شیوع گواتر و سطح ید دفعی ادرار در دختران سن بلوغ

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف

ید یکی از اساسی ترین عناصرمورد نیاز برای تکامل غده تیروئید می باشد. با وجود اینکه برنامه ید رسانی از سال 1368 در سراسر کشور آغاز شده به طبع آن میزان ید ادراری به سطح کفایت رسیده، اما همچنان در برخی از مناطق کشور همچون آذربایجان غربی جای بحث دارد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی مجدد وضعیت ید ادراری و میزان فراوانی گواتر در دانش آموزان دختر سنین بلوغ 17-10 سال مدارس شهر ارومیه طراحی گردید.

مواد و روش ها

تعداد 500 دانش آموز دختر از نواحی آموزشی و پرورشی شهر ارومیه با روش خوشه ایانتخاب شدند. دانش آموزان سه گروه تقسیم شدند: گروه اول؛ قبل از سن بلوغ (61=n)، گروه دوم؛ در سن بلوغ (354=n) و گروه سوم؛ بعد از سن بلوغ (85=n) ید ادراری و میزان فراوانی گواتر مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

میانگین سنی و میانه ید ادراری درگروه های یک تا سه به ترتیب:10/1±13 و1±16ساله و μg/L 125، μg/L 142و μg/L 170بود. میزان فراوانی گواتر در این 3 گروه 3/3%، 6/14% و3/8% گزارش شد. فراوانی گواتر در بین گروه 1 و2 اختلاف معناداری داشت (03/0=P). ارتباط معنادار و مثبتی بین سن و ید دفعی ادرار مشاهده شد (008/0=P).

نتیجه گیری

این مطالعه توصیفی–مقطعی، نشاندهنده ی سطح ید ادراری در 2/77 درصد از دانش آموزان کفایت است. بالاترین میزان فراوانی گواتر در دانش آموزان سن بلوغ 6/14 درصد مشاهده گردیده است که نشان دهنده نیاز بالای متابولیکی، تغییرات هورمونی دوره بلوغ و نیز عوامل تغذیه ای به ویژه نیاز بالا برای دریافت ید می باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1038825 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.