فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار - سال بیست و دوم شماره 3 (پیاپی 80، تیر و مرداد 1394)
 • سال بیست و دوم شماره 3 (پیاپی 80، تیر و مرداد 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/04/06
 • تعداد عناوین: 21
|
 • سیده اکرم حسینی، مهدی گل افروز شهری، هاجر صادقی *، محمدحسن رخشانی، اعظم برآبادی صفحه 359
  زمینه و هدف
  عزت نفس موجب ارتقای سلامت روان می گردد. مطالعات نشان داده عزت نفس دانشجویان پرستاری، به خصوص جنس مونث در سطح مطلوبی نیست.انجام برنامه های ورزشی نقش مهمی در افزایش عزت نفس دارد. لذا،، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر عزت نفس دانشجویان دختر پرستاری انجام گردید.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی (یک سو کور) می باشد ودر سال 1393بر روی 62 نفر از دانشجویان دختر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار اجرا شد. افراد پس از انتخاب به روش نمونه گیری در دسترس به طور تصادفی در دو گروه آزمون (32 نفر) و کنترل (30 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمون تمرینات پیلاتس را هفته ای دو بار به مدت هشت هفته انجام دادند. گروه کنترل در مدت زمان مشابه، فعالیت های روزانه خود را داشتند. در انتها پس از سنجش مجدد عزت نفس، داده ها با استفاده از نرم افزار 18SPSS و آمار توصیفی، تست های تی زوجی و کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید. در تمام مراحل 05/0P< معنادار تلقی شده است.
  یافته ها
  میانگین نمرات عزت نفس قبل از مداخله در گروه آزمون (20 /8) ± 09/ 90 و در گروه کنترل (22/ 9) ± 80/ 92 بود. پس از اتمام مداخله عزت نفس به ترتیب در گروه آزمون وکنترل (72 /7)± 34/ 100 و (22/ 9) ± 10/ 94 شد. این تفاوت به لحاظ آماری بین دو گروه معنادار بود (p=0/002).
  نتیجه گیری
  اجرای تمرینات ورزشی پیلاتس در ارتقای عزت نفس دانشجویان دختر رشته پرستاری موثر بود. لذا، به عنوان یک روش جذاب و فاقد عوارض جانبی جهت بهبود احساس ارزشمندی خود در دانشجویان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: عزت نفس، دانشجو، پرستاری، پیلاتس
 • سیدمحسن حسینی، توحید جعفری کشکی *، مسعود امینی، الهام فقیه ایمانی صفحه 368
  زمینه و هدف
  دیابت، یک اختلال متابولیک و یکی از عوارض آن، از کارافتادگی کلیه است. بررسی میزان شیوع عوارض کلیوی می تواند منجر به آشکارسازی تاثیر کنترل های اعمال شده و تشخیص گروه های نیازمند مراقبت بیشتر گردد. دراین مطالعه، روند شیوع نارسایی های کلیوی در زیرگروه های مختلف از بیماران دیابتی مراجعه کننده به مرکز غدد و متابولیسم صدیقه طاهره مورد ارزیابی قرارگرفت.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر بر روی تمامی 1935 بیمار دیابتی مراجعه کننده به مرکز غدد و متابولیسم صدیقه طاهره اصفهان بین سال های 71 تا 89 و به صورت گذشته نگر اجرا گردید. برای تعیین نقاط بازگشت از رگرسیون تکه ای و نرم افزارJoinpoint نسخه 3.5.3 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که شیوع عوارض کلیوی ناشی از دیابت در زنان دارای 2 نقطه ی تغییر (p-value= 0.06) با روند افزایشی در سال های اخیر است. یک نقطه ی تغییر (038/ 0 =p-value) با سیر صعودی در سال های 1376 به بعد برای گروه سنی بالای 70 سال مشاهده-شد. روند برای افراد با تحصیلات دانشگاهی، صعودی و بدون نقطه ی تغییر بود. عوارض کلیوی در افراد با سابقه ی فامیلی دیابت، دارای دو نقطه ی تغییر (040/ 0 =p-value) با سیر نزولی در سال های اخیر بود. همچنین در افراد مبتلا به پرفشاری خون، روند نزولی در سال 76 به یک روند ثابت تبدیل شده است.
  نتیجه گیری
  بررسی روند بیماری یا عوارض آن می تواند به فرضیه سازی و تبیین موضوعات قابل بررسی منتهی شود. بررسی علت های روندهای افزایشی در برخی زیرگروه ها و همچنین تعیین زیرگروه های دیگر از بیماران که نیازمند اقدامات پیشگیرانه و برنامه های آموزشی بیشتر هستند، نیازمند انجام پژوهش های آتی است.
  کلیدواژگان: دیابت، رگرسیون تکه ای، نفروپاتی، روند
 • فاطمه زهره *، سمیا نصری، پریسا کریشچی صفحه 377
  زمینه و هدف
  آنتی اکسیدان ها از جمله کوئرستین از آسیب سلول اسپرم توسط رادیکال های آزاد محافظت می کنند. پژوهش حاضر نیز به منظور بررسی اثرات کوئرستین بر اسپرماتوژنز در موش صحرایی صورت گرفته است.
  روش کار
  در این مطالعه تجربی از 50 سر موش صحرایی نر در قالب یک گروه کنترل و 4 گروه تجربی استفاده شد.محلول کوئرستین 2هفته روزانه به صورت داخل صفاقی در دوزهای 20،15،10،5 (mg/kg) به گروه های تجربی تزریق شد.یک هفته پس از آخرین تزریق خونگیری به منظور تعیین غلظت هورمون ها انجام و سپس بیضه چپ وزن کشی شد. اسپرم های اپیدیدیمی و برش های بافتی بیضه نیز مورد مطالعه قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه با سطح معنی داری کم تر از 05/ 0 در نرم افزار SPSS 19 بررسی شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه در میزان گنادوتروپین های سرم خون تفاوت معنی داری مشاهده نشد. اما، هورمون تستوسترون به ویژه در دوز mg/kg 20 افزایش یافت (50/ 0±52 /6، 0079/ 0=P).در تغییرات وزنی بیضه ها تفاوت معنی دار قابل قبولی دیده نشد. تعداد اسپرم ها در اپیدیدیم (68/ 1±35/ 51، 0251/ 0=P)و تحرک اسپرم ها (91 /5±88/ 73، 0002/ 0=P) در دوزmg/kg 20 افزایش یافت.در بررسی تعداد سلول های اسپرماتوگونی در هیچ یک از گروه ها تفاوت معنی داری دیده نشد. اما، تعداد اسپرماتوسیت اولیه (04/ 7±25/ 118، 0171/ 0=P)، اسپرماتید (28/ 6±75/ 106، 0032 /0=P) و اسپرماتوزوئید (30/ 6±75/ 101، 0008/ 0=P) هر سه در دوز mg/kg 20 افزایش یافت.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به عدم تغییرات معنی دار گنادوتروپین ها احتمالا کوئرستین بر روی محور هیپوفیز-گناد موثر نبوده است. گمان می رود کوئرستین با افزایش ترشح تستوسترون و اثرات آنتی اکسیدانی خود موجب بهبود کمی و کیفی سلول های زایا شده است.
  کلیدواژگان: کوئرستین، آنتی اکسیدان، LH، FSH، تستوسترون، اسپرماتوژنز، موش صحرایی نر
 • افشین بهمنی، سیده آل محمد، امید بهمنی * صفحه 387
  زمینه و هدف
  آلودگی های نقطه ای و غیرنقطه ای (شهری و کشاورزی) از علت های افت کیفیت آب های زیرزمینی می باشند. هدف از این تحقیق، بررسی وضعیت آلودگی نیترات در آب زیرزمینی و مدیریت مصرف در بخش آبیاری و شرب در دشت ممنوع شده ی همدان بهار است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه با بررسی آمار و اطلاعات مربوط به 69 حلقه چاه در سال 1389 و با استفاده از نرم افزار ArcGIS9.3 و براساس استاندارد کالیفرنیا، میزان آلودگی به نیترات در آبیاری در دو دوره ی زمانی و طبق استاندارد EPA و نیز میزان آلودگی آب شرب و میزان DO، ارزیابی و پهنه بندی شدند.
  یافته ها
  مطابق نتایج، میانگین نیترات در خرداد و شهریور ماه سال مذکور، به ترتیب برابر با 14/ 12 و 13/ 15 میلی گرم برلیتر بر حسب یون نیتروژن و غلظت نیترات خرداد و شهریور به ترتیب در 17/ 99 درصد و 24/ 96 درصد از مساحت دشت، 5 تا 30 میلی گرم بر لیتر بر حسب یون نیتروژن بوده است. بالاترین میزان نقطه ای DO در شهریور ماه با مقدار 2/ 17 میلی گرم بر لیتر و در همان مکان در خرداد ماه 28/ 2 میلی گرم بر لیتر بوده است. ضمن اینکه در پهنه ی کلی آبخوان در شهریور ماه مناطقی با محدوده ی DO، 10- 5 میلی گرم بر لیتر حدود 81/ 4 درصد از مساحت آبخوان را شامل شده است.
  نتیجه گیری
  آلوده ترین بخش ها، روستای یکن آباد، حومه ی شهر همدان و قسمت های مرکزی دشت به دلیل کوددهی زیاد، عبور فاضلاب شهری و وجود مراکز صنعتی می باشد. براساس استاندارد کالیفرنیا آلودگی آب آبیاری در محدود ه ی متوسط و طبق استاندارد شرب محدودیت شدید در مصرف آب وجوددارد.
  کلیدواژگان: نیترات، آب زیرزمینی، پهنه بندی، ArcGIS
 • گلشن محمودی، پروانه شکرانی، علیرضا عموحیدری، مریم عطارد، علی حسین زاده * صفحه 397
  زمینه و هدف
  در درمان مزوتلیومای بدخیم پلور در غیاب روش IMRT، درمان با پرتو فوتون و حفاظ ریه و سپس با پرتو الکترون انجام می گیرد. توزیع دز در درمان با فوتون تحت تاثیر بافت ناهمگن،عدم تعادل الکترونی در مرزها، وجود حفاظ در میان میدان و باریک بودن میدان می باشد. هدف از این پژوهش محاسبه توزیع دز در پرتودرمانی مزوتلیوما با پرتو فوتون و حفاظ جزیره ای ریه به روش شبیه سازی مونته کارلو و بررسی صحت محاسبات سیستم طراحی درمان (TPS) برای درمان پلور می باشد.
  مواد و روش ها
  توزیع دز در درمان با فوتون و حفاظ جزیره ای ریه به سه روش به دست آمد: (1) شبیه سازی مونته کارلو (2) سیستم طراحی درمان (3) فیلم دزیمتری در فانتوم آنتروپومورفیک تنه. اعتبار نتایج روش (1) در مقایسه با نتایج روش(3) سنجیده شد. صحت نتایج روش (2)در مقایسه با نتایج روش (1) بررسی شد.
  یافته ها
  صحت شبیه سازی سر درمان با انطباق توزیع دز محاسبه شده و اندازه گیری شده در فانتوم آب و صحت محاسبات توزیع دز در فانتوم توموگرافیک تنه به روش شبیه سازی در مقایسه با نتایج فیلم دزیمتری در فانتوم آنتروپومورفیک تنه تایید شد(در دو میدان با و بدون استفاده از حفاظ ریه).
  نتیجه گیری
  در مقایسه با مونته کارلو، سیستم طراحی درمان: پوشش دز محاسبه شده در پلور را mm 12-3 و در ناحیه زیر حفاظ ریه دز را %50-10 ببیشتر تخمین زد ودر نواحی با دز کم(کمتر از %50)،عرض پروفایل دز را mm16-1 و در نواحی خارج از میدان دز را %100-6 کمترتخمین زد.
  کلیدواژگان: مزوتلیومای بدخیم پلور، پرتودرمانی، ناهمگنی، حفاظ ریه، شبیه سازی مونته کارلو
 • محمد فهیمی نیا *، غریب مجیدی، حمیدرضا تشیعی، شهرام نظری، بهنام وکیلی، حسین آقابابایی، وحیده فهیمی نیا، ابراهیم عباسی، حسن ایزانلو صفحه 410
  زمینه و هدف
  مناطق روستایی استان قم با مشکلاتی از قبیل کم آبی، جیره بندی آب در فصول گرم و کیفیت پایین آب مواجه می باشند. هدف از این مطالعه بررسی الگوی مصرف آب، ضرایب حداقل و حداکثر روزانه و ساعتی و آب به حساب نیامده در مناطق روستایی استان قم و ارائه راهکارهایی برای مدیریت بهینه مصرف می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. از 111 روستای استان قم، 15 روستا با معیارهای مشخصی به عنوان نماینده کل روستاها انتخاب شدند. در روستاهای منتخب الگوی مصرف آب مشخص شد. جهت تعیین میزان آب به حساب نیامده و ضرایب حداقل و حداکثر ساعتی و روزانه، 3 روستا (دستگرد، ورجان و طغرود) که دارای کنتور حجمی سالم بودند به عنوان نماینده 15 روستا، انتخاب شدند. برای تعیین شاخص های مرکزی و پراکندگی آماری از نرم افزار 16SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  متوسط سرانه مصرف خانگی، عمومی، تجاری و صنعتی و سرانه مصرف کل در 15 روستای استان قم به ترتیب برابر 173، 6/ 4، 3 و 6/ 180 لیتر به ازای هر نفر در روز می باشد. میانگین ضرایب حداقل و حداکثر روزانه و حداقل و حداکثر ساعتی به ترتیب برابر 72/ 0، 23/ 1، 63/ 0 و 43 /2 بود. متوسط سرانه آب به حساب نیامده 2 /28 درصد (LPCD 6/71) بود.
  نتیجه گیری
  متوسط مصرف سرانه کل و متوسط درصد آب به حساب نیامده در مقایسه با ضوابط وزارت نیرو بالا بود. به منظور مدیریت بهینه مصرف آب راهکارهایی از قبیل آموزش، کاهش فشار آب در شبکه، استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب، تفکیک آب مورد استفاده در فضای سبز از مصارف بهداشتی، شناسایی، تعمیر و یا تعویض کنتورهای خراب، تعمیر و بهسازی شبکه های توزیع و مخازن آب و جلوگیری از ایجاد انشعابات غیرمجاز پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: مناطق روستایی، قم، الگوی مصرف آب، آب به حساب نیامده
 • فاطمه نعمتی نیکو، کوروش گودرزوند چگینی، نعمت الله غیبی * صفحه 419
  زمینه و هدف
  کالپروتکتین یک فاکتور دخیل در ایمنی ذاتی است و همراه با دو زیرواحد خود، S100A8 و S100A9 در فرآیندهای التهابی و تومورزایی شرکت می کند. این مطالعه به منظور بررسی پایداری دمایی زیرواحدهای طبیعی و تغییریافته کالپروتکتین نوترکیب در حضور لیگاند کلسیم انجام شد.
  مواد و روش ها
  زیر واحدهای نوترکیب S100A8 و S100A9 در دو شکل طبیعی و تغییر یافته با DEP، پس از انکوباسیون با کلسیم توسط دستگاه اسپکتروسکوپی فلورسانس در محدوده دمایی 95-20 درجه سانتیگراد دناتوره شدند. با بدست آمدن شدت نشر فلورسانس در حالات طبیعی و دناتوره شده، تغییرات انرژی آزاد گیبس و نیز Tm در نرم افزار Excel محاسبه و میزان پایداری شکلهای مختلف پروتئین مشخص گردید.
  یافته ها
  نمودار شدت فلورسانس بر حسب تغییرات دما در سه حالت طبیعی، تغییریافته با DEP، انکوبه شده با کلسیم و نیز محاسبه انرژی آزاد گیبس، افزایش پایداری پروتئین تغییریافته با DEP و نیز انکوبه شده با کلسیم را نسبت به نوع طبیعی پروتئین نشان داد.
  نتیجه گیری
  پایداری یا ناپایداری پروتئین بر عملکرد بهینه آن موثر بوده و می تواند مفید یا مضر باشد، با توجه به خواص دوگانه کالپروتکتین و زیرواحدهای آن در فرآیند سرطان، تغییر در ساختار و پایداری این پروتئین می تواند سبب تغییر در عملکرد آن و در نهایت تغییر در روند سرطان گردد. بنابراین مطالعه این پروتئین جهت مهار سرطان با استفاده از یک منبع طبیعی می تواند سودمند باشد.
  کلیدواژگان: کالپروتکتین، S100A8، S100A9، اسپکتروسکوپی فلورسانس، انرژی آزاد گیبس
 • زهرا استاجی، بهمن جعفری، محمدحسن رخشانی، مریم حاتمی صفحه 427
  زمینه و هدف
  کیفیت پایین خواب در بیماران تحت همودیالیز شایع می باشد و از طرفی این بیماران با کمبود کارنیتین مواجه هستند. ال-کارنیتین یک مکمل غذایی است که با وظایف متابولیکی متعدد باعث کاهش عوارض حین دیالیز می گردد. این مطالعه به منظور تعیین اثر مکمل ال کارنیتین خوراکی بر کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه، یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده و دوسو کور می باشد که روی 59 بیمار همودیالیزی بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان در سال 1392 انجام شد. بیماران با استفاده از روش بلوک های جایگشتی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله طبق تجویز پزشک 500 میلی گرم مکمل ال کارنیتین دو بار در روز به مدت 12 هفته و گروه کنترل نیز همان مقدار دارونما دریافت نمودند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ استفاده شد که قبل و بعد از مداخله در دو گروه تکمیل گردید. داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS ویرایش 5/11 و با استفاده از آزمون های تی مستقل، من ویتنی، ویلکاکسون، کای اسکوئر، فیشر، تحلیل کوواریانس و با سطح معنی داری 05/ 0> P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره کل کیفیت خواب قبل از انجام مداخله در گروه دارو 2/ 4±6 /9 و در گروه دارونما 13/4±1/10 و پس از انجام مداخله به ترتیب 8/ 2±4/ 6 و 48/ 3±7/ 9 بود که در هر دو گروه نسبت به ابتدای مطالعه تفاوت معنی داری داشت(05/ 0 >P). البته نمره کل کیفیت خواب در گروه مداخله 33% کاهش و در گروه کنترل 9/3% کاهش داشت. بر اساس پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ، نمره پایین تر وضعیت بهتری از کیفیت خواب را نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که مکمل ال کارنیتین می تواند موجب بهبود کیفیت خواب بیماران تحت همودیالیز گردد.
  کلیدواژگان: همودیالیز، ال کارنیتین، کیفیت خواب
 • علی محمد ناعمی *، سمانه فقیهی صفحه 436
  زمینه و هدف
  آگاهی از وضعیت سلامت عمومی دانشجویان و شناسایی مواردی که به لحاظ عدم برخورداری از مهارت های مقابله ای مناسب و حمایت های اجتماعی، در معرض خطر می باشند، همچنین شناسایی علایم و نشانه های آسیب پذیری می تواند مسوولان و برنامه ریزان دانشگاه ها را در تدارک برنامه های پیشگیری و اقدامات مداخله ای هر چه موثرتر به منظور تامین و ارتقای سلامت عمومی دانشجویان یاری دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رفتارهای پر خطر و سلامت عمومی در بین دا نشجویان دانشگاه های سبزوار انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی و روی 921 دانشجوی دانشگاه های سبزوار در سال 1391-1390 انجام گرفت. اطلاعات مورد نظر از طریق پرسشنامه مدون جمع آوری گردید که شامل پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و پرسشنامه رفتار های پرخطر(YRS) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون های همبستگی پیرسون، تی مستقل، تحلیل واریانس و آزمون شفه انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین نمرات دانشجویان در متغیرهای رفتارهای پر خطر29/ 15 ±36/ 46 سلامت عمومی71 /8±27/ 80 می باشد. همچنین بین سلامت عمومی دانشجویان و میزان رفتارهای پرخطر رابطه معناداری وجود دارد(p<0/001). به علاوه، میزان سلامت عمومی در دانشجویان علوم پزشکی کم تر از سایر دانشگاه ها(p<0/05)، در مردان بیش از زنان(p<0/001)و دانشجویان کارشناسی ارشد بیشتر از کارشناسی و کاردانی(p<0/01) بود؛ ولی، تفاوت معنی داری بین دانشجویان مجرد و متاهل مشاهده نگردید(p>0/05).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این پژوهش بین سلامت عمومی دانشجویان و رفتارهای پر خطر دانشجویان رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، رفتار پرخطر، سبزوار
 • زهرا امامی مقدم، الهام خوش رفتار رودی *، اسحق ایلدرآبادی، محمدرضا بهنام وشانی صفحه 444
  زمینه و هدف
  امروزه افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری باعث افزایش جمعیت سالمندان سراسر جهان گردیده است. در دوران سالمندی فرد با بیماری های مزمن متعددی از جمله پرفشاری خون روبه رو است. این بیماری مهم ترین مساله بهداشت عمومی در کشورهای مختلف جهان است. با توجه به این که چالش قرن جدید، زندگی با کیفیتی برتر است، درنتیجه باید کیفیت زندگی سالمندان بررسی شده تا تصمیم گیری های مناسب بر اساس نتایج به دست آمده اتخاذ گردد. هدف این پژوهش بررسی کیفیت زندگی سالمندان مبتلا به پرفشاری خون است.
  مواد وروش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که کیفیت زندگی 60 سالمند مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مشهد که دارای شرایط ورود به مطالعه بودند را در سال 1393 با استفاده از پرسشنامه استاندارد SF-36 مورد بررسی قرار داد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 استفاده شده است.
  یافته ها
  میانگین سنی سالمندان 01 /4±78/ 66 بود. در بررسی کیفیت زندگی با متغیرهای دموگرافیک، و بین کیفیت زندگی سالمندان مرد و زن رابطه آماری معنی داری یافت نشد(p>0.05).کیفیت زندگی سالمندان مورد مطالعه در حد متوسط 50.13±15.5 بود.
  نتیجه گیری
  از آن جا که کیفیت زندگی در این دوران می تواند به راحتی مورد تهدید قرار گیرد، در نظر داشتن عوامل زمینه ای موثر بر کیفیت زندگی سالمندان از اهمیت بالقوه ای برخوردار است. بنابراین، توصیه می گردد برنامه ریزی مناسب برای افزایش سطح کیفی سلامت سالمندان صورت گیرد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سالمند، پرفشاری خون
 • پاک قلب *، عباس علی پورمومنی، رکسانا بزاز بهبهانی، غلامرضا رئیسی صفحه 453
  زمینه و هدف
  با توجه به تحقیقات انجام شده مشخص شده است که درمان دفع ناهماهنگ انجام تمرینات دفع صحیح همراه با بیوفیدبک می باشد. اما از آنجایی که طبق تحقیقات مختلف در بیمارهای مختلف مشخص شده است که هر نوع درمان اعم از دارو درمانی، فیزیوتراپی و حتی جراحی دارای اثرات تلقینی یا پلاسبو نیز هستند.بنابراین در این مطالعهمقایسه ای بین تاثیر تمرین درمانی با بیوفیدبک و پلاسبوفیدبکدر بهبودی این بیماران انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بود کهاز 42 بیمار با شکایت دفع سخت 30 بیمار براساس معیار ورودی ROMEIII انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه بیوفیدبک و پلاسبوفیدبک قرار گرفتند. سپس قبل و بعد از مداخله، میزان حجم و زمان دفع بالون، معیارهای ROMEIII و شکایات اصلی بیماران مورد بررسی و مقایسه گرفت.
  یافته ها
  در هردو گروه علائم دفع ناهماهنگنسبت به قبل از درمان کاهش یافتهاما در معیارهای کمی اختلافی به نفع گروه بیوفیدبک مشاهده شد. در معیارهای کمیزمان و حجم دفع بالون تغییرات به نفع گروه بیوفیدبک معنادار بود (p<0/05). در معیارهای کیفی شامل:دفع سخت، درد و سوزش حین دفع، زور زدن زیاد و احساس ناکامل بودن دفعدر دو گروه تغییرات معنادار دیده شد (p<0/05). ولی در معیارهای خونریزی، تعداد اجابت مزاج در هفته و استفاده از دست تغییرات معناداری در دو گروه دیده نشد (p>0/05).در ارتباط با معیار کیفی احساس گیر کردن مدفوع تغییرات به نفع گروه پلاسبو معنادار بود (p<0/05).
  نتیجه گیری
  درمان بیوفیدبک در بیماران دچار اختلال دفع ناهماهنگ دارای اثرات تلقینی می باشد.
  کلیدواژگان: بیوفیدبک، پلاسبوفیدبک، یبوست، اختلال دفع ناهماهنگ، اختلال ناهماهنگی مقعدی، راست روده ای
 • محمدحسین مهرالحسنی *، تهمینه برفه صفحه 461
  مقدمه
  ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه های بیمارستانی، جز از طریق ارزیابی دقیق، در چارچوب مدیریت علمی میسر نمی باشد. از آن جا که کارت امتیازی متوازن، یکی از ابزارهای ارزیابی می باشد، این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی درمانی و تامین اجتماعی، با استفاده از این ابزار انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  تحقیق حاضر به صورت توصیفی و مقطعی در سال 1389 انجام گردید. براساس مطالعه کتابخانه ای و جمع بندی گروه تحقیق در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن، 20 شاخص انتخاب گردید. جامعه پژوهش، بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و سازمان تامین اجتماعی کرمان بودکه به صورت هدفمند، سه بیمارستان آموزشی درمانی و تامین اجتماعی انتخاب گردید. از شاخص های مرکزی فراوانی و مقدار درصد جهت تحلیل داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  در مراکز آموزشی درمانی مورد مطالعه، درصد اشغال تخت و متوسط اقامت به ترتیب، 45/ 64 و 83/ 2 درصد ترخیص با رضایت شخصی 96/ 14 و هزینه سالیانه و درآمد سالیانه هر تخت فعال، به ترتیب 30/ 757 و 9 /112 میلیون ریال و تعداد پرسنل به هر تخت 76/ 2 بود. در بیمارستان های تامین اجتماعی، درصد اشغال تخت و متوسط اقامت به ترتیب 21/ 67 و 37 /2 و درصد ترخیص با رضایت شخصی 55/ 11، هزینه و درآمد سالیانه هر تخت فعال به طور مساوی192/ 764 میلیون ریال و تعداد پرسنل به هر تخت 76/ 2 بود.
  نتیجه گیری
  بیمارستان های تامین اجتماعی در بعد فرآیندی و رضایت مشتری نسبت به بیمارستان های آموزشی درمانی عملکرد مطلوب تری داشتند و بیمارستان های آموزشی درمانی در بعد مالی و نیروی انسانی از وضعیت بهتری برخوردار بودند. همچنین این پژوهش نشان داد که، کارت امتیازی متوازن ابزاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بیمارستان ها می باشد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، بیمارستان، کارت امتیازی متوازن
 • سعید صادقیه اهری *، زهرا تذکری، شهرام حبیب زاده، اکتای یحیوی، ودود نوروزی، مریم نمادی وثوق صفحه 472
  زمینه و هدف
  نیازهای بیماران و آسیب پذیری شان توجه به آنها را دو چندان می کند. از مصداق های خدمات مشاغل بهداشتی سهیم کردن بیماران در تصمیم گیری و محترم شمردن حقوقشان می باشد. این مطالعه جهت بررسی انتظارات و میزان رعایت حقوق بیماران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این پژوهش، یک مطالعه مقطعی است که بر روی 200 بیمار بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در سال 1391 انجام شد. جمع آوری داده ها در زمان ترخیص بیماران انجام شد. پرسشنامه حقوق بیماران و روش مصاحبه برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار 16 SPSS و روش های آمار توصیفی تحلیلی مورد آنالیز قرارگرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 24/ 20 ± 65/ 37 بود. میزان رعایت کلی منشور حقوق بیمار در جامعه پژوهش 69/ 50% و انتظارات کلی بیماران از خدمات بهداشتی ودرمانی حدود 85/ 5% بود و هچنین میزان رعایت و انتظارات از محور «برقراری ارتباط با بیمار» به ترتیب 5/ 68% و 90%، محور «ارایه اطلاعات به بیمار» 5/ 24% و 46/ 74%، محور «رعایت خلوت و حریم شخصی» 37 /56% و 83%، محور «ارایه مراقبت باکیفیت» 54% و 5/ 88% محور «اختیار و استقلال رای» 125/ 19% و 9/ 81%، محور «برخورداری از رضایت آگاهانه»16/ 61% و 6/ 87%، «برخورداری از آموزش سلامت»64% و 88%، «محرمانه ماندن اطلاعات و رازداری»16/ 46% و 6/ 82% و «رسیدگی به شکایات»5/ 42% و 2/ 93% بود. بین میزان رعایت منشور و جنسیت و سن و همچنین بین میزان انتظارات، سن و محل سکونت (شهری و روستایی) و سطح تحصیلات از آماری تفاوت معنی دار یافت شد(p<0.05).
  نتیجه گیری
  میزان رعایت منشور حقوق بیماران در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اردبیل مشابه سایر شهرهای ایران در سطح متوسط و متوسط به پایین و میزان انتظارات بیماران در سطح بالا می باشد؛ لذا، جهت رضایمتندی هر چه بیشتر بیماران از خدمات بهداشتی و درمانی ارتقای میزان آگاهی پرسنل و دانشجویان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: حقوق بیمار، رضایت بیمار، انتظارات بیمار
 • سید مهدی حسینی، حکمت الله همت فرد، پروانه اصفهانی *، ایمان مراد پور صفحه 481
  مقدمه
  امروزه جمعیت عظیمی در دنیا از اینترنت استفاده می نمایند. با وجود مزایای بی شمار این فن آوری و تحولات مثبتی که در زمینه ارتباطات ایجاد کرده است، متاسفانه برخی از مطالعات، عوارض خطرناکی را به استفاده از اینترنت نسبت داده اند که از جمله مخرب ترین عوارض آن می توان به اعتیاد اینترنتی اشاره نمود. سلامت روان کاربران معتاد به اینترنت نسبت به کاربران عادی در معرض خطر بیشتری قرار دارد. این پژوهش با هدف تعیین ارتباط بین اعتیاد به اینترنت وسلامت روان دانشجویان دانشگاه پیام نور چرام در سال 1393 صورت گرفت.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی 120 نفر از دانشجوبان پیام نور چرام با استفاده از 2 پرسشنامه سلامت روان SCL-25 و اعتیاد به اینترنت IAT بررسی شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری پیرسون، رگرسیون خطی و آزمون تی مستقل در سطح معنی داری p ≤0/05 صورت گرفت.
  نتایج
  در این پژوهش،8/ 80% کاربران اعتیاد خفیف به اینترنت،15% اعتیاد متوسط به اینترنت و 4.2% اعتیاد شدید داشتند. همچنین بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان، ارتباط آماری معنی داری دیده شد(p<0/01).
  نتیجه گیری
  پدیده اعتیاد اینترنتی به عنوان یک معضل سلامتی است که اغلب گریبانگیر نسل جوان و آینده ساز جامعه می باشد؛ لذا، نیازمند ضروری است مسوولین دانشگاه که متولی امر سلامت دانشجویان می باشند در زمینه فرهنگ سازی مناسب و آموزش صحیح استفاده از اینترنت در دانشجویان برنامه ریزی نمایند.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، اینترنت، سلامت روان، دانشجویان
 • مجتبی آزادبخت، پریسا طاهری تنجانی، غلامرضا گرمارودی *، رباب صحاف، داوود شجاعی صفحه 490
  زمینه و هدف
  خود کارآمدی یک عامل مهم در پذیرش رفتارهای بهداشتی است. سنجش میزان خود کارآمدی در برنامه ریزی ها و مداخلات بهداشتی دارای اهمیت است. پژوهش حاضر به بررسی روایی و پایایی مقیاس توانمندی های خود ارزیاب رفتارهای بهداشتی (SRAHPS) در سالمندان ایرانی پرداخته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی-کاربردی است که بر روی 310 نفر از سالمندان شهر تهران انجام گرفت. ابزار مورد پژوهش پرسشنامه SRAHPS بود و با استفاده از روش Forward-Backward ترجمه شد.جهت سنجش روایی محتوا و روایی سازه به ترتیب از شاخص CVI و تحلیل عاملی استفاده شد. پایایی باز آزمون با انتخاب تصادفی 10 درصد از آزمودنی ها و به فاصله دو هفته انجام گرفت. ثبات داخلی پرسشنامه نیز با آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-18 استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی آزمودنی ها 9/ 5±1/ 67 سال بود. شاخص روایی محتوا برای پرسشنامه و تمامی ابعاد آن بالاتر از 82/ 0 به دست آمد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان دهنده یک مدل 4 عاملی با توضیح 89/ 63 درصد از واریانس بود. آلفای کرونباخ برای کل ابزار و ابعاد آن از 84/ 0-73/ 0 متغیر بود. مقدار ICC برای کل ابزار 76 /0 و برای ابعاد آن از 76 /0 تا 84/ 0 متغیر بود.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان داد که پرسشنامه توانمندی های خود ارزیاب رفتارهای بهداشتی (SRAHPS) برای سالمندان ایرانی از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می توان جهت سنجش خود کارآمدی سالمندان در رابطه با رفتارهای بهداشتی و ارتقا دهنده سلامت از آن استفاده کرد.
  کلیدواژگان: روایی و پایایی، خودکارآمدی رفتارهای بهداشتی، سالمندان
 • حسین الیاسی *، مجید گلکار، جلال بابایی صفحه 499
  زمینه و هدف
  آنتی ژن های گرانول های متراکم توکسوپلاسما گوندی (Granulated Antigens) در بقاء و بیماری زایی انگل نقش دارندGRA2. یکی از پروتئین های گرانولهای متراکم انگل توکسوپلاسماست که از آن می توان در تشخیص توکسوپلاسموزیس استفاده کرد. هدف از این مطالعه، بررسی توانایی پروتئین نوترکیب GRA2 در تشخیص عفونت توکسوپلاسما با استفاده از روش الایزا بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق، پروتئین نوترکیب GRA2 با کشت باکتری (BL21(DE3)pLysS Escherichia coli، تولید و با استفاده از روش کروماتوگرافی تمایلی تخلیص شد. سپس از آن به عنوان آنتی ژن در پلیت های الایزا برای بررسی قابلیت شناسایی سرم هایی که از قبل فاز حاد یا مزمن بودن آنها با روش های استاندارد سرولوژیک مشخص شده بود، استفاده گردید.دراین تحقیق، 35 سرم فاز حاد و 40 سرم فاز مزمن به صورت جداگانه با پلیت های حاوی پروتئین نوترکیب GRA2 و با استفاده از Anti-human IgG مورد بررسی قرارگرفت.
  یافته ها
  از 35 سرم حاد، همگی آنها (100%) و از 40 سرم مزمن، 31 سرم (5/ 77%) با پروتئین نوترکیب GRA2 واکنش قابل ملاحظه ای داشته و بالای خط Cut off بودند که نشان دهنده ی توانایی آن در شناسایی سرم ها به خصوص در فاز حاد بیماری می باشد.
  نتیجه گیری
  استفاده از پروتئین نوترکیبGRA2 برای تشخیص عفونت توکسوپلاسموزیس، به خصوص در فازحاد بیماری ممکن است کارایی تشخیصی را بهبودبخشد و به توسعه ی بیشتر روش های استاندارد کمک کند.
  کلیدواژگان: توکسوپلاسموزیس، تشخیص، پروتئین نوترکیب، GRA2
 • هاجر صادقی، زهرا طالبی، مریم جدید میلانی *، سید جمال میرموسوی صفحه 506
  زمینه و هدف
  آموزش پرستاری و توجه به جنبه های کمی و کیفی آن و ارتقای خودکارآمدی، از اهمیت ویژه ای در آموزش پرستاری برخوردار است. شرایط محیط باید به گونه ای باشد که دانشجو، مهارت حرفه ای لازم را کسب نموده و به تفکر نقادانه از مفاهیم پرستاری برسد. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط کمیت محیط بالینی و خودکارآمدی بالینی از دیدگاه دانشجویان پرستاری بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی تحلیلی - همبستگی در سال تحصیلی 91- 92، به روش سرشماری و بر روی کلیه ی دانشجویان سال سوم و چهارم پرستاری (103 نفر) در دانشگاه علوم پزشکی سبزوار انجام گردید. ابزار پرسش نامه شامل سه قسمت: اطلاعات فردی،DREEM (ابزار تناسب محیط بالینی داندی) و خودکارآمدی بالینی بود. تجزیه و تحلیل داده ها ازطریق نرم افزار SPSS نسخه 18 و آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و آزمون تی مستقل و با تعیین سطح معناداری 05/ 0 انجام گردید.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیارخودکارآمدی بالینی 19/ 16±42/ 50 بود. بیشترین امتیاز حیطه ی «بررسی بیمار(97/ 16±59/ 53)» بود و حیطه ی «برنامه ریزی مراقبتی» دارای کمترین امتیاز(90/ 20±05/ 46) بود. با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون بین خودکارآمدی و حیطه های محیط آموزشی ارتباط معنا داری وجودنداشت، اما همبستگی مستقیم و معنادار بین تمامی حیطه های کمیت محیط آموزشی وجود داشت (0001/ 0>p).
  نتیجه گیری
  بین خودکارآمدی و محیط آموزشی و حیطه های آن ارتباط معناداری وجود ندارد، اما باتوجه به این که محیط آموزشی در ایجاد انگیزش تحصیلی دانشجویان که آغاز فعالیت اجتماعی آنها در محیط دانشگاه می باشد، نقش مهمی دارد و انگیزش تحصیلی می تواند سبب خودکارآمدی دانشجو گردد، بنابراین باید مسوولین پرستاری در حوزه های آموزش، پژوهش و مدیریت پرستاری به کمیت محیط آموزشی و جو روانی و تاثیر آن در انگیزش پرستاری توجه نمایند.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، خودکارآمدی بالینی، پرستاری، محیط آموزش بالینی
 • محمدعطا میرسلیمانی، مرضیه کیهان پناه، فهیمه میرچولی *، علیرضا داودیان، مهدی پژوهش، مونا مسعودی صفحه 516
  زمینه و هدف
  محدودیت منابع آب و افزایش احتمالی آلودگی آب ها به انواع آلاینده ها دراثر فعالیت های انسانی منجر به تشدید طرح کنترل کیفیت آب ها گردیده است. آلودگی مدفوعی منابع آب یکی از مشکلات مهم و اساسی بهداشت آب می باشد که جهت جلوگیری و پیشگیری از اپیدمی بیماری های میکروبی گوارشی، شناسایی آن ها حائز اهمیت است.
  مواد و روش ها
  به منظور مطالعه و تعیین کیفیت آب چاه ها و چشمه های منطقه شمال غرب شهرستان اقلید نمونه برداری در سال 1392 در دو فصل مختلف در ماه های تیر و اسفند ماه از 10 چاه و چشمه انجام شد (اسفند در دوره تر که آبدهی بیشتر و تیر در دوره خشک که آبدهی کمتر است) و آب منطقه از نظر آلودگی میکروبی با توجه به شاخص های موجود (کلیفرم) مورد بررسی و آنالیز قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان آلودگی در چشمه ها بیشتر بوده وآلودگی میکروبی در چشمه ها در تیرماه بیشتر از اسفندماه بود. نتایج همچنین بیانگر این است که میانگین کلیفرم در آب چشمه ها درمقایسه با استانداردهای جهانی از حد استاندارد تعیین شده بیشتر بوده وآب برخی از این چشمه ها (به میزان 10 درصد) کیفیت بهداشتی مناسبی ندارند به طوری که از نمونه های مورد آزمایش 10 درصد آلودگی کلیفرمی داشتند که مربوط به چشمه قورماس بیگی بودند و 10 درصد دیگر آلودگی میکروبی غیر از کلیفرمی داشتند و مربوط قنات حسینک بود.
  نتیجه گیری
  دلیل بیشتر بودن میانگین کلیفرم در آب چشمه ها در مقایسه با استاندارد جهانی این است که آب چشمه ها آلوده با انواع فاضلاب های حیوانی و انسانی ناشی از سکونت عشایر و کشاورزان اطراف چشمه ها می باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی میکروبی، کلیفرم، عشایر، منابع آب، شهرستان اقلید
 • منصوره فیض آبادی، رحیم اکرمی* صفحه 523
  زمینه و هدف
  کتابخانه هر دانشگاه جزو اهرم های اصلی حمایت از برنامه های آموزشی دانشگاه است. یک دانشگاه بدون یک کتابخانه خوب نمی تواند در انجام وظایف آموزشی و پژوهشی خود اموفق عمل نماید. در راستای این که آیا کتابخانه نقش حیاتی خود به عنوان یکی از ارکان اساسی دانشگاه را به خوبی ایفا می نماید یا خیر باید به بررسی وضع موجود کتابخانه پرداخت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش با استفاده از استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران به بررسی وضعیت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار بر اساس شاخص های کمی 4 استاندارد بودجه، نیروی انسانی، مجموعه، ساختمان و تجهیزات پرداخته شده است. در این مطالعه، وضعیت کتابخانه در سال 1391 مورد بررسی قرار گرفته و جهت ارایه اطلاعات لازم از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار، درصد و فراوانی) استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که کتابخانه در شاخص نیروی انسانی 42 /71 درصد و در شاخص مجموعه 5/ 38 درصد استانداردهای لازم را رعایت نموده است. از طرفی شاخص بودجه این کتابخانه 2/ 3 برابر بالاتر از استاندارد قرار دارد (320%). میزان رعایت استاندارد، در شاخص ساختمان و تجهیزات 48/ 51 درصد بوده است.
  نتیجه گیری
  در مجموع کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار از میان 4 استاندارد کمی انتخاب شده (بودجه، نیروی انسانی، مجموعه، ساختمان و تجهیزات) فقط در استاندارد بودجه کاملا استاندارد را رعایت نموده است و در سایر جنبه ها با استاندارد فاصله دارد.
  کلیدواژگان: استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی، ارزیابی، کتابخانه مرکزی
 • علیرضا شمس *، حسین جوراب بافان، محمدرضا دارابی، فاطمه حاج منوچهری، امیر حاجی عباسی ضرابی صفحه 532
  زمینه و هدف
  استئوپروز یک بیماری تخریب کننده ی استخوان و یکی از مشکلات عمده ی افراد در سنین بالای 50 سال می باشد که هزینه-های زیاد و به دنبال آن عوارض جسمی و روانیی را بر جامعه تحمیل می کند. آنتی اکسیدان ها و بعضی املاح معدنی به خصوص عناصر نایاب مانند روی بر درمان بعضی از بیماری ها و احتمالا پوکی استخوان می تواند تاثیر مثبت داشته باشد. مطالعه ی حاضر تلاش دارد تا تاثیر مصرف توام مکمل ویتامین E و عنصر روی بر روی پارامترهای درمان پوکی استخوان را بررسی کند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی تجربی، 39 سر موش ویستار ماده ی بالغ در محدوده ی وزنی 200-180 گرم انتخاب شد. از این تعداد، 7 سر به عنوان گروه کنترل انتخاب شده و بقیه تحت عمل اواریکتومی قرارگرفتند و به3 گروه آزمایشی شامل: گروه درمانی ویتامین E با دوز 200IU روزانه (n=9)، گروه درمان با عنصر روی با دوز (227mg/lit (n=8 و گروه درمانی روی + ویتامین (E (n=8 و یک گروه شم sham با عمل اواریکتومی بدون درمان (n=7) تقسیم شدند. پس از یک ماه درمان، میزان هورمون های کلسی تونین، استروژن و پروژسترون و مواد معدنی روی و کلسیم در نمونه ی خون آنها، سنجیده و موردارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  مقدار هورمون کلسی تونین در سرم خون گروه تیمارشده با روی و گروه ویتامین E + روی نسبت به گروه کنترل و sham اختلاف معناداری را نشان داد. مقدار استروژن و پروژسترون در تمام گروه ها نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری داشت، اما میزان کلسیم در گروه های تجربی کاهش معناداری را نشان نداد. میزان روی نیز در گروه های درمان نسبت به گروه کنترل اختلاف معناداری داشت، ولی تنها در گروه sham با یک افزایش در سطح سرمی خون بروزکرد.
  نتیجه گیری
  استفاده از روش های درمانی جدید شامل استفاده از آنتی اکسیدان ها مانند ویتامین E همراه با روی، می توانند در جلوگیری از کاهش توده ی استخوانی و درمان بیماری استئوپروز موثر باشد.
  کلیدواژگان: پوکی استخوان، ویتامینE، عنصر روی، کلسی تونین، درمان، اواریکتومی
 • میترا افتخار یزدی، وحیده مقدم حسینی *، نسرین هاشمیان نژاد صفحه 540
  حاملگی دو قلویی همراه با مول هیداتیفورم از مشکلات مامایی نادر می باشد. با این حال تشخیص صحیح آن بی نهایت مهم و حیاتی است. زیرا، در صورت عدم تشخیص به موقع می تواند منجر به عوارض جدی گردد. علاوه بر این، تصمیم گیری در مورد ختم یا ادامه بارداری در این شرایط هنوز مورد بحث است. مطالعه حاضر به ارائه یک مورد حاملگی دوقلویی شامل یکمول ناقص و یک جنین زنده می پردازد که در نهایت منجر به تولد یک نوزاد زنده گردید.
|
 • Seyyedeh Akram Hosseini, Mehdi Golafrooz Shahri, Hajar Sadeghi *, Mohammadhasan Rakhshani, Azam Barabadi Page 359
  Background
  although, Self-esteem can improve mental health, studies indicated that nursing students‎'Self-esteem level, especially‎ in female is not desirable. Exercise may be influenced on enhancing self-esteem. The aim of the present study was to investigate the effects of Pilates exercises on self-esteem of female nursing students.
  Method
  This randomized control trial(single blinded) study was performed on 62 female nursing students at medical sciences university of sabzevar 2014. After selecting participants via convenience method, they were divided randomly into an experimental (n= 32) and a control(n = 30) group. The experimental group did the Pilates exercise twice a week for 2 months while, the control group continued their daily activities. Then, self-esteem level assessed and abtained data was analyzed by means of SPSS software (version 18) using descriptive statistics, paired t-test and covariance test.
  Result
  before intervention, the average score of self-esteem in experimental‎ group was 90/09‏±‏‎ (‏‏8/20) and in control‎ group ‎was 92/80‏±‏‎‎‏)‏9/22),whereas at the end of intervention these scores for experimental and control groups was observed as observed as 100/34± (‏‏7/72) and ‎94/10‏±‏‎‎‏)‏9/22), respectively which this difference was significant statistically (p=0/002).
  Conclusions
  in the present study, performance of pilates exercise was effective to improve female nursing student's self-esteem, therefore, there is suggested to use this as an attractive and harmless method for enhancing the students’ self-esteem level.
  Keywords: self, concept, student, nursing Pilate Based Exercises
 • Seyyed Mohsen Hosseini, Tovhid Jafari Kashki *, Masoud Amini, Elham Faghih Imani Page 368
  Background
  Diabetes mellitus is a metabolic disorder which its subsequent complications such as retinopathy, nephropathy, ulcers, disability, and amputation increase the burden of the disease. Patient-knowledge-improving programs are employed to prevent disease progression and to improve the patients’ quality of life. In this way, we need to characterize the groups of patients with urgent need for more and rich in content programs. In the present study, we used Piecewise regression to evaluate the trends in diabetic nephropathy prevalence among patients registered in Sedigheh-Tahereh Research Center and also identify patients needing more attention.
  Materials And Methods
  This retrospective study was conducted on 1935 registered patients in the center during 1992-2010.Piecewise regression was fitted using Joinpoint program 3.5.3 to identify change points.
  Results
  The results showed an upward trend with 2 change points in females (p-value= 0.06). There was 1 change point with an increased trend in recent years in elderly patients, older than 70 years (p-value=0.038).The prevalence of diabetic nephropathy was in rise without any change point among patients with academic education. In addition, patients with family history of diabetes showed the decreased trend with 2 change points (p-value= 0.040). Hypertensive patients experienced a fall in the trend up to 1997 and then this reminded stable.
  Conclusion
  Evaluating of a disease trend and its complications can lead to developing new theory and innovation. However, this is suggested to conduct further studies to exploring other subgroups and discovering the reasons for increased trend of disease in some subgroups.
  Keywords: Diabetic nephropathy, Piecewise regression, Trend, Prevalence
 • Fatemeh Zihreh *, Siam Nasri, Parisa Karishchi Page 377
  Background and
  Purpose
  Antioxidants such as Quercetin protect sperm cells from free radical damage. This research was conducted to investigate the effects of Quercetin on spermatogenesis in male rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study 50 male rats were used. Quercetin was injected daily at doses of 5, 10, 15, 20 (mg/kg) for two weeks intraperitoneally. One week after the last injection, blood samples were collected and the left testis of rats were removed and weighed. Epididymal sperm and testicular sections were also studied. Data were analyzed by using one-way ANOVA at the significant level of 0.05 in SPSS 19 software.
  Results
  No significant difference was found in serum level of gonadotropins, but testosterone has increased at dose of 20 mg/kg (6.52±0.50, P=0/0079).Significant difference in testicular weight wasn’t seen. The number of sperm (51.35±1.68, P=0.0251) and also sperm mobility (73.88±5.91, P= 0.0002) in the epididymis especially at dose of 20 mg/kg has increased. No significant difference was found between the groups in the number of spermatogonia cells. But the number of primary spermatocytes (118.25±7.04, P=0.0171), spermatids (106.75±6.28, P=0.0032) and Spermatozoa (101.75±6.30, P= 0.0008) were increased at dose of 20 mg/kg.
  Conclusion
  No significant change in gonadotropins was seen, which indicates that probably Quercetin has not affected PG axis. Quercetin is believed to improve the quality and quantity of germ cells with its antioxidant effects and increasing of testosterone.
  Keywords: Quercetin, antioxidant, LH, FSH, testosterone, spermatogenesis, male rat
 • Afshin Bahmani, Seyyedeh Al Mohammad, Omid Bahmani* Page 387
  Background
  Point and non-point Pollutions (agricultural and urban) are among the major reasons of the decrease of the groundwater quality.The aim of this study was the assessment of nitrate pollution and usage management of irrigation and drinking water in forbidden Hamedan- Bahar plain.
  Materials And Methods
  In this study 69 data of Nitrate pollution levels were evaluated with ArcGIS software then the amount of Nitrate pollutionand also the pollution of drinking water were compared with California and EPA standards, respectively, during two periods, before and after the growing season, in 1389.
  Results
  According to the results, the average of Nitrate during May and September were12.14 and 15.13 mg/litter of nitrogen ions, respectively. The plain area percentage that had the Nitrate concentrations between 5 to 30 mg/litterwere 99.17 and 96.24 during June and September, respectively. Comparing with California standard, the results indicated the moderate contamination of irrigation water. The highest level of DO in September was 17.2 mg/l and in June on the same place was 2.28 mg/l. Also in September the area that located in the range of5 - 10 mg/lhad 4.81 percent of the plain.
  Conclusion
  The most contaminated section scontainedyekn- Abad village, the suburb of Hamedan and parts of the Central Plains due to excessive use of fertilizer, transfer of sewage and industrial centres. According to California standard the pollution of irrigation water was in the moderate range and according to EPA standard the drinking water was in the hazard range.
  Keywords: Nitrate, Groundwater, Zoning, ArcGIS
 • Golshan Mahmoodi, Parvaneh Shokrani, Alireza Amo Heidari, Maryam Atared, Ali Hosseinzadeh* Page 397
  Background and
  Purpose
  To treatment of malignant pleural mesoteloma, in the absence of IMRT, photon beam and lung shield was used for treatment and then electron beam was used to treat shielding area. Photon dose distribution is influenced by inhomogeneity media, lateral electronic disequilibrium at interfaces, the block in middle of the field and narrow field. This study compares Monte Carlo (MC) with conventional treatment planning system (TPS) calculations for photon beam radiation therapy of malignant pleural mesoteloma (MPM) using lung island shield. Methods and Materials: Photon dose distribution using lung island shield calculated by three
  Methods
  1) MC 2) TPS 3) Film dosimetry in anthropomorphic phantom. MC commissioned by film dosimetry and TPS dose calculation accuracy investigated by MC simulation.
  Results
  Accuracy of treatment head simulation and tomographic phantom dose distribution was verified by matching percent depth dose (PDD) and dose profile in water phantom and film dosimetry in anthropomorphic phantom in two fields of with and without lung shield respectively.
  Conclusion
  Compare to MC, TPS: 1) overestimates pleura dose coverage (90% prescribed dose) 3-12 mm and the dose in under the lung shield region 10-50% and 2) underestimated the dose profile width 1-16 mm in low dose region (< 50% prescribed dose) and the dose in out of field region 6-100%.
  Keywords: malignant pleural mesothelioma, radiation therapy, inhomogeneity, lung block, Monte Carlo simulation
 • Mohammad Fahiminia *, Gharib Majidi, Hamidreza Tashee, Shahram Nazari, Behnam Vakili, Hossein Aghababaee, Vahideh Fahiminia, Ebrahim Abbasi, Hasn Izanloo Page 410
  Background
  Rural areas of Qom are encountered with problems such as water scarcity, rationing of water in summer and low quality water. The aim of this study was investigation of water consumption pattern, maximum and minimum daily and hourly factors and unaccounted for water in rural areas of Qom and offering some strategies for optimum management of consumption.
  Materials and Methods
  This is a descriptive – analytical study. 15 out of 111 rural areas of Qom with certain criteria were selected which were representative of the whole areas. Water consumption pattern was determined in selected rural areas. In order to determine the amount of unaccounted for water and maximum and minimum daily and hourly factors, 3 villages of (Dastgerd, Vrjan and Toghrod) which had safe volumetric flow meters were selected. They were representatives of 15 villages. SPSS 16 software was used for data analysis.
  Results
  In 15 Rural areas of Qom, average domestically consumption per capita (LPCD), average general uses per capita (LPCD), average industrial and commercial per capita (LPCD) and total consumption per capita (LPCD) were 173, 4.6, 3 and 180.6, respectively. Average minimum and maximum daily factors were equal to 0.72 and 1.23 respectively. Also, average minimum and maximum hourly factors were equal to 0.63 and 2.43, respectively. The average of unaccounted for water per capita was 28.2% (71.6 LPCD).
  Conclusion
  Average of total consumption per capita (LPCD) and unaccounted for water were high in comparison with the standards of Ministry of Energy. In order to optimize the management of water some strategies are recommended. Strategies such as: training, reduce the water pressure in the network, use of accessories for reducing water consumption, separation of water used in green areas from sanitary uses, identifying, repairing or replacing faulty flow meters, repairing and rehabilitation of water distribution networks and reservoirs and prevention from the creation of illegally connections.
  Keywords: Rural Areas, Qom, Water Consumption Patterns, Unaccounted for Water
 • Fatemeh Nemati Nikoo, Korosh Godarzvand Chegini, Nematollah Gheibi* Page 419
  Background and
  Purpose
  Calprotectin is a participant factor in innate immune system which, with its subunits, interferes in inflammatory and tumorigenesis processes. This study performed in order to evaluate thermal stability of native and modified recombinant calprotectin subunits in presence of Calcium ligand. Methods and materials: Recombinant subunitsin two native and modified forms, S100A8 & S100A9, were denatured by fluorescence spectroscopy in the temperature range of 20-95˚c after incubation with Calcium. Using Excel program, Gibbs free energy changes and Tm were calculated with fluorescence intensity of native and denatured forms and the stability of different forms of protein was indicated.
  Results
  The chart of fluorescence intensity against temperature changes in three forms, native, DEP modified and Calcium incubated ones. Also the calculateed Gibbs free energy showed increasing stability of both DEP modified and Calcium incubated protein in comparison with native form.
  Conclusion
  Stability or instability of protein affects its performance and it can be useful or harmful. According to dual properties of calprotectin and its subunits in cancer process, structure and stability changes of this protein can be affect its performance in cancer process. Therefore, study of calprotectin can be useful for inhibition of cancer by a natural resource.
  Keywords: Calprotectin, S100A8, S100A9, Fluorescence Spectroscopy, Gibbs free energy
 • Zahra Estaji, Bahman Jafari, Mohammadhasn Rakhshani, Maryam Hatami* Page 427
  Background &
  Purpose
  Poor sleep quality is common among hemodialysis patients. On the other hand, hemodialysis patients are encountered with carnitine deficiency. L-carnitine is a dietary supplement that has various metabolic functions and decreases the complications during dialysis. The purpose of this study was to determine the effect of oral L-carnitine supplementation on sleep quality in hemodialysis patients.
  Materials and Methods
  In this double blind randomized clinical trial, 59 qualified hemodialysis patients were gone under investigation in Imam Khomeini Hospital in Shirvan during 2013. Patients were divided into intervention and control groups by permutation blocking method. Patients in the intervention group received 500 mg of L-carnitine supplement twice a day, and the placebo group was similarly taking placebo for 12 weeks. Tools for data collection consist of demographic form and Pittsburgh Sleep Quality Index which were completed before and after the intervention. Data were analyzed with SPSS statistical software version 11.5 and using independent t-test, Mann-Whitney test, chi-square, Fisher, Wilcoxon tests, Analysis of Covariance and significance level of P0.05.
  Results
  Before intervention, the mean PSQI scores were 9.6±4.2 and 10.1±4.13, respectively in the drug group and the placebo group and, after the intervention, the scores were, respectively, 6.4±2/8 and 9/7±3/48 that showed significant differences in both groups, compared to baseline(P0.05). Also, The PSQI score decreased by 33% in the intervention group and by 3/9% in the control group. Based on the Pittsburgh Sleep Quality Index, the lower score demonstrates a better condition of sleep qualiy.
  Conclusion
  This study showed that oral L-carnitine supplementation can improve sleep quality in hemodialysis patients.
  Keywords: Hemodialysis, L, carnitine, Sleep quality
 • Alimohmmah Naemi *, Samaneh Faghihi Page 436
  Background
  Awareness of status of General health of students and identifying cases that are at risk due to lack of appropriate social support and the signs of vulnerability can help university officials to provide more effective prevention interventions programs to promote mental health of students. This research aimed to study general health of Sabzevar universities students and its relationship with high-risk behaviors.
  Materials And Methods
  This study is descriptive correlation that was conducted on921 students in the year 2011-2012. Data were collected by a written questionnaire that includes the General Health Questionnaire (GHQ) and Youth Risk-Taking Scale (YRS). Pearson correlation, independent “t-test”, analysis of variance and scheffe were applied to analyze the data through the SPSS.
  Results
  The results showed that the mean scores of students are in high risk behavior 46/36 ± 15/29 General Health 80/27 ± 8/71. Also there was significant relationship between student's mental health and high-risk behaviors (p<0/001). The measure of general health in medical science students was less rather than other students (p<0/05). Also the measure of general health was more between men against women, Master students against Bachelor (p<0/01). But there wasn’t a significant difference between single students against married students (p>0/05).
  Conclusions
  The results showed that there was relationship between the students’ general health and their high risk behaviors.
  Keywords: General health, risk behavior, Sabzevar
 • Zahra Emamimoghaddam, Elham Khosh Raftar Roudi *, Eshagh Ildarabadi, Mohammadreza Behnam Vashani Page 444
  Background and Objectives
  Today increased life expectancy and lower fertility rates have increased elderly population. Around the world, old age people are faced with several chronic diseases including hypertension which is the most important public health problem in many countries. With ready to the challenges of the new century, for having better life quality, we study the quality of elderly people life to take the best decisions on basis of the results obtained. The purpose of this study is evaluating the quality of life in elderly patients with hypertension (hypertensive elderly patients).
  Materials and Methods
  This study was a cross-sectional study of life quality in 60 elderly patients with hypertension who referred to health centers in Mashhad and they were eligible for the study in 1393, using a standard questionnaire SF-36 and data analyze with statistical software SPSS 18.
  Results
  The mean age of the elderly persons was 66.78±4.01. Demographic variables on quality of life and quality of life among elderly men and women found a statistically significant association (p>0.05). The life quality of elderly persons was moderate (50.13±15.5).
  Conclusion
  Since the quality of life can easily be threatened at this age level, it is significantly important to consider those potential factors that may affect the quality of the life of the elderly. Thus proper planning for increasing the health quality of the elderly is highly advisable.
  Keywords: Quality of life, Aging, Hypertension
 • Alireza Pakghalb *, Abas Ali Pour Momeni, Roksana Bazaz Behbahani, Gholamreza Raeessi Page 453
  Background
  Researches has shown that doing the appropriate defecation exercise with biofeedback is the treatment for dyssynergic defecation, but since in many researches it has been indicated that every treatment such as medication, physical therapy & even surgery has a kind of placebo effect on patients; therefore, in this study we made a comparison on the effectiveness of therapies between biofeedback and placebo feedback by measuring recovery level of patients suffering from dyssynergic defecation.
  Materials And Methods
  In this study we implemented clinical trial method in such a way that from totally 42 patients complaining of constipation, 30 patients were selected on the basis of ROMEIII inclusion criteria and were randomly placed in two groups to receive biofeedback & placebo feedback therapies, so that we could measure and compare the ability to defecate the balloon (volume & time) before and after the treatment.
  Results
  The signs of dyssynergic defecation were improved in both groups in comparison to their pre-therapy time and an advantage was observed in quantitative variables among the patients who received biofeedback therapy. There were significant and positive changes in the criteria of: defecate balloon time& volume in biofeedback group (p<0/05).In qualitative variables such as: hard stool, pain, excessive strain during bowel movement and feeling of incomplete evacuation, changes weresignificant(p<0/05). But there was no significant changes in bleeding, numbers of bowel movement during a week & digital evacuation (p>0/05). The signs of improvement concerning fecal impaction weresignificantjust in placebo feedback group (p<0/05).
  Conclusion
  Biofeedback therapy among patients with dyssynergic defecation has placebo effect.
  Keywords: Biofeedback, Placebo Feedback, Constipation, Dyssynergic Defecation, Anorectal Dyssynergia
 • Mohammad Hossein Mehrolhasani *, Tahmineh Barfeh Page 461
  Background and Objectives
  Improving quality of service and reducing hospital costs are not possible without excellence evaluation based on scientific management. Since the Balanced Scorecard (BSC) is an one of assessment tools, this study was conducted to evaluate the performance of public and social security hospitals by using this tool.
  Materials and Methods
  This study was a cross-sectional and descriptive which conducted in 2011. Firstly, 20 indicators were extracted with BSC Framwork and then they were studied on hospitals affiliated to Kerman University of Medical Sciences (KUMS) and Kerman Social Security Organization (KSSO). Three KUMS and KSSO hospitals were perposefully selected. Data was received from the statistical senter of KUMS and treatment deputy of KSSO. Frequency and percentage were used to analyze the data
  Results
  In KUMS hospitals, bed occupancy rate and average length of stay were 64.45 and 2.83, respectively. Percent of hospital discharge with personal satisfaction was 14.96, and the annual cost and revenue per active bed were 757.30 and 112.9 million Rials, respectively, and also, the number of staff per bed was 2.76. Bed occupancy rate and average length of stay for KSSO hospitals were, respectively, 67.21 and 2.37. Percent of hospital discharge with personal satisfaction was 11.55, and the both of annual cost and revenue per active bed were 764, 192, 764 million Rials and, also, the number of staff per bed was 2.76.
  Conclusions
  In comparison to KUMS, KSSO hospitals had better performance in process and customer satisfaction area and KUMShospitals had a better performance in the financial and manpower field compared to KSSO. This study also showed that BSC is a useful tool for assessting hospitals performance.
  Keywords: Hospital, Performance Assessment, Balanced Score Card
 • Saeed Sadeghieh Ahari *, Zahra Tazakori, Shahram Habib Zadeh, Oktay Yahyavi, Vadod Novrozi, Maryam Namadi Vosogh Page 472
  Background
  The issue of patients’ rights has become the spotlight of attention over the two past decades. Expectations’ of patients from health centers and respecting their rights are of importance. This study was performed to evaluate respecting patients’ rights and expectations’ of patients in hospitals of medical science university of Ardabil. This study performed to determine the extent to which patient's rights and expectations’ are respected in hospitals of Ardabil when judged against national patients’ rights charter. Methods and Materials: A descriptive-analytical cross-sectional study was conducted on 200 hospitalized patients in three major hospitals of Ardabil University of Medical Sciences in 2012 (hospitals of Ardebil University of Medical Sciences; Imam Khomeini, Fatemi, and Bu-Ali hospitals). The sample of patients was distributed based on the ratio of the number of beds in each ward to the total number of beds in each hospital. Data were collected using questionnaire and interview at discharge time and analyzed through descriptive and analytical statistics methods, utilizing IBM SPSS Statistics 21 software.
  Results
  The results of this study have shown that; the overall adherence level to the patients’ rights charter was 50.69% and overall patients’ expectations was 85/5%. Levels of respecting and patients expectations to the factors “Communication with patients”, “Providing information for patients”, “Privacy”, “Access to good healthcare services”, “Free choice of services and the right of refusal”, “Right to have informed consent”, “Access to health education”, “Confidentiality of patients’ information” and “Handling of complaints” were (68.5%, 90%), (4.5%,74.46%), (56.37%,83%), (54%,88.5%), (19.12%,81.9%), (61.16%,87.6%), (64%,88%), (46.16%,82.6%) and (42.5%,93.2%) respectively. Respecting to the charter have significant differences according to sex and age, also there were significant differences between expectations, education, age and residency of patients (p<0.05).
  Conclusion
  Our results show that adherence levels to the national patients’ rights charter in hospitals of Ardabil, were intermediate and low and patients expectations’ were high similar to other cities of Iran. Therefore for more satisfaction of patients, it seems necessary to increase personals and medical students’ knowledge about patients’ rights.
  Keywords: patient's rights, Confidentiality, Informed Consent, Patient Access to Records
 • Seyyed Mehdi Hosseini, Hekmatollah Hemat Fard, Parvaneh Esfahani *, Iman Moradpour Page 481
  Background And Aim
  Nowadays a large population in the world use internet. Unfortunately, despite many advantages and its positive changes in communication, Internet is condemned to have dangerous side effects, like Internet addiction that can be the most destructive one. Comparing with average users, addicted user's public health are in great danger. The aim of this study is to survey the status of Internet addiction among [Payame Noor University] students and its relationship with their mental health.
  Materials And Methods
  This descriptive study assessed 120 students of [Payame Noor University] by means of two questionnaires: the Mental Health Questionnaire (SCL-25) and addiction internet (IAT). The obtained data were analyzed by using statistical Pierson tests, linear Regression and T test and p<0.05 was considered as the significant level.
  Results
  The results showed that 80.8% were mild addicted users to internet, 15% medium addicted users to internet, and 4.2% of users had severe addiction to internet. Significant relationship between internet addiction and general health was observed (p<0/01).
  Conclusion
  It is necessary to consider internet addiction phenomenon as a serious problem to young mental health and the university officials who are responsible for their health should make a plan in educating suitable culture and proper training of using internet.
  Keywords: Internet addictive, Internet, Mental health, Students
 • Mojtaba Azad Bakht, Parisa Taheri Tanjani, Gholamreza Garmaroudi *, Robab Sahhaf, Davood Shojaee Page 490
  Background and Objectives
  Self-efficacy is one of the main contributing factors in adoption of healthy behaviors Measure of self-efficacy measurement is important in health planning and interventions. Current study examined the reliability and validity of Selfe rated Abilities for Health Practice Scale for Health Practice Scale (SRAHPS) in the Iranian elderly.
  Materials and Methods
  This is a descriptive study - applied that conducted on 310 elderly in Tehran. The applied instrument was SRAHPS questionnaire. Forward-Backward method used for the translation. CVI index and factor analysis were used to assess the content validity and construct validity, respectively. Ten percent of study population selected for test-retest reliability and have been interviewed following two weeks. Internal consistency of the questionnaire was tested by Cronbach's alpha and SPSS-18 software used for data analysis.
  Results
  The mean age of the participants was 67.1±5.9 years. Content validity Index of the questionnaire and all of its domains were greater than 0.82. Exploratory factor analysis resulted in a four-factor model explaining 63.89% of the variation. Confirmatory factor analysis also showed fitness of good. Cronbach's alpha for the instrument and its subscale was ranged between 0.73 to 0.84. The ICC for the instrument 0.76 and for its subscale ranged between 0.76 to 0.84.
  Conclusion
  The present study showed that the SRAHPS questionnaire has acceptable reliability and validity for the assessment of self-efficacy in the Iranian elders.
  Keywords: Reliability, validity, Selfe efficacy, Health behaviors, Elders
 • Hossein Elyasi *, Majid Golkar, Jalal Babaee Page 499
  Backgrounds &
  Objectives
  Dense granule antigen(GRA) of Toxoplasma gondii parasite is important in survival and pathogenicity of Toxoplasmosis. GRA2 is one of the dense granule proteins that can be useful specifically in detection of antibodies against toxoplasm antigens and diagnosis of infection.The aim of this survey was to evaluate recombinant GRA2 protein in diagnosis of toxoplasmosis by ELISA.
  Material and Methods
  The recombinant GRA2 protein was produced by culturing of Escherichia coli (BL21(DE3)pLysS) and purified by affinity chromatography. GRA2 was then used as antigen in ELISA Plate for evaluation of serum diagnosis ability which was previously identified as a standard method in both acute and chronic phases. In this study, 35 acute and 40 chronic phase sera were distinctly investigated, using the plates coated by recombinant GRA2 protein.
  Results
  All of 35 acute phase sera (100%) and 31 (77.5%) out of 40 chronic phases reacted with recombinant GRA2 antigen. The results showed that they were all over cut off point or line.
  Conclusion
  The recombinant GRA2 protein may improve diagnosis process with a higher accuracy specificity compared with whole antigen. It may be also considered for standardization improvment in diagnosis techniques for Toxoplasma gondii.
  Keywords: Toxoplasmosis, Recombinant Protein, Diagnosis, GRA2
 • Hajar Sadeghi, Zahra Talebi, Maryam Jadid Milani *, Seyyed Jamal Mirmosavi Page 506
  Background and Objectives
  Nursing education and attention to the qualitative and quantitative aspects of the promotion is of particular importance. Many factors are involved in the education process that each alone can have an effect on learning the most important is learning environment prevailing and space. The aim of this study was to investigate relationship between clinical environment and clinical self-efficacy from viewpoint of the nursing students.
  Materials and Methods
  This analytical - correlation was performed on all103 nursing student of third and fourth years at the Sabzevar university. Sampling method was census and three questionnaires: personal information, Dundee ready educational environment measure (DREEM) and clinical self-efficacy were used. The data were analyzed with SPSS version 18 and descriptive statistic, Pearson correlation and independent T test by 0.05 in significant area.
  Results
  Mean score of self-efficacy was 50.42±16.19, the most score was for patient assessment subscale (53.59 ± 16.97) and the lowest score was for patient care planning subscale (46.05 ± 20.90). There was not significant relationship between self-efficacy and educational domains. However, there was significant and positive relationship between educational subscales (p< 0.0001).
  Conclusion
  Although there was no significant relationship between self-efficacy and educational environment, but learning environment plays an important role in the self-motivation of students. Theredore, the authorities in the areas of nursing education, research and nursing management should pay attention to the quality of educational environment and its impact on nursing motivation.
  Keywords: Clinical Education, Self, Efficacy, Nursing, Clinical Environment
 • Mohammafata Mirsoleimani, Marziyeh Keihanpanah, Fahimeh Mircholi *, Alireza Davoodian, Mehdi Pajoohesh, Mona Masoudi Page 516
  Background and Objectives
  Limitation of water resources and probability increase of waters pollution resulted from human activities have leaded intensification of control plans for quality of waters. Excremental pollution of water resources is one of substantial problems which their recognition is of great importance in preventing epidemic digestive microbial diseases.
  Materials and Methods
  For the purpose of conducting study and determining the quality of waters in wells and springs existing in north-west area of Eghlid, sampling was performed from 10 wells and springs in north-west of Eghlid in July 2013 and March 2014, and the water samples of this region were assessed respecting to existed indexes of coliform.
  Results
  The results showed that the microbial pollution of springs in July was rather than March. Also, the results indicated that average coliform existing in springs was more than the world standards, and some of the springs did not have appropriate quality, so that 10% of samples had coliform pollution, which were related to Ghormas-Beigi spring, and 10% of samples had non-coliform microbial pollution, which were related to Hosseinak aqueduct.
  Conclusion
  The reason for further average of coliform in springs, in comparison to the world standards, is the pollution of springs with different types of human and bestial sewages which are resulted from the residency of nomads and farmers in the environment of springs.
  Keywords: Microbial pollution, coliform, Nomads, Water resources, Eghlid
 • Mansoureh Feizabadi, Rahim Akrami* Page 523
  Background And Objective
  Libraries are the main levers of supporting educational programs in any university. A university without a good library cannot be successful in fulfilling its educational and research programs. The current condition of a library should be studied to find out whether it plays its part well as one of the main components of the university.
  Materials And Methods
  In the present research, the condition of the central library of the Medical University in Sabzevar was studied based on four quantitative indices of budget, human resources, collection, building and equipments. The library condition in 2012 was investigated in this study and descriptive statistics (the mean, standard deviation, percentage and frequency) was used to obtain the required information.
  Findings
  The findings showed that the library has observed 71.42 and 38.5 percent of the required standards of human resources and the collection, respectively. On the other hand, the budget index has been reported to be 3.2 times higher than the standard amount (320%). The standard index of building and equipments has been observed up to 51.48 percent.
  Conclusion
  In general from among the four quantitative standards (budget, human resources, collection, building and equipments), only the budget standard has been completely observed by the central library of the Medical University of Sabzevar and other aspects are far from the standards.
  Keywords: Standards of academic libraries, assessment, Standards, Central libraries
 • Alireza Shams *, Hossein Jorab Bafan, Mohammadreza Darabi, Fatemeh Haj Manochehri, Amir Haji Abbasi Zarrabi Page 532
  Background
  Osteoporosis, an erosive bone defect, is one of the major problems among adults over fifty which makes high expenses and many body psychotic and also causes lots of social side effects on people. Antioxidants and some minerals especially trace elements like zinc may be useful as treatment for osteoporosis. This study was aimed at evaluating the effects of co-treatment of vitamin E and zinc on bone healing parameters.
  Materials and Methods
  39 female Vistar rats with weight range of 180-200 gram were studied. 7 rats were selected as control group and others were ovariectomized and divided to 3 experimental groups: treated with Vit. E daily 200 IU / kg (n=9), treated with zinc daily 22 mg/ lit(n=8), treated with Vit. E & Zinc(n=9) and finally 8 rat as sham group. After 1 month levels of Calcitonin, Estrogen, Progesterone, Zinc and Calcium in blood samples were measured and evaluated.
  Results
  Calcitonin levels in blood serum in groups treated with Zinc and Vit. E & Zinc were significant comparing to sham & control groups. Estrogen and Progesterone levels decreased in all experimental groups comparing to control group and occurred changes were significant but Calcium levels in these groups did not show any difference comparing to control and sham groups. Zinc level in serum of all treated groups was altered significantly comparing to control group, although some increased in sham group but not significant.
  Conclusion
  Our result showed using new treatment methods like Vit. E with zinc could prevent bone loss as the serum index measured changes in treatment of osteoporosis.
  Keywords: osteoporosis, Zinc, Vit. E calsitonin, Osteoporosis, ovariectomy
 • Mitra Eftekhar Yazdi, Vahideh Moghaddam Hosseini *, Nasrin Hashemian Nejad Page 540
  The incidence of molar pregnancy and a live fetus is extremely low; however, since it can lead to some sever complications in pregnancy, its correct diagnosis is really vital. Moreover, making decision about termination or continuation of pregnancy is yet controversial. This study presents a dizygotic twin pregnancy with a partial mole and a coexistent fetus which resulted a live neonate with some abnormalities.