فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 3 (پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/26
 • تعداد عناوین: 21
|
 • مقاله مروری
 • زهرا مقصودی، لیلا آزادبخت* صفحه 407
  مقدمه
  مطالعه حاضر به منظور بررسی سیستماتیک الگوهای غذایی غربی و تاثیر آن ها در بروز مقاومت به انسولین و نوع دوم بیماری دیابت ملیتوس می باشد.
  روش ها
  این بررسی با مرور موتورهای جستجو از قبیل: ISI، Cochrane Central Register of Controlled Trials databases، Pubmed، Iran Medex and MagIran انجام شد. لغات کلیدی مورد جستجو مشتمل بر: «دیابت ملیتوس»، «سندرم متابولیک»، «مقاومت به انسولین»، «الگوی غذایی» بود.
  یافته ها
  جستجوی انجام شده در محدوده زمانی سال های 2011-1992 و به صورت جامع در قالب مجلات، کتاب های الکترونیکی، سمینارها و سمپوزیوم ها اجرا شد. انواع مطالعات اعم از مطالعات کوهورت آینده نگر، کارآزمایی بالینی و مقطعی براساس بررسی عنوان، خلاصه و متن کامل مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از حذف مطالعات دارای گروه هدف حیوانی، کودکان و نوجوانان از مجموعه، 738 مورد استخراج شد. نتایج حاکی از تاثیرمعنی دارالگوی غذایی «غربی» غنی از گوشت قرمز، غذاهای فرایندشده و سرخ کرده، غلات تصفیه شده و دارای نمایه گلایسمی بالا در بروز هایپرگلایسمی است.
  نتیجه گیری
  تبعیت از عادات غذایی ناسالم و سرشار از اسیدهای چرب ترانس و اسیدهای چرب اشباع، کربوهیدرات های ساده و تصفیه شده با نمایه گلایسمی بالا با ایجاد مقاومت به انسولین، هایپرگلایسمی و خطر دیابت نوع 2 مرتبط است.
  کلیدواژگان: رژیم غذایی، دیابت ملیتوس نوع 2، مقاومت به انسولین، سندرم متابولیک
 • الناز اشرف زاده، احمد زارع جاوید*، فاطمه امرایی، سید مرتضی صفوی صفحه 416
  مقدمه
  بیماری پریودنتال یک بیماری رایج دهانی است که استرس اکسیداتیو در پاتوژنز این بیماری نقش دارد. شروع و پیشرفت این بیماری به تعادل دقیق بین چالش میکروبی و پاسخ میزبان بستگی دارد. تغذیه در بسیاری از بیماری های التهابی ازجمله بیماری پریودنتال نقش به سزایی دارد. با توجه به نقش استرس اکسیداتیو در پاتوژنز بیماری پریودنتال و کاهش یافتن ظرفیت تام آنتی اکسیدانی بدن دراین بیماران، توصیه به مصرف آنتی اکسیدان ها در رژیم غذایی می تواند در درمان این بیماران می تواند مفید باشد. شرح مقاله: کلیه مقالات استفاده شده در این مقاله از پایگاه اطلاعاتی Pubmed که بین سال 1991 تا 2013 منتشر شده بودند جستجو شد.
  نتیجه گیری
  آنتی اکسیدان ها در به تاخیر انداختن و جلوگیری از اکسیداسیون نقش بسزایی دارند. بر طبق مطالعات انجام شده آنتی اکسیدان هایی مانند ویتامین c، ویتامین E و کارتنوئید ها (αوβ کاروتن و β کریپتوگزانتین و زئوزانتین و لیکوپن) و پلی فنل ها (پروآنتوسیانیدین وفلاونوئید ها) می تواند نقش موثری در پیشگیری و درمان این بیماران ایفا کند.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، پریودنتال، گونه های فعال اکسیژن، استرس اکسیداتیو
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • حشمت الله حیدری، غلامرضا شریفی راد، عزیز کامران* صفحه 429
  مقدمه
  دیابت یکی از مشکلات اصلی سیستم بهداشتی در جهان است و فعالیت بدنی بعنوان یکی از فاکتورهای قابل تعدیل و اصلی سبک زندگی در مدیریت و کنترل آن محسوب می شود. این مطالعه با هدف تعیین وضعیت فعالیت بدنی در بیماران دیابتی نوع 2 در شهرستان خرم آباد بر اساس الگوی مراحل تغییر انجام شد.
  روش ها
  جامعه اماری این مطالعه شامل بیماران دیابت نوع 2 تشخیص داده شده در شهرستان خرم آباد در سال 91 امی باشد. که به روش نمونه گیری آسان تعداد 393 نفر وارد مطالعه گردید. با مراجعه به مراکز بیماران دیابتی نوع 2 و پس از توضیح اهداف مطالعه و اخذ رضایت نامه برای شرکت در مطالعه، پرسشنامه بین بیماران توزیع و اطلاعات جمع آوری شد. داده های مطالعه از طریق پرسشنامه 6 قسمتی جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-18 و آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون، کای دو، تی مستقل و آزمون آنالیز واریانس با در نظر گرفتن سطح معنی داری کمتر از 5 درصد تجزیه تحلیل گردید.
  یافته ها
  48/9%شرکت کنندگان در مرحله پیش تفکر و تنها 15% افراد در مرحله نگهداری بودند. میانگین ورزش در روز 20/6±11/9دقیقه بود که میانگین آن در گروه نگهداری بطور معنی داری بیشتر از بقیه گروه ها بود ارتباط معنی دار معکوسی بین میانگین ورزش در روز با منافع درک شده و ارتباط مستقیم معنی داری با فرایندهای تغییر، خودکارآمدی و تعادل تصمیم گیری وجود داشت. تعداد دفعات ورزش در هفته بیماران با میانگین خودکارآمدی ارتباط مستقیم معنی داری داشت(P<0.001).
  نتیجه گیری
  اکثریت بیماران برنامه ای برای فعالیت بدنی در 6 ماه آینده نداشتند و سطح فعالیت بدنی بیماران نامطلوب بود. با توجه به ارتباط خودکارآمدی و تعادل تصمیم گیری با میانگین ورزش در روز و دفعات ورزش، تدارک برنامه های آموزشی با تمرکز روی این سازه ها می تواند به بهبود سطح فعالیت بدنی کمک کند.
  کلیدواژگان: فعالیت بدنی، دیابت، الگوی مراحل تغییر، خودکارآمدی، فرایندهای شناختی
 • پیمانه حبیبی، حبیب الله دهقان*، شیوا رضایی، کبری مقصودی صفحه 442
  مقدمه
  نیاز به ارزیابی استرس ناشی از مواجهه با گرما به عنوان یکی از عوامل زیان آور در صنعت جهت کنترل موثر آن ضروری می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه شاخص های استرین فیزیولوژیکی(PSI) و شاخص دمای تر گویسان(WBGT) در زنان در اتاقک شرایط جوی بود.
  روش ها
  این مطالعه تجربی،بر روی 36 نفر از دانشجویان زن سالم در شرایط جوی کنترل شده در گستره دمایی C 32-22 از شاخص WBGTدر حالت نشسته طی 2 ساعت انجام گرفت. پارامترهای دمای دهانی و ضربان قلب جهت محاسبه شاخص PSIبه فاصله هر 5 دقیقه اندازه گیری شد. داده ها با آماره های توصیفی وآزمون های رگرسیون و همبستگی تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  میانگین ضربان قلب و دمای دهانی در مواجهه با گرما bpm 87/91 و C 36/89 به دست آمد. مقدار حداقل و حداکثر شاخص دمای تر گویسان به ترتیب 25/49 وC 1/32، حداقل و حداکثر ضربان قلب 83/01 و 90/97bpm و حداقل و حداکثر دمای دهانی 36/7،C 37/01 به دست آمد. بین شاخص WBGT و شاخص (PSI (r = 0.71، P< 0.001 دمای دهانی(r = 0.98، P< 0.001) و ضربان قلب (r = 0.77، P< 0.001) رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد(P< 0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که شاخص WBGT با متغیرهای فیزیولوژیک ضربان قلب، دمای دهانی و شاخص PSI در گستره دمایی°C 32-22 و رطوبت40% در زنان با پوشش اسلامی رابطه مستقیم ومعنی داری وجود دارد. همزمان با افزایشWBGT ضربان قلب،دمای دهانی و شاخص PSI نیز افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: شاخص استرین فیزیولوژیکی، تنش گرمایی
 • علی محمد ابراهیمی*، ناصر همدمی، گلنوش مدنی صفحه 450
  مقدمه
  فراوری انار به صورت خشک کردن، رب، آب گیری و کنسانتره کردن باعث کاهش خصوصیات تغذیه ای و از بین رفتن عطر و طعم ویژه آن می گردد. از طرف دیگر مشکل جدا کردن پوسته از دانه، تازه خوری آن را محدود می نماید به همین دلیل تولید دانه های آماده مصرف امکان مصرف تازه آن را آسان تر می کند. در این مطالعه، تغییرات خصوصیات کیفی دانه های انار آماده مصرف تحت بسته بندی اتمسفر اصلاح شده مورد مطالعه قرار گرفت.
  روش ها
  دانه ها در فیلم پلی اتیلن با دانسیته کم با ضخامت 100 میکرومتر بسته بندی گردید و به ترتیب به مدت 11 و 9 روز در دمای 4 و 10 درجه سانتی گراد ذخیره شدند. در طی نگهداری تغییرات غلظت گاز و خصوصیات کیفی شامل اسیدیته، pH، مواد جامد محلول، بافت و رنگ تعیین گردید.
  یافته ها
  طی نگهداری، غلظت اکسیژن در داخل بسته از % 20/9به %0 درصد و اسیدیته دانه های انار از %1/25 به %1/07 کاهش و غلظت دی اکسیدکربن از %0/03 به %20/7 افزایش می یابد. وزن دانه ها در بسته و دما اثر معنی داری بر شدت تغییرات غلظت هر دو گاز نشان داد. میزان pH دانه های انار در روزهای اول نگهداری افزایش ولی در ادامه کاهش یافت. میزان مواد جامد محلول، بافت و رنگ دانه های انار طی نگهداری تغییر معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  دانه های انار در بسته های پلی اتیلنی و دمای نگهداری 4 و 10 درجه سانتی گراد به ترتیب 7 و 5 روز قابل نگهداری است. احتمالا در دماهای بالاتر به منظور جلوگیری از رسیدن به غلظت های بحرانی اکسیژن و دی اکسیدکربن ایجاد سوراخ هایی در فیلم بسته بندی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: انار، خصوصیات سلامتی بخش، اتمسفر اصلاح شده
 • سعیده فلاح جوشقانی، ناصر همدمی* صفحه 457
  مقدمه
  نان تازه دارای زمان ماندگاری کوتاهی است و مقبولیت آن نزد مصرف کننده با افزایش فاصله زمانی بین پخت تا مصرف به نحو چشمگیری کاهش می یابد. یکی از راه های مقابله با مشکل مذکور استفاده از تکنولو ژی خمیر منجمد می باشد. از این رو در این تحقیق اثر پیش تخمیر و نگهداری منجمد بر کیفیت خمیر و نان سنگک حاصل از آن مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  نمونه ها در سه حالت تخمیر نشده، پیش تخمیر شده بدون فرم دهی و پیش تخمیر شده فرم دهی شده تهیه شدند. پیش تخمیر برای همه نمونه ها 30 دقیقه اعمال شد. سپس خمیرها در دمای 25- درجه سانتی گراد در فریزر جریان هوای سرد منجمد شده و به مدت 24 ساعت، 4، 7، 10 و 13 هفته در فریزر 18- درجه سانتی گراد نگهداری شدند.. بررسی کیفی خمیر منجمد سنگک و نان حاصل آز آن در قالب اندازه گیری درصد مخمر زنده مانده و افزایش حجم خمیر پس از یخ زدایی و اندازه گیری دانسیته و سفتی بافت پس از پخت ارزیابی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد، تنش انجماد و نگهداری طولانی خمیر منجمد باعث کاهش قابل ملاحظه ای در درصد مخمر های زنده مانده و حجم خمیر و هم چنین افزایش دانسیته و سفتی نان سنگک حاصل می شود.30 دقیقه پیش تخمیر باعث کاهش کیفیت خمیر منجمد و نان سنگک حاصل از آن شده است.
  نتیجه گیری
  بنابراین کیفیت خمیر منجمد و نان حاصل از آن با انجماد و نگهداری منجمد به طور قابل توجهی تحت تاثیر قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: خمیر منجمد، مدت زمان نگهداری، پیش تخمیر، نان سنگک
 • سکینه دادی پور، فاطمه زارع، فائزه عبدالرضایی زرندی، امین قنبرنژاد، رمضان حسن زاده، علی صفری مراد آبادی* صفحه 469
  مقدمه
  دسترسی به اینترنت پدیده ایی رو به گسترش است هر روز تعداد بیشتری از افراد در زمره استفاده کنندگان اینترنت قرار می گیرند این مطالعه با هدف بررسی اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان صورت گرفت.
  روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیقی تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که با هدف بررسی اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان انجام شد. جامعه آماری متشکل از کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مشغول به تحصیل در سال 92و روش نمونه گیری طبقه ایی نسبتی بود. ابزار مورد استفاده پرسش نامه اعتیاد به اینترنت یانگ و کمبرلی بود. از نرم افزار SPSS نسخه 16برای تحلیل داده های پژوهش استفاده شد. p <0.05 از نظر آماری معنی دار تلقی گردید.
  یافته ها
  از 500 دانشجوی شرکت کننده 334 نفر (66/7%) زن، 166 نفر (33/1%) مرد بودند. 409 نفر (81/6%) مجرد و 91 نفر (18/2%) متاهل بودند. نتایج مطالعه (226 نفر) را به عنوان کاربر در معرض خطر (205 نفر) به عنوان کاربر عادی و (69نفر) دیگر را به عنوان کاربر معتاد نشان داد. بین متغیرهای هم چون جنسیت (p=0.003)،رشته تحصیلی (p=0.002)،وضعیت تاهل (p <0.001)، سن (p <0.001)، مقطع تحصیلی (p <0.001) و استفاده از اینترنت (p=0.005) با اعتیاد به اینترنت ارتباط معنی داری رابطه مشاهده شد ولی بین محل سکونت و اعتیاد به اینترنت رابطه آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  آموزش صحیح استفاده از اینترنت و فرهنگ سازی مناسب در بین دانشجویان، آموزش در خانواده ها، مدارس و دانشگاه ها، توجه به حل مسایل و مشکلات جوانان، ایجاد برنامه های مفرح و جذاب در کاهش میزان اعتیاد به اینترنت موثر می باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، دانشجویان، اینترنت، هرمزگان
 • مسعود ریسمانچیان*، جعفر اکبری، رضا کشاورزی صفحه 480
  مقدمه
  انتشار ترکیبات آلی فرار (VOCs) در هوای محیط های صنعتی و شهری سبب اثرات نامطلوبی بر سلامت انسان و محیط زیست می شود. هدف از انجام این مطالعه، حذف تولوئن از هوا، به عنوان بارزترین آلاینده در بین VOCها، با استفاده از فناوری فوتوکاتالیستی نانوذرات TiO2 پوشش داده شده بر روی فوم نیکل بود.
  روش ها
  با استفاده از فرایند سل ژل، نانوذرات TiO2 تهیه گردید و سپس بر روی فوم فلزی نیکل پوشش داده شد. با استفاده از آزمایشات XRD و SEM مشخصات مرفولوژی و زیرساختاری نانوذرات تعیین گردید. تبدیل فوتوکاتالیستی تولوئن در فاز گازی تحت تابش نور فرابنفش با تزریق نمونه از راکتور استاتیک به GC-FID اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در این مطالعه ابتدا مشخصات فازی و ساختاری فوتوکاتالیست، تعیین گردید و سطح بهینه رطوبت نسبی برای انجام آزمایش، 30% تعیین شد. سپس، مقدار جذب سطحی تولوئن حدود 55% به دست آمد. در نهایت، پس از ثابت شدن غلظت تولوئن در راکتور، با استفاده از فعالیت فوتوکاتالیستی نمونه 55% از مقدار غلظت اولیه آن حذف شد.
  نتیجه گیری
  با استفاده از نانوذرات TiO2 پوشش داده شده بر روی فوم نیکل، در دو مرحله جذب سطحی و تبدیل فوتوکاتالیستی بیش از 80% تولوئن حذف گردید، به طوری که غلظت تولوئن از ppm 100 به ppm 20 رسید.
  کلیدواژگان: تولوئن، دی اکسید تیتانیم، تبدیل فوتوکاتالیستی، فوم نیکل
 • ماری عطایی، نصر الله حسینی، فرزاد جلیلیان، مهدی میرزایی علویجه، عباس آقایی، تورج احمدی جویباری*، محمدرضا آمویی صفحه 490
  مقدمه
  در دو دهه اخیر مصرف داروهای روان گردان به خصوص در بین نوجوانان و جوانان رایج شده است، این داروها در ردیف دوم مصرف انواع مواد در دنیا قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل پیش بینی کننده مصرف مواد روان گردان در میان جوانان و نوجوانان شهر کرمانشاه با بهره گیری از تئوری رفتار برنامه ریزی شده انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی در میان 385 نفر از نوجوانان و جوانان شهر کرمانشاه انجام گرفت. آزمودنی ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. پرسش نامه شامل سه بخش کلی اطلاعات جمعیت شناختی، سوالات آگاهی از پیامدهای مصرف مواد روان گردان و پرسش نامه سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود، که به صورت خودگزارش دهی توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS-21 و بهره گیری از آزمون های رگرسیون و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  7/2 و 4/2 درصد از شرکت کنندگان به ترتیب تجربه مصرف شیشه و اکستازی داشتند. نرم های انتزاعی (1/455=OR)، کنترل رفتار درک شده (0/793=OR) و قصد رفتار (1/440=OR) پیش بینی کننده های مصرف مواد روان گردان بودند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد مصرف مواد توسط دوستان نزدیک و به دنبال آن فشارهای همسالان به عنوان عامل ترغیب کننده مصرف، شرایط را برای مصرف مواد روان گردان فراهم می کند.
  کلیدواژگان: نوجوان، جوان، مواد روان گردان، تئوری رفتار برنامه ریزی شده
 • مجید براتی، ایوب یارمحمدی*، شایان مصطفایی، زهرا قلی، سمیرا رازانی، سعیده سادات میری هزاوه صفحه 500
  مقدمه
  امروزه استفاده از غذای آماده درجوانان یک مشکل بهداشتی در ایران و سایر کشورهای جهان می باشد و نزدیک به یک سوم از این افراد به طور روزانه از غذای آماده بیرون از منزل استفاده می کنند. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت نگرش، باورهای هنجاری و باورهای کنترلی وخودکارامدی دانشجویان نسبت به مصرف غذای آماده در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان انجام شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی– تحلیلی و از نوع مقطعی می باشد که در بین 250 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال91 اجرا شد. دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان پرسش نامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت را تکمیل کردند. اطلاعات جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار آماری 16spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نگرش با متغیرهای داشتن رژیم غذایی کاهش وزن و محل سکونت رابطه معنی داری داشت. باورهای هنجاری تنها با متغیرهای جنسیت و مقطع تحصیلی رابطه معنی داری داشت و سطح خود کارامدی دانشجویان نسبت به غذای آماده با متغیرهای سن و جنسیت رابطه معنی داری داشت. در واقع در جنس مونث خود کارامدی بیشتری در رابطه با مصرف غذای آماده وجود دارد. باورهای کنترلی با هیچ یک از متغیرهای مورد بررسی رابطه معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  اطلاعات به دست آمده از این مطالعه حاکی از آن است که مصرف غذای آماده در بین پسران و هم چنین در بین دانشجویان ساکن خوابگاه بیشتر می باشد که این خود بیان گر نیاز به ایجاد نگرش و باورهای صحیح در رابطه با مصرف غذای آماده در بین دانشجویان می باشد.
  کلیدواژگان: غذای آماده، نگرش، باورهای هنجاری، باورهای کنترلی، باورهای خودکارامدی
 • عادل آذر، یونس محمدی* صفحه 509
  مقدمه
  نظربه اهمیت استقرار یک نظام ارزیابی عملکرد مناسب و راهبردی در جهت دستیابی به راهبردهای سازمان ها، کارت امتیازی متوازن نوعی مدل ارزیابی و سنجش یکپارچه عملکرد می باشد که چارچوبی برای تبدیل رسالت، چشم انداز و راهبرد به مجموعه ای از اهداف و سنجه های عملکرد در زیرمجموعه مناظر مشتری، فرایند های داخلی، یادگیری– رشد و مالی را فراهم می آورد.
  روش ها
  در این پژوهش برای برطرف نمودن نقایص این مدل در ارزیابی عملکرد بیمارستان ها، از تلفیق تکنیک های تحلیل شبکه ای فازی، مجموع وزین ساده و لینمپ بهره گرفته شده است.
  یافته ها
  در این پژوهش براساس برنامه ی راهبردی بیمارستان های دولتی و کارت سلسله مراتبی امتیازی متوازن، مهم ترین معیارها در قالب چهار گانه کارت امتیازی متوازن استخراج گردیدند. بعد از شناسایی معیارها و تشکیل درخت سلسله مراتبی نقشه راهبردی، با استفاده از نظرات خبرگان وابستگی بین قسمت های مختلف این درخت سلسله مراتبی معین و همراه با ماتریس مقایسات زوجی، FANP تشکیل و وزن هرکدام از معیارها مشخص گردید.
  نتیجه گیری
  پنج بیمارستان دولتی یزد به عنوان نمونه تجربی انتخاب گردیدند. ابتدا با استفاده از برنامه راهبردی و HBSC مهم ترین معیارها استخراج گردیدند و بر اساس درخت سلسله مراتبی نقشه راهبردی وزن نهایی شاخص ها با استفاده از تحلیل شبکه ای فازی صورت پذیرفت (FNHBSC). در این مرحله با استفاده از تکنیک SAW، رتبه بندی اولیه و در نهایت با استفاده از تکنیک LINMAP رتبه بندی نهایی بیمارستان ها صورت پذیرفت. در نهایت بر اساس یافته های پژوهش و مبتنی بر نظرات خبرگان، مدل پیشنهادی قابلیت و کارایی لازم جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی بیمارستان های دولتی را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: سلسله مراتبی امتیازی متوازن، فرایند تحلیل شبکه ای فازی، Saw، Linmap، ایران
 • سحر خانجانی وشکی، سمانه سلیمی، اکرم صدیقی، مرضیه شاه سیاه* صفحه 525
  مقدمه
  تعهد زناشویی بین همسران یک پیش بینی کننده ی مهم برای ازدواج های رضایت بخش و پایدار است، تعهد مادام العمر به ازدواج، وفاداری نسبت به همسر خویش، ارزش های اخلاقی قوی، احترام نسبت به همسر خویش به عنوان بهترین دوست و تعهد نسبت به وفاداری جنسی از ویژگی های ازدواج های رضایت بخش است. هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی آموزش زوج درمانی شناختی رفتاری اسلام محور بر تعهد زناشویی زنان شهر قم بوده است.
  روش
  این پژوهش نیمه تجربی است و در آن از پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل آن دسته از زوجین مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده در سال 1390-1391 می باشد که به صورت خود معرف مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش شامل 100 نفر از زنانی است که داوطلب به شرکت در مطالعه بودند، به صورت نمونه در دسترس و تصادفی در گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. به نمونه آزمایش به صورت گروهی آموزش شناختی رفتاری اسلام محور داده شد را ابزار پژوهش پرسش نامه دموگرافیک و پرسش نامه تعهد زناشوییDCI) Adams & Jons) مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 16-SPSS با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی (کوواریانس) با سطح معنی داری 0/05 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که آموزش زوج درمانی اسلام محور، تعهد زناشویی زوجین و ابعاد آن، یعنی تعهد شخصی، اخلاقی و ساختاری زوجین را افزایش داده است (0/001>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش مذهب در زندگی زناشویی، این رویکرد می تواند در سایر ابعاد دیگر مانند رضایت و سازگاری و... که آنان نیز مستقیم و غیرمستقیم بر تعهد زناشویی اثربخش هستند، موثر باشد.
  کلیدواژگان: آموزش زوج درمانی اسلام محور، تعهد زناشویی، زنان
 • شیدا وحیدی، داود شجاعی زاده، سیما اسماعیلی شه میرزادی، صغری نیک پور* صفحه 538
  مقدمه
  امروزه افزایش تعداد مبتلایان به دیابت در دنیا این بیماری را به بزرگ ترین اپیدمی جهانی تبدیل نموده که خودکارا مدی بیمار یکی از عناصر کلیدی در پیشگیری و درمان دیابت محسوب می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط خودکارامدی با سایر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی در بین بیماران دیابتی نوع 2 انجام گردید.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی است که80 نفر بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به انجمن دیابت ایران بودند که در طول 2 ماه در سال1392، به شیوه نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه دو بخشی اطلاعات دموگرافیک (شامل 9 سوال)وابزار پرسش نامه محقق ساخته در خصوص بیماری دیابت مبتنی بر سازه های مدل اعتقاد بهداشتی (51 سوال) بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کنندگان در مطالعه 8/89±55/16 سال بود. بین سازه های تهدید درک شده، منافع درک شده، موانع درک شده، راهنما برای عمل با خودکارامدی همبستگی آماری معنی داری و مثبتی مشاهده شد (p<0/05). در بین سازه های مختلف، موانع درک شده بیشترین همبستگی را بر میزان خودکارامدی بیماران داشت (r=0/98، p<0/001).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده مداخلات آموزش و ارتقاء سلامت می تواند با ارتقاء توانایی های بیماران دیابتی جهت غلبه بر موانع اعتماد به نفس و احساس ارزشمندی آنان را بهبود بخشد و این رویکرد به عنوان گامی ضرور ی جهت ارتقاء خودکارامدی بیماران پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: مدل اعتقاد بهداشتی، دیابت نوع 2، خودکارامدی
 • ناهید صادقی، آزاده علوی* صفحه 548
  مقدمه
  جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر کارکنان و روحیه بالای آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی آنان می شود و لذا هدف اصلی تمام سازمان ها ارتقا اثربخشی و کارایی است. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شاخص های سلامت سازمانی و اثربخشی سازمان در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفت.
  روش
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است که در سال 1392 انجام شد. جامعه پژوهش، متشکل از کارکنان شاغل در هفت معاونت ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با مدارک تحصیلی لیسانس و بالاتر جمعا به تعداد 672 نفر بود. از بین جامعه مذکور حجم نمونه آماری محاسبه شده به روش طبقه ای- تصادفی و برابر 185 نفر انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های سلامت سازمانی هوی و فیلدمن و پرسشنامه اثربخشی سازمان پارسونز سنجیده و جمع آوری شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS-18 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین سلامت سازمانی به طور کلی از دیدگاه کارکنان 11/86±164/66 و میانگین میزان اثربخشی سازمان به طور کلی از دیدگاه کارکنان 98.66 ± 8.22 بوده که در این بین، مولفه روحیه با میانگین 65/5±38/78 دارای بیشترین و پشتیبانی منابع با میانگین 3/92±15/70 دارای کمترین میانگین بود.
  و در نهایت در سطح نهادی مولفه ی یگانگی نهادی، در سطح فنی مولفه ی روحیه و در سطح اداری مولفه های نفوذ مدیر، ملاحظه گری رابطه قوی، مستقیم و معناداری با اثربخشی سازمان داشته اند(P-Value<0.05)؛ که بیشترین رابطه با اثربخشی سازمان را مولفه نفوذ مدیر (0/448=ρ) و پس از آن روحیه کارکنان (0/395=ρ) داشته است. همچنین به طور کلی سلامت سازمانی و اثربخشی سازمان رابطه قوی مستقیم و معناداری با یکدیگر داشته اند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سلامت سازمانی و ابعاد آن تا حد زیادی اثربخشی را تحت تاثیر خود قرار می دهند.
  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، اثربخشی سازمانی، کارکنان
 • زهرا موسوی آذرنگ، سلیمان خیری، مرتضی سدهی صفحه 558
  مقدمه
  هدف اصلی مراکز انتقال خون، تامین خون سالم و کافی بر روی بیماران می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر تعداد دفعات اهدای مجدد خون اهداکنندگان شهرکرد بر اساس تحلیل بیزی مدل های رگرسیون شمارشی با صفر انباشته انجام شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر بر روی 864 نفر از مراجعین به پایگاه انتقال خون شهرکرد که در سال 1387 نخستین اهدای خود را داشته اند طی پنج سال پیگری و بررسی، انجام شد. در مطالعه حاضر از مدل های رگرسیون شمارشی با صفر انباشته استفاده شد. تحلیل مدل ها به روش بیزی و بر اساس الگوریتم مونت کارلوی زنجیره مارکوفی و با استفاده از نرم افزار Win BUGS انجام گرفت. مقایسه مدل ها بر اساس معیار اطلاع انحرافی (DIC) انجام شد.
  یافته ها
  متغیر وزن درهر سه مدل رگرسیونی با صفر انباشته (پواسون با صفر انباشته، دوجمله ای منفی با صفر انباشته، پواسون تعمیم یافته با صفر انباشته) تاثیرمعنی دار بر میانگین تعداد دفعات اهدای مجدد داشت بطوریکه با افزایش وزن اهداکنندگان، تعداد دفعات اهدای مجدد خون افزایش یافته است. همچنین متغیر سن در مدل پواسون تعمیم یافته با صفر انباشته معنی دار بود بطوریکه تعداد دفعات اهدای مجدد خون ارتباط معکوس با سن داشت. مدل پواسون تعمیم یافته با صفر انباشته با کمترین مقدار معیار اطلاع انحرافی نسبت با سایر مدل ها به عنوان بهترین مدل برازش یافته انتخاب شد.
  نتیجه گیری
  مدل رگرسیون پواسون تعمیم یافته با صفر انباشته بهترین مدل برازش یافته بر داده های تعداد دفعات اهدای مجدد خون بود در این مدل، تعداد دفعات اهدا با وزن ارتباط مستقیم و با سن ارتباط معکوس داشت. لذا لازم است با فرهنگ سازی و آموزش عمومی، افراد با سن بالا و با وزن پایین را به اهدای خون تشویق
  کلیدواژگان: اهدای خون، مدل های رگرسیونی با صفر انباشته، تحلیل بیزی، مونت کارلوی زنجیره مارکوفی، معیار اطلاع انحرافی
 • مرتضی فرحی، حمیدرضا مراتب، رویا کلیشادی*، محمد اسماعیل مطلق صفحه 571
  مقدمه
  چاقی یکی از مهم ترین مشکلات تغذیه ای در سراسر دنیاست. اگرچه مطالعات به غیراز مشکلات فیزیکی و حرکتی، گزارشی مبنی بر بروز بیماری های مزمن ناشی از چاقی در دوران کودکی ارائه نداده اند؛ اما چاقی در کودکی می تواند منجر به طیف وسیعی از مشکلات در آینده شود. در این مطالعه با هدف تشخیص زود هنگام بر آنیم تا با طراحی یک سیستم هوشمند احتمال وقوع چاقی را بر اساس اطلاعات اولیه ای بر اساس نحوه شیوه زندگی و یا سایر متغیرهای عمومی اولیه، پیش بینی کنیم.
  روش
  در این مطالعه 9795 نفر (49/17% پسر) در گروه های سنی 6 تا 18 سال بر اساس چهارمین فاز مطالعه ملی گسترده کاسپین، مورد بررسی قرار گرفته اند. متغیرهای ورودی سیستم بر اساس عادات تغذیه ای، فعالیت ورزشی، اطلاعات وراثتی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سابقه چاقی و دیابت مشخص گردیده اند. سپس بر اساس روش های داده کاوی و هوش مصنوعی، مشکل چاقی شناسایی و بررسی شده است. روش های انتخاب ویژگی نیز برای بهینه سازی سیستم طراحی شده در نظر گرفته شده است.
  یافته ها
  عملکرد روش های دسته بندی موردمطالعه توسط روش ارزیابی متقابل دولایه ای موردبررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی، بهترین نتیجه توسط روش دسته بندی ماشین بردار پشتیبان به دست آمده است. دقت و صحت این روش شناسایی پس از انتخاب ویژگی به ترتیب 63/3 و 83/7 درصد بوده است.
  نتیجه گیری
  ویژگی هایی از قبیل سن، فعالیت ورزشی، نوع تغذیه در دوران نوزادی و سابقه دیابت در خانواده به عنوان تاثیرگذارترین ویژگی ها در ایجاد روند چاقی در دو گروه دختر و پسر شناسایی شده اند.
  کلیدواژگان: داده کاوی، چاقی، روش های دسته بندی، سیستم تشخیصی، هوش مصنوعی
 • مهناز شاکریان، مسعود ریسمانچیان*، اکرم ترکی، پگاه فدایی، منصوره علیان، مسعود سعیدی صفحه 587
  مقدمه
  علیرغم وجود دانش و اطلاعات قابل توجه در ارتباطبا اختلالات و ناراحتی های اسکلتی عضلانی مرتبط با کار و ریسک فاکتورهای فردی وروانی اجتماعی و فیزیکی که می توانند باعث ایجاد و یا شدت این دسته ناراحتی هاگردند، در ارتباط با تاثیر فعالیت های بدنی به عنوان یک عامل پیشگیرنده در مقابل این دسته ناراحتی ها اطلاعات کمی وجود دارد.صنایع دستیدر استان اصفهان یکی از مشاغل پر مخاطره از نظر ناراحتی های اسکلتی عضلانی محسوبمی گردد که وظایفی با ماهیت تکراری و پوسچرهای نامطلوب ارگونومیکی را به فردتحمیل میکند و بنابراین انجام مداخلات اصلاحی مختلف از جمله انجام فعالیت های ورزشی منظمبرای این افراد از ضروریات محسوب می گردد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر فعالیتهای بدنی بر روی ناراحتی های اسکلتی عضلانی در بین شاغلین یکی از صنایع دستیاصفهان انجام گرفت.
  روش ها
  این مطالعه، یک مطالعه توصیفی - تحلیلی، بصورت مقطعی (cross-sectional)، در 100 نفراز شاغلین یکیاز صنایع دستی استان اصفهان انجام گرفت. نمونه گیری به صورت سرشماری و از کلیهکارگاه های خانگی موجود در منطقه انجام گرفت. اطلاعات مربوط به مشخصات فردی وفعالیت های بدنی افراد توسط فرم دموگرافیک و ناراحتی های اسکلتی عضلانی شاغلین با استفاده از پرسنامه کرنل انجام گرفت. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون آماریChi-square، Independent-t و آنالیز واریانسیکطرفه انجام شد و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بالاترین شکایات افراد از داشتن اختلالاتاسکلتی عضلانی شدید مربوط به ناحیه شانه راست(36%)، مچ دست راست (26%) و، گردن (25%) و قسمتفوقانی بازوی راست (24%) بوده است. بین ناراحتی اسکلتی عضلانی ناحیه ی مچ دست چپ، ناراحتی اسکلتی عضلانی قسمت تحتانی پشت، گردن و انجام فعالیت های ورزشی ارتباط معنادار وجوددارد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست آمده، می توان چنین استنباط نمود که فعالیت هایورزشی منظم، اما نه خیلی سنگین می تواند تاثیر مثبت بر روی کاهش ناراحتی هایاسکلتی عضلانی داشته باشد.
  کلیدواژگان: صنایع دستی، فعالیت بدنی، ناراحتی های اسکلتیعضلانی، پرسشنامه کرنل
 • رضا چرخ انداز یگانه، جلال عباسی، حبیب الله دهقان* صفحه 599
  مقدمه
  استرس گرمایی یکی از مهمترین عوامل زیان آور بسیاری از محیط های کاری از جمله نانوایی ها است که باعث مشکلات و بیماری های مختلف جسمی و اختلال تمرکز هنگام فعالیت می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی مواجهه کارگران شاغل در نانوایی های شهر اصفهان با تنش های حرارتی محیط کار خود از طریق بررسی ارتباط بین شاخص دمای تر گویسان(WBGT)، شاخص نمره گذاری استرین گرمایی(HSSI) و دمای دهانی انجام شده است.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی در ماه های اردیبهشت تا تیر سال 1392 بر روی 82 نفر از کارگران شاغل در 43 واحد نانوایی شهر اصفهان انجام شد. جهت ارزیابی استرس گرمایی محیط کار از شاخص دمای تر گویسان(WBGT) و برای بررسی استرین گرمایی از دمای دهانی و شاخص نمره گذاری استرین گرمایی(HSSI) استفاده گردید. جهت بررسی ارتباط بین شاخص دمای تر گویسان، شاخص نمره گذاری استرین گرمایی و دمای عمقی نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  کارگران نانوایی در معرض استرس های حرارتی محیط کار خود قرار داشتند. بیشتر از 50 درصد افراد مورد بررسی دچار استرین گرمایی بودند. همچنین میزان استرس گرمایی در نانوایی های با تکنولوژی پخت سنتی بیشتر از نانوایی های با تکنولوژی پخت ماشینی بود به طوری که بیشتر از 68 درصد افراد شاغل در نانوایی های سنتی مواجهه غیر مجاز با استرس حرارتی داشتند. تحلیل نشان داد که ضریب همبستگی پیرسون بین شاخص دمای تر گویسان و شاخص نمره گذاری استرین گرمایی بالاتر از 0/62 بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه وضعیت استرس گرمایی در نانوایی های شهر اصفهان نگران کننده بود. به نظر می رسد برنامه ریزی در جهت کنترل استرس های گرمایی در نانوایی های شهر اصفهان ضروری باشد. در این پژوهش شاخص نمره گذاری استرین گرمایی رابطه معنادار و مستقیمی با شاخص دمای تر گویسان نشان داد لذا به نظر می رسد بتوان از شاخص نمره گذاری استرین گرمایی در ارزیابی استرین حرارتی محیط های گرم مانند نانوایی ها استفاده کرد.
  کلیدواژگان: تنش گرمایی، شاخص دمای تر گویسان، شاخص نمره گذاری استرین گرمایی، دمای دهانی، نانوایی های اصفهان
 • منصور سرافراز، سید عباس میرزایی، محمد مهدی احمد معظم، حسین فرخزاده، افشین ابراهیمی*، علی عبدالله نژاد صفحه 608
  مقدمه
  هدف از مطالعه حاضر مقایسه کارایی صافی ماسه ای کند متداول با صافی اصلاح شده با بستر شیشه بازیافتی خردشده در حذف کدورت و کلیفرم های کل و مدفوعی از منابع آب بود.
  روش ها
  در این مطالعه به مدت 4 ماه کارایی صافی های ماسه ای کند متداول(صافی نوع 1) و صافی اصلاح شده با بستر شیشه بازیافتی خردشده(صافی نوع 2) در نمونه پایلوت ساخته شده مقایسه شد. آب مورد استفاده، آب چاه بوده که مقادیر مناسب کدورت و کلیفرم بصورت سنتتیک به آن اضافه می شد. عملکرد حذف کدروت، و کلیفرم های کل و مدفوعی مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تعیین مشخصات آب ورودی و تصفیه شده و مقایسه با رهنمودهای موجود، سایر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب نیز مورد آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان حذف کدورت توسط صافی نوع 1 و صافی نوع 2 به ترتیب 97/28 و 96/93 درصد بوده و میانگین کدورت خروجی نیز به ترتیب 0/19±0/49 و NTU 0/36±0/55 گزارش گردید. همچنین میزان حذف کلیفرم کل و کلیفرم مدفوعی برای صافی نوع 1 به ترتیب 2/89 وlog 2/29 و برای صافی نوع 2 به ترتیب 2/62 و log 2/46 بدست آمد. هر دو صافی تاثیر چندانی بر سایر پارامترهای فیزیکوشیمیایی نداشته و همچنین مقادیر آنها در آب تصفیه شده زیر حد استاندارد WHO و 1053 ایران بود.
  نتیجه گیری
  کارایی صافی نوع 2 در حذف پارامترهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی تقریبا مشابه صافی نوع 1 بود. همچنین بستر شیشه بازیافتی در مقایسه با بستر ماسه ای متداول دارای افت فشار کمتر، مقرون به صرفه و دوستدار محیط زیست است و می تواند جایگزین مناسبی برای صافی ماسه ای کند متداول باشد.
  کلیدواژگان: صافی ماسه ای کند - بستر شیشه بازیافتی خرد شده، پارامترهای فیزیکوشیمیایی، پارامترهای میکروبی
 • سیده سمیرا مخلصی *، سیامک محبی، لیدا مقدم بنائم صفحه 618
  مقدمه
  با توجه به اینکه پره اکلامپسی یک عارضه بالقوه خطرناک و کشنده در بارداری است این پژوهش با هدف تعیین میزان دریافت روزانه مواد مغذی آنتی اکسیدان و ارتباط آن با وقوع پره اکلامپسی در زنان باردار شهر تهران در سال 1390 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه طولی (آینده نگر) روی1033 مادر باردار در درمانگاه های پره ناتال شهر تهران انجام شد. در بدو ورود به مطالعه، برای تمام نمونه ها پرسشنامه بسامد خوراک و پرسشنامه دموگرافیک، یکبار قبل از هفته 20 از طریق مصاحبه چهره به چهره تکمیل گردید. اطلاعات تغذیه ای بدست آمده از طریق پرسشنامه هر واحد مورد پژوهش، که در آن مواد غذایی مصرف شده توسط مادر در طی یک ماه گذشته ثبت شده بود توسط پژوهشگر به گرم تبدیل شد و اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه به نرم افزار N4 برای محاسبه مواد مغذی دریافتی مادر داده شد. مادران باردار از زمان ورود به مطالعه تا زمان زایمان تحت مراقبت و پیگیری قرار گرفتند. در صورت وجود فشارخون ≥90/140 میلی متر جیوه و پروتئین اوری پس از هفته 20 بارداری تشخیص پره اکلامپسی برای مادر داده می شد. سطح معنی داری آزمونهای به کار رفته کمتر از 0/05 بود.
  نتایج
  از 1033 مادر باردار 20 نفر (1/9%) مبتلا به پره اکلامپسی شدند. نتیجه آزمون T مستقل نشان داد که اختلاف معنی داری در میانگین دریافت روزانه مواد مغذی آنتی اکسیدان (روی، ویتامین A، C،E) در دو گروه مبتلا و غیر مبتلا به پره اکلامپسی وجود دارد. بطوری که میانگین سطح دریافتی این مواد در زنان مبتلا به پره اکلامپسی به طور معنی داری کمتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که کاهش دریافت روزانه مواد مغذی آنتی اکسیدان با وقوع پره اکلامپسی ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، بارداری، مواد مغذی آنتی اکسیدان
 • فاطمه سادات صادق زاده، بهروز اکبری آدرگانی* صفحه 628
  مقدمه
  کنترل ایمنی فراورده های شیلات از نظر تجمع فلزات سنگین یکی از موارد مهمی است که برای حفظ سلامت افراد جامعه و نیل به تضمین ایمنی این ماده غذایی ارزشمند باید مورد توجه قرار گیرد. هدف از این تحقیق، ارزیابی پتانسیل تجمع زیستی و میزان مواجهه با سرب و کادمیوم ناشی از مصرف میگوی ببری سبز در شهر تهران در سال 1391 می باشد.
  روش ها
  نمونه های میگو به صورت تصادفی از چهار منطقه عمده عرضه آبزیان در مناطق جنوب، شمال، شرق و غرب شهر تهران در سال 1391 در دوره زمانی عرضه میگوی ببری سبز غیرمنجمد نمونه برداری شدند. پس از انجام عملیات آماده سازی و هضم قسمت های عضله و پوسته میگو، مقادیر فلزات سنگین سرب و کادمیوم توسط دستگاه طیف سنجی نشر اتمی پلاسمای جفت شده القایی اندازه گیری شد و میزان مواجهه مصرف کنندگان با این عناصر مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان میانگین تجمع سرب در پوست و عضله میگو به ترتیب 5.37±1.59 و 5.59±1.12 و برای فلز کادمیوم به ترتیب 1.11±0.61 و 1.79±0.62 میکروگرم بر کیلوگرم می باشد. هم چنین میانگین غلظت سرب و کادمیم در عضله بیش از غلظت آن در پوست میگو می باشد. اختلاف بین میانگین تجمع سرب و کادمیم در بخش خوراکی میگو معنی دار نیست. میزان مواجهه مصرف کنندگان با سرب و کادمیم ناشی از مصرف بافت خوراکی میگو به ترتیب یک پنجاهم و یک سی ام مقدار مجاز درنظر گرفته شده برای میزان دریافت روزانه موقتی می باشد.
  نتیجه گیری
  میانگین غلظت سرب و کادمیم در بخش خوراکی میگو با استانداردهای ملی و بین المللی نشان می دهد که مقدار این عناصر کمتر از حد مجاز بوده و خطری برای سلامت مصرف کننده ندارد. نتایج مفید حاصل از این ارزیابی از سطح عرضه می تواند به عنوان الگویی جهت پایش سلامت میگو و سایر آبزیان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، میگوی ببری سبز، پلاسمای جفت شده القایی، سطح عرضه
|
 • Zahra Maghsoudi, Leila Azadbakht* Page 407
  Background
  This study is a systematic review of unhealthy dietary pattern and its effects on the incidence and control of insulin resistance and diabetes mellitus type 2
  Methods
  The survey is performed in ISI, Cochrane Central Register of Controlled Trials databases, Pubmed, Iran Medex and MagIran for the main keywords which were consists of: "diabetes mellitus", "insulin resistance", "metabolic syndrome", "dietary pattern" and other related key words
  Findings
  All journals, E-books, seminars and symposiums were focused. The search is limited to 1992 to 2011. The prospective cohort study, randomized clinical trials and cross sectional studies were selected based on their title, abstract and full text of the materials. After deleting the experimental surveys and studies which were focused on children and adolescents, 738 materials were extracted. The results show that “Western” dietary patterns rich in: red meat, fried and processed dishes, refined cereals, carbohydrate with high glycemic index has statistically significant effects in incidence of hyperglycemia.
  Conclusion
  Adherence to the unhealthy food habits which is rich in trans fatty acids and saturated fatty acids, refined carbohydrate with high glycemic index is related to the insulin resistance, hyperglycemia and risk of diabetes type 2.
  Keywords: Diet, Diabetes Mellitus Type 2, Insulin Resistance, Metabolic Syndrome X
 • Elnaz Ashrafzadeh, Ahmad Zare Javid*, Fatemeh Amraee, Sayyed Morteza Safavi Page 416
  Background
  Periodontal disease is a common oral disease, which oxidative stress plays an important role in its pathogenesis. The onset and progress of this disease is influenced by balance between oral biofilm and host response. Regarding with the role of oxidative stress in the pathogenesis of periodontal disease and reduction of total antioxidant capacity in patients with periodontal disease, it is suggested that a sufficient dietary intake of antioxidants would be beneficial in the treatment of these patients.The aim of this review article was to evaluate the role of dietary antioxidants in periodontal diseases
  Methods
  The literature review has been performed in the database Pubmed, Google Scholar and Iranmedex from 1991 until 2013.after studying of 60 articles, fulltext of 30 articles were assessed.
  Findings
  Assayed studies indicated that dietary antioxidants including vitamin C, vitamin E, carotenoids (a and b –carotene, beta-cryptoxanthin and zeoxanthin) and polyphenols (proanthocyanidin, Flavonoids) have an important role in protection against oxidative stress in periodontal disease.
  Conclusion
  Based of the finding of this review study, It can be concluded that dietary antioxidants can be efficient in the prevention and treatment of patients with periodontitis.
  Keywords: Antioxidant, Periodontal Disease, Oxidative Stress
 • Heshmatolah Heydari, Gholamreza Sharifirad, Aziz Kamran Page 429
  Background
  Diabetes is a major problem for health systems and physical activity is one of the most important modifiable and life style factors to management of diabetes. This study aimed to determine the status of physical activity (PA) in patients with type 2 diabetes based on Trans Theoretical model (TTM).
  Methods
  This study was conducted on 393 diabetic patient’s type 2 diabetes in 2013 at the city of Khorramabad, participants were selected by convenience sampling method. Data were collected through a questionnaire consisted of 5 parts and were analyzed with using the statistical software SPSS-18 and Pearson correlation coefficients, chi-square test, t-test and ANOVA test. The P-value for statistical significance is defined as P < 0.05
  Findings
  In this study the majority of participants (48.9%, 192 patients) were in pre contemplation stage and only 15% of them were in the action and maintenance stages. Mean minutes of PA was 20.6±11.9 and the mean of PA in maintenance group was significantly higher than other groups. A negative significant relationship was found between the average daily PA and perceived benefits, and a positive significant correlation with processes of change, self-efficacy and decision balance. Frequency of PA in week had a positive significant correlation with self-efficacy.
  Conclusion
  The majority of patients had no a plan to exercise in the next 6 months and physical activity levels of the patients were poor. Regarding the relationship between self-efficacy and decision balance with an average of exercise time in day and frequency of exercise in week provision of educational programs focusing on these structures can help to improve the level of physical activity.
  Keywords: Physical Activity, Diabetes, TTM, Self, Efficacy, Process of Change
 • Peymaneh Habibi, Habibollah Dehghan, Shiva Rezaei, Koubra Maghsoudi Page 442
  Background
  Heat stress risk assessment, as a harmful agent at workplace, is essential for controlling heat strain and heat stress effectively. This study is concerned with the Relationship between Physiological Strain Index (PSI) and Wet Bulb Globe Temperature Index (WBGT) in Women in the Climate Chamber.
  Methods
  This experimental study was carried out on 36 healthy females in sitting state under thermal conditions (22 - 32 C) in environmental chamber for 2 hour. In order to calculate physiological strain index (PSI), oral temperature and heart rate were measured every 5 minutes. The data were analyzed using correlation and regression.
  Findings
  The average heart rate and oral temperature, during the heat exposure 87.91 bpm, 36.89 C, respectively. The min and max Index WBGT, 25.49 C and 32.1 C respectively, and the min and max heart rate 83.01 and 90.97 bpm, and the min and max oral temperature 36.7 C, 37.01 C, respectively. Also, the results have revealed a direct and significant correlation among WBGT with PSI (r = 0.71, P< 0.001), oral temperature (r = 0.98, P< 0.001) and heart rate (r = 0.77, P< 0.001) indices.
  Conclusion
  The results showed that the WBGT index with physiological variables, heart rate, oral temperature and PSI index thermal range (22 - 38 C) and 40% relative humidity (RH) had direct and significant correlation in women with Islamic clothing. Also simultaneous with WBGT increases heart rate, oral temperature and PSI index increased.
  Keywords: Physiological Strain Index, Heat Stress
 • Ali Mohammad Ebrahimi, Nasser Hamdami, Golnoush Madani Page 450
  Background
  Processes such as drying, sauce making, extracting and doping reduced nutritional value and unique sensory characteristics of pomegranate. On the other hand, the difficulty in peeling and removing the arils has limited its fresh consumption. For this reason, the “ready-to-eat” pomegranate may represent a possible option to implement fresh fruit consumption. In this study, the effects of modified atmosphere packaging on quality of pomegranate arils were evaluated.
  Methods
  Low density polyethylene (LDPE, 100μm) used for packaging materials and stored for 11 and 9 days at 4 and 10C respectively. At storage period Headspace gas composition and quality parameters (acidity, pH, TSS, firmness and color) were measured.
  Findings
  During storage, both Oxygen concentration in head space and acidity of arils reduced but carbon dioxide concentration increased. Temperature and weight of arils in package had a significant effect (p≤0.05) on gas composition. Total soluble solid, firmness al color of arils have no significant change during storage period.
  Conclusion
  LDPE pouch and storage at 4 and 10C, provided reliable shelf life of 7 and 5 days, respectively. At higher temperature macro/micro perforations would be essential on the LDPE film in order to avoid critical levels of O2 and CO2.
  Keywords: Pomegranate, Health Benefits Properties, Modified Atmosphere
 • Saideh Falah Joshaghani, Nasser Hamdami* Page 457
  Background
  Fresh bread has a short shelf life and by considering this matter, its acceptability by consumer dramatically would reduce by increasing the time between baking and consumption. Use of frozen dough technology is one of solution for this problem. Therefore in this current study the impact of freezing storage and pre-fermentation in Sangak frozen dough and its bread was considered.
  Methods
  Dough was prepared in three form of non fermented, pre fermented and formed and pre fermented and non formed. Time of pre-fermentation for all samples was 30 min. Then dough wasfrozen under -25˚C in air blast freezer. After freezing, the dough pieces were stored at -18˚C for 24 hours, 4, 7, 10 and 13 weeks. Sangak frozen dough and its bread quality was assessed by measuring yeast survival and dough expansion after thawing and by measuring density and texture after baking.
  Findings
  Results showed viability of yeast and dough expansion decreased by freezing and longer storage time. Also density and firmness of bread increased whit longer storage time. Pre-fermentation for 30 minute decreased quality of frozen dough and its bread
  Conclusion
  Therefore, quality of frozen dough and its bread affected significantly by freezing of dough and its storage.
  Keywords: Physical Activity, Diabetes, TTM, Self, Efficacy, Process of Change
 • Sakineh Dadipoor, Fatemeh Zare, Faezeh Abdolrezaei Zarandi, Amin Ghanbarnejad, Ramezan Hassanzadeh, Ali Safari Moradabadi* Page 469
  Background
  Access to the Internet is a growing phenomenon. Every day more people are among the Internet users. This study aimed to investigate Internet addiction and its effective factors among students in Hormozgan University of Medical Sciences.
  Methods
  This study was of a descriptive, cross--sectional type which aimed to investigate Internet addiction and effective factors among students in Hormozgan University of Medical Sciences The research community consisted of all students in Hormozgan University of Medical Sciences in year 2013 studying and Was proportional stratified sampling. Data gathering tool was Yang standard internet addiction questionnaire. SPSS software model 16 was used for data analysis research. p <0.05 was set as the level of significance.
  Findings
  From total of 500 students that participated in the study, 166 patients (33.1%) were male and 334 (66.7%) were female. 409 patients (81.6%) were single and 91 (18.2%) were married. Results of the study indicated (226 patients) as the user at risk (205 patients) as a normal user, and (69 patients) another addicted user. There was significant relation Between variables such as gender (p=0.003), field of study (p=0.002), marital status (p <0.001), age (p <0.001), educational level (p <0.001) and using Internet (p=0.005) with Internet addiction. But the location was no significant associated Internet addiction.
  Conclusion
  The correct teaching for the students to use the Internet and making culture, educate families, schools and universities, to solve the problems of young people, creating a fun and engaging programs are effective in reducing the rate of Internet addiction.
  Keywords: Internet Addiction, Students, Internet, Hormozgan
 • Masoud Rismanchian*, Jafar Akbari, Reza Keshavarzi Page 480
  Background
  Release of volatile organic compounds (VOCs) in industrial and urban area have adverse effects on human health and environment. The aim of this study was removal of gaseous toluene, as the most of pollutants among VOCs, by using of TiO2 nanoparticles coated on nickel foam substrate.
  Methods
  TiO2 nanoparticles prepared by sol gel method and coated on nickel foam. Morphological and structural characteristics of photocatalyst was determined by XRD and SEM. Photocatalytic conversion of toluene in the gas phase under UV-A irradiation by injected of samples into the GC-FID was measured.
  Findings
  TiO2 nanoparticles was obtained in anatase and rutile phase, respectively, 61.1% and 38.9%, with dimensions of 18 and 24 nm from the sol-gel solution and coated on nickel foam. After determined the optimal level of relative humidity, adsorption of toluene was determined about 55%. Finally, after constant toluene concentration in the reactor, by using of the photocatalytic activity 55% of toluene concentration was removed.
  Conclusion
  By using of TiO2 nanoparticles coated on nickel foam, in two steps of adsorption and photocatalytic conversion, more than 80% of the toluene was removed, so that the concentration of toluene was 100 ppm to 20 ppm.
  Keywords: Toluene, Titanium Dioxide (TiO2), Photocatalytic Conversion, Nickel Foam
 • Mari Ataee, Nasrollah Hosseini, Farzad Jalilian, Mehdi Mirzaei Alavijeh, Abbas Aghaei, Touraj Ahmadi Jouybari*, Mohammad Reza Amoei Page 490
  Background
  In the past two decades psychoactive drugs especially among adolescents and youth are common, these drugs located in the second row of drug abuse in the world. Present study performed with aim of determinant of predictors of psychoactive drugs use among adolescents and youth in Kermanshah city based on theory of planned behavior.
  Methods
  This cross-sectional study was performed among 385 adolescents and youth in Kermanshah. Participants were selected in simple random. The questionnaire consisted of three parts: demographics, knowledge Questions about the consequences of psychoactive drugs and Structures questionnaire of the theory of planned behavior that completed by participants in self-report. The data collected were analyzed by SPSS-21 with utilizes of regression tests and Pearson correlation.
  Findings
  7.2 and 4.2 % of the participants were experienced Cristal and Ecstasy. Subjective norms (OR=1.455), perceived behavioral control (OR=0.793) and behavioral intentions (OR=1.440) predicted psychoactive drugs use.
  Conclusion
  It seems that drug use by close friends and peer pressure as encouraging factors provide the conditions for the use of psychoactive drugs.
  Keywords: Adolescent, Young, Psychoactive Drugs, Theory of Planned Behavior
 • Majid Barati, Ayub Yarmohammadi*, Shayan Mostafaei, Zhara Gholi, Samyra Razani, Sayde Sadate Miry Hazave Page 500
  Background
  Nowadays, eating fast food among youth is one of the health issues in Iran as well as other countries around the world, and nearly one-third of these people eat such food. This study was meant to evaluate attitudes, normative and control beliefs as well as self-efficacy of students regarding consumption of fast food among students of Hamadan University of medical sciences.
  Methods
  This is a descriptive-analytic and cross-sectional study which was carried out on 250 students in 2012. Students completed a researcher-made questionnaire that its reliability and validity were certified. Data were collected and were analyzed using SPSS 16.
  Findings
  There seen a significant correlation between students’ attitudes with their type of diet and living place. Moreover, normative beliefs had significant correlations with gender and education of students. Also, there found a significant correlation between self-efficacy of students with their age and gender. Indeed, females more like to eat fast food than males. Control beliefs showed no relations with any of the studied variables.
  Conclusion
  Data from this study indicates that fast food consumption is high among dormitory residents and males represents the need to correct the attitudes and beliefs in relation to fast food consumotion among students.
  Keywords: Fast, Food, Attitudes, Control Beliefs, Normative Beliefs, Self, Efficacy
 • Adel Azar, Younes Mohammadi* Page 509
  Background
  Depending on the importance of a good performance appraisal system to achieve organizational strategies, Balanced Scorecard technique provides a comprehensive foundation for interpreting and translating organization’s vision and strategy in a set of performance measures by regarding an overall view of organization in four perspectives included customer, internal processes, learning-growth and financial.
  Methods
  In this study a combination of fuzzy theory, analytic network process (ANP) and LINMAP are used to resolve the defects of this technique.
  Findings
  Most important indicators in four perspectives of balanced scorecard were extracted based on the strategic program of public hospitals using balanced score card, viewpoints of the experts and professors in the field of health, and searching the literature. After identifying the indicators and forming the hierarchical tree of strategic map, dependencies between different parts of this hierarchical tree are determined by expert opinions. Then FANP is formed with the matrix of paired comparisons and the weights of indicators are determined.
  Conclusion
  The five public hospitals in Yazd were selected. And then the two MCDM analytical tools of SAW, and LINMAP were respectively adopted to rank the hospital performance and improve the gaps with five hospitals as an empirical example. It shows that the proposed FMCDM evaluation model of hospital performance using the BSC framework can be a useful and effective assessment tool.
  Keywords: Performance Evaluation, Balanced Scorecard, Analytic Network Process, Fuzzy logic, LINMAP, SAW, Iran
 • Sahar Khanjani Veshki, Sahar Khanjani Veshki, Samaneh Salimi, Samaneh Salimi, Sahar Khanjani Veshki, Samaneh Salimi, Akram Seddighi, Akram Seddighi, Marzieh Shahsiah, Marzieh Shahsiah, Akram Seddighi, Marzieh Shahsiah* Page 525
  Background
  Marital commitment is an important predictor between couples for satisfactory and stable marriages. Lifelong commitment to marriage, loyalty to one’s spouse, strong moral value, respect for one’s spouse as a best friend and a commitment to sexual are of satisfactory marriage characteristics. The aim of this study was to determine the efficacy of Islam-based cognitive-behavioral couple therapy training on Qom women’s marital commitment.
  Methods
  This study is semi-empirical and pretest-posttest with control group was used. The study population included those referred Couples Family Counseling Center in 2010-2011, which were referred to their representative. The sample consisted of 80 women who participated in the study voluntarily and were randomly available into intervention and control groups. The trial of cognitive behavioral group training was Islam-based. Study instrument of Demographic and marital commitment questionnaires were used. For data analysis, SPSS-16 software using descriptive statistics and analysis (ANCOVA) with P<0.05 was used.
  Findings
  The results indicated that Islam-based couple therapy had promoted couple’s martial commitment and its aspects, that is personal and behavioral and structural commitment of couples) p> 0.001).
  Conclusion
  Given the role of religion in marriage, this approach could be adapted to other aspects such as satisfaction and. .. They also have a direct or indirect effect on marital commitment are to be effective.
  Keywords: Islam, Based Couple Therapy Training, Marital Commitment, Women
 • Sheida Vahidi, Davoud Shojaeizadeh, Sima Esmaeili Shahmirzadi, Soghra Nikpour* Page 538
  Background
  Today, increasing of the number of patients with diabetes in the world has become the disease the world's largest epidemic. The patient's self-efficacy is a key element in the prevention and treatment of diabetes. This study aimed to Assessing Self Efficacy with Health Belief Model component type 2 diabetic patients referee to Iranian Diabetes Association in 2012-2013.
  Methods
  This study was a cross sectional on which 80 persons referee to Iranian Diabetes Association in 2012-2013 were selected by convenience non-randomly method. Instrument of data gathering was a two part one included demographic variables (9 items) and self-administered diabetes assessment based on HBM (51 items). Data was analyzed with SPSS software version 18 using independent t test, ANOVA and person correlation coefficient. Significant level was set at 0.05.
  Findings
  Mean and SD of participant age was 55.16± 8.89 years. Mean and SD of perceived threat and cues to action were the most and the least on (60.42± 31.08) and (49.64± 18.76) respectively. Self Efficacy had significant relation with perceived threat, cues to action and perceived benefits and barriers. Perceived barriers among various structures had the greatest impact on patient's self efficacy.
  Conclusion
  Based on the results in this study perceived barrierswho had their effectiveness overshadows that. So Health Education and promotion interventions to Improving patient’s perceive about barriers and Enhance their ability to solve problems leads to improving self-esteem and self-worth is suggested as a necessary step toward Self Efficacy promotion.
  Keywords: Health Belief Model, Diabetes Type 2, Self, Efficacy
 • Nahid Sadeghi, Azade Alavi* Page 548
  Background
  A healthy organization is a place that people like to work and they are proud of being a part of it. This study aimed to evaluate the relation between organizational health indicators and organizational effectiveness among employees of Isfahan University of medical sciences.
  Methods
  This cross – sectional study was done on 672 employees in seven staffs of IUMS. Samples were selected as 185 people calculating by stratified random method. Data were gathered by Hoy and Feldman organizational Health and parson's effectiveness questionnaire and were analyzed using t-independent test, ANOVA and Pearson's correlation coefficient by SPSS software.
  Findings
  Organizational Health mean was generally 164.66 ± 11.86 towards employee's attitude and it was 98.66 ± 8.22 for organizational effectiveness. Also in structural level the index of uniqueness, in the technical level the index of mood and in the official level the indices of chairperson Influence and cautiousness had a strong, direct and significant relation with organizational effectiveness (P-Value<0.05).
  Conclusion
  Organizational health and its indices were higher than average and in a favorite level In IUMS and its indices had a positive, direct and significant correlation with organizational effectiveness.
  Keywords: Organizational Health, Organizational Effectiveness, Employees
 • Morteza Farahi, Hamid Reza Marateb, Roya Kelishadi*, Mohammad Esmaeil Motlagh Page 571
  Background
  Obesity represents one of the most important nutritional problems worldwide.Obesity in childhood can cause variety of health issues such as orthopedic, neurological, pulmonary and gastroenterological disorders in the future, although no side effects were reported from malignant obesity during childhood. In this paper, we presented a computer-aided diagnosis system to predict the obesity based on input features obtained from the life style and other factors of the subjects.
  Methods
  The total number of 9795 subjects (49.17% boy) aged 6 to 18 years taken from the CASPIAN IV study participated in this study. The input parameters of the proposed system were taken from the dietary habit, physical activity, family history, social economic status, and other features. Then, the obesity was predicted using the data mining and artificial intelligence techniques. Feature Selection (FS) methods were also used to improve the performance of the proposed system. The performance of the diagnosis system was assessed based on the hold-out validation framework.
  Findings
  The performance of the classifications method has been validated by hold-out cross validation. Among the different classification techniques tested, SVM with FS showed the best performance. The accuracy and precision of this method were 63.3% and 83.7%, respectively. Some features such as age, physical activities, birth feeding and family history of diabetes mellitus detected as the most effectivefactors with obesity in both gender.
  Conclusion
  Designing of an intelligentdiagnosis system with the input parameter such as life-style, socioeconomic status and genetic information can help predict obesity in children to modify their life-style to improve theirqualityof life in the future. A web-based version of this intelligent system can easily provide the obesity prediction facilities for the families at home.
  Keywords: Classification, Obesity, Data Mining, Medical Diagnosis System, Artificial Intelligence
 • Mahnaz Shakerian, Masood Rismanchian*, Akram Torki, Pegah Fadaee, Mansoreh Alian, Masood Saeedi Page 587
  Background
  Despite the plenty of information about work-related musculoskeletal discomforts and different risk factors leading to the presence of these symptoms, the effect of physical activity as a preventative factor in this field seems unclear. Handicraft industries in Esfahan impose repetitive motions and awkward postures to the individuals and are considered as high risk jobs regarding the musculoskeletal discomforts. Therefore, some interventions including doing regular physical activities are essential for the occupants. This study was done to evaluate the effect of physical activity on musculoskeletal discomforts among the occupants of one of the handicraft industries in Esfahan.
  Methods
  This cross-sectional study was an analytical descriptive work performed on 100 occupants in one of the handicraft industries in Esfahan. The census sampling was done in all workshops. The information of individual characteristics including physical activity was collected through a demographic form. The musculoskeletal discomforts data was gathered through Cornell questionnaire. The data was analyzed using Chi-square, Independent-t and one way variance analysis tests and then evaluated by SPSS18.
  Findings
  The highest individual complaint of reporting sever musculoskeletal discomforts was related to the musculoskeletal discomforts in right shoulder (36%), right wrist (26%) neck, (25%) and upper right arm (24%).Some significant relationship was found between left wrist(P =0.01), lower back(P =0.01), neck (P =0.006) and physical activities.
  Conclusion
  Based on the study results, it can be concluded that regular physical activity, but not too heavy, can have a positive impact on reducing musculoskeletal discomforts.
  Keywords: Handicraft industry, Physical activity, Musculoskeletal Disorders, Cornell Questionnaire
 • Reza Charkhandaz Yeganeh, Jalal Abbasi, Habibollah Dehghan* Page 599
  Background
  Heat is one of the most important of harmful agents in many working environments such as bakeries that can cause prevalence of diseases related to heat and falling of efficiency. Aim of this study was exposure evaluation of Isfahan bakers to heat Stresses in their working environment through evaluation of relationship Among Wet Bulb Globe Temperature index (WBGT), Oral Temperature & Heat Strain Scoring Index (HSSI).
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 82 men that works in the 43 bakeries in Isfahan city in both May and July 2013. In this study used Wet Bulb Globe Temperature index for evaluation of heat stress and used oral temperature and Heat Strain Scoring Index for evaluation of heat strain. Finally to study of relationship among Wet Bulb Globe Temperature index, Heat Strain Scoring Index and oral temperature, pearson correlation was applied.
  Findings
  Bakers were exposed to heat stresses in their working environment. more than 50 percent of workers were suffering from heat strain. Heat stresses in bakeries with traditional cooking technology were in high levels as compared with bakeries that their cooking technology was mechanical. So that more than 68 percent of employed persons in bakeries with traditional cooking technology had impermissible exposure to heat stress. Findings demonstrated that pearson correlation coefficient between Wet Bulb Globe Temperature index and Heat Strain Scoring Index was higher than 0.62.
  Conclusion
  On the basis of results of this study heat stress condition was worrying in bakeries of isfahan city. It seems that planning in order to control of heat stresses in bakeries of isfahan city is necessary. In this study Heat Strain Scoring Index demonstrated significant and direct relation with Wet Bulb Globe Temperature index therefore it seems that can use Heat Strain Scoring Index for evaluating of heat strain in hot environments like bakeries.
  Keywords: Heat Stress, WBGT Index, HSSI Index, Oral Temperature, Bakeries of Isfahan
 • Mansour Sarafraz, Seyed Abas Mirzaee, Mohammad Mehdi Ahmad Mozam, Hosein Farokh Zadeh, Afshin Ebrahimi*, Ali Abdollah Nejad Page 608
  Background
  The aim of this study was to compare the efficiency of conventional slow sand filter with modified filter bed with crushed recycled glass in removing of turbidity and total and fecal coliforms from water resources.
  Methods
  In this study efficiency of conventional slow sand filter and modified filter bed with crushed recycled glass during 4 months was compared and their performance in removal of turbidity and total and fecal coliforms in synthetic water (influent turbidity and total and fecal coliform bacteria) with two separate filters which were operated in parallel and continuous flow was investigated.
  Findings
  The turbidity removal by conventional slow sand filters and modified filter bed with crushed recycled glass were % 97.28 and %96.93, respectively and the average of turbidity effluent were 0.49±0.19 and 0.55±0.36 NTU, respectively. The total and fecal coliform removal by conventional slow sand filter were 2.89 and 2.29 log, respectively and for modified filter bed with crushed recycled glass were 2.62 and 2.46 log, respectively. Both filters have slightly effect on other measured physicochemical parameters and their values in water below WHO and Iran standards.
  Conclusion
  The efficiency of modified filter bed with crushed recycled glass in removal of turbidity and total and fecal coliforms is approximately similar to a conventional slow sand filter. The crushed glass medium in comparison with conventional sand filter generate smaller head loss and smaller clogging, which is cost effective and environmental friendly and shows significant promise as an alternative to silica sand in slow sand filtration.
  Keywords: Water Treatment, Slow Sand Filter, Crushed Recycled Glass Medium, Physicochemical Parameters, Microbial Parameters
 • Samira Mokhlesi*, Siamak Mohebi, Lida Moghadam Banaem Page 618
  Background
  Since Preeclampsia is a potentially dangerous and fatal complication in pregnancy, this research is aimed to determine the daily intake rate of Antioxidant's nutrients and their relation to Preeclampsia among Tehrani pregnant women in 2012.
  Methods
  This prospective study was conducted among 1033 pregnant women in prenatal clinics in Tehran. A general questionnaire and a food frequency questionnaire (FFQ) were completed for all participants by face to face interview before the 20th week of pregnancy. The nutritional information obtained through each researched unit, in which the consumed nutrients by mothers had been registered during the previous month, was changed to Gram by the researcher. This obtained information was measured by N4 software in order to calculate the received nutrient amounts by mothers. Pregnant women were looked after and followed up since they participated in the study until the delivery time. Preeclampsia was diagnosed in case there was a 140/90 mmHg hypertension and any proteinuria after the 20th week of pregnancy. Applied tests were meaningful less than 0.05.
  Findings
  Women of 1033 (1.9%) turned out to suffer from Preeclampsia. Independent T test result demonstrated a significant difference in daily intake average of Antioxidant's nutrients (Zinc, vitamins A,C,E) between the affected group and the unaffected group, The mean intake level of these nutrients is lower in the women affected to preeclampsia.
  Conclusion
  Results showed that diminishing daily intake of Antioxidants is associated with Preeclampsia occurrence.
  Keywords: Preeclampsia, Pregnancy, Antioxidant's Nutrients
 • Fateme Sadat Sadeghzadeh, Behrouz Akbari, Adergani* Page 628
  Background
  Fisheries safety control and considering heavy metal accumulation is one of the most important factors in maintaining health society and assuring the safety of this valuable food. The purpose of this study is evaluating the potential of bioaccumulation and exposure to lead and cadmium due to consumption of Penaeus semisulcatus in Tehran city 2012..
  Methods
  Samples were collected randomly from four main market retail in south, north, east and west in Tehran city 2012 in time interval that Penaeus semisulcatus was delivered in fresh and non-freeze form. After preparation and digestion of muscle and skin parts, the lead and cadmium was determined by inductively coupled plasma – optical emission spectroscopy (ICP-OES) and the exposure of the consumers to these elements was evaluated.
  Findings
  The results revealed that the mean value for lead accumulation in skin and muscle were 5.37±1.59 and 5.59±1.12 and for cadmium were 1.11±0.61 and 1.79±0.62 μg.Kg-1 respectively. The mean concentration of lead and cadmium in muscle part was greater than its skin. The difference between lead and cadmium accumulation in edible part was not significant. The exposure of consumers to lead and cadmium due to the consumption of edible part of Penaeus semisulcatus were fifty and thirty times less than its regulated value for provisional tolerable daily intake.
  Conclusion
  The lead and cadmium mean concentration in edible part of Penaeus semisulcatus were less than national and international limits and so its consumption is not risky for human health. The useful results of the survey from market retail can be used as a model for monitoring the safety of shrimp and other aquatics.
  Keywords: Heavy Metals, Penaeus semisulcatus, Inductively Coupled Plasma (ICP), Market Retail