فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 1 (پیاپی 84، فروردین 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/01/29
 • تعداد عناوین: 20
|
 • احمد رئیسی، محمود مباشری*، فریبا کریمی، فریدون صابری نژاد صفحات 1-6
  مقدمه
  بررسی عوارض ناخواسته ایمن سازی یکی از برنامه های جدید در سیستم مراقبت سلامت است که تضمین کننده کیفیت بیشتر خدمات ارائه شده است. عوارض ناشی از واکسیناسیون یکی از دغدغه های موجود در ایمن سازی کودکان می باشد که ممکن است منجر به عدم مراجعه برای نوبت های بعدی واکسناسیون گردد. این مطالعه با هدف تعیین میزان و نوع عوارض ناشی از واکسن ثلاث در کودکان زیر 7 سال در شهرکرد انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی بوده که بر روی 360 نفر کودک زیر 7 سال که جهت تزریق واکسن ثلاث به مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های بهداشت شهرکرد(که از پاییز سال 90 تا تابستان سال 91 مراجعه نموده اند) انجام شده است. افراد مورد مطالعه از زمان تزریق تا یک هفته پس از تزریق مورد کنترل و پایش قرار گرفتند و با تکمیل پرسش نامه توسط والدین، مورد بررسی قرارگرفت.
  یافته های پژوهش: در این پژوهش 8/80 درصد از کودکان دچار عارضه شدند که 5/95 درصد از عوارض به شکل خفیف و7/0 درصد از عوارض شدید بودند. 3/90 درصد از علت عوارض مربوط به واکنش با واکسن و کمترین علت عارضه(4/1 درصد) ناشی از نحوه نگهداری واکسن بوده است. 2/40 درصد عوارضی شامل قرمزی، التهاب و درد در محل تزریق داشته اند. 99 درصد عوارض منجر به بهبودی کامل گردیده و تنها 1 درصد از کودکان در بیمارستان بستری شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج این مطالعه، اگر چه افراد مورد بررسی دچار عوارض خفیف و گذرا شده اند و بدون نیاز به درمان دارویی به بهبودی کامل دست یافته اند، اما وجود یک برنامه هماهنگ برای گزارش دهی به موقع، ثبت دقیق اطلاعات، ارتقاء سطح آگاهی پرسنل و هم چنین والدین از اهمیت خاصی برخوردار است.
  کلیدواژگان: واکسیناسیون، ایمن سازی، عوارض واکسیناسیون، واکسن ثلاث
 • اسد میرزایی*، سهیلا روحانی، پرویز پرویزی، محمدرضا محمودی صفحات 7-15
  مقدمه
  بیماری لیشمانیوز یکی از شش بیماری مهم گرمسیری است که سازمان بهداشت جهانی مطالعه و انجام تحقیقات درباره جنبه های مختلف آن را توصیه کرده و مورد حمایت قرار داده است. لیشمانیوز جلدی از جمله بیماری های انگلی بومی ایران است و استان اصفهان یکی از مهمترین کانون های آن در ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  برای صید مخازن از تله های زنده گیراستفاده شد. بعد از تعیین گونه، به روش سمباده زنی، از گوش های جوندگان سروزیته تهیه شد ودرمحیط کشت NNN وقاعده دمBalb/C تلقیح شد. همچنین پس از فیکس در لام وجود جسم لیشمن با استفاده از میکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفت. با روش ISH_Horovize از گوش های جوندگان DNA استخراج، با Nested- PCR ژن ITS-RDNA انگل لیشمانیا تکثیر و ارزیابی شد.
  یافته های پژوهش: 50 سر جونده از 4 روستا در شهرستان اصفهان صید شد که 40 سر رومبومیس اپیموس و 10 سر مریونس لیبیکوس بودند. آلودگی لیشمانیایی در آزمایشات متداول (لام مستقیم، تزریق به Balb/C ودرمحیط کشت) (57%) درگونه های رومبومبس اپیموس و مریونس لیبیکوس مشاهده گردید. وجود انگل لیشمانیا ماژور دراین جوندگان به روش مولکولی (54%) تایید شد. نتایج تعیین توالی گونه ها وجود دو هاپلوتایپ متفاوت از لیشمانیا ماژور در جوندگان منطقه را ثابت کرد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها و وفور بالای جونده رومبومیس اپیموس و آلودگی بیشتر این جونده میزبان مخزن اصلی لیشمانیا میجر در استان اصفهان است. مریونس لیبیکوس دومین مخزن ZCL و استان اصفهان یکی از کانون های لیشمانیازیس در ایران است.
  کلیدواژگان: لیشمانیا، رومبومیس اپیموس، مریونس لیبیکوس، Nested، PCR
 • ابوالقاسم یعقوبی*، حسین محققی، علی اصغر چگینی، سروه محمدزاده صفحات 16-24
  مقدمه
  ارتباط اولیه کودک با مادر اساس نوع روابط فرد در بزرگسالی است. برای داشتن رابطه بین فردی سالم اعتماد عاملی ضروری است. پژوهشگران بر اهمیت رابطه مادر-کودک در دوران شیر خوارگی تاکید زیادی دارند و نشان داده اند که سلامت یا بیماری روانی افراد بزرگسال از رابطه اولیه مادر-کودک تاثیر می پذیرد و این رابطه بر سبک های ارتباطی و اعتماد در روابط بین فردی در بزرگسالی تاثیر بسزایی دارد. لذا پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین دلبستگی،نوع تغذیه (باشیرمادریاشیر خشک) وشیوه ازشیرگرفتن کودک(تدریجی یا ناگهانی) باسبک های ارتباطی واعتمادبین فردی در بزرگسالی است.
  مواد و روش ها
  در پژوهش حاضر180 نفر (95 مرد 85 زن) بین 16 تا 26 سال پرسشنامه های سبک های دلبستگی،سبک های ارتباطی واعتمادبین فردی راتکمیل کردند و اطلاعات مربوط به نوع تغذیه و روش از شیر گرفتن آن ها در یک مصاحبه شفاهی ازمادران شرکت کنندگان دریافت شد.
  یافته های پژوهش:نوع تغذیه وروش ازشیرگرفتن ارتباط معناداری با سبک های ارتباطی واعتماد بین فردی ندارد. بین جنسیت با سبک ارتباطی مبارزه گر واعتمادبین فردی رابطه معناداری وجود دارد(0.05>P). بین سبک های دلبستگی وسبک های ارتباطی رابطه معناداری به دست نیامد اما بین سبک های دلبستگی واعتماد بین فردی رابطه معناداری وجودداشت (0.00=P).
  بحث و نتیجه گیری
  نوع دلبستگی با سبک های ارتباطی و اعتماد بین فردی در بزرگسالی رابطه معناداری دارد. لذا آموزش به مادران درباره نحوه پاسخگویی به نیازهای کودکشان می تواند گام مهمی در شکل گیری روابط بین فردی سالم و بهنجار در بزرگسالی باشد
  کلیدواژگان: دلبستگی، شیر مادر، تغذیه، سبک های ارتباطی، اعتماد
 • سید محمدحسین نوری موگهی*، مریم خانه زاد، طیبه رستگار صفحات 25-30
  مقدمه
  نیتریک اکساید به عنوان یک پیامبر داخل سلولی و بین سلولی در بسیاری از فرآیندهای بیولوژیک بدن از جمله عملکرد صحیح کلیه نقش مهمی را بر عهده دارد. لذا مطالعه حاضر جهت بررسی اثر مهاری L-NAMEبر وزن و ساخنار بافتی کلیه موش صحرایی باردار انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  24 سر موش صحرایی ماده نژاد ویستار با وزن متوسط250-200 گرم و سن متوسط 8 هفته، پس از جفت گیری و مشاهده پلاک واژینال که به عنوان روز صفر حاملگی در نظر گرفته می شود به 3 گروه 8 تایی تقسیم شدند. به غیر از گروه کنترل، بقیه گروه ها به ترتیب ml/kg/ip1 نرمال سالین، mg/kg/ip1 ماده L-NAME، در روزهای سوم، چهارم و پنجم حاملگی دریافت کردند. در روز هیجدهم بارداری، موش ها با اتر بیهوش و پس از خروج کلیه ها به روش لاپاراتومی توسط محلول کلروفرم کشته شدند. پس از اندازه گیری وزن،کلیه ها در فرمالین 10 درصد فیکس شد. سپس پاساژ بافتی و رنگ آمیزی با روش هماتوکسیلین- ائوزین (E&H)، انجام و تغییرات بافتی با میکروسکوپ نوری الیمپوس مدل Cx31 ساخت ژاپن مورد بررسی قرارگرفت. برای آنالیز آماری از نرم افزار SPSS 16 و آزمونOne way ANOVA استفاده شد.
  یافته های پژوهش:در بررسی مقایسه ای با آزمون ANOVA علی رغم افزایش وزن کلیه ها در گروه L-NAME، اختلاف آماری معنی داری (P<0/01) بین گروه ها وجود نداشت. در تصاویر مربوط به گروه L-NAME. به هم خوردگی نظم در قشر و گلومرول های کلیوی، ارتشاح لنفوسیتیک و احتقان عروق خونی) Congestion(دیده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان می دهد که تجویز L-NAME در دوره ی بارداری ممکن است از طریق کاهش سطح NO باعث تخریب ساختار بافتی کلیه شود.
  کلیدواژگان: نیتریک اکساید، کلیه، L، NAME
 • فاطمه چراغی، مریم پاک سرشت، پریسا پارسا*، قدرت الله روشنایی، بهناز بصیری صفحات 31-40
  مقدمه
  بکارگیری روش های غیرتهاجمی جهت کاهش درد نوزادان نارس بستری ضروری است. هدف این مطالعه تعیین تاثیر مراقبت کانگرویی مادر بر درد ناشی از رویه های تهاجمی دردناک در نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت های ویژه بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی 70 نوزاد نارس بستری انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمون، مراقبت کانگرویی به مدت 30 دقیقه انجام شد و نشانه های فیزیولوژیکی و رفتاری درد 15 دقیقه بعد از شروع مراقبت کانگرویی (دقیقه صفر)، حین رویه دردناک (دقیقه 15) و 15 دقیقه بعد از برقراری مجدد مراقبت کانگرویی (دقیقه 30) و در گروه کنترل این نشانه ها در دقایق صفر (15 دقیقه بعد از خوابیده به پشت قرار دادن نوزاد در انکوباتور)، 15 (حین رویه دردناک) و30 (15 دقیقه بعد از رویه دردناک) با استفاده از چک لیست نشانه های فیزیولوژیک و مقیاس بررسی درد نوزادان نارس مشاهده و ثبت شدند.
  یافته ها
  بنابر یافته ها از نشانه های فیزیولوژیکی درد در ضربان قلب، اشباع اکسیژن شریانی، برافروختگی صورت و تعریق بین گروه آزمون و کنترل اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (05/0P<). از نشانه های رفتاری درد در تغییر الگوی تنفسی، سطح هوشیاری (05/0 P<)، وضعیت قرار بازوها و پاها (01/0 P<) بین گروه آزمون و کنترل اختلاف معنی دار آماری وجود داشت.
  بحث و نتیجه گیری
  مراقبت کانگرویی روشی کاربردی و غیرتهاجمی جهت کاهش درد ناشی از رویه های تهاجمی دردناک نوزادان نارس بستری است.
  کلیدواژگان: درد، مراقبت کانگرویی، نوزاد نارس
 • فروزان تتر، نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد*، مریم امیدی نسب، فائزه هاشمی صفحات 41-51
  مقدمه
  برای حذف فسفر،روش های مختلف تصفیه با استفاده از سیستم های شیمیایی،فیزیکی وزیست شناختی بکارگرفته می شود.سیستم راکتورناپیوسته متوالی(SBR)یک فرآیند اصلاح شده لجن فعال است که میتواند فسفر مازاد را از فاضلاب شهری جدا نماید.هدف این مطالعه،ارزیابی کاربرد فرایند ناپیوسته متناوب بارشد چسبیده بی هوازی- هوازی در حذف ارتوفسفات از فاضلاب تصفیه شده مرحله ثانویه درمقیاس آزمایشگاهی است که به تعیین اثرتغییر زمان مرحله بی هوازی برکارایی سیستم FSBRدر حذف ارتوفسفات،تغییر توالی مراحل و اثر تناسب زمانی بر بازدهی حذف فسفات می پردازد.
  مواد و روش ها
  دراین تحقیق از یک راکتورFSBRبا حجم مفید29لیتر با کاربرد قطعات پلاستیکی مناسب به عنوان بستر چسبیده استفاده گردید.تغذیه فاضلاب مصنوعی به کمک نشاسته،گلوکز،اوره ودای هیدروژن آمونیوم فسفات انجام شد.CODفاضلاب مصنوعی معادلmg/l35در نظرگرفته شده ومیزان نیتروژن وفسفر آن به ترتیبmg/l26،mg/l12برآوردگردید.تصفیه با چرخه سیستم24ساعته شروع شد.تعداد دوره های بهره برداری5دوره و تعداد روزکاری در هر دوره بهره برداری5روز بود.درچهاردوره بهره برداری،مراحلFSBRبه ترتیب شامل پرشدن، بی هوازی، هوازی،سکون و تخلیه بوده و زمان فاز بی هوازی در دوره اول،دوم،سوم وچهارم بهره برداری به ترتیب4،6،8و10ساعت بود.دردوره پنجم بهره برداری،مراحل به ترتیب شامل پرشدن،هوازی،بی هوازی،سکون وتخلیه بوده وزمان بی هوازی8ساعت در نظر گرفته شد.
  یافته های پژوهشی:بازدهی حذف فسفردر دوره اول،دوم،سوم و چهارم بهره برداری به ترتیب 5/57%،33/52%،83/55 %و08/33%می باشدو در دوره پنجم هیچ گونه کاهشی مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که بازمان ماند بی هوازی4ساعت،یعنی کمترین زمان ماند بی هوازی حذف فسفردارای بازده بیشتری بوده اما با تغییرتوالی از فاز بی هوازی به هوازی در شروع کار،بازدهی به شدت کاهش یافته و درعمل میزان فسفرخروجی نسبت به ورودی افزایش یافت.
  کلیدواژگان: فسفر، FSBR، فاضلاب، راکتور ناپیوسته متوالی، SBR
 • محمد نریمانی، حسن یاقوتی زرگر*، عباس ابوالقاسمی، عباس نصراللهی، وحید احمدی، رضا دادفر، فرشاد شیخ اکبری صفحات 52-58
  مقدمه
  از آنجا که سازگاری پایین یکی از مشکلات اصلی زندانیان و از علل گرایش آن ها به رفتارهای پرخطر می باشد، این مطالعه با هدف بررسی تاثیر حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد در افزایش سازگاری اجتماعی، عاطفی و بهداشتی زندانیان انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش آزمایشی و با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بدون مداخله طراحی شد. نمونه ای به حجم 40 نفر از بین زندانیان زندان مرکزی شهر اردبیل با بیش از چهار ماه دوره محکومیت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (بر اساس نوع جرم) انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری بل استفاده شد که در پیش آزمون و پس آزمون توسط گروه آزمایش و کنترل تکمیل گردید. درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد طی چهارجلسه بر روی گروه آزمایش انجام گرفت و در این فاصله گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: نتایج این پژوهش نشان می دهدکه میانگین نمرات سازگاری اجتماعی، سازگاری عاطفی، سازگاری بهداشتی در گروه آزمایش به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل افزایش پیدا کرد (001/0 >p).
  بحث و نتیجه گیری
  درمان حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر افزایش سازگاری زندانیان مرد موثر بود. لذا روان شناسان زندانها می توانند با آموزش این روش درمانی کوتاه مدت واجرای آن بر روی محکومین در بدو ورود به زندان، نقش اساسی درافزایش سازگاری این افراد، داشته باشند.
  کلیدواژگان: حسیاست زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد، عزت نفس، سازگاری، زندانی
 • زهرا وحدت شریعت پناهی، مریم وحدت شریعت پناهی* صفحات 59-63
  مقدمه
  روش حل مسئله، مهارت های یادگیری و فهم در س را در دانشجو زیاد می کند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه ارائه درس تغذیه نظری به صورت معرفی بیمار با ارائه روش متداول سخنرانی بوده است.
  روش ها
  در این مطالعه ی نیمه تجربی،20 نفر از دانشجویان رشته ی مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام که دارای واحد تغذیه بودند، به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. هشت جلسه ی ابتدای درس به شکل سخنرانی و هشت جلسه انتهایی با روش حل مسئله ارائه گردید. در انتهای دو دوره میزان غیبت، نمره امتحانی کسب شده، مدت زمان صرف شده برای مطالعه دروس امتحان و میزان رضایتمندی مقایسه شدند.
  نتایج
  میانگین نمره ی دانشجویان در دوره ی دوم مطالعه، به شکل معنی داری بیش تر از دوره ی اول مطالعه بود) 04 / 0. (P= میانگین زمان مصرف شده برای مطالعه در دوره ی دوم بررسی به شکل معنی داری کم تر از دوره ی اول مطالعه بود (02 / 0. (P= درصد رضایت از شیوه تدریس در نیمه دوم مطالعه بیشتر از نیمه اول بود) 01 / 0. (P= در میانگین روزهای غیبت در دو دوره تفاوت ی دیده نشد) 6 / 0. (P=
  نتیجه گیری
  روش ارائه درس تغذیه نظری به شکل آموزش مبتنی بر حل مسئله می تواند بر میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجو درکلاس درس بیفزاید.
  کلیدواژگان: آموزش مبتنی بر حل مسئله، درس تغذیه، دانشجویان مامایی، آموزش سنتی
 • محمد وطن خواه*، یحیی اکبری شایه، محمد دلاور، فروغ ریاحی، سحر پاک صفحات 64-70
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده ی ویژگی های شخصیتی روانرنجور خویی و سازگاری بر رابطه بین آمادگی به اعتیاد و هیجان خواهی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد انجام گرفت.
  روش پژوهش: جامعه پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بود که از میان آنها تعداد 205آزمودنی (93 مرد و 112 زن) با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و به پرسشنامه های آمادگی به اعتیاد، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیتی نئو و هیجان خواهی آرنت پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش تحلیل رگرسیون چندگانه تعاملی تحلیل شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که هیجان خواهی و آمادگی به اعتیاد رابطه مثبت معنی داری دارند. اما تحلیل رگرسیون چندگانه تعاملی، نشان داد که رابطه آمادگی به اعتیاد و هیجان خواهی فقط توسط روانرنجور خویی تعدیل می گردد و سازگاری هیچ گونه نقش تعدیل کننده گی در این رابطه ندارد.
  نتیجه گیری
  نتیجه این یافته این است که ویژگی شخصیتی روانرنجور خویی تببین کننده رابطه تعاملی معنادار، میان هیجان خواهی و آمادگی به اعتیاد بوده و در نتیجه هیجان خواهی در همه افراد با توجه به ویژگی های فردی (روانرنجور خویی) با آمادگی به اعتیاد رابطه دارد.
  کلیدواژگان: آمادگی به اعتیاد، هیجان خواهی، روانرنجور خویی، سازگاری
 • هدیه جعفری، عبدالحسین طاهری کلانی*، علیرضا صفرزاده صفحات 71-76
  هدف
  تحقیقات نشان داده اند، بازیافت ناکافی بین جلسات تمرینی سبب سرکوب سیستم ایمنی می شود. هدف از پژوهش حاضر مقایسه ی تاثیر جلسات مکرر فعالیت های ورزشی مقاومتی و استقامتی بر تعداد لکوسیت ها، لنفوسیت ها، نوتروفیل ها، منوسیت ها و مقدار پلاسمایی هورمون کورتیزول در دختران ورزشکار بود.
  مواد و روش ها
  19 دختر ورزشکار (در دامنه ی سنی 20 تا 25 سال) داوطلب شرکت در پژوهش در دو مرحله و در دو روز مجزا، با فاصله ی یک هفته دو پروتکل تجربی را اجرا کردند. به این صورت که، آزمودنی ها در پروتکل تجربی اول 2 جلسه فعالیت ورزشی مقاومتی (8 حرکت با 65% یک تکرار بیشینه) و در پروتکل تجربی دوم 2 جلسه فعالیت ورزشی استقامتی (60 دقیقه کار روی دوچرخه کارسنج با شدت 65% ضربان قلب ذخیره) را اجرا کردند. جلسه اول در ساعت 9 صبح و جلسه دوم در ساعت 15 عصر اجرا شد. نمونه های خون قبل و بلافاصله پس از اجرای فعالیت اول، قبل و بلافاصله پس از اجرای فعالیت دوم و نیز یک ساعت پس از اجرای فعالیت دوم از آزمودنی ها گرفته شد. از روش های آماری کولموگروف اسمیرنف، t مستقل و تحلیل واریانس درون گروهی با اندازه گیری مکرر استفاده شد.
  نتایج
  جلسات مکرر فعالیت استقامتی باعث افزایش تعداد لکوسیت ها، نوتروفیل ها، منوسیت های خون و مقدار کورتیزول پلاسما و فعالیت مقاومتی تنها باعث افزایش تعداد لنفوسیت های خون گردید (05/0P˂). مقایسه دو نوع فعالیت ورزشی تنها در تعداد منوسیت های خون تفاوت معناداری را نشان داد (05/0P˂).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد، بین جلسات مکرر فعالیت ورزشی مقاومتی و استقامتی در یک روز، تفاوت معناداری بر متغیرهای ایمنولوژیکی و هورمون کورتیزول وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سیستم ایمنی، لکوسیت، کورتیزول
 • حشمت الله نورمرادی، حاجی کریمی، افشار علی حسینی، امیر باقی*، کبری فرخی مقدم صفحات 77-83
  مقدمه
  استفاده از لاگونهای هوادهی جهت تصفیه فاضلاب شهری در مناطق دارای آب و هوای گرم و سرد در صورت وجود زمین کافی و ارزان قیمت بسیار مناسب می باشد. باتوجه به استاندارد های سختگیرانه زیست محیطی، کمبود منابع آبی و ضرورت استفاده مجدد از پساب، بهبود کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب با استفاده از این لاگون های هوادهی به راحتی امکان پذیر می باشد. در این پژوهش عملکرد لاگون های هوادهی تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام (شهریور 91 لغایت اردیبهشت 92) انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  نمونه برداری از ورودی و خروجی تصفیه خانه به صورت ماهیانه در مدت 9 ماه متوالی (مجموعا 18 نمونه) برای پارامترهای کیفی BOD (Biochemical oxygen demand)، COD (Chemical oxygen demand)، ذرات معلق، نیتروژن کل، کل کلیفرم ها و کلیفرم های مدفوعی انجام گردید. حجم نمونه فاضلاب و پساب برداشت شده جهت آزمایشات فوق 2 لیتر بود که از ظروف استریل استفاده شده. تمام آزمایشات مطابق کتاب استاندارد متود برای آزمایشات آب و فاضلاب انجام شد و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار Excel و SPSS (آزمون همبستگی پیرسون و T یک نمونه ای) آنالیز شد.
  یافته های پژوهش: آنالیز فاضلاب خام نشان داد که شدت آلودگی آن در حد متوسط می باشد. راندمان حذف BOD5، COD، ذرات معلق، نیتروژن کل، کل کلیفرم ها و کلیفرم های مدفوعی توسط تصفیه خانه فاضلاب (سیستم لاگون های هوادهی) ایلام به ترتیب برابر 80.49%، 78.82%، 82.6%، 16.59%، 23.75%، 51.85% بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تصفیه خانه فاضلاب ایلام کارایی لازم جهت تولید پساب مطابق با استانداردهای زیست محیطی را ندارد و نیاز است اقدامات اساسی در خصوص اصلاح و ارتقاء ظرفیت واحد های تصفیه خانه انجام پذیرد.
  کلیدواژگان: ایلام، تصفیه فاضلاب شهری، لاگون هوادهی، کلی فرم، کلی فرم های مدفوعی، راندمان حذف
 • الهه زلقی، غلامرضا گودرزی، سحر گراوندی، محمد جواد محمدی*، مهدی وثوقی نیری، اسماعیل ویسی، حمیدرضا گلپایگانی، سعید سعیدی مهر صفحات 84-91
  مقدمه
  ذرات معلق به عنوان شاخه ای از مواد آلاینده دارای تنوع و پیچیدگی بسیار زیادی هستند. طبق مطالعات ثابت شده است که مواجه با ذرات در سایز های مختلف باعث افزایش خطر بیماری های قلبی و مشکلات تنفسی و ریوی می شود. شهر تبریز به عنوان مرکز استان آذربایجان شرقی در حال حاضر یکی از پرجمعیت ترین و آلوده ترین شهرهای ایران به شمار می رود، هدف از این تحقیق برآورد بیماری های قلبی و تنفسی منتسب به آلاینده PM10 در سال 1390 است.
  روش کار
  برای نمونه برداری از کل شهر تبریز 4 ایستگاه از نقاط مختلف شهر انتخاب گردید. غلظت آلاینده PM10 در سال 1390 با استفاده از دستگاه گریم (GRIMM) اندازه گیری گردید. همچنین پارامترهای دما و فشار از طریق اطلاعات سازمان هواشناسی تبریز جمع آوری گردید. در مرحله بعد این داده ها توسط نرم افزار Excelبا انجام مراحل تصحیح دما و فشار، برنامه نویسی، پردازش (میانگین) و فیلتر کردن پردازش گردید و داده های پردازش شده توسط Excel به مدل کامپیوتری(Air Quality Health Impact Assessment) Air Q2.2.3 داده شد. این مدل شامل چهار اسکرین ورودی (Supplier، AQ data، Location، Parameter) و دو اسکرین خروجی (Table، Graph) میباشد.
  یافته ها
  نتایج نمونه برداری نشان داد که بیشترین غلظت PM10 مربوط به ایستگاه میدان نماز با غلظت 95/87 میکروگرم بر متر مکعب و کمترین غلظت مربوط به ایستگاه باغشمال با غلظت 33/78 میکروگرم بر متر مکعب بوده است. متوسط سالیانه، متوسط تابستان، متوسط زمستان و صدک 98 این آلاینده در شهر تبریز به ترتیب برابر با 13/83، 06/90، 93/75و 78/258 میکروگرم بر متر مکعب بوده است. نتایج حاصل از مدل نشان داد که تعداد موارد بیماری های قلبی و تنفسی منتسب به آلاینده PM10 موجود در هوای شهر تبریز در سال 1390 به ترتیب 420 و 1088 نفر بوده اند.
  بحث و نتیجه گیری
  تعداد موارد تجمعی بیماری قلبی نسبت به سال 1387، 31 نفر کاهش داشته است. بیشترین تعداد موارد بیماری قلبی عروقی (44 نفر) مربوط به رده غلظتی 70 تا 80 میکروگرم در مترمکعب بوده است. با افزایش هر ده میکروگرم بر متر مکعب غلظت PM10 خطر بیماری های قلبی عروقی منتسب در شهر تبریز 9/0 درصد افزایش می یابد. تعداد تجمعی موارد بیماری تنفسی ناشی از 10PM، نسبت به سال 1387، 79 نفر کاهش یافته است. 68درصد این بیماری در روزهای با غلظت کمتر از 120 میکروگرم در متر مکعب به وقوع پیوسته است. با افزایش هر ده میکروگرم بر متر مکعب غلظت PM10 خطر بیماری های تنفسی منتسب در شهر تبریز 8/0 درصد افزایش می یابد. و این کاهش نفرات بیماری های قلبی و تنفسی در سال 1390 نسبت به سال 1387 به دلیل کاهش غلظت سالیانه PM10 در سال 1390 نسبت به سال 1387 بوده است.
  کلیدواژگان: شهر تبریز، ذرات معلق، بیماری قلبی، بیماری تنفسی، مدل AIR
 • ایرج علیمحمدی، مهندس فیض الله میرزایی* صفحات 92-101
  مقدمه
  آنالیر بحرانبت حالات شکست و اثرات آن (FMECA)، تکنیکی است که آنالیز حالات شکست، اثر بالقوه هر نقص روی موفقیت سیستم، ایمنی سیستم و پرسنل، عملکرد سیستم و نگهداشت پذیری را ارزشیابی و مستند سازی میکند. در این پژوهش ابتدا کوره سیمان توسط دو رویکرد RPN و ماتریس بحرانیت تکنیک FMECA آنالیز، و سپس نتایج بدست آمده از دو رویکرد مقایسه شدند.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که جهت شناسایی و ارزیابی مخاطرات کوره یک کارخانه سیمان با استفاده از روش های RPN و ماتریس بحرانیت FMECA انجام شد.. در این آنالیز اثرات نقص روی سیستم و تولید، چگونگی ایجاد نقص و شدت نقص تعیین شد، اولویت بندی نقایص به منظور اقدامات اصلاحی و همچنین راهکارهای کنترل نقایص ارائه گردید.
  یافته های پژوهش: تعداد نقایص شناسایی شده 100 مورد بود. بالاترین عدد اولویت ریسک مربوط به نقص پیچیدگی بدنه با 270 RPN= بود. در رویکرد کیفی، نقایص خلاصی بیش از حد و کمتر از حد چرخ دنده اصلی و تماس بین روتور و استاتور در موتور دارای بالاترین میزان بحرانیت (غیرقابل قبول) بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که آنالیز FMECA ابزار مناسبی برای شناسایی و اولویت بندی نقایص از نظر میزان بحرانیت آنها بخصوص برای ماشین آلات و سیستم های پیچیده می باشد. همچنین مشخص شد که بین نتایج بدست آمده از رویکرد های RPN و کیفی FMECA تفاوت های معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ایمنی، FMECA، ماتریس بحرانیت، سیمان، RPN
 • سیده سمیرا موسوی، وحید احمدی، عباس نصراللهی*، صالحه پیریایی، خدیجه سلیمانی، طیبه محمودی صفحات 102-110
  مقدمه
  اضطراب امتحان یک مشکل مهم آموزشی است که اغلب توسط دانشجویان تجربه می شود. تقریبا هر دانشجویی در هنگام آزمون اضطراب دارد اما برای برخی از آنها اضطراب آنقدر شدید است که عملکردشان را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به تاثیر مهم اضطراب امتحان بر پیشرفت تحصیلی و سلامت روانشناختی دانشجویان، هدف پژوهش حاضر آزمودن مدلی درباره تاثیر کمالگرایی نابهنجار بر افزایش اضطراب امتحان دانشجویان با میانجی گری سبک مقابله ای اجتنابی بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه همبستگی، 150 دانشجوی دختر دانشگاه شهید چمران اهواز، در نیمسال دوم تحصیلی92-1391، از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های اضطراب امتحان اهواز(TAI)، مقیاس کمالگرایی اهواز(APS) و پرسشنامه سبک مقابله با فشار روانی(CISS) را تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده های پژوهش حاضر از روش رگرسیون استفاده شد. جهت آزمودن اثرهای واسطه ای نیز از روش بارون و کنی (1986) استفاده شد.
  یافته های پژوهش: یافته ها نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. هم چنین این نتایج از نقش واسطه ای سبک مقابله ای اجتنابی در رابطه بین کمالگرایی نوروتیک و اضطراب امتحان حمایت کرد.
  بحث و نتیجه گیری
  طبق نتایج به دست آمده، به نظر می رسد که میزان کمالگرایی نوروتیک و استفاده از راهبرد مقابله ای اجتنابی در میان دانشجویان دارای اضطراب امتحان، بالا باشد. بنابراین، این متغیرها شایسته آن هستند که در تحقیق و به خصوص در درمان مورد ملاحظه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اضطراب امتحان، کمالگرایی، راهبرد مقابله ای اجتنابی
 • امیر نوابی، سیمین دخت سلیمانی فرد* صفحات 111-118
  مقدمه
  لیشمانیا انگل درون سلولی اجباری بوده که طیف وسیعی از بیماری ها را ایجاد کرده و توسط پشه خاکی آلوده منتقل می گردد. این انگل در بدن پشه خاکی به فرم پروماستیگوت می باشد. رشد پروماستیگوت ها دارای دو مرحله لگاریتمیک غیر عفونت زا و ایستای عفونت زا است.
  هدف
  با توجه به تجمع اسید فسفاتاز در مرحله ایستا و نقش آن در شدت بیماری زایی انگل در این مطالعه خصوصیات آنزیمی و میزان فعالیت اسید فسفاتاز، Vmax و Km آن در دو مرحله لگاریتمی و ایستا با یکدیگر مقایسه گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه مقطعی بوده و برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده انگل Leishmania major(MRHO/IR/75/ER) از موش های Balb/c از قبل آلوده شده به محیط کشت منتقل و به شکل پروماستگوت رشد داده شد سپس با رسم منحنی رشد و بر اساس آن، پروماستیگوت های مراحل لگاریتمیک و ایستا از یکدیگر جدا شدند. نمونه های جمع آوری شده از هر مرحله از رشد پس از انجماد، همراه با بافر سدیم استات و Triton-X-100 هموژنیزه شده و پس از سانتریفیوژ، اسید فسفاتاز مایع رویی به روش کالریمتری اندازه گیری شد. یافته های پژوهش: انگل های مرحله لگاریتمیک در روز چهارم و انگل های مرحله متاسیکلیک یا ایستا در روز هفتم رشد جمع آوری شدند. میزان فعالیت اسید فسفاتاز در پروماستیگوت های لگاریتمیک 03/0 ±9/0 و پروماستیگوت های ایستا 01/0 ± 18/1 میکرومول به ازاء هر میلیگرم پروتئین در دقیقه اندازه گیری شد. همچنین Vmax آنزیم اسید فسفاتاز در مرحله لگاریتمی 57/0± 76/75 و در مرحله ایستا 96/0± 04/98 μM/min/mgprotein و Km آن در مرحله لگاریتمی μM 08/4± 93/142 و در مرحله ایستا μM 14/1± 39/106 تعیین گردید(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  میزان فعالیت اسید فسفاتاز در پروماستیگوت های مرحله ایستا %23 نسبت به پروماستیگوت های لگاریتمی افزایش نشان داد. همچنین Vmax مرحله ایستا نسبت به لگاریتمی %23 افزایش وKm آن %28 کاهش نشان داد. تغییرات در خصوصیات آنزیم اسید فسفاتاز طی مرحله رشد پروماستیگوت ها احتمالا موجب مهیا شدن یکی از عوامل ضروری جهت مورد تهاجم قرار دادن ماکروفاژها توسط انگل است و این تغییرات از عوامل موثر در عفونی شدن پروماستیگوت ها می باشد.
  کلیدواژگان: لیشمانیا ماژور، پروماستیگوت، اسید فسفاتاز، بیماری زایی
 • مژگان میرغفوروند، سکینه محمد علیزاده چرندابی، نیکتا توانانژاد*، مهسا کارخانه صفحات 119-129
  مقدمه
  متاسفانه امروزه به دلایل مختلفی شیوع شاخص توده ی بدنی (Body Mass Index: BMI) غیر طبیعی در نوجوانان در حال افزایش می باشد که این مسئله می تواند تاثیر منفی بر سلامت آنان داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت BMI و پیشگویی کننده های فردی – اجتماعی آن در نوجوانان شهر سنندج در سال 1391 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه روی 1500 نفر از نوجوانان 18- 14 سال (750 پسر و 750 دختر) مشغول به تحصیل در مدارس دولتی و نیمه دولتی و غیرانتفاعی شهرستان سنندج انجام گرفت. روش نمونه گیری از نوع تصادفی بود. از تحلیل رگرسیون لجستیک چند جمله ای برای تعیین پیشگویی کننده های فردی- اجتماعی BMI استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین (انحراف معیار) BMI در نوجوانان 89/20 (73/3) kg/m2 بود. حدود یک چهارم نوجوانان BMI غیرطبیعی داشتند (به ترتیب 9/4% و 2/21% برای BMI کمتر و بیشتر از حد طبیعی). متغیرهای جنسیت، وضعیت اشتغال و مصرف دارو به صورت مداوم پیشگویی کننده های BMI غیرطبیعی بودند. میزان BMI کمتر و بیشتر از حد طبیعی در نوجوانان پسر بیشتر از نوجوانان دختر بود. فراوانی BMI بیشتر از حد طبیعی در نوجوانان با مصرف مداوم دارو بطور معنی داری بیشتر و در نوجوانانی که همراه با تحصیل مشغول به کار بودند کمتر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  طبق نتایج بدست آمده، شیوع BMI غیر طبیعی بویژه اضافه وزن و چاقی در نوجوانان زیاد می باشد. بنظر می-رسد که انجام پژوهش های بیشتر در زمینه دلایل اصلی این مشکل و یافتن راهکارهای عملی برای حل آن از ضروریات فوری برای تامین سلامت نوجوانان و در نتیجه سلامت نسل آینده باشد.
  کلیدواژگان: شاخص توده ی بدنی، نوجوانان، مشخصات فردی، اجتماعی، چاقی، اضافه وزن، کم وزنی
 • اقا محمد ابراهیم حکم آبادی، آقا مجتبی بختی*، آقا محسن ناظمی، خانم سیده مریم مشیریان فراحی صفحات 130-138
  زمینه و اهداف
  امروزه چاقی و افسردگی دو بیماری مهمی هستند که در سراسر جهان رو به افزایش بوده و سلامتی انسانها را تهدید می-کنند. اینکه این دو عامل چه حد بر هم موثرند جزء سوالات مهم بهداشتی است. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین شاخص توده بدن، افسردگی و سن مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر نورآباد دلفان در سال انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی روی 390 مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر دلفان در سال 1392 به روش نمونه گیری طبقه ای بر حسب وضعیت نمایه توده بدنی در سه گروه دارای وزن طبیعی، اضافه وزن و چاق، بعلاوه بر حسب سن در سه گروه (3018)، گروه دوم (50 31) و گروه سوم (50 سال به بالا) انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. اطلاعات لازم با استفاده از فرم مشخصات فردی و پرسشنامه افسردگی بک جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 و آمار توصیفی، آزمون تی، آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA) و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که شاخص توده بدنی همبستگی مثبت معنی داری با افسردگی (r =./39، p <. 001) و همبستگی منفی معنی-درای با سن(r = -.347، p <. 001) داشت. همچنین نتایج نشان داد که اثر تعاملی سن و شاخص توده بدنی در مقایسه نمرات افسردگی در گروه سنی 30- 18 تفاوت معناداری وجود دارد (87/14= F و 001/0 P<).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های حاصل از این تحقیق، اضافه وزن و چاقی منجر به افزایش افسردگی می شود. سازمان های مرتبط با سلامت ضروری است به عنوان بخشی از برنامه های بهداشت روانی جامعه و پیشگیری از عوارض ناشی از افسردگی و چاقی بر ارتباط بین روش زندگی و بهداشت روانی پرداخته و آن را مورد تاکید قرار دهند.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، افسردگی، سن
 • محمد پرستش*، علی حیدریان پور، عباس صارمی، محمد مهدی رفیعی صفحات 139-146
  هدف
  بافت چربی از طریق تولید و ترشح آدیپوکین هایی همچون لپتین نقش مهمی در اختلال عملکرد ریوی دارد. هدف این مطالعه بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر سطوح سرمی لپتین و شاخص عملکرد ریوی در مردان چاق بود.
  مواد و روش ها
  بیست و سه مرد چاق به طور تصادفی به گروه های تمرین هوازی (12 نفر) (سن: 45/2±26/45 سال، نمایه توده بدنی: 77/0±81/31 کیلوگرم بر متر مربع) و کنترل (11 نفر) (سن: 36/3±03/47 سال، نمایه توده بدنی: 96/0±45/31 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. همچنین یک گروه کنترل با وزن طبیعی (9 نفر) برای مقایسه در سطح پایه فراخوانده شد (سن: 1/4±36/45 سال، نمایه توده بدنی: 45/0±63/24 کیلوگرم بر متر مربع). برنامه تمرین هوازی سه جلسه در هفته و برای 12 هفته بود. ترکیب بدنی (سی تی اسکن)، سطوح سرم لپتین و عملکرد ریوی قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در سطح پایه افراد با وزن طبیعی به طور معنی داری غلظت لپتین سرمی پایین تر و عملکرد ریوی بالاتری نسبت به افراد چاق داشتند (05/0P<). همچنین نتایج نشان داد که همبستگی معکوسی بین لپتین و چاقی با شاخص های عملکرد ریوی وجود دارد (05/0P<). بعد از تمرین هوازی شاخص های چاقی و عملکرد ریوی بطور معنی دار بهبود یافتند (05/0P<). در مقابل، غلظت سرمی لپتین بعد از برنامه تمرین هوازی به طور معنی دار کاهش پیدا کرد (05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  تمرین هوازی منجر به بهبود شاخص های چاقی و عملکرد ریوی در مردان چاق می شود و این بهبودی با سطوح کاهش یافته لپتین همراه است.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، لپتین، عملکرد ریوی، چاقی
 • زینب بیدل، روح الله همتی، راضی ناصری فر، میلاد نظر زاده، علی دل پیشه* صفحات 147-154
  مقدمه
  انسداد عروق کرونر از مهمترین علل مرگ به علت بیماری های قلبی عروقی در اکثر نقاط دنیا می باشد. لذا شناخت عوامل مرتبط با آن برای اخذ اقدامات پیشگیرانه ضروری است. هدف مطالعه حاضر بررسی ارتباط عوامل خطر ساز با تنگی عروق کرونر در مراجعه کنندگان به مرکز آنژیوگرافی در شهر مهران می باشد.
  مواد و
  روش
  در یک مطالعه توصیفی– تحلیلی،2046 پرونده متعلق به بیماران قلبی عروقی که در طی ماه های فروردین 1389 تا اسفند 1391 به مرکز آنژیوگرافی استان ایلام مراجعه کرده بودند، بررسی گردید. متغیر پیامد شامل نتیجه آنژیوگرافی مثبت و منفی بود و عوامل خطر (جنس، سن، سابقه خانوادگی، مصرف سیگار، فشارخون، چربی های خون) در آنان مورد تحلیل قرار گرفت. برای محاسبه نسبت شانس تطبیق شده از مدل رگرسیون لوجستیک دو حالتی استفاده شد.
  یافته
  متغیرهای جنس (44/3=OR، 58/5-02/1: CI95%)، سن (10/1=OR، 15/1-05/1: CI95%)، سابقه خانوادگی (12/1=OR، 94/1-30/1: CI95%)، وضعیت مصرف سیگار (50/1=OR، 98/1-02/1: CI95%)، فشارخون سیستولیک (16/1=OR، 28/1-05/1: CI95%)، و فشارخون دیاستولیک (04/1=OR، 09/1-00/1: CI95%) و HDL –کلسترول (04/1=OR، 08/1-00/1: CI95%) در افزایش نسبت شانس انسداد عروق تاثیر معنی داری داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  در بین متغیرهای غیرقابل تعدیل، جنس، سن و سابقه خانوادگی بیمار و در بین متغیرهای قابل تعدیل، استعمال سیگار، افزایش فشارخون و HDL –کلسترول پایین، شانس ابتلا به گرفتگی عروق کرونر قلب را افزایش می دهند. انجام مطالعات همگروهی، مرور ساختار یافته و متاآنالیز برای مطالعات آینده پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بیماری قلبی و عروقی، گرفتگی عروق کرونر، آنژیوگرافی، ایلام
 • محمد حسینی شریف آباد*، سید حسین حکمتی مقدم صفحات 155-164
  مقدمه
  مطالعات نشان می دهند که استرس پیش از تولد باعث افزایش حجم غده فوق کلیه رتهای نر جوان شده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر محیط نگهداری حیوانات در دوره بلوغ بر برگشت پذیری تغییرات ساختمان و عملکرد غده فوق کلیه ناشی از استرس پیش از تولد بود.
  مواد و روش ها
  رتهای نر دو ماهه ویستار که در معرض استرس محدودیت حرکتی واقع شده بودند در سرتاسر ماه سوم زندگی در قفس با محیط استاندارد یا محیط غنی شده نگهداری شدند. پس از پایان این دوره، سطوح کورتیکوسترون خون قبل و بعد از استرس حاد اندازه گیری شد. همچنین با استفاده از روش استریولوژیک کاوالیری حجم نواحی غده آدرنال آنها محاسبه گردید.
  یافته های پژوهش: تحلیل داده ها نشان داد که مقادیر کورتیکوسترون پس از اعمال استرس حاد در رتهای گروه شاهد و گروه استرس که در محیط غنی شده قرار داشته اند تفاوت معنی داری نداشت اما این مقادیر در رتهای گروه استرس نگهداری شده در محیط استاندارد در مقایسه با سایرین بطور معنی داری بالاتر بود. حجم کل و حجم ناحیه فاسیکولاتای قشر غده آدرنال رتهای گروه استرس متعاقب زندگی در محیط غنی شده کاهش یافته در حالی که بر روی این شاخص در حیوانات سایر گروه ها اثری نداشته است.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه تجربی نشان داد که غنی سازی محیط زندگی رتهای نر بالغی که مادرانشان طی هفته آخر بارداری در معرض استرس محدودیت حرکتی بودند باعث طبیعی نمودن پاسخ محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال به استرس حاد و کاهش حجم قشر فوق کلیه می شود.
  کلیدواژگان: غنی سازی محیط، استرس پیش از تولد، استریولوژی، غده فوق کلیه
|
 • A. Raeeisi, M. Mobasheri, F. Karimi, F. Saberinejad Pages 1-6
  Introduction
  Examining unwanted compli-cations of immunization is one of the new plans in healthcare system which guara-ntees higher quality of the services in the immunization expanding plans. Vaccination related complications are among the conc-erns in children immunization which may lead to not referring to the next vaccination times. This study was aimed to determine the rate of DTP vaccine-associated children in children less than seven years in Shah-rekord.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytical study was conducted on 360 ch-ildren under seven years old referring to health and treatment centers of Shahrekord city for Diphteria,Tetanus and Pertusis (DTP) vaccination from the beginning of autumn 2010 to the end of summer 2011. The children under study were con-trolled and monitored from the time of injection to one week afterward and their complications were examined through a questionnaire filled out by their parents.
  Findings
  In this study, 291(80.8%) of the children developed vaccination complica-tions. 95.5% of the complications were mild and 0.7% of them were severe. In 90.3% of cases, reason of the complications was related to the vaccination reaction and in the rest (1.4%), the reason came from the vaccine storing condition. 40.2% of the complications consisted of redness, infla-mmation, and pain at the injection site. 99% of complications were completely recov-ered and only 1% of the children were hos-pitalized. Discussion &
  Conclusion
  Although va-ccinetion-associated complications are mai-nly mild and transient and even the majority of them need no pharmacologic treatment, however we do need a coordinated plan for timely reporting, precise registration of information, and promotion of personnel’s and parents’ knowledge.
  Keywords: Vaccination, immunization, va, ccination, derived complications, DTP vaccine
 • Asad Mirzaei *, Soheila Rouhani, Parviz Parvizi Pages 7-15
  Introduction
  Leishmaniasis is one of the six important tropical diseases so that World Health Organization have recommended and supported to study its different aspect. Leishmaniasis is one of endemic parasitic disease in Iran and Isfahan province is one of the focus of Leishmaniasis in Iran.
  Material and Methods
  Reservoir hosts of ZCL were captured by live trap. Rodents species were identified. Smear of each ear were prepared by scratching ear. Serous from rodent ears were isolated; then, inoculated to NNN, injected to susceptible animal. Slides were prepared to find Leishmania using microscope. DNAs were extracted by ISH Horovize method and gene was amplified by Nested PCR and directly were sequenced.
  Finding
  50 rodents were trapped from 4 study regions. 40 Rhombomis opimus and 10 Meriones lybicus were traped. Leishmania infections were found(57%) in R. opimus and M. lybicus using conventional methods(direct smear, inoculation in Balb/C and in NNN medium). Detection of Leishmania major in those rodents was confirmed molecularly(%54). Sequencing results of samples confirmed two diferrent haplotypes of L. major in Isfahan rodents. Discussion &
  Conclusion
  Based on finding, abundant of R. opimus and high Leishmania infection in this rodent it seem that R. opimus is the main reservoir of Leishmania major in Isfahan province followed by M. libycus as a second reservoir host of ZCL.
  Keywords: Leishmania major, Rhombomis opimus, Meriones lybicus, Nested, PCR, ITS, rDNA
 • Abolghasem Yaghobi *, Hosein Mohagheghi, Ali Asghar Chegini, Sarveh Mohammadzadeh Pages 16-24
  Introduction
  Child-mothers Primary relationship is the base of next relationship in adulthood. for a health interpersonal relationship trust is an important factor.researchers emphasize on mother-child relationship in infancy & show that individual mental health/disease in adulthood affected by Child-mothers Primary relationship.and this effect communication styles & trust in interpersonal relationship in adulthood.hence this study aimed to investigation of relationship between attachment, Nutrition type, (Breastfeeding, dry milk)weaning style (suddenly or gradual)with communication styles interpersonal trust in adulthood.
  Materials And Methods
  sample of this study includes 180 case(95 men & 90 women)aged 16-26 years that filled attachment styles, communication styles & interpersonal trust questionnaire information about, Nutrition type & weaning style gathered from an oral interview of their mother.
  Findings
  Nutrition type & weaning styles didn’t have any significant relation with communication styles & interpersonal trust. there is a significant relationship between gender, Battler communication style & interpersonal trust(p<0.05). there is not significant relation ship between attachment styles and communication styles but there was a significant relationship between attachment styles & interpersonal trust(p=0.00). Discussion &
  Conclusion
  attachment styles have a significant relationship with communication styles & interpersonal trust.hence mothers education about response their children needs can be an important act in formulation the health interpersonal relationship in adulthood.
  Keywords: Breastfeeding, Nutrition, communi abolghasem yaghobi, hosein mohagheghi, ali asghar chegini, sarveh mohammadzadeh cation styles, trust
 • Mh Nori Mogohi *, M. Khanzad, T. Rastegar Pages 25-30
  Introduction
  According to the important role of Nitric oxide (NO) in many biological processes in cells and tissues, in this study we examined the inhibitory effects of L-NAME on weight and histology of a pregnant rat kidney.
  Materials And Methods
  24 Wistar rats weighing 200- 250 gr with a mean age of 8 weeks upon observing vaginal plaque that has been considered as day zero of pregnancy were divided in 3 groups of 8. Except the control group the remaining groups received normal saline (1mg/kg/ip), L-NAME (1 mg/kg/ip) during 3, 4 and 5th days of pregnancy. On the 18th day of pregnancy the rats were anesthetized by ether and via laparotomy the kidneys were removed. Kidneys fixed in 10% formalin and after tissue sample preparation, general (H + E) staining was performed. Finally the Histomorphological changes were studied by light microscopy.
  Findings
  Despite the increasing in weight of the L-NAME group, There was no significant differences between groups (P<0.01) but in L-NAME group were observed disorder of the cortex and capsule of a kidney, immune cell infiltration, and congestion blood vessels. Discussion &
  Conclusion
  Results of this study showed that L-NAME in pregnancy can cause damage in kidney tissue via decreasing levels of NO.
  Keywords: Kidney, Nitric oxide, L, NAME
 • Fatemeh Cheraghi, Maryam Pakseresht, Parisa Parsa, Ghodratolah Roshanaei, Behnaz Basiri Pages 31-40
  Introduction
  Using non-invasive techniques are necessary to reduce the premature infant pain. This study aimed to determine the effect of Kangaroo Mother Care (KMC) on premature newborns’ pain due to invasive procedures in neonatal intensive care unit.
  Materials and Methods
  In a quasi-experimental study, 70 hospitalized preterm infants were selected and then randomly divided in two case and control groups. In case group, the physiological and behavioral signs of pain 15 minutes after KMC (minutes zero), during the invasive painful procedures (minutes 15) and 15 minutes after the re-establishment of KMC (minutes 30) and in control group, that signs in three same time zero (15 minutes after supine position of Infant in the incubator), 15 (during a painful procedure) and 30 (15 minutes after painful procedures) was observed and recorded by physiological & behavioral sign scale.
  Findings
  According to results, there were significant differences between case and control group in heart rate, oxygen saturation, facial flushing and sweating from physiological signs (P<0/05). There were significant differences between case and control group in breathing pattern, the level of consciousness (P<0/05), positioning arms and legs (P<0/01) from behavioral signs. Discussion &
  Conclusion
  KMC is an applicable and non-invasive method to relieve hospitalized premature newborns’ pain due to painful invasive procedures in neonatal intensive care unit.
  Keywords: Preterm infant, Pain, Kangaroo care
 • F. Tatar, N. Jaafarzadeh, Haghighifard *, M. Omidi Nasab, F. Hashemi Pages 41-51
  Introduction
  For phosphorus removal, different methods of water treatment system using chemical, physical and biological systems have been used. Sequencing batch reactor system (SBR) is modified activated sludge processes that can removal the excess phosphorus from the municipal wastewater. In this study we evaluates the application of SBR for orthophosphate removing from the secondary treated wastewater in lab scale, and determining the effects of anaerobic detention time, sequencing alternatives and the time proportioning on the phosphorous removal efficiency.
  Materials and Methods
  In this study by using of a FSBR with the 2 liters useful volume based on the plastic spices as the attached growth bed. Synthetic wastewater feeding has done by using of the starch, glucose, urea and dihydrogen ammonium phosphate. COD of the wastewater was equal to 35 mg/l with Nitrogen and phosphorus content 26 and 12 mg/l respectively. Treatment began with the 24 hr cycle. The numbers of operational series were 5 and the numbers of running days were 5 days. In 4 series of the operations, FSBR steps were filling, anaerobic phase, aerobic phase, rest and discharge, and the anaerobic detention times seri of the operation the steps were first, second, third and fourth seriyal were 4,6,8 and 10 hrs respectively. In seri operation the steps were filling, anaerobic phase, aerobic phase, rest and discharge respectively.
  Findings
  Our study showed that the phosphorus removal efficiencies for to series of the operations were 57.5%,52.33%, 55.83% and 33.08% respectively and for the seri of the operations was no any phosphorous removal efficiency. Discussion &
  Conclusion
  The study results showed that by a decreasing the anaerobic phase detention time to 4 hours, (the minimum time),the phosphorous removal efficiency was the maximum, but by sequence changing from anaerobic to the aerobic phase at the beginning step, the phosphorous removal was decreased severely.
  Keywords: phosphorus, FSBR, sewage, SBR, sequencing batch reactor
 • M. Narimani, H. Yaghuti Zargar*, A. Abolghasemi, A. Nasrollahi, V. Ahmadi, R. Dadfar, F. Shikhakbari Pages 52-58
  Introduction
  Since low adjustment is one of the main problems prisoners struggling with and considered to be one of the reasons for their tendency toward dangerous behaviors, this study was aimed at investigating the effect of desensitization by eye movements and reprocessing on enhancement of social, affective and health adjustment of prisoners. Method of study: This study was designed based on experimental method and by pretest and posttest model with control group. A sample of 40 individuals was taken (based on the type of their crimes) from prisoners in Ardebil's central jail with jail sentences as long as 4 months using stratified random sampling method. Rosenberg Self-Esteem Scale and Bel adjustment questionnaire were used to collect data which was completed in both pretest and posttest by experimental and control groups. Treatment of desensitization with eye movements and reprocessing was conducted during four sessions on experimental group and during which control group was not involved. Data was analyzed using covariance analysis test.
  Findings
  the results from this investigation indicated that the average grades for social, affective and health adjustment in experimental group were significantly higher than those in control group (P<0.001).
  Conclusion
  treatment of desensitization by eye movements and reprocessing were effective on enhancing the adjustment of male prisoners. Therefore jail's psychologists can play a substantial role in enhancement of the adjustment of these people by teaching this short term treatment method and implementing it on sentenced people upon their entrance to jail.
  Keywords: EMDR, Self, esteem, adjustment, prisoner
 • Zahra Vahdat Shariatpanahi, Maryam Vahdat Shariatpanahi* Pages 59-63
  Introduction
  Problem Based learning help students to develop understanding and learning skills. The aim of this study was to compare the presentation of theoretical nutrition course through PBL method with that of contemporary method of lecture.
  Methods
  In this quasi experimental study, 20 midwifery students of Ilam University of Medical Sciences who took the course of nutrition were entered into the survey through census. The first 8 sessions of course was instructed through lecture and the second 8 sessions through problem based learning method. At the end of two periods, mean level of score exams, presence in class, mean time for studying and percent of satisfaction were compared. Data was analyzed by SPSS software.
  Results
  The mean score of exam was significantly higher in second period of study. The mean time for studying and absence were significantly lower in second period of study. The mean score of satisfaction was significantly higher in the second period of study. There was no difference in mean days of absence between two groups (P= 0/6).
  Conclusion
  The method of Problem Based Learning could be successful in increasing level of knowledge of students.
  Keywords: Problem based learning, Nutrition course, Midwife students, contemporary learning
 • M. Vatankhah*, Y. Akbari Shayeh, M. Delavar, F. Ryahi, S. Pak Pages 64-70
  Background
  The purpose of this study was to study the mediating role of neuroticism and Compromise in relationship between Sensation seeking and pre-addiction in students.
  Methods
  The study population included 205 student (93 boys and 112 girls) of Ferdossi Mashad University that selected randomly through accessible sampling. Subjects completed sensation seeking, NEO-FFI and pre-addiction questionnaires. Data analyzed with interactional multiple regression.
  Result
  This study showed that there was a positive significant relationship between sensation seeking and pre-addiction. But result of interactional multiple regression showed that just neuroticism had a mediating role in relationship between sensation seeking and pre-addiction.
  Conclusion
  Whereas neuroticism had a mediating role we concluded that always sensation seeking and pre-addiction in regard to personal trait (neuroticism) have correlation.
  Keywords: pre, addiction, sensation seeking, neuroticism, agreeableness
 • Hedie Jafari, Abdolhosain Taheri Kalak*, Alireza Safarzade Pages 71-76
  Purpose
  The studies has been shown that insufficient recovery between sessions cause immune suppression. The aim of this study was to investigate the effect of repeated bouts resistance and endurance exercise on blood leukocytes, lymphocytes, neutrophils, monocytes count and plasma cortisol levels in athlete girls.
  Materials And Methods
  19 athlete girls (ages, 20- 25 yr), volunteers participated in the study, in two phase and two separate days performed two experimental protocols. At first, subject performed two bouts of resistance exercise (8 exercise with 65% 1RM) at 09:00 and 15:00. After one week rest, subject performed two bouts of endurance exercise (60 min cycling on 65% HR Reserve) at same time. Blood samples were taken before and after each bout and 1 hour after second bout of exercise. Statistical analysis was performed using a Kolmogroph-Smirnoff, independent t-test and ANOVA with repeated measure.
  Results
  Repeated bouts endurance exercise significantly increased blood leukocytes, neutrophils, monocytes count and plasma cortisol levels, but of repeated bouts resistance exercise only significantly increased blood lymphocytes count (P˂0.05). Comparison of two type exercise indicate only significantly difference in blood monocytes count (P˂0.05).
  Conclusion
  This results has been shown that no significantly difference between repeated bouts of resistance and endurance exercise in a day, on immunological variables and cortisol hormone.
  Keywords: immune system, leukocyte, cortisol
 • Heshmatollah Nourmoradi, Haji Karimi, Afshar Alihosseini, A. Baghi *, K. Farokhimoghadam Pages 77-83
  Introduction
  Using aerated lagoons for the treatment of municipal wastewater in the areas with warm and cold climate is convenient if the enough and cheap land is existed. Because of the strict environmental regulations, water resources shortage and the necessity of effluent reuse, treatment of municipal wastewater by aerated lagoons is easily feasible. This study was investigated to evaluate the performance of aerated lagoons of Ilam city from September 2012 to May 2013.
  Materials and Methods
  The sampling (eighteen samples) from inlet and outlet of the treatment plant was conducted during nine continuously months. The performance of the waste water treatment plant was carried out using indices such as BOD5, COD, TSS, TN, total coliform and fecal coliform in the influent and effluent. All the experiments were conducted according to the standard method for the examination of water and wastewater reference and the results were analyzed by Excel and SPSS (Pearson's correlation and T-test) softwares.
  Findings
  The raw wastewater analysis was showed that it's pollution strength was in the range of intermediate wastewaters. The removal efficiency of the treatment plant for BOD5, COD, TSS, TN, total coliform and fecal coliform were 80.49%, 78.82%, 82.6%, 16.59%, 23.75% and 51.85%, respectively. Discussion &
  Conclusion
  The results indicated that the treatment plant did not have convenient efficiency according to the environmental standards. Therefore, the appropriate measures are required to modify and upgrade of the treatment plant units capacity.
  Keywords: Ilam, Municipal Wastewater Treatment, Aerated Lagoon, Coliform, Fecal Coliform, Removal Efficiency
 • E. Zolghi, Gh Godarzi, S. Gravandi, M. Mohamadi*, M. Vosoghi Nayeri, E. Visi, H. Golpaygani, S. Saeedi Mehr Pages 84-91
  Introduction
  aerosols as a branch of pollutants have a variety of types and complexity. It has been proved that exposure with aerosols (particle matter) in different sizes can increase the risk of heart diseases and respiratory problems. Tabriz as the center of east Azerbaijan is one of the most populated and polluted cities in Iran. This research aims to estimate heart and respiratory diseases related to PM10 pollutant in 2011.
  Methodology
  First the PM10 concentration required was measured by GRIMM from Tabriz Environment Organization. Stations were“Namaz square (in the beginning of Rasteh koucheh)”, “Hakim Nazemi”, “Baghshomal”, and “Railway”. The parameters of temperature and pressure were collected through Tabriz Meteorological Organization., Then, this data were processed by Excel software through correcting temperature and pressure, coding, averaging and filtering. Finally, the data processed were entered to Air Q)Air Quality Health Impact Assessment(model. This model includes four screen inputs (Supplier, AQ data, Location, Parameter) and two output screens (Table and Graph).
  Findings
  the results of sampling showed that the maximum concentration of PM10 was related to Namaz square station as 87.95 µg/m3 and the minimum was related to Baghshomal station at 78.33 µg/m3. The results of model showed that the number of respiratory and hearth diseases related to PM10 pollutant in Tabriz air was 1088 and 420, respectively, in 2011. Conclusion &
  Discussion
  The cumulative number of heart diseases had a decrease of 31 compared to that in 2008. The greatest number of cardiovascular diseases (44) was at concentration interval of 70-88 µg/m3. With the increase of each 10 µg/m3 of PM10 concentration, the risk of cardiovascular diseases in Tabriz increased 0.9%. The cumulative number of respiratory diseases from PM10 reduced 79 persons compared to 2008. 68% of cases happened on the days with concentration less than 120 µg/m3. With the increase of each 10 µg/m3 of PM10 concentration the risk of respiratory diseases in Tabriz increased 0/8%. The reduction of cases of respiratory and heart diseases in 2011versus 2008 was due to the reduction of annual concentration of PM10 in 2011versus 2008.
  Keywords: Tabriz, aerosols, heart disease, respiratory disease, AIR Q
 • Doctor Iraj Alimohamadi, Engineer Feizolla Mirzaei* Pages 92-101
  Introduction
  Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA), is a technique that evaluates and documents analyze of failure modes, potential effects of any failure on the success of system, personnel and system safety, system performance and maintainability. In this study, at the first killen analyzed for two approaches, RPN and critically matrix of FMECA technique and then the results of these two approaches was compared.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted to assess and identify the risk of a cement killen using RPN and critically matrix approaches of FMECA. Then, the results obtained from qualitative and RPN approaches were also compared with each other. In this study, the effects of defects on the production and system, how to fail, severity of fails and their criticality level and controls of fails were considered.
  Findings
  The number of identified defects using FMECA was 100 cases. The body warping defect had the highest risk priority number (RPN=270) among the defects analyzed with approach RPN. In the qualitative approach, the defects of maximum and minimum realizing of the original gears, contact between the rotor and stator in the engine were the highest critically rate. Discussion and
  Conclusion
  This study showed that analysis FMECA was proper tool to identify and prioritize failures of their critically, especially for the machinery and complex systems. Moreover, this study showed the significant differences between the results obtained from RPN and qualitative approaches of FMECA.
  Keywords: Safety, FMECA, Qualitative, RPN, cement
 • S. Mosavi, V. Ahmadi, A. Nasrollahi *, S. Piriabi, Kh Solaimani, T. Mahmoodi Pages 102-110
  Introduction
  Test anxiety is an educational problem frequently experienced by college students. Almost every student who takes a test feels some anxiety, but for some, the feeling is so intense that it affects their performance. With respect to the important role of test anxiety on the student's academic achievement and psychological well being, the purpose of this research was to test the effect of neurotic perfectionism on test anxiety considering the mediating role of avoidant coping.
  Materials and Methods
  This correlation study was performed during second educational semester (2012-2013). 150 girl students in Shahid Chamran university of Ahvaz who selected randomly filled Test Anxiety Inventory(TAI), Ahvaz perfectionism scale(APS) and Coping Inventory for Stressful Situations(CISS-21). A regression analysis was used to analyze the data. The indirect effects were tested using Baron & Kenny (1986) method.
  Findings
  Findings indicated that the proposed model fit the data properly. The results also supported the mediating role of avoidant coping in the relationship between neurotic perfectionism and test anxiety. Discussion &
  Conclusion
  According to the results, it seems that high neurotic perfectionism and avoidant coping strategy exist among students with test anxiety. Therefore, these variables have the eligibility to be considered in research, especially in the treatment.
  Keywords: test anxiety, perfectionism, avoidant coping
 • Amir Nawabi, Simindokht Soleimanifard* Pages 111-118
  Introduction
  Leishmania is an obligate intracellular parasite that causes a wide range of disease. This parasite is transmitted via bite of infected sandflies.and has promastigote form in sandfly. Promastigote form has two phase: none virulence logarithmic and virulence stationary phase. According to the accumulation of acid phosphatase (ACP) in stationary phase and its role in the virulence of the parasite, in this study the properties, km and Vm of ACP enzyme were measured in two logarithmic and stationary phases.
  Materials And Methods
  The present study is a cross sectional study. To culture promastigotes, L.major(MRHO/IR/75/ER) from previously infected Balb/c mice were transferred to medium. Growth curve was generated by daily counting of the parasites and based on this curve logarithmic and stationary phases were divided. Frozen promastigotes of each stage with sodium acetate and Triton-X-100 were homogenized and ACP was measured by calorimetric assay.
  Results
  Logarithmic and stationary parasites were collected in the fourth and seventh days respectively. The rate of ACP activity was determined: 0.9 ± 0.03 in logarithmic and 1.18 ± 0.01 µM/min/mgprotein in stationary phases. Also Vm of this enzyme was 75.76 ± 0.57 in logarithmic and 98/04 ± 0.96 in stationary phases and Km was determined 142.93 ± 4.08 µM and 106.39± 1.14 µM in logarithmic and stationary phase respectively (P<0.05).
  Conclusion
  In stationary promastigotes the rate of ACP activity and Vm were 23% higher and Km was 28% lower than in logarithmic phase. Changes in the properties of ACP is probably one of the essential factors for parasites to attack the macrophages and these variations are very important parameters in virulence of promastigotes.
  Keywords: Leishmania major, Promastigote, Acid phosphatase, Virulence
 • Dr Mojgan Mirghafourvand, Dr Sakineh Mohammad Alizadeh Charandabi, Nikta Tavananezhad *, Mahsa Karkhane Pages 119-129
  Introduction
  Unfortunately, today the incidence of abnormal body mass index (BMI) in adolescents is increasing for various reasons that can have a negative impact on their health. This study aimed to determine the status of BMI in adolescents and its socio-demographic predictors in adolescents was conducted in the city of Sanandaj in 1391.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was performed on 1,500 adolescents 18-14 years (750 boys and 750 girls) enrolled in public, semi-public and private schools in the city of Sanandaj. The sampling method was random. Multinomial logistic regression was used to determine socio-demographic predictors of BMI.
  Findings
  The mean (SD) of BMI in adolescents was 20.89 (3.73) kg/m2. About a quarter of adolescents had abnormal BMI (4.9% and 21.2% respectively for lower and higher than the normal range). Gender, employment status, and use drug continually were predictors of abnormal BMI. The lower and higher range of BMI was more in boys. Frequency of higher rang of BMI was significantly more frequent in adolescent used drug continually and lower in adolescents who were working with education. Discussion &
  Conclusion
  According to our results, the prevalence of abnormal BMI, particularly overweight and obesity is high in adolescents. It seems that further researches to determine the main reasons of this problem and practical solutions to solve it are urgent necessity for the health of adolescents and so the next generation.:
  Keywords: body mass index, adolescents, socio, demographic characteristics, obesity, overweight, underweight
 • Mr Mohammad Ebrahim Hokm Abadi, Mr Mohammad Ebrahim Hokm Abadi *, Mr Mohsen Nazemi, Mrs Seyedeh Maryam Moshirian Farahi Pages 130-138
  Background
  Today obesity and depression are two important diseases which are growing all over the world and threat the human health. That how much these two affect each other is a major health question. This study aimed to investigate the relationship between body mass index (BMI), depression, and age among referring to health Center in Norabad Delfan City in 2013.
  Methods
  This was a descriptive- correlational study conducted on 390 referring to the health Center in Norabad Delfan City in 2013, who were selected through stratified sampling, Based on their body mass index (BMI) individuals were classified as normal weight, overweight and obese. In addition, age groups were classified as Group 1 (ages 18 – 30), Group 2 (ages 31 - 50), and Group 3 (ages > 50). The data were collected by beck depression standard inventory; self constructed questionnaires of demographic characteristic. Data were analyzed using descriptive statistics, t-test, ANOVA, and coefficient Pearson's correlation.
  Findings
  BMI was positively correlated with depression (r =./39, p <. 001), and age was negatively correlated with depression (r = -.347, p <. 001). Finally, a one-way ANOVA revealed younger individuals scored higher on the BDI-II across all weight groups (F(2, 139) = 8.456; p <. 05).
  Conclusion
  The present study showed that overweight and obesity leads to increases depression. All organization who have health affairs need to consider the correlation between life style and mental health as part of mental health plans for the society in order to present the complication of depression and obesity.
  Keywords: Body Mass Index, Depression, Age
 • Mohammad Parastesh*, Ali Heidarianpour, Abbas Saremi Pages 139-146
  Background &
  Purpose
  Adipose tissue have an important role in inducing lung dysfunction through production and secretion of adipokins such as leptin. The aim of this study was to investigate the effect of a period of aerobic training on lung function indices and serum leptin levels in obese men.
  Methods
  Twenty three overweight and obese subjects were randomly assigned to aerobic training (obese EX, n = 12) (45.26±2.45 yr, body mass index (BMI) 31.81±0.77 kg/m2) and control (obese CON, n = 11) (47.03±3.36 yr, body mass index (BMI) 31.45±0.96 kg/m2) groups. Another control group (n = 9) was sampled from normal weighed individuals to compare at the base level (45.1±4.1 yr, body mass index (BMI) 24.63±0.45 kg/m2). The obese EX group participated in 12 weeks of progressive aerobic training 3 sessions a week. Body composition (CT scan), serum leptin levels and lung (pulmonary) function were measured before and after training.
  Results
  At the baseline, the normal weight participants had significant lower serum leptin concentration and higher lung function compared with obese participants (P<0.05). Also, the results indicated that there is an inverse correlation between leptin and obesity with lung function indices (P<0.05). After the aerobic training, obesity and lung function indices were significantly improved (P<0.05). In contrast, serum leptin concentration was significantly decreased after the aerobic training program (P<0.05).
  Conclusion
  Aerobic exercise improves indices of obesity and lung function in obese men which is associated with reduced levels of leptin.
  Keywords: Aerobic training, leptin, lung function, obesity
 • Zeinab Bidel, R. Hemati, R. Naserifar, M. Nazarzadeh, A. Del Pisheh* Pages 147-154
  Introduction
  Coronary Arteries Involvements (CAIs) are the most important causes of death due to cardiovascular disease (CVD) worldwide. Therefore, recognizing the related factors is necessary in order to obtain preventive actions. The present study aimed to evaluate the relationship between CVD risk factors and CAIs amongst patients who were referred to the Angiographic Center, Imam Hussein hospital, Mehran city, Ilam Province, western Iran.
  Materials And Methods
  Through a cross-sectional study, 2046 records of CVD patients were reviewed between 2009 and 2012. The outcome variable was either normal or abnormal angiography result. The certain risk factors including gender, age, familial history, smoking, hypertension and blood lipids were also analyzed. A multivariate logistic regression model was performed to estimate the adjusted odds ratios.
  Results
  Gender (OR=3.44, %95CI:1.02-5.58), age (OR=1.10, %95CI:1.05-1.15), familial history (OR=1.12, %95CI:1.30-1.94), smoking (OR=1.50, %95CI:1.02-1.98), systolic blood pressure (OR=1.16, %95CI:1.05-1.28), diastolic blood pressure (OR=1.04, %95CI:1.00-1.09) and HDL-cholesterol (OR=1.04, %95CI:1.00-1.08) had significantly increased risk of CAIs.
  Conclusion
  Smoking, hypertension and low HDL-cholesterol from modifiable characteristics as well as gender, age and familial history of CVD from non-modifiable characteristics had increased the odds of CAIs. Performing longitudinal cohort studies, systematic reviews and meta-analyses are recommended for future studies
  Keywords: cardiovascular disease, coronary arteries involvement, angiography, Ilam
 • Dr M. Hosseini, Sharifabad, Dr Sh Hekmatimoghadam Pages 155-164
  Introduction
  Studies show that prenatal stress causes an increase in the volumes of the adrenal gland in young prenatally stressed rats. The purpose of this study was to investigate the effects of environmental condition during adolescence on reversibility of prenatal stress-induced alterations at adrenal function and structure.
  Materials and Methods
  2-month-old Wistar male prenatally restraint stressed rats were maintained in either an enriched-environment or standard living cages throughout the third month of life. At the end of housing period, blood corticosterone levels were measured before, after the acute stress. Also, the volume of adrenal gland was estimated using sterological techniques.
  Findings
  Statistical analysis of data showed that corticosterone levels after the acute stress were not significantly different among control and prenatally stressed rats exposed to enrichment environment. However, these levels were significantly higher in prenatally stressed rats exposed to standard environment in comparison to other groups. The total volume and the volume of zona fasciculate of the adrenal cortex in prenatally stressed adult rats significantly decreased following enrichment of environment while it had no effect on these parameters among other animal groups. Discussion &
  Conclusion
  This experimental study showed that the enrichment of living environment could normalize the response of Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis to acute stress together with decreasing the volume of cortex of adrenal gland in adult male rats whose mothers exposed to restraint stress during the last week of gestation.
  Keywords: Enrichment of environment, prenatal stress, stereology, Adrenal gland