آماری معنی دار نبود. بین هوش هیجانی پزشک و کیفیت برقراری ارتباط، جنبه های مالی و زمان سپری شده با بیمار همبستگی مثبت و معنی دار دیده شد (41/0=r، 01/0< P).
  نتیجه گیری
  برای افزایش رضایتمندی بیماران لازم است آموزش مهارتهای ارتباطی و ارائه خدمات پزشکی مورد توجه قرار گیرد
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، رضایت بیمار، روانپزشکی
 • مهران بابانژاد، سمیرا محمدی، عبدالحلیم رجبی، علی دل پیشه، کورش سایه میری صفحات 295-301
  سابقه و هدف
  فعالیت فیزیکی و عادات غذایی با سطح استرس افراد رابطه دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط فعالیت فیزیکی و عادات غذایی با کنترل استرس دانشجویان رشته بهداشت انجام شد.
  مواد و روش ها
  یک مطالعه مقطعی بر روی 100 دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند، انجام گرفت و پرسشنامه رفتارهای ارتقا دهنده سلامتی (HPLP-II)در رابطه با کنترل استرس و سایر متغیرها به کار گرفته شد. در نهایت داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS16و آزمونهای کروسکال والیس، من ویتنی و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن و نمره کنترل استرس دانشجویان به ترتیب 2/2±7/22 سال و 6/3±22/20 بود و 51% دانشجویان مونث بودند. وضعیت کنترل استرس ضعیف، متوسط و خوب به ترتیب در 36%، 49% و 15% از دانشجویان مشاهده شد. کنترل استرس با فعالیت فیزیکی و عادات غذایی ارتباط معنی داری داشت (05/0> p) اما با سن، جنس، محل سکونت و رشته تحصیلی ارتباط معنی داری نداشت (05/0)
  کلیدواژگان: فعالیت فیزیکی، عادات غذایی، کنترل استرس، دانشجویان، تهران
 • نجمه شاهینی، حمید آسایش، مهرداد قبادی، جواد صادقی الله آبادی صفحات 302-306
  سابقه و هدف
  انسان به عنوان یک موجود اجتماعی در زمینه ای از روابط مختلف زندگی می کند و این روابط در شکل گیری هویت و شخصیت فرد موثر می باشد. روابط اجتماعی رضایت بخش برای برخورداری از سطح سلامت جسمی و روانی مناسب حیاتی است و با توجه به وابستگی انسان به این گونه روابط، تعجب برانگیز نیست که میزان حمایتهای دریافت شده از سوی خانواده و دوستان و احساس تنهایی از مهمترین پیش بینی کننده های سلامت روان باشد. هدف از این مقاله تعیین همبستگی حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی با رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش مقطعی، 226 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1388 به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده، مقیاس احساس تنهایی و مقیاس رضایت از زندگی بررسی شدند. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS 16 با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تعداد 226 دانشجو (120 نفر پسر و 106 نفر دختر) در این مطالعه شرکت کردند. اکثر دانشجویان مجرد (91%) و ساکن خوابگاه (95%) بودند. همبستگی معنی داری بین رضایت از زندگی و میزان احساس تنهایی دانشجویان وجود داشت (05/0 p<). همچنین یافته ها نشان داد دانشجویانی که حمایت اجتماعی کافی و مناسب از سوی خانواده و دوستان دریافت می کردند بیشتر از زندگی رضایت داشتند و کمتر از احساس تنهایی رنج می بردند (05/0 p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه وجود حمایت اجتماعی مناسب سبب کاهش میزان احساس تنهایی و افزایش رضایت از زندگی می شود و یکی از پیش بینی کننده های سلامت است، باید تمهیداتی برای افزایش دریافت حمایت اجتماعی از سوی خانواده و دوستان فراهم گردد. همچنین لازم است که با توانمند سازی دانشجویان در کسب مهارتهای ارتباط اجتماعی مناسب، به ارتقای سلامت روان آنها کمک کرد.
  کلیدواژگان: حمایت اجتماعی، احساس تنهایی، رضایت زندگی، دانشجو
 • فرامرز مصف، بابک قرایی، سید سجاد رضوی، فرزانه احمدی، فهیمه صفحات 307-312
  سابقه و هدف
  بی حسی موضعی روشی مناسب برای انجام جراحی های اندام فوقانی است ولی در میزان تاثیر غلظت، حجم و دوز کلی داروی تزریق شده بر میزان موفقیت بلوک حسی و حرکتی اختلافاتی وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر غلظت و حجم ماده بی حس کننده موضعی بر زمان شروع بی حسی و کیفیت آن در جراحی های ارتوپدی اندام فوقانی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی دوسوکور، 60 بیمار 85-18 ساله با ASA کلاس I،II کاندیدای جراحی ارتوپدی اندام فوقانی مراجعه کننده به بیمارستان اختر تهران بر اساس معیارهای ورود و پس از تکمیل فرم رضایت نامه آگاهانه به صورت تصادفی به دو گروه (30=n) لیدوکائین 2% (7 سی سی) و لیدوکائین 3/1% (10 سی سی) تقسیم شدند. برای انجام بی حسی موضعی از روش بی حسی اینفراکلاویکولار با استفاده از سونوگرافی استفاده شد. سطح بلوک حسی و حرکتی اندام مورد بررسی در محدوده هر یک از اعصاب مدین، اولنار، رادیال و موسکولوکوتانئوس هر 5 دقیقه تا 20 دقیقه ثبت و بین دو گروه مقایسه گردید.
  یافته ها
  زمان شروع بلوک حسی و حرکتی در گروه لیدوکائین 3/1% به صورت معنی داری کوتاهتر از گروه لیدوکائین 2% بود (05/0>p). میزان موفقیت بلوک حسی و حرکتی نیز در گروه لیدوکائین 3/1% بیشتر بود ولی تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود نداشت (به ترتیب 8/82% و 6/78%، 05/0)
  کلیدواژگان: حجم ماده بی حسی، شبکه بازویی، لیدوکائین، بی حسی موضعی، بلوک عصبی
 • جعفر بهادری خسروشاهی، تورج هاشمی نصرت آبادی، منصور بیرامی صفحات 313-319
  سابقه و هدف
  رضایت شغلی از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب می شود و با عوامل متعددی مرتبط است. در این میان سرمایه روانشناختی و ویژگی های شخصیتی از عوامل اصلی رضایت شغلی محسوب می شوند. هدف این مطالعه تعیین همبستگی سرمایه روانشناختی و ویژگی های شخصیتی با رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کتابداران کتابخانه های عمومی شهر تبریز که در سال 1390 مشغول به کار بودند، تشکیل می داد که از این میان تعداد 150 کتابدار بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سرمایه روانشناختی، پرسشنامه ویژگی های شخصیتی و آزمون رضایت شغلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد.
  یافته ها
  سرمایه روانشناختی و مولفه های آن با رضایت شغلی همبستگی مثبت و معنی داری دارند. همچنین بین ویژگی شخصیتی برون گرایی، همسازی و وظیفه شناسی با رضایت شغلی همبستگی مثبت، و بین ویژگی های شخصیتی روان نژندی و تجربه پذیری با رضایت شغلی همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد. از سویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی، روان نژندی، تجربه پذیری، وظیفه شناسی و سرمایه روانشناختی به ترتیب قادرند تغییرات رضایت شغلی را پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، توجه و دقت بیشتر در خصوص سرمایه روانشناختی و ویژگی های شخصیتی افراد برای استخدام کتابداران مناسب و شایسته و همچنین تشکیل کارگروه هایی جهت بالا بردن رضایت شغلی در این زمینه احساس می شود.
  کلیدواژگان: سرمایه روانشناختی، ویژگیهای شخصیتی، رضایت شغلی، کتابداران، ایران
|
 • Reza Tavakoli Darestani, Hooman Bakhshi, Reza Sahraee Pages 272-278
  Background And Aim
  Osteoarthritis (OA) is the most common rheumatologic disorder and the knee is the most involved joint. There are several medications suggested to treat knee OA، each of them has some advantages and disadvantages. The goal of the current study was to compare the effect of piascledine and diclofenac on pain and function of the patients with knee OA.
  Materials And Methods
  In this clinical trial، 60 patients with knee OA were randomly divided into two groups: piascledine (300 mg daily) and diclofenac (25 mg three times a day). Patients were treated for 8 weeks. WOMAC score was completed for each patient، and pain was measured using VAS pre- and post-medication.
  Results
  The mean WOMAC score was 53. 7±3. 1 in piascledine group and 54. 2±2. 9 in diclofenac group before treatment; which increased to 64. 3±4. 1 and 62±4. 4 after treatment، respectively. The mean WOMAC score was significantly higher in the piascledine group (P<0. 05). The mean of VAS in piascledine and diclofenac group was 6. 5±2. 2 and 7. 1±2. 1 pre-medication which decreased to 4. 2±1. 1 and 4. 5±1. 4 post-medication، respectively. There was a statistically significant difference between the two groups after treatment in the means of VAS. No side effect seen in neither of the groups.
  Conclusion
  Due to improvement in WOMAC score and better patient compliance because of once daily intake، piascledine can be an efficient substitute to NSAIDs in treatment of knee OA.
  Keywords: Osteoarthritis, Piascledine, diclofenac, Pain Measurement
 • Abbas Rahimi, Elaheh Shoara, Mohsen Razeghi, Ali Farhadi Pages 279-285
  Background And Aim
  Ankle taping is frequently used in sports to prevent or treat patients with ankle sprain. It claims to help keeping the ankle and foot areas in correct biomechanical positions during activities. Despite its enormous use in sport، there is little evidence to objectively support this claim. This study aimed to investigate the effectiveness of ankle taping on kinematics of the ankle joint during walking on level ground.
  Materials And Methods
  36 normal subjects (18 males and 18 females with mean age of 23±3 years and BMI of 23±2) and no history of ankle sprain were randomly tested in 3 walking conditions including no-taped، taped، and with a placebo taping. A Gibney close basket weave technique was used in this study and the subjects walked on level ground with their preferred speed. The 3-D ankle kinematic data were captured and analyzed with use of an advanced Qualysis motion analysis system (Qualysis، Sweden).
  Results
  Finding of the current study revealed a significant decrease in ankle supination at initial contact and a significant decrease in maximum ankle plantar flexion and pronation during the stance phase (p=0. 01). Placebo taping resulted in data very similar to the no-taped condition of the ankle joint.
  Conclusion
  The results of the current study showed that taping can be effective in controlling heel movements، foot supination and ankle plantar flexion angles. The current results showed that ankle taping might be helpful in prevention of ankle sprain.
  Keywords: Taping, Biomechanics, Ankle joint, Ankle Injuries, 3, D gait analysis system
 • Mahshid Nazem Zadeh, Mehdi Rezvani, Alia Jalalodini, Ali Navidian, Nazanin Yosefian, Mahnaz Ghalje, Zahra Pournamdar Pages 286-290
  Background And Aim
  Low back pain is a common complaint in communities which has negative effects on different aspects of life. An effective method for reduction of low back pain complications is foot reflexology. Foot reflexology has a positive effect in reduction of complications in low back pain. Foot reflexology reduces respiratory rate، blood pressure and pulse rate. This study is an investigation of the influence of foot reflexology on physiological parameters in patients with low back pain.
  Materials And Methods
  In this quasi- experimental study، 150 men with low back pain who were visited in Baghiatallah hospital in Tehran were selected by purposive sampling. The patients were randomly allocated into three groups: experimental (foot reflexology was applied in real points once a week for three week)، control and sham (massage was applied with lower pressure in all points once a week for three weeks). Date was collected by stethoscope and sphygmomanometer; the content validity and reliability of tools was confirmed. For analyze of data، SPSS 18 and kruskal- wallis and chi- squre tests were used.
  Results
  The results indicated that mean of physiological parameters before intervention in 3 groups were not significantly different (p>0. 05) but after the intervention، mean blood pressure and respiratory rate reduced in all three groups (p<0. 05).
  Conclusion
  The study showed that foot reflexology reduces physiological parameters; thus it is recommended that nurses use this method for patient relief.
  Keywords: Low Back Pain, Massage, Foot Reflexology, Blood Pressure, Heart Rate
 • Zahra Gheidar, Ali Reza Zahiroddin Pages 291-294
  Background And Aim
  One of the most important accelerating factors in recovery process is patient satisfaction. The aim of this study was to evaluate the correlation between patient satisfaction of treatment process with psychiatrist's emotional intelligence.
  Materials And Methods
  Eighty-eight patients and forty-eight psychiatrists were selected by multistage sampling from governmental hospitals. The cases answered a bar-on emotional intelligence (EQ) test and a patient satisfaction questionnaire. Data were analyzed by descriptive statistic methods, t test and Pearson correlation, using SPSS 16 software.
  Results
  There was a significant correlation between patient satisfaction with emotional intelligence of psychiatrists (p<0.01). The EQ was not not significantly different among male and female psychiatrists. Patient satisfaction did not have any significant difference between men and women. Emotional intelligence of psychiatrists is average and patient satisfaction is lower than average.
  Conclusion
  For increasing satisfaction of patients, EQ skills and renewal of medical services are necessary.
  Keywords: Emotional Intelligence, Patient Satisfaction, Psychiatry
 • Mehran Babanejad, Samira Mohammadi, Abdolhalim Rajabi, Ali Delpisheh, Kourosh Sayehmiri Pages 295-301
  Background And Aim
  There is a correlation between stress levels with motor activity and food habits. The present study aimed to determine the correlation between controlling stress with motor activity، food habits and desired variables in health students.
  Materials And Methods
  Through a cross-sectional study using randomized sampling، 100 health students were recruited. The Health-Promoting Lifestyle Profile II (HPLP II) questionnaire including controlling stress and other variables was administered. Collected data were analyzed using Kruskal-Wallis، Mann-Whitney and linear regression tests in SPSS software.
  Results
  Mean and standard deviation of age and controlling stress score was 22. 77±2. 24 years and 20. 22±3. 6، respectively. 51% of the participants were female. In general، poor، middle and good stress controll were estimated to be 36%، 49% and 15%، respectively. There were significant correlation between students’ controlling stress with motor activity and food habits but not with age، gender، nativity and major of students. Linear regression showed that by improving motor activity and food habits score، the students’ stress control score has increased significantly.
  Conclusion
  Health education in advanced levels considering motor activity and a good nutritional status can have an important role in improvement of students’ stress control.
  Keywords: Motor Activity, Food Habits, Stress Control, Students, Tehran
 • Najmeh Shahini, Hamid Asayesh, Mehrdad Ghobadi, Javad Sadeghi Pages 302-306
  Background And Aim
  Human being is embedded with a variety of relationships. Satisfactory social support is crucial for having physical and psychological wellbeing. The purpose of the present study was to assess the correlation between perceived social support and loneliness with life satisfaction.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study، 226 students of Golestan University of Medical Sciences were randomly selected. They were assessed using demographic questions، Multidimensional Scale of Perceived Social Support، Life Satisfaction Scale، and Loneliness Scale. Using SPSS (16) software and Pearson correlation test، the data were analyzed.
  Results
  120 male and 106 female students filled the questionnaires. 91% of the students were single and 95% were residents of university dormitories. There was a significant correlation between life satisfaction with loneliness in the subjects (p<0. 05). Higher social support from the family and friends was correlated with more life satisfaction and less loneliness (p<0. 05).
  Conclusion
  Findings suggest that، appropriate social support can reduce loneliness and increase life satisfaction. It is also one of the wellbeing predictors. Therefore، the universities should provide strategies to facilitate social support from family and the significant others. Empowerment of the students by teaching social communication skills may also be helpful.
  Keywords: Social Support, Loneliness, Life Satisfaction, Students
 • Faramarz Mosaffa, Babak Gharaee, Seyyed Sajjad Razavi, Farzane Ahmadi, Fahime Pages 307-312
  Background And Aim
  Local anesthesia techniques are suitable for upper limb surgery but the effects of anesthetic agent’s concentration، volume and total dose on motor and sensory block success rate is controversial. The aim of the present study was to investigate the effect of anesthetic agent’s concentration and volume on the sensory and motor nerve block onset time and its quality in upper limb orthopedic surgeries.
  Materials And Methods
  In this double blind clinical trial 60 patients ASA class I، II who were candidate for upper limb surgeries were enrolled to the study and were randomly divided into two groups; lidocaine 2% (7ml) and lidocaine 1. 3% (10ml). Vertical infra-clavicular technique using ultrasound guide was applied. Onset time and quality of sensory and motor block of Radial، Median، Ulnar and MSN nerves were recorded and compared every 5 minutes for 20 minutes.
  Results
  Onset time of sensory and motor block in the lidocaine 1. 3% was significantly shorter than lidocaine 2% (p>0. 05). The success rate of sensory and motor block in group of lidocaine 1. 3% was higher than lidocaine 2% but there was no significant difference between the two groups (82. 8% and 78. 6% respectively، p>0. 05). The quality of motor block of Radial nerve and sensory block of MSN were significantly better in the group of lidocaine 1. 3%.
  Conclusion
  The volume of anesthetic agents can affect the onset time of sensory and motor block of brachial plexus but there was no statistically significant effect on success rate of blockade.
  Keywords: Anesthetic volume, Brachial plexus, Lidocaine, Anesthesia, Local, Nerve Block
 • Jafar Bahadori Khosroshahi, Touraj Hashemi Nosratabadi, Mansoor Bayrami Pages 313-319
  Background And Aim
  Job satisfaction is the most important variable in the field of organizational behavior and is associated with several factors. Psychological capital and personality characteristics of job satisfaction are the main factors. The aim of this study was to assess the relationship between psychological capital and personality traits with job satisfaction among libraries in public libraries in Tabriz.
  Materials And Methods
  The research method was descriptive-correlative. Statistical population of this study included all librarians of public libraries who were working in Tabriz in 2011. The sample size was calculated by Cochran formula; the 150 cases were selected by simple random sampling. Psychological Capital Questionnaires، NEO Personality Inventory and Job Satisfaction Survey were used to collect data. Data were analyzed by the Pearson correlation and stepwise regression analysis.
  Results
  Results indicated that psychological capital and its components have positive and significant relations with job satisfaction. Also the personality traits of extroversion، agreement، and conscientious had positive and significant relations، while personality traits of neuroticism، and open to experience had negative and significant relations with job satisfaction. On the other hand، regression analysis showed that self-efficacy، neuroticism، open to experience، conscientious، and psychological capital can predict the variance in job satisfaction.
  Conclusion
  Based on the results of this study، it is suggested to consider psychological capital and personality traits of candidates when employing qualified employees.
  Keywords: Psychological Capital, Personality Traits, Job Satisfaction, Librarians, Iran