درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر مسئول:
دکتر غلامرضا جاهدخانیکی
سردبیر:
دکتر غلامرضا جاهدخانیکی
دبیراجرایی:
دکتر ابراهیم مولایی آقایی
تلفن:
021-88954914
021-42933075
دورنگار:
021-88954914
021-42933075
سایت اختصاصی:
jfsh.tums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/21
مدیر مسئول
دکتر غلامرضا جاهدخانیکی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Jahed Khaniki
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
سردبیر
دکتر غلامرضا جاهدخانیکی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Jahed Khaniki
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
اعضای تحریریه
Manoj Brahmbhatt
Manoj Brahmbhatt
Anand Agricultural University, Anand, India.
دکتر علی احسانی
دکتر علی احسانی

دانشگاه علوم پزشکی تبریز
Ali Ehsani

Tabriz University of Medical Sciences
دکتر علی حشمتی
دکتر علی حشمتی

دانشگاه علوم پزشکی همدان
Ali Heshmati

Hamedan University of Medical Sciences
Hu Huang
Hu Huang
University of Missouri, Columbia, USA
امین موسوی خانقاه
امین موسوی خانقاه

Amin Mousavi Khaneghah
State University of Campinas (UNICAMP), Sao Paulo, Brazil.
Manvesh Kumar Sihag
Manvesh Kumar Sihag
Mansinhbhai Institute of Dairy & Food Technology, Gujarat, India
دکتر ابراهیم مولایی آقایی
دکتر ابراهیم مولایی آقایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ebrahim Molaee Aghaee

Tehran University of Medical Sciences
دکتر حسن حسن زاده آذر
دکتر حسن حسن زاده آذر

هدایت حسینی
استاد
Hedayat Hosseini

مجید امین زارع
استادیار بهداشت و ایمنی مواد غذایی
دانشگاه علوم پزشکی زنجان
رشته تخصصی: بهداشت مواد غذایی، میکروبیولوژی مواد غذایی، شیمی مواد غذایی، گوشت، فراورده های گوشتی، اسانس، عصاره
Majid Aminzare
Assistant Professor, Food Safety and Hygiene
Zanjan University of Medical Sciences
سید محمد مظلومی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Seyed Mohammad Mazloomi
Department of Food Hygiene and Quality Control, School of Nutrition and Food Sciences
Shiraz University of Medical Sciences
دکتر رزاق محمودی

رشته تخصصی: بهداشت و ایمنی مواد غذایی
Razzagh Mahmoudi

Specialist: food hygiene and Safety
دکتر میرسعید یکانی نژاد

رشته تخصصی: آمار زیستی
Mir Saeed Yekaninejad

Specialist: Biostatistics
دکتر مسعود سامی
استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: بهداشت و کنترل مواد غذایی
Masoud Sami
Professor, Department of Food science and Technology, School of Nutrition and Food Science
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: English
دکتر احسان صادقی
استاد مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
رشته تخصصی: بهداشت وایمنی مواد غذایی
Ehsan Sadeghi
Professor, Research Center for Environmental Determinants of Health , Kermanshah University of Medical Sciences
Kermanshah University of Medical Sciences
Specialist: food safety
دکتر محمود علیمحمدی
دکتر محمود علیمحمدی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mahmood Alimohammadi

Tehran University of Medical Sciences
Alli Inteaz
Alli Inteaz
McGill University, Montreal, Canada.
Masood Sadiq Butt
Masood Sadiq Butt
Faisalabad University, Pakistan.
دکتر محمدهادی دهقانی تفتی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Mohammad Hadi Dehghani Tafti
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر بهادر حاجی محمدی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
رشته تخصصی: بهداشت و ایمنی مواد غذایی
Bahador Hajimohammadi
Assistant Professor
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
Specialist: Health and Food Safety
دکتر محمد هاشمی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز
Mohammad Hashemi

Shiraz University of Medical Sciences
دکتر فرح حسینیان

Farah Hosseinian

دکتر غلامرضا جاهدخانیکی
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Gholam Reza Jahed Khaniki
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
دکتر ابوالفضل کامکار
دکتر ابوالفضل کامکار

دانشگاه تهران
Abolfazl Kamkar

University of Tehran
دکتر سید علی کشاورز
استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Seyed Ali Keshavarz
professor School of Nutritional Sciences and Dietetics
Tehran University of Medical Sciences
دکتر امیرحسین محوی
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Amir Hossein Mahvi
Professor Department of Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Engineering
دکتر علیرضا مصداقی نیا
استاد دانشکده بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژیست بهداشت محیط
Ali Reza Mesdaghinia
Professor Environmental Health Engineering
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health Epidemiologist
دکتر علی میثاقی
دکتر علی میثاقی

دانشگاه تهران
Ali Misaghi

University of Tehran
دکتر محمد محسن زاده
دکتر محمد محسن زاده

دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Mohsenzadeh

Ferdowsi University of Mashhad
دکتر پریسا صدیق آرا
دکتر پریسا صدیق آرا

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Parisa Sadighara

Tehran University of Medical Sciences
دکتر نبی شریعتی فر

Nabi Shariatifar

دکتر شهرام شعیبی
دکتر شهرام شعیبی

Shahram Shoeibi
Food and Drug Organization, Health Ministry of I.R.I,.
دبیراجرایی
دکتر ابراهیم مولایی آقایی
دکتر ابراهیم مولایی آقایی

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Ebrahim Molaee Aghaee

Tehran University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۸۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۸۷