فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 12 (اسفند 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/12/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسن پازکی*، حسین ایمانی، عبدالحسین شاهوردی، فرح فرخی، لیلاسادات طاهایی صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  بلوغ تخمک و لقاح در شرایط آزمایشگاهی از مهم ترین قدم ها در درمان ناباروری می باشد. در این مطالعه محیط های بلوغ با عصاره پلاکت خون که دارای غلظت بالایی از فاکتورهای رشد می باشد غنی گردید و میزان از سرگیری میوز و بلوغ تخمک ها بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی تخمک ها در حالت ژرمینال ویزیکول از موش سوری ماده بالغ نژاد NMRI جمع آوری گردیدند. محیط بلوغ αMEM بوده و محیط های کنترلی دارای 5 و10 درصد سرم گاوی بودند و محیط مورد آزمایش با 5 و 10 درصد عصاره پلاکت خون و ترکیب 5 درصد عصاره پلاکت خون به همراه 5 درصد سرم گاوی غنی گردیدند. میزان از سرگیری میوز و بلوغ بعد از 18 ساعت در محیط های متفاوت بررسی گردید.
  یافته ها
  میزان تخمک های بالغ شده در محیط آزمایشی حاوی 5 درصد عصاره پلاکت خون هم با سلول گرانولوزا و هم بدون سلول گرانولوزا نسبت به محیط های کنترل به شکل معنی دار بالاتر بودند(05/0p<). میزان بلوغ تخمک ها در محیط حاوی 5 درصد عصاره پلاکت خون برای گروه حاوی سلول گرانولوزا، 61 درصد و 72 درصد برای گروه بدون سلول گرانولوزا بوده است در حالی که این میزان برای گروه کنترلی 5 درصد سرم گاوی به ترتیب 53 و 50 درصد بود.
  نتیجه گیری
  عصاره پلاکت خون تاثیر معنی داری بر از سرگیری میوز و بلوغ تخمک در حالت ژرمینال ویزیکول داشته است. بر اساس این نتایج، عصاره پلاکت خون می تواند به عنوان یک محرک بلوغ استفاده گردد.
  کلیدواژگان: تخمک با سلول های گرانولوزا، تخمک های دنود شده، سرم گاوی، ژرمینال ویزیکول، بلوغ آزمایشگاهی تخمک، عصاره پلاکت خون
 • بهرام پور قاسم گرگری، فرشته علی اصغری، سوسن کلاهی، محمد اصغری جعفرآبادی، الهام میرطاهری* صفحات 9-18
  زمینه و هدف
  آرتریت روماتوئید یک بیماری التهابی است. پرفشاری خون می تواند در نتیجه التهاب مزمن در بیماران آرتریت روماتوئید اتفاق بیفتد. برخی شواهد حاکی از اثرات ضد التهابی آلفا-لیپوئیک اسید در بیماری های التهابی است. با این وجود، تعداد مطالعات محدودی اثرات آلفا-لیپوئیک اسید را در آرتریت روماتوئید ارزیابی نموده اند. بنابراین مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات مکمل یاری آلفا-لیپوئیک اسید بر فشار خون و برخی از فاکتورهای التهابی طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور کنترل شده با دارونما بود که در آن 70 بیمار زن سنین 50-20 سال به طور تصادفی به دو گروه برای دریافت آلفا-لیپوئیک اسید (1200 میلی گرم در روز) یا دارونما تقسیم شدند. مدت مداخله 8 هفته بود. فشارخون سیستولی و دیاستولی قبل و بعد از دوره مداخله اندازه گیری گردید. هم چنین اینترلوکین 6 و پروتئین واکنشگر C مورد سنجش قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 13 انجام شد.
  یافته ها
  65 بیمار مبتلا به آرتریت روماتوئید مطالعه را به پایان رساندند. فشار خون سیستولی و دیاستولی در گروه آلفا-لیپوئیک اسید در مقایسه با گروه دارونما به طور معنی داری کاهش یافت. اما سطوح سرمی اینترلوکین 6 و پروتئین واکنشگر C تغییرات درون گروهی و بین گروهی معنی داری را نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر مکمل یاری آلفا-لیپوئیک اسید منجر به کاهش معنی دار فشار خون در بیماران آرتریت روماتوئید گردید.
  کلیدواژگان: آلفا، لیپوئیک اسید، فشارخون، التهاب، آرتریت روماتوئید
 • مهرنوش طوفان، سعید محمدزاده قره باغی*، لیلی پورافکاری، افشین حبیب زاده، پرستو چایچی، الهام دلیر عبدالهی صفحات 19-25
  زمینه و هدف
  نارسایی قلبی با کسر جهشی نرمال به طور شایع در بالغین مشاهده می شود. این احتمال وجود دارد که بیماران مسن مبتلا به این بیماری با وضعیت بالینی شدیدتری همراه باشند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی یافته های بالینی و اکوکاردیوگرافیک در بیماران مسن در مقایسه با بیماران جوان مبتلا به نارسایی قلبی با کسر جهشی نرمال می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی-مقطعی، تعداد 126 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی با کسر جهشی نرمال در دو گروه بیماران بیش از 60 سال (52 نفر) و زیر 60 سال (74 نفر) از نظر یافته های دموگرافیک، بالینی و اکوکاردیوگرافیک مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیماران بیش از 60 سال به طور بارزی میزان هیپرلیپیدمی بیشتر، هیپرتانسیون کمتر و FC II بیشتری داشتند. هم چنین این بیماران به طور بارزی ضخامت دیواره سپتال بزرگ تر، حجم انتهای دیاستولی و سیستولی، قطر انتهای سیستولی، نسبت E/A و سپتال E’ پائین تر، اختلال عملکرد دیاستولیک گرید پائین تر، کسر خروجی بطن چپ، اندکس حجمی دهلیز چپ، نسبت E/E’ و زمان deceleration بالاتری نسبت به بیماران زیر 60 سال داشتند.
  نتیجه گیری
  بیماران مسن مبتلا به نارسایی قلبی با کسر جهشی نرمال با یافته های اکوکاردیوگرافیک و بالینی متفاوتی از بیماران جوان تر همراه می باشند که در برخی موارد بیان گر شدت بیماری می باشد. لذا ارزیابی دقیق بیماران می تواند در شناسایی زود هنگام این بیماران و ارائه درمان مناسب در این افراد کمک کند.
  کلیدواژگان: نارسایی قلبی، کسر خروجی بطن چپ نرمال، یافته های بالینی، یافته های اکوکاردیوگرافی، سن
 • شهین رمازی، مجید متولی باشی، حمیدرضا خضرایی*، مرتضی هاشم زاده چالشتری، علی فصیحی، الهام ایزی صفحات 26-31
  زمینه و هدف
  بیماری رینیت آلرژیک به عنوان یک بیماری التهابی در سیستم تنفسی بروز می یابد که شامل یک پاسخ التهابی در ناحیه موکوسی لوله های هوایی و با میانجی گری ایمونوگلوبین E می باشد. با توجه به نقش اینترلوکین 18 در افزایش ایمونوگلوبین E و عامل موثر در بروز این بیماری، بنابراین هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین ژنوتیپ های پلی مورفیسم C/G133 - ژن اینترلوکین 18با میزان IgE سرمی در مبتلایان بیماری رینیت آلرژیک می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی با بررسی 130 بیمار مبتلا به رینیت آلرژیک و 62 فرد سالم در استان چهارمحال و بختیاری، سطح کلی IgE سرمی به وسیله روش الایزا اندازه گیری شده و سپس ارتباط آن با پلی مورفیسم C/G 133 مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی این ارتباط آنالیزهای آماری تی تست و کای مربع به وسیله نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام گرفت.
  یافته ها
  میزان کلی IgE سرم در افراد بیمار دارای ژنوتیپ GC در پلی مورفیسم C/G 133 - نسبت به افراد عادی، دارای افزایش معنی دار می باشد(05/0p<).
  نتیجه گیری
  وجود ارتباط معنی دار بین ژنوتیپ GC 133 –در پروموتر ژن اینترلوکین 18 و افزایش سطح IgE سرمی تایید کننده نقش آن در بروز بیماری رینیت آلرژیک می باشد.
  کلیدواژگان: رینیت آلرژیک، اینتر لوکین 18، پلی مورفیسم، ایمونوگلوبین E
 • سمیه سعادتمند، احمد همتا، عبدالرحیم صادقی*، فتح الله محقق صفحات 32-38
  زمینه و هدف
  هورمون استروژن تنظیم کننده فیزیولوژیکی تکثیر بافت پستان محسوب می شود. شواهد نشان می دهد که تغییرات در مسیرهای سیگنالینگ استروژن، از جمله گیرنده آلفای آن، در طول سرطان پستان و پیشرفت آن اتفاق می افتد. گیرنده آلفا استروژن (ESRα) در بیشتر تومورهای پستان بیان شده و ارتباطش با پیشرفت تومورهای درجه پایین به اثبات رسیده است. پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی (SNPs) در ژن ها می توانند به تفاوت در استعداد ابتلا به سرطان و پاسخ متفاوت به درمان در جمعیت های مختلف منجر شوند. در مطالعه حاضر بررسی همراهی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs2234693:C/T در ژن ESRα، با سرطان پستان بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش مورد- شاهدی، 150 خانم مبتلا به سرطان پستان و 142خانم سالم بدون سابقه خانوادگی سرطان پستان وارد مطالعه شدند. استخراج DNA از نمونه های خون انجام شد. بعد از طراحی پرایمرها، تکنیک PCR-RFLP استفاده شد و با الکتروفورز ژل اکریل آمید، نمونه ها ژنوتایپ شدند. از نرم افزار SPSS نسخه 20 و تست کای اسکوئر جهت بررسی آماری استفاده شد.
  یافته ها
  ژنوتیپ های TTو CT نسبت به CC در جایگاه rs2234693:C/T به ترتیب افزایش خطر 5/5 و 5/1 برابری را نشان دادند. بین دو گروه بیمار و سالم در برخی از ویژگی های بالینی از جمله پستان فیبروکیستیک و سن منارک تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  یافته های ما حاکی از عدم ارتباط معنی دار بین پلی مورفیسم C/T و سرطان پستان است اما ارتباط ژنوتیپ های CC و TT این پلی مورفیسم در ژن گیرنده آلفای استروژن با سرطان پستان وجود دارد که با مطالعات برخی محققین دیگر مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، گیرنده آلفای استروژن، پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی
 • سیدعلی اصغر سفیدگر، مجتبی تقی زاده ارمکی، اباذر پورنجف، عبدالله اردبیلی*، سجاد امیدی، امیر عبدیان اصل صفحات 39-46
  زمینه و هدف
  به علت افزایش روزافزون مقاومت آنتی بیوتیکی، شناسایی خواص ضدمیکروبی گیاهان دارویی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی عصاره های گیاهان رازک معمولی و بلوط (گونه بلند مازو) علیه چند سویه استاندارد میکروبی انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، عصاره های الکلی و آبی گیاهان رازک و بلوط استخراج شدند. اثرات بازدارندگی عصاره های گیاهی علیه سویه های استاندارد میکروبی (اشریشیا کلی، استافیلوکوکوس اورئوس، سودوموناس آئروژینوزا و کاندیدا آلبیکانس) از طریق روش های انتشار در آگار و ماکروبراث دایلوشن مورد بررسی قرار گرفت. غلظت های مورد استفاده عصاره های گیاهی در روش انتشار در آگار برابر با 125، 250، 500 و 1000 میلی گرم در میلی لیتر بود. به منظور تعیین حداقل غلظت ممانعت از رشد نیز رقت های سریالی از عصاره ها با طیف 1 تا 512 میلی گرم در میلی لیتر تهیه گردید.
  یافته ها
  عصاره الکلی هر دو گیاه رازک و بلوط در مقایسه با عصاره آبی آنها، اثرات مهاری بالاتری را علیه سویه های میکروبی استاندارد نشان دادند. دو سویه استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس ATCC 29213 و کاندیدا آلبیکانس ATCC 76615، حساسیت بالاتری را نسبت به هر دو نوع عصاره الکلی و آبی گیاهان نشان دادند. از لحاظ آماری تفاوت معنی دار در میزان حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد (MIC) عصاره الکلی گیاهان در مقایسه با عصاره آبی آنها مشاهده شد(05/0p<).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که عصاره های گیاهی رازک معمولی و بلوط بلندمازو دارای اثرات مهاری قابل توجهی بر روی میکروارگانیسم ها از جمله باکتری ها و قارچ ها هستند. اگرچه تحقیقات بیشتری در این زمینه ضروری می باشد ولی می توان از آنها به عنوان عوامل ضدمیکروبی جدید در پزشکی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: عصاره الکلی، فعالیت ضدمیکروبی، عصاره آبی، هومولوس لوپولوس، کوئرکوس کاستانیفولیا
 • سید محمدعلی شریعت زاده، افسانه حاجیان کرهرودی* صفحات 47-55
  زمینه و هدف
  بیس فنول آخاصیت استروژنی دارد و باعث تولید گونه های اکسیژن فعال می گردد. هدف از این مطالعه بررسی اثر روغن سیاه دانه بر پارامترهای اسپرم در برابر سمیت القا شده با بیس فنول آبود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی موش های نر بالغ با میانگین وزنی 3±32 گرم به طور تصادفی به 4 گروه شش تایی تفسیم شدند که شامل کنترل، گروه بیس فنول آ(200 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه)، گروه روغن سیاه دانه (5 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه) و گروه بیس فنول آ+ روغن سیاه دانه بود و به مدت 34 روز به صورت دهانی تیمار شدند. بعد از اتمام دوره تیمار، وزن بدن و بیضه چپ ثبت گردید و ناحیه دمی اپیدیدیم چپ نیز قطعه قطعه شد. اسپرم ها به منظور بررسی پارامترهای اسپرمی از جمله تحرک، قابلیت حیات و ناهنجاری های اسپرم مورد استفاده قرار گرفت. کیفیت کروماتین اسپرم، بررسی گردید. داده ها با روش آماری آنووا تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  وزن بدن و بیضه در 4 گروه تغییر معنی داری نداشت(05/0p<). کاهش معنی داری در تحرک، قابلیت حیات و شکل طبیعی اسپرم(001/0p<) در گروه بیس فنول آدر مقایسه با کنترل دیده شد. در گروه چهارم، روغن سیاه دانه توانست به طور معنی داری پارامترهای ذکر شده را نسبت به گروه بیس فنول آافزایش دهد(05/0p<). بیس فنول آتاثیری روی قطر هسته اسپرماتوگونی و تمامیت DNA اسپرم و جایگزینی پروتامین به جای هیستون نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که روغن سیاه دانه توانست سمیت القا شده توسط بیس فنول آبر روی پارمترهای اسپرم را تا حدودی بهبود ببخشد.
  کلیدواژگان: بیس فنول آ، اسپرماتوزوآ، روغن سیاه دانه، موش
 • علیرضا کمالی، مریم شکرپور، شیرین پازوکی، اسماعیل مشیری، محمدرضا طاهری نژاد، نیلوفر داداش پور*، مجید گلستانی عراقی صفحات 56-63
  زمینه وهدف
  عارضه ناخوشایند آگاهی و بیداری در طی بی هوشی عمومی به طور بالقوه به عنوان یک نگرانی مهم و قابل توجه در بیماران محسوب می شود. بیمار ممکن است در حین بی هوشی به خواب رود اما به دلیل عدم سرکوب درد و درک حسی حین عمل، درد بکشد. هدف ما در این مطالعه تعیین اثر مانیتورینگ BIS بر سطح آگاهی حین بی هوشی در زنان کاندید سزارین غیر اورژانس است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی دوسو کور، 214 بیمار ASA 1 و 2، بالای 15 سال کاندید سزارین انتخابی وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده بی هوشی بدون BIS و دریافت کننده بی هوشی با BIS تحت مانیتورینگ تقسیم شدند. بلافاصله پس از عمل، 24 ساعت بعد از عمل و 6-3 روز بعد از عمل میزان بیداری بیمار در حین عمل ارزیابی گردید.
  یافته ها
  از 107 بیمار بدون مانیتور BIS، 8 نفر (4/7 درصد) دچار آگاهی حین بی هوشی شده بودند و اسکور بیداری در آنها 2 و بیشتر از آن بود. این درحالی است که در گروه بی هوشی با مانیتور BIS هیچ یک از بیماران دچار آگاهی حین بی هوشی نشده بودند. میزان آگاهی حین بی هوشی در گروه کنترل به طور معنی داری بیشتر از گروه BIS بود (000/0p<).
  نتیجه گیری
  بروز اگاهی حین بی هوشی در گروه با مانیتور BIS نسبت به گروه کنترل به طور چشم گیری کمتر میباشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، پایش هوشیاری، سزارین
 • هما محسنی کوچصفهانی، مینا میرزامحمدی*، داود سهرابی صفحات 64-74
  زمینه و هدف
  نانو ذرات می توانند با داشتن اندازه کوچک بر سد خونی بیضه ای غلبه کرده و بر فرایند اسپرماتوژنز تاثیر گذارند. هدف از این مطالعه بررسی اثرات نانو ذرات مولیبدن بر تغییرات روند اسپرماتوژنز و بافت بیضه در رت نر بالغ ویستار می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 30رت نر بالغ ویستار به طور تصادفی به 5 گروه شش تایی شامل یک گروه کنترل، دو گروه شم و دو گروه تجربی تقسیم شدند. گروه کنترل تیماری دریافت نکرد. دو گروه تجربی دوز 5 و 10 میلی گرم بر کیلوگرم نانو ذرات مولیبدن تری اکسید(20نانومتر) و دو گروه شم، سرم فیزیولوژی به صورت تزریق درون صفاقی دریافت نمودند. بعد از 28 روز، بیضه رت ها خارج شد و جهت بررسی های بافت شناسی در محلول ثابت کننده بوئن تثبیت گردید. برش های 5 میکرومتری با هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی شدند.
  یافته ها
  در گروه تجربی که دوز 5 میلی گرم بر کیلوگرم نانو ذره دریافت کردند، کمی به هم ریختگی در سلول های اسپرماتوژنیک در تعدادی از لوله ها مشاهده شد. در گروه تجربی که دوز10 میلی گرم بر کیلوگرم نانو ذره دریافت کردند، به علاوه در تعداد سلول های اسپرماتوژنیک و سرتولی در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این تحقیق، مواجهه با مقادیر زیاد نانو ذرات مولیبدن، سیستم تولید مثلی نر را از طریق وابسته به دوز به هم می ریزد. بنابراین در استفاده از این نانو ذرات باید احتیاط شود.
  کلیدواژگان: اسپرماتوژنز، بافت بیضه، نانو ذرات
 • اعظم ملک حسینی*، ژیلا عابد سعیدی، شعبانعلی علیزاده، سید محمد کاظم نایینی صفحات 75-82
  زمینه و هدف
  نوع پانسمان مورد استفاده تاثیر به سزایی در میزان درد هنگام تعویض پانسمان بیماران دارد. به همین دلیل این مطالعه به منظور مقایسه اثر پانسمان اکتی کوت و پانسمان معمول بردرد بیماران سوخته هنگام تعویض پانسمان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی بر روی 64 نفر دارای زخم سوختگی درجه دو و سه در بیمارستان ولی عصر(عج) اراک انجام گردید. بیماران به روش تصادفی ساده در دو گرود آزمایش(دریافت کننده اکتی کوت) و کنترل (دریافت کننده کرم سیلورسولفادیازین 1 درصد) به مدت 15 روز قرارگرفتند. درد بیماران هنگام تعویض پانسمان با استفاده از ابزار ارزیابی درد درجه دار عددی در روز اول، هفتم و پانزدهم مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت داده ها با استفاده از آزمون های آماری، کای دو، من ویتنی و آزمون آماری تحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین دو گروه از نظر شدت درد پایه تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت(20/0p=). شدت درد در گروه آزمایش با گروه کنترل در روز هفتم و پانزدهم تفاوت معنی دار آماری داشت(001/0p<) به طوری که گروه آزمایش، درد کمتری تجربه نمودند.
  نتیجه گیری
  پانسمان اکتی کوت در بیماران سوختگی روشی ساده و عملی است که با توجه به نتایج تحقیق حاضر از نظر کاهش میزان درد موقع تعویض پانسمان، نسبت به روش متداول ارجح است.
  کلیدواژگان: اکتی کوت، زخم های سوختگی، پانسمان، ترمیم زخم
|
 • Hassan Pazoki, Hussein Eimani, Abdol Hossein Shahverdi, Farah Farokhi, Leila Sadat Tahaei Pages 1-8
  Background
  Maturation of oocytes and fertilization in vitro can be considered as one of the most important steps to treat infertility. In this study maturation medium was enriched with Platelet extraction (PL) which has high concentration of growth factors. Meiosis resumption and maturation was monitored after 18 hours of maturation.
  Materials And Methods
  In this experimental study، oocytes at germinal vesicle stage were obtained from mature NMRI female mice. Maturation medium was αMEM and the control groups had 5-10% FBS and the medium in the experimental groups was enriched by 5، 10% PL and the combination of 5% PL and 5% FBS. Meiosis resumption and maturation were observed after 18 hours.
  Results
  The rate of matured oocytes in the experimental group 5% PL for both COC and DO group was significantly higher than the control groups (P<0. 05). The maturation rate for 5% PL was 61% for the COC group and 72% for the DO group; while this rate for 5% FBS control group was 53% and 50% respectively.
  Conclusion
  PL had a significant effect on meiosis resumption and maturation of oocyte at germinal vesicle stage. Based on these results، PL could be used as a maturation promoting factor.
  Keywords: Cumulus Oocyte Complex (COC), Denuded Oocyte (DO), Fetal Bovine Serum (FBS), Germinal Vesicle (GV), In Vitro Maturation (IVM), Platelet Layset (PL)
 • Bahram Pourghassem Gargari, Fereshteh Aliasghari, Sousan Kolahi, Mohammad Asghari Jafarabadi, Elham Mirtaheri Pages 9-18
  Background
  Rheumatoid arthritis is an inflammatory disease. Hypertension could occur as a result of chronic inflammation in RA patients. Some evidence demonstrates anti-inflammatory effects of alpha-lipoic acid in inflammatory diseases. However, a limited number of studies have evaluated the effects of alpha-lipoic acid in rheumatoid arthritis. Therefore, the current study was designed to investigate the effects of alpha-lipoic acid supplementation on blood pressure and some inflammatory factors.
  Materials And Methods
  The present study was a randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical trial in which 70 female patients aged 20–50 years were randomized to two groups to receive either alpha-lipoic acid (1200 mg/day) or placebo. The intervention duration was 8 weeks. Systolic and diastolic blood pressures were measured before and after the supplementation period. Also, C-reactive protein (CRP) and interleukin-6 (IL-6) were measured. Statistical analysis was done using SPSS13 software.
  Results
  65 RA patients completed the trial. Systolic and diastolic blood pressure in alpha-lipoic acid group was significantly decreased in comparison with placebo group (p<0.05). But, CRP and IL-6 serum levels did not indicate any significant within- and between group changes.
  Conclusion
  In the present study, alpha-lipoic acid supplementation resulted in significant blood pressure reduction in rheumatoid arthritis participants.
  Keywords: Alpha, lipoic acid, blood pressure, inflammation, rheumatoid arthritis
 • Mehrnoush Toufan, Saeed Mohammadzadeh Gharebaghi *, Leili Pourafkari, Afshin Habibzadeh, Parastoo Chaichi, Elham Delir Abdollahi Pages 19-25
  Background
  Heart failure with normal ejection fraction (HFNEF) is commonly seen in adults. It is possible that old patients with HFNEF have severe clinical status. The aim of current study is to evaluate clinical and echocardiographic findings in old patients compared to young patients with HFNEF.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional analytical study, 126 patients with HFNEF were evaluated in two groups of patients ≥60 years old (n=52) and <60 years old (n=74) for demographic, clinical and echocardiographic findings.
  Results
  Patients ≥60 years old had significantly more hyperlipidemia, less hypertension and more FC II. Patients ≥60 years old also had significantly larger septal wall thickness, lower end diastolic and systolic volume, end systolic diameter, E/A ratio and septal E’, lower diastolic dysfunction grade, higher left ventricle ejection fraction, left atrial volume index, E/E’ ratio and deceleration time compared to patients <60 years old.
  Conclusion
  Old patients with HFNEF have different clinical and echocardiographic findings compared to younger patients which are indicative of the disease severity in some cases. So, exact evaluation of the patients could be helpful in early diagnosis of these patients and providing an adequate treatment.
  Keywords: Heart Failure, Normal Left Ventricle Ejection Fraction, Clinical Findings, Echocardiographic Findings, Age
 • Hamidreza Khazraei *, Morteza Hashem Zadeh, Ali Fasihi, Elham Iziy Pages 26-31
  Background
  Allergic rhinitis, a chronic inflammatory disease of the respiratory tract, includes an IgE-mediated inflammatory response in the mucosal region of the aerial tubles. Since IL-8 plays a role in increasing the amount of immunoglobulin E and serves as an effective factor in the prevalence of this disease, so this study aims to investing at that whether IL-8 genotypes of 133 C/G polymorphism is associated with the amount of immunoglobulin E in serum in patients with allergic rhinitis.
  Materials And Methods
  In this analytical and descriptive study, by investigating 130 patients with AR and 62 healthy control volunteers in Chahar Mahalo Bakhtiari province, total level of IgE in serum was determined by ELISA method and then its association with 133 C/G polymorphism was investigated. T-test and chi-square statistical analyzes were performed using SPSS software for statistical analyses.
  Results
  the total serum IgE level of the patients with GC genotype of 133 C/G SNP were significantly higher regarding normal individuals (p<0.05).
  Conclusion
  The sigmificant relationship between 133 C/G genotype in IL-8 P gene promoter and increased serum IgE level confirms tht it plays a role in the prevalence of AR.
  Keywords: Allergic rhinitis, (interleukin, 18) IL, 18, polymorphism. IgE
 • Saadatmand, Hamta, Sadeghi *, Mohaghghegh Pages 32-38
  Background
  Estrogen hormone regulates cell proliferation in breast tissue physiologically Evidences show that changes in estrogen signaling pathways, including the receptor alpha (ERα), happen during breast cancer progression. ERα is expressed in most breast tumors and its association with the development of low-grade tumors has been demonstrated. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in genes may differ in susceptibility to cancer and result in different respond to treatment in different populations. The present study aimed investigated the association between single nucleotide polymorphisms (rs2234693: C / T) in gene ESRα in patients with breast Cancer.
  Materials And Methods
  In this case-control study 150 women with breast cancer and 142 healthy women without a family history of breast cancer were enrolled. DNA was extracted from blood samples. After primer design, technique of PCR-RFLP was used and samples were genotyped by acrylamide gel electrophoresis. Statistical analyzes were performed using SPSS version 20 and chi square test and Final findings were specified.
  Results
  TT and CT genotypes for ra2234693: C/T site compared with the CC had 5.5 and 1.5-fold increased risk respectively. Statistically significant differences were found between cases and controls for fibrocystic disease and age at menarche.
  Conclusion
  We not found an association between C/T polymorphism and breast cancer. But CC and TT genotypes of this polymorphism in estrogen receptor alpha gene related with breast cancer that are consistent with the findings of some other researchers.
  Keywords: Breast Cancer, Estrogen Receptor alpha, rs2234693, Single Nucleotide Polymorphism
 • Sefidgar, Taghizadeh Armaki, Pournajaf, Ardebili *, Omidi, Abdian Asl Pages 39-46
  Background
  Due to increasing antibiotic resistance, it is important to identify the antimicrobial activity of herbs. This experimental study aimed to evaluate the antimicrobial activity of herbal extracts of common hop (Humulus lupulus) and oak (Quercus castaneifolia) against several microbial standard strains.
  Materials And Methods
  The alcoholic and aqueous extracts of H. lupulus and Q. castaneifolia were extracted. The inhibitory effects of herbal extracts were evaluated against the microbial standard strains (Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, and Candida albicans) by both agar diffusion and macrobroth dilution methods. In the agar diffusion method, concentrations of extracts were 125, 250, 500 and 1000 mg/ml. In order to determine the MIC, serial dilutions were prepared with a range from 1 to 512 mg/ml.
  Results
  Alcoholic extract of both hop and oak showed higher inhibitory effect against microbial standard strains, compared to the aqueous extract. Staphylococcus aureus ATCC 29213 and Candida albicans ATCC 76615 showed higher susceptibility to both alcoholic and aqueous extracts compared to Escherichia coli ATCC 25922 and Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Statistically significant difference was found on the MIC of alcoholic and aqueous extracts (p< 0.05).
  Conclusion
  This study revealed the considerable inhibitory effects of herbal hop and oak extracts on the various microorganisms, including bacteria and fungi. Although more research is needed in this field, they can be used as new antimicrobials in medicine.
  Keywords: Alcoholic extract, Antimicrobial activity, Aqueous extract, Humulus lupulus, Quercus castaneifolia
 • Seied Mohammad Ali Shariatzadeh, Afsaneh Hajian Karahrodi * Pages 47-55
  Background
  Bisphenol A (BPA) has estrogenic properties and generates reactive oxygen species (ROS). The aim of this study is to investigate the effect of Nigella sativa oil (NSO) on sperm parameters against toxicity induced with BPA.
  Materials And Methods
  In this experimental study, adult male mice with mean body weight 32±3 g were randomly divided into 4 groups (n=6): Control, BPA (200mg/kg/day), NSO (5ml/kg/day), and BPA+NSO. Oral treatment was performed till 34 days. After end of treatment, body and left testis weight were recorded and left caudal epididymis was also cut. Released spermatozoa were used to analyze sperm parameters such as motility, viability and abnormalities. Sperm chromatin quality was assessed. Data were analyzed with One-Way ANOVA.
  Results
  Body and testis weight showed no significant change in four groups (p<0.05). A significant decrease in the motility, viability and normal morphology of sperm (p<0.001) was found in BPA-treated mice compared to the control group. In BPA+ NSO group, NSO could significantly increas the mentioned parameters compared to the BPA group(p<0.05). BPA had no effect on the uncleus diameter of the spetmatogonia and sperm DNA integrity and histon-protamine replacement.
  Conclusion
  The results indicated that NSO could partially ameliorate Bisphenol A-induced toxicity on sperm parameters.
  Keywords: Bisphenol A, Mice, Nigella sativa oil, Spermatozoa
 • Alireza Kamali, Maryam Shokrpour, Shirin Pazoki, Esmaeil Moshiri, Mohamadreza Taheri, Nejad, Niloofar Dadashpour *, Majid Golestani Eraghi Pages 56-63
  Background
  Unpleasant side effect of awareness within general anesthesia is potentially an important concern in patients. The patient may sleep during anesthesia and feels the pain due to loss of pain suppression of sensory perception of pain during surgery. The aim of this study is to determine the effect of BIS monitoring on level of awareness during anesthesia in women undergoing elective caesarean section.
  Materials And Methods
  In this double-blind, randomized clinical trial, 214 ASAI–II patients, over 15 years of age, candidate for elective cesarean section were included in the study. Patients randomly divided to two groups of anesthesia with and without BIS monitoring. Patients were assessed for awareness within anesthesia immediately, 24 hours, and 3-6 days after operation.
  Results
  From 107 patients without BIS monitoring, 8 patients (7.4%) suffered from awareness during anesthesia and their awareness score was two and greater than two. While none of the patients in the BIS group experienced awareness during anesthesia. Level of awareness during anesthesia in the control group was significantly more than the BIS group (p<0.0000).
  Conclusion
  The incidence of awareness during anesthesia is significantly lower in BIS monitored group than the control group.
  Keywords: Awareness, Consciousness Monitors, Cesarean Section
 • Homa Mohseni, Kouchesfehani, Mina Mirzamohamadi *, Davood Sohrabi Pages 64-74
  Background
  nanoparticles due to their small size can overcome blood-testis barrier and affect spermatogenesis process.The aim of this study is to investigate the influence of trioxide (MoO3) nanoparticles on histological changes of testis and spermatogenesis process in adult male Wistar rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study30 adult male Wistar rats were randomely divided into five groups (n=6), including control, 2 sham groups, and 2experimental groups.Control group had no treatment. Two experimental groups received doses 5 & 10 mg/kg/BW nano Molybdenum trioxide(20nm) respectively, and two sham groups received the same doses of normal saline by intraperitoneal injection.After 28 days, rats testis was removed and fixed in Bouin’s fixative for histological examination. The 5μm sections were stained with hematoxilin-eosin.
  Results
  In experimental group which received 5mg/kg/BW nanoparticle, there was some disorganization of spermatogenic cells in some seminiferous tubules. In experimental group which received 10mg/kg/BW nanoparticle, a significant decrease was also observed in the number of spermatogenic and sertoli cells in comparison with the control group.
  Conclusion
  According to the findings of this study exposure to the high doses of (MoO3) nanoparticles can disrupt male reproductive system in a dose- dependent manner. Hence, the application of (MoO3) NPs should be carried out cautiously.
  Keywords: Nanoparticles, Spermatogenesis, Testis Tissue
 • Azam Malekhoseini *, Zila Abed Saeedi, Syed Mohammad Kazem Naeeni Pages 75-82
  Background
  The type of dressing used has great effct on pain relief when dressing patients is changed. So this study is performed to compare the effect of Acticoat dressing and normal dressing on pain of burn patients during dressing change.
  Materials And Methods
  This clinical trial was done on 64 patients with second and third degrees burn wounds in Vali-asr hospital. The patients were randomly divided in two groups (receiver of the Acticoat) and control (the receiver of silver sulfadiazine cream 1%) for 15 days. Pain was examined during dressing change by using numerical evaluation of the degree of pain on the first, seventh and fifteenth days. Finally, the data was examined by using statistical tests, chi-square, Mann-Whitney tests, RM ANOVA.
  Results
  The results showed that there was no significant differences between the groups in baseline pain intensity statistically (p=0/20). Pain intensity had statistically significant difference in the experimental group and control group in the seventh and fifteent days of the study (p>0/001) so that the experimental group experienced less pain.
  Conclusion
  Acticoat dressing is a simple and practical method in burn patients according to the present results of study which is preferred in terms of reducing pain during dressing change compared to the conventional method.
  Keywords: Acticoat, Burns wounds, Bandages, Wound healing