فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 19، 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/03
 • تعداد عناوین: 9
|
 • کورش رضایی مقدم *، شهین رستمی، مهسا فاطمی صفحه 1
  هدف این پژوهش شناخت سبک اسناد کشاورزان در شهرستان اسلام آباد غرب می باشد. داده ها با استفاده از فن پیمایش از نمونه تحقیق که 300 نفر از کشاورزان این شهرستان بودند و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای بدست آمد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ویژگیهای علاقه به کشاورزی، نگرش نسبت به کارشناسان، میزان تماس با کارشناسان، میزان مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، میزان بهره مندی از فعالیتهای ترویجی، سطح درآمد و میزان تولید با سبک اسناد و هر یک از عوامل اسنادی تلاش و توانایی، رابطه مثبت و معنادار، و با عوامل شانس و سطح دشواری کار کشاورزی، رابطه منفی و معنادار وجود دارد. ابعاد اسناد در مورد کشاورزان محدوده تحت پوشش سیستمهای آبیاری تحت فشار برای موفقیتها یا وقایع خوشایند، درونی تر، پایدارتر و کلی تر، و برای شکست ها و وقایع ناخوشایند، بیرونی تر، بی ثبات تر و اختصاصی تر از اسناد کشاورزان محدوده دیگر بود. در کل منطقه مورد مطالعه، متغیرهای میزان تولید، نگرش نسبت به کارشناسان، مشارکت در فعالیتهای اجتماعی روستا و بهره مندی از خدمات ترویجی در پیش بینی تغییرات سبک اسناد کشاورزان نقش داشتند. بر طبق نتایج، سبک اسناد کشاورزان نقش مهمی در شکل گیری نگرشهای آنان به فعالیتها دارد. در پایان نیز به منظور شکل گیری و افزایش اسنادهای مطلوب در بین کشاورزان، توصیه های عملی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: نظریه اسناد، سبک اسناد، ابعاد اسناد، کشاورزان، اسلام آباد غرب
 • مصطفی احمد وند*، مهدی نوری پور، و مریم شریف زاده صفحه 19
  موفقیت تحصیلی دانشجویان کشاورزی به عنوان یکی از دغدغه های عمده ی پیش روی آموزش عالی کشاورزی کشور است، چرا که موفقیت تحصیلی نقش به سزایی در موفقیت شغلی دارد. فزون بر آن، بخش قابل توجهی از نیروی انسانی کشور در موسسات آموزش عالی کشاورزی پرورش می یابند که شناسایی سازه های موثر بر موفقیت تحصیلی آنان برای برنامه ریزی و اتخاذ راهبردهای بهینه ضروریمی نماید. بنابراین، هدف این پژوهش شناسایی و تبیین سازه های موثر بر موفقیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی کشاورزی دانشگاه یاسوج بود. پژوهش از نوع توصیفی بوده و از روش پیمایش برای گردآوری داده ها استفاده گردید. جمعیت مورد مطالعه ی تحقیق بر دو گونه ی دانشجویان موفق (ممتاز) و دانشجویان ناموفق (مشروطی) در مقطع کارشناسی دانشکده ی کشاورزی دانشگاه یاسوج بودند که اعضای نمونه ی آماری با استفاده از فرمول نمونه گیری طبقه ای ساده به ترتیب 55 و 54 نفر از دانشجویان ممتاز و مشروطی انتخاب شدند. در مجموع، تعداد 109 دانشجو مطالعه شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای بود که روایی آن توسط کمیته کارشناسی تایید و پایایی آن با انجام یک مطالعه ی راهنما با مقدار آلفای کرونباخ 0/69 تا 0/87برای دسته متغیرهای گوناگون تعیین گردید. یافته ها نشان داد جنس، محل سکونت، نوع دوره، نوع پذیرش در دانشجویان موفق و ناموفق (مشروطی) متفاوت است. همچنین بین سازه های مذکور و موفقیت تحصیلی رابطه ی معناداری وجود دارد. فزون بر آن، نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک حاکی از آن است که سازه های جنس، محل سکونت، تعداد اعضاء، نیاز به کمک هزینه، و میزان مشاوره تحصیلی از سازهای پیش بینی کننده ی موفقیت و یا عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان محسوب می گردند. بنابراین، گسترش وام های دانشجویی و نظام مند کردن مشاوره در برنامه آموزشی اساتید و نظام آموزشی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: موفقیت تحصیلی، آموزش عالی کشاورزی، دانش آموختگان کشاورزی، یاسوج
 • محمدکریم الیاس پوریان، علیرضا پورسعید *، رویا اشراقی سامانی صفحه 37
  هر فعالیت آموزشی می بایست با اثر بخشی همراه باشد در غیر این صورت جز اتلاف منابع (مالی و انسانی) و زمان نتیجه دیگری نخواهد داشت. بر همین اساس در پ‍ژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش های تخصصی ضمن خدمت بر توانمندسازی شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام پرداخته شده است. این تحقیق به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. روایی پرسشنامه به وسیله کارشناسان و متخصصان مربوطه مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (0/81) سنجیده شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام بود (500 =n) که 217 نفر با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان بصورت تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج همبستگی بین متغیرها نشان داد که بین متغیرهای محتوای آموزش، توانمندی مربیان، امکانات و شرایط محیط آموزشی و توانمندسازی شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. تحلیل مدل رگرسیون حاکی از آن است که متغیرهای بهبود در توانمندی مربیان در ارایه دروس، تناسب محتوای دوره های آموزش تخصصی با نیازهای شغلی و سازماندهی امکانات و شرایط محیط آموزشی به عنوان مهم ترین متغیر های پیش بینی کننده ی توانمندسازی شغلی کارکنان محسوب می شوند.
  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، توانمندسازی شغلی، محتوای آموزشی، مربیان آموزشی، محیط آموزشی
 • مرضیه موسوی *، سعید محمد زاده، و عبدالعظیم آجیلی صفحه 51
  هدف این پژوهش، شناسایی تاثیر رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کلیه کارکنان دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان با تحصیلات دیپلم و بالاتر به تعداد 210 نفر بود. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد 136نفر تعیین و به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. رضایت شغلی از طریق پرسشنامه (JDI) و تعهد سازمانی از طریق پرسشنامه آلن و می یر مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSSwin16 و در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، درصد تجمعی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه) انجام شد. یافته ها نشان داد میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی پاسخگویان در سطح نسبتا مطلوب می باشد. بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در سطح 0/01 رابطه آماری معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین مولفه های رضایت شغلی، دو مولفه ماهیت کار و ارتقا، حدود 31 درصد تغییرات تعهد سازمانی را تبیین می کنند. بنابراین، فراهم نمودن شرایط مناسب جهت افزایش میزان رضایت شغلی کارکنان از طریق توجه به مولفه های همکار، سرپرست و پرداخت، ماهیت کار و ارتقا که می تواند منجر به افزایش میزان تعهد افراد نسبت به سازمان شود، لازم و ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، تعهد سازمانی، کارکنان، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین
 • مهشید اعتمادی، عزت الله کرمی*، غلامحسین زمانی صفحه 63
  افزایش شدت و گستره وقوع خشکسالی موجب آسیب پذیری خانوارها و جوامع دارای اقتصاد متکی بر کشاورزی گردیده است. ناپایداری معیشت، فقر و نابرابری اجتماعی نیز باعث شده ساکنان مناطق خشک و نیمه خشک ایران به میزان بیشتری در معرض آسیب پذیری قرار گیرند. همین امر شناخت ماهیت آسیب پذیری اجتماعی از خشکسالی را ضروری می نماید. لذا این پژوهش با هدف تبیین آسیب پذیری از خشکسالی و شناسایی سازه های اثرگذار بر آن انجام پذیرفت. داده های مورد نیاز برای انجام این پژوهش پیمایشی، از طریق روش نمونه گیری سیستماتیک از میان باغداران انجیرستان های شهرستان استهبان جمع آوری گردید. در این راستا نسبت به انجام مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه از 246 تن از باغداران اقدام شد. روایی صوری ابزار پژوهش توسط چند تن از متخصصان موضوعی مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین پایایی از مطالعه راهنما استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که خشکسالی موجب کاهش سرمایه های اجتماعی درون گروهی و برون گروهی، همدلی اعضای خانوار، و سلامت و رفاه خانوار گردیده است. علاوه بر آن، سازه های اثرات اقتصادی خشکسالی، سن، وابستگی درآمدی به باغداری، و ساختار تولید، مهمترین عوامل تعیین کننده آسیب پذیری اجتماعی باغداران انجیر از خشکسالی بودند. بر اساس یافته های پژوهش، توصیه هایی برای کاهش آسیب پذیری اجتماعی از خشکسالی و بهبود سیاستگذاری مدیریت این پدیده ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: خشکسالی، آسیب پذیری اجتماعی، اثرات خشکسالی، باغداران انجیر، استهبان
 • امیر حسین علی بیگی*، رضوان قمبر علی صفحه 75
  پراکندگی و کوچک بودن اراضی، یکی از عناصر ساختاری سنتی کشاورزی کشور است که امروزه به یکی از موانع اصلی توسعه کشاورزی تبدیل شده است. برای رفع مشکلات و عوارض ناشی از پراکندگی اراضی، برنامه ریزان کشاورزی راه حل منطقی و قابل اجرای یکپارچه سازی اراضی را توصیه می کنند که سیاستی در ارتباط با تغییر اندازه زمین برای بهبود تولید محصولات کشاورزی است. اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی آثار و پیامدهای مختلفی را به دنبال دارد. هدف کلی این تحقیق نیز شناسایی آثار یکپارچه سازی اراضی از منظر کشاورزان با استفاده از روش شناسی Q در استان کرمانشاه می باشد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، 31 کشاورز جهت مشارکت در تحقیق انتخاب شدند. از مشارکت کنندگان خواسته شد 36 گویه را که نماینده عقاید موجود در مورد پیامدها و آثار یکپارچه سازی بودند رتبه بندی نمایند. نتایج نشان داد کشاورزان به گونه های متفاوتی آثار یکپارچه سازیرا ارزیابی می کنند. 53 درصد از کشاورزان یکپارچه سازی را مثبت ارزیابی کردند و 22 درصد نیز معتقد بودند این طرح اثرات منفی به دنبال دارد. آن ها مهمترین مشکل اجرای طرح های یکپارچه سازی را عدم مشارکت کشاورزان در مرحله برنامه ریزی می دانستند. بر اساس روش شناسی Q، سه گروه افراد با دیدگاه های متفاوت در مورد یکپارچه سازی وجود دارند که عبارتند از محیط زیست گراها، اقتصادگراها و اجتماع گراها.
  کلیدواژگان: یکپارچه سازی، روش شناسی Q، پراکندگی اراضی، توسعه کشاورزی
 • حمید نصرآبادی، داریوش حیاتی* صفحه 89
  در راستای توسعه ی منابع آب، اقدامات زیادی برای کنترل و انتقال آب انجام گرفته است؛ در حالی که این اقدامات برای توزیع بهتر آب در مزرعه به دلایلی نظیر عدم اجرای کامل شبکه های توزیع آب کافی نبوده است. به همین دلیل، تحقیق حاضر به بررسی سازه های موثر بر مشارکت بهره برداران در توسعه ی شبکه های فرعی آبیاری در حوزه ی رودخانه ی بوژان شهرستان نیشابور پرداخته است. در اجرای این پژوهش از تکنیک پیمایش و ابزار پرسشنامه استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و جهت تعیین پایایی، یک مطالعه راهنما انجام گرفت که ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیر های مختلف تحقیق بین 0/70 تا 0/92 بدست آمد. جامعه ی مورد مطالعه 744 بهره بردار مشارکت کننده در حوزه ی رودخانه ی بوژان در شهرستان نیشابور بودند. به منظور انتخاب نمونه ها، از روش نمونه گیری تصادفی متناسب استفاده گردید و حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 254 بهره بردار تعیین گردید. نتایج حاصل از واکاوی علی متغیرها نشان داد که متغیرهای بازدید از مزارع نمایشی و ملاقات با مروجان و کارشناسان، بالاترین تاثیر مستقیم را بر مشارکت بهره برداران در توسعه ی شبکه های فرعی آبیاری داشتند. همچنین متغیرهای مراجعه ی دیگران به بهره بردار و درآمد، بالاترین تاثیر غیرمستقیم را بر مشارکت بهره برداران در توسعه ی شبکه های فرعی آبیاری داشتند.
  کلیدواژگان: مشارکت بهره برداران، نگرش، آگاهی، شبکه های فرعی آبیاری، تحلیل مسیر
 • اصغر باقری* صفحه 101
  هدف از این تحقیق، بررسی نگرش، منابع ریسک کشاورزی و شناخت راهبردهای مناسب برای مدیریت ریسک از دیدگاه سیب زمینی کاران می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق اکتشافی بوده که از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، سیب زمینی کاران شهرستان اردبیل بوده اند. نمونه ای متشکل از 130 کشاورز انتخاب و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه گردآوری گردید. روایی صوری ابزار تحقیق به کمک متخصصین به دست آمد و برای سنجش پایایی آن یک مطالعه راهنما با 30 نفر کشاورز انجام شد و مقدار آلفا به ترتیب 0/813، 0/906 و 0/676 برای نگرش، منابع و راهبردهای مدیریت ریسک به دست آمد. نتایج نشان داد که اکثر پاسخگویان نسبتا ریسک گریز بودند. از نظر اندازه مزرعه، مشارکت در ترویج، درآمد غیرکشاورزی، ارزش زمین و ماشین آلات بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود داشت. مهم ترین منابع ریسک از نظر آنان به ترتیب نوسانات قیمت، فقدان بازار فروش، تغییر عملکرد، تغییرات آب و هوا، خطر مصرف زیاد کودها و کمبود آب بود. در نتیجه تحلیل عاملی شش عامل، شامل ریسک های تولید و هزینه، فروش، قوانین و مقررات، پشتیبانی، امنیت و آفات استخراج گردید. چهار استراتژی تغییر زمان کاشت و برداشت، استفاده اشتراکی یا اجاره ای از ماشین آلات، پیش خرید نهاده ها و تغییر سیستم آبیاری مهم ترین راهبردهای مدیریت ریسک بودند. در نتیجه تحلیل عاملی، سه عامل مدیریت ریسک به اسامی تغییر فناوری، مدیریت هزینه ها و استفاده بهینه از منابع استخراج گردید.
  کلیدواژگان: منابع ریسک، مدیریت ریسک، ادراک، نگرش، سیب زمینی، اردبیل
 • مرتضی نوری، مهدی نوری پور* صفحه 119
  تعاونی ها به عنوان بسترساز مشارکت در عرصه های مختلف اقتصادی- اجتماعی، از عالی ترین مظاهر تجلی مردم سالاری محسوب می شوند، اما در بسیاری از مناطق کشور، اقبال عمومی چندانی به فعالیت های تعاونی وجود ندارد. بنابراین، سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که دلیل این امر چیست؟ به عبارت دیگر، چرا استقبال از فعالیت های تعاونی و گروهی چندان قابل ملاحظه نمی باشد؟ بررسی سازه های موثر بر پذیرش نظام تعاون، به برنامه ریزان جهت شناسایی تسهیل کننده ها و بازدارنده های شکل گیری و توسعه ی فعالیت های گروهی از جمله تعاونی ها کمک خواهد نمود. از این رو، مطالعه ی پیمایشی حاضر به تبیین الگویی علی بین سازه های موثر بر رفتار پذیرش تعاون پرداخته است. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای ساختارمند از 486 نفر از ساکنان شهرستان بویراحمد بدست آمد که به روش تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده بودند. پس از تایید روایی و پایایی ابزار پژوهش، تحلیل سازه های تاثیرگذار بر رفتار مورد نظر و نیز میزان تاثیر سازه ها بر یکدیگر (بررسی الگوی علی) به روش تحلیل مسیر صورت گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که رابطه ی علی مثبت و معنی داری بین سازه های نگرش نسبت به تعاون، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری محسوس و سودمندی با قصد پذیرش تعاون وجود دارد. افزون بر این، برای اطمینان از درستی مدل ها، آزمون های برازندگی با استفاده از نرم افزار AMOSانجام گرفت. یافته ها نشان داد که سنجه های الگوی پیشنهادی به خوبی با داده های گردآوری شده برازش داشته و این الگو با واقعیت جامعه انطباق دارد.
  کلیدواژگان: تعاون، نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری محسوس، خودکارآمدی، سودمندی، بویراحمد
|
 • Korosh Rezaei Moghadam *, Shahin Rostami, Mahsa Fatemi Page 1
  The present study aimed to identify farmer's attribution styles in Eslamabad-e-Gharb. Data were gathered using survey research with 300 farmers based on multiple stages stratified random sampling. The findings indicates positive significant relationships between interest in agriculture, attitude to agricultural experts, frequency of contact with experts, the extent of participation in social activities, access to extension activities, income level and rate of production with attribution style. These variables have positive correlation with elements of trial and ability, and also negative significant relationships with chance factors and level of task difficulty in agriculture. The aspects of attribution regarding farmers in the area under the coverage of under-pressure irrigation in respect to success was more desirable, internal, permanent and comprehensive and in respect to failure was more undesirable, external, unstable and more specific than the attribution of farmers in the another area. The variables of rate of production, attitude to agricultural experts, the extent of participation in social activities and access to extension activities determined the variations of farmer’s attribution styles. Based on the results, farmer’s attribution styles have important role to determine their attitude towards the activities. At the end, to increase desirable attributions among the farmers, some practical recommendations have been presented.
  Keywords: Attribution Theory, Attribution Style, Attribution Aspects, Farmers, Eslamabad-e-Gharb
 • Mostafa Ahmadvand *, Mehdi Nooripoor, Maryam Sharifzadeh Page 19
  Educational achievement of agricultural students is one of the main concerns of higher agricultural education officials, because it is an important factor in their efficiency at work and improvement of agricultural development. Furthermore, as a large number of human resources receive agricultural education and training by universities so, recognizing the factors affecting agricultural student's achievement is a must to enhance educational planning and presenting more appropriate educational strategies. Therefore, this study aims at discovering the effective factors in bachelor agricultural students’ educational success in Yasouj University. For this purpose, a descriptive research method and a cross-sectional survey research approach were employed. Sampling procedure was stratified random sampling. Respondents were selected from two strata of outstanding and probation bachelor agricultural students. Accordingly, 55 outstanding and 54 probation bachelor students were interviewed with the aid of a questionnaire containing open and close-ended questions. In total, 109 agricultural students participated in this study. The face validity of the questionnaire was confirmed by some educational specialists. The result of reliability analysis indicated a value of 0.69 to 0.87 for Cronbach Alpha correlation coefficient. The results indicated some factors such as gender, residence location, type of enrollment and acceptance to university were different between two types of students and theses factors affect agricultural student's educational achievement in Yasouj University. Furthermore, findings of logistic regression analysis revealed that sex, residence location, family number, academic counseling, and the need for financial aid were the best predictor for educational achievement. Therefore, improving financial aids and academic counseling were recommended.
  Keywords: Educational Achievement, Agricultural Student, Higher education, Yasouj
 • Mohammad Karim Elyaspuorian, Ali Reza Poursaeed *, Roya Eshraghisaman Page 37
  Each educational activity must have effect otherwise it has not results except waste source (man and financial) and time. Thus, the aim of this study was to investigate the effects in-service education the present study investigate the effects Specialized Jahad-e-Kesahavarzi Organization of Ilam training of in-service on job empowering of employees Jahad-e-Kesahavarzi Organization of Ilam province survey research method with a prestructured questionnaire was verified using face validity procedure and its reliability was calculated (0.81) using cronbach`s alpha coefficient. The population of this study were all employees of Ilam Jahad-e-Kesahavarzi (n=500).A sample of 217 employee was selected and also studied using Morgan random sampling table and simple random sampling procedure. The results of correlation analysis showed that variable such as training content, strength coaches, facilities, educational environmental conditions have a statistically significant relation with job empowerment. Moreover, the results of regression revealed that variable such as improve the capabilities of trainers courses fit of training courses to the needs of the content and organization of facilities and training conditions are the most importmant variables in predicting job empowerment.
  Keywords: Training of in-Service, Job Empowering, Educational Content, Educational Coaches, Educational Environment
 • Marziyeh Mosavi *, Saeed Mohammad-Zadeh, Adbol Azim Ajili Page 51
  The purpose of this study was the effect of job satisfaction on organizational commitment among employees of Khuzestan Ramin University of Agriculture and Natural Resources. The Statistical population of the study included all of staff of Khuzestan Ramin University of Agriculture and Natural Resources who completed secondary level of education or upper (N=210). The Statistical sample was selected through proportional stratified sampling technique (n=136). Levels of job satisfaction and organizational commitment were measured using the Job Description Index (JDI) and Meyer and Allen scales. Data analysis was performed in two parts: descriptive statistics (Frequency, frequency percent, cumulative percent, mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson correlation and multiple regression) using the software SPSSwin16. The findings showed that Job satisfaction and organizational commitment were relatively desirable. There was a positive correlation between employees’ job satisfaction and their organizational commitment (p=0.01). Also regression analysis indicated that 31% of the variance in organizational commitment could be explained by two components of job satisfaction which are nature of job and job promotion. Therefore providing suitable conditions for increase the staff job satisfaction through considering the components of a colleague, supervisor, pay, nature of work and promotion is necessary, that can lead to increased levels of member commitment toward organization.
  Keywords: job satisfaction, Job Commitment, employees, Khuzestan Ramin University of Agriculture, Natural Resources
 • Mahshid Etemadi, Ezat Allah Karami *, Gholam Hossein Zamani Page 63
  Drought as a recurrent phenomenon causes vulnerability for households and communities whose livelihoods depend principally on agriculture. Lack of sustainable livelihood, poverty and social inequity also pose challenges to residents of drought affected regions. While drought impacts increase in arid and semi-arid regions such as Iran, understanding social vulnerability becomes more imperative. Therefore, the aim of this research was to explore the nature of social drought vulnerability and its determinants. A systematic sampling technique was used to collect a representative sample of fig growers of Estahban County who have experienced drought, in recent years. A total of 246 fig growers were interviewed using a questionnaire. A panel of experts verified face validity and a pilot study were used to assess the reliability of the measuring instrument. Results indicated that drought has caused reduction of bridging and bonding, loss of empathy, health and well-being of fig growers’ family members, economic impacts of drought, age, dependency ratio of income to fig production, and farm structure were also the main determinants of social vulnerability. Recommendations and implications for drought management policies are then offered to reduce social vulnerability.
  Keywords: Drought, Social vulnerability, Drought impacts, Fig growers, Estahban
 • Amir Hossein Alibaygi *, Rezvan Ghambarali Page 75
  Land fragmentation, as one of the structural elements of traditional agriculture, has become a major obstacle for agricultural development. Consolidation is a logical strategy for reducing the negative impacts of land fragmentation. Implementing land consolidation has some associated impacts. The main purpose of this study was to describe how farmers perceive the impacts of land consolidation by using Q-methodology. By purposeful sampling, 31 farmers were selected to participate in research. Participants were asked to rank 36 statements that were considered as the main impacts of land consolidation. Findings showed, farmers have different attitudes towards the impacts of land consolidation. In other words, they evaluate these impacts in different ways. Fifty-three percent of farmers had a positive attitude toward land consolidation, but 22 percent believed that this project has negative impacts on environment. According to farmers’ belief, the most important problem of land consolidation is the lack of their participation in planning stage. Q methodology revealed that three different attitudes toward the impacts of land consolidation including environmentalists, economists, and socialists.
  Keywords: Land Consolidation, Q-Methodology, Land Fragmentation, Agricultural Development
 • Hamid Nasrabadi, Dariush Hayati * Page 89
  In order to develop water resource, noticeable actions have been taken toward controlling and transferring fresh water. But, less actions have implemented toward water distribution in farms, because of lacking appropriate development of irrigation and drainage networks. Implementing ancillary irrigation networks is one of the main ways for enhancing water use efficiency. Therefore, this research was executed to investigate factors affecting beneficiarie's participation towards ancillary irrigation and drainage networks in Bozhan river zone, Neyshabour County. Research method was descriptive by using survey technique. The research instrument included a questionnaire. Its validity was approved by a specialists panel and a pilot study was conducted to examine its reliability. Cronbach's alpha coefficients were from 0.70 to 0.90. All the network participants (744 beneficiaries) were the research statistical population. Proportional random sampling method was used to collect data from 254 beneficiaries. Findings of path analysis revealed that variables including visiting demonstration farms and amount of contact with extension agents had the most direct effect on beneficiarie's participation in developing ancillary irrigation and drainage networks. Also, the variables of the amount of referral of others to beneficiary (water user) and income had the most indirect effect on beneficiarie's participation in developing ancillary irrigation and drainage networks. At the end, based on the findings of the research, some executive recommendations have been presented to promote beneficiarie's participation toward development of ancillary irrigation and drainage networks.
  Keywords: Beneficiarie's Participation, Ancillary Irrigation Networks, Path Analysis
 • Asghar Bagheri * Page 101
  The aims of this study were to examine risk attitude, perceptions of risk sources and risk management strategies as perceived by potato growers in Ardabil County. It is an explanatory and applied study. Descriptive- survey research method was used in this study. Potato growers of the county were consisted the statistical population of the study from which, a sample of 130 farmers was selected and the data collected using a questionnaire. The instrument was validated by a panel of experts. A pilot study was conducted for reliability with the contribution of 30 farmers. The Alpha values of 0.813, 0.906 and 0.676 reached for attitude, perception of risk sources and risk strategies scales, respectively. Results showed that most of the respondents were relatively risk averse. Regarding farm size, extension participation, nonfarm income and farm and machinery values there was significant differences between the two groups. Price fluctuations, lack of potato market, yield change, climate change, agrochemicals over application, and lack of water were key sources of risk as perceived by farmers. Six factors of risk sources viz. production and cost, sale, regulations, logistic, production security, and pests were derived from factor analysis. As well as, change in planting and harvesting times, leased or collective use of machinery, input forward purchasing, and change in irrigation systems were perceived as key strategies. Three risk management factors, viz. technology change, cost management, and resources optimum use were derived from factor analysis.
  Keywords: Risk Sources, Risk management, Perception, attitude, Potato, Ardabil
 • Morteza Nouri, Mehdi Nooripoor * Page 119
  Despite cooperatives are the highest manifestations of democracy, there are a few interests towards cooperation and team work in our country. Thus, investigating the reasons beyond this and the extent by which why cooperation and team works are not welcomed by our people is really necessary. Study of factors influencing adoption of cooperation and team works, will help planners and policy makers to identify facilitators and barriers of cooperation and team works formation. So, a survey research method was used in this study to investigate factor influencing cooperation and team work based on a causal model. Data were collected using a pre designed questionnaire among a research sample consisted of 486 residents of Boyer-Ahmad County that were selected via stratified random sampling technique. After verifying validity and reliability of the questionnaire, either factors influence the supposed behavior or the effects of factors on each other were analyzed using path analysis technique. The findings showed that there is a causal and statistically significant relationship between predictor factors i.e. attitude towards cooperation, subjective norms, perceived behavioral control and usefulness in one hand and adoption intention as response variables in the other hand. Furthermore, to ensure the accuracy of the models, the fit nesses of them were tested by AMOS software. Findings of this stage showed that the proposed model adequately fits collected data and also the model fits with research population’s real situation.
  Keywords: cooperation, attitude, Subjective Norm, Perceived Behavioral Control, Self-efficacy, Usefulness, Boyer-Ahmad