فهرست مطالب

آمایش جغرافیایی فضا - پیاپی 14 (زمستان 1393)
 • پیاپی 14 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1394/01/23
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مسعود مرادی، محمدحسین قلی زاده صفحات 1-18
  کمبود بارش در یک دوره می تواند سبب کاهش تغذیه شود که به دنبال آن کاهش جریان سطحی و افت آب های زیرزمینی را سبب می شود. با توجه به اهمیت منابع آب در زندگی بشر، ایجاد تنش در دستیابی به منابع پایدار و قابل اطمینان اهمیت زیادی در میزان توسعه و پیشرفت جامعه دارد. این تنش ها می تواند به دلایل طبیعی و یا استفاده نادرست و غیر معقولانه از منابع آبی باشد و همراهی این دو عامل با هم سبب تشدید این تنش ها می شود. هدف از این پژوهش بررسی فراسنج های موثر در تغییرات دبی ماهانه در حوضه آبی دهگلان است. داده های مورد استفاده در این تحقیق شامل بارش، تبخیر (حاصل از تشت تبخیر)، دما و دبی ایستگاه های واقع در حوضه آبی دهگلان می باشد که از سازمان هواشناسی و شرکت آب منطقه ای استان کردستان اخذ شده است. ابتدا داده های مربوط به بارش در سطح حوضه با استفاده از شاخص SPI استاندارد شده و سایر داده های اقلیمی و هیدرولوژیکی نیز نرمال سازی شد. سپس با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و به روش پرسپترون چند لایه مدل های مختلفی از این داده ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی مدل های مختلف نشان می دهد که بیشترین همبستگی و حداقل مربعات خطا در شرایطی بدست می آید که شاخص SPI در مقیاس 6 ماهه، دبی در ماه قبل و دما وتبخیر در ماه حاضر به عنوان ورودی شبکه و دبی ماه حاضر به عنوان خروجی به مدل معرفی شود. مقایسه روش شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون چند متغییره حاکی از نتایج بهتر در پیش بینی دبی ماهانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی است.
  کلیدواژگان: خشکسالی، شبکه های عصبی مصنوعی، آب های سطحی، حوضه دهگلان
 • امیر صفاری، سعید رحیمی هرآبادی، مجتبی هدائی آرانی، مهدی احمدی صفحات 19-36
  ژئومورفوتوریسم یکی از رویکردهای نوین در حوزه ی مطالعات علوم زمین و گردشگری است که بر شناخت ژئومورفوسایت ها، توسعه ی گردشگری و حفاظت میراث ژئومورفیک استوار است و رویکرد ی مسئولانه، حفاظتی و علمی درباره عوارض و پدیده های زمین شناسی و ژئومورفولوژی است که در پی توسعه زمین گردشگری به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه بومی می باشد. از آن جا که در ایران به رغم وجود ژئومورفوسایت های متنوع به ویژه در مناطق کارستیک، در زمینه ی ارزیابی این چشم اندازها از منظر پایداری و توانمندسازی گردشگری و در مجموع مدیریت گردشگری مطالعات سازمان یافته ای صورت نمی گیرد. بنابراین ارائه ی روش های ارزیابی جامع در تحقق توسعه ی ارزش های علمی، فرهنگی، اقتصادی و مانند آن در این راستا ضروری به نظر می رسد. غارچال نخچیر از جمله غارهای زنده و منحصر به فردی است که امروزه به رغم حضور خیل عظیم گردشگران برای بازدید از جاذبه های آن، ضرورت مطالعات همه جانبه را در راستای گردشگری پایدار بیش از پیش نمایان ساخته است. این نوشتار تلاش دارد با رویکرد آسیب شناختی توانمندی این ژئومورفوسایت را از منظر پایداری و مدیریت آن با استفاده از رویکرد مقایسه ای دو مدل ژئومورفوتوریستی پری یرا و رینارد و مقایسه ی کارکردی آن ها و نیز پیمایش های میدانی مورد بررسی قرار دهد. نتایج بر اساس ارزیابی های چند جانبه در راستای مدل های تعریف شده نشان داد در حال حاضر تناسب چندانی میان عیارهای بهره وری، علمی، آموزشی در برابر عیارهای حفاظتی وجود ندارد و اصول ژئومورفوتوریسم در این منطقه به طور ناهمگون در این سایت ایجاد شده است. از سوی دیگر در این مقاله به مقایسه ی مدل های مورد استفاده به منظور شناخت همه جانبه پایداری این منطقه پرداخته شد که نشان دهنده ی ضرورت تدوین مدل بومی با تاکید بر اصول پایداری و مدیریت ژئومورفوسایت ها را بیش از پیش بیان نموده است.
  کلیدواژگان: ژئومورفوتوریسم، ژئومورفوسایت، پایداری محیط، مناطق کارستیک، غارچال نخجیر
 • محمود رضا میرلطفی، سید امیر محمد علوی زاده، میثم بندانی، مینا یارمحمدی صفحات 37-54
  چگونگی ایجاد اشتغال از دغدغه های اصلی کشور است. ایجاد فرصت های شغلی به دلیل نقش مسلم آن در کاهش فقر و نابرابری اهمیت خاصی دارد. از این رو افزایش رشد جمعیت و توزیع ناهمگون آن نگرانی های زیادی را همچون چگونگی ایجاد اشتغال به دنبال داشته است. بطوریکه این موضوع مهمترین دغدغه و ضروری ترین هدف برای مدیریت کشور بوده و بدین منظور طرح های کوتاه مدت نظیر«طرح ویژه اشتغال طراحی شده است. این در حالی است که در برنامه چهارم توسعه کشور نیز ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه با انگیزه گسترش سرمایه گذاری در این مناطق مطرح شده است. بنابراین هدف از نگارش این مقاله بررسی عوامل موثر بر تنوع های شغلی مناطق روستایی شهرستان بجستان، که بخش عظیمی از جمعیت جوان آنها علی رغم برخورداری از استعداد و انرژی کافی در این شهرستان مشغول کار و فعالیت هستند. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی بوده و داده ها شامل وضعیت اشتغال به تفکیک بخش های کشاورزی و صنعت و خدمات به تعداد روستاهای شهرستان و مجموعه شاخص های اقتصادی و محیطی و همچنین تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات وسنجش فرضیات تحقیق از طریق روش موریس و نرم افزار SPSS بوده است. نتایج تحقیق حاکی از تغییر غالب الگوی اقتصادی روستاها از کشاورزی و صنعت به سمت خدمات است. همچنین مهاجرت پذیری نقش مهی در این تغییر فرایند بازی می کند. بطوریکه روستای سریده با میانگین 0.28 به علت داشتن آب و هوا و محیط طبیعی مناسب در منطقه پایان ترین سطح محرومیت و روستای مزار به علت نداشتن آب و هوای مطلوب تر نسبت به سایر روستاهای منطقه مورد مطالعه با میانگین 0.68 بالاترین سطح محرومیت برخوردار است.
  کلیدواژگان: اشتغال، روستا، عوامل اقتصادی، تنوع شغلی، بجستان
 • جعفر میرکتولی، رضا بارگاهی، سیده زهرا عقیلی صفحات 55-82
  شهر نیاز به پویایی دارد، این پویایی لزوم برنامه ریزی درازمدت فراتر از چارچوب های محدود و بسته را برای آن ایجاب می کند. در پی چنین تفکری کنترل و هدایت این پویایی و نظارت بر تغییر و تحولات آن ضروری است. فرکتال یک روش مناسب و کارآمد در تشریح محیط های جغرافیایی است که در برنامه ریزی شهری نیز کاربرد دارد. برنامه ریزی شهری براساس فرکتال نتیجه جغرافیای پست-مدرن است که ترکیبی از عناصر جدید و سنتی را در ساخت و سازهای شهری پیشنهاد می کند. درواقع بافت شهری با ساخت فرکتالی میتواند کارکرد شهرها را از نقطه نظر اجتماعی، اکولوژیکی و کالبدی در جهت مثبت بهبود بخشیده و پایداری شهری را تحقق بخشد. در این مقاله ابتدا هندسه فرکتال معرفی شده و سپس بعد فرکتالی با توجه به تاثیرگذاری بر کلیت شهر و عناصر آن شرح داده می شود. در ادامه از ارتباط فرکتال با جغرافیا و زیرشاخه های آن (طبیعی و انسانی) بحث شده و به صورت خاص نقش و کاربرد فرکتال در جغرافیا و برنامه ریزی شهری ارائه می شود. در این اثنا ویژگی ها و گونه شناسی شهرهای با ساختار فرکتالی که در جریان تاریخ ساخته و پرداخته شده اند بیان شده و به تاثیر فرکتال بر توسعه شهرها اشاره می گردد و در نهایت به فرآیند و چگونگی برنامه ریزی و طراحی فضای شهری بر اساس هندسه فرکتال با تاکید بر علم جغرافیا پرداخته می شود.
  شهر نیاز به پویایی دارد، این پویایی لزوم برنامه ریزی درازمدت فراتر از چارچوبهای محدود و بسته را برای آن ایجاب می کند. در پی چنین تفکری کنترل و هدایت این پویایی و نظارت بر تغییر و تحولات آن ضروری است. فرکتال یک روش مناسب و کارآمد در تشریح محیط های جغرافیایی است که در برنامه ریزی شهری نیز کاربرد دارد. برنامه ریزی شهر نیاز به پویایی دارد، این پویایی لزوم برنامه ریزی درازمدت فراتر از چارچوب های محدود و بسته را برای آن ایجاب می کند. در پی چنین تفکری کنترل و هدایت این پویایی و نظارت بر تغییر و تحولات آن ضروری است. فرکتال یک روش مناسب و کارآمد در تشریح محیط های جغرافیایی است.
  کلیدواژگان: شهر، جغرافیای پست مدرن، فرکتال، برنامه ریزی شهر
 • کرامت الله زیاری، امیر شریفی، کیومرث نعیمی صفحات 83-98
  حس مکانی ناشی از سکونت در محله های مختلف یک شهر متفاوت است. بالا بودن حس مکان در یک شهر بیانگر مهم بودن شهر برای ساکنان آن است که این می تواند برای شهر نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد. برنامه ریزان شهری باید به مفهوم حس مکان به عنوان یکی از مولفه های شهر مطلوب بنگرند و برای نیل به آن اقدام به برنامه ریزی کنند. یکی از استراتژی های تحکیم حس مکان ارتقای سطح توسعه اجتماعی است. هدف از این تحقیق سنجش سطح توسعه اجتماعی در 4 محله ناحیه 10 شهر سنندج و ارزیابی نقش آن در تحکیم حس مکانی است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و مطالعه پیمایشی است. در فرایند این پژوهش ابتدا با استفاده از نظرات 12 نفر از کارشناسان شهرداری و شورای شهر سنندج و 28 نفر از افراد دارای تحصیلات دانشگاهی ساکن در ناحیه محلات ناحیه 10 شهر سنندج وضعیت توسعه یافتگی اجتماعی محلات از نظرمعیارهایی همچون سطوح امنیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، سطح اعتماد، دامنه تعامل، گرایش به ارزش ها و گرایش به هنجارهادر قالب مدل AHP مورد سنجش قرار گرفته شدند. در مرحله بعد با توزیع پرسشنامه سنجش حس مکانی در بین 377 نفر از ساکنان ناحیه مرحله دوم تحقیق نیز به پایان رسید. در مرحله سوم با استفاده از آزمون آماری پیرسون رابطه بین سطح توسعه یافتگی اجتماعی محلات و حس مکانی ساکنان محلات چهارگانه مورد سنجش و تحلیل قرار گرفت. نتایج این آزمون نشان از وجود رابطه مثبت و مستقیم بین توسعه اجتماعی و حس مکانی را دارد. بر این اساس محله 1 که دارای بالاترین میزان سطح توسعه یافتگی اجتماعی بوده؛ دارای بیشترین میزان حس مکانی نیز بوده است.
 • مهدی حسام، محمدرضا رضوانی، حدیثه آشور صفحات 99-128
  حکمروایی روستایی به عنوان رویکردی در مقابل حکومت روستایی در نظام اداره و کنترل امور روستایی محسوب می شود و فرآیندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره روستا و سازمانها و تشکلهای جامعه مدنی و بخش خصوصی شکل می گیرد. امروزه با گسترش مفاهیم مشارکتی و حکومتهای محلی، دولت های تمرکزگرا عملا در پاسخگویی به نیازها و حقوق اجتماعی،سیاسی و مدنی روستاییان دچار چالش شده اند. با توجه به اینکه در حال حاضریکی از چالش های بنیادین روستایی، توسعه مشروعیت در اداره روستاهابه عنوان عرصه زندگی خیل عظیمی از جمعیت و بستری برای پایداری تمدن امروزی، تغییراتی را در نحوه اداره خودمی طلبند. هدف این مقاله سنجش رضایت روستاییان از عملکرد دهیاری ها 16 روستای دهستان جنوبی شهرستان گرگان می باشد. برای این هدف، ابتدا به بررسی حکمروایی روستایی و جایگاه آن در صیانت از حقوق روستاییان و سپس به سنجش رضایت روستاییان از عملکرد دهیاری براساس چهار مولفه کارایی مشارکت، عملکردی، برابری، پاسخگویی و 29 شاخص برای این مولفه هابا استفاده از پرسشنامه در بین روستاییان منطقه مورد مطالعه پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان می دهد در صورت تحقق حکمروایی خوب روستایی، می توان امیدوار به صیانت از حقوق روستاییان بود. همچنین سنجش وضعیت رضایت روستاییان از عملکرد دهیاری ها در روستاهای دهستان جنوبی شهرستان گرگان نشان داد که به صورت کلی رضایت از دهیاری ها در این دهستان در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
  کلیدواژگان: حکمروایی خوب روستایی، حکومت روستایی، حقوق روستاییان، دهیاری، مدل ORESTE
 • سیامک شرفی، ابوالفضل شامی، مجتبی یمانی صفحات 129-150
  مرزهای رودخانه ای، یکی از انواع مرز های بین المللی هستند که به خاطر تغییرات موفولوژیکی بستر و انحرافات کانال آنها، همواره مشکلات و تنش هایی را در تعیین حدود مرز کشورهای فیمابین بوجود می آورند. در این پژوهش مورفولوژی رودخانه مرزی اترک در بازه ای به طول تقریبی 150 کیلومتر از محل اتصال شاخه سومبار تا دریای خزر مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از تصاویر ماهواره ای TM وETM سال های 1994، 1999 و 2013 بستر رودخانه اترک در 3 بازه زمانی با استفاده از تحلیل های سنجش از دوری نرم افزار ENVI استخراج گردید. سپس پارامترهای هندسی مانند طول رودخانه، طول موج، ضریب خمیدگی، زاویه مرکزی برای بررسی تغییرات با روش برازش دایره های مماس بر قوس رودخانه در محیط نرم افزاری Auto Cad انجام و مقایسه تغییرات مورد مطالعه قرار گرفت. مقایسه پارامترهای هندسی قوس های پیچانرودی و میل و جهت آنها، از تغییرات در بعضی قوس ها و در نتیجه تغییر مورفولوژی و ناپایداری کانال رودخانه حکایت می کند. در اطراف روستاهای ترشکلی و داشلی برون مسیر رودخانه در هر 3 دوره تغییر کرده به طوری که در اطراف روستای ترشکلی تغییرات به نفع ترکمنستان و در روستای داشلی برون به نفع ایران بوده است. این تغییرات به دلیل وجود سازندهای فرسایش پذیر بستر و کناره های رودخانه بوده است. در نتیجه مشخص می گردد که بستر و کانال رودخانه اترک در حال تغییر بوده و عوامل این تغییرات با نوع سازندهای زمین شناسی، فرسایش پذیر بودن سازندهای کنار بستر رودخانه، افزایش بار رسوبی بستر، تغییرات دبی جریان آب، عوامل انسانی و در نهایت فرسایش کناری رودخانه ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: مورفولوژی رودخانه، رودخانه های مرزی، رودخانه اترک
 • حسین نظم فر، آمنه علی بخشی صفحات 151-178
  در برنامه ریزی های توسعه در سطح منطقه ای، شناخت و درک تفاوت های موجود میان مناطق از حیث برخورداری آن ها از امکانات و زیر ساخت های اجتماعی و اقتصادی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. یکی از روش های ارزیابی، تکنیک های تصمیم گیری چندشاخصه است که برای سنجش، ارزیابی و اولویت گذاری چند گزینه به کار گرفته می شود. روش این پژوهش، بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی –موردی و تحلیلی است.جامعه آماری 23 شهرستان استان خوزستان می باشد که با استفاده از 71 متغیر نرم سازی شده با بهره گیری از مدل های تصمیم گیری چندشاخصه تاکسونومی عددی، ویکور و تاپسیس و ادغام نتایج آن با تکنیک های ادغامی(میانگین رتبه ها، روش بردا و کپ لند) به تحلیل و سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اختلاف قابل ملاحظه ای میان سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان وجود دارد و شهرستان های دشت آزادگان، بندر ماهشهر، شوش، خرمشهر، شادگان، اندیکا، هویزه و گتوند از مدار توسعه استان فاصله زیادی دارند و نابرابری در سطوح توسعه در بین شهرستان های استان، به دلیل عدم توزیع یکنواخت شاخص های مختلف در بین آنها می باشد و لازم است در راستای تامین عدالت فضایی در برنامه ریزی ها، شهرستان های محروم در اولویت قرارگیرند.
  کلیدواژگان: تعادل فضایی، ویکور، تاپسیس، کپ لند، استان خوزستان
 • علی محمدپور، کیا بزرگمهر، سید یاسر حکیم دوست صفحات 179-194
  خشکسالی از نظر فراوانی وقوع، شدت، مدت، وسعت، تلفات جانی، خسارت های اقتصادی- اجتماعی و اثرات شدید بلندمدت نسبت به سایر بلایی طبیعی اولویت دارد و مخاطره آمیزتر است و نیازمند توجه بیشتری در تصمیم گیری ها می باشد. روش تحقیق در این تحقیق از نوع کاربردی و رویکرد حاکم بر آن تحلیل و آماری است.با استفاده از داده های بارش 22ایستگاه سینوپتیک و باران سنجی اقدام به پهنه بندی خشکسالی با استفاده از روش های زمین آمار گردید.همچنین جهت تحلیل فضایی خشکسالی از شاخص های خود همبستگی فضایی استفاده گردید.نتایج تحقیق بهترین مدل را اسپیلان کاملا منظم معرفی می نماید. همچنین نتایج حاصل ازکاربردشاخص موراندرخصوص توزیع فضایی خشکسالی، این ضریب مثبت وبرابرMoran`s I=0.9943می باشدکه نشانگرخوشه ای بودن توزیع فضایی خشکسالی می باشد.با توجه به اینکه شاخص موران نمی تواند به شناسایی انواع گوناگونی از طبقه بندی الگوهای فضایی بپردازد با استفاده تحلیل آماره ی عمومی G این نقیصه پوش داده شد.نتایج تحلیل آماره ی عمومی G نشان می دهد مناطق با خشکسالی بیشتر در کنار هم دیگر قرار گرفته و از روند خوشه ای با تمرکز بالای خشکسالی برخورردار می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، خشکسالی، خود همبستگی فضایی، زمین آمار، مازندران
 • علی جعفری، مهدیه رحیمی باغ ابریشمی، پژمان طهماسبی، مژگان عباسی صفحات 195-214
  اکوتوریسم یا گردشگری طبیعی یکی از انواع گردشگری طبیعت مبنا است که بر تعامل با محیط طبیعی تقریبا بکر، حفاظت و آموزش تاکید دارد. لاله واژگون (Fritillaria imperialis L.) به عنوان یک گونه نادر گیاهی و اثر طبیعی ملی دارای اهمیت ویژه به لحاظ زیبایی و رونق گردشگری طبیعی است، اما از طرف دیگر مهمترین رویشگاه این گیاه در دشت لاله استان چهارمحال و بختیاری به واسطه گردشگری بدون برنامه ریزی در معرض خطر از بین رفتن است. تحقیق حاضر با هدف حفاظت از این جاذبه گردشگری طبیعی، به ارائه یک پهنه بندی حفاظتی- گردشگری از رویشگاه این گونه پرداخته است. این رویشگاه به مساحت تقریبی 12100 هکتار در شهرستان کوهرنگ و 85 کیلومتری شمال غرب شهرکرد واقع گردیده است. مراحل انجام این تحقیق شامل شناسایی منابع فیزیکی پایه (شیب، جهت، ارتفاع و خاک) و زیستی (پوشش گیاهی) و تهیه نقشه های مربوط به آنها، وزن دهی به پارامترهای مختلف خاک و پوشش گیاهی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و اهمیت آنها در امر حفاظت و گردشگری از دید متخصصین، و در نهایت اجرای زون بندی بر اساس سناریونویسی و با استفاده از نرم افزار 9.2 Arc GIS بوده است. مطابق نتایج در این حوزه می توان سه پهنه حفاظت کامل(قرق) با مساحت 09/607 (02/5 درصد حوزه)، حفاظت خاک همراه با استفاده های سنتی (چرای دام و غیره) با مساحت 7/3285 (15/27 درصد کل حوزه) و گردشگری در حد ظرفیت برد محیط (تفرج گسترده) با مساحت 15/2451 هکتار (26/20 درصد کل حوزه)، شناسایی نمود. نکته قابل توجه این است که پهنه گردشگری متمرکز به گونه ای که دارای شرایط مطلوب جهت بازکاشت لاله واژگون نیز باشد در حوزه توف سفید یافت نشد که نشان از شدت تخریب در گذشته دارد.
  کلیدواژگان: پهنه بندی، لاله واژگون، گردشگری طبیعی، چهارمحال و بختیاری
|
 • Masoud Moradi, Mohammad Hosein Gholizadeh Pages 1-18
  A deficit in precipitation (meteorological drought) can result in a recharge deficit، which in turn causes lowered surface flow and a deficit in groundwater discharge. Given the importance of water in human life، regulating the access to reliable and sustainable water resources and planning proper consumption are essential for every designated region. There are two type of limitations that results from natural phenomena or improper management by human. This phenomenon is evident when above mentioned two factors emerge together. The purpose of this study is to identifying the climatic conditions that affect the flow in Dehgolan basin. The applied dataset in this study is the Precipitation، temperature، evaporation and runoff recorded in stations located at the Dehgolan basin. First using the Double-Mass curve the accuracy and the exactness of the mentioned data checked. Having made sure of their accuracy، using the data of adjacent stations and through proportions and differentials، the lost data of each station rebuilt. Drought occurrence was calculated using SPI index and other climatic variables normalized too. Then operative climatic conditions on surface flow studied using the artificial neural network in MATLAB environment as the method of feed forward back propagation. The highest correlation coefficient and proper mean square error for the input parameters obtained in an input model include: SPI in half year time scale، flow in the last months، temperature and evaporation in the synchronic month. Compare the multiple regression method and artificial neural networks shows higher correlation coefficient in artificial neural network. According to the major changes in the values of correlation، Standard Precipitation Index (SPI) and the discharge of the previous month can mention that the variation of these parameters got a higher effect on decreasing or the increasing of the monthly discharge.
  Keywords: SPI, Surface flow, ANN, Dehgolan basin
 • Pages 19-36
  Geomorphotourism is One of the new valves in tourism Studies and Earth Sciences. In Understanding of the Geomorphosites، is based on Tourism development and geomorphic heritage. and is، responsible، protective and scientific approach about interesting geological and geomorphological objects and phenomena in the field of geotourism development for economic and social development of an indigenous community. Since the Iran despite various Geomorphosite particularly in karst areas Assessment on the landscape in terms of sustainability and empowerment of Tourism and Tourism Management، does not organized Studies. Thus providing a comprehensive evaluation methods in the realization of the developpment of scientific values، culture، economy، etc. In this context، it seems necessary. Chal Nakhjir cave such a unique caves and alive today spite of the large number of tourists to visit its attractions، compreh-ensive studies are necessary in order to have sustainable tourism more than ever before. This paper attempts to approach the capabilities of pathological Geomorphosite terms of sustainability and management by Using a comparative approach and compare the performance of two models Geomorphotouristic Pereira and Rynard and field surveys to examine. The Results showed based on multiple assessments in order to define the models Currently not fit between the grades of productivity، scientific، educational، there is no protection against grades Geomorphotourism principles in this region is heterogeneous. This paper compares the models used to determine the overall stability of the region indicating the need to develop indigenous models with emphasis on the principles of sustainability and management has stated than before Geomorphosite.
  Keywords: Geomorphotourism, Geomorphosite, Sustainability, karstic areas, Chal Nakhjir cave
 • Sayyed Amir Mohammad Alavizadeh Pages 37-54
  How to make employment is one of most important apprehension for the country. Making job opportunities is important for its roll in poverty decreasing and inequality. How to make employment is one of most important apprehension for the country. Making job opportunities is important for its roll in poverty decreasing and inequality. For this، uneven growth of population and uneven distribution of that، made worries like how to make employment. So that this mater is the most important apprehension and essential goal for managing the country and to this end short term plans like employment special plan are designed. Meanwhile in fourth plan development، making employment in less development zones considered by motivation of investment spreading. So the goal of this essay is the study of effective factors on diversity job in Bajestan rural areas، that large part of yang people of that working by aptitude & energy. The method of the research is descriptive- analytic and input data involve employment status divided by agriculture، industry and services to the number of villages of Bajestan. The analysis of information and thesis evaluation are from Morris method and SPSS software. The results of research include changing economic patterns of villages from agriculture and industry to services. Also migration plays and important roll in this changing. So that the village Sarideh by the average 0. 28 because of proper environment and nature has minimum of deprivation and the village Mazar because of lacking of proper environment (weather) rather than other villages in this research by the average of 0. 68 has has the max of deprivation.
  Keywords: employment, village, economic factor, diversity job, Bajestan
 • Jafar Mirkatouli, Reza Bargahi, Seyedeh Zahra Aghili Pages 55-82
  City need to dynamics، these dynamics require long-term planning frameworks beyond those required for closed that. In such thinking the direct control and monitor the dynamic changes that are necessary. Fractal is a suitable method and efficient in describing the geographic areas in which urban planning applications. The urban fabric of the building fractal from the standpoint of social and physical functioning cities can positively improve urban sustainability unity. At In this paper، fractal geometry and fractal geometry that are introduced and then given to the impact on the whole city، and elements it is described. Then the fractal relationship with the country and its branch and normal human and as discussed specific. The role and application of fractals in geography and urban planning is provided. Meanwhile the characteristics and typology of cities Fractal that has been made in the course of history and ultimately how urban planning and design based on Fractal geometry is discussed with emphasis on geography. fractal relationship with the country and its branch and normal human and as discussed specific. The role and application of fractals in geography and urban planning is provided. Meanwhile the characteristics and typology of cities Fractal that has been made in the course of history and ultimately how urban planning and design based on Fractal geometry is discussed with emphasis on geography. fractal relationship with the country and its branch and normal human and as discussed specific. The role and application of fractals in geography and urban planning is provided. Meanwhile the characteristics and typology of cities Fractal that has been made in the course of history and ultimately how urban planning and design based on Fractal geometry is discussed with emphasis on geography.
  Keywords: city, Geography, Fractal, urban planning
 • Pages 83-98
  Place sense of residence is different in various quarters of cities. High sense of place in a city represents the importance of city for its residents، that it can be associated with positive outcomes for the city. Urban planners should have a look to sense of place as one of the components of the desired cities. And to achieve it should planning. One of the strategies of Strengthen of place sense is promote of social development. The purpose of this study was evaluated the level of social development in for neighborhoods of 10 district of SANANDAJ city. And assessment of its role in strengthening the place sense. The research method is descriptive - analytical study based on survey and library studies. In the process of this research at beginning the status of the social development of neighborhoods were measured by using the views of 12 experts from the municipality and city council and 28 university-educated people residing in 10 district of SANANDAJ city according AHP model in terms of some criteria such as the level of social security، social cohesion، confidence level، interaction domain، the trend to values and tends to norms. In the next step the second stage of the study was ended by distribution of questionnaire of place sense among the 377 residents of the area. In the third stage the relationship between social development of neighborhoods and place sense of residents in four neighborhoods measured and analyzed by using Pearson statistical exam. The test results showed that there is a direct positive relationship between social development and place sense. Based on this، neighborhood 1 that has the highest level of social development، as well as has the highest place sense.
 • Pages 99-128
  Rural governance as an approach to manage the affairs of the village in the rural areas and a process that form based on the interaction of formal organizations and village organizations and civil society and the private sector. Today the concept of participatory development and local government، Centralist governments to respond effectively to the needs and rights، civil and political challenges of the villagers have been. Note that the spreading of the basic challenges of rural development in the rural areas، as the legitimacy of thousands of lives and hospitalized population to sustain modern civilization، require changes in our management. The purpose of this paper is to measure the Villagers satisfaction of the performance of Dehyari in 16 Village the district southern city of Gorgan. For this purpose، first governance of the village and its position in protecting the rights of the villagers and the villagers are satisfied assay village managers performance based on four factors contribute to the efficiency، performance، equity، accountability، and 29 indicators with questionnaire among rural area were studied. The results show good governance in the rural، we hope to protect the rights of the villagers. Also measure the satisfaction villagers of village managers in the village south of the city of Gorgan، showed that overall satisfaction in this district are in good condition.
  Keywords: rural Good governance, rural Goverrnent, Dehyari, Villager's rights, oreste method
 • Pages 129-150
  River boundaries، international boundaries are one of the variations and deviations canal beds، the problems and tensions between the countries forming the delimitation. Atrak River for various reasons، including putting on the erosion of geological formations، human activities such as land use changes and the morphological changes. In this study، the morphology of the river Atrak range approximately 150 km sumbar the junction of the branch to the Caspian Sea has been studied. Using TM and ETM satellite images in 1994، 1999 and 2013 timeframe river Atrak 3 of sensing distance using ENVI software were extracted. Geometric parameters such as the length of the river، wavelength، and index of curvature، central angle and arc tangent circle fitting method for assessing changes in river environments do Auto Cad software comparison in the change has been studied. Comparison of geometric parameters meander arches and desire for the third period، the changes in certain arc and thus suggests that river channel morphology and instability. In the villages tarshekli and dashlibron around the river has changed course so that the tarshekli village change will benefit Turkmenistan and around the village of dashlibron out in favor of Iran. These changes are due to the erosion of the river bed and banks. As a result، it becomes clear that Atrak river bed and channel are changed and the change of the type of geological formation، formation of erosion along the river bed، bed sediment load increases، changes in water flow، human factors and the erosion of adjacent is related rivers.
  Keywords: river morphology, Boundary Rivers, river Atrak
 • Pages 151-178
  Today، the issue of development is concern in many countries. But for the development have been provided a general agreement about its definition. Originally development is as a fundamental change in economic variables، social and cultural rights in any society and its realization are requires coordination between the different aspects. Development is a multidimensional process and have various sub-sectors of the social، cultural، political، and… That there are indices to measure each. Development planning at the regional level، to understand the differences between the regions in terms of the enjoyment of economic and social facilities and infrastructure، it is inevitable. One method of evaluation is Multi Criteria Decision Making Techniques that to be used to assess، evaluate and prioritize multiple investment options. This research method، based on objective is functional and cross - case analysis and Based on the nature of the case - descriptive and analytical. The Statistical society is 23 city in Khuzestan province that Using of 71 variables with Utilizes a multi-criteria decision models Numerical Taxonomy، VIKOR and TOPSIS and integration of them with technology integration (Average ranking methodology، BORDA method and Copeland method) to analyze and assess the degree of development of the city has Khuzestan province. Research findings indicate that there is Significant difference between the levels of development Cities of Khuzestan province and the city of Azadegan، Bandar Mahshahr Shush، Khorramshahr، Shadegan، Indica، Hoveizeh and Gotvand The orbit of development are far and Inequalities in levels of development between the city and province because of they are not uniformly distributed among the various indicators and In line with the planning of spatial justice Undeveloped city is reflected by the priority.
  Keywords: Space justice, VIKOR, TOPSIS, Copeland method, Khuzestan province
 • Ali Mohammadpour, Kia Bozorgmehr Pages 179-194
  Drought frequency of occurrence، severity، duration، extent، loss of life، loss of economic - social and severe long-term effects than any other natural disaster is a priority and is more dangerous and requires more attention is the decision. Research methods، a practical approach to governing the analysis and statistics. Using precipitation data of 22 synoptic station and rain gauge to zoning drought using geostatistical was. Well as for the spatial analysis of drought indices The spatial autocorrelation was used. Completely reqularized spline model presents the bestresults. The results of the application of Moran''s index of spatial distribution of drought، the positive coefficient stands equally Moran `s I = 0. 9943 Nshangrkhvshh drought are being spatially distributed. According to Moran index can not be classified to identify different types of statistical analysis of spatial patterns using a public address this shortcoming G was capped.. General G statistic analysis of the results shows Higher Drought areas located next to each other The focus of the cluster has high Drought. The resulting analysis indicating that، This phenomenon frequently occurs in the province and government of the state of ecosystems and natural resources that causes difficulties. Course، in some periods of the periodic changes of wet and dry periods to reduce the severity of drought conditions The drought reduces the most important method to reduce variation SPI ignoring the daily time scale and intensity of rainfall in the month it is. And the process is having fun with a focus on drought.
  Keywords: Spatial analysis, Drought, spatial autocorrelation, Geostatistical, Mazandaran
 • Pages 195-214
  Naional parks، natural national monuments and conservation areas are favourite destinations of ecotourists in the world. Fritillaria imperialis as a rare species plant and natural national monument is important for its aesteics and ecotourists attracion aspects. But in other hand its unique habitat has been faced risk of deterioration due to the lack of planning and management. This research takes in to consider conservation and ecotourism values and do a sensitivity analysis and zonning based on soil and vegetation types. The study area (Toof Sefid watershed) with 12100 ha area locaed in Koohrang town، 85 km north of Shahrekord. In the first phase of research، land forms (slope، aspect and elevation)، soil and vegetation types were identified and mapped by field and laboratory works. using dual comparative matrix weight of each criterion of soil and vegetation factors were determined in terms of their important in a recreational/conservational zoning from expert point of view. These weights multipled by their values and results standardized in 0-1 domain. Then using formultion of scenarios (absolute conservation، Conservation and rehabilitation، Soil conservation and traditional uses، Ecotourism according to carrying capacity)، zoning were implemented in Arc GIS 9. 2. Results showed that there are three zones in study area including absolute conservation with 607. 09 ha (5. 02%)، soil conservation in line with raditional uses like grazing with 3285. 7 ha (27. 15%) and ecotourism limited to carrying capacity with 2451. 15 ha (20. 26%). Outstanding point is that was not found rehabilittion zone for fritillaria imperialis which imply degredation of habitat in past.
  Keywords: zoning, fritillaria imperialis, Ecotourism, Chaharmahal, Bakhtiary