فهرست مطالب

چاپ و نشر - پیاپی 3 (تابستان 1391)
 • پیاپی 3 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ریحانه ایلانی، حمیده مغانی* صفحه 9
  صنعت چاپ تحولات پیشرفته ای را در جهان ایجاد کرده است؛ به طوری که می توان گفت امروزه در همه ی نقاط جهان، شاهد تکنولوژی های چاپی هستیم که می توان به پیشرفت هایی در تجهیزات مرتبط با آن اشاره کرد، مانند سیستم حروف چینی، ترام دهی مستقیم، اسکنرهای الکترونیکی، دستگاه های اتوماتیک ظهور فیلم و لوحه های چاپ، فتوپلیمرهای جدید برای لوحه های چاپ افست و برجسته، ماشین های حکاکی الکترومکانیک برای سیلندرهای گراوری و ماشین های چاپی که یک کتاب کامل با یک بار گذر از میان آن چاپ می شود؛ در نتیجه، به دلیل اهمیت این موضوع، این پژوهش در جهت آشنایی با مقوله ی چاپ نوشته شده است. با علم به اینکه چاپ در روند تکاملی خود در طول سال های بسیار، با تلاش و پیگیری مستمر دانشمندان به شیوه های نوینی دست یافته است و برای دستیابی به اطلاعات مفید و مندرج در آن، اسناد و مدارک بسیاری بررسی شده است.
  کلیدواژگان: تکنولوژی، صنعت چاپ، گوتنبرگ، ماشین آلات چاپ
 • مریم خادمی، فرزاد بحیرایی* صفحه 25
  در عصر حاضر، رشد و توسعه ی فناوری در بخش های گوناگون دانش بشری، باعث تغییراتی در فرآیند نشر شده که از جمله ی آن، تولید کتب الکترونیکی در کنار کتب سنتی، در خور توجه و اشاره است. در طول سال های گذشته، استقبال خوانندگان کتاب از صنعت کتب الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته، پیشرفت چشمگیری داشته است. کتاب بیشتر یک کالای فرهنگی است و انتظاری که از آن می رود، بیشتر، پربار بودن محتوای آن است تا ظاهر آن. آنچه در اولین نگاه، مخاطب را جذب می کند، شکل ظاهری اثر و به تعبیری دیگر، طرح جلد کتاب است. از این رو، طرح روی جلد کتاب اهمیت ویژه ای دارد. تاکنون در حوزه ی طراحی جلد کتب الکترونیک، مبنای قانونی و استانداردی بریا ناشران قرار داده نشده است؛ لذا هدف از این پژوهش، بررسی عوامل تشکیل دهنده ی الگوی مطلوب طراحی جلد کتب الکترونیک از دیدگاه ناشران است. جامعه ی مورد مطالعه، 114 ناشر بوده که به روش نمونه گیری ساده ی تصادفی انتخاب شده و از طریق پرسش نامه ای محقق ساخته نظرسنجی شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که 5/50 درصد ناشران، الگوی خاصی برای طراحی جلد کتب خود ندارند؛ همچنین، رنگ طرح جلد و مرتبط بودن طرح جلد کتاب با محتوای آن، از عوامل مهم دیدگاه های ناشران است.
  کلیدواژگان: طراحی جلد، قانون حق نشر، کتاب الکترونیک، ناشر، نشر الکترونیک
 • محمد خزایی، ایمان رئیسی* صفحه 33
  در سنت ادبی ایران، «تضمین» صنعتی است که با آن، شاعر آیاتی از قرآن کریم و احادیث یا بیتی از شاعردیگر را در شعر خود وارد می کند. شاعر موارد به تضمین گرفته شده را درون گیومه یا پرانتز قرار می دهد تا نمایانگر این امر باشد که عبارت موجود از آن دیگری می باشد. در واقع، می توان تضمین را گونه ای از ارجاع درون متنی به حساب آورد. از سویی دیگر، در سیر تاریخی نقاشی ایرانی، به نسخه های خطی برخواهیم خورد که بازتاباننده متون کلامی از بعد تصویری می باشد که شاهنامه فردوسی را می توان نمونه بارز این گونه از باز تولید تصویری دانست؛ با این مشخصه که قسمت هایی از متن کلامی شاهنامه نیز همراهی کننده بعد تصویری آن می باشد.
  در این گذار و صیرورت از متن کلامی به تصویری، بیننده گاه متن های کلامی دیگری را در تصویر نگاره شاهد خواهد بود که در متن اصلی قرار ندارد و تنها به صلاحدید نگارگر یا سرپرست کتابخانه شاهی یا به دستور شخص شاه و همچنین براساس نوع کارکرد متن، در تصویر وارد می شوند. نگارنده، این گونه از متن های تازه وارد را براساس گونه ادبی آن،»تضمین کتیبه» می نامد و تلاش می نماید در مقاله حاضر، به دسته بندی این گونه از تضمین کتیبه ها بپردازد و سپس نقش آنها را در تصویرنگاره ها روشن سازد. منابع و داده های این نوشتار براساس اطلاعات و اسناد کتابخانه ای و رجوع مستقیم به اصل نگاره های شاهنامه شاه تهماسبی جمع آوری گردیده و همچنین نگارنده از استراتژی کیفی با رویکردی تاریخی و توصیفی تحلیلی، برای تجزیه و تحلیل داده ها و از استراتژی کمی، برای تعیین تعداد نگاره ها و اشعار و تضمین کتیبه ها سود جسته است.
  کلیدواژگان: صنعت تضمین، تضمین کتیبه، شاهنامه فردوسی، شاهنامه شاه تهماسبی
 • ایرج رداد، آزاده قلعه نوی* صفحه 46
  انشار کتاب در هر جامعه، از شاخص های عمده رشد فکری و معنوی است و نشر به عنوان فعالیتی فرهنگی، از شاه رگ های حیاتی جامعه پویا و رو به پیشرفت است. جامعه امروز، لزوم وجود کتاب را به خوبی درک کرده است و به اهمیت آن، به عنوان یک ابزار قدرتمند در تولید و گسترش علم واقف گشته است. به عبارت دیگر، کتاب محصول صنعتی به نام چاپ و نشر است و این صنعت، مانند هر صنعت دیگر، نیازمند برنامه ریزی، سیاست گذاری، سرمایه گذاری و زیرساخت هایی است تا بتواندبه یک اهرم فرهنگی و اقتصادی موثر تبدیل شود. از این رو، بررسی وضعیت نشر کتاب، عامل مهمی در شناخت کاستی ها و توانمندی های این حوزه و ارائه راهکاری مناسب برای سیاست گذاری های آینده است. سیاستی که بایستی همه عناصر تاثیرگذار بر نشر را در برگیرد و میان آنها، رابطه ای منطقی برقرار سازد. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت ناشران شهر مشهد در سال های 1380 تا 1390، پیمایشی توصیفی بوده و جامعه آماری آن، تمام ناشران فعال سطح شهر مشهد است که از طریق پرسش نامه محقق ساخته مطالعه شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که نشر شهر مشهد پس از تهران و قم، رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده و ناشران مشهد بیشتر عمومی بوده و برای گروه سنی بزرگ سالان فعالیت می کنند. همچنین، در موضوعات ادبیات، دین، کودک و نوجوان و علوم علمی، به ترتیب، بیشترین فراوانی تولید کتاب را داشته اند و تیراژ متوسط بیشتر ناشران مشهد، از بازه 2000 تا 3000 نسخه تبعیت می کند. همچنین اغلب ناشران شهر مشهد از فعالیت کاری خود راضی بوده و درصدد گسترش زمینه های فعالیت خود در آینده هستند.
  کلیدواژگان: کتاب، مشهد، ناشران، نشر
 • محمد سلطانی، الهه جابری* صفحه 59
  تبلیغات عاملی بسیار مهم و اساسی برای پیروزی و پیشبرد سریع اهداف است و جایگاهی مهم و نقشی تعیین کننده در فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده است. با توجه به اینکه یکی از مراحل مهم نشر کتاب، مبحث فروش کتاب است، تبلیغات کتاب از طریق رسانه های مختلف می تواند یکی از روش های کارآمد در فروش کتاب های ناشران باشد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی کارآمدترین رسانه ی ارتباط جمعی و تاثیر آن در تبلیغ و فروش کتاب است که در این باره به تدوین سوالی اصلی تحت عنوان: چه رابطه ای میان فروش کتاب و تبلیغات کتاب در رسانه های ارتباطی جمعی وجود دارد؟ و سوال فرعی: کدام یک از رسانه های ارتباط جمعی بیشترین تاثیر را در معرفی و تبلیغ کتاب های استان خراسان دارند؟ پرداخته ایم و نظر ناشران را در این خصوص بررسی کرده ایم. روش پژوهش از نوع کاربردی و جامعه ی آماری ان از بین 254 ناشر فعال در استان خراسان و با استفاده از فرمول های آماری تعداد 153 واحد است که به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسش نامه را تکمیل کردند. بعد از جمع آوری پرسش نامه ها و تحلیل یافته های پژوهش، نتایج به دست آمده حاکی از معناداربودن رابطه ی بین فروش کتاب ناشران و تبلیغات آن در رسانه های ارتباط جمعی است و فرضیه ی اصلی پژوهش را تایید می کند.
  کلیدواژگان: تبلیغات، نشر، توزیع و فروش، رسانه، کتاب
 • آرش نیکدست*، کامبیز خالقی زاده صفحه 67

  صنعت چاپ یکی از صنایع مهم و راهبردی در اکثر کشورهای توسعه یافته و همچنین در کشور ایران می باشد که بنابر طبیعت استراتژیک و حساس، همچنین تکنولوژی پیچیده، همواره با نقص های زیادی در کشور همراه بوده است. یکی از دلایل عمده ی این نقص ها، ضعف مدیریتی علمی و استراتژیک در این صنعت است. با پیشرفت در سایر کشورها و همچنین احاطه ی اقتصاد متغیر جهانی و وجود تحریم ها، این صنعت دچار چالش های بزرگی شده است. این مسائل باعث گردیده که نقش مدیریت و تصمیم گیری برای آینده ی این صنعت، پرخطر گردد؛ لذا داشتن توان آینده نگری برای مدیر، شناسایی محیط و برنامه ریزی اثربخش در آینده، در گروه دارا بودن تفکر استراتژیک است.
  در گذشته، در اکثر کشورهایی که مرتبط با این صنعت بوده اند، تمرکز عمده ی مدیریت بر توسعه ی سیستم ها و هزینه معطوف بوده و به دلیل عدم توانایی و آگاهی در رابطه با مدیریت علمی و عم، بهای کمتری به برنامه ریزی جامعه و هدفمند داده می شد. اما امروزه با وجود گسترش تکنیک ها و ابزارهای مدیریتی در سایر کشورها، کماکان رویکردی ساختارمند و یکپارچه، همچنین توجه کمتر به مدیریت استراتژیک و عدم مدیریت یکپارچه، سبب ایجاد ناهماهنگی در استفاده ی موثر و عدم کیفیت تولیدات این صنعت در کشورمان نسبت به سایر کشورها شده است. بنابراین اگر یک مدیر، یک تفکر استراتژیک را خط مشی در سیستم مدیریتی خود قرار دهد، می توان شاهد اثربخشی و کارآمدی در بهره گیری از این برنامه ریزی بود و موجب بهره وری در صنعت چاپ می شود.

  کلیدواژگان: صنعت چاپ، راهبرد، تفکر استراتژیک، برنامه ریزی استراتژیک، راهکارهای استراتژیک، مدیریت استراتژیک، SWOT
|
 • Reyhaneh Ilani, Hamideh Moghani* Page 9
  Printing industry has made advanced development in the world in a way that we can say، today print technology is seen all over the world and it can be referred to the improvement in equipments such as typesetting systems، intuitive Tram، electronic scanners، automatic film processor machines and printing plates، new photopolymers for offset and embossed printing plates، engraving electro mechanic machines for gravure cylinders، printing machines in which a complete book can be printed with a single pass through. So this study، because of the importance of this subject، was done in order to understand the print category by knowing that print in its evolution over the years and with continuous effort of scholars has found new ways. And to obtain useful information contained in it many documents have been studied.
  Keywords: Technology, Printing Machinery, Gothenburg
 • Maryam Khademi, Farzad. Bahiraee* Page 25
  In this age of technology development in various fields of human knowledge, a change in the publication process including those that produce traditional textbooks with e-books is a significant point. Industry welcomes readers of e-books over the years have made remarkable progress in developing countries. Although the book is more of a cultural product and the expectation is that it is thought more rich content to its appearance, but what first attracts the reader look, appearance and sense of others cover book. Therefore, the cover of your book is important because it’s the first thing a reader sees. You’ll want it to have a design that grabs their attention and portrays an accurate idea of what your book is about. The main objective of this research was to evaluate the design elements of the optimal model for e-books from the publisher perspective. The study population was 114 publishers, who were selected through simple random sampling survey questionnaire items were made. Research findings indicate that the 5/50% of publishers do not have a specific pattern for design books. Also color artwork and the artwork of the book’s content, it is important insights publishers.
  Keywords: electronic book, covering, publisher, electronic publication, copyright
 • Mohammad Khazaee, Iman Raeisi* Page 33
  In Iranian traditional culture, Embodiment is the art of using phrases or verses from Quran, traditions or even verses from other poems in your own art work. Poet puts these referring phrases in guillemot or parenthesis to enlighten that this phrase belongs to another person or book. It means that Embodiment is considered some kind of, in text, referring. On the other hand, by developing Iranian painting, we can see lots of handwritten copies that reflex a message through the picture. Shahname of Ferdowsi is the best example for giving a message through the paintings. But of course some part of the text in Shahname gives us more details about the paintings. There is a relation between pictures and the text in an art work but sometimes we encounter some pictures that are not related to the text and author put them by his or library supervisor`s discretion or because of direct order from king himself. Author of this statue calls these new entries Embodiment- Inscriptions and each one of them has its own output. He tries to sort them by their usage and explain their role in art figures. All the materials are gathered from libraries and referring to the original copy of Shahname by king Tahmasb. Author used qualitative strategy with historical, descriptive, analytic approach to analyze data and used quantitative strategy to determine quantity of figures, poems and Embodiment- Inscriptions.
  Keywords: embodiment, shah nameh ferdowsi, shah nameh shah tahmasbi
 • Iraj Radad, Azadeh Ghalenoie* Page 46
  publication of a society in the major indexes of the intellectual and spiritual growth and publishing as cultural activity of the sample vital dynamic and growing community development. todayssociety, the necessity of the book is well understood and to the importance of it as a powerfulinstrument in the production and development of science has become aware of. In other words, the product of industrial, publishing industry and this is like any other industry need of planning, policy making, investment and infrastructure to be able to a cultural and economic lever become effective. The study the situation of publishing books, an important factor in recognizing shortcomings and abilities of the field and present among the most appropriate for future laps. a policy that should have all the elements of effective extends logical connection between them. This research is the status of publishers Mashhad during the years 1380 to 1390, a description of society and its statistics include all active publishers over the city of Mashhad which made by questionnaire researchers studied. research findings show that the publication of Mashhad, after Tehran and Qom third rank country allocated. Mashhad publishers have been more public and adults. Also subjects in literature, religion, children and practical sciences way to the most of the book production have average circulation and more Mashhad publishers of “age factors” 2000- 3000 copies to follow. Mashhad publishers also often activities of his work has been satisfied and sought to expand their activities fields are in the future.
  Keywords: book, publishing, publishers, Mashhad
 • Mohammad Soltanifar, Elahe Jaberi* Page 59
  Advertising is an important and essential factor toward reaching prompt achievement of goals and it has not only a significant position, but also a determining role in economic, cultural and social activities. Regarding the fact that one of the primary steps of book publishing is selling books, book publicity through a variety of media may be one of the most efficient methods of publisher's books sale. The main purpose of this study is identifing the most effective mass media and its impacts on book advertising and sale. Hence, we go through a principal question titled “What is the relationship between book sale and book advertising in mass media?” and a subsidiary question “Which medium includes most influence on book advertising and book selling in Khorasan? Afterwards, we utilize the publisher's opinions in this case. The methodology of this research is practical and by using the statistical formulas, the statistical population includes randomly selected 153 units among 254 active publishers in Khorasan who completed questionnaires. After collecting the questionnaires and analyzing the research outcomes, the results are indicative of a meaningful relation between publisher's book sales and book advertising in the mass media that confirms the main research theory.
  Keywords: advertising, publishing, Distribution, Sales, medium, book
 • Arash Nikdast*, Mousa Sharbatdar Page 67

  Printing industry is one of important and strategic industry in most developed countries and also in Iran. According to sensitive and strategic nature, also sophisticated technology it has always associated with a lot of defects in Iran. One of the main reasons has been directorial, scientific and strategic weakness and with the advances in other countries and also surrounding worldwide variable economy and existed sanctions, the industry has experienced huge challenges. It also caused the risky role of management and making decisions for future of the industry. So having the foresight ability for the manager, identifying the environment, effective planning in future, require having strategic thinking. In the past, in most countries which were associated to this industry the major focus of management was on the systems development and cost and due to lack of ability and knowledge about the scientific and practical management, targeted and comprehensive planning has been downplayed. But now with the development of management techniques and tools in other countries, yet structured and integrated approach and also less attention to strategic management and poor integrated management has caused mismatch in the effective use and lack of products quality in our country than other countries. So if the manager puts the strategic thinking as a policy in managing system, effectiveness and efficiency in utilization of these planning will be witnessed and it will cause efficiency in the printing industry.

  Keywords: Printing Industry, Strategy, Strategic Thinking, Strategic Planning, Strategic Solutions, Strategic