مروری بر مقالات ارزیابی جامعه به منظور تعیین مشکلات دارای اولویت در جمعیتهای منتخب کشور

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ارزیابی جامعه اساس تکوین سیاست های راهبردی برای متخصصان و مدیران بهداشتی است. هدف ارزیابی جامعه، جمع آوری داده های مرتبط جامعه، تحلیل آن ها و نتیجه گیری در مورد ظرفیت های لازم برای فراهم کردن منابع ضروری جهت رفع مشکلات است.
روش کار
بانک های اطلاعاتی Scientific Information Database، MagIran MEDLINE، Google Scholar، IranMedex تا فروردین سال 1393 مورد جستجو قرار گرفتند. کلیه مطالعات ارزیابی جامعه در سطح کشور که براساس استاندارد تعیین شده ارزیابی جامعه انجام شده بودند، در این مطالعه واردشدند.
نتایج
درمجموع 11 مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند، شناسایی مشکلات جامعه ویژگی مشترک تمامی پژوهش ها بودند. اعتیاد و مواد مخدر در 3 مورد از مطالعات به عنوان مشکل اصلی و در 7 مطالعه جز ده مشکل اصلی طبقه بندی گردید. فقر و بیکاری در این مطالعات اولویت بعدی را به خود اختصاص دادند که در 2 مورد از مطالعات اولویت دوم و در 3 مورد اولویت سوم و در 3 مورد دیگر در اولویت چهارم و مشکلات بهداشت محیط و مشکلات اجتماعی-فرهنگی در اولویت های بعدی قرار داشتند.
نتیجه گیری
مطالعات ارزیابی جامعه جهت ارائه خدمات مناسب و مداخلات موثر با توجه به نیازهای جامعه مورداستفاده قرار. اهمیت نهادینه شده چرخه ارزیابی جامعه در نظام عرضه خدمات زمانی آشکار می گردد که به صورت ادواری انجام و نتایج این بررسی ها باهم مقایسه شده و سطح بهبودی وضعیت پس از مداخله راهکارها، اندازه گیری و تصمیم گیری شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
13 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1378144 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.