فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 9 (پیاپی 68، آذر 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضاییان* صفحات 737-738
  مراحل آماده سازی، ارسال، تجدید نظر و چاپ یک مقاله مستلزم صرف وقت و دقت بسیار زیادی از طرف نویسندگان آن می باشد. این مراحل که در نمودار 1 به تصویر کشیده شده اند، در حالت بهینه، نزدیک به چند ماه و در بدترین حالت، ممکن است حتی تا چند سال نیز به طول انجامند. شواهد نشان می دهند که معمولا، از زمانی که اولین نسخه مقاله نوشته شده تا زمانی که نسخه نهایی آن آماده می گردد، بین حداقل 5 تا حداکثر 20 بار، نسخه اولیه باید مورد بازنویسی قرار گیرد]1[.
  اگر مقاله دارای چندین نویسنده باشد، توصیه می گردد که یک یا حداکثر دو نفر از نویسندگان، نسخه اولیه مقاله را آماده سازند. سپس، سایر نویسندگان این نسخه را به شکلی نقادانه مورد مطالعه قرار داده و به انجام تصحیحات لازم و افزایش بار معنوی آن همت گمارند]2[. همچنین، ارائه مقاله در یک همایش و در مقابل صاحبنظران مربوطه، البته به شرط آن که نسخه کامل مقاله در کتابچه همایش چاپ نگردد نیز، می تواند به انجام تصحیحات لازم و غنای معنوی مقاله بیفزاید. گاهی اوقات، نویسندگان می توانند از یک یا دو همکار دیگر خود بخواهند که مقاله شان را به شکلی نقادانه مطالعه کرده و پیشنهادهای خودشان را برای بهبود آن اعلام کنند. مهم نیست که چند بار نسخه اولیه مورد بازنویسی قرار می گیرد، بلکه مهم آن است که نسخه نهایی، مورد تایید تمامی نویسندگان آن قرار گیرد.
  پس از تایید نسخه نهایی از سوی تمامی نویسندگان، ضرورت دارد که قبل از ارسال مقاله به مجله مورد نظر، بازبینی نهایی مقاله توسط نویسنده مسئول صورت پذیرد. پس از ارسال مقاله به مجله، نویسندگان باید منتظر پاسخ مجله باقی بمانند. پذیرش بدون قید و شرط مقاله معمولا بسیار به ندرت رخ می دهد. در بهترین حالت، ممکن است که مجله خواهان تجدید نظر در مقاله و ارسال مجدد آن گردد. ما قبلا درباره اصول اساسی در انجام تجدید نظر در متن مقاله و چگونگی ارائه پاسخ به نظرات داوران صحبت کرده ایم و خوانندگان فرهیخته این سخن سردبیری را به آن موضوع ارجاع می دهیم]3[.
  همچنین، در بدترین حالت ممکن است که مجله، اعلام نماید که مقاله ارسال شده در اولویت چاپ قرار ندارد. همانطور که قبلا نیز به آن اشاره شد]4[رد یک مقاله توسط یک مجله، به معنای خاتمه حیات آن نیست. بلکه، اگر مقاله از متدولوژی مناسب برخوردار بوده، نویسندگان آن می توانند با رفع خطاهای احتمالی و انتخاب یک مجله دیگر، نسبت به چاپ آن امیدوار باشند. اما این کار، مستلزم صرف وقت، انرژی و زمان مضاعفی می باشد.
 • سید رامین قاسمی، نادر رجبی گیلان، مسلم صوفی*، غلامرضا گودرزی صفحات 739-748
  زمینه و هدف
  بیمارستان یکی از مهم ترین واحدهای اقتصادی در نظام سلامت هر کشوری است. لذا تمرکز بخش مهمی از مطالعات اقتصادی مربوط به خدمات سلامت بر بیمارستان، ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه بررسی کارآیی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها (DEA) Data Envelopment Analysis می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی از داده های پانل استفاده شد و داده های مورد نیاز با استفاده از چک لیست از بیمارستان های موردنظر جمع آوری گردید. برای اندازه گیری کارایی فنی بیمارستان ها از روش تحلیل فراگیر داده ها مبتنی بر نهاده استفاده شده است. متغیرهای نهاده (درون داد، منابع) شامل تعداد پزشک، تعداد پرستار، سایر پرسنل، تعداد تخت فعال و متغیرهای ستانده (برون داد، محصول) شامل پذیرش سرپایی، پذیرش بستری، تخت روز اشغالی و تعداد عمل جراحی بود. داده های حاصل از مطالعه با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها آنالیز شده است.
  یافته ها
  میانگین کارایی فنی بیمارستان های مورد مطالعه 92/0 است. بنابراین ظرفیت ارتقای کارایی (به میزان 8%) در بیمارستان های مورد بررسی، بدون هیچ گونه افزایشی در هزینه ها و به کارگیری همان میزان از منابع وجود دارد. همچنین، بازدهی نسبت به مقیاس در این مطالعه ثابت بوده است، به طوری که 1% افزایش در مقدار بکارگیری کلیه منابع توسط بیمارستان ها، سبب 1% افزایش در ارایه خدمات آنها می شود.
  نتیجه گیری
  بیمارستان هایی که کارایی کمتری داشته اند، برای افزایش کارایی خود می توانند از بیمارستان های کارا و مرجع الگوبرداری کنند. مسئولین دانشگاه می توانند از رتبه کارایی بیمارستان ها برای بودجه ریزی و تامین اعتبارات بیمارستان ها استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: کارایی فنی، روش تحلیل پوششی داده ها، بیمارستان
 • امیر رضا نگهبان، مهدی جلالی، محسن مشکانی، رزاق رحیم پور* صفحات 749-764
  زمینه و هدف
  شاغلین حاضر در کشورهای در حال توسعه به دلیل انجام بسیاری فعالیت ها به صورت دستی، در معرض ابتلا به ناراحتی های اسکلتی-عضلانی مرتبط با فعالیت های دستی تکراری می باشند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل خطر ناراحتی های اسکلتی عضلانی در فعالیت های دستی با روش های HAL- TLV، SIو OCRA و مقایسه روش ها با یکدیگر بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت توصیفی و در 147 کارگر شاغل در صنایع دارای کار دستی انجام گرفت. به منظور بررسی عوامل ایجاد کننده ناراحتی های اسکلتی- عضلانی از روش هایSI، HAL- TLV و OCRA استفاده شد. شیوع ناراحتی های اسکلتی- عضلانی نیز با پرسش نامه استاندارد نوردیک بررسی گردید. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری Cronbach''s Alpha، آزمون های همبستگی تاو کندالb، پیرسون و ضریب توافقی c مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نمره نهایی روشHAL- TLV در 3/31% از افراد در محدوده خطرناک قرار داشت. میانگین نمره نهایی روش SIو OCRA در محدوده با ریسک بالا و ریسک متوسط (به ترتیب79/7 و 86/4) بود. در داده های طبقه بندی شده و نشده به ترتیب بین روش های OCRA- HAL و OCRA- SI، ارتباط خطی و مستقیم وجود داشت (به ترتیب ضریب همبستگی تاوکندال b برابر با 608/0 و ضریب توافقی c برابر با 963/0 با 001/0p<).
  نتیجه گیری
  همبستگی نسبتا مناسبی بین روش های ارزیابی خطر وجود داشت. بنابراین به منظور ارزیابی ناراحتی های اندام های فوقانی در فعالیت های دستی لازم است به نوع فعالیت های صورت گرفته و فاکتورهای لحاظ شده در روش انتخابی اعم از وضعیت دست و مچ دست، سرعت تکرار حرکات، شدت و چگونگی اعمال نیرو، ارتعاش و همچنین، نوع و وزن ابزار مورد استفاده توجه گردد.
  کلیدواژگان: ناراحتی های اندام های فوقانی، فعالیت دستی تکراری، روش های ارزیابی ارگونومیکی
 • ابراهیم پارسایی، آرش اسفندیاری، اصغر دهقان صفحات 765-774
  زمینه و هدف
  بنا بر گزارش های گذشته، گیاه خارخاسک میل و هورمون های جنسی را در جنس نر افزایش می دهد. هدف از این تحقیق بررسی اثرات جلوگیری کننده خارخاسک بر تغییرات هیستومورفومتریک بیضه در اثر تجویز اتانول در موش های صحرایی نر نژاد ویستار بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی پانزده سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به سه گروه تقسیم شدند: 1- گروه کنترل 2- گروه آزمایشی 1 (دریافت کننده الکل به میزان 25/1 میلی لیتر بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی به مدت 30 روز) (5=N) 3- گروه آزمایشی 2 (دریافت کننده الکل 20 درصد به میزان 25/1 میلی لیتر بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی به مدت 30 روز و دریافت عصاره خارخاسک به میزان 100 میلی گرم بر کیلوگرم 15 روز قبل از دریافت الکل به مدت 45 روز) (5=N).
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ضخامت دیواره لوله های منی ساز، وزن بیضه ها، تعداد سلول های اسپرم ساز در گروه آزمایشی 1 کاهش یافتند. به علاوه، همه این پارامترها در گروه آزمایشی 2 نسبت به گروه آزمایشی 1 افزایش نشان داد. این کاهش پارامترها در گروه آزمایشی 1 نسبت به گروه کنترل دارای اختلاف معنی دار بود(05/0 p£). اما همه پارامترها در گروه آزمایشی 2 بدون اختلاف معنی دار با گروه کنترل (05/0p3) و با اختلاف معنی دار با گروه آزمایشی 1(05/0p£)، افزایش داشته است.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گیری کرد خارخاسک احتمالا از کاهش سلول های اسپرم ساز که به دنبال مصرف الکل ایجاد می شوند، جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: خارخاسک، هیستومورفومتریک، بیضه، اتانول
 • مریم حیدری سورشجانی، فریده طباطبایی یزدی، سیدعلی مرتضوی، فخری شهیدی صفحات 775-784
  زمینه و هدف
  امروزه افزایش استفاده از آنتی بیوتیک ها و یا عدم رعایت دوز توصیه شده توسط بیماران، منجر به گسترش مقاومت باکتریایی به آنتی بیوتیک ها گردیده است. این امر منجر به افزایش تمایل به استفاده از ترکیبات جدید آنتی میکروبی موثرتر و بدون سمیت، همچون گیاهان دارویی شده است. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه اثرات ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی برگ کرفس کوهی در برخی از باکتری های بیماری زا می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی، فعالیت ضدباکتریایی عصاره های آبی و اتانولی برگ گیاه کرفس کوهی با استفاده از روش تمام ظرف و روش انتشار در آگار به کمک دیسک بررسی شد. حداقل غلظت مهارکنندگی (Minimum Inhibitory Concentration; MIC) و حداقل غلظت کشندگی(Minimum Bactericidal Concentration; MBC) نیز به روش رقت لوله ای تعیین گردید. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه (One-way ANOVA)انجام شد.
  یافته ها
  MIC عصاره های آبی و اتانولی برای استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استرپتوکوکوس پیوژنز به ترتیب 32 و 16 میلی گرم بر میلی لیتر و برای سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب 64 و 32 میلی گرم بر میلی لیتر بود. همچنین، MBC عصاره های آبی و اتانولی نیز در خصوص استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس و استرپتوکوکوس پیوژنز به ترتیب 64 و 32 میلی گرم بر میلی لیتر و برای سودوموناس آئروژینوزا به ترتیب برابر 128و 64 میلی گرم بر میلی لیتر بود. نتایج آنالیز واریانس یک طرفه نیز نشان داد با افزایش غلظت عصاره های آبی و اتانولی، قطر هاله بازدارندگی به طور معنی داری افزایش می یابد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد عصاره اتانولی برگ کرفس کوهی در مقایسه با عصاره آبی در شرایط آزمایشگاهی اثر بازدارندگی بیشتری بر سویه های مورد مطالعه دارد.
  کلیدواژگان: اثر ضدباکتریایی، عصاره های آبی و اتانولی، کرفس کوهی
 • مسعود ریانی، فاطمه عسکری*، محسن رضاییان، محمود شیخ فتح الهی، مهدی عبدالکریمی، پدرام نیک نفس، بهاره بهمن بیجاری صفحات 885-896
  زمینه و هدف
  نتایج مطالعات نشان می دهد وضعیت نوزاد در بهبود اکسیژن رسانی موثر است. بنابراین، این مطالعه با هدف مقایسه وضعیت های دمر و طاقباز بر اشباع اکسیژن شریانی نوزادان نارس جدا شده از دستگاه تهویه مکانیکی انجام شد.
  مواد وروش ها
  این کارآزمایی بالینی در سال 1391 بر روی 40 نوزاد نارس جدا شده از دستگاه تهویه مکانیکی در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان افضلی پور کرمان انجام شد. نوزادان به مدت 3 ساعت در دو وضعیت قرار داده شدند. درصد اشباع اکسیژن شریانی هر 15 دقیقه در برگه چک لیست دو قسمتی ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون های اندازه گیری های مکرر و t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میانگین درصد اشباع اکسیژن شریانی در وضعیت دمر 96/1±15/96 به طور معنی داری بالاتر از میانگین درصد اشباع اکسیژن شریانی در وضعیت طاقباز 96/1±49/95 بود (001/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه و بالاتر بودن میانگین درصد اشباع اکسیژن شریانی در وضعیت دمر، در صورت عدم وجود ممنوعیت، پرستاران می توانند با بکارگیری وضعیت مناسب در نوزادان نارس جدا شده از دستگاه تهویه مکانیکی، به بهبود اکسیژن رسانی در آنها کمک کنند.
  کلیدواژگان: نوزاد نارس، جداسازی از دستگاه تهویه مکانیکی، وضعیت دمر، وضعیت طاقباز، اشباع اکسیژن شریانی، بخش مراقبت های ویژه نوزادان
 • بهزاد جمشیدی*، محبوبه دهواری، بهزاد جمشیدی، محسن سعدانی صفحات 897-908
  زمینه و هدف
  نیکل (II) از جمله آلاینده های مهم محیط زیست محسوب شده و غلظت های بالای آن باعث سرطان ریه، سینوس بینی و استخوان می شود. بنابراین لازم است که برای حفظ سلامت انسان ها و حفاظت از محیط زیست، نیکل اضافی از فاضلاب صنایع حذف گردد. لذا این مطالعه با هدف بررسی کارایی خاکستر میوه بلوط در حذف نیکل انجام گردیده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در مقیاس آزمایشگاهی انجام گرفت. طی مطالعه حاضر، تاثیر پارامترهایی نظیر pH، زمان تماس، جرم جاذب و غلظت اولیه نیکل در جذب نیکل مورد بررسی قرار گرفت. ایزوترم داده های تجربی با استفاده از معادلات لانگمیر، فروندلیچ و تمکین مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، به منظور تعیین بهترین مدل سینتیک جذب یون های نیکل بر روی خاکستر میوه بلوط، از معادلات سینتیک شبه درجه اول، شبه درجه دوم و الوویچ استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد ظرفیت جذب به پارامترهایی نظیر pH محلول، زمان تماس، جرم جاذب و غلظت اولیه یون های نیکل وابسته است. pH بهینه برای جذب نیکل، 7 به دست آمد. با افزایش جرم جاذب و زمان تماس، راندمان حذف افزایش یافت. با افزایش غلظت اولیه نیکل، راندمان کاهش یافت. نتایج نشان داد که داده های آزمایشگاهی تطابق بهتری با ایزوترم فروندلیچ دارند. بهترین مدل سینتیک جذب به وسیله مدل سینتیکی شبه درجه دوم نشان داده شد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد خاکستر میوه درخت بلوط ایرانی می تواند به عنوان یک جاذب موثر و دوستدار محیط زیست در حذف یون های نیکل از محلول های آبی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، نیکل، جذب، خاکستر میوه بلوط، ایزوترم و سینتیک
 • منور نادری، زهرا هاشمی، مریم هادوی صفحات 909-916
  زمینه و هدف
  یکی از رایج ترین روش های ارزشیابی فعالیت های علمی پژوهشگران و به تبع آن، ارزیابی دانشگاه ها، استفاده از روش های علم سنجی با بهره گیری از پایگاه های اطلاعاتی استنادی است. این پژوهش با هدف بررسی کمی و کیفی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در پایگاه اطلاعاتی[WOS)) Web of Science] در یک دوره ده ساله در طی سال های2002 تا پایان 2011 میلادی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی، با استفاده از روش های علم سنجی انجام شده است. روش نمونه گیری، سرشماری و منبع گردآوری اطلاعات، پایگاه اطلاعاتی WOS بود. برای گردآوری اطلاعات، ابتدا پایگاه اطلاعاتی WOS، برای مقالاتی که نام دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در آنها درج شده بود، در طی یک دوره ده ساله جستجو شد. از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) برای تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  تعداد کل مدارک علمی منتشر شده در دوره ده ساله مورد بررسی در مطالعه حاضر 200 عدد بود. بیشترین مدارک علمی تولید شده توسط اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در پایگاه اطلاعاتی WOS مربوط به مقالات اصیل بوده و سال 2011 میلادی بیشترین مدارک منتشر شده را به خود اختصاص داده است. حداکثر تعداد ارجاع به مقاله (93 مورد ارجاع) مربوط به سال 2003 میلادی بوده است.
  نتیجه گیری
  تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در پایگاه اطلاعاتی WOS سیر صعودی دارد اما تعداد این مدارک علمی با توجه به تعداد اعضای هیات علمی دانشگاه قابل قبول نیست و باید سیاستی اتخاذ گردد تا اعضای هیات علمی آموزشی این دانشگاه در کنار آموزش به کار تحقیق در رشته تخصصی خود نیز بپردازند.
  کلیدواژگان: پایگاه اطلاعاتی، علم سنجی، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، شاخص های کیفی
 • مسلم طاهری سودجانی، رضا شیرانی، سیدعلی اصغر هاشمی، عاطفه زاهدی، علی دهقانی صفحات 917-922
  زمینه و هدف
  سوانح و حوادث یکی از تاثیرگذارترین موارد بر سلامتی است. با توجه به اهمیت این مورد، مطالعه ای به منظور بررسی سوانح و حوادث طراحی و داده های حاصل را مورد تجزیه تحلیل قراردادیم.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی می باشد که در آن از داده های ثبت شده در برنامه ثبت سوانح و حوادث شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان در سال 1391 استفاده شده و با استفاده از آمارهای توصیفی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  از تعداد 913 مورد سانحه ثبت شده در سال 1391، 614 مورد (3/67%) مرد و 299 مورد (7/32%) زن بود. بیشترین رویداد سانحه به ترتیب مربوط به تصادفات و سوانح ترافیکی (41%)، مسمومیت (18%) و سقوط (1/10%) بود، در مجموع 2/55% از سوانح و حوادث بین سنین 15 تا 35 سال اتفاق افتاده بود.
  نتیجه گیری
  از آنجایی که نیمی از حوادث درگروه های سنی جوان و مولد جامعه رخ داده است، لازم است آموزش دقیق رابه این گروه سنی اختصاص داد.
  کلیدواژگان: اپیدمیولوژی، سوانح و حوادث
|
 • S.R. Ghasemi, N. Rjabi Gilan, M. Soofi *, R. Goudarzi Pages 739-748
  Background And Objective
  Hospital is one of the most important economic units of health system in every country. So, focusing on hospital in health care economic studies is necessary. The aim of this study was to measure the technical efficiency of Kermanshah University of medical sciences hospitals by using Data Envelopment Analysis (DEA) method.
  Materials And Methods
  In this descriptive study panel data was used and data was collected from hospitals by a checklist. Input-oriented Data Envelopment Analysis method was used to measure the technical efficiency. Input variables include: the number of physicians, nurses, and other personnel and also active beds, while outpatient and inpatient admission, occupied bed-day, and the number of surgical operations were considered as the output variables. Data were analyzed by Deap-2.1 software using data envelopment analysis method.
  Results
  The average of the technical efficiency of the hospitals was 0.92. This finding means that there is a potential capacity for improving hospital's efficiency (8%), without any increasing in costs or resources. Also, there were constant returns to scale in the study, therefore 1% increase in the use of all resources by hospitals, resulting in 1% increase in the services providing.
  Conclusion
  The hospitals that have had lesser efficiency can improve their efficiency by applying experiences of efficient hospitals. Efficiency ranking of the hospitals can be used for financing the hospitals by authorities.
  Keywords: Technical Efficiency, DEA Method, Hospital
 • A.R. Negahban, M. Jalali, M. Meshkani, R. Rahimpoor Pages 749-764
  Background And Objective
  Most of employees in the developing countries are exposed to musculoskeletal disorders (MSDs) due to performing repetitive manual activities. The aim of this study was to evaluate the risk factors of musculoskeletal disorders by HAL-TLV, SI and OCRA methods and comparison with others.
  Materials And Methods
  This was a descriptive study conducted on 147 workers employed in industries with manual tasks. It was used HAL-TLV, SI and OCRA methods in order to consider the risk factors cousing MSDs. Prevalence of musculoskeletal disorders was assessed by Nordic questionnaire. Finally, the data was analyzed by Cronbach's Alpha statistical test, Kendall's Tau-b correlation, Pearson and Concordance coefficient c.
  Results
  The final grade of HAL-TLV in 31.3% of individuals was in range of danger. The mean final score of SI and OCRA was in range of high risk and moderate risk (7.79 and 4.86), respectively. There was a linear and direct relationship between OCRA-HAL and OCRA-SI methods for classified and unclassified data, respectively (Kendall's Tau-b correlation coefficient= 0.608 and Concordance coefficient c= 0.963 and P-Value< 0.001).
  Conclusion
  There was a good correlation between the risk assessment of the methods. It should be paid attention to the undertaken activities and the factors involved in selective method such as hand-wrist posture, movements repetition rate, severity and from of force exertion, vibration and also type and weight of tool used in order to evaluate the upper limbs disorders in manual activities.
  Keywords: Upper limb disorders, Repetitive manual activities, Ergonomic assessment methods
 • E. Parsaei, A. Esfandiari, A. Dehghan Pages 765-774
  Background And Objective
  According to past reports, the Tribulus terrestris increases sexual hormones and libido in males. The purpose of this research was to survey the preventive effects of tribulus terrestris on histomorphometrical changes of testis induced by ethanol administration in male wistar rats.
  Materials And Methods
  In this Expremental study 15 male wistar rats divided into three groups: 1- Control group (N=5). 2- Experimental group1 (received 1.25 ml/kg alcohol for 30 days intraperitoneally) (N=5). 3- Experimental group 2 (received 1.25 ml/kg alcohol for 30 days and received 100 mg/kg tribulus terrestris extract 15 days before consumption of alcohol for 45 days intraperitoneally) (N=5).
  Results
  Findings showed that the thickness of the wall of seminiferous tubules, the weight of testis, the number of spermatogenic cells decreased in experimental group1 whereas, all of these parameters increased in experimental group 2. Decrement in all of parameters in experimental group1 showed significant difference in comparison with control group (P £0.05). But all of the parameters have been increased in experimental group 2 with no significant difference in comparison with control group (p³0.05) and also with significant difference compared to experimental group1 (p£0.05).
  Conclusion
  It is concluded that tribulus terrestris may prevent reducing the number of spermatogenic cells that have been induced by the consumption of alcohol.
  Keywords: Tribulus terrestris, Histomorphometric, Testis, Ethanol
 • M. Heidari Sureshjani *, F. Tabatabaei Yazdi, A. Mortazavi, F. Shahidi Pages 775-784
  Background And Objective
  Nowadays, the increasing use of antibiotics, or failure to comply the recommended dose by the patients, has led to the development of bacterial resistance to antibiotics. It has resulted in increasing the interest to use more efficient new anti-microbial compounds without toxicity, such as medicinal plants. The aim of this study was to compare the antibacterial activity of aqueous and ethanolic extracts of Kelussia odoratissima on some pathogenic bacteria.
  Materials And Methods
  In this laboratory study, the antibacterial effect of aqueous and ethanolic extracts of Kelussia odoratissima leaves were investigated using pour plate and disk agar diffusion tests. Minimum Inhibitory Concentration (MIC(and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) were also studied using the Dilution method. Analysis of results was performed using One-way analysis of variance (ANOVA).
  Results
  MIC of aqueous and ethanolic extracts for Staphylococcus epidermidis and Streptococcus pyogenes was 32 and 16 mg/ml and for Pseudomonas aeruginosa was 64 and 32 mg/ml, respectively. MBC of aqueous and ethanolic extracts for Staphylococcus epidermidis and Streptococcus pyogenes was 64 and 32 mg/ml and for Pseudomonas aeruginosa was 128 and 64 mg/ml, respectively. The results of One-way analysis of variance showed, with increasing concentrations of ethanolic and aqueous extracts, inhibition zone was significantly increased.
  Conclusion
  The results showed that the ethanolic extract of Kelussia odoratissima leaves had greater inhibitory effects on the strains studied in comparison with to aqueous extracts in vitro.
  Keywords: Antimicrobial effect, Aqueous, ethanolic extracts, Kelussia odoratissima
 • M. Rezaeian, F. Sheikh Fathollahi *, M. Abdolkarimi, M. Niknafs, M. Bahman, Bijari, P. Niknafs, B. Bahmanbijari Pages 885-896
  Background And Objective
  The results of previous studies show the neonate position is effective in improving oxygenation. Therefore, this study aimed to compare the prone and supine positions on oxygen saturation in preterm infants who were weaned from mechanical ventilation.
  Materials And Methods
  This clinical trial carried out on 40 preterm infants who were weaned from mechanical ventilation in the neonatal intensive care unit (NICU) of Afzalipour hospital of kerman. Infants were placed for 3 hours in each state. Oxygen saturation were recorded every 15 minutes in the two-part list. Data were analyzed by using repeated measurements and paired t -test
  Results
  The findings showed that the average oxygen saturation in the prone position was significantly (96.15±1.96) higher than the average oxygen saturation in the supine position (95.49±1.96) (p<0.001(.
  Conclusion
  According to the findings and to be higher average oxygen saturation in the prone position, nurses can use the appropriate position in preterm infants weaned from mechanical ventilation to improve their oxygenation.
  Keywords: Preterm neonate, Weaning from mechanical ventilation, Oxygen saturation, Neonatal intensive care unit
 • S. Zarei *, M. Dehvari, B. Jamshidi, M. Sadani Pages 897-908
  Background And Objective
  One of the major pollutants for environment is nickel and high concentrations of it cause lungs cancer, nasal and bone sinuses. Thus, for protection human's health and environment, it is necessary to remove excess nickel ions from industrial wastewater. The aim of this study was the evaluation of acorn ashes efficiency for the removal of nickel ions.
  Materials And Methods
  This study was performed experimentally. In this study, the effect of pH, retention time, adsorbent mass and initial concentrations of nickel ions have been evaluated. The experimental isotherm data were analyzed using the Langmuir, Freundlich and Temkin equations. Also, to determining the best adsorption kinetic model for nickel ions onto acorn ashes, the pseudo first-order, pseudo second-order and Elovich equations were used.
  Results
  Experimental data indicated that the adsorption capacity was dependent on pH of the solution, retention time, adsorbent mass and initial nickel ions concentration. The optimum pH for adsorption of nickel ions was 7.0. With increasing of adsorbent mass and retention time, adsorption efficiency increased while with increasing of initial nickel ions concentration, adsorption efficiency decreased. The results showed that the experimental data much better fit with the Freundlich isotherm. The best model for the adsorption kinetic was shown with the pseudo-second-order kinetic model.
  Conclusion
  The present study indicates that the Iranian acorn (Quercus persica) ashes can be used as an effective and environmentally friendly biosorbent for the removal of nickel (II) ions from aqueous solutions.
  Keywords: Heavy metals, Adsorption, Nickel, Acorn ashes, Isotherms, kinetics
 • M. Naderi, Z. Hashemi, M. Hadavi Pages 909-916
  Background And Objective
  One of the most common ways of evaluating scientific researchers, and along with it the evaluation of the universities, is the use of scientometric citation databases methods. This quantitative and qualitative study aimed to evaluate the prevalence of scientific researchers in the Web of Science (WOS) database during a ten-year period from 2002 to 2011.
  Materials And Methods
  This descriptive study was conducted using scientometric methods. Sampling in this study was a census method and for data collection Web of Science databases were used. For articles published in the name of Rafsanjan University of Medical Sciences (RUMS) the database WOS was searched over a ten-year period. SPSS version 16 statistical tests were used for statistical analysis.
  Results
  Total number of scientific papers published in the ten-year period examined in this study was 200. The most scientific papers produced by the faculty of RUMS in the WOS database consisted of the original articles and documents published in 2011 accounted for most of the data. Maximum number of citations to the articles (93 references) was related to the year 2003.
  Conclusion
  RUMS in scientific database of WOS in increasng, but considering the number of the faculty members the scientific publication rate is not acceptable. Policies must be adopted to train the teaching faculties of the university to engage in research in their own fields.
  Keywords: Science, Databases, Scientometrics, Rafsanjan University of Medical Sciences, Qualitative indices
 • M. Soodejani, R. Shirani Faradonbeh, S.A. Hashemi, A. Zahedi, A. Dehghani Pages 917-922
  Background And Objective
  Accidents and traffic events are the most influential factors in health. Given the importance of this matter, we designed this study to investigate accidents and analyze the data.
  Materials And Methods
  This is a cross-sectional study. Data were collected via recorded inputs in the accident registries in Health Network in 2012 and analyzed using descriptive statistics.
  Results
  In 2012, a total of 913 events were registered which 614 cases (67.3%) were male and the rest of them (32.7 %)were female. Most of events were related to accidents and traffic events (41%), poisoning (18%) and fall (10.1%) respectively, and a total of 55.2% of the accidents had been occurred among persons with the age of 15 to 35.Conclusion Since, half of the events occurred in the age groups of young and productive population, it should be considered to train them accurately.
  Keywords: Epidemiology, Accidents, injuries