فهرست مطالب

 • سال ششم شماره 22 (فروردین و اردیبهشت 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/02/30
 • تعداد عناوین: 11
|
 • رحیمه مهدی زاده، رضا اندام صفحات 15-38
  شناخت عوامل موثر بر توسعه ورزش همگانی مثل انگیزه ها و موانع مشارکت ورزشی افراد به برنامه ریزان کمک خواهد کرد تا با اتخاذ تدابیر مناسب به رفع موانع بپردازند. هدف پژوهش حاضر نیز مطالعه موانع فعالیت بدنی جامعه دانشگاهی (اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان) به منظور ارائه راهکارهای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه های ایران بود. این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل تمامی اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه های سراسری ایران بود که در نهایت، 779 نفر (233 نفر عضو هیئت علمی،224 نفر کارمند و 322 نفر دانشجو) به عنوان نمونه در این پژوهش شرکت کردند و به پرسشنامه محقق ساخته موانع فعالیت بدنی پاسخ دادند. این پرسشنامه شامل 66 گویه در مقیاس لیکرت پنج ارزشی بود که روایی صوری و محتوایی آن مورد تایید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن نیز در یک مطالعه راهنما و به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد (953/0=α). از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد برای شناسایی عامل-ها و از روش تحلیل عاملی تاییدی برای تایید عامل ها و ارائه الگو استفاده شد. در تحلیل عاملی اکتشافی، از 66 سوال پرسشنامه موانع، 58 سوال با داشتن بار عاملی مناسب در شش عامل سازمانی و مدیریتی، محیطی، روان شناختی، درون فردی، عدم حمایت اجتماعی و محدودیت زمانی قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد عامل های«عدم حمایت اجتماعی» و «سازمانی و مدیریتی» هر یک با بار عاملی 83/0 و 79/0 بیشترین تاثیر را در تبیین موانع مشارکت ورزشی داشتند. توجه به عوامل بازدارنده (موانع) شناسایی شده در این پژوهش و سعی در برطرف کردن آن ها می تواند زمینه مشارکت هرچه بیشتر جامعه دانشگاهی در فعالیت های بدنی و برنامه های ورزش همگانی دانشگاه را فراهم نماید. به علاوه، در این پژوهش بر اساس عامل های موانع، راهکارهایی برای توسعه ورزش همگانی در دانشگاه ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، ورزش همگانی، موانع، ارائه راهکار
 • سید نصرالله سجادی، محسن بهنام، زهرا هاشمی صفحات 39-62
  هدف این پژوهش بررسی چالش های مدیران ورزش در ایران بود. روش تحقیق توصیفی و جامعه آماری شامل کلیه روسا و معاونین وزارت ورزش، روسای فدراسیون های ورزشی، روسا و دبیران کل کمیته ملی المپیک و... بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 49 سوالی که به تایید خبرگان رسیده بود، جمع آوری شدند و پایایی آن با استفاده از آزمون کرونباخ 90/0 بدست آمد. از آزمون های آماری توصیفی، تی تک متغیره و فریدمن برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج آزمون تی تک متغیره نشان داد که منابع مالی و بودجه، منابع کالبدی، منابع فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان های بین المللی، حضور تیم های ورزشی در رویدادهای بین المللی و همچنین آینده سازمان ورزشی خود در سطح بین المللی به عنوان چالش مدیران ورزش در ایران اعلام شدند. پس از شناسایی چالش ها، نتایج آزمون فریدمن نشان داد که چالش منابع مالی و بودجه، چالش مدیران در مورد آینده سازمان ورزشی خود در سطح بین المللی و چالش منابع کالبدی به ترتیب به عنوان مهمترین چالش های مدیران ورزش در ایران می باشند. برای اداره تحولات و رویدادهای آینده اداره ورزش کشور تعیین چشم انداز و استراتژی یک ضرورت است و آن را می باید متخصصان، نخبگان و مدیران ورزش کشور تدوین نمایند.
  کلیدواژگان: چالش، مدیران ورزش، سازمان
 • حسین عیدی، رحیم رمضانی نژاد، بهرام یوسفی، اسماعیل ملک اخلاق صفحات 63-84
  اثربخشی سازمانی کانون اصلی تحلیل های سازمانی و متغیر نهایی بسیاری از پژوهش های سازمانی است. این سازه در سال های اخیر جایگاه ویژه ای در تحقیقات مدیریت ورزشی کسب کرده است. هدف از این مطالعه، معرفی رویکرد ارزش های رقابتی و پرسشنامه مبتنی بر آن به-عنوان چارچوب تئوریک مناسب برای سنجش اثربخشی در فدراسیون های ورزشی است. جامعه آماری ذی نفعان فدراسیون های ورزشی ایران و نمونه آماری ذی نفعان (هیئت رئیسه، کارکنان حرفه ای، داوران، مربیان و ورزشکاران تیم ملی بزرگ سالان) شش فدراسیون منتخب بسکتبال، والیبال، هندبال،کشتی، تکواندو و وزنه برداری بود. همه ذی نفعان شش فدراسیون منتخب (362N=) به عنوان نمونه انتخاب شدند، ولی تنها 258 آزمودنی (72 درصد نمونه) در تحقیق شرکت کردند. پرسشنامه محقق ساخته اثربخشی با مطالعه مبانی نظری، مصاحبه نیمه هدایت شده با دست اندرکاران فدراسیون های ورزشی (نایب رئیس، دبیر، روسای کمیته های تخصصی) و در فرآیندی اکتشافی تنظیم شد و پس از استخراج این متغیرها 10 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی در مورد روایی صوری و محتوایی آن اظهار نظر کردند. با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی، 62 سوال در قالب چهار الگوی اهداف عقلایی، سیستم های باز، فرآیندهای داخلی، روابط انسانی و هشت خرده مقیاس انعطاف پذیری (5 سوال)، منابع سازمانی (10 سوال)، برنامه ریزی (7 سوال)، بهره وری (11 سوال)، ثبات سازمانی (7 سوال)، تعامل سازمانی (7 سوال)، انسجام نیروی کار (8 سوال) و کارکنان متخصص (7 سوال) شناسایی شدند. ثبات درونی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ (84 0/ 0=r) محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان می دهد پرسشنامه اثربخشی سازمانی در فدراسیون های ورزشی بر اساس رویکرد ارزش های رقابتی ابزار و چارچوب تئوریک مناسب سنجش اثربخشی سازمانی در فدراسیون های ورزشی است. پیشنهاد می شود محققان مدیریت ورزشی با استفاده از این پرسشنامه به سنجش اثربخشی سازمان های ورزشی بپردازند.
  کلیدواژگان: فدراسیون های ورزشی، رویکرد ارزش های رقابتی، اثربخشی سازمانی، تحلیل عاملی اکتشافی
 • وحید ساعچیان، علیرضا الهی صفحات 85-104
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل عاملی موانع بازاریابی جذب و توسعه هواداران باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال ایران است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. با توجه به ماهیت پژوهش، کلیه مدیران عامل و هیئت مدیره باشگاه های لیگ برتر فوتبال (90 نفر)، کارشناسان فوتبال (150 نفر) و برخی از استادان مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور (120 نفر) که با موضوع پژوهش آشنایی کافی داشتند، جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. با استناد به جدول حجم نمونه مورگان، در گروه مدیران باشگاهی (63 نفر)، اعضای هیئت علمی دانشگاه (60 نفر) و کارشناسان فوتبال (98 نفر)، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری اولیه بر اساس مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش طراحی شد که پس از اظهار نظر 15 نفر از استادان دانشگاه و کارشناسان فوتبال، تعدیل شد. سپس، برای تعیین روایی سازه از روش آماری تحلیل عامل اکتشافی استفاده شد. مقدار معیار کایزر، مایر، الکین برای تعیین کفایت اندازه نمونه برابر 718/0 و سطح معنی داری آزمون کرویت بارتلت برای بیان همبستگی بین متغیرها 001/0 بود. همچنین ضریب آلفای کرونباخ آن در مطالعه راهنما 838/0 به دست آمد. یافته ها نشان می دهد هفت عامل مدیریت روابط عمومی، مکان، قیمت گذاری، کانال های توزیع، قدرت های فراسازمانی، محصول و مدیریت کیفیت و فرآیند به عنوان موانع مهم جذب و توسعه هواداران قابل شناسایی اند. این عوامل در مجموع 56/49 درصد واریانس موانع بازاریابی جذب و توسعه هواداران را تبیین می-کنند. بنا بر نتایج آزمون فریدمن، اولویت های موانع بر اساس میانگین رتبه به ترتیب عبارت اند از: محصول (16/4)، مکان (09/4)، قدرت های بازار (01/4)، قیمت گذاری (84/3)، روابط عمومی (72/3)، فرآیند (68/3) و کانال توزیع (26/3). توصیه می شود مدیران بازاریابی سطوح مختلف فوتبال ایران با در نظر گرفتن عوامل شناسایی شده و اولویت بندی آن ها برنامه ریزی موثری برای جذب و توسعه هواداران صنعت فوتبال ایران داشته باشند.
  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، مدیریت هواداران، فوتبال حرفه ای، تحلیل عاملی
 • جهانگیر سلیمانی دامنه، مهرزاد حمیدی، سید نصرالله سجادی صفحات 105-126
  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد تیم های لیگ برتر فوتبال ایران است. برای این ارزیابی از مدل DEA و AHP استفاده شد. با مراجعه به پیشینه پژوهش و همچنین با در نظر گرفتن دسترسی به داده ها، دستمزد پرداختی به مربیان، بازیکنان و کارکنان و سرمایه های ثابت هر باشگاه به عنوان ورودی و میزان درآمد، امتیازات کسب شده و تعداد تماشاگر به عنوان خروجی در نظر گرفته شد. با استفاده از مدل AHP، وزن هر یک از این شاخص ها با نظرسنجی از 30 متخصص ورزشی تعیین شد و پس از به دست آوردن اطلاعات باشگاه ها در هر شاخص، با استفاده از مدل DEA-CCR عملکرد باشگاه ارزیابی شد و تیم ها بر مبنای نمرات کارآیی رده بندی شدند. نتایج نشان می دهد در فصل 1389-1388 میانگین نمرات کارآیی در لیگ برتر فوتبال ایران 704/0 است. بیشترین نمره کارآیی مربوط به تیم های شاهین، ابومسلم و استیل آذین است و تیم استقلال اهواز با نمره کارآیی 313/0 کمترین نمره کارآیی را به خود اختصاص داده است. همچنین نتایج نشان می دهد بین رتبه کارآیی تیم ها با رتبه آن ها در جدول مسابقات همخوانی وجود ندارد. به-طور کلی با عطف به نتایج پژوهش، می توان مهم ترین عامل ناکارآمدی در تیم های لیگ برتر ایران را رقم بزرگ دستمزدها و کسب درآمدهای کم بیان کرد. در این زمینه به مدیران تیم ها پیشنهاد می شود با کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها در پی کسب نمره کارآیی بیشتری باشند. همچنین خصوصی سازی باشگاه ها به عنوان راه کاری کلی برای افزایش کارآیی در لیگ برتر فوتبال ایران پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: عملکرد، کارآیی، لیگ برتر فوتبال، باشگاه، DEA
 • ژاله معماری، ابوالفضل فراهانی، ایرج صنعتی صفحات 127-154
  هدف از انجام این تحقیق، تعیین ارتباط استفاده ی مربیان از پایگاه های قدرت با رضایت مندی ورزشکاران رشته های انفرادی و جمعی بود. ابزار تحقیق پرسش نامه های وایتسید (2000) و چلادورای(1998) بود که توسط خبرگان، روایی آنها تایید و ضریب آلفای کرونباخ آنها 728/0=α و 772/0= αتعیین شد(p<0.05). جامعه ی آماری تحقیق شامل ورزشکاران و مربیان رشته های انفرادی و جمعی فعال در استان آذربایجان غربی بود. نمونه ها شامل 1456 ورزشکار والیبال و هندبال، 1694 ورزشکار کشتی و تکواندو و 62 مربی بودند که با روش تصادفی انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگرف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن، یومن ویتنی و z فیشر برای آزمون فرضیه ها و نیز تحلیل رگرسیون در سطح معنی داری 05/0 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که متغیرهای پاداش و مرجعیت با رضایت مندی رابطه ی معنی داری داشتند (P<0.05). همچنین ضریب استاندارد رگرسیونی نشان داد که متغیر پاداش به لحاظ میزان رابطه با رضایت مندی در اولویت اول و مرجعیت و قانون در اولویت های بعدی قرار داشتند. در گروه ورزش های انفرادی، هیچ یک از متغیرهای پیش بین با متغیر ملاک رابطه ی معنی داری نداشتند (P>0.05). رابطه ی متغیر مرجعیت با رضایت مندی، قابل ملاحظه اما غیرمعنی دار بوده و اولویت اول رابطه با رضایت مندی را داشت. در گروه ورزش های تیمی، تنها متغیر پاداش با رضایت مندی رابطه ی معنی داری نشان داد و اولویت اول رابطه با رضایت مندی را در این گروه داشت. از این یافته ها می توان نتیجه گرفت که قدرت تخصص مربیان در راس سایر پایگاه های قدرت بوده و در رشته های جمعی پاداش و در رشته های انفرادی مرجعیت در اولویت است. همچنین در مدل رگرسیونی به دست آمده، پاداش و مرجعیت با رضایت مندی رابطه ی معنی داری داشتند.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، پایگاه های قدرت مربیان
 • بهمن عسگری، علیرضا الهی، حسین پورسلطانی زرندی * صفحات 155-172

  هدف این پژوهش تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی نشریه پژوهش در علوم ورزشی است و ابعادی از جمله روش های تحقیق، میزان هم پژوهی نویسندگان، استنادات، حوزه های مطالعاتی، جوامع مطالعاتی و... را بررسی کرده است. جامعه آماری تحقیق حاضر، تمام مقالات مدیریت ورزشی چاپ شده در نشریه پژوهش در علوم ورزشی از زمستان 1380 تا بهار 1390 بود. با توجه به حجم کم جامعه، نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد (155N=). ابزار مورد استفاده در این تحقیق شامل چک لیست کدگذاری بود که روایی آن توسط شش نفر از استادان مدیریت ورزشی و متخصص در زمینه تحلیل محتوا سنجیده شد. با استفاده از آزمون اسکات، ضریب توافق بین کدگذاران بیشتر از 90 درصد به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون اسکات) استفاده شد. نتایج نشان می دهد روش تحقیق پیمایشی (1/46 درصد) در مقایسه با سایر روش ها بیشتر استفاده شده است. 9/92 درصد از مقالات چند نویسنده (بیش از یک نویسنده) دارند که 1/38 درصد از آن ها با سه نویسنده ارائه شده اند. همچنین، 1/67 درصد از مقالات مدیریت ورزشی این نشریه توسط پژوهشگران دارای تحصیلات مدیریت ورزشی و بقیه آن ها توسط پژوهشگران سایر گرایش های تربیت بدنی و رشته های غیرتربیت بدنی نگاشته شده اند. همچنین، یافته ها نشان می دهد بیشتر نویسندگان مقالات (46 درصد) درجه علمی استادیار دارند و 4/39 درصد مقالات مربوط به حوزه مطالعاتی رفتار سازمانی و روان شناسی مدیریت است. علاوه بر این، تعداد مقالاتی که روی جامعه آماری دانشجویان انجام شده اند، از مقالاتی که روی جوامع دیگر انجام شده اند، بیشتر است و حوزه آموزشی که دو بخش آموزش و پرورش و دانشگاه ها را در بر می گیرد، بیشترین تعداد مقالات را به خود اختصاص داده است. نتایج این تحلیل محتوا می تواند راهنمای مناسبی برای برنامه ریزی در حوزه نشریات علمی تخصصی پژوهشکده تربیت بدنی و سایر نهادهای علمی - پژوهشی باشد.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، مقالات مدیریت ورزشی، نشریه علمی پژوهشی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • حسین علیمحمدی، فریدون تندنویس، فریده هادوی صفحات 173-188
  هدف از انجام این مطالعه، طراحی و ساخت ابزار معتبر و پایا جهت سنجش عوامل موثر بر حضور تماشاگران ورزشی لیگ های برتر فوتبال، بسکتبال و والیبال بود. نمونه ی مورد مطالعه در مراحل مختلف انجام پژوهش به ترتیب 10،30 و 500 نفر تماشاگر از هر لیگ بود که به طور تصادفی از میان تماشاگران حاضر در ورزشگاه انتخاب شدند. این پژوهش، یک مطالعه ی کاربردی است که به صورت پیمایشی انجام شد. در بخش طراحی ابزار سنجش عوامل موثر بر حضور، اعتبار صوری، ظاهری، سازه و ملاکی (ملاک هم زمان)، پایایی درونی و ضریب ثبات ابزار طراحی شده مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی و شاخص های پراکندگی و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون برای تعیین ضریب ثبات و اعتبار ملاکی ابزار، آزمون آلفای کرونباخ، آزمون KMO و کرویت بارتلت برای بررسی کفایت نمونه، آزمون تحلیل عامل اکتشافی برای شناسایی عوامل بودند که با به کارگیری نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شدند. نتایج نشان داد که ضریب ثبات پرسش نامه ی مقدماتی 56/0 و تجانس درونی آن 84/0 است. نتایج آزمون تحلیل عامل اکتشافی 8 عامل را که مجموعا 57 درصد از واریانس عوامل موثر بر حضور تماشاگران را تبیین می کند، نشان داد. این عوامل شامل تاسیسات، اطلاعات و جذابیت، عملکرد و قدمت تیم ها، زمان بندی و اطلاع-رسانی، پیروزی نیابتی (هویت تیمی)، تعامل و گریز و هیجان بودند. تجانس درونی پرسش نامه ی نهایی 89/0 به دست آمد.
  کلیدواژگان: تماشاگران، حضور، فوتبال، والیبال، بسکتبال، ایران
 • سید مرتضی عظیم زاده، محمد احسانی، هاشم کوزه چیان، اسدالله کردناییج صفحات 189-208
  امروزه، شرکت های جدید، منبع اصلی ایجاد شغل، خلاقیت، فناوری و پیشرفت های همهجانبه هستند. از این رو، این تحقیق با هدف بررسی مدل ها و یافته های موجود در حیطه ی ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط و ارائه ی مدلی مفهومی برای کسب وکارهای ورزشی است. این تحقیق، با رویکرد کیفی و به روش اسنادی-تحلیل محتوی و مصاحبه عمیق نیمه ساخت یافته انجام شد. 18 نفر به عنوان نمونه از بین محققان فعال در زمینه ی کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs) به روش هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسش نامه ی نیمه ساختار یافته ای بود که به روش مصاحبه به انجام رسید. بر اساس یافته های حاصل از مصاحبه ها و بررسی مدل ها و نظریه های موجود، سه دیدگاه در امر ایجاد SMEها مشخص شد. دیدگاه اول، بیانگر نقش عوامل فردی (کارآفرین) در ایجاد SME است. دیدگاه دوم، نقش عوامل محیطی را در ایجاد کسب و کار، مهم دانسته است. اما دیدگاه سوم، با عنوان نظریه ی تعاملی شکل گرفت. این نظریه، هر دو عامل فرد و محیط را در ایجاد کسب و کار مهم دانسته و آنها را با هم تلفیق کرده است. همچنین بر اساس یافته ها و بر پایه ی دیدگاه اخیر، در تبیین مدل مفهومی این تحقیق، عامل مهمی که اکثر محققان نیز به آن اشاره داشتند، مشارکت داده شد و به این طریق مدل مفهومی جامع تری و با حضور سه عامل اصلی فرد، محیط و تامین سرمایه شکل گرفت. لازم به توضیح است که زیر بخش های هر کدام از این عوامل، نیز به صورتی کامل تر، ابعاد مدل را پوشش دادند. اعتقاد بر این است که این مدل، بتواند به گونه ای جامع تر عوامل مهم، در ایجاد کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی را تبیین کند.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMEs)، ایجاد، ورزش، مدل مفهومی
 • فرشاد رفیعی، محمدباقر فرقانی اوزرودی، سمیه رحیمی علی آبادی صفحات 209-228
  هدف از این تحقیق، بررسی جایگاه ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار است. به همین منظور، ابیات و اشعار منتخب در 8 حوزه ی مفهوم شناسی ورزش از نگاه ملک الشعرای بهار، ضرورت و اهمیت ورزش از نگاه بهار، ورزش و کودکی، ورزش درگذار دیروز و امروز، ورزش و خردگرایی، ورزش و معنویت، ورزش و مشاغل و ورزش و سلامت مورد بررسی قرار گرفت. منبع اصلی تحقیق، دیوان کامل اشعار ملک الشعرای بهار، بر اساس نسخه ی 1344 که توسط انتشارات نگاه در سال 1387 چاپ شده و سایر منابع مرتبط با موضوع است. این تحقیق، به روش توصیفی بر اساس مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که ورزش در اشعار ملک الشعرای بهار در جایگاه های مختلفی ازجمله مشق و تمرین، کار و حرفه، تلاش و کوشش، کسب کردن، ریاضت بردن و زراعت مورد استفاده قرار گرفته است. این یافته ها نشان می دهد که ورزش در نگاه ملک الشعرای بهار، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده که نه تنها مورد وثوق استاد بهار است، بلکه ایشان در نصایح خود انسان ها را بسیار به ورزش توصیه نموده است که می توان بسیاری از دیدگاه های وی را برای توسعه ی فرهنگ تربیت بدنی و ورزش کشور به کار بست.
  کلیدواژگان: ورزش، اشعار ملک الشعرای بهار، جایگاه ورزش در شعر، نظم فارسی
 • میرحسن سیدعامری صفحات 229-242
  مطالعه فرهنگ سازمان های گوناگون همواره مورد توجه محققان بوده است، تا در یابند افراد از چه زاویه ای به سازمان خود می نگرند. هدف از تحقیق حاضر تبیین وضعیت فرهنگ سازمانی و ابعاد مختلف آن به همراه خرده فرهنگ ها در اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی و تعیین نقاط قوت و ضعف آن بوده است. برای این منظور کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی به تعداد 70 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند. برای بررسی فرهنگ سازمانی از دو پرسشنامه اطلاعات فردی و پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2007) با روایی قابل قبول و ثبات درونی (82/0= r) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارتوصیفی و مدل نظری دنیسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد اداره کل ورزش و جوانان در ابعاد سازگاری و رسالت وضعیت قابل قبولی دارد و در ابعاد انطباق پذیری و به خصوص در گیر شدن در کار نیازمند توجه و برنامه ریزی در جهت بهبود است. همچنین نمودار فرهنگ سازمانی منطبق با دیاگرام مدل دنیسون نشان می دهد که فرهنگ سازمانی در اداره کل مورد بررسی از جهت تمرکز داخلی و خارجی تقریبا وضعیت مشابهی دارد و از حیث میزان انعطاف پذیری، بیشتر ثابت و غیر منعطف است. همچنین نتایج نشان می دهد که در سازمان مورد بررسی این تحقیق، رفتار کارکنان متاثر از ارزش های بنیادین سازمان بوده و فعالیت های سازمانی در آن به خوبی هماهنگ شده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، ماموریت، سازگاری، درگیرشدن در کار، انطباق پذیری
|
 • Rahime Mehdizadeh, Reza Andam Pages 15-38
  Recognizing factors affecting the development of sport for all such as motivations and barriers of sport participation will help planners to remove barriers by the proper measures. So، the purpose of present research was to investigate physical activity barriers among Iranian academic society (faculties، staff and students) to provide sport for all development strategies in the Iranian universities. This field research was Descriptive–analytical and its statistical population was all of Iranian national universities’ faculties، staff and students. Finally، 779 people (233 faculties، 224 staff and 322 students) participated in the research and completed physical activity barriers’ questionnaire. The questionnaire was five-point likert-type scale that consist of 66 items and its face and content validity verified by the experts and its reliability was calculated in a pilot study using Cronbach''s alpha (α=0. 956). Exploratory factor analysis (EFA) with a Varimax rotation was used to identify factors and confirmatory factor analysis (CFA) was used to confirm factors and presenting model. In EFA، of the 66 barriers، 58 items having appropriate factor loading were stand in six factors namely organizational and managerial، environmental، psychological، interpersonal، Lack of social support and time limitations. CFA results showed that «Lack of social support» and «organizational and managerial» also factors had most effect in explanation of the barriers of sport participation (0. 83، 0. 79). Paying attention to barriers identified in the present research and trying to remove them can cause to mass participation of the academic society in universities’ physical activity and sport for all programs. In addition، in this research، based on identified barriers، some strategies were presented in order to development of sport for all in universities.
  Keywords: Physical activity, Sport for all, Barriers, Presenting solutions
 • Seyed Nasrelah Sajjadi, Mohsen Behnam, Zahra Hashemi Pages 39-62
  The purpose of the present study was to investigate the challenges before Iranian sports managers. The descriptive research method was applied in this study and all chairpersons، Deputies of the Sport Ministry، Presidents of the Sports Federations، Secretary Generals of the National Olympic Committee، etc.، constituted the statistical population of the research. The data is collected via a 49-items researcher-prepared questionnaire، previously approved by the elites of the field. The internal consistency measured by Cronbach''s Test was 0. 90. Descriptive statistical tests، One-sample T-Test and Friedman test were used for analyzing the data. The results of one-sample T-Test indicated that financial resources and budget، physical resources، information and communication technology sources، international organizations، sports teams'' participation in the global events and also the future of the sports organization at the international level are considered as the main challenges faced by Iranian sports managers. After identifying the challenges، the results of Friedman test showed that financial resources and budget، managers'' struggles over the future of their organizations at the international level and the physical resources، are respectively the main challenges ahead of the sports managers in Iran. In order to handle and manage the upcoming sports events، having a vision and strategy plan developed by specialists، elites and sports managers، is a necessity.
  Keywords: Challenge, organization, sport manager
 • Hossein Eydi, Rahim Ramzaninezgad, Bahram Yosefi, Esmaeel Malekakhlagh Pages 63-84
  Organizational effectiveness is core in most of organizational analysis and dependent variable in most organizational research. In recent years، this construct attract more attention in sport management research. The purpose of this study was to introducing Competing Value Framework and related questionnaire as a good model and instrument for evaluation organizational effectiveness in sport. Population of study consists of all sporting federations in Iran and sample was stakeholders (board of directors، professional employees، national referees، athletes and coaches) of six selected federations of basketball، volleyball، handball، wrestling، weightlifting and tekvandow that selected according to a goal oriented and non-random method. All of the stakeholders select as a population (N=362) but only 258 Self-management OE questionnaire in sporting individuals participated in research (720/0 of sample). Federations according to survey of literature، semi-structured interview with board of directors (vice president، secretary and president of special committee) and exploratory factor analysis conducted and then 10 sport management scholars confirmed content validity. 62 questions in a four quadrant of human relations mod el، Internal process، rational-goal model، open systems model and eight sub factors of Flexibility (5qustion)، Resources (10qustion)، Planning (7qustion)، Productivity (11qustion)، organizational interaction (7qustion)، Stability (7qustion)، worked force cohesion (8qustion) and worked force expert (7qustion) was recognized. Also internal validity of questionnaire with use of Cronbakh alpha was (r= 0/084). Result of research showed that CVF as a theoretical framework is a good model for measuring organizational effectiveness in sporting federations and sporting organizations. Suggest that sport management scholars use this questionnaire for measurement of sporting organization effectiveness.
  Keywords: Competing Value Framework, Organizational effectiveness, Sport federations, exploratory Factor Analysis
 • Alireza Elahi Pages 85-104
  The purpose of this study was the Factor Analysis of marketing barriers of attraction and development of fans in Iran`s football pro league clubs. The method that applied in this research was descriptive with survey approach. So، According to the nature of study، the population was total of executive managers of football clubs in Iran football pro league (90)، the experts of football federation (150) and some professors of sport management in physical education university (120). According to Morgan sampling table، the sampling of this study were 63 of executive managers، the experts of football (98 people) and 60 sport management professors. Based on a review of the literature of other studies، questionnaire was developed with revise of 15 academic Professors and football expert for reliability confirmation. Also for determining the construct validity of Questionnaire، statistical method of “Exploratory factor analysis” was used in order to Measure the Adequacy of the Sampling، Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) criterion was used. In order to determine the correlation between variables، the Bartlett''s Test of Sphericity was used. KMO of this study was 0/718 on a 0. 001 level of significance for Bartlett''s Test. Also The reliability of it has been computed with Cronbachs Alpha coefficient method (0/83). After extraction of explanatory factors، seven factors (Public relation management، Place، pricing، distributed channel، ultra organization powers، Product and management of process and quality) with computing 49. 56% variance became evident. According to mean rank of Friedman test، priorities of marketing barriers were Product (4. 16)، Place (4. 09)، Powers of market (4. 01)، Pricing (3. 84)، Public relation (3. 72)، Process (3. 68) and Distributed channel (3. 26). in addition according to result، it proposed that، sport marketing managers in different level of Iran football with attention to identifying factors and priorities of them، have effective planning in attraction and development of fans in Iran`s football industry.
  Keywords: Sport marketing, Fans management, Football pro league, Factor analysis
 • Jahangir Soleimani-Damaneh, Mehrzad Hamidi, Seyed Nasrelah Sajadi Pages 105-126
  The purpose of this study was to evaluate Performance of Iranian football primer league. We use Analytical Hierarchy Process (AHP) technique for aggregating the sub-factors which involve in input-output factors، and then DEA is used for calculating the efficiency measures. Also، AHP is used to construct some weight restrictions for increasing the discrimination power of the used DEA model. For calculating the efficiency measures، DEA-CCR model is utilized. Our findings reveal that the average of FESs of the teams is 0. 704. The results showed that Shahin، Abumoslem، and Steelazin possessed the efficiency score of 1 and Esteqlal AHV had the lowest score with efficiency score of 0. 51. The results also showed that the performance rating and rank the teams racing in the table there is no match. Turning to the overall study results، the most important factor to be inefficient of the Iranian Premier League teams is high wages and low income، as can be. Team managers in this area suggest is reducing costs and increasing revenues are seeking higher performance scores. Private clubs also making as a mechanism to increase overall performance in the Premier League football is recommended.
  Keywords: Performance Evaluating, Efficiency, Premier Football League, DEA
 • Zhaleh Memari, Abolfazl Farahani, Iraj Sanaati Pages 127-154
  The purpose of this study was determined the relationship of coaches power bases to individual athletes and team satisfaction. The research tools and questionnaires were were Vaytsid (2000) and Chladvrai (1998) which their validity was confirmed by the experts and their reliability using Cronbach''s alpha coefficient، respectively α=0/728 and α= 0/772 were found (p <0. 05). Statistical Community، including athletes and coaches individual and team disciplines active in Azerbaijan province were. Samples included 1،456 athletes، volleyball and handball، wrestling and taekwondo athletes in 1694، and 62 were coached random method، were selected. For analysis of the data، we used Kolmogrof-Smirnof، Spearman، U Man Withny and Z Fisher tests (P<0/05). Results showed variable reward and authority had a significant relationship with satisfaction (P <0. 05). Also standard regression coefficient showed the reward and authority variables had rate with the first priority، and the authority and law were the next priorities (P<0/05). In individual sports، none of the independent and dependent variables were significant relationship (P> 0. 05). It can be concluded that the relation of satisfaction with authority was noticeable but non- meaningful، also had the first priority. In team sports only reward variable showed a significant relationship with satisfaction variable، also satisfaction was the first priority in this group.
  Keywords: satisfaction, Sport Coaches Power Bases
 • Bahman Asgari, Alireza Elahi, Hossein Poursoltani Zarandi Pages 155-172

  The purpose of this study was content analysis of sport management articles published in journal of research on sport sciences. Statistical population of present study was include of all articles published in JRSS in sport management field from winter 2002 until spring 2012. Regard to low volume of statistical population، the statistical sample considered equal to statistical society (N=n=155). Used instrument in this research was include of a checklist that their validity measured by 6 people sport management faculties and expert in field of content analysis. by scott test، agreement coefficient between coder measured uper ℅90. For data analysis used from descriptive and inferential statistical (scott test). Results showed Survey method (℅46. 1) more used in comparison with another method. In this research، ℅92. 9 articles done by multiple- author and ℅38. 1 done by three - author. Also، ℅67. 1 sport management articles wrote by sport management author and their remainder wrote by authors in another field. Also، The finding showed more present of authors (℅46) were assistant professor and ℅39/4 articles were in field of organizational behavior and management psychology. Moreover، articles done on statistical population of college students were more than articles done on another statistical population and educational section that is include of training and education department and universities، has been more articles. Result of this study can appropriate guideline being for planning in scientific- specialty journals of sport science research center and another scientific centers.

  Keywords: content analysis, sport management articles, scientific journal, sport science research center
 • Hossein Alimohammadi, Fereidoun Tondnevis, Farideh Hadavi Pages 173-188
  The purpose of this study was design of reliable and valid questionnaire for assessing the factors affecting spectator sport of Iranians football، basketball and volleyball professional leagues. The statistical sample of this study was 10، 30 and 500 spectators from each league that randomly selected from attendant spectators in stadiums. Face، apparent، construct، and criterion (concurrent) validity، internal reliability and consistent coefficient of research questionnaire surveyed in designing instrument stage. For statistical analysis of data used descriptive and inferential statistics methods includes Pearson correlation coefficient for determining consistency coefficient and criterion validity of questionnaire، Cronbaches ` alpha، KMO and Bartlet، explorative factor analysis، by SPSS and Amos soft wares. Result showed consistency coefficient of pilot edition` s research questionnaire was. 56 and its internal consistency was. 84. Explorative factor analysis showed 8 factors that affecting on spectators attendance and these factors indicated. 57% of variance. These factors were facility، information- attractiveness، performance- antiquity، timing- informing، interaction- escape and excitement. Internal consistency of final edition research questionnaire was. 89.
  Keywords: Sport Spectators, Attendance, Football, Basketball, Volleyball, Iran
 • Seyed Morteza Azimzadeh, Mohammad Ehsani, Hashem Kozechian, Asadollah Kordnaeij Pages 189-208
  Nowadays، the new enterprises are recognized as the main source of job creation، innovation and development. Therefore، identifying the factors playing key roles in the start-up of small and medium sized enterprises (SMEs) is critical. The purpose of this study was to propose a conceptual model for sport SMEs start-up. The methodology was qualitative using Document Content Analysis and Semi-structured interview methods. From the participants of this study، 18 scholars involved in SMEs were selected through purposive sampling. After a careful investigation of business start-up models in the literature، three approaches were recognized including: individual، environmental، and integration approach. the integrated approach was proposed as a comprehensive model to supplement other approaches. In this approach، beside environmental and individual factors، researchers can add other vital factors to enrich their models. Then، a model was proposed in line with integration approach. Interviews were done with experts in order to localize the proposed model and identify their opinions about it. The model composed of three important factors: 1. Individual; 2. Environmental; and 3. Financial factors. It should be mentioned that these factors were constituted of sub dimensions. I t is believed that، this model can display the most critical factors influencing sport business start-up.
  Keywords: Entrepreneurship, Small, Medium, size Enterprise, Start, up, Sport, conceptual model
 • Farshad Rafiei, Mohammadbagher Forghani Ozrodi, Somayeh Rahimi Aliabadi Pages 209-228
  The aim of this research is to study the place of sports in Malekosho-ara Bahar poems. Regarding this، selected verses and poems in 8 areas consisting of «sports conceptualism from Malekosho-ara Bahar''s perspective، importance and urgency of sports from Bahar''s perspective، sports and childhood، sports in transition of past to present، sports and rationalism، sports and spirituality، sports and occupations، and finally sports and healthiness» have been scrutinized. The main reference for this research is Malekoshor-ara Bahar''s full poetical works، based on the 1344 version which was published by Negah Publication in the year 1387 and other references pertinent to subjects. This research has been conducted using a descriptive method based on library perusal. Research findings showed that sports has been employed in different places of Malekosho-ara Bahar poems such as: homework and assignment، job and career، effort and endeavor، gain، abstinence، and farming. These findings also reveal that sports has a very special place in Bahar''s perspective that not only was of high interest for Professor Bahar but also was being used by him to give humans advices to play sports. One can employ many of his viewpoints to expand the physical education culture and sports in our country.
  Keywords: sports, Malekoshoo, ara Bahar poems, place of sports in poem, Persian poems
 • Mirhasan Seyed Ameri Pages 229-242
  Scholars have been investigating the culture of various organizations in order to find out how individuals’ approach the organization. The present study was an attempt to determine various dimensions as well as the strengths and weaknesses of organizational culture and subculture in the Sports and the Youth Organization (SYO)، West Azerbaijan. A total of 70 staff members of SYO in West Azerbaijan were selected purposefully. A background information questionnaire and the highly reliable (r=. 82) Organization Culture Questionnaire (Denison، 2007) were applied for data collection purposes. The data، then، were analyzed based on Denison’s Theoretical Framework and descriptive statistics. Results indicated that the SYO enjoys a good condition from consistency and mission point of view. However، it needs further developmental plans in terms of adaptability and involvement. In addition، the obtained diagram of the organizational culture compared with that of Denison shows that there is a similarity between the two diagrams in terms of internal and external concentration; flexibility، nevertheless، remains static. Findings، furthermore، imply that staff behavior is affected by and adapted with the fundamental values of the organization.
  Keywords: organizational culture, mission, consistency, involvement, adaptability