تاثیر لمس درمانی بر اضطراب بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر

چکیده:
مقدمه
سندرم روده ی تحریک پذیر شایع ترین اختلال عملکردی دستگاه گوارش است که عوامل روان شناختی در سبب شناسی و تشدید علایم آن نقش مهمی ایفا می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر لمس درمانی بر اضطراب حالت و صفت بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر انجام شد.
مواد و روش ها
روش این پژوهش تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه ی پژوهش شامل 24 نفر از بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه مداخله و کنترل جایگزین شدند. گروه مداخله علاوه بر درمان دارویی مرتبط با سندرم روده ی تحریک پذیر که برای هر دو گروه تجویز شد، چهار جلسه (هفته ای یک جلسه) تحت لمس درمانی نیز قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه اضطراب حالت- صفت اسپیل برگر بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون من ویتنی یو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه مداخله و کنترل در اضطراب حالت تفاوت معناداری وجود دارد، به عبارتی لمس درمانی اضطراب حالت بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر را به صورت معناداری کاهش داد.(001/0 > p)مچنین علیرغم اینکه لمس درمانی در این پژوهش باعث کاهش اضطراب صفت بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر شد، اما این کاهش از نظر آماری معنادار نبود.
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش می تواند نقطه ی شروعی برای انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه و در صورت تایید، استفاده از لمس درمانی برای کاهش اضطراب بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
54 -66
لینک کوتاه:
magiran.com/p1135765 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.