فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 47، پاییز 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/09/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • معصومه دژمان، مروئه وامقی*، فاطمه دژمان، پیام روشنفکر، حسن رفیعی، آمنه ستاره فروزان، مجید رضازاده، پریسا فاضلی صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  کودکانی که در خیابان کار و زندگی می کنند از جمله گروه های در معرض خطر ابتلا به ایدز در سراسر جهان هستند. جمعیت قابل توجه کودکان خیابانی و ضعف برنامه های موجود برای این گروه از تهدیدهای وضعیت ایدز در ایران به شمار می رود. در این مقاله وضعیت مصرف مواد در کودکان خیابانی بررسی شده است.
  روش کار
  این مقاله بخشی از پژوهشی گسترده تر از نوع ارزیابی سریع و پاسخ (RAR) در خصوص کودکان خیابانی می باشد که طی سال 92- 1391در شهر تهران انجام گرفت. داده های پژوهش با استفاده از پرسشنامه و به شیوه پرسشگری از 289 کودک خیابانی که به روش نمونه گیری مبتنی بر زمان و مکان انتخاب شدند جمع آوری شده است.
  نتایج
  نتایج این مطالعه نشان داد که از مجموع کودکان خیابانی 25/6% سابقه مصرف سیگار و/یا مواد مخدر و/یا الکل داشته اند. بیشتر این مصرف کنندگان پسر و در رده سنی 18-15 سال بوده اند. شیوع مصرف سیگار و/ یا قلیان در شش ماه قبل از مطالعه در کل کودکان 12/1%، الکل و یا مشروب11%، مصرف مواد مخدر 6/9% بوده است. طبق یافته های این مطالعه مصرف الکل و مواد مخدر رابطه معناداری با سن، نوع کار و سابقه ترک خانه دارد. بیشترین فراوانی دلیل مصرف مواد در کودکان مربوط به کنجکاوی (56/6%) و در مراتب بعدی لذت (39/6%)، تفریح (35/8%) بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن معنی داری رابطه مصرف مواد مخدر با مصرف سیگار، الکل، جنسیت، سن، و ترک خانه توصیه می شود برنامه های پیشگیری از مصرف مواد، از سنین پایین تر برای همه کودکان با تاکید بیشتری در مورد پسران آغاز گردد. همچنین مداخلات خانواده ها از نوع نارانان (برای مصرف مواد) و الانان (برای مصرف الکل) و تلاش برای بهبود شرایط زندگی کودکان به منظور پیشگیری از ترک خانه راهبرد اصلی برای کاهش مصرف مواد خواهد بود.
  کلیدواژگان: اچ آی وی، ارزیابی سریع پاسخ، کودکان خیابانی، مصرف مواد مخدر
 • فرزاد ملکی، مرجان حسین پور، حسین رفیع منش، فاطمه صالحی، زهرا لطفی، محمدرضا ناصری زاده، نورالله یاری، فاطمه کوهی، کورش هلاکویی نایینی* صفحات 13-21
  زمینه و هدف
  ارزیابی جامعه اساس تکوین سیاست های راهبردی برای متخصصان و مدیران بهداشتی است. هدف ارزیابی جامعه، جمع آوری داده های مرتبط جامعه، تحلیل آن ها و نتیجه گیری در مورد ظرفیت های لازم برای فراهم کردن منابع ضروری جهت رفع مشکلات است.
  روش کار
  بانک های اطلاعاتی Scientific Information Database، MagIran MEDLINE، Google Scholar، IranMedex تا فروردین سال 1393 مورد جستجو قرار گرفتند. کلیه مطالعات ارزیابی جامعه در سطح کشور که براساس استاندارد تعیین شده ارزیابی جامعه انجام شده بودند، در این مطالعه واردشدند.
  نتایج
  درمجموع 11 مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند، شناسایی مشکلات جامعه ویژگی مشترک تمامی پژوهش ها بودند. اعتیاد و مواد مخدر در 3 مورد از مطالعات به عنوان مشکل اصلی و در 7 مطالعه جز ده مشکل اصلی طبقه بندی گردید. فقر و بیکاری در این مطالعات اولویت بعدی را به خود اختصاص دادند که در 2 مورد از مطالعات اولویت دوم و در 3 مورد اولویت سوم و در 3 مورد دیگر در اولویت چهارم و مشکلات بهداشت محیط و مشکلات اجتماعی-فرهنگی در اولویت های بعدی قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  مطالعات ارزیابی جامعه جهت ارائه خدمات مناسب و مداخلات موثر با توجه به نیازهای جامعه مورداستفاده قرار. اهمیت نهادینه شده چرخه ارزیابی جامعه در نظام عرضه خدمات زمانی آشکار می گردد که به صورت ادواری انجام و نتایج این بررسی ها باهم مقایسه شده و سطح بهبودی وضعیت پس از مداخله راهکارها، اندازه گیری و تصمیم گیری شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی جامعه، اعتیاد، فقر، بیکاری، مشکلات بهداشت محیطی، مشکلات اجتماعی فرهنگی
 • فاطمه جعفری، عبدالکریم احمدی، محمدرضا امیراسماعیلی، محمود موسی زاده* صفحات 23-35
  زمینه و هدف
  بررسی فصلی اقدام به خودکشی ممکن است یک راه ارزیابی برای سبب شناسی رفتار خودکشی کنندگان باشد. جستجوهای اولیه نشان می دهد، مطالعات اولیه زیادی در خصوص خودکشی انجام شده است که در تعداد قابل ملاحظه ای از انها ابعاد فصلی و اقلیمی خودکشی مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس در مطالعه حاضر با بهره گیری از رویکرد مرور ساختاریافته، الگوی فصلی و زمانی رخداد خودکشی در ایران تعیین شد.
  روش کار
  جستجو با بهره گیری ازکلید واژه های، suicide، seasonality، Iran/Iranian در پایگاه های اطلاعاتی ملی SID، Iranmedex، Magiran و Medlib و بین المللی PubMed، Scopus و Google scholar انجام گرفت. کیفیت مقالات با استفاده ازچک لیست ارزیابی شد. داده های هر یک از مطالعات اولیه بر اساس متغیرهای عمومی و متغیرهای فصل، ماه، ساعت، روزهای هفته و شرایط اقلیمی استخراج شد.
  نتایج
  از 49522 مستند به دست آمده از جستجوی اولیه الکترونیکی، نهایتا تعداد 32 مقاله وارد این بررسی شد. بیشترین رخداد خودکشی در 8 مورد از مطالعات، فصل بهار و در 7 مورد، فصل تابستان بوده است. در بین مطالعات اولیه ای که فقط الگوی ماهانه رخداد خودکشی را گزارش نمودند، بالاترین رخداد زمانی خودکشی در 7 مورد از مطالعات در ماه های فصل بهار و 7 مورد در ماه های فصل تابستان بوده است. همچنین در بیشتر مطالعات(8 مورد) بیشترین رخداد زمانی خودکشی بین ساعت 13 الی 18 بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه بر اساس مقالات منتشر شده، نشان داد که در ایران رخداد فصلی خودکشی قابل توجه است و بیشترین رخداد خودکشی در بهار و تابستان گزارش شده است.
  کلیدواژگان: خودکشی، فصل، ایران، مرور ساختاریافته
 • رویا صفری فرامانی، نرگس خانجانی*، فرید نجفی صفحات 37-51
  زمینه و هدف
  خودسوزی یکی از مشکلات سلامت عمومی است که به وفور در بین زنان غرب ایران مشاهده شده است. این مطالعه به منظور اکتشاف علل این پدیده در زنان و راهکارهای پیشگیری از آن از دیدگاه پرسنل و ارائه دهندگان خدمات درمانی طراحی شده است.
  روش کار
  این مطالعه با رویکردی کیفی و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام شد. مطالعه در شهر کرمانشاه و در بیمارستان امام خمینی به عنوان یکی از بیمارستان های آموزشی مرجع درمان سوختگی انجام شد. شرکت کنندگان پرسنل خدمات درمانی این بیمارستان بودند. نمونه گیری به روش هدفمند و تعداد نمونه ها نیز براساس رسیدن به سطح اشباع تعیین شده است. تحلیل داده ها از طریق تحلیل چارچوبی انجام شده است.
  نتایج
  در زمینه علل اقدام به خودسوزی چهار گروه اصلی شامل زمینه های فرهنگی، مسائل روانی، خودسوزی راهی برای بلندکردن فریاد اعتراض و مسائل مادی استخراج شدند. در زمینه راهکارهای پیشگیری نیز دوگروه اصلی شامل تغییرات فرهنگی، آموزش و خدمات سلامت روان شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  خودسوزی یک پدیده چندبعدی است که عوامل مختلفی در برهمکنش با هم دست به دست هم داده و بستر را برای اقدام زنان به خودسوزی در شرایط بحرانی فراهم می سازد. در چنین شرایطی راهکارهای پیشگیری جامع همچون تغییرات فرهنگی در کنار آموزش می تواند در کاهش موارد اسف بار خودسوزی مثمرثمر واقع گردد.
  کلیدواژگان: خودسوزی، زنان، پیشگیری، مطالعه کیفی، کرمانشاه
 • مریم کروشاوی، مریم بهروز، بهرام رشیدخانی، نفیسه بهادری، آزیتا حکمت دوست* صفحات 53-67
  زمینه و هدف
  نقش کیفیت تغذیه ای رژیم غذایی در بروز و سیر بیماری مالتیپل اسکلروزیس (MS) همچنان نامعلوم است. هدف این مطالعه تعیین رابطه بین شاخص کیفیت تغذیه ای (INQ) مواد مغذی و بیماری MS بود.
  روش کار
  برای شرکت در این مطالعه مورد - شاهدی، 70 بیمار دارای تشخیص قطعی MS در یک سال اخیر و 140 شاهد بیمارستانی همسان شده از نظر فراوانی از میان بیماران 50-20 ساله مراجعه کننده به بیمارستان های سینا و لولاگر تهران انتخاب شدند. دریافت های غذایی افراد با استفاده از یک پرسشنامه بسامد خوراک نیمه کمی معتبر و قابل اطمینان ارزیابی شد. سپس، INQ مواد مغذی برای هر یک از شرکت کنندگان محاسبه و آنالیز رگرسیون لجستیک جهت محاسبه نسبت های شانس ابتلا به MS در ارتباط با INQ هر یک از مواد مغذی به کار برده شد.
  نتایج
  پس از تعدیل اثر مخدوشگرهای احتمالی، افرادی که INQ بالاتری از مواد مغذی اسید آلفا لینولنیک، ویتامین های A، D، K، B1، B2، B5، B6، فولات، B12 و C و املاح کلسیم، فسفر، روی و پتاسیم داشتند، نسبت به افرادی که INQ پایین تری از این مواد مغذی داشتند، از شانس کمتری برای ابتلا به MS برخوردار بودند (p<0/05).
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان دهنده ارتباط معکوس INQ بسیاری از مواد مغذی با خطر ابتلا به MS بود. بنابراین، به نظر می رسد که بهبود کلی کیفیت تغذیه ای رژیم غذایی می تواند رویکردی مناسب جهت پیشگیری از ابتلا به این بیماری باشد.
  کلیدواژگان: شاخص کیفیت تغذیه ای، مواد مغذی، مالتیپل اسکلروزیس
 • زهره رهایی، فضل الله غفرانی پور*، محمدعلی مروتی شریف آباد، عیسی محمدی صفحات 69-79
  زمینه و هدف
  سرطان سومین عامل مرگ در ایران است که سالانه باعث فوت بیش از 30000 نفر می شود. تئوری انگیزش محافظت یک چارچوب مفید برای پیشگویی و مداخله در رفتارهای مرتبط با پیشگیری و کشف زودرس سرطان است. با توجه به فقدان نسخه فارسی روا و پایا پرسشنامه نظریه انگیزش محافظت در زمینه کشف زودرس علائم سرطان، این مطالعه با هدف روان سنجی این پرسشنامه در مردم شهر یزد انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی پس از طراحی پرسشنامه با بهره گیری از الگوهای مشابه، روایی آن به روش های روایی صوری و محتوایی و پایایی آن به روش همسانی درونی و بازآزمایی تعیین شد. نهایتا ابزار مذکور با استفاده از نرم افزار ایموس نسخه 21 مورد تحلیل عامل تاییدی قرار گرفت.
  نتایج
  مقدار CVR برای تمامی آیتم های پرسشنامه برابر یک و مقدار CVI بین 1-0/97 بدست آمد. ICC و ضریب آلفای کرونباخ برای سازه های پرسشنامه به ترتیب بین 0/98-0/71 و 0/93-0/65 متغیر بود. هم چنین نتایج تحلیل عامل تاییدی نشان داد که ابزار مورد نظر در جامعه ایران برازش دارد.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی پرسشنامه نظریه انگیزش محافظت در زمینه کشف زودرس علائم سرطان دارای روایی و پایایی مناسب بوده و قابل استفاده در پژوهشهای مشابه است.
  کلیدواژگان: روان سنجی، پرسشنامه، روایی، پایایی، نظریه انگیزش محافظت، سرطان
 • بهادر حاجی محمدی، محمدحسن احرامپوش، سپیده خلعتبری لیماکی*، آسیه امیری، سکینه گرایلو، مطهره سادات حسینی صفحات 81-95
  زمینه و هدف
  مسمومیت غذایی زمانی اتفاق می افتد که شرایط و عملیاتی که غذا را از آلودگی به میکروب ها و سموم شیمیایی محافظت می نمایند به درستی انجام نشود. در جامعه ایرانی، زنان نقش بسیار مهمی در تهیه و آماده سازی غذا در خانوار بر عهده دارند. این تحقیق با هدف بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد زنان ساکن در شهر یزد پیرامون مسمومیت غذایی انجام شد.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی بود که جمع آوری داده ها در آن از طریق پرسشنامه انجام شد. نمونه مورد بررسی 266 نفر از زنان ساکن در شهر یزد بودند که به صورت تصادفی با مراجعه به منازل آنها انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام شد. حداقل و حداکثر امتیاز قابل اکتساب به ترتیب برای آگاهی صفر و 15، نگرش 15 و45 و عملکرد صفر و20 بود.
  نتایج
  میانگین امتیاز آگاهی، نگرش و عملکرد به ترتیب (11.13 ± 2.54)، (39.98 ± 4.52) و (17.73 ± 1.96) بود. با این حال 63/2% از زنان مورد مطالعه آگاهی از ایمنی غذاهای پخته نگهداری شده در یخچال نداشتند و 441/4% دارای این نگرش غلط بودند که صرف پاک کردن میوه و سبزی، آنها را برای خوردن ایمن و بی خطر می کند. همچنین 68/8% بانوان دارای عملکرد غیر بهداشتی در مورد مصرف تخم مرغ نیم پخته بودند.
  نتیجه گیری
  زنان مورد مطالعه ساکن در شهر یزد در مورد برخی از عوامل ایجاد کننده مسمومیت غذایی از جمله سالمونلا، همچنین دمای مناسب پخت و نگهداری مواد غذایی از آگاهی خوبی برخوردار نبودند. بنابراین لازم است برنامه های آموزشی مناسبی جهت افزایش آگاهی و بهبود عملکردشان در این خصوص در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، مسمومیت غذایی، زنان، یزد
 • اسماعیل قربانی، یاور راثی، محمدرضا عبایی*، امیراحمد اخوان صفحات 97-109
  زمینه و هدف
  پشه خاکی ها در انتقال برخی بیماری ها نظیر انواع لیشمانیوز، تب پشه خاکی و بیماری کاریون نقش دارند. آگاهی از ترکیب گونه ای و تغییرات جمعیت پشه خاکی ها، نخستین گام در جهت ایجاد اطلاعات پایه در کنترل ناقلین لیشمانیوز احشایی محسوب می شود. این تحقیق در دو ناحیه غرب و شرق شهرستان مشکین شهر به ترتیب با میزان های شیوع شدید و کم و در دو اقلیم نیمه خشک خفیف در غرب و نیمه خشک استپی در شرق به صورت مقایسه ای انجام شد.
  روش کار
  پشه خاکی ها به روش تله چسبان از ابتدای فصل فعالیت هر 15 روز یکبار از اماکن داخلی و خارجی چهار روستای منتخب در غرب و شرق شهرستان مشکین شهر جمع آوری شدند. پشه خاکی ها بعد از برداشت از تله چسبان در استن شستشو و در اتانول 70% نگهداری شدند. از نمونه ها در محیط پوری اسلاید های میکروسکوپی تهیه شد و با استفاده از کلید های شناسائی معتبر تعیین هویت گردیدند. به کلیه اسلایدهای میکروسکوپی برچسب استاندارد زده شد و تحت کد GC22ST6-93 در موزه حشره شناسی پزشکی دانشکده بهداشت نگهداری می شوند.
  نتایج
  در این مطالعه، 783 عدد پشه خاکی شامل 547 نر و 236 ماده از دهستان مشکین غربی مشتمل بر 20 گونه از دو جنس(Phlebotomus (66/28% و Sergentomyia (33/72%) صید شد که از این تعداد 571 پشه خاکی از اماکن خارجی (73%) و 212 عدد از اماکن داخلی (27%) بدست آمد. نمونه برداری هائی که از منطقه شرق و دهستان ارشق انجام شد 400 پشه خاکی شامل 261 نر و 139 ماده از 17 گونه مشتمل بر دو جنس (Phlebotomus (64/5% و (Sergentomyia (35/5% که از این تعداد 324 مورد از اماکن خارجی(81%) و 76 مورد از اماکن داخلی (19%) صید شد. گونه Se.mervynae برای اولین بار از مشکین شهر گزارش می گردد.
  نتیجه گیری
  از ناقلین لیشمانیوز احشایی، گونه های Ph.kandelakii و Ph. perfiliewi با وفور بیشتری از نواحی غرب شهرستان مشکین شهر نسبت به منطقه شرق صید گردید. طول دوره فعالیت و تعداد نسل پشه خاکی ها در منطقه غرب بیشتر از شرق این شهرستان ملاحظه شد. گونه غالب جنس Phlebotomus در منطقه شرق Ph.papatasi و گونه Ph.andrejevi با وفور بیشتری از دو ناحیه مورد بررسی صید گردید. بطور کلی ناقلین قطعی لیشمانیوز احشایی در کشور، در نواحی غرب شهرستان مشکین شهر حضور دارند.
  کلیدواژگان: پشه خاکی، فونستیک، فعالیت ماهانه، لیشمانیوز احشایی، مشکین شهر، ایران
|
 • Masoumeh Dejman, Maroe Vameghi *, Fatemeh Dejman, Payam Roshanfekr, Hasan Rafiey, Ameneh Setareh Forouzan, Majid Rezazadeh, Parisa Fazeli Pages 1-11
  Background And Aim
  Children who work or live in the streets are one of the high-risk groups for HIV. The high population of street children and lack of comprehensive intervention programs for them increase their risk for HIV in Iran. This study intended to explore the situation of drug abuse in street children in Tehran، the capital city.
  Materials And Methods
  This paper reports part of a comprehensive rapid assessment and response (RAR) research project on street children in Tehran during 2012-13. Data were collected by interviewing subjects using questionnaires. The sample size was 289 street children selected by time-location sampling in Tehran.
  Results
  Data showed that about 25. 6% of the street children had had some history of cigarette smoking، alcohol abuse، and/or drug abuse. Most of them were boys aged 15-18 years. The prevalence rate of cigarette and/or hubble-bubble smoking، alcohol consumption and drug abuse during the preceding 6 months 12. 1%، 11% and 6. 9%، respectively. Significant associations were found between alcohol consumption and drug abuse on the one hand and the children’s age، type of occupation and home-leaving experience on the other. Further analysis of the data showed that the main reason for drug abuse was curiosity (56. 6%)، followed by mere enjoyment (39. 6%) and leisure (35. 8%).
  Conclusion
  It can be concluded that drug abuse among street children is highly associated with gender، age، alcohol consumption، cigarette smoking and leaving home experience. Therefore، it is recommended to start drug abuse prevention programs at lower ages، with particular emphasis on boys. In addition، family intervention and improvement of children’s lifestyle aiming at preventing home-leaving could be a main strategic plan for reducing drug abuse among street children.
  Keywords: HIV, Rapid assessment, response, Street children, Drug abuse
 • Farzad Maleki, Marjan Hossein Pour, Hossein Rafiemanesh, Fatemeh Salehi, Zahra Lotfi, Mohammad Reza Naserizadeh, Noorallah Yari, Fatemeh Koohi, Koroush Holakoie Naieni * Pages 13-21
  Background And Aim
  The community assessment is the basis of strategic policies for health professionals and managers. The aim of community assessment is collection of the data that relating to public health problems, data analysis and concludes about necessary capacities for providing the necessary resources to resolve problems.
  Materials And Methods
  In this study the databases of Scientific Information Database, MagIran, MEDLINE, Google Scholar, and IranMedex were searched up to April 2014 (farvardin1393). All papers of community assessment in the country according to our standard community assessment model were included in this study.
  Results
  Overall 11 studies were evaluated and the common feature of all research is to identify problems of society and local problems. The drug addiction was classified in 3 of the studies as a main problem and in 7 of studies was classified in the ten major problems. Poverty and unemployment are allocated to the next priority, the second priority in 2 studies, the third priority in 3 studies and the fourth priority in 3 studies. Environmental health problems and socio-cultural problems were the next priorities.
  Conclusion
  The proposed model can be used to suggest new health services with due consideration of community problems, as well as develop suitable, effective intervention strategies. This type of community study should not be conducted only once. Rather, it should be repeated periodically in any community, results compared and used for policy-making.
  Keywords: Communities assessment, Drug addiction, Poverty, Unemployment, Environmental health problems, Socio, cultural problems
 • Fatemeh Jafari, Abdolkarim Ahmadi, Mohammad Reza Amiresmaeili, Mahmood Moosazadeh* Pages 23-35
  Background And Aim
  Investigation of seasonal suicide might help in learning about the etiology of suicide committers’ behavior. Literature search indicates that a large number of preliminary studies have been carried out on this subject, in many of which seasonal and climatological aspects of suicide have been investigated. In the present study, the seasonal and time pattern of suicide incidence in Iran was determined based a systematic review.
  Materials And Methods
  Search was performed in the national databases, namely, SID, Iranmedex, Magiran and Medlib, as well as international databases such as PubMed, Scopus and Google scholar, using such keywords as Iran/Iranian, seasonality and suicide. The technical quality of papers was assessed using checklists. Data of each of the preliminary studies were extracted in terms of general variables and such specific variables as season, month, hour, weekdays and climatic conditions.
  Results
  Of a total number of 49,522 documents obtained from a primary electronic search, eventually 32 papers were included in this study. The highest numbers of suicides committed were 7 and 8 in summer and spring, respectively. Similarly, among the primary studies that had reported only the monthly occurrence of suicide, the highest rate in 7 cases was spring and 7 in summer. In most of the studies (8 cases) the highest number of suicides had taken place between 1:00 and 6:00 PM.
  Conclusion
  These findings indicate that suicide occurrence in Iran has a seasonal pattern, most cases committed being in spring and summer.
  Keywords: Suicide, Season, Iran, Systematic review
 • Roya Safari, Narges Khanjani *, Farid Najafi Pages 37-51
  Background And Aim
  Suicide by burning is one of the main health problems very common among women living in the west part of Iran. The objective of this study was to explore its causes and preventive strategies from the viewpoint of healthcare providers.
  Materials And Methods
  This was a qualitative study, using semi-structured interviews, carried out in Kermanshah. The participants were the health care personnel working in Imam Khomeini Hospital, a teaching hospital and referral center in the west part of Iran. Sampling was purposeful and continued until data saturation. Data analysis was conducted through thematic analysis.
  Results
  Four themes were extracted for the causes of self-immolation including cultural context, mental health problems, self-immolation as a way to highlight the outcry, and economic problems. As regards prevention strategies, two main themes, namely, cultural changes and mental education and services, emerged.
  Conclusion
  Self-immolation is a multi-dimensional phenomenon. Different factors interact, resulting in self-immolation by women in stressful situations. Comprehensive preventive strategies such as education, as well as cultural changes, can help to reduce the burden of self-immolation.
  Keywords: Self, immolation, Women, Prevention, Qualitative study, Kermanshah
 • Maryam Kroushavi, Maryam Behrooz, Bahram Rashidkhani, Nafiseh Bahadori, Azita Hekmatdoost * Pages 53-67
  Background And Aim
  The role of nutritional quality of the diet in the development and progression of multiple sclerosis (MS) is not yet well understood. The aim of the present study was to determine the association between index of nutritional quality (INQ) and MS.
  Materials And Methods
  In this case-control study, 70 patients with a definitive diagnosis of MS in the preceding year and 140 frequency-matched hospital controls were selected from among 20-50 year-old patients referred to Sina and Lolagar hospitals in Tehran. The subjects’ dietary intakes were assessed using a valid and reliable semi-quantitative food frequency questionnaire. INQs for all the nutrients were then calculated for every participant, and logistic regression analysis was used to calculate the odds ratios for having MS in relation to every nutrient’s INQ.
  Results
  After adjusting for potential confounders, it was seen that subjects who had higher INQs for alpha-linolenic acid, vitamins A, D, K, B1, B2, B5, B6, folate, B12, and C, and minerals calcium, phosphorus, zinc, and potassium were less likely (p<0.05) to have MS as compared to subjects with lower INQs for these nutrients.
  Conclusion
  The findings of the present study show inverse associations between the INQ of many nutrients and risk of having MS. Therefore, it seems that overall improvement of the nutritional quality of the diet might be an appropriate approach for prevention of this disease.
  Keywords: Index of nutritional quality, Nutrients, Multiple sclerosis
 • Zohreh Rahaei, Fazllolah Ghofranipour *, Mohammad Ali Morowatisharifabad, Eisa Mohammadi Pages 69-79
  Background And Aim
  Cancer is the third cause of mortality in Iran, killing more than 30000 persons annually. The Motivation Theory is a useful approach for predicting and planning intervention programs to change behaviors related to cancer prevention and early detection. Considering the absence of a valid and reliable protection motivation theory questionnaire for cancer early detection in Iran, this study was conducted to design such a questionnaire and assess its psychometric properties in Yazd
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional study. A questionnaire was designed based on similar questionnaires currently in use and its validity and reliability were determined. The reliability coefficients were calculated by Cronbach α and intraclass correlation coefficients. To determine the validity of the scale, two methods were used, namely, face validity and content validity. Confirmation factor analysis was used to determine factorial validity using Amous 21 software.
  Results
  The CVR for all items of the questionnaire, CVI, ICC and internal consistency of the questionnaire were found to be 1, 0.97-1.0, 0.71-0.98, and 0.65-0.93, respectively. The confirmation factor analysis revealed that the questionnaire fitted the Iranian population. The Cronbach alpha coefficient for the questionnaire constructs varied between 0.71-0.98 and 0.65-0.93
  Conclusion
  The validity and reliability of the Persian version of PMT scale for cancer early detection are acceptable and suitable, so it can be used in similar research.
  Keywords: Psychometric, Questionnaire, Validity, Reliability, Protection Motivation Theory, Cancer
 • Bahador Haji Mohammadi, Mohammad Hassan Ehrampoush, Sepideh Khalatbari *, Asiyeh Amiri Sakineh Gerayllo, Motahareh Hosseini Pages 81-95
  Background And Aim
  Food poisoning occurs under circumstances where proper action for protecting foods from microbial contamination and chemical toxins is not taken. In the Iranian society women have an important role in preparing food in the home. The objective of this study was to assess the knowledge, attitude and practice (KAP) of women living in Yazd, Iran regarding food poisoning.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional descriptive study. Data were collected through interviewing 266 women living in Yazd, selected randomly by calling at their homes. Data analysis was performed using SPSS version 18. The minimum and maximum accessible scores for knowledge, attitude and practice were 0 and 15, 15 and 45 and 0 and 20, respectively.
  Results
  The mean (± SD) score of knowledge, attitude and practice was 11.13 ± 2.54, 39.98 ± 4.52 and 17.73 ± 1.96, respectively. Further analysis of the data showed that 63.2% of the women had no knowledge about safety of refrigerated cooked foods and 41.4% had an erroneous attitude about fruit and vegetable cleaning, believing that merely cleaning them would make them safe to eat. As regards practice, 68.8 % of the women prepared and ate semi-cooked eggs.
  Conclusion
  Yazdi women lack a sound knowledge about (a). some agents of food poisoning such as, for example, Salmonella and (2). food cooking and preserving temperatures. It is recommended to plan and execute educational programs aiming at promoting knowledge and improving practice of women in these areas.
  Keywords: Knowledge, Attitude, Practice, Food poisoning, Women, Yazd
 • Esmaeil Ghorbani, Yavar Rassi, Mohammad Reza Abai *, Amir Ahmad Akhavan Pages 97-109
  Background And Aim
  Sand flies are responsible for transmission of leishmaniasis, papatasi fever and carrion disease. Warning of sand fly population is the first step for the establishment of baseline data for the vector control operations of visceral leishmaniasis (VL). In order to attempt to the difference between species composition and bieocology of sand flies, the comparative research was carried out in west and east of Meshkinshahr district where having high and low prevalence of VL as well as mild semiarid and semiarid steppe climates respectively.
  Materials And Methods
  Sand flies were biweekly collected using sticky paper traps from indoor and outdoor shelters from four villages at west and east of Meshkinshahr district. The specimens was removed from sticky paper traps and washed in acetone and preserved in 70% alcohol. The preserved sand flies were mounted using Puri’s media and identified using valid keys. The labeled specimens were deposited in Medical Entomology Museum, School of Public Health under code GC22ST6-93.
  Results
  During this study, totally 783 and 400 sand flies were respectively caught from indoor (19-27%) and outdoor (73-81%) of both at west and east. The sex ratios of collected sand flies were estimated 2.3 and 1.9. in latter areas. The genera percentage of sand flies were 66.3-64.5% for Phlebotomus and 33.7-35.5% for Sergentomyia compromising of 7 subgenera which included in 20 and 17 species respectively in west and east areas. For the first time, Se.sintoni and Se.mervynae was reported in Meshkinshahr district.
  Conclusion
  The Ph.kandelakii and Ph.perfiliewi were introduced as prevalent species in the west area compared to the east. In the west area, activity duration and number of generation was higher than east. The prevalent species in the east area was Ph.papatasi. The high density of Ph.anderjevi was seen in both studied areas. The most proven vectors of visceral leishmaniasis were revealed in the west of Meshkinshahr district.
  Keywords: Sand flies, Fauna, Monthly activity, Visceral leishmaniasis, Meshkinshar, Iran