بررسی وضعیت موجود ریکاوری اتاق های عمل بیمارستان های استان یزد در سال 1390-1389

چکیده:
مقدمه
بخش ریکاوری برای مراقبت از بیماران در مرحله بیدار شدن بعد از بیهوشی بوده و شرایط استاندارد باید رعایت گردد. ریکاوری باید در مجاورت اتاق عمل بوده و به راحتی امکان دسترسی به افراد ورزیده در زمینه های بیهوشی و جراحی وجود داشته باشد. این واحد باید دارای وسایل و تجهیزات کافی جهت نظارت و مانیتورینگ بیماران و داروهای مورد نیاز وهمچنین فضای مناسب و کافی باشد. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت موجود ریکاوری اتاق عمل بیمارستان های استان بوده تا در صورت مغایرت با استاندارد اقدامات لازم در خصوص استانداردسازی به عمل آید.
روش بررسی
این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی است. متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش شامل وضعیت ساختمانی و فضای فیزیکی، تجهیزات و امکانات، تعداد تخت ها و تعداد پرسنل ریکاوری می باشد. نمونه گیری به روش سرشماری انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها از طریق برگه مشاهده و چک لیست بوده و تجزیه و تحلیل داده ها با ستفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفته است.
نتایج
نتایج این پژوهش نشان داد که استانداردهای ساختمانی و فضای فیزیکی و استانداردهای پرسنلی از نظر نسبت پرسنل پرستاری به تعداد تخت ریکاوری در اکثر واحدها رعایت نشده است. استانداردهای تجهیزاتی با معیارهای بیان شده مطابقت دارد، ولی استفاده از تجهیزات تخصصی به ندرت دیده شده است.
نتیجه گیری
نتایج حاصله بیانگر این است که وضعیت ساختمانی اکثر ریکاوری ها با معیارهای استاندارد مطابقت ندارد. رعایت استاندارهای تجهیزاتی در بخش ریکاوری بیمارستان ها نیازمند یک بازنگری و فراهم نمودن امکانات و تجهیزات کنترلی برای پیشگیری از بروز عوارض مرحله پس از بیهوشی در بخش ریکاوری می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
361 -370
لینک کوتاه:
magiran.com/p1038750 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!